Colpermin - gastroresistentne kõvakapsel (187mg)

ATC Kood: A03AX83
Toimeaine: piparmündiõli
Tootja: Tillotts Pharma GmbH

Artikli sisukord

COLPERMIN
gastroresistentne kõvakapsel (187mg)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Colpermin gastroresistentsed kõvakapslid

Piparmündiõli

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast kahe nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Colpermin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Colpermini võtmist
 3. Kuidas Colpermini võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Colpermini säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Colpermin ja milleks seda kasutatakse

Colpermin on taimne ravim, mis sisaldab piparmündiõli. Colpermini kapslid on näidustatud seedetrakti kergete spasmide, kõhugaaside ja kõhuvalu sümptomaatiliseks raviks, eriti ärritatud soole sündroomiga patsientidel. Kui pärast kahe nädala möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Colpermini võtmist

Ärge võtke Colpermini:

 • kui olete piparmündiõli, mentooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teie arst on teile öelnud, et teil on maksahaigus;
 • kui teil on sapiteede põletik (kolangiit);
 • kui teil esineb maomahlas soolhappe puudumine (aklorhüüdriaks nimetatav seisund);
 • kui teil on sapikivid või sapiteede muud häired;
 • alla 8aastased lapsed.

Colpermin sisaldab arahhiseõli (maapähkliõli)

Kui te olete allergiline maapähklitele või sojale, ärge seda ravimit kasutage.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Colpermini võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Palun rääkige oma arstile või apteekrile, kui teil juba esinevad kõrvetised või söögitorulahisong (seisund, mille korral osa maost on liikunud ülespoole rindkereõõnde). Neil juhtudel võib selle ravimi võtmise järel tekkida sümptomite halvenemine ja seetõttu tuleb ravi katkestada.

Colpermini kapslid tuleb alla neelata tervena, neid ei tohi katki teha ega närida ega võtta toidukordade ajal. Kapsli purustamine võib põhjustada piparmündiõli enneaegset vabanemist, mis võib põhjustada suu ja söögitoru ärritust.

Lapsed

Seda ravimit on soovitatav kasutada ainult 8-aastastel ja vanematel lastel ja seda ei tohi kasutada alla 8-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Colpermin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Maohappe hulka vähendavate ravimite (näiteks histamiin-2-retseptori blokaatorite ja prootonpumba inhibiitorite) või antatsiidide samaaegne kasutamine võib põhjustada piparmündiõli enneaegse vabanemise ja seega tuleb neid võtta vähemalt 2 tundi enne või pärast selle ravimi võtmist.

Colpermin koos toidu ja joogiga

Samal ajal tarvitatud toit võib põhjustada piparmündiõli enneaegset vabanemist. Seepärast tuleb seda ravimit võtta vähemalt 2 tundi enne või pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Piisavate andmete puudumise tõttu ei ole ravimit soovitav kasutada raseduse ajal, rinnaga toitmise ajal ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kuidas Colpermini võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine täiskasvanutel ja eakatel

Soovitatav annus on 1 kapsel kuni 3 korda ööpäevas. Annust võib vajadusel suurendada maksimaalselt 2 kapslini kuni 3 korda ööpäevas.

Kasutamine 12 kuni 17-aastastel noorukitel

Soovitatav annus on 1 kapsel 3 korda ööpäevas.

Kasutamine 8 kuni 11-aastastel lastel

Soovitatav annus on 1 kapsel 2 korda ööpäevas.

Alla 8-aastased lapsed

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 8-aastastel lastel.

Patsientide erirühmad

Andmed annustamisjuhiste kohta neerufunktsiooni häire korral puuduvad.

Manustamistee on suukaudne. Colpermini kapslid tuleb alla neelata tervelt koos piisava koguse vedelikuga, et tagada kapsli mugav allaneelamine. Ärge närige, purustage ega murdke kapsleid. Kapsli eemaldamisel blisterribast tuleb olla ettevaatlik.

Colpermin tuleb sisse võtta vähemalt 2 tundi enne või pärast sööki.

Ravi tavaline kestus on 1 või 2 nädalat. Maksimaalne ravikestus on 3 kuuline ravikuur. Kui sümptomid püsivad pärast 2 nädala möödumist, teavitage arsti või apteekrit.

Kui te võtate Colpermini rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise sümptomid võivad olla:

 • rasked maosooletrakti sümptomid, näiteks kõhulahtisus, pärakupiirkonna haavandumine, iiveldus;
 • epileptilised krambid, teadvuse kadu, hingamisraskused;
 • südame rütmihäired;
 • lihaste liikumise koordinatsioonihäired ja muud kesknärvisüsteemi probleemid.

Üleannustamise korral tuleb võtta ühendust arsti või apteekriga.

Kui te unustate Colpermini võtta

Kui unustate annuse õigel ajal võtta, siis võtke järgmine annus tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui unustasite annuse eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole

Kui teil tekivad rasked allergilised reaktsioonid, sealhulgas kiiret ravi vajav anafülaktiline šokk (ootamatu raske allergiline reaktsioon, nähtudega nagu vererõhu langus ja hingamisraskused), värinad või rappumine, liikumishäired või tasakaaluprobleemid, aeglane südametegevus ja punetav lööve. Nende reaktsioonide esinemissagedus ei ole teada.

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest ligikaudsete esinemissagedustega, mis on esitatud allpool:

Sage: esinevad kuni ühel inimesel 10-st:

peavalu, kõrvetised, ebamugavustunne pärakupiirkonnas, rooja ebanormaalne lõhn, suukuivus, raskus- ja ebamugavustunne kõhus ning iiveldus, oksendamine.

Aeg-ajalt: esinevad kuni ühel inimesel 100-st:

ülitundlikkus, sügelev nahk, maoverejooks, hägune nägemine.

Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

valu päraku ümber, kõhulahtisus, raskendatud või valulik urineerimine, peenisepea põletik, uriini ebanormaalne lõhn.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Colpermini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Colpermin sisaldab

Toimeaine on piparmündiõli. Üks gastroresistentne kõvakapsel sisaldab 187 mg (0,2 ml) Mentha x piperita L.-i, eeterlikku õli (piparmündiõli).

 • Teised koostisosad on: Kapsli sisu:
 • valge mesilasvaha
 • rafineeritud maapähkliõli
 • kolloidne veevaba ränidioksiid Kapsli kest:
 • želatiin
 • indigokarmiin (E132)
 • titaandioksiid (E171)
 • metakrüülhappemetüülmetakrülaadi kopolümeer (1:2)
 • metakrüülhappeetüülakrülaadi kopolümeer (1:1) – 30% lahjendus
 • trietüültsitraat
 • glütseroolmonostearaat 4055
 • makrogool 4000
 • talk

Kuidas Colpermin välja näeb ja pakendi sisu

Colpermini gastroresistentse kõvakapsli kapslikeha on läbipaistmatu helesinine, kapslikaas on läbipaistmatu tumesinine, kapslikeha ja kapslikaane vahel on sinine riba.

Colpermini gastroresistentsed kõvakapslid on pakitud kümmet kapslit sisaldavatesse blisterribadesse, mis on omakorda pakendatud 30 või 100 gastroresistentse kõvakapsli kaupa karpidesse (ühes karbis 3 või 10 blisterriba). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Tillotts Pharma GmbH Warmbacher Strasse 80 79618 Rheinfelden Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2017.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee/.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Colpermin, gastroresistentsed kõvakapslid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks gastroresistentne kõvakapsel sisaldab 187 mg (0,2 ml) Mentha x piperita L eeterlikku õli (piparmündiõli).

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks gastroresistentne kõvakapsel sisaldab 136 mg rafineeritud arahhiseõli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Gastroresistentne kõvakapsel.

Kapslikeha läbipaistmatu helesinine/kapslikaas läbipaistmatu tumesinine, kapslikeha ja kapslikaane vahel on sinine riba.

Kapsli suurus 1 (19,4 mm x 6,8 mm).

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Taimne ravimpreparaat, mis on näidustatud täiskasvanutele, noorukitele ja lastele alates 8-aasta vanusest mao-sooletrakti kergete spasmide, kõhugaaside ja kõhuvalu sümptomaatiliseks leevendamiseks, eriti ärritatud soole sündroomiga patsientidel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad:

1...2 kapslit (vastab 0,2...0,4 ml piparmündiõlile) kuni kolm korda ööpäevas.

Lapsed

12...17-aastased noorukid:

1 kapsel (vastab 0,2 ml piparmündiõlile) kuni kolm korda ööpäevas.

8...11-aastased lapsed:

1 kapsel (vastab 0,2 ml piparmündiõlile) kuni kaks korda ööpäevas.

Alla 8-aastased lapsed:

Colpermin on vastunäidustatud alla 8-aastastel lastel seoses ohutusega (vt lõik 4.3).

Patsientide erirühmad:

Andmed annustamisjuhiste kohta neerufunktsiooni häire korral puuduvad.

Kasutuskestus

Colpermini gastroresistentseid kõvakapsleid tuleb võtta kuni sümptomite leevenemiseni, mis tavaliselt toimub ühe kuni kahe nädala jooksul.

Kui sümptomid on püsivamad, võib Colpermini gastroresistentsete kõvakapslite kasutamist jätkata mitte pikema perioodi jooksul kui 3 kuuline ravikuur.

Manustamisviis

Colpermini gastroresistentsed kõvakapslid tuleb sisse võtta tervena koos mõningase koguse vedelikuga vähemalt 2 tundi enne või pärast sööki.

Kapsleid ei tohi enne allaneelamist närida, purustada ega katki teha, vt lõik 4.4. Colpermini gastroresistentsed kõvakapslid tuleb blisterribast eemaldada ettevaatlikult.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, mentooli või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Ülitundlikkus maapähkliõli või soja suhtes. Colpermini kapslid sisaldavad maapähkliõli ja neid ei tohi võtta patsiendid, kellel on teadaolev allergia maapähklite suhtes. Kuna esineb võimalik seos maapähkli allergia ja soja allergia vahel, siis soja allergiaga patsiendid peavad samuti vältima Colpermini kasutamist.

Maksahaiguse, kolangiidi, aklorhüüdria, sapikivide ja sapiteede teiste häiretega patsiendid. Vastunäidustatud alla 8-aastastele lastele, kuna piparmündiõli sisaldab pulegooni ja mentofuraani ning kliiniliste andmete puudumise tõttu selles vanusegrupis.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Colpermini gastroresistentsed kõvakapslid tuleb alla neelata tervena, s.t neid ei tohi katki murda ega närida, sest see vabastab piparmündiõli enneaegselt, mis võib põhjustada suu ja söögitoru paikset ärritust.

Patsientidel, kellel on kõrvetised või söögitorulahi song, võib piparmündiõli võtmise järel mõnikord tekkida nende sümptomite süvenemine. Neil patsientidel tuleb selle ravimi kasutamine katkestada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Toidu või antatsiidide samaaegne kasutamine võib põhjustada kapsli sisu varase vabanemise, mis võib põhjustada gastrointestinaalset ärritust või efektiivsuse vähenemist.

Teised ravimid, mida kasutatakse maohappe hulga vähendamiseks, näiteks histamiin-2-retseptori blokaatorid, prootonpumba inhibiitorid või antatsiidid, võivad põhjustada enterokatte enneaegset lagunemist.

Seepärast tuleb Colpermini võtta vähemalt 2 tundi enne või pärast sööki, antatsiidide või muude maohappesust vähendavate ravimite võtmist.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Piparmündiõli kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Loomkatsete põhjal ei saa välistada kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Colpermini ei ole soovitav kasutada raseduse ajal ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

Ei ole teada, kas piparmündiõli koostisained/metaboliidid erituvad rinnapiima. Riski vastsündinutele/imikutele ei saa välistada. Colpermini ei tohi kasutada rinnaga toitmise ajal.

Fertiilsus

Piparmündiõli toimete kohta fertiilsusele andmed puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Colpermin ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Samas ei ole uuringuid toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele läbi viidud.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kirjeldatud on ülitundlikkust mentooli suhtes, koos peavalu, bradükardia, treemori, ataksia, anafülaktilise šoki, erütematoosse lööbe ja kihelusena. Esinemissagedus ei ole teada. Sellistel juhtudel tuleb ravi Colperminiga kohe katkestada.

Colpermini sagedaste kõrvaltoimete hulka kuuluvad kõrvetised, anorektaalne ebamugavustunne, peavalu, rooja ebanormaalne lõhn, suukuivus, iiveldus ja oksendamine.

Colpermini kõrvaltoimete loetelu tabelina

Kõrvaltoimete esinemissageduse kohta kehtivad järgmised määratlused:

Väga sage (1/10); sage (1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100); harv (1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Allpool nimetatud uuringutes on kirjeldatud järgmisi olulisi kõrvaltoimeid kui ka spontaanse teatamise käigus selgunud või kirjandusallikates avaldatud kõrvaltoimed. Nende esinemissagedus ei ole teada, sest tegemist on teadmata suurusega populatsiooni kohta teatatud juhtudega.

Kõrvaltoimed esinemissageduse ja organsüsteemide klassi järgi

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Reaktsioon

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

Ülitundlikkus.

 

Teadmata

Anafülaktiline šokk.

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu.

 

Teadmata

Treemor, ataksia.

Silma kahjustused

Aeg-ajalt

Hägune nägemine.

Südame häired

Teadmata

Bradükardia.

Seedetrakti häired

Sage

Kõrvetised, iiveldus, oksendamine,

 

 

anorektaalne ebamugavustunne, suukuivus,

 

 

rooja ebanormaalne lõhn.

 

Aeg-ajalt

Seedetrakti verejooks.

 

Teadmata

Perianaalne valu, kõhulahtisus.

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt

Kihelus.

kahjustused

Teadmata

Erütematoosne lööve.

Neerude ja kuseteede häired

Teadmata

Düsuuria, peenisepea põletik, uriini

 

 

ebanormaalne lõhn.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Üleannustamine võib tõenäoliselt mentoolisisalduse tõttu põhjustada raskeid seedetrakti sümptomeid, kõhulahtisust, päraku haavandeid, epileptilisi krampe, teadvuse kaotust, apnoed, iiveldust, südame rütmihäireid, ataksiat ja muid kesknärvisüsteemi probleeme.

Ravi

Üleannustamise korral tuleb magu tühjendada maoloputuse abil. Rakendada tuleb jälgimist, vajadusel koos sümptomaatilise raviga.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised gastrointestinaaltrakti funktsionaalsete häirete raviks kasutatavad ained, ATC-kood: A03AX

Toimemehhanism

Enterokate lükkab edasi ravimi vabanemist seni, kuni kapsel jõuab peensoole distaalotsa, kus see hakkab avaldama paikseid toimeid jämesoole lõõgastumisele.

Farmakodünaamilised toimed In vitro uuringud

Piparmündiõli peamine farmakodünaamiline toime gastrointestinaaltrakti on annussõltuv spasmivastane toime silelihastele, mis on tingitud mentooli negatiivsest toimest kaltsiumi liikumisele läbi rakumembraani.

Piparmündiõlil oli in vitro vahutamisvastane ja kõhust gaasi eemaldav toime. Piparmündiõliga tehtud in vitro uuringutes täheldati maos ja sooles oleva vahu mahu vähenemist.

In vivo uuringud

Mitmetes tervetel uuritavatel või patsientidel tehtud uuringutes, kus kasutati piparmündiõli kas paikselt soolevalendikusiseselt (maos või jämesooles) või üksikannustena suu kaudu, saadi toimed, mis näitasid piparmündiõli olulist spasmolüütilist toimet gastrointestinaaltrakti silelihastele.

Piparmünt näib soodustavat sapi teket. Piparmündiõli kolereetilistel ja vahutamisvastastel toimetel on lisaroll spasmivastases toimes, vähendades kõhu venitust ja ka ebamugavustunnet ja kõhuvalu.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Mentool ja piparmündiõli teised terpeenkoostisained on rasvlahustuvad ja imenduvad peensoole proksimaalosast kiiresti.

Jaotumine

Andmed jaotumise kohta puuduvad.

Biotransformatsioon

Piparmündiõli peamine koostisaine mentool metaboliseeritakse glükuroniseerimise kaudu. Vajalikud on lisauuringud.

Eritumine

Teatud ulatuses eritatakse piparmündiõli koostisosad glükuroniidide vormis. Mentooli eritumisel uriiniga oli tipptase väiksem ja eritumine hilisem toimeainet modifitseeritult vabastavate preparaatide, nagu Colpermin, korral võrreldes toimeainet vahetult vabastavate prepraatidega.

CYP3A4 aktiivsuse inhibeerimist näidati ühes kliinilises uuringus piparmündiõliga ja ühes kliinilises uuringus mentooliga. Vajalikud on täiendavad uuringud.

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised andmed korduvtoksilisuse kohta on mittetäielikud ja seetõttu piiratud informatiivse väärtusega. Tuginedes pikaajalisele kliinilisele kasutamisele on piparmündiõli kasutamise ohutus inimestel antud annustamise korral (kuni 1,2 ml ööpäevas) piisavalt tõestatud.

Standardsed genotoksilisuse uuringud (in vitro bakterite pöördmutatsioonikatse, in vitro hiire lümfoomi uuring, in vivo luuüdi mikronukleuse uuring) näitasid, et Colpermini piparmündiõlil puudub genotoksiline toime.

Suurim soovitatav ööpäevane annus on 1,2 ml piparmündiõli, s.t 1,122 mg piparmündiõli, mis sisaldab maksimaalselt 37,03 mg pulegooni + mentofuraani. 50 kg isikul vastab see ööpäevasel kasutamisele 0,74 mg kehakaalu kilogrammi kohta. Sellise annustamise juures ei täheldatud piparmündiõlist ega mündiõlist tingitud maksakahjustuse juhtusid.

Reproduktsioonitoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringuid ei teostatud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Kapsli sisu:

 • valge mesilasvaha
 • rafineeritud maapähkliõli
 • kolloidne veevaba ränidioksiid

Kapsli kest:

.Sobimatus

 • želatiin
 • indigokarmiin (E132)
 • titaandioksiid (E171)
 • metakrüülhappemetüülmetakrülaadi kopolümeer (1:2)
 • metakrüülhappeetüülakrülaadi kopolümeer (1:1) – 30% lahjendus
 • trietüültsitraat
 • glütseroolmonostearaat 40–55
 • makrogool 4000
 • talk

Ei kohaldata.

.Kõlblikkusaeg

3 aastat.

.Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

.Pakendi iseloomustus ja sisu

Colpermin on saadaval PVC-st/alumiiniumist blisterribadena, mis sisaldavad kümmet gastroresistentset kõvakapslit.

Blisterribad on pakitud karpidesse, mis sisaldavad 30 või 100 gastroresistentset kõvakapslit (3 või 10 blisterriba). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Strasse 80

79618 Rheinfelden,

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 06.12.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

detsember 2017