Ciprinol 2 mgml - infusioonilahus (2mg 1ml)

ATC Kood: J01MA02
Toimeaine: tsiprofloksatsiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

CIPRINOL 2 MGML
infusioonilahus (2mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ciprinol 2 mg/ml, infusioonilahus

Ciprinol, 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Tsiprofloksatsiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Ciprinol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Ciprinol’i kasutamist
 3. Kuidas Ciprinol’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Ciprinol’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Ciprinol ja milleks seda kasutatakse

Ciprinol on antibiootikum, mis kuulub fluorokinoloonide gruppi. Toimeaine on tsiprofloksatsiin. Tsiprofloksatsiin hävitab infektsioone põhjustavaid baktereid. Ta toimib ainult taetud bakteriliikide vastu.

Täiskasvanud

Ciprinol`i kasutatakse täiskasvanutel järgmiste bakteriaalsete infektsioonide raviks:

 • hingamisteede infektsioonid;
 • kauakestvad või korduvad kõrva või ninakõrvalurgete infektsioonid;
 • kuseteede infektsioonid;
 • suguelundite infektsioonid meestel ja naistel;
 • seedetrakti ja kõhuõõne infektsioonid;
 • naha ja pehmete kudede infektsioonid;
 • luude ja liigeste infektsioonid;
 • Siberi katku kopsuvormi kokkupuute korral.

Tsiprofloksatsiini võib kasutada patsientide raviks, kellel on väike valgevereliblede arv (neutropeenia) ja palavik, mis on tõenäoliselt tingitud bakteriaalsest infektsioonist.

Kui teil on raske infektsioon või infektsioon, mille tekitajaks on rohkem kui üks bakteriliik, võib Ciprinol`ile lisaks rakendada täiendavat antibakteriaalset ravi.

Lapsed ja noorukid

Ciprinol`i kasutatakse lastel ja noorukitel järgmiste bakteriaalsete infektsioonide raviks eriarsti järelvalve all:

Mida on vaja teada enne Ciprinol`i kasutamist

 • kopsude ja bronhide infektsioonid tsüstilise fibroosiga lastel ja noorukitel;
 • kuseteede tüsistunud nakkused, sealhulgas neerusid haaranud infektsioonid (püelonefriit);
 • Siberi katku kopsuvormi kokkupuute korral.

Ärge kasutage Ciprinol’i:

 • kui olete tsiprofloksatsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline;

 • kui te kasutate tisanidiini (vt lõik 2 "Muud ravimid ja Ciprinol").

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ciprinol’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Enne Ciprinol`i kasutamist

Teavitage oma arsti:

 • kui teil on kunagi olnud neeruhaigusi, sest võib osutuda vajalikuks teie ravi kohandada;
 • kui teil on epilepsia või või mõni muu neuroloogiline haigus;
 • kui teil on tekkinud kõõluse haigusi varasema ravi ajal Ciprinol`i sarnaste antibiootikumidega;
 • kui te olete diabeetik, sest teil võib olla tsiprofloksatsiini võtmise ajal risk hüpoglükeemia tekkeks;
 • kui teil on myasthenia gravis (teatud tüüpi lihasnõrkus);
 • kui teil on südameprobleeme. Sellist tüüpi ravimi kasutamisel tuleb olla ettevaatlik;
 • kui teil on kaasasündinud QTintervalli pikenemine või on see esinenud mõnel teie pereliikmel (see on nähtav südame elektrilisel salvestisel EKGl);
 • kui teil on soolade tasakaalu häire veres (eriti kui teie veres on vähe kaaliumi või magneesiumi);
 • kui teil on väga aeglane südame löögisagedus (seda nimetatakse bradükardiaks);
 • kui teil on nõrk süda (südamepuudulikkus);
 • kui teil on varem olnud südameatakk (müokardiinfarkt);
 • kui te olete naissoost või eakas;
 • kui te võtate teisi ravimeid, mis võivad põhjustada EKG kõrvalekaldeid (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Ciprinol“);
 • kui teie pereliikmel on glükoos6fosfaatdehüdrogenaasi (G6PD) puudulikkus, sest teil võib tsiprofloksatsiini võtmise ajal esineda aneemia risk.

Mõnede suguelundite infektsioonide raviks võib teie arst määrata lisaks tsiprofloksatsiinile ka teisi antibiootikume. Kui te ei märka sümptomite paranemist pärast 3-päevast ravi, rääkige sellest oma arstiga.

Ciprinol`i kasutamise ajal

Rääkige kohe oma arstile, kui teil tekib Ciprinol`i kasutamise ajal mõni järgmistest nähtudest. Arst otsustab, kas ravi Ciprinol´iga on vaja katkestada.

 • Raske, äkki tekkiv allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon/šokk, angioödeem). On väike võimalus, et juba esimene annus võib teil tekitada raske allergilise reaktsiooni järgmiste sümptomitega: pitsitustunne rindkeres, pearinglus, iiveldus või minestustunne või pearinglus püsti tõustes. Sellisel juhul rääkige sellest kohe oma arstile, sest Ciprinol`i infusioon tuleb katkestada.
 • Aegajalt võib tekkida valu ja turse liigestes ja kõõlustes, eriti kui olete eakas ja saate samaaegset ravi kortikosteroididega. Valu või põletiku esimeste nähtude tekkimisel katkestage Ciprinol`i infusioon ja andke valutavale kohale puhkust. Vältige mistahes mittevajalikke liigutusi, sest see võib suurendada kõõluse rebenemise ohtu.
 • Kui teil on epilepsia või muu neuroloogiline haigus, näiteks ajuisheemia või insult, võivad teil tekkida kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimed. Kui see peaks juhtuma, katkestage Ciprinol`i infusioon ja võtke koheselt ühendust oma arstiga.
 • Pärast Ciprinol`i esmakordset võtmist võib tekkida psühhiaatrilisi reaktsioone. Kui teil on depressioon või psühhoos, võivad teie haiguse sümptomid ravi ajal Ciprinol´iga süveneda. Kui see juhtub, katkestage Ciprinol`i infusioon ja võtke koheselt ühendust oma arstiga.
 • Teil võivad tekkida neuropaatia sümptomid, nagu valu, põletustunne, surin, tuimus ja/või nõrkus.

Kui see juhtub, katkestage Ciprinol`i infusioon ja võtke koheselt ühendust oma arstiga.

 • Diabeediga patsientidel on sageli teatatud hüpoglükeemiast, eriti vanematel inimestel. Kui see juhtub, võtke kohe ühendust oma arstiga.
 • Antibiootikumide, sealhulgas Ciprinol`i kasutamise ajal või ka mitu nädalat pärast nende kasutamise lõpetamist võib tekkida kõhulahtisus. Kui see on raske või püsiv või kui te märkate roojas verd või lima, rääkige sellest otsekohe oma arstile. Katkestage kohe Ciprinol`i kasutamine, sest see võib olla eluohtlik. Ärge võtke sooletegevust aeglustavaid või peatavaid ravimeid ning võtke ühendust arstiga.
 • Kui teie nägemine halveneb või kui on tunda mõnda muud toimet silmadele, konsulteerige otsekohe silmaarstiga.
 • Ciprinol`i kasutamise ajal suureneb teie naha tundlikkus päikesevalguse või ultraviolettkiirguse suhtes. Vältige tugevat päikesevalgust või kunstlikku ultraviolettkiirgust, näiteks solaariumi külastamist.
 • Kui te peate andma vere või uriinianalüüsi, rääkige arstile või laboritöötajale, et te saate Ciprinol`i.
 • Ciprinol võib põhjustada maksakahjustust. Kui te märkate selliseid sümptomeid, nagu söögiisu kadumine, kollatõbi (naha kollaseks värvumine), tume uriin, kihelus või kõhu hellus, katkestage otsekohe Ciprinol`i kasutamine.
 • Ciprinol võib põhjustada vere valgeliblede arvu vähenemist ning see võib vähendada teie vastupanuvõimet nakkustele. Kui teil tekib nakkus koos selliste sümptomitega, nagu palavik ja üldseisundi tõsine halvenemine, või palavik koos paiksete infektsioonisümptomitega, nagu kurgu , neelu või suuvalu või kuseteede häired, peate pöörduma kohe arsti poole. Teile tehakse vereanalüüs, et kontrollida valgeliblede taseme võimalikku langust (agranulotsütoos). Tähtis on rääkida arstile, et te võtate seda ravimit.
 • Kui teil on neeruprobleemid, öelge seda oma arstile, sest teie annust võib olla vajalik muuta.

Muud ravimid ja Ciprinol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ärge kasutage Ciprinol`i koos tisanidiiniga, sest see võib põhjustada kõrvaltoimeid, näiteks vererõhu langust ja unisust (vt lõik 2 "Ärge kasutage Ciprinol`i").

Teadaolevalt avaldavad järgmised ravimid koos Ciprinol'iga teie organismis koostoimet. Ciprinol`i kasutamine koos nende ravimitega võib mõjutada nende ravimite toimet. Samuti võib suureneda kõrvaltoimete tekkimise risk.

Teavitage oma arsti, kui te kasutate järgmisi ravimeid:

 • Kvitamiini antagoniste (nt varfariin, atsenokumarool, fenprokumoon või fluindioon) või teisi suukaudseid antikoagulante (vere vedeldamiseks);
 • probenetsiid (podagra raviks);
 • metotreksaat (teatud vähivormide, psoriaasi, reumatoidartriidi raviks);
 • teofülliin (hingamishäirete raviks);
 • tisanidiin (lihasspasmide raviks hulgiskleroosi korral);
 • klosapiin (antipsühhootikum);
 • ropinirool (Parkinsoni tõve raviks);
 • fenütoiin (epilepsia raviks);
 • tsüklosporiin (organite äratõukereaktsiooni vältimiseks);
 • teisi ravimeid, mis võivad muuta teie südamerütmi: antiarütmikumide rühma kuuluvad ravimid (nt kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, amiodaroon, sotalool, dofetiliid, ibutiliid), tritsüklilised antidepressandid, teatud antibiootikumid, teatud antipsühhootikumid.

Ciprinol võib suurendada järgmiste ravimite kontsentratsiooni teie veres:

 • pentoksüfülliin (vereringehäirete raviks);
 • kofeiin;
 • duloksetiin (depressiooni raviks);
 • lidokaiin (kohalik tuimestus);
 • sildenafiil (erektsioonihäirete raviks);
 • agomelatiin;
 • zolpideem.

Ciprinol koos toidu ja joogiga

Toit ja jook ei mõjuta teie ravi Ciprinol`iga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav on vältida Ciprinol`i kasutamist raseduse ajal. Informeerige oma arsti, kui te kavatsete rasestuda.

Ärge kasutage Ciprinol`i imetamise ajal, sest tsiprofloksatsiin eritub rinnapiima ja võib kahjustada teie last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ciprinol võib teie tähelepanuvõimet halvendada. Teil võivad tekkida neuroloogilised kõrvaltoimed. Seega, enne autojuhtimist või masinate käsitsemist veenduge, et te teate, millist toimet Ciprinol teile avaldab. Kahtluse korral pidage nõu oma arstiga.

Ciprinol sisaldab naatriumi

Infusioonilahuse kontsentraat sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) ühe annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt "naatriumivaba".

Ciprinol lahused sisaldavad naatriumi, mistõttu nad võivad kahjulikud olla patsientidele, kes on madala naatriumisisaldusega dieedil. 1 ml intravenoosset infusioonilahust sisaldab 3,61 mg naatriumi.

Kuidas Ciprinol`i kasutada

Arst selgitab teile täpselt, kui palju, kui sageli ja kui kaua peab teile Ciprinol`i manustama. See sõltub sellest, millist tüüpi ja kui raske infektsioon teil on.

Rääkige oma arstile, kui teil esineb neeruprobleeme, sest sel juhul võib osutuda vajalikuks teie annust kohandada.

Ravi kestus on tavaliselt 5 kuni 21 päeva, kuid raskete infektsioonide korral võib ravi kesta kauem.

Arst manustab teile iga annuse aeglase infusioonina veeni kaudu otse teie vereringesse. Lastel on infusiooni kestus 60 minutit. Täiskasvanud patsientidel on 400 mg annuse korral infusiooni kestud 60 minutit, 100 mg ja 200 mg Ciprinol`i annuse korral 30 minutit. Manustamine aeglase infusiooni teel aitab vältida kõrvaltoimete ilmnemist.

Pidage meeles, et te peate ravi ajal Ciprinol`iga jooma palju vedelikku.

Kui te lõpetate Ciprinol`i kasutamise

Tähtis on ravikuur lõpule viia ka sel juhul, kui hakkate juba mõne päeva pärast end paremini tundma.

Kui lõpetate käesoleva ravimi kasutamise liiga vara, võib infektsioon jääda täielikult väljaravimata ja haigussümptomid võivad taas tekkida või süveneda. Teil võib tekkida ka resistentsus selle antibiootikumi suhtes.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sage (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10-st):

 • iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine;
 • liigesevalud lastel;
 • paiksed manustamiskoha reaktsioonid, nahalööve;
 • teatud ainete (transaminaasid) aktiivsuse tõus veres.

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 patsienti 100-st):

 • seentest põhjustatud superinfektsioonid;
 • teatud tüüpi vere valgeliblede (eosinofiilide) arvu suurenemine, vere hüübimisfaktori taseme tõus või langus (trombotsüüdid);
 • söögiisu kadumine (anoreksia);
 • üliaktiivsus, erutatus, segasus, desorientatsioon, hallutsinatsioonid;
 • peavalu, pearinglus, unehäired või maitsetundlikkuse häired, torkimistunne, meeleelundite ebatavaline tundlikkus, krambihood (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“), peapööritus;
 • nägemise probleemid;
 • kuulmiskadu;
 • kiire südamerütm (tahhükardia);
 • veresoonte laienemine (vasodilatatsioon), madal vererõhk;
 • kõhuvalu, seedetrakti probleemid, nagu maovaevus (seedimatus/kõrvetised), kõhupuhitus, maksafunktsiooni häired, teatud ainete (bilirubiin) taseme tõus veres, kollatõbi (kolestaatiline ikterus);
 • kihelus, villid;
 • liigesevalud täiskasvanutel;
 • neerufunktsiooni halvenemine, neerupuudulikkus;
 • lihase ja luuvalud, halb enesetunne (asteenia), palavik, vedelikupeetus;
 • leelisfosfataasi aktiivsuse tõus veres (vereanalüüsiga määratav).

Harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 1000-st):

 • antibiootikumide kasutamisest põhjustatud jämesoolepõletik (koliit) (võib harva ka surmaga lõppeda) (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
 • muutused verepildis (leukopeenia, leukotsütoos, neutropeenia, aneemia), vere puna ja valgeliblede ning trombotsüütide taseme langus (pantsütopeenia), mis võib lõppeda ka surmaga, luuüdi depressioon, mis võib samuti olla fataalne (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
 • allergiline reaktsioon, allergiline turse (ödeem), naha ja limaskestade kiiresti arenev turse (angioödeem), raske allergiline reaktsioon (anafülaktiline šokk), mis võib olla eluohtlik (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
 • vere glükoositaseme tõus (hüperglükeemia);
 • vere glükoositaseme langus (hüpoglükeemia) (vt lõik 2 “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”);
 • ärevus, veidrad unenäod, depressioon, vaimsed häired (psühhootilised reaktsioonid) (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
 • nägemishäired (kahelinägemine);
 • naha tundlikkuse vähenemine, värinad, migreen, lõhnataju häired (olfaktoorsed häired);
 • kohin kõrvus, kuulmise langus;
 • minestus, veresoonepõletik;
 • hingeldus, sealhulgas astmalaadsed sümptomid;
 • kõhunäärmepõletik;
 • hepatiit, maksarakkude surm (maksanekroos), mis väga harva võib viia eluohtliku maksapuudulikkuseni;
 • valgustundlikkus (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“), väikesed veretäpikesed naha all (petehhiad);
 • lihasvalu, liigesepõletik, lihastoonuse tõus või krambid, kõõluserebend eriti pahkluu tagakülje suures kõõluses (Achilleuse kõõlus) (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
 • vere või kristallide esinemine uriinis (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
 • kuseteede põletik;
 • ülemäärane higistamine;
 • ensüüm amülaasi taseme tõus.

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10 000-st):

 • teatud tüüpi vere punaliblede arvu vähenemine (hemolüütiline aneemia); teatavat liiki vere valgeliblede arvu oluline vähenemine (agranulotsütoos);
 • rasked allergilised reaktsioonid (anafülaktiline reaktsioon, anafülaktiline šokk, seerumtõbi), mis võivad surmaga lõppeda (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);
 • koordinatsioonihäired, ebakindel kõnnak (kõnnakuhäire), survetunne peas (intrakraniaalse rõhu tõus);
 • visuaalsed värvide moonutused;
 • mitmesugused nahalööbed (näiteks potentsiaalselt surmaga lõppev StevensiJohnsoni sündroom või toksiline epidermaalne nekrolüüs);
 • lihasnõrkus, kõõlusepõletik, Myasthenia gravis’e sümptomite halvenemine (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • närvisüsteemiga seotud häired, nt valu, põletustunne, surin, tuimus ja/või jäsemete nõrkus (neuropaatiad);
 • ebanormaalselt kiire südamerütm, eluohtlik ebaregulaarne südamerütm, muutuv südamerütm (pikenenud QTintervall, nähtav EKGl südametöö elektrilise aktiivsuse salvestisel);
 • mädavilliline lööve;
 • suurenenud verejooksu risk (patisentidel, keda on ravitud vere vedeldajatega);
 • ülemäärane ärevus (mania) või kõrgendatud optimism ja üliaktiivsus (hüpomania);
 • ülitundlikkusreaktsioon, mida nimetatakse DRESS sündroomiks (eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib ollaka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Ciprinol`i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Infusioonilahuse kontsentraat:

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Infusioonilahus:

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.

Pärast lahjendamist tuleb ravim kohe ära kasutada. Ajavahemik lahjendamise alguse ning manustamise lõppemise vahel ei tohi olla pikem kui üks tund.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need metmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ciprinol sisaldab

Toimeaine on tsiprofloksatsiin.

Infusioonilahuse kontsentraat

 • Üks 10 ml ampull infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 100 mg tsiprofloksatsiini (tsiprofloksatsiinlaktaadina). 1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 10 mg tsiprofloksatsiini (tsiprofloksatsiinlaktaadina).
 • Teised koostisosad on piimhape, dinaatriumedetaat, vesinikkloriidhape(E507) ja süstevesi.

Infusioonilahus

 • 1 ml infusioonilahust sisaldab 2 mg tsiprofloksatsiini (tsiprofloksatsiinlaktaadina).

50 ml, 100 ml ja 200 ml (1 viaal) infusioonilahust sisaldab vastavalt 100 mg, 200 mg ja 400 mg

tsiprofloksatsiini (tsiprofloksatsiinlaktaadina).

Teised koostisosad on naatriumlaktaat, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape (E507) ja süstevesi.

Kuidas Ciprinol välja näeb ja pakendi sisu

Infusioonilahuse kontsentraat

Infusioonilahuse kontsentraat on selge, kollakas-rohekat värvi lahus.

Saadaval on 5 ampulliga karp, igas ampullis on 10 ml (100 mg/10 ml) infusioonilahuse kontsentraati.

Infusioonilahus

Infusioonilahus on selge, kollakas-rohekat värvi lahus.

Saadaval on 1 viaaliga karp, mis sisaldab 50 ml, 100 ml või 200 ml infusioonilahust (2 mg/ml). Viaal on varustatud kummikorgi ja alumiiniumist korgikattega.

Müügiloa hoidjaja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatudjaanuris 2018.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ravimi väljakirjutamist puudutav informatsioon:

Kontsentraat infusioonilahuse valmistamiseks:

Kasutada ainult arsti ettekirjutusel ja haiglasiseselt. Erandjuhtudel võib ravimit kasutada ka ambulatoorselt, et jätkata ravi ka haiglast väljakirjutamise järel.

Intravenoosse infusiooni lahus:

Kasutada ainult arsti ettekirjutusel ja haiglasiseselt.

Juhised meditsiinipersonalile:

Valmistada infusiooilahus intravenoosseks manustamiseks vahetule enne selle kasutamist.

Ciprinol intravenosse infusiooni lahus tuleb manustada 60 minuti jooksul. Aeglane infusioon suurde veeni vähendab veenide tüsistusi ning on mugavam taluda patsiendile.

Sobimatus:

Ciprinol’i tohib samaaegselt manustada ainult koos selliste ravimpreparaatidega, millega on kokkusobivus tõestatud.

Seni, kuni ei ole tõendatud sobivus teiste lahuste/ravimitega, peab seda infusioonilahust alati manustama eraldi. Sobimatuse visuaalseteks tunnusteks on näiteks sademe või hägususe ilmnemine ning värvuse muutus.

Sobimatus tekib kõigi infusioonilahuste/ravimitega, mis on valmistatud lahuse pH juures keemilis- füüsikaliselt ebastabiilsed (nt penitsilliinid, hepariinilahused), ravim ei sobi lahustega, mille pH on aluseline (tsiprofloksatsiini lahuste pH-väärtus on 3,9...4,5).

Sobivus:

Ciprinol infusioonilahus sobib kokku füsioloogilise soolalahuse, Ringeri lahuse, Hartmanni lahuse (Ringerlaktaadi), 5% või 10% glükoosilahuse, 10% fruktoosilahuse ja 5% glükoosilahusega 0,225% NaCl või 0,45% NaCl lisandiga.

Infusioonilahuse valmistamine:

Infusioonilahuse kontsentraat infusioonilahuse valmistamiseks tuleb enne kasutamist lahjendada sobiva infusioonilahusega. Lahuse vähim ruumala võib olla 50 ml.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ciprinol 2 mg/ml, infusioonilahus

Ciprinol, 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIINVE KOOSTIS

1 ml infusioonilahust sisaldab 2 mg tsiprofloksatsiini (tsiprofloksatsiinlaktaadina).

50 ml, 100 ml ja 200 ml (1 viaal) infusioonilahust sisaldab vastavalt 100 mg, 200 mg ja 400 mg tsiprofloksatsiini (tsiprofloksatsiinlaktaadina).

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 10 mg tsiprofloksatsiini (tsiprofloksatsiinlaktaadina).

Üks 10 ml ampull infusioonilahuse kontsentraati sisaldab seega 100 mg tsiprofloksatsiini (tsiprofloksatsiinlaktaadina).

INN. Ciprofloxacinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahus on selge, kollakas-rohekat värvi lahus.

Infusioonilahuse kontsentraat on selge, kollakas-rohekat värvi lahus.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Ciprinol`i infusioonilahus on näidustatud järgmiste infektsioonide raviks (vt lõigud 4.4 ja 5.1). Enne ravi alustamist tuleb erilist tähelepanu pöörata olemasolevale informatsioonile tsiprofloksatsiini resistentsuse kohta.

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

Täiskasvanud

 • Gramnegatiivsetest bakteritest põhjustatud alumiste hingamisteede infektsioonid:
 • kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ägenemine;
 • bronhopulmonaarsed infektsioonid tsüstilise fibroosi ja bronhekstaasia korral;
 • pneumoonia.
 • Krooniline mädane keskkõrvapõletik.
 • Kroonilise sinusiidi ägenemine, eriti kui need on põhjustatud gramnegatiivsetest bakteritest.
 • Kuseteede infektsioonid.
 • Suguteede infektsioonid:
 • epididümiitorhiit, sh Neisseria gonorrhoeae põhjustatud juhud;

väikevaagnapõletik, sh Neisseria gonorrhoeae põhjustatud juhud.

 • Maosooletrakti infektsioonid (nt reisikõhulahtisus).
 • Kõhuõõne infektsioonid.
 • Gramnegatiivsete bakterite põhjustatud naha ja pehmete kudede infektsioonid.
 • Pahaloomuline väliskõrvapõletik.
 • Luude ja liigeste infektsioonid.
 • Siberi katku kopsuvorm (kokkupuutejärgne profülaktika ja ravi).

Tsiprofloksatsiini võib kasutada neutropeeniaga patsientidel, kellel on palavik, mis võib olla tingitud bakteriaalsest infektsioonist.

Lapsed ja noorukid

 • Pseudomonas aeruginosa põhjustatud bronhopulmonaalsed infektsioonid tsüstilise fibroosi korral.
 • Kuseteede tüsistunud infektsioonid ja püelonefriit.
 • Siberi katku kopsuvorm (kokkupuutejärgne profülaktika ja ravi).

Vajadusel võib tsiprofloksatsiini kasutada lastel ja noorukitel raskete infektsioonide raviks.

Ravi võivad alustada ainult arstid, kellel on laste ja noorukite tsüstilise fibroosi ja/või raskete infektsioonide ravi kogemusi (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Annustamine sõltub näidustusest, infektsiooni raskusest ja lokalisatsioonist, haigustekitajate tundlikkusest tsiprofloksatsiini suhtes, patsiendi neerufunktsioonist ja lastel ning noorukitel kehakaalust.

Ravi kestus sõltub haiguse raskusest ning selle kliinilisest ja bakterioloogilisest leiust.

Kliinilise näidustuse korral võib arst otsustada pärast intravenoosse ravi alustamist üle minna suukaudsele ravile tablettidega. Suukaudsele manustamisele peaks üle minema nii kiiresti kui võimalik.

Rasketel juhtudel või kui patsient ei ole võimeline tablette neelama (nt patsient, keda toidetakse enteraalselt), soovitatakse ravi jätkata intravenoosse tsiprofloksatsiiniga nii kaua, kuni on võimalik üle minna suukaudsele ravile.

Teatud tüüpi bakteriaalsete infektsioonide (nt Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter või Staphylococci) raviks võivad olla vajalikud tsiprofloksatsiini suuremad annused või koosmanustamine teiste sobivate antibakteriaalsete ravimitega.

Sõltuvalt kaasuvatest patogeenidest võib teatud infektsioonide (nt väikevaagnapõletik, kõhuõõne infektsioonid, infektsioonid neutropeeniaga patsientidel, luude ja liigeste infektsioonid) raviks olla vajalik ka teiste vastavate antibakteriaalsete ravimite samaaegne manustamine.

Täiskasvanud

 

Näidustused

Ööpäevane annus

Ravi kogukestus (sealhulgas

 

 

 

mg-des

võimalik esialgne

 

 

 

 

parenteraalne ravi

 

 

 

 

tsiprofloksatsiiniga)

Alumiste hingamisteede infektsioonid

400 mg kaks kuni

7…14 päeva

 

 

 

kolm korda ööpäevas

 

Ülemiste

 

Kroonilise sinusiidi

400 mg kaks kuni

7…14 päeva

hingamisteede

 

ägenemine

kolm korda ööpäevas

 

infektsioonid

 

Krooniline mädane

400 mg kaks kuni

7…14 päeva

 

 

keskkõrvapõletik

kolm korda ööpäevas

 

 

 

Pahaloomuline

400 mg kolm korda

28 päeva…3 kuud

 

 

väliskõrvapõletik

ööpäevas

 

Kuseteede

 

Komplitseeritud ja

400 mg kaks kuni

7…21 päeva, teatud juhtudel

infektsioonid

 

komplitseerumata

kolm korda ööpäevas

(abstsess) võib ravi jätkuda

 

 

 

püelonefriit

 

 

kauem kui 21 päeva

 

 

 

Prostatiit

 

400 mg kaks kuni

2….4 nädalat (äge)

 

 

 

 

 

 

kolm korda ööpäevas

 

 

Suguelundite

 

Epididümiit-orhiit ja

400 mg kaks kuni

Vähemalt 14 päeva

 

infektsioonid

 

väikevaagnapõletik

kolm korda ööpäevas

 

 

Mao-sooletrakti

 

Diarröa, mis on

400 mg kaks korda

1 päev

 

ja kõhuõõne

 

põhjustatud

ööpäevas

 

 

 

infektsioonid

 

bakteriaalsete

 

 

 

 

 

 

patogeenide

 

 

 

 

 

 

poolt, sh Shigella

 

 

 

 

 

 

spp. va Shigella

 

 

 

 

 

 

dysenteriae tüüp 1

 

 

 

 

 

 

ning raske

 

 

 

 

 

 

„reisikõhulahtisuse“

 

 

 

 

 

 

empiiriline ravi

 

 

 

 

 

 

Diarröa, mis on

400 mg kaks korda

5 päeva

 

 

 

põhjustatud

ööpäevas

 

 

 

 

 

patogeeni Shigella

 

 

 

 

 

 

dysenteriae tüüp 1

 

 

 

 

 

 

poolt

 

 

 

 

 

 

 

Vibrio cholerae

400 mg kaks korda

3 päeva

 

 

 

põhjustatud diarröa

ööpäevas

 

 

 

 

 

Kõhutüüfus

400 mg kaks korda

7 päeva

 

 

 

 

 

 

ööpäevas

 

 

 

 

 

Gramnegatiivsete

400 mg kaks kuni

5…14 päeva

 

 

 

bakterite põhjustatud

kolm korda ööpäevas

 

 

 

 

kõhuõõne

 

 

 

 

 

 

infektsioonid

 

 

 

 

Naha ja pehmete kudede infektsioonid

400 mg kaks kuni

7…14 päeva

 

 

 

 

 

 

kolm korda ööpäevas

 

 

Luude ja liigeste infektsioonid

400 mg kaks kuni

Maksimaalselt 3 kuud

 

 

 

 

 

 

kolm korda ööpäevas

 

 

Arvatavalt bakteriaalsest infektsioonist

400 mg kaks kuni

Ravi tuleb jätkata kogu

 

põhjustatud palavikuga neutropeenilised

kolm korda ööpäevas

neutropeenia esinemise aja

 

patsiendid. Tsiprofloksatsiini tuleb

 

 

 

 

manustada koos sobivate

 

 

 

 

 

antibakteriaalse(te) ravimi(te)ga vastavalt

 

 

 

 

kohalikule juhisele

 

 

 

 

 

 

 

Siberi katku kopsuvormi

 

400 mg kaks korda

60 päeva pärast Bacillus

 

ekspositsioonijärgne profülaktika ja ravi

ööpäevas

 

anthracis´ega kokkupuute

 

isikutel, kes vajavad parenteraalset ravi.

 

 

kinnitust

 

Ravimi manustamisega tuleb pärast

 

 

 

 

arvatavat või kindlat kokkupuudet

 

 

 

 

alustada nii kiiresti kui võimalik

 

 

 

 

Lapsed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näidustused

 

 

Ööpäevane annus mg-des

Ravi kogukestus (sealhulgas võimalik

 

 

 

 

 

 

 

esialgne parenteraalne ravi

 

 

 

 

 

 

 

tsiprofloksatsiiniga)

 

Tsüstiline fibroos

 

 

10 mg/kg kohta kolm korda

10…14 päeva

 

 

 

 

 

ööpäevas, maksimaalne

 

 

 

 

 

 

 

ühekordne annus on 400 mg

 

 

 

Komplitseeritud kuseteede

 

6...10 mg/kg kohta kolm

10…21 päeva

 

infektsioonid ja püelonefriit

 

korda ööpäevas,

 

 

 

 

 

 

 

maksimaalne ühekordne

 

 

 

annus on 400 mg

 

Siberi katku kopsuvormi

10...15 mg/kg kohta kaks

60 päeva pärast Bacillus anthracis´ega

ekspositsioonijärgne

korda ööpäevas,

kokkupuute kinnitust

profülaktika ja ravi isikutel,

maksimaalne ühekordne

 

kes vajavad parenteraalset

annus on 400 mg

 

ravi. Ravimi manustamisega

 

 

tuleb pärast arvatavat või

 

 

kindlat kokkupuudet

 

 

alustada nii kiiresti kui

 

 

võimalik

 

 

Teised rasked infektsioonid

10 mg/kg kohta kolm korda

Vastavalt infektsiooni tüübile

 

ööpäevas, maksimaalne

 

 

ühekordne annus on 400 mg

 

Eakad

Eakatele tuleb annuse määramisel arvestada infektsiooni raskusega ning patsiendi kreatiniini kliirensiga.

Neeru- ja maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Soovituslikud alg- ja säilitusannused neerufunktsiooni kahjustusega patsientidele:

Kreatiniini kliirens

Plasma

Intravenoosne annus

[ml/min/1,73 m²]

kreatiniin

[mg]

 

[mikromol/l]

 

 

 

 

> 60

<124

vt tavaline annustamine

30…60

124…168

200…400 mg iga12 tunni järel

< 30

>169

200…400 mg iga 24 tunni järel

Hemodialüüsi saavad

>169

200…400 mg iga 24 tunni järel (pärast dialüüsi)

patsiendid

 

 

Peritoneaaldialüüsi saavad

>169

200…400 mg iga 24 tunni järel

patsiendid

 

 

Halvenenud maksafunktsiooniga patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Annustamist neeru- ja/või maksafunktsiooni kahjustusega lastel ei ole uuritud.

Manustamisviis

Enne manustamist tuleb Ciprinol`i lahust visuaalset kontrollida võõrosakeste või värvimuutuse suhtes. Kasutada võib vaid selget ja osakestevaba lahust. Hägust lahust mitte kasutada.

Tsiprofloksatsiini manustatakse intravenoosse infusiooni teel. Lastel peab infusiooni kestuseks olema 60 minutit.

Täiskasvanutel on Ciprinol`i 400 mg annuse infusiooni kestuseks 60 minutit ning 200 mg annuse infusiooni kestuseks 30 minutit. Aeglane infusioon suurde veeni vähendab ebamugavustunnet patsiendil ja vähendab veeniärrituse riski.

Infusioonilahust võib infundeerida otse või pärast segamist teise sobiliku infusioonilahusega (vt lõik 6.2).

4.3

Vastunäidustused

-

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

-

Tsiprofloksatsiini ja tisanidiini koosmanustamine (vt lõik 4.5).

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Rasked infektsioonid ning grampositiivsetest ja anaeroobsetest patogeenidest põhjustatud segainfektsioonid

Tsiprofloksatsiini monoteraapia ei sobi raskete infektsioonide ja oletatavalt grampositiivsete ning anaeroobsete patogeenide põhjustatud infektsioonide raviks. Selliste infektsioonide korral tuleb tsiprofloksatsiini kasutada koos teiste sobivate antibakteriaalsete ravimitega.

Streptokokk-infektsioonid (sealhulgas Streptococcus pneumoniae)

Vähese efektiivsuse tõttu ei soovitata tsiprofloksatsiini kasutada streptokokk-infektsioonide raviks.

Suguteede infektsioonid

Epididümiit-orhiidi ja väikevaagna põletikuliste haiguste põhjustajaks võib olla fluorokinolooni suhtes resistentne Neisseria gonorrhoeae. Epididümiit-orhiidi ja väikevaagna põletikuliste haiguste korral tuleb tsiprofloksatsiini kasutada empiiriliselt ainult koos mõne teise sobiva antibakteriaalse ravimiga (nt tsefalosporiin), välja arvatud, kui tsiprofloksatsiini suhtes resistentse Neisseria gonorrhoeae esinemine on välistatud. Kui pärast kolmepäevast ravi kliinilist paranemist ei saavutata, tuleb ravi muuta.

Kuseteede infektsioonid

Escherichia coli, mis on sagedasim kuseteede infektsioone põhjustav patogeen, resistentsus fluorokinoloonide suhtes varieerub Euroopa Liidu piires. Arstidel soovitatakse arvestada Escherichia coli piirkondliku resistentsuse esinemist fluorokinoloonide suhtes.

Kõhuõõne infektsioonid

Andmed tsiprofloksatsiini kasutamise kohta operatsioonijärgsete kõhuõõne infektsioonide raviks on puudulikud.

Reisikõhulahtisus

Tsiprofloksatsiini valikul peab arvestama teavet tsiprofloksatsiin-resistentsuse kohta vastavate patogeenide osas külastatavates riikides.

Luude ja liigeste infektsioonid

Sõltuvalt mikrobioloogilisest hindamisest tuleb tsiprofloksatsiini manustada kombinatsioonis teiste antimikroobsete ravimitega.

Siberi katku kopsuvorm

Ravimi kasutamine inimestel põhineb in vitro tundlikkusel ning loomkatsete andmetel ja inimestelt saadud piiratud andmetel. Seoses siberi katku raviga peavad raviarstid juhinduma riiklikest ja/või rahvusvahelistest juhenditest.

Lapsed

Tsiprofloksatsiini kasutamisel lastel ja noorukitel tuleb järgida kohalikke ravijuhiseid. Ravi tsiprofloksatsiiniga tohib alustada vaid arst, kellel on kogemused tsüstilise fibroosi ja/või raskete infektsioonide ravimisel lastel ja noorukitel.

Noorloomadel on tsiprofloksatsiini kasutamisel tekkinud keharaskust kandvate liigeste artropaatiad. Ohutusandmete põhjal, mis saadi randomiseeritud topeltpime-uuringust tsiprofloksatsiini kasutamisel lastel (tsiprofloksatsiin: n = 335, keskmine vanus = 6,3 aastat; võrdlusravimid: n=349, keskmine vanus 6,2 aastat; vanusevahemik 1 kuni 17 aastat) ilmnes 42. päevaks ravimiga arvatavalt seotud artropaatia (eristatud liigestega seotud kliinilistest nähtudest ja sümptomitest), mille esinemissagedus oli vastavalt 7,2% ja 4,6%. Ravimiga seotud artropaatia esinemissagedus 1-aastase jälgimise lõpus oli vastavalt 9,0% ja 5,7%. Ravimiga seotud artropaatia esinemissageduse suurenemine ajas ei olnud gruppide vahel statistiliselt oluline. Liigeste ja/või ümbritsevate kudede võimalike kõrvaltoimete tõttu tohib ravi alustada ainult pärast kasu/riski suhte hoolikat kaalumist (vt lõik 4.8).

Bronhopulmonaalsed infektsioonid tsüstilise fibroosi korral

Kliinilistesse uuringutesse on kaasatud lapsi ja noorukeid vanuses 5...17 eluaastat. Kogemused 1...5

aastaste laste ravimisel on piiratud.

Kuseteede tüsistunud infektsioonid ja püelonefriit

Tsiprofloksatsiini kasutamist kuseteede infektsioonide korral tuleb kaaluda vaid juhul, kui teisi ravimeid ei saa kasutada. Ravi peab põhinema mikrobioloogiliste uuringute tulemustel. Kliinilistesse uuringutesse on kaasatud lapsi ja noorukeid vanuses 1...17 eluaastat.

Muud spetsiifilised rasked infektsioonid

Tsiprofloksatsiini kasutamine võib olla põhjendatud mikrobioloogiliste uuringute tulemuste põhjal ka muude raskete infektsioonide raviks kooskõlas kohalike ravijuhistega või pärast ravi kasulikkuse ja sellega seotud riskide hoolikat hindamist, kui teisi ravimeid ei ole võimalik kasutada või kui tavapärane ravi on ebaõnnestunud.

Tsiprofloksatsiini kasutamist spetsiifiliste raskete infektsioonide korral, mida ei ole ülevalpool mainitud, ei ole kliinilistes uuringutes hinnatud ning kliiniline kogemus on piiratud. Seepärast peab nende infektsioonidega patsientide ravimisel olema ettevaatlik.

Ülitundlikkus

Pärast ühekordse annuse manustamist võib esineda ülitundlikkust ja allergilisi reaktsioone, sealhulgas anafülaksia ja anafülaktoidsed reaktsioonid, mis võivad olla eluohtlikud (vt lõik 4.8). Sellise reaktsiooni tekkimisel peab katkestama tsiprofloksatsiini kasutamise ning alustama sobiva medikamentoosse raviga.

Lihas-skeletisüsteem

Tsiprofloksatsiini ei kasutata üldjuhul patsientidel, kellel on anamneesis kinoloonraviga seotud kõõlusepõletik/-haigus. Väga harvadel juhtudel on siiski pärast haigustekitaja mikrobioloogilist analüüsi ja riski/kasu suhte hindamist määratud tsiprofloksatsiini ka sellistele patsientidele teatud raskete infektsioonide raviks, eriti standardravi ebaõnnestumise või bakteri resistentsuse korral, kui mikrobioloogiliste analüüside tulemused õigustavad tsiprofloksatsiini kasutamist. Tsiprofloksatsiini kasutamisel, eriti 48 tunni jooksul peale ravi alustamist, on ilmnenud tendiniiti ja kõõluserebendit (eriti Achilleus´e kõõlus), mis on mõnikord kahepoolne. Tendinopaatia risk võib suureneda eakatel patsientidel või neil, keda samaaegselt ravitakse kortikosteroididega (vt lõik 4.8).

Tendiniidi sümptomite (nt valulik turse, põletik) ilmnemisel tuleb ravi tsiprofloksatsiiniga katkestada. Haigestunud jäset tuleb hoida hoolikalt puhkeasendis.

Tsiprofloksatsiini tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on Myasthenia gravis, sest sümptomid võivad ägeneda (vt lõik 4.8).

Valgustundlikkus

Tsiprofloksatsiini kasutamisel on tekkinud valgustundlikkusreaktsioone. Tsiprofloksatsiini kasutavatele patsientidele tuleb soovitada ravi ajal vältida ereda päikesevalguse või ultraviolettkiirguse otsest mõju (vt lõik 4.8).

Nägemiskahjustus

Kui nägemine halveneb või kui on tunda toimet silmadele, peab otsekohe konsulteerima silmaarstiga.

Kesknärvisüsteem

Teadaolevalt soodustab kinoloonide kasutamine krambihoogude teket või alandab krampide tekkimise läve. Tsiprofloksatsiini tuleb kasutada ettevaatusega kesknärvisüsteemi häiretega patsientidel, kuna see võib soodustada krambihoogude teket. Krambihoo tekkimisel tuleb ravi tsiprofloksatsiiniga lõpetada (vt lõik 4.8). Psühhiaatrilised reaktsioonid võivad tekkida isegi peale esimese tsiprofloksatsiini annuse manustamist. Harvadel juhtudel võib stress või psühhoos kujuneda ennastohustavaks käitumiseks. Sellistel juhtudel tuleb ravi tsiprofloksatsiiniga katkestada. Tsiprofloksatsiini saavatel patsientidel on teatatud polüneuropaatia juhtudest (tekivad neuroloogilised sümptomid nagu valu, põletustunne, tundlikkushäired või lihasnõrkus üksiku sümptomina või kombineeritult). Patsientidel, kellel ilmnevad neuropaatia sümptomid, sealhulgas valu, põletustunnet, torkimistunne, tuimus ja/või nõrkus, tuleb ravi tsiprofloksatsiiniga katkestada, et vältida pöörumatu seisundi tekkimist (vt lõik 4.8).

Südame häired

Fluorokinoloonide, sh tsiprofloksatsiini kasutamisel tuleb rakendada ettevaatust, kui patsiendil on QT- intervalli pikenemise teadaolevaid riskifaktoreid, näiteks:

 • kaasasündinud pika QTintervalli sündroom;
 • teadaolevalt QTintervalli pikendavate ravimite samaaegne kasutamine (nt IA ja III klassi antiarütmikumid, tritsüklilised antidepressandid, makroliidid, antipsühhootikumid);
 • elektrolüütide korrigeerimata tasakaaluhäire (nt hüpokaleemia, hüpomagneseemia);
 • eakad;
 • südamehaigus (nt südamepuudulikkus, müokardiinfarkt, bradükardia).

Eakad patsiendid ja naised võivad olla tundlikumad QTc-intervalli pikendavate ravimite suhtes. Seetõttu tuleb fluorokinoloonide (sh tsiprofloksatsiin) kasutamisel nendes populatsioonides olla ettevaatlik. (vt lõik 4.2 “Eakad”, lõik 4.5, 4.8, 4.9).

Hüpoglükeemia

Nagu teiste kinoloonide puhul, on hüpoglükeemiast teatatud peamiselt diabeediga patsientidel, eriti vanematel inimestel. Kõikidel diabeediga patsientidel on soovitatav hoolikas vere glükoosisisalduse jälgimine (vt lõik 4.8).

Seedetrakt

Kui ravi ajal või pärast ravi (isegi mitu nädalat peale ravi) tekib raske ja püsiv kõhulahtisus, võib see viidata antibiootikumravist tingitud koliidile (eluohtlik, võimaliku fataalse lõppega), mis vajab otsekohest ravi (vt lõik 4.8). Sellistel juhtudel tuleb tsiprofloksatsiini kasutamine koheselt lõpetada ja alustada asjakohase raviga. Antiperistaltiliste ravimite kasutamine on sellisel juhul vastunäidustatud.

Neerud ja kuseteed

Teatatud on tsiprofloksatsiini kasutamisega seotud kristalluuriast (vt lõik 4.8). Tsiprofloksatsiini kasutamise ajal tuleb tagada patsiendi küllaldane hüdreeritus ning vältida uriini muutumist ülemäära leeliseliseks.

Neerufunktsiooni kahjustus

Kuna tsiprofloksatsiin eritub neerude kaudu peamiselt muutumatult kujul, on neerufunktsiooni häirega patsientidel vajalik annuse kohandamine nagu on kirjeldatud lõigus 4.2, et vältida tsiprofloksatsiini kumuleerumise tõttu kõrvaltoimete tekke suurenemise ohtu.

Maks ja sapiteed

Seoses tsiprofloksatsiini kasutamisega on teatatud maksanekroosist ja eluohtlikust maksapuudulikkusest (vt lõik 4.8). Mistahes maksahaiguse nähtude tekkimisel (nt anoreksia, ikterus, tume uriin, pruritus või pinge kõhus) tuleb ravi katkestada.

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus

Patsientidel, kellel esineb glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus, on teatatud seoses tsiprofloksatsiini kasutamisega hemolüütiliste reaktsioonide tekkest. Tsiprofloksatsiini kasutamist nendel patsientidel tuleb vältida, välja arvatud juhul, kui võimalik saadav kasu kaalub üles potentsiaalselt tekkiva riski. Sellisel juhul tuleb patsienti jälgida võimaliku hemolüüsi tekke suhtes.

Resistentsus

Tsiprofloksatsiinravi ajal või peale seda võib isoleerida tsiprofloksatsiinile resistentsed bakterid, koos ilmse superinfektsiooni tekkega või ilma. Eriti suur on risk resistentsete bakterite tekkeks pikaajalise ravi korral, haiglatekkeliste infektsioonide ravimisel ja/või Staphylococcus´e ja Pseudomonas´e põhjustatud infektsioonide ravimisel.

Tsütokroom P450

Tsiprofloksatsiin inhibeerib CYP1A2, mistõttu võib samaaegselt manustatavate selle ensüümi vahendusel metaboliseeritavate ravimite (nt teofülliin, klosapiin, ropinirool, tisanidiin, duloksetiin,

agomelatiin) kontsentratsioon plasmas suureneda. Tsiprofloksatsiini ja tisanidiini koosmanustamine on vastunäidustatud. Seetõttu tuleb patsiente, kes kasutavad neid ravimeid samaaegselt koos tsiprofloksatsiiniga hoolikalt jälgida üleannustamise kliiniliste sümptomite suhtes, samuti võib olla vajalik ravimite kontsentratsioonide (nt teofülliini) määramine seerumis.

Metotreksaat

Tsiprofloksatsiini samaaegne kasutamine koos metotreksaadiga ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).

Toime analüüsidele

Tsiprofloksatsiini saavatel patsientidel võib tsiprofloksatsiini in vitro aktiivsus Mycobacterium tuberculosis´e suhtes anda valenegatiivseid bakterioloogiliste analüüside tulemusi.

Manustamiskoha reaktsioonid

Tsiprofloksatsiini intravenoossel manustamisel on teatatud paiksetest süstekoha reaktsioonidest. Need reaktsioonid tekivad sagedamini, kui infusiooniaeg on 30 minutit või vähem. Need võivad ilmneda paiksete nahareaktsioonidena, mis kaovad kiiresti infusiooni lõpetamisel. Edaspidine intravenoosne manustamine ei ole vastunäidustatud, välja arvatud juhul, kui reaktsioonid tekivad taas või halvenevad.

Eriline teave mõningate koostisainete suhtes

Infusioonilahuse kontsentraat sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23mg) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

1 ml infusioonilahust sisaldab 3,61 mg naatriumi. Seda tuleb arvesse võtta patsientide puhul, kes on kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

Naatriumkloriidi koormus

Patsientide puhul, kelle jaoks on soola manustamine meditsiiniline probleem (patsiendid südame paispuudulikkusega, neerupuudulikkusega, nefrootilise sündroomiga jne), tuleb arvestada naatriumi lisakoormusega (naatriumkloriidi sisaldus, vt lõik 2).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite toime tsiprofloksatsiinile:

Ravimid, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli

Sarnaselt teistele fluorokinoloonidele, tuleb tsiprofloksatsiini kasutamisel rakendada ettevaatust, kui patsient saab ravimeid, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli (nt IA ja III klassi antiarütmikumid, tritsüklilised antidepressandid, makroliidid, antipsühhootikumid - vt lõik 4.4).

Probenetsiid

Probenetsiid inhibeerib tsiprofloksatsiini eritumist neerude kaudu. Probenetsiidi ja tsiprofloksatsiini samaaegne manustamine suurendab tsiprofloksatsiini kontsentratsiooni seerumis.

Metoklopramiid

Metoklopramiid kiirendab (suukaudse) tsiprofloksatsiini imendumist, mistõttu lüheneb aeg maksimaalse plasmakontsentratsiooni saavutamiseni. Tsiprofloksatsiini biosaadavust see ei mõjuta.

Omeprasool

Tsiprofloksatsiini samaaegsel manustamisel koos omeprasooli sisaldavate ravimitega on tulemuseks tsiprofloksatsiini Cmax ja AUC kerge vähenemine.

Tsiprofloksatsiini toime teistele ravimitele:

Tisanidiin

Tisanidiini ei tohi koos tsiprofloksatsiiniga manustada (vt lõik 4.3). Tervetega läbiviidud kliinilises uuringus suurenes tisanidiini samaaegsel manustamisel koos tsiprofloksatsiiniga tisanidiini

kontsentratsioon seerumis (CMAX tõus: 7-kordne, vahemik: 4…21-kordne; AUC tõus: 10-kordne, vahemik: 6…24-kordne), mis on seotud suurenenud hüpotensiivse ja sedatiivse toimega.

Metotreksaat

Samaaegne tsiprofloksatsiinravi võib pärssida metotreksaadi tubulaarset transporti neerudes, mis võib suurendada metotreksaadi sisaldust seerumis ja sellega seotud toksiliste reaktsioonide riski. Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.4).

Teofülliin

Tsiprofloksatsiini ja teofülliini samaaegne manustamine võib soovimatult suurendada teofülliini kontsentratsiooni seerumis. See võib viia teofülliinist põhjustatud kõrvaltoimete tekkeni, mis võivad harvadel juhtudel olla eluohtlikud või surmaga lõppeda. Samaaegsel manustamisel tuleb kontrollida teofülliini kontsentratsiooni seerumis ning vajadusel teofülliini annust vähendada (vt lõik 4.4).

Teised ksantiini derivaadid

Tsiprofloksatsiini ja kofeiini või pentoksüfülliini (okspentifülliin) samaaegsel kasutamisel on kirjeldatud nende ksantiini derivaatide kontsentratsioonide tõusu seerumis.

Fenütoiin

Tsiprofloksatsiini ja fenütoiini samaaegse manustamise tagajärjel võib fenütoiini kontsentratsioon vereseerumis tõusta või langeda, seetõttu on soovitatav ravimi kontsentratsiooni jälgida.

Tsüklosporiin

Tsüklosporiini sisaldavate ravimite ja tsiprofloksatsiini samaaegsel manustamisel täheldati mööduvat kreatiniini sisalduse suurenemist seerumis. Seetõttu on vajalik nendel patsientidel sageli (kaks korda nädalas) kontrollida kreatiniini sisaldust seerumis.

K-vitamiini antagonistid

Tsiprofloksatsiini samaaegne manustamine K-vitamiini antagonistidega võib suurendada selle antikoagulatiivseid toimeid. Riskiaste võib muutuda sõltuvalt patsiendi olemasolevast infektsioonist, vanusest ja üldseisundist. Nii on tsiprofloksatsiini toimet INR (rahvusvaheline normaliseeritud suhtarv) väärtuse suurenemisse raske hinnata.

Tsiprofloksatsiini ja K-vitamiini antagonistide (nt varfariin, atsenokumarool, fenprokumoon või fluiindioon) samaaegse manustamise ajal ja natuke aega pärast manustamist tuleb INR taset korduvalt kontrollida.

Duloksetiin

Kliinilistes uuringutes on tõestatud, et duloksetiini samaaegne kasutamine koos CYP4501A2 isoensüümi tugevate inhibiitoritega nagu fluvoksamiin võib põhjustada duloksetiini AUC ja CMAX suurenemist. Ehkki tsiprofloksatsiiniga puuduvad kliinilised andmed võimalike koostoimete kohta, võib samaaegsel manustamisel oodata samasuguseid kõrvaltoimeid (vt lõik 4.4).

Ropinirool

Kliinilises uuringus täheldati, et tsiprofloksatsiini manustamisel koos ropinirooliga, mis on mõõdukas CYP4501A2 isoensüüm, suurenes ropinirooli CMAX ja AUC vastavalt 60% ja 84%. Tsiprofloksatsiini ja ropinirooli samaaegse manustamise ajal ja mõnda aega pärast manustamist on soovitatav jälgida ropinirooliga seotud kõrvaltoimete teket ning vajadusel annust kohandada (vt lõik 4.4).

Lidokaiin

Tervetel uuritavatel on tõestatud, et lidokaiini sisaldavate ravimite kasutamine koos tsiprofloksatsiiniga, mis on CYP4501A2 isoensüümi mõõdukas inhibiitor, vähendab intravenoosse lidokaiini kliirensit 22% võrra. Ehkki lidokaiinravi taluti hästi, võib samaaegsel manustamisel esineda kõrvaltoimeid, mis kaasnevad tsiprofloksatsiini koostoimetega.

Klosapiin

Tsiprofloksatsiini 250 mg annuse ja klosapiini samaaegse manustamise järel 7 päeva jooksul suurenes

klosapiini ja N-desmetüülklosapiini kontsentratsioon seerumis vastavalt 29% ja 31%. Tsiprofloksatsiini ja klosapiini samaaegse manustamise ajal ja mõnda aega pärast manustamist soovitatakse patsienti kliiniliselt jälgida ning vajadusel klosapiini annust kohandada (vt lõik 4.4).

Sildenafiil

Pärast 50 mg sildenafiili ja 500 mg tsiprofloksatsiini samaaegset suukaudset manustamist tervetele uuritavatele suurenesid sildenafiili CMAX ja AUC ligikaudu kaks korda. Seetõttu tuleb rakendada ettevaatust tsiprofloksatsiini ja sildenafiili samaaegsel väljakirjutamisel, arvestades kasu-riski suhtega.

Agomelatiin

Kliinilistes uuringutes on näidatud, et tugev CYP450 1A2 isoensüümi inhibiitor fluvoksamiin inhibeerib märgatavalt agomelatiini metabolismi, suurendades agomelatiini ekspositsiooni 60 korda. Kuigi kliinilised andmed võimaliku koostoime kohta mõõduka CYP450 1A2 inhibiitori tsiprofloksatsiiniga puuduvad, on samaaegsel manustamisel arvatavasti sarnased toimed (vt lõik 4.4 -

Tsütokroom P450).

Zolpideem

Tsiprofloksatsiini samaaegsel kasutamisel võib zolpideemi tase veres tõusta ja nende samaaegne kasutamine ei ole soovitatav.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Olemasolevad andmed tsiprofloksatsiini manustamise kohta rasedatele ei viita tsiprofloksatsiini väärarenguid põhjustavatele omadustele ega loote/vastsündinu toksilisusele. Loomkatsetes ei ole ilmnenud otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Kinoloonidega kokkupuutunud noorloomadel ja loomaloodetel on täheldatud toimet väljaarenemata kõhredele, seega ei saa välistada ravimi kahjustavat toimet väljaarenemata inimorganismi/loote liigesekõhredele (vt lõik 5.3). Ettevaatusabinõuna on soovitatav vältida tsiprofloksatsiini kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Tsiprofloksatsiin eritub rinnapiima. Liigeskahjustuse võimaliku riski tõttu ei tohi tsiprofloksatsiini imetamise ajal kasutada.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi neuroloogiliste toimete tõttu võib tsiprofloksatsiin mõjutada reaktsioonikiirust. Seega võib autojuhtimine ja masinate käsitsemise võime olla häiritud.

Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoimed on iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine, mööduv transaminaaside aktiivsuse tõus, nahalööve ning süste- ja infusioonikoha reaktsioonid.

Kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgse jälgimise käigus kogutud tsiprofloksatsiini (suukaudne, intravenoosne ja üleminek ühelt teisele) kõrvaltoimed on loetletud all esinemissageduste järgi. Sageduse analüüsimisel võeti arvesse andmeid nii suukaudse kui intravenoosse manustamise kohta.

 • Sage (≥1/100 kuni < 1/10)
 • Aegajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100)
 • Harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)
 • Väga harv (< 1/10 000)
 • Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Infektsioonid ja infestatsioonid

Aeg-ajalt

Mükootilised superinfektsioonid

 

 

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt

 

Eosinofiilia

Harv

 

Leukopeenia, aneemia, neutropeenia, leukotsütoos, trombotsüopeenia,

 

 

 

trombotsüteemia

Väga harv

 

Hemolüütiline aneemia, agranulotsütoos, pantsütopeenia (eluohtlik), luuüdi

 

 

 

depressioon (eluohtlik)

Immuunsüsteemi häired

Harv

 

Allergiline reaktsioon, allergiline ödeem/angioödeem

Väga harv

 

Anafülaktiline reaktsioon, anafülaktiline šokk (eluohtlik) (vt lõik 4.4),

 

 

 

seerumtõve sarnane reaktsioon

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt

 

Anoreksia

Harv

 

Hüperglükeemia, hüpoglükeemia (vt lõik 4.4)

Psühhiaatrilised häired

 

 

 

Aeg-ajalt

 

Psühhomotoorne hüperaktiivsus/agiteeritus

Harv

 

Segasus jadesorientatsioon, ärevus, hirmuunenäod, depressioon (võib

 

 

 

kulmineeruda suitsiidimõtete või suitsiidikatse ja lõpuleviidud suitsiidiga)

 

 

 

(vt lõik 4.4), hallutsinatsioonid

Väga harv

 

Psühhootilised reaktsioonid (võib kulmineeruda suitsiidimõtete või

 

 

 

suitsiidikatse ja lõpuleviidud suitsiidiga) (vt lõik 4.4)

Teadmata

 

Mania, hüpomaania

Närvisüsteemi häired

 

 

 

Aeg-ajalt

 

Peavalu, pearinglus, unehäired, maitsetundlikkuse häired

Harv

 

Paresteesia, düsesteesia, hüpesteesia, treemor, krambihood (vt lõik 4.4),

 

 

 

vertiigo

Väga harv

 

Migreen, koordinatsioonihäired, kõnnaku häired, haistmisnärvi häired,

 

 

 

intrakraniaalne hüpertensioon ja aju pseudotuumor

Teadmata

 

Perifeerne neuropaatia ja polüneuropaatia (vt lõik 4.4)

Silma kahjustused

 

 

 

Harv

 

Nägemishäired (nt diploopia)

Väga harv

 

Värvitaju häired

Kõrva ja labürindi kahjustused

Harv

 

Tinnitus, kuulmise kadu/halvenenud kuulmine

Südame häired

 

 

 

Harv

 

Tahhükardia

Teadmata

 

 

Ventrikulaarne arütmia ja torsades de pointes (teatati ülekaalukalt

 

 

 

 

patsientidel, kellel olid riskifaktorid QT-intervalli pikenemiseks), QT-

 

 

 

 

intervalli pikenemine EKG-s (vt lõigud 4.4 ja 4.9)

Vaskulaarsed häired

 

 

 

Harv

 

Vasodilatsioon, hüpotensioon, sünkoop

Väga harv

 

Vaskuliit

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Harv

 

Düspnoe (sh astmaatiline seisund)

Seedetrakti häired

 

 

 

Sage

 

Iiveldus, kõhulahtisus

Aeg-ajalt

 

Oksendamine, seedetrakti ja abdominaalsed valud, düspepsia, kõhugaasid

Harv

 

Antibiootikumidega seotud kõhulahtisus ja pseudomembranoosne koliit (väga

 

 

harva võimaliku fataalse lõpuga) (vt lõik 4.4)

Väga harv

 

Pankreatiit

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt

 

Transaminaaside aktiivsuse tõus, bilirubiinitaseme tõus

Harv

 

Maksakahjustus, kolestaatiline ikterus, hepatiit

Väga harv

 

Maksanekroos (väga harva areneb eluohtlikuks maksapuudulikkuseks) (vt

 

 

 

lõik 4.4)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt

 

 

Lööve, sügelus, urtikaaria

Harv

 

 

Valgustundlikkusreaktsioonid (vt lõik 4.4)

 

 

 

 

 

Väga harv

 

 

Petehhiad, multiformne erüteem, nodoosne erüteem, Stevensi –Johnsoni

 

 

 

sündroom (potentsiaalselt eluohtlik), toksiline epidermaalne nekrolüüs

 

 

 

(potentsiaalselt eluohtlik)

Teadmata

 

 

Äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP),

 

 

 

ravimireaktsioon koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega (DRESS)

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Aeg-ajalt

Lihas-skeleti valu (nt jäsemete valu, seljavalu, valu rinnus), artralgia

Harv

 

 

Müalgia, artriit, lihastoonuse tõus ja krambid

Väga harv

 

 

Lihasnõrkus, tendiniit, kõõluserebend (valdavalt Achilleus'e kõõlus) (vt

 

 

 

lõik 4.4), myasthenia gravis'e sümptomite süvenemine (vt lõik 4.4)

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt

 

 

Neerude valu, hematuuria, äge neerupuudulikkus, sagenenud urineerimine

Teadmata

 

 

Krooniline neerupuudulikkus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Aeg-ajalt

 

 

Neerukahjustus

Harv

 

Neerupuudulikkus, hematuuria, kristalluuria (vt lõik 4.4), tubulointerstitsiaalne

 

 

nefriit

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt

 

 

Asteenia, palavik

Harv

 

 

Turse, higistamine (hüperhidroos)

Uuringud

 

 

 

 

Aeg-ajalt

 

 

Alkaalse fosfataasi aktiivsuse tõus veres

Harv

 

 

Amülaasi aktiivsuse tõus

Teadmata

 

 

 

INR väärtuse suurenemine (patsientidel, kes saavad raviks K-vitamiini

 

 

 

 

antagoniste)

* esialgne sõnastus hindamisaruande järgi, viiakse vastavusse ravimiohutuse järelevalve töörühma lõpliku sõnastusega. Nendest kõrvaltoimetest teavitati turuletulekujärgsel perioodil ning need ilmnesid peamiselt patsientidel, kellel oli risk QT-intervalli pikenemiseks (vt lõik 4.4).

Järgmised kõrvaltoimed esinesid sagedamini patsientidel, kes said ravi intravenoosselt või üleminekuga intravenoosselt suukaudsele ravile.

Sage

Oksendamine, mööduv transaminaaside aktiivsuse tõus, nahalööve

Aeg-

Trombotsütopeenia, trombotsüteemia, segasus ja desorientatsioon, hallutsinatsioonid,

ajalt

paresteesia, düsesteesia, krambid, vertiigo, nägemishäired, kuulmiskadu, tahhükardia,

 

vasodilatatsioon, hüpotensioon, mööduv maksakahjustus, kolestaatiline ikterus,

 

neerupuudulikkus, turse

Harv

Pantsütopeenia, luuüdi depressioon, anafülaktiline šokk, psühhootilised reaktsioonid, migreen,

 

haistmisnärvi häired, kuulmiskahjustus, vaskuliit, pankreatiit, maksanekroos, petehhia,

 

kõõluserebend

Lapsed

Artropaatia juhud, mida on eelnevalt mainitud, põhinevad andmetel, mis on saadud täiskasvanutega läbiviidud uuringutest. On teateid, et lastel esineb artropaatiat sageli (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Üleannuse korral kuni 12 g on teatatud kergetest toksilisuse sümptomitest. Ägeda üleannustamise korral kuni 16 g on teatatud ägeda neerupuudulikkuse tekkest.

Üleannustamise sümptomid on pearinglus, treemor, peavalud, väsimus, krambid, hallutsinatsioonid, segasus, ebamugavustunne kõhus, maksa- ja neerukahjustus, samuti kristalluuria, hematuuria. On teatatud pöörduvast neerutoksilisusest.

Ravi

Peale rutiinsete esmaabimeetmete, on soovitatav jälgida neerufunktsiooni, sealhulgas uriini pH ja happelisu, et vajadusel vältida kritalluuria teket. Patsiente tuleb hoida hüdreerituna. Kaltsiumi või magneesiumi sisaldavad antatsiidid võivad üledoseerimisel teoreetiliselt vähendada tsiprofloksatsiini imendumist.

Ainult väike kogus tsiprofloksatsiini (<10%) eemaldub organismist hemo- või peritoneaaldialüüsiga.

FARMAKOLOOGLISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: fluorokinoloonid, ATC-kood: J01MA02

Toimemehhanism

Fluorokinolooni tüüpi antibiootikumina tuleb tsiprofloksatsiini bakteritsiidne toime nii topoisomeraas II (DNA-güraas) ja topoisomeraas IV inhibeerimisest, mis on vajalik bakteri DNA replikatsiooniks, transkriptsiooniks, parandamiseks ja taasühendamiseks.

Farmakokineetiline/farmakodünaamiline suhe

Efektiivsus sõltub põhiliselt tsiprofloksatsiini maksimaalse seerumikontsentratsiooni (CMAX) ja minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIC) vahelisest suhtest bakteriaalse patogeeni suhtes ning kontsentratsioonikõvera aluse pindala (AUC) ja MIC vahelisest suhtest.

Resistentsuse mehhanism

In vitro resistentsus tsiprofloksatsiini suhtes võib olla omandatud järk-järgulise protsessina nii DNA- güraasi kui topoisomeraas IV genoomi muteerumisel. Tsiprofloksatsiini ristresistentsus teiste fluorokinoloonidega on varieeruv. Üksikud mutatsioonid ei põhjusta tavaliselt kliinilist resistentsust, kuid hulgimutatsioonid põhjustavad tavaliselt kliinilist resistentsust paljude või kõikide selle rühma toimeainete suhtes.

Läbitungimisvõimel ja/või toimeaine väljavoolupumba (efflux pump) resistentsusmehhanismidel võivad olla erinevad toimed fluorokinoloonide tundlikkusele, mis sõltub sellesse ravimrühma kuuluvate erinevate toimeainete füsiokeemilistest omadustest ning iga toimeaine transpordisüsteemi afiinsusest. Kõik in vitro resistentsuse mehhanismid on tavaliselt jälgitavad kliinilistel isolaatidel. Tundlikkust tsiprofloksatsiini suhtes võivad mõjutada ka teisi antibiootikume inaktiveerivad resistentsuse mehhanismid, näiteks läbitungimistõkked (sagedad Pseudomonas aeruginosa puhul) ja väljavoolumehhanismid.

Teatatud on plasmiidide poolt vahendatud resistentsusest, mida on seostatud qnr-geenidega.

Antibakteriaalse aktiivsuse toimespekter

Murdepunktid eristavad tundlikke tüvesid keskmise tundlikkusega tüvedest ning viimaseid omakorda resistentsetest tüvedest:

EUCAST soovitused

Mikroorganismid

Tundlik

Resistentne

Enterobacteria

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Pseudomonas

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Acinetobacter

S ≤ 1 mg/l

R > 1 mg/l

Staphylococcus spp.

S ≤ 1 mg/l

R > 1 mg/l

Haemophilus influenzae ja

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Moraxella catarrhalis

 

 

Neisseria gonorrhoeae

S ≤ 0,03 mg/l

R > 1 mg/l

Neisseria meningitidis

S ≤ 0,03 mg/l

R > 1 mg/l

liigiga mitteseotud

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

murdepunktid*

 

 

1-Staphylococcus spp- tsiprofloksatsiini murdepunktid on seotud suureannuselise raviga.

*- Liigiga mitteseotud murdepunktid on määratud peamiselt PK/PD andmete põhjal ja ei sõltu spetsiifiliste liikide MIC-jaotumisest. Need on ette nähtud kasutamiseks ainult liikide puhul, millele kindlat piirväärtust ei ole määratud ja ei kasutata nende liikide puhul, mille suhtes ei soovitata tundlikkust testida.

Omandatud resistentsuse esinemismäär võib teatud tüvede puhul varieeruda nii geograafiliselt kui ajas, mistõttu on vajalik teada resistentsuse lokaalset staatust, eriti raskete infektsioonide ravimisel.

Kui lokaalsest reistentsusest tingituna on teatud infektsioonide ravis kasutatavate antibiootikumide efektiivsus küsitav, tuleb küsida nõu eksperdilt.

Oluliste liikide grupeerimine vastavalt tsiprofloksatsiini tundlikkusele (Streptococcus liike vt lõik 4.4)

TAVALISELT TUNDLIKUD LIIGID

Grampositiivsed aeroobsed mikroorganismid

Bacillus anthracis (1)

Gramnegatiivsed aeroobsed mikroorganismid

Aeromonas spp.

Brucella spp.

Citrobacter koseri

Francisella tularensis

Haemophilus ducreyi

Haemophilus influenzae*

Legionella spp.

Moraxella catarrhalis*

Neisseria meningitidis

Pasteurella spp.

Salmonella spp.*

Shigella spp. *

Vibrio spp.

Yersinia pestis

Anaeroobsed mikroorganismid

Mobiluncus

Teised mikroorganismid

Chlamydia trachomatis ($)

Chlamydia pneumoniae ($)

Mycoplasma hominis ($)

Mycoplasma pneumoniae ($)

LIIGID, MILLE PUHUL VÕIB TEKKIDA OMANDATUD RESISTENTSUSE PROBLEEM

Grampositiivsed aeroobsed mikroorganismid

Enterococcus faecalis ($)

Staphylococcus spp. *(2)

Gramnegatiivsed aeroobsed mikroorganismid

Acinetobacter baumannii+

Burkholderia cepacia + *

Campylobacter spp.+ *

Citrobacter freundii*

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae *

Escherichia coli*

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae*

Morganella morganii*

Neisseria gonorrhoeae*

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris*

Providencia spp.

Pseudomonas aeruginosa*

Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens*

Anaeroobsed mikroorganismid

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium acnes

OLEMUSELT RESISTENTSED ORGANISMID

Grampositiivsed aeroobsed mikroorganismid

Actinomyces

Enteroccus faecium

Listeria monocytogenes

Gramnegatiivsed aeroobsed mikroorganismid

Stenotrophomonas maltophilia

Anaeroobsed mikroorganismid

Välja arvatud need, mis loetletud ülevalpool

Teised mikroorganismid

Mycoplasma genitalium

Ureaplasma urealitycum

* Kliinilist efektiivsust on tõestatud tundlike isolaatide suhtes heakskiidetud kliiniliste näidustuste puhul

+ Resistentsuse määr ≥50% ühes või rohkemas EL-i riigis

($): Loomulik keskmine tundlikkus omandatud resistentsusmehhanismi puudumisel.

(1): Uuringud on teostatud katseloomadel, kellel on Bacillus anthracis’e infektsioon nende spooride sissehingamise tõttu; need uuringud näitavad, et antibiootikumravi alustamine vahetult pärast kokkupuudet tekitajaga aitab vältida haigestumist, kui ravi on määratud selliselt, et see vähendab spooride arvu organismis alla nakatava taseme. Inimesele soovitatav annus põhineb peamiselt in vitro tundlikkusel ning loomkatsete andmetel ja inimestelt saadud piiratud andmetel. Kahekuuline ravi täiskasvanutel suukaudse tsiprofloksatsiiniga, annuses 500 mg 2 korda ööpäevas, arvatakse olevat efektiivne siberi katku infektsiooni vältimiseks inimesel. Raviarst peab juhinduma riiklikest ja/või rahvusvahelistest siberi katku ravi puudutavatest konsensusdokumentidest.

(2): Metitsilliinresistentne S. aureus on väga sageli resistentne ka fluorokinoloonidele. Resistentsuse määr metitsilliini suhtes on ligikaudu 20…50%-l kõikidel stafülokokkide liikidel ja on tavaliselt kõrgem nosokomiaalsetel isolaatidel.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Tsiprofloksatsiini intravenoosse manustamise järgselt saavutatakse keskmine maksimaalne plasma kontsentratsioon infusiooni lõpuks. Intravenoossel manustamisel on tsiprofloksatsiini farmakokineetika lineaarne annuse vahemikus kuni 400 mg.

Farmakokineetiliste parameetrite võrdlus, kui annustatakse kas kaks või kolm korda ööpäevas intravenoosselt, ei tõendanud tsiprofloksatsiini või selle metaboliitide akumuleerumist.

Nii 200 mg tsiprofloksatsiini intravenoossel infusioonil 60 minuti jooksul kui ka 250 mg tsiprofloksatsiini manustamisel suu kaudu, mõlemad iga 12 tunni järel, saadi võrdne plasmakontsentratsiooni kõveraalune pindala (AUC).

400 mg tsiprofloksatsiini manustamine intravenoosselt 60 minuti jooksul iga 12 tunni järel oli bioekvivalentne 500 mg suukaudse tsiprofloksatsiiniga, mida manustati iga 12 tunni järel (AUC suhtes).

400 mg annuse manustamine intravenoosselt 60 minuti jooksul iga 12 tunni järel andis tulemuseks sarnase CMAX, mida täheldati 750 mg suukaudse annuse korral.

400 mg tsiprofloksatsiini manustamine intravenoosselt 60 minuti jooksul iga 8 tunni järel oli võrdeline AUC-ga, mis saadi 750 mg suukaudsel manustamisel iga 12 tunni järel.

Jaotumine

Tsiprofloksatsiin seondub valkudega vähe (20...30%). Tsiprofloksatsiin on plasmas suures osas ioniseerimata kujul ning tal on püsikontsentratsioonil suur jaotusmaht 2...3 l/kg kohta. Tsiprofloksatsiini kontsentratsioonid on suured mitmesugustes kudedes, näiteks kopsudes (epiteelkoe vedelik, alveolaarsed makrofaagid, biopsiakude), ninakõrvalurgetes ja põletikulistes kolletes (kantariin-villivedelik) ja kuseteedes (uriin, eesnääre, emaka limaskest), kus saavutatakse kokku plasmakontsentratsiooni ületav kontsentratsioon.

Biotransformatsioon

Väikestes kontsentratsioonides on kindlaks määratud neli järgmist metaboliiti: desetüleentsiprofloksatsiin (M1), sulfotsiprofloksatsiin (M2), oksatsiprofloksatsiin (M3) ja formüültsiprofloksatsiin (M4). Metaboliitidel avaldub in vitro antibakteriaalne toime, mis on nõrgem kui lähteühendil.

Tsiprofloksatsiin on teadaolevalt CYP4501A2 isoensüümide mõõdukas inhibiitor.

Eritumine

Tsiprofloksatsiin eritub suures osas muutumatul kujul nii neerude kui ka vähemal määral rooja kaudu.

Tsiprofloksatsiini eritumine (% annusest)

 

Suukaudne manustamine

 

 

Uriin

Roe

Tsiprofloksatsiin

61,5

15,2

Metaboliidid )-M(M

9,5

2,6

Neerukliirens on vahemikus 180...300 ml/kg/h ja kogukeha kliirens vahemikus 480...600 ml/kg/h. Tsiprofloksatsiin allub nii glomerulaarfiltratsioonile kui ka tubulaarsekretsioonile. Raske neerufunktsiooni kahjustuse korral pikenevad tsiprofloksatsiini poolväärtusajad kuni 12 tunnini. Tsiprofloksatsiini mitterenaalne kliirens on tingitud peamiselt aktiivsest transintestinaalsest eritumisest ja metabolismist. 1% annusest eritub sapi kaudu. Tsiprofloksatsiini sisaldub sapis suurtes kontsentratsioonides.

Lapsed

Farmakokineetilised andmed lastel on piiratud.

Lastega (vanuses üle 1 aasta) teostatud uuringus ei olnud CMAX ja AUC vanusest sõltuvad. CMAX ja AUC märkimisväärset suurenemist korduva annuse (10 mg/kg kolm korda ööpäevas) kasutamisel ei täheldatud.

10-l raske sepsisega alla 1-aastasel lapsel oli pärast 1-tunnist intravenoosset infusiooni 10 mg/kg CMAX 6,1 mg/l (vahemik 4,6...8,3 mg/l) ja 1 kuni 5-aastastel lastel 7,2 mg/l (vahemik 4,7...11,8 mg/l). AUC väärtused olid vastavates vanuserühmades 17,4 mg*h/l (vahemik 11,8...32,0 mg*h/l) ja 16,5 mg*h/l (vahemik 11,0...23,8 mg*h/l).

Need väärtused on samas vahemikus kui täiskasvanutel raviannuste kasutamisel. Erinevate

infektsioonidega lapspatsientide populatsiooni farmakokineetika analüüsi põhjal on prognoositav keskmine poolväärtusaeg lastel ligikaudu 4...5 tundi ja suukaudse suspensiooni biosaadavus 50...80%.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, kartsinogeensuse või reproduktsioonitoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Nagu paljud teised kinoloonid, avaldab tsiprofloksatsiin loomadele kliiniliselt olulises ekspositsiooniväärtuses fototoksilist toimet. Fotomutageensuse/fotokartsinogeensuse andmed näitavad tsiprofloksatsiini nõrka fotomutageenset või fototumorigeenset toimet in vitro ning loomkatsetes. See toime oli võrreldav teiste güraasi inhibiitoritega.

Liigeste taluvus:

Sarnaselt teistele güraasi inhibiitoritele kahjustab tsiprofloksatsiin noorloomadel suuri kandvaid liigeseid. Kõhre kahjustuse ulatus varieerub vastavalt vanusele, liigile ja annusele. Kahjustusi saab vähendada koormuse vähendamisega liigestes. Täiskasvanud loomadel (rott, koer) läbiviidud uuringud ei näita mingeid viiteid kõhre kahjustustele. Noortel urukoertel läbi viidud uuringus põhjustas terapeutilises annuses tsiprofloksatsiin kahenädalase ravi järel raskeid liigese muutusi, mis olid 5 kuu möödudes endiselt jälgitavad.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Infusioonilahuse kontsentraat:

Piimhape

Vesinikkloriidhape

Dinaatriumedetaat

Süstevesi

Infusioonilahus:

Naatriumlaktaat

Naatriumkloriid

Vesinikkloriidhape

Süstevesi

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Seni, kuni ei ole tõendatud sobivus teiste lahuste/ravimitega, peab seda infusioonilahust alati manustama eraldi. Sobimatuse visuaalseteks tunnusteks on näiteks sademe või hägususe ilmnemine ning värvuse muutus.

Sobimatus tekib kõigi infusioonilahuste/ravimitega, mis on valmistatud lahuse pH juures keemilis- füüsikaliselt ebastabiilsed (nt penitsilliinid, hepariinilahused), ravim ei sobi lahustega, mille pH on aluseline (tsiprofloksatsiini lahuste pH-väärtus on 3,9...4,5).

Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Manustamiskõlblikuks muudetud ravim tuleb kohe ära kasutada. Ajavahemik lahjendamise alguse ning manustamise lõppemise vahel ei tohi olla pikem kui üks tund.

Säilitamise eritingimused

Infusioonilahuse kontsentraat:

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Infusioonilahus:

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Infusioonilahuse kontsentraat: 1 ampull sisaldab 10 ml (10 mg/ml) kontsentraati. Pakend sisaldab 5 ampulli

Infusioonilahus: 1 viaal sisaldab 50 ml, 100 ml või 200 ml lahust (2 mg/ml). Viaal on varustatud kummikorgi ja alumiiniumist korgikattega.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Infusioonilahus tuleb valmistada vahetult enne manustamist.

Infusioonilahus sobib kokku füsioloogilise soolalahuse, Ringeri lahuse, Hartmanni lahuse (Ringerlaktaadi), 5% või 10% glükoosilahuse, 10% fruktoosilahuse ja 5% glükoosilahusega 0,225% NaCl või 0,45% NaCl lisandiga.

Infusioonilahuse kontsentraat tuleb enne kasutamist lahjendada sobiva infusioonilahusega. Lahuse vähim ruumala võib olla 50 ml.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBRID

Ciprinol 2 mg/ml infusioonilahus: 307800

Ciprinol 100 mg/10 ml infusioonilahuse kontsentraat: 072194

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Ciprinol 2 mg/ml infusioonilahus:

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.04.2000

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.10.2010

Ciprinol 100 mg/10 ml infusioonilahuse kontsentraat:

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 13.09.1994

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.10.2010

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Jaanuar 2018