Cezera 5 mg - õhukese polümeerikattega tablett (5mg)

ATC Kood: R06AE09
Toimeaine: levotsetirisiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

CEZERA 5 MG
õhukese polümeerikattega tablett (5mg)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Cezera 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Levotsetirisiindivesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Cezera ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Cezera kasutamist
 3. Kuidas Cezera´t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Cezera´t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Cezera ja milleks seda kasutatakse

Cezera toimeaine on levotsetirisiindivesinikkloriid.

Cezera on allergiavastane ravim.

Seda kasutatakse allergilise reaktsiooni sümptomite raviks nagu

Mida on vaja teada enne Cezera kasutamist

 • allergiline nohu (kaasa arvatud püsiv allergiline nohu)
 • nõgestõbi (urtikaaria).

Ärge võtke Cezera`t:

 • kui olete levotsetirisiindivesinikkloriidi või mõne teise antihistamiinikumi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui teil on raske neerufunktsiooni kahjustus (raske neerupuudulikkus kreatiniini kliirensiga alla 10 ml/min).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Cezera võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Cezera`t ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel, kuna õhukese polümeerikattega tabletid ei võimalda sobiva annuse kohandamist.

Kui võib juhtuda, et te ei saa tühjendada oma põit (see võib olla lülisamba kahjustuse või suurenenud eesnäärme korral), siis pidage nõu oma arstiga.

Muud ravimid ja Cezera

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Cezera koos toidu, joogi ja alkoholiga

Cezera kasutamisel koos alkoholi või teiste ajule toimet avaldavate ainetega peab olema ettevaatlik. Tundlikel patsientidel võib Cezera ja alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ainete samaaegne kasutamine põhjustada tähelepanu ja sooritusvõime vähenemist.

Cezera’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Öelge oma arstile kui olete rase, soovite rasestuda või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõnedel patsientidel võib Cezera põhjustada uimasust/unisust, väsimust ja kurnatust. Enne autojuhtimist, potentsiaalselt ohtlike tegevustega tegelemist või masinatega töötamist on soovitatav kõigepealt oodata ja jälgida, kuidas te ravimile reageerite. Siiski ei ole uuringutes leitud toimet tervete inimeste vaimsele erksusele, reaktsioonivõimele või autojuhtimise võimele pärast levotsetirisiini võtmist soovitatud annuses.

Cezera sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Cezera`t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus täiskasvanutele ja 6-aastastele ning vanematele lastele on üks tablett ööpäevas.

Eakad (65-aastased ja vanemad)

Eakatel ei ole vaja annust kohandada eeldusel, et neil on normaalne neerufunktsioon.

Neeru- ja maksakahjustus

Kahjustunud neerufunktsiooniga patsientidele võib määrata väiksema annuse, sõltuvalt neeruhaiguse raskusest, ning ka laste puhul kohandatakse annust lähtuvalt nende kehakaalust; annuse määrab alati arst.

Raske neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid ei tohi Cezera’t võtta.

Ainult maksafunktsiooni häiretega patsiendid võivad kasutada arsti poolt määratud tavalist annust.

Nii neeru- kui maksafunktsiooni häiretega patsientidel tuleb annust vähendada, sõltuvalt neeruhaiguse raskusest ning lastel määratakse annus lähtuvalt kehakaalust; annuse määrab kindlaks teie raviarst.

Kasutamine lastel

Alla 6-aastastel lastel ei soovitata Cezera tablette kasutada.

Kuidas ja millal Cezera’t võtta?

Ainult suukaudseks manustamiseks.

Tabletid tuleb koos vedelikuga tervelt alla neelata ja neid võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui kaua peab Cezera’t võtma?

Ravikuuri kestus sõltub teie kaebuste tüübist, nende kestusest ja kulust ning selle määrab alati teie arst.

Kui te võtate Cezera`t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtsite Cezera’t rohkem, kui ette nähtud, võib see täiskasvanutel põhjustada unisust. Lastel võib esmalt ilmneda ülierutuvus ja rahutus, millele järgneb uimasus.

Kui arvate, et olete võtnud Cezera`t rohkem kui ette nähtud, pöörduge oma arsti poole, kes hindab,

millist ravi te vajate.

Kui te unustate Cezera’t võtta

Kui te unustasite Cezera’t võtta või võtsite vähem kui arsti poolt määratud, ärge võtke kahekordset annust, et seda heastada; lihtsalt oodake järgmise korralise annuse võtmiseni ja võtke siis arsti poolt määratud tavaline annus.

Kui te lõpetate Cezera võtmise

Ravi lõpetamisel ei peaks esinema kahjulikke kõrvalnähte. Sümptomid võivad taastekkida, kuid mitte raskemal kujul, kui enne ravi algust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st): suukuivus, peavalu, väsimus ja unisus/uimasus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st): kurnatus ja kõhuvalu.

Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimed (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): teatatud on ka teistest kõrvaltoimetest, nagu palpitatsioonid, südame löögisageduse tõus, krambihood, torkimistunne, pearinglus, minestus, treemor, maitsetundlikkuse häired (moonutatud maitse tajumine), pöörlemis- või liikumistunne, nägemishäired, ähmane nägemine, valulik või raskendatud urineerimine, võimetus põit täielikult tühjendada, tursed, sügelus (pruuritus), lööve, nõgestõbi (naha turse, punetus ja sügelus), nahalööve, hingeldus, kehakaalu tõus, lihasvalu, valu liigestes, agressiivne või agiteeritud käitumine, hallutsinatsioonid, depressioon, unetus, perioodilised või valdavalt enesetapuga seotud mõtted, hepatiit, maksafunktsiooni häired, oksendamine, söögiisu suurenemine, iiveldus ja kõhulahtisus.

Esimeste ülitundlikkusreaktsiooni sümptomite tekkimisel lõpetage Cezera võtmine ja minge viivitamatult arsti juurde. Ülitundlikkusreaktsiooni tunnused võivad olla suu, keele, näo ja/või kõri turse, hingamis- või neelamisraskused (pigistustunne rinnus või vilistav hingamine), nõgeslööve, järsk vererõhu langus, mis võib viia minestamise või šokini ja mis omakorda võib lõppeda surmaga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Cezera`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cezera sisaldab

 • Toimeaine on levotsetirisiindivesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg levotsetirisiindivesinikkloriidi.
 • Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat; mikrokristalliline tselluloos; kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat tableti sisus ja hüpromelloos 6cP; titaandioksiid (E171); makrogool 3000 ja triatsetiin tableti kattes (vt lõik 2).

Kuidas Cezera välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikatte ja kaldservadega. Saadaval on blisterpakendid, mis sisaldavad 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cezera 5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg levotsetirisiindivesinikkloriidi.

INN. Levocetirizinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks tablett sisaldab 88,63 mg laktoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valge, ümmargune, kaksikkumer, kaldservadega õhukese polümeerikattega tablett.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Allergilise riniidi (k.a püsiv allergiline riniit) ja urtikaaria sümptomaatiline ravi täiskasvanutel ning 6- aastastel ja vanematel lastel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad noorukid

Soovitatav ööpäevane annus on 5 mg (üks õhukese polümeerikattega tablett).

Eakad

Mõõduka kuni raske neerukahjustusega eakatel patsientidel soovitatakse annust kohandada (vt allpool „Neerukahjustus“).

Lapsed

Lapsed vanuses 6…12 aastat:

Soovitatav ööpäevane annus on 5 mg (1 õhukese polümeerikattega tablett).

2…6-aastastele lastele ei ole õhukese polümeerikattega tablettide annuseid võimalik kohandada. Soovitatav on kasutada levotsetirisiini pediaatrilist ravimvormi.

Neerukahjustus:

Manustamisintervall tuleb määrata individuaalselt, vastavalt neerufunktsioonile. Annuse kohandamisel tuleb lähtuda alljärgnevast tabelist. Selle tabeli kasutamiseks on vaja teada hinnangulist patsiendi kreatiniini kliirensi väärtust (CLcr, ml/min). Kreatiniini kliirensi (ml/min) saab arvutada seerumi kreatiniinisisalduse (mg/dl) alusel kasutades järgmist valemit:

[140 – vanus (aastad)] x kehakaal (kg)

CLCR=

 

72 x seerumi kreatiniinisisaldus (mg/dl)

 

(x 0,85 naiste puhul)

 

 

 

 

Annuse kohandamine neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel:

 

 

 

 

Grupp

 

Kreatiniini kliirens (ml/min)

Annus ja manustamissagedus

Normaalne neerufunktsioon

80

1 tablett üks kord ööpäevas

Kerge neerukahjustus

 

50…79

1 tablett üks kord ööpäevas

Mõõdukas neerukahjustus

30…49

1 tablett iga 2 päeva järel

Raske neerukahjustus

 

<30

1 tablett iga 3 päeva järel

Lõppstaadiumis neeruhaigus -

<10

Vastunäidustatud

Dialüüsitavad patsiendid

 

 

 

Neerukahjustusega pediaatriliste patsientide puhul tuleb annust kohandada individuaalselt, võttes arvesse patsiendi renaalset kliirensit ja tema kehakaalu. Puuduvad spetsiifilised andmed neerukahjustusega laste kohta.

Maksakahjustus:

Ainult maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Annust soovitatakse kohandada patsientidel, kellel esineb nii maksa- kui neerukahjustus (vt ülalt „Neerukahjustus“).

Ravi kestus:

Intermiteeruva allergilise riniidi (sümptomid <4 päeval nädalas või kestavad vähem kui 4 nädalat) ravi sõltub haigusest ja selle anamneesist. Ravi võib lõpetada, kui sümptomid kaovad ja alustada jälle, kui sümptomid uuesti tekivad. Püsiva allergilise riniidi (sümptomid >4 päeval nädalas või kestavad kauem kui 4 nädalat) puhul võib allergeenidele eksponeerituse puhul pakkuda võimalust püsiraviks.

Levotsetirisiini 5 mg õhukese polümeerikattega tablettide kasutamise kliiniline kogemus piirdub hetkel 6-kuulise raviperioodiga. Kroonilise urtikaaria ja kroonilise allergilise riniidi ravis on ratsemaadi puhul olemas kuni 1-aastane kliiniline kogemus.

Manustamisviis

Õhukese polümeerikattega tablett tuleb sisse võtta suu kaudu ning koos vedelikuga tervelt alla neelata, võib võtta koos toiduga või ilma. Ööpäevane annus on soovitatav võtta sisse ühe korraga.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus levotsetirisiini, teiste piperasiini derivaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Raske neerukahjustusega patsiendid, kelle kreatiniini kliirens on alla 10 ml/min.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Lapsed

Õhukese polümeerikattega tablettide ravimvormi ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel, kuna õhukese polümeerikattega tabletid ei võimalda sobivat annust kohandada. Soovitatav on kasutada levotsetirisiini pediaatrilist ravimvormi.

Ettevaatus on vajalik alkoholi ja ravimi koosmanustamisel (vt lõik 4.5).

Tuleb olla ettevaatlik patsientide puhul, kellel on soodumus kusepeetusele (näiteks lülisamba kahjustus, prostata hüperplaasia), kuna levotsetirisiin võib suurendada kusepeetuse ohtu.

See ravim sisaldab laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi imendumishäire, ei tohi seda ravimit võtta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Levotsetirisiiniga ei ole koostoimeuuringuid läbi viidud (sh uuringuid CYP3A4 indutseerijatega). Uuringud ratsemaatühendi tsetirisiiniga näitasid, et kliiniliselt olulisi koostoimeid ei esinenud antipüriini, pseudoefedriini, tsimetidiini, ketokonasooli, erütromütsiini, asitromütsiini, glipisiidi ja diasepaamiga. Korduva manustamise uuringus teofülliiniga (400 mg 1 kord ööpäevas) täheldati tsetirisiini kliirensi vähest langust (16%), samal ajal kui teofülliini omadused ei muutunud tsetirisiiniga koosmanustamisel. Korduva manustamise uuringus ritonaviiriga (600 mg kaks korda ööpäevas) ja tsetirisiiniga (10 mg ööpäevas) suurenes tsetirisiini ekspositsioon ligikaudu 40%, samal ajal kui ritonaviiri oma oli pisut muutunud (-11%) seoses tsetirisiini koosmanustamisega.

Toiduga koosmanustamisel ei vähene levotsetirisiini imendumise ulatus, väheneb aga imendumise kiirus.

Tundlikel patsientidel võib tsetirisiini või levotsetirisiini samaaegne manustamine koos alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega põhjustada tähelepanu ja sooritusvõime vähenemist.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Levotsetirisiini kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal (vähem kui 300 raseda andmed). Samas, suur hulk rasedate kohta saadud andmeid (rohkem kui 1000 raseda andmed) tsetirisiini (levotsetirisiini ratsemaat) kohta näitab, et kasutamisel ei esine väärarenguid ega kahjulikku toimet lootele/vastsündinule. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3).

Levotsetirisiini kasutamist raseduse ajal võib kaaluda, kui see on vajalik.

Imetamine

Tsetirisiin (levotsetirisiini ratsemaat) eritub inimese rinnapiima. Seetõttu eritub ka tõenäoliselt levotsetirisiin rinnapiima kaudu. Levotsetirisiini kõrvaltoimed võivad esineda imetatavatel imikutel. Seetõttu peab olema ettevaatlik levotsetirisiini määramisel imetavatele naistele.

Fertiilsus

Puuduvad kliinilised andmed levotsetirisiini kohta.

Toime reaktsioonikiirusele

Võrdlevad kliinilised uuringud ei ole tõestanud, et levotsetirisiin vähendaks soovitatud annuse kasutamisel vaimset erksust, reaktsioonikiirust või autojuhtimise võimet. Siiski võib mõnedel patsientidel esineda Cezera 5 mg ravi ajal unisust, väsimust ja jõuetust. Seetõttu, patsiendid, kes kavatsevad autot juhtida, potentsiaalselt ohtlikke tegevusi sooritada või liikuvate mehhanismidega töötada, peavad arvestama, kuidas nad ravile reageerivad.

Kõrvaltoimed

Kliinilised uuringud

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid

12...71-aastaste naiste ja meestega läbi viidud ravimiuuringutes esines vähemalt üks ravimi kõrvaltoime 15,1%-l 5 mg levotsetirisiini saanud patsientidest, võrreldes 11,3%-ga platseebo grupis. 91,6% nendest kõrvaltoimetest olid kerge kuni keskmise raskusega.

Kõrvaltoimete tõttu ravimuuringutest väljalangemise sagedus oli 1,0% (9/935) 5 mg levotsetirisiini saanute ja 1,8% (14/771) platseebo grupis.

Levotsetirisiini kliinilistes ravimuuringutes osales 935 patsienti, kes said ravimit soovitatud annuses 5 mg ööpäevas. Sellest ühendamismeetodist määras 1% või suurema esinemissagedusega (sage: (≥1/100 kuni < 1/10), täheldati levotsetirisiini 5 mg või platseebo kasutamisel järgmisi kõrvaltoimeid:

Kõrvaltoime

Platseebo

Levotsetirisiin 5 mg

(WHOART)

(n = 771)

(n = 935)

Peavalu

25 (3,2%)

24 (2,6%)

Unisus

11 (1,4%)

49 (5,2%)

Suukuivus

12 (1,6%)

24 (2,6%)

Väsimus

9 (1,2%)

23 (2,5%)

Aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100) täheldati kõrvaltoimena nõrkust või kõhuvalu.

Unisuse, väsimuse ja nõrkuse esinemissagedus kokku oli suurem (8,1%) levotsetirisiin 5 mg kui platseebo (3,1%) grupis.

Lapsed

Kahes platseebokontrolliga uuringus manustati 159 lapsele, vanuses 6...11 kuud ja 1...6 aastat, levotsetirisiini annuses vastavalt 1,25 mg ööpäevas kahe nädala jooksul ja 1,25 mg kaks korda ööpäevas. Teatatud kõrvaltoimete esinemissageduse erinevus oli 1% või rohkem vastavalt levotsetirisiini või platseebo puhul.

Organsüsteemi klass ja

Platseebo

Levotsetirisiin

eelistermin

(n = 83)

(n = 159)

Seedetrakti häired

 

 

Diarröa

3 (1,9%)

Oksendamine

1 (1,2%)

1 (0,6%)

Kõhukinnisus

2 (1,3%)

Närvisüsteemi häired

 

 

Somnolentsus

2 (2,4%)

3 (1,9%)

Psühhiaatrilised häired

 

 

Unehäired

2 (1,3%)

Topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus manustati 243 lapsele vanuses 6...12 aastat 5 mg levotsetirisiini ööpäevas erineva perioodi vältel (alla 1 nädala...13 nädalat). Teatatud kõrvaltoimete esinemissageduse erinevus oli 1% või rohkem vastavalt levotsetirisiini või platseebo puhul.

Eelistermin

Platseebo (n = 240)

Levotsetirisiin 5 mg (n = 243)

Peavalu

5 (2,1%)

2 (0,8%)

Somnolentsus

1 (0,4%)

7(2,9%)

Turuletulekujärgne kogemus

Turuletulekujärgsed kõrvaltoimed on märgitud organsüsteemi klasside ja esinemissageduse järgi. Esinemissagedus on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

 

Teadmata

Immuunsüsteemi häired

ülitundlikkus, kaasa arvatud anafülaksia

Ainevahetus- ja toitumishäired

suurenenud söögiisu

Psühhiaatrilised häired

agressiivsus, agiteeritus, hallutsinatsioonid, depressioon,

 

insomnia, suitsidaalsed mõtted

Närvisüsteemi häired

krambid, paresteesia, pearinglus, minestamine, treemor,

 

düsgeuusia

Silma kahjustused

nägemishäired, hägune nägemine

Kõrva ja labürindi kahjustused

vertiigo

Südame häired

palpitasioonid, tahhükardia

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi

düspnoe

häired

 

Seedetrakti häired

iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus

Maksa ja sapiteede häired

hepatiit

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

angioneurootiline ödeem, fikseeritud ravimilööve,

 

pruuritus, lööve, urtikaaria

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

müalgia, artralgia

Neerude ja kuseteede häired

düsuuria, kusepeetus

Üldised häired ja manustamiskoha

turse

reaktsioonid

 

Uuringud

kehakaalu suurenemine, muutused maksafunktsiooni

 

näitavates analüüsides

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Üleannustamise sümptomiteks täiskasvanutel võivad olla unisus ning lastel esmalt ärevus ja rahutus, millele järgneb unisus.

Üleannustamise ravi

Spetsiifiline antidoot levotsetirisiinile teadaolevalt puudub.

Üleannustamise korral on soovitatav rakendada sümptomaatilist või toetavat ravi. Maoloputus tuleks teha vahetult pärast ravimi manustamist. Levotsetirisiin ei ole hemodialüüsitav.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks, piperasiini derivaadid, ATC-kood: R06AE09.

Toimemehhanism

Levotsetirisiin, tsetirisiini (R)-enantiomeer, on tugevatoimeline ja selektiivne perifeersete H1- retseptorite antagonist.

Seonduvuse uuringud näitasid, et levotsetirisiinil on suur afiinsus inimese H1-retseptorite suhtes (Ki = 3,2 nmol/l). Levotsetirisiini afiinsus on 2 korda suurem kui tsetirisiinil (Ki = 6,3 nmol/l). Levotsetirisiin eraldub H1-retseptoritest poolväärtusajaga 115± 38min.

Ühekordsemanustamisejärgseltonretseptorihõivatus4tunnipärast90%ja24tunnipärast57%.

Tervetelvabatahtlikelteostatudfarmakodünaamikauuringudnäitavad,etpooleväiksemaannuse puhulonlevotsetirisiiniaktiivsusvõrreldavtsetirisiiniomaga(niitoimesnahalekuininas).

Farmakodünaamilisedtoimed

Levotsetirisiinifarmakodünaamilistaktiivsustonuuritudrandomiseeritudkontrollituduuringutes: uuringus,kusvõrreldi5mglevotsetirisiini,5mgdesloratadiinijaplatseebotoimethistamiinipoolt põhjustatudkupladelejapunetusele,vähendaslevotsetirisiinravimärkimisväärseltkupladejapunetuse teket,sedaenimesimese12tunnijooksuljakestvaltkuni24tundi(p<0,001),võrreldesplatseeboja desloratadiiniga.

Platseebokontrollituduuringutesallergeenikokkupuutekambrimudeligaontäheldatud5mg levotsetirisiinitoimealgustõietolmupooltpõhjustatudsümptomitekontrollimiseks1tundpärast ravimimanustamist.

In vitro uuringud(Boydenikambridjarakukihtidetehnikad)näitavad,etlevotsetirisiinpärsib

eotaksiinipooltindutseeritudeosinofiilidetransendoteliaalsetmigratsiooniläbinaha-jakopsurakkude. Farmakodünaamikaeksperimentaaluuring14täiskasvanudpatsiendilin vivo (nahakambritehnika) näitas5mglevotsetirisiinimanustamiselkolmepõhilistinhibeerivattoimetesimese6tunnijooksul pärastõietolmustpõhjustatudreaktsiooni,võrreldesplatseeboga:VCAM-1vabanemiseinhibeerimine, veresoontepermeaablusemuutminejaeosinofiilidehaaratusevähendamine.

Kliinilineefektiivsusjaohutus

Levotsetirisiiniefektiivsustjaohutustonnäidatudmitmestopeltpimedas,platseebogakontrollitud kliinilisesuuringus,misviidiläbisesoonseallergiliseriniidivõipüsivaallergiliseriniidiga täiskasvanudpatsientidel.Levotsetirisiinonnäidanudmõnedesuuringutesolulistallergiliseriniidi sümptomiteparanemist,kaasaarvatudnasaalneobstruktsioon.

6-kuulinekliinilineuuring551täiskasvanudpatsiendiga(k.a276levotsetirisiinigaravitudpatsienti), kespõdesidpüsivatallergilistriniiti(sümptomidesinevad4päevalnädalasvähemalt4järjestikuse nädalavältel)ningolidtundlikudkodutolmulestadeleningõietolmule,näitas,et5mglevotsetirisiini oliallergiliseriniidisümptomitekoguskoorileevendamiselkoguravikuurivältelkliiniliseltja statistiliseltoluliselttugevamatoimegakuiplatseebo,kusjuuresilmatahhüfülaksiata.Kogu uuringuperioodivältelparandaslevotsetirisiinoluliseltpatsientideelukvaliteeti.

Lapsed

Levotsetirisiinitablettideefektiivsustjaohutustlastelonuuritudkahesplatseebokontrolligakliinilises uuringus,mishõlmasidpatsientevanuses6…12aastat,kellelolidvastavaltsesoonnejapüsiv allergilineriniit.Mõlemasuuringusvähendaslevotsetirisiinmärkimisväärseltsümptomeidjatõstis tervisegaseotudelukvaliteeti.

Mitmedlühi-võipikaajalisedkliinilisedohutusuuringudonläbiviidudalla6-aastastellastel:

 • ükskliinilineuuring,kus29allergiliseriniidigalast(2...6aastavanused)ravitilevotsetirisiiniga annuses1,25mgkakskordaööpäevas4nädalajooksul
 • ükskliinilineuuring,kus114allergiliseriniidivõikrooniliseidiopaatiliseurtikaariagalast (1...5aastavanused)ravitilevotsetirisiinigaannuses1,25mgkakskordaööpäevas2nädala jooksul
 • ükskliinilineuuring,kus45allergiliseriniidivõikrooniliseidiopaatiliseurtikaariagalast (6...11kuuvanused)ravitilevotsetirisiinigaannuses1,25mgükskordööpäevas2nädala jooksul
 • ükspikaajaline(18kuud)kliinilineuuring255atoopiagapatsiendiga(12...24kuusvanused kaasamiseajal),kedaravitilevoterisiiniga.

Ohutusprofiilolisarnanelühiajalisteuuringutega,misviidiläbi1...5-aastavanustelastega.

Platseebokontrolligakliinilisesuuringus166krooniliseidiopaatiliseurtikaariagapatsiendilsaid85 patsientiplatseebotja81patsienti5mglevotsetirisiiniükskordööpäevaskuuenädalajooksul. Võrreldesplatseebogavähendaslevotsetirisiinravimärkimisväärseltkiheluseraskusastetesimesel nädalaljakoguraviperioodijooksul.Samutiparandaslevotsetirisiinvõrreldesplatseebogaenam tervisegaseotudelukvaliteeti,midahinnatidermatoloogiaelukvaliteediindeksiga(Dermatology Life

Quality Index).

Urtikaarilisteseisunditemudelinakasutatiuuringuteskroonilistidiopaatilisturtikaariat.Kuna histamiinivabanemineonurtikaarilistehaigustepõhjustajaks,siiseeldati,etlevotsetirisiinpakub sümptomaatilistleevendustlisakskrooniliseidiopaatiliseurtikaarialekateisteurikaarilisteseisundite puhul.

Farmakokineetika/farmakodünaamikasuhe:

Tsetirisiinipuhuleiolnudhistamiin-vahendatudnahareaktsioonidseotudplasmakontsentratsiooniga.

EKG-seipõhjustanudlevotsetirisiinolulisttoimetQT-intervallile.

Farmakokineetilised omadused

Levotsetirisiinifarmakokineetikaonlineaarne,annusestjaajastsõltumatuningväikese varieeruvusegapatsientidevahel.Farmakokineetilineprofiilonühesuguneravimimanustamisel üksikuenantiomeerinavõitsetirisiinina.Üheenantiomeerimuutumistteiseksravimiimendumiselja eliminatsioonileioletäheldatud.

Imendumine

Pärastsuukaudumanustamistimendublevotsetirisiinkiirestijaulatuslikult.Täiskasvanutelsaabub maksimaalnekontsentratsioonplasmas0,9tundipärastmanustamist.Püsikontsentratsioonsaabub kahepäevapärast.Maksimaalnekontsentratsioonontüüpiliselt270nanogrammi/mlja

308nanogrammi/mlvastavaltpärast5mgannuseühekordsetvõikorduvatmanustamistükskord ööpäevas.Imendumiseulatuseisõltuannusestjasedaeimõjutatoit,entmaksimaalne kontsentratsioonvähenebjasaabubhiljem.

Jaotumine

Kudedessejaotumisekohtainimestelandmedpuuduvad,samutilevotsetirisiinitungimisekohtaläbi hematoentsefaalbarjääri.Rottideljakoertelonkõigesuurematkontsentratsioonikudedestleitud maksasjaneerudes,kõigeväiksematagakesknärvisüsteemis.

Levotsetirisiinseondub90%ulatusesplasmavalkudega.Levotsetirisiinijaotumineonpiiratud,kuna jaotusruumalaon0,4l/kg.

Biotransformatsioon

Inimestelmetaboliseerubvähemkui14%levotsetirisiiniannusestningseetõttuongeneetilisest polümorfismistvõiensüümiinhibiitoritesamaaegsestmanustamisesttulenevaderinevused ebaolulised.Metabolismiradadehulkakuuluvadaromaatneoksüdatsioon,N-jaO-dealküüliminening tauriin-konjugatsioon.DealküülimistvahendabpeamiseltCYP3A4,samalajalkuiaromaatses oksüdatsioonisosalebmitmeidja/võikindlakstegemataCYPisoensüüme.Levotsetirisiineimõjutanud CYPisoensüümide1A2,2C9,2C19,2D6,2E1ja3A4aktiivsustkontsentratsioonidejuures,mison tunduvaltsuuremad5mgsuukaudseannusemanustamisejärgseltsaavutatudmaksimaalsetest kontsentratsioonidest.

Piiratudmetabolismijametaboolseinhibeerivatoimepuudumisetõttueioletõenäolised levotsetirisiinikoostoimedteisteainetegavõivastupidi.

Eritumine

Plasmapoolväärtusaegtäiskasvanutelon7,9±1,9tundi.Väikestellastelonpoolväärtusaeglühem. Keskminenäivkogukliirenson0,63ml/min/kg.Peaminelevotsetirisiinijasellemetaboliitide eliminatsiooniteeoneritumineuriiniga(keskmiselt85,4%annusest).Roojagaeritubvaid12,9% annusest.Levotsetirisiineritubniiglomerulaarfiltratsioonikuiaktiivsetubulaarsekretsiooniteel.

Erirühmad

Neerukahjustus

Levotsetirisiininäivkogukliirensonkorrelatsiooniskreatiniinikliirensiga.Seetõttuonmõõdukaja raskeneerukahjustusegapatsientidelsoovitatavkohandadalevotsetirisiinimanustamisintervalli vastavaltkreatiniinikliirensile.Anuuriagalõppstaadiumisneeruhaigusegaisikutelonkogukliirens vähenenudligikaudu80%võrreldesterveteisikutega.Standardse4-tunnisehemodialüüsiprotseduuri käiguseemaldatiorganismist<10%levotsetirisiinist.

Lapsed

Pediaatrilisefarmakokineetilisekliiniliseuuringu(5mglevotsetirisiiniühekordseannusesuukaudne manustamine14lapselevanuses6...11aastat,kehakaaluga20...40kg)tulemusednäitasid,etCMAX ja AUCväärtusedolid2kordakõrgemadvõrreldesristuuringutulemustegaterveteltäiskasvanutel.

PediaatrilistelpatsientidelolikeskmineCMAX 450ng/ml,ilmneskeskmiselt1,2tunnijooksul,kehakaal normaliseerus,üldinekliirensoli30%suuremjaeritumisepoolväärtusaeg24%lühem,võrreldes täiskasvanutega.Alla6-aastavanustellasteleioleläbiviidudspetsiaalseidfarmakokineetilisi uuringuid.Retrospektiivnepopulatsioonifarmakokineetilineuuringviidiläbi324osalejaga(181last vanuses1…5aastat,18lastvanuses6…11aastatja124täiskasvanutvanuses18...55aastat),kellele manustatiühekordnevõimitmekordnelevotsetirisiiniannus1,25...30mg.Selleuuringuandmed viitasid,etükskordööpäevas1,25mgannusemanustamisel6kuu...5-aastavanustelelasteleon

plasmakontsentratsiooniväärtusedeeldatavaltsarnasedtäiskasvanutelsaavutatuga,kellelemanustati ükskordööpäevas5mg.

Eakad

Eakatepatsientidekohtaonfarmakokineetilisiandmeidpiiratult.Uuringu(manustati1kordööpäevas suukaudselt30mglevotsetirisiini6päevajooksul9eakalepatsiendilevanuses65...74aastat) tulemusedviitavadligikaudu33%madalamaleüldkliirensilevõrreldesnoorematetäiskasvanutega. Ratseemilisetsetirisiinidispositsioononnäidanud,etseeonsõltuvpigemneerufunktsioonistkui vanusest.Samaleidkehtibkalevotsetirisiinikohta,kunaniilevotsetirisiinkuikatsetirisiinerituvad valdavalturiiniga.Seetõttutulebeakatelpatsientidellevotsetirisiiniannustkohandadavastavalt neerufunktsioonile.

Sugu

Võimalikkusoolisttoimetfarmakokineetikalehinnati77patsiendil(40meestja37naist). Poolväärtusaegolikergeltlühemnaistel(7,08±1,72tundi)võrreldesmeestega(8,62±1,84tundi); samasolikehakaalulpõhinevoraalnekliirensnaistel(0,67±0,16ml/min/kg)sarnanemeestele(0,59± 0,12ml/min/kg).Samadpäevaannusedjaannustamisskeemidonkohandatavadnormaalse neerufunktsioonigameestelejanaistele.

Rass

Rassitoimetlevotsetirisiinilepoleuuritud.Kunalevotsetirisiineritataksepeamiseltneerudekauduja kunapuuduvadolulisedrassilisederinevusedkreatiniinikliirensiosas,siisarvatakse,etlevotsetirisiini farmakokineetilisedomadusedeierineerinevaterassidelõikes.Ratseemilisetsetirisiinirassilisi kineetilisierinevusipoletäheldatud.

Maksakahjustus

Levotsetirisiinifarmakokineetikatmaksakahjustusegapatsientideleioleuuritud.Kroonilise maksahaigusega(hepatotsellulaarne,kolestaatilinejabiliaarnetsirroos)patsientidelemanustati ühekordselt10või20mgratseemilisetsetirisiiniühenditjaneiltäheldatipoolväärtusaja50%tõusu kooskliirensivähenemisega40%,võrreldestervetevabatahtlikega.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogiliseohutuse,korduvtoksilisuse,genotoksilisuse,kartsinogeensuseja reproduktsioonitoksilisusemittekliiniliseduuringudeiolenäidanudkahjulikkutoimetinimesele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tabletisisu

Laktoosmonohüdraat

Mikrokristallilinetselluloos

Kolloidneveevabaränidioksiid

Magneesiumstearaat

Tabletikate

Laktoosmonohüdraat

Hüpromelloos6cP

Titaandioksiid(E171)

Makrogool3000

Triatsetiin

Sobimatus

Eikohaldata.

Kõlblikkusaeg

3aastat.

Säilitamise eritingimused

Seeravimpreparaateivajasäilitamiseleritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

7või10tablettiblistris(PVC-PVDC/Al)jakarbis.

Pakendisuurused:7,10,14,20,28,30,50,60,90,98ja100õhukesepolümeerikattegatabletti.

7või10tablettiblistris(OPA-Al-PVC/Al)jakarbis.

Pakendisuurused:7,10,14,20,28,30,50,60,90,98ja100õhukesepolümeerikattegatabletti.

Kõikpakendisuurusedeipruugiollamüügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõudedpuuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA,d.d.,Novomesto Šmarješkacesta6 8501Novomesto Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloaesmaseväljastamisekuupäev:26.08.2011

Müügiloaviimaseuuendamisekuupäev:30.11.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Märts2017