Calcigran forte red - närimistablett (500mg +1000rü)

ATC Kood: A12AX80
Toimeaine: kaltsium +kolekaltsiferool
Tootja: Takeda Pharma AS

Artikli sisukord

CALCIGRAN FORTE RED
närimistablett (500mg +1000RÜ)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Calcigran Forte Red 500 mg/1000 RÜ närimistabletid

Kaltsium/kolekaltsiferool (D-vitamiin)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Calcigran Forte Red ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Calcigran Forte Red’i võtmist
 3. Kuidas Calcigran Forte Red’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Calcigran Forte Red’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Calcigran Forte Red ja milleks seda kasutatakse

Calcigran Forte Red on närimistabletid, mis sisaldavad kaltsiumi ja -vitamiini,D mis mõlemad on olulised ained luude moodustumises. Calcigran Forte Red’i kasutatakse kaltsiumi ja D-vitamiini vaeguse vältimiseks ning raviks ja lisaks ka osteoporoosi (luuhõrenemine) spetsiifilisele ravile.

Mida on vaja teada enne Calcigran Forte Red’i võtmist

Ärge võtke Calcigran Forte Red’i:

 • kui olete kaltsiumi, Dvitamiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on raske neeruhaigus;
 • kui teil on neerukivid;
 • kui teil on kõrge Dvitamiini sisaldus veres;
 • kui teil on kõrge kaltsiumisisaldus veres või uriinis.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Calcigran Forte Red’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te kasutate seda ravimit pika aja vältel, eriti kui te kasutate samaaegselt diureetikume (kasutatakse kõrge vererõhu või tursete ravis) või südameglükosiide (kasutatakse südamehäirete ravis);
 • kui teil on neerufunktsiooni kahjustus;
 • kui teil on sarkoidoos (immuunsüsteemi häire, mille tõttu võib Dvitamiini tase teie organismis tõusta);
 • kui teil on osteoporoos ja te olete samal ajal liikumisvõimetu;
 • kui te tarvitate teisi Dvitamiini sisaldavaid preparaate. Täiendava kaltsiumi ja Dvitamiini võtmine peab toimuma arstliku järelevalve all.

Lapsed ja noorukid

Calcigran Forte Red’i närimistabletid ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ega noorukitel.

Muud ravimid ja Calcigran Forte Red

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te võtate samaaegselt tetratsükliini (antibiootikum), peate te võtma seda vähemalt 2 tundi enne või 4...6 tundi pärast Calcigran Forte Red’i võtmist. Kaltsiumkarbonaat võib takistada samaaegselt manustatavate tetratsükliini sisaldavate ravimite imendumist.

Ravimeid, mis sisaldavad bisfosfonaate (kasutatakse osteoporoosi ravis) tuleb võtta vähemalt 1 tund enne Calcigran Forte Red’i võtmist.

Kaltsium võib vähendada levotüroksiini (kasutatakse kilpnäärme vaeguse raviks) toimet. Seetõttu tuleb levotüroksiini võtta vähemalt 4 tundi enne või 4 tundi pärast Calcigran Forte Red’i võtmist.

Kinoloon-antibiootikumide toime võib väheneda, kui neid võtta koos kaltsiumiga. Võtke kinoloon- antibiootikume vähemalt 2 tundi enne või 6 tundi pärast Calcigran Forte Red’i võtmist.

Kaltsiumisoolad võivad vähendada raua, tsingi ja strontsiumranelaadi imendumist. Seetõttu tuleb rauda, tsinki või strontsiumranelaati sisaldavaid preparaate võtta vähemalt 2 tundi enne või pärast Calcigran Forte Red’i võtmist.

Ravi orlistaadiga (rasvumisvastane ravim) võib vähendada rasvlahustuvate vitamiinide (nt -vitamiin)D imendumist.

Teised ravimid, mis võivad mõjutada või olla mõjutatud Calcigran Forte Red’ist on:

 • tiasiiddiureetikumid (kasutatakse kõrgvererõhutõve või tursete raviks),
 • südameglükosiidid (kasutatakse südamehaiguste korral).

Kui te kasutate mõnda ülal nimetatud ravimit, siis annab teie arst teile lisajuhiseid ravimi kasutamiseks.

Calcigran Forte Red koos toidu ja joogiga

Calcigran Forte Red’i võib võtta koos või ilma söögi ja joogita.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal võib Calcigran Forte Red’i kasutada, kui teil esineb kaltsiumi või D-vitamiini vaegus. Raseduse ajal ei tohi te võtta rohkem kui 2500 mg kaltsiumi ja 4000 RÜ D-vitamiini ööpäevas, kuna üleannustamine võib kahjustada teie sündimata last.

Rinnaga toitmise ajal võib Calcigran Forte Red tablette kasutada. Kaltsium ja -vitamiinD erituvad rinnapiima, mida tuleb arvestada, kui lapsele antakse täiendavalt D-vitamiini.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Calcigran Forte Red ei mõjuta teadaolevalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Calcigran Forte Red sisaldab aspartaami, sorbitooli ja sahharoosi

Calcigran Forte Red sisaldab aspartaami (E951), fenüülalaniini allikat. Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele. Calcigran Forte Red sisaldab sorbitooli (E420) ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Calcigran Forte Red’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine:

Soovitatav annus on üks tablett üks kord ööpäevas. Tablette võib närida või imeda.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Calcigran Forte Red ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ja noorukitel.

Kui te võtate Calcigran Forte Red’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem Calcigran Forte Red’i kui ette nähtud, pöörduge koheselt oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Calcigran Forte Red’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ülitundlikkusreaktsioonid on esinenud teadmata esinemissagedusega (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui teil esineb järgmisi sümptomeid, peate te koheselt ühendust võtma arstiga: näo-, keele-, huulte turse (angioödeem) või kõriturse (larüngaalödeem).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st)

Suurte annuste puhul võib tekkida vere või uriini kaltsiumisisalduse suurenemine (hüperkaltseemia või hüperkaltsiuuria).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st) Kõhukinnisus, düspepsia (seedehäired), kõhupuhitus, iiveldus, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10 000-st)

Nahasügelus, lööve ja nõgestõbi. Piima-leelisesündroom (nimetatakse ka Burnetti sündroomiks ja avaldub tavaliselt vaid suure koguse kaltsiumi manustamisel), mille sümptomiteks on sage vajadus urineerimiseks, peavalu, söögiisu puudumine, iiveldus või oksendamine, ebatavaline väsimus või nõrkus, kaltsiumi sisalduse tõus veres ja neerukahjustus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Calcigran Forte Red’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 OC. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Hoida purk tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Pärast purgi esmast avamist on kõlblikkusaeg 60 päeva.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Calcigran Forte Red sisaldab

Toimeained ühes tabletis on:

 • 1250 mg kaltsiumkarbonaati (mis vastab 500 mg kaltsiumile),
 • 1000 RÜ (25 mikrogrammi) kolekaltsiferooli (Dvitamiin).
 • Teised abiained on sorbitool (E420), povidoon, lõhna ja maitseaine (maasikasarbuus), maisi maltodekstriin, glütserüültriatsetaat (E1518), rasvhapete mono ja diglütseriidide mono ja diatsetüültartaarhappe estrid, magneesiumstearaat, aspartaam (E951), ALLRACalfatokoferool, sahharoos, modifitseeritud maisitärklis, keskmise ahelaga triglütseriidid, naatriumaskorbaat ja veevaba kolloidne ränidioksiid.

Kuidas Calcigran Forte Red välja näeb ja pakendi sisu

Calcigran Forte Red on valged ümarad 16 mm läbimõõduga närimistabletid. Tablettidel võib olla väikseid plekke.

Pakendi suurused:

HDPE purk HDPE keeratava korgiga: 30, 60, 90, 100 ja 120 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Takeda Pharma AS Jaama 55B

63308 Põlva Eesti

Tootjad

Takeda AS

Drammensveien 852

NO-1383 Asker

Norra

või

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

Eesti

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Belgia:

Steovit D3 aardbei/watermeloen 500 mg/1000 I.E. kauwtabletten

Tšehhi:

Calcichew D3 Jahoda 500 mg/1000 IU žvýkaci tablety

Eesti:

Calcigran Forte Red

Soome:

Calcichew D3 Opti mansikka-meloni 500 mg/25 mikrog

Leedu:

Calcigran Forte 500 mg/1000 TV kramtomosios tabletės

Luksemburg:

Steovit D3 fraise/pastèque 500mg/1000UI comprimés à croquer

Holland:

Calci-Chew D3 500 mg/1000 I.E. aardbei/watermeloen kauwtabletten

Slovakkia:

Calcichew D3 Jahoda-Melón 500mg/1000IU žuvacie tablety

Hispaania:

Mastical D 500 mg/1000 UI comprimidos masticables sabor fresa

Rootsi:

Calcichew-D3 Melon 500 mg/1000 IE tuggtabletter

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Calcigran Forte Red 500 mg/1000 RÜ närimistabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab:

500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina);

1000 RÜ (25 mikrogrammi) kolekaltsiferooli -vitamiin)(D kontsentreeritud kolekaltsiferooli pulbrina.

Teadaolevat toimet omavad abiained

Üks tablett sisaldab 1 mg aspartaami (E951), 390 mg sorbitooli (E420) ja 1,75 mg sahharoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Närimistablett.

Valged ümarad kumerad katmata tabletid, 16 mm. Tablettidel võib olla väikseid plekke.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

D-vitamiini ja kaltsiumi vaeguse profülaktika ja ravi.

D-vitamiini ja kaltsiumi täiendav manustamine lisaks spetsiifilisele osteoporoosi ravile patsientidel, kellel on risk D-vitamiini ja kaltsiumi vaeguse tekkeks.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad

Üks tablett üks kord ööpäevas.

Kaltsiumi kogus Calcigran Forte Red’is on väiksem kui soovitatav ööpäevane annus. Seetõttu soovitatakse Calcigran Forte Red’i võtta patsientidel, kellel on D-vitamiini lisavajadus, kuid kes saavad ka toiduga kaltsiumi.

Patsientide erirühmad

Lapsed

Calcigran Forte Red närimistabletid ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ega noorukitel.

Neerufunktsiooni kahjustus

Raske neerukahjutuse korral ei tohi Calcigran Forte Red tablette kasutada (vt lõik 4.3).

Maksafunktsiooni kahjustus

Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Manustamisviis

Suukaudne. Tablette tuleb närida või imeda.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Raske neerukahjustus (glomerulaarfiltratsiooni määr < 30 ml/min/1,73 m).

Haigused ja/või seisundid, mis võivad endaga kaasa tuua hüperkaltseemia ja/või hüperkaltsiuuria.

Neerukivitõbi (nefrolitiaas).

D-hüpervitaminoos.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pikaaegsel kasutamisel tuleb jälgida seerumi kaltsiumisisaldust ja patsiendi neerufunktsiooni seerumi kreatiniinisisalduse määramise teel. Eriti oluline on see eakatel patsientidel, kes kasutavad samaaegselt südameglükosiide või diureetikume (vt lõik 4.5) ning patsientidel, kellel on suur oht neerukivide tekkeks. Hüperkaltseemia tekkel või neerufunktsiooni languse nähtude korral tuleb ravimi annust vähendada või ravi katkestada.

Kaltsiumkarbonaadi ja kolekaltsiferooli tablette tuleb kasutada ettevaatusega hüperkaltseemiaga või neerufunktsiooni kahjustuse nähtudega patsientidel, kellel tuleb jälgida kaltsiumi ja fosfori sisaldust veres. Nimetatud patsientidel tuleb arvestada pehmete kudede kaltsifikaatide tekke võimalusega.

Samaaegse ravi korral teiste D-vitamiini allikate/ravimitega või kaltsiumi sisaldavate toitainetega (nt piim) on oht hüperkaltseemia ning piima-leelisesündroomi tekkeks, mis võib põhjustada neerufunktsiooni kahjustust. Neil patsientidel on vajalik kontrollida kaltsiumi sisaldust seerumis ning jälgida neerude funktsiooni.

Sarkoidoosihaigetel võib -vitamiiniD metaboliseerumine vitamiini aktiivseks vormiks olla tunduvalt intensiivsem, seetõttu tuleb nimetatud patsientidel Calcigran Forte Red’i kasutada ettevaatusega. Neil patsientidel on vaja hoolikalt jälgida kaltsiumi sisaldust veres ja uriinis.

Suurenenud hüperkaltseemia tekke ohu tõttu tuleb Calcigran Forte Red’i kasutada ettevaatusega voodirežiimil olevatel osteoporoosiga haigetel.

Calcigran Forte Red sisaldab aspartaami (E951, fenüülalaniini allikas). Võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga patsientidele.

Calcigran Forte Red sisaldab sorbitooli (E420) ja sahharoosi. Päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi- galaktoosi malabsorptsiooni või sahharaasi-isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Tiasiiddiureetikumid vähendavad kaltsiumi eritumist uriiniga. Seetõttu tuleb hüperkaltseemia tekke ohu tõttu tiasiiddiureetikumide samaaegsel kasutamisel regulaarselt kontrollida seerumi kaltsiumisisaldust.

Kaltsiumkarbonaat võib takistada samaaegselt manustatavate tetratsükliini sisaldavate ravimite imendumist. Seetõttu tuleb tetratsükliini sisaldavaid ravimeid võtta vähemalt 2 tundi enne või 4...6 tundi pärast kaltsiumkarbonaadi suukaudset manustamist.

Hüperkaltseemia võib ravi ajal kaltsiumi ja D-vitamiiniga suurendada südameglükosiidide toksilisust. Patsientidel tuleb jälgida elektrokardiogrammi (EKG) ja seerumi kaltsiumisisaldust.

Kui kasutatakse koos bisfosfonaatidega, tuleb see võtta sisse vähemalt üks tund enne Calcigran Forte Red’i manustamist, kuna imendumine seedetraktist võib väheneda.

Levotüroksiini toime koos kaltsiumiga manustamisel võib väheneda, kuna levotüroksiini imendumine väheneb. Levotüroksiini ja kaltsiumi manustamise vahel peab olema vähemalt 4 tundi.

Kaltsium võib vähendada samaaegselt manustatavate kinoloon-antibiootikumide imendumist. Kinoloon-antibiootikume tuleb võtta vähemalt 2 tundi enne või 6 tundi pärast kaltsiumi manustamist.

Kaltsiumisoolad võivad vähendada raua, tsingi ja strontsiumranelaadi imendumist. Seetõttu tuleb rauda, tsinki või strontsiumranelaati sisaldavaid preparaate võtta vähemalt 2 tundi enne või pärast Calcigran Forte Red’i võtmist.

Ravi orlistaadiga võib vähendada rasvlahustuvate vitamiinide (nt -vitamiin)D imendumist.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Raseduse ajal võib Calcigran Forte Red’i kasutada, kui rasedusega kaasneb kaltsiumi ja D-vitamiini vaegus. Raseduse ajal ei tohi kaltsiumi ööpäevane kogus ületada 2500 mg ja D-vitamiini kogus 4000 RÜ. Loomkatsetes on D-vitamiini suurte annuste manustamisel täheldatud reproduktiivset toksilisust (vt lõik 5.3). Raseduse ajal tuleb hoiduda kaltsiumi ja D-vitamiini liiga suurte annuste kasutamisest, sest kestva hüperkaltseemia korral on täheldatud kahjulikku toimet arenevale lootele. Puuduvad viited, et D-vitamiin terapeutilises annuses oleks inimesele teratogeenne.

Imetamine

Rinnaga toitmise ajal võib Calcigran Forte Red’i kasutada. Kaltsium ja -vitamiinD erituvad rinnapiima. Seda tuleb arvestada, kui lapsele antakse täiendavalt D-vitamiini.

Toime reaktsioonikiirusele

Calcigran Forte Red ei mõjuta teadaolevalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Alljärgnevalt on kõrvaltoimed toodud organsüsteemi klasside kaupa ja vastavalt nende esinemissagedusele. Sagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: ülitundlikkusreaktsioonid, nt angioödeem või kõriturse.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt:

hüperkaltseemia ja hüperkaltsiuuria.

Väga harv:

piima-leelisesündroom (sage vajadus urineerimiseks, püsiv peavalu, püsiv söögiisu

 

puudumine, iiveldus või oksendamine, ebatavaline väsimus või nõrkus, hüperkaltseemia,

 

alkaloos ja neerukahjustus). Tavaliselt täheldatud vaid üleannustamise puhul (vt

 

lõik 4.9).

Seedetrakti häired

Harv:

kõhukinnisus, düspepsia, kõhupuhitus, iiveldus, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga harv: nahasügelus, lööve ja nõgestõbi.

Teised patsientide erirühmad

Neerukahjustusega patsiendid: hüperfosfateemia, neerukivitõve ja nefrokaltsinoosi tekke võimalus. Vt lõik 4.4.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Üleannustamine võib põhjustada hüperkaltseemiat ja D-hüpervitaminoosi. Hüperkaltseemia sümptomiteks võivad olla isutus, janu, iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhuvalu, lihasnõrkus, jõuetus, vaimsed häired, polüdipsia, polüuuria, luuvalu, nefrokaltsinoos, neerukivid ja rasketel juhtudel südame rütmihäired. Raske hüperkaltseemia võib põhjustada koomat ja surma. Püsivalt kõrge vere kaltsiumisisaldus võib kaasa tuua pöördumatu neerukahjustuse ja pehmete kudede kaltsifitseerumise.

Piima-leelisesündroom võib ilmneda patsientidel, kes manustavad suures hulgas kaltsiumi ja imenduvat leelist.

Hüperkaltseemia ravi

Ravi on peamiselt sümptomaatiline ja toetav. Kaltsiumi ja D-vitamiini manustamine tuleb lõpetada. Samuti tuleb katkestada ravi tiasiiddiureetikumide ja südameglükosiididega (vt lõik 4.5). Teadvushäiretega patsientidel tuleb tühjendada magu. Vajalik on rehüdreerimine, olenevalt vajadusest manustatakse mono- või kombineeritud ravina lingudiureetikume, bisfosfonaate, kaltsitoniini ja kortikosteroide. Tuleb jälgida seerumi elektrolüütide sisaldust, neerufunktsiooni ja diureesi. Rasketel juhtudel on vajalik EKG ja tsentraalse venoosse rõhu monitoorimine.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Mineraalsed lisandid. Kaltsiumi kombinatsioonid D-vitamiini ja/või teiste ainetega. ATC-kood: A12AX

-vitamiinD suurendab kaltsiumi imendumist seedetraktist.

Kaltsiumi ja -vitamiiniD manustamine hoiab ära paratüreoidhormooni (PTH) sisalduse suurenemise veres, mis vabaneb vere kaltsiumisisalduse vähenemise korral ja põhjustab kaltsiumi suurenenud resorptsiooni luukoest.

D-vitamiini vaegusega hooldekodu patsientidel läbi viidud kliiniline uuring näitas, et 1000 mg kaltsiumi ja 800 RÜ D-vitamiini suukaudne manustamine ööpäevas, võetuna 6 kuu vältel, normaliseeris -vitamiiniD 25-hüdroksüülitud metaboliidi sisalduse ja vähendas sekundaarset hüperparatüreoidismi ja alkaalse fosfataasi sisaldust veres.

18-kuulises topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus 3270-l hooldekodus viibival naisel vanuses 84 ± 6 aastat, kes said täiendavalt D-vitamiini (800 RÜ ööpäevas) ja kaltsiumfosfaati (annuses, mis vastab 1200 mg ioonsele kaltsiumile ööpäevas), täheldati olulist PTH sekretsiooni vähenemist.

18 kuud hiljem näitas „ravikavatsuslik“ analüüs, et kaltsiumit ja D-vitamiini saanute grupis esines vahepealsel ajal 80 reieluu murdu ning platseebogrupis 110 reieluu murdu (p = 0,004). 36 kuud hiljem läbi viidud järelkontrollil ilmnes, et vähemalt üks reieluu murd oli vahepealsel ajal esinenud

137 naisel kaltsiumi ja D-vitamiini grupis (n = 1176) ja 178 naisel platseebogrupis (n = 1127) (p ≤ 0,02).

Farmakokineetilised omadused

Kaltsium

Imendumine. Seedetraktist imendub ligikaudu 30% suukaudselt manustatud kaltsiumist.

Jaotumine ja biotransformatsioon. 99% organismis leiduvast kaltsiumist paikneb luude tugevas koes ja hammastes, ülejäänud 1% aga intra- ja ekstratsellulaarses vedelikus. Ligikaudu 50% veres olevast kaltsiumist on füsioloogiliselt aktiivses ioniseeritud vormis, 10% seotud tsitraat-, fosfaat- või teiste anioonidega ning ülejäänud 40% seondunud valkudega, eelkõige albumiiniga.

Eritumine. Kaltsium eritub väljaheite, uriini ja higiga. Renaalne ekskretsioon sõltub glomerulaarfiltratsioonist ja kaltsiumi tubulaarsest reabsorptsioonist.

Kolekaltsiferool

Imendumine. D-vitamiin imendub peensoolest hästi.

Jaotumine ja biotransformatsioon. Kolekaltsiferool ja selle metaboliidid ringlevad veres seotuna spetsiifilise globuliiniga. Kolekaltsiferool muudetakse maksas hüdroksüülimise teel 25-hüdroksükolekaltsiferooliks, mis omakorda muudetakse neerudes aktiivseks vormiks 1,25-dihüdroksükolekaltsiferooliks. Viimane on metaboliit, mis suurendab kaltsiumi imendumist seedetraktis. Metaboliseerimata -vitamiiniD säilitatakse rasv- ja lihaskoes.

Eritumine. -vitamiinD eritub väljaheite ja uriiniga.

Prekliinilised ohutusandmed

Inimesel kasutatavatest terapeutilistest annustest oluliselt suuremate annuste manustamisel on katseloomadel täheldatud teratogeenset toimet. Ei ole ilmnenud muid olulisi ohutusandmeid, kui on juba kirjeldatud ravimi omaduste kokkuvõtte teistes alalõikudes.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Sorbitool (E420) Povidoon

Lõhna- ja maitseaine (maasikas-arbuus) Maisi maltodekstriin Glütserüültriatsetaat (E1518)

Rasvhapete mono- ja diglütseriidide mono- ja diatsetüültartaarhappe estrid Magneesiumstearaat

Aspartaam (E951) all-rac-alfa-tokoferool Sahharoos

Modifitseeritud maisitärklis Keskmise ahelaga triglütseriidid Naatriumaskorbaat

Veevaba kolloidne ränidioksiid

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

HDPE purk: 30 kuud.

Pärast purgi esmast avamist on kõlblikkusaeg 60 päeva.

Säilitamise eritingimused

HDPE purk: Hoida temperatuuril kuni 30 OC. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Hoida purk tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Närimistabletid on pakendatud HDPE keeratava korgiga HDPE purki.

Pakendi suurused: 30, 60, 90, 100 ja 120 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

Eesti

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 02.07.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Jaanuar 2017