Cisatracurium kabi 2mgml - süste-/infusioonilahus (2mg 1ml)

ATC Kood: M03AC11
Toimeaine: tsisatrakuurium
Tootja: Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o.

Artikli sisukord

CISATRACURIUM KABI 2MGML
süste-/infusioonilahus (2mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml, süste-/infusioonilahus

Tsisatrakuur

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Cisatracurium Kabi ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Cisatracurium Kabi kasutamist
 3. Kuidas Cisatracurium Kabi’t teile manustatakse
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Cisatracurium Kabi’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Cisatracurium Kabi ja milleks seda kasutatakse

Cisatracurium Kabi kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse lihaslõõgastiteks.

Cisatracurium Kabi’t kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Cisatracurium Kabi kasutamist

 • lihaste lõõgastamiseks laia diapasooni kirurgiliste operatsioonide ajal täiskasvanutel ja vähemalt 1 kuu vanustel lastel;
 • hingetorusse intubatsioonitoru sisestamise (trahhea intubeerimine) lihtsustamiseks, kui patsient vajab hingamisel abistamist;
 • lihaste lõõgastamiseks täiskasvanutel intensiivraviosakonnas.

Ärge kasutage Cisatracurium Kabi’t:

 • kui olete tsisatrakuuri, atrakuuri või benseensulfoonhappe suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Cisatracurium Kabi kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui teil on lihasnõrkus, väsimus või raskused liigutuste koordineerimisel (myasthenia gravis);
 • kui teil on neuromuskulaarne haigus, nt lihaste kärbumise haigus, halvatus, motoorse neuroni haigus või tserebraalparalüüs;
 • kui teil on põletus, mille tõttu te vajate ravi;
 • kui teil on raske happealuse ja/või elektrolüütide tasakaalu häire;
 • kui teil on kunagi olnud allergiline reaktsioon mis tahes lihaslõõgasti suhtes, mida manustati teile mõne operatsiooni ajal.

Kui te ei ole kindel, kas midagi eelnevast kehtib teie kohta, rääkige oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga, enne kui teile manustatakse Cisatracurium Kabi’t.

Lapsed

Alla 1 kuu vanustele lastele (vastsündinud) ei tohi Cisatracurium Kabi’t manustada.

Muud ravimid ja Cisatracurium Kabi

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See on eriti tähtis järgmiste ravimite puhul, kuna nendel võib olla koostoimeid Cisatracurium Kabi’ga:

 • anesteetikumid (kasutatakse sedatsiooniks ja valu vähendamiseks kirurgiliste protseduuride ajal, nt enfluraan, isofluraan, halotaan, ketamiin);
 • teised lihaslõõgastid, nt suksametoonium;
 • antibiootikumid (kasutatakse infektsioonide raviks, nt aminoglükosiidid, polümüksiinid, spektinomütsiin, tetratsükliinid, linkomütsiin ja klindamütsiin);
 • antiarütmikumid (kasutatakse südamerütmi kontrollimiseks, nt propranolool, oksprenolool, kaltsiumikanali blokaatorid, lidokaiin, prokainamiid ja kinidiin);
 • kõrgvererõhutõve ravimid, nt trimetafaan ja heksametoonium;
 • diureetikumid (veetabletid, nt furosemiid, tiasiidid, mannitool ja atsetasoolamiid);
 • reumaravimid, nt klorokviin või dpenitsillamiin;
 • steroidid;
 • epilepsiavastased ravimid, nt fenütoiin või karbamasepiin;
 • vaimuhaiguste ravimid, nt liitium või kloorpromasiin;
 • magneesiumi sisaldavad ravimid;
 • Alzheimeri tõve ravimid (antikoliinesteraasid, nt donepesiil).

Võimalik, et Cisatracurium Kabi’t võib teile siiski manustada; teie arst on võimeline otsustama, kas see ravim on teile sobiv.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Cisatracurium Kabi kasutamisega rasedatel või imetavatel naistel on vähe kogemusi.

Seetõttu ei ole soovitatav kasutada Cisatracurium Kabi’t raseduse või imetamise ajal. Kui imetamist alustatakse uuesti alles pärast toimeaine mõju lakkamist, siis ei ole karta, et ravim avaldaks toimet imetatavale lapsele. Ettevaatusabinõuna tuleb imetamine katkestada ravi ajaks ja vähemalt 12 tunniks pärast Cisatracurium Kabi manustamist.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi teile manustamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Cisatracurium Kabi’t manustatakse üldanesteesia ajal. Üldanesteesial on tugev toime teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Võib olla ohtlik, kui liiga kiiresti pärast operatsiooni juhitakse autot, käsitsetakse masinaid või töötatakse ohusituatsioonis.

Arst ütleb teile, millal te võite uuesti alustada autojuhtimist ja masinate käsitsemist.

Kuidas Cisatracurium Kabi’t teile manustatakse

Kuidas süsteravimit teile manustatakse

Cisatracurium Kabi’t tohib teile manustada ainult kogenud arsti poolt, kes tunneb seda tüüpi ravimite toimet ja kasutamist või tema järelevalve all. Seda manustatakse alati hoolikalt kontrollitud tingimustes, kus on käepärast esmaabivarustus.

Annustamine

Teie arst otsustab, milline Cisatracurium Kabi annus teile manustatakse.

Cisatracurium Kabi annus, mida vajate, sõltub:

 • teie kehakaalust;
 • vajalikust lihaste lõõgastamise astmest ja kestusest;
 • teie oodatavast ravivastusest sellele ravimile.

Manustamisviis

Cisatracurium Kabi’t manustatakse teile:

 • ühekordse süstena veeni (intravenoosne boolussüste);
 • pideva infusioonina veeni (intravenoosne infusioon või tilkinfusioon). Sel juhul manustatakse teile ravimit aeglaselt pika aja jooksul.

Kui teile manustatakse Cisatracurium Kabi’t rohkem kui ette nähtud

Kuna Cisatracurium Kabi’t manustatakse teile alati hoolikalt kontrollitud tingimustes, on ebatõenäoline, et seda manustatakse teile liiga palju.

Kui teile on manustatud liiga palju ravimit või kui on kahtlus, et seda manustati liiga palju, rakendab arst koheselt vastavaid abinõusid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nagu kõik lihaslõõgastid, võib tsisatrakuur põhjustada allergilisi reaktsioone, kuid tõsiseid allergilisi reaktsioone esineb väga harva (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st). Igasugusest järsku tekkinud vilisevast hingamisest, hingamisraskusest, silmalaugude, näo või huulte paistetusest ja lööbest või sügelusest (eriti juhul kui see haarab kogu keha) tuleb otsekohe teatada arstile.

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • südame löögisageduse vähenemine
 • vererõhu langus

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • lööve või nahapunetus
 • bronhospasm (astmalaadsed sümptomid)

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

 • lihasnõrkus või –puudulikkus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Cisatracurium Kabi’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Säilitamistingimused

Enne avamist: Hoida külmkapis (2ºC…8ºC).

Mitte lasta külmuda.

Hoida ampullid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast avamist ja/või lahjendamist

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Cisatracurium Kabi tuleb ära kasutada otsekohe pärast avamist ja/või lahjendamist. Kogu kasutamata jäänud lahus tuleb minema visata.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et lahus ei ole selge ja osakestevaba või ampull on rikutud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cisatracurium Kabi sisaldab

 • Toimeaine on tsisatrakuur.

1 ml Cisatracurium Kabi’t sisaldab 2,68 mg tsisatrakuurbesilaati, mis vastab 2 mg tsisatrakuurile.

 • Teised koostisosad on 1% benseensulfoonhape ja süstevesi.

Kuidas Cisatracurium Kabi välja näeb ja pakendi sisu

Cisatracurium Kabi on selge värvitu kuni kahvatukollane või rohekaskollane süste-/infusioonilahus.

Cisatracurium Kabi on saadaval järgmistes pakendi suurustes: 1 (5, 10, 50) läbipaistvast klaasist ampull (ampulli), mis sisaldab (sisaldavad) 2,5 ml, 5 ml või 10 ml lahust.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa Poola

Tootjad

Hameln Pharmaceuticals GmbH

Langes Feld 13, 31789 Hameln

Saksamaa

või

Hameln rds a.s.

Horná 36, 900 01 Modra Slovakkia

või

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfingstweide 53, 61169 Friedberg

Saksamaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Saksamaa

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Belgia

Cisatracurium Fresenius Kabi 2 mg/ml oplossing voor injectie/infusie

Tšehhi Vabariik

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml

Taani

Cisatracurium Fresenius Kabi

Eesti

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml

Kreeka

Cisatracurium/Kabi 2mg/ml, ∆ιάλυµα για ένεση/έγχυση

Hispaania

Cisatracurio Kabi 2mg/ml solución inyectable y para perfusión EFG

Soome

Cisatracurium Fresenius Kabi 2 mg/ml

Prantsusmaa

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml, solution injectable/pour perfusion

Ungari

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml oldatos injekció vagy infúzió

Itaalia

Cisatracurio Kabi 2mg/ml

Läti

Cisatracurium Kabi 2mg/ml šķīdums injekcijām/infūzijām

Leedu

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas

Luksemburg

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Holland

Cisatracurium Fresenius Kabi 2 mg/ml oplossing voor injectie/infusie

Poola

Cisatracurium Kabi

Portugal

Besilato de Cisatracúrio Kabi

Ühendkuningriik

Cisatracurium 2 mg/ml solution for injection/infusion

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

LAHUSE ETTEVALMISTAMISE JUHISED

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml, süste-/infusioonilahus

On tähtis, et te loeksite käesolevad juhised lõpuni läbi, enne kui alustate selle ravimi ettevalmistamist.

Käesolev on lühike kokkuvõte informatsioonist, mis puudutab Cisatracurium Kabi ettevalmistamist. Täieliku informatsiooni saamiseks lugege palun ravimi omaduste kokkuvõtet.

Kokkusobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud allpool.

Kuna tsisatrakuur on stabiilne ainult happelistes lahustes, ei tohi seda segada samas süstlas või manustada samaaegselt sama nõela kaudu koos aluseliste lahustega, nt tiopentoon-naatriumiga.

See ravim ei sobi kokku ketorolaki, trometamooli ja propofooli süsteemulsiooniga.

Lahjendamisjuhised

Pärast lahjendamist kas 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahuses, 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi ja 50 mg/ml (5%) glükoosi lahuses või 50 mg/ml (5%) glükoosi lahuses kontsentratsioonini 0,1…2 mg tsisatrakuuri/ml on Cisatracurium Kabi 2 mg/ml füüsikaliselt ja keemiliselt stabiilne 24 tundi temperatuuril 25°C.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril kuni 25°C. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2ºC…8ºC.

Annustamine ja manustamisviis

Palun vaadake ravimi omaduste kokkuvõtet.

Ettevaatusabinõud käsitlemiseks ja hävitamiseks

Enne kasutamist tuleb ravimit visuaalselt kontrollida. Lahust tohib kasutada ainult siis, kui see on selge ja värvitu või peaaegu värvitu kuni kergelt kollane/rohekaskollane, praktiliselt ei sisalda võõrkehakesi ja ravimi konteiner ei ole kahjustatud. Kui visuaalselt on ravimi välimus muutunud või kui ravimi konteiner on kahjustatud, tuleb ravim ära visata.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Ravim tuleb ära kasutada otsekohe pärast ampulli avamist.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Tsisatrakuuri kokkusobivus järgmiste perioperatiivsel perioodil sagedasti kasutatavate ravimpreparaatidega on tõestatud, segades neid tingimustes, mis simuleerivad ravimi manustamist intravenoosse infusioonisüsteemi Y-süstepordi kaudu: alfentanüülvesinikkloriid, droperidool, fentanüültsitraat, midasolaamvesinikkloriid ja sufentanüültsitraat. Teiste toimeainete manustamisel läbi sama kateetrinõela või kanüüli koos tsisatrakuuriga on soovitatav, et pärast iga ravimi manustamist loputatakse süsteem läbi piisava koguse sobiva intravenoosse vedelikuga, nt 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahusega.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml, süste-/infusioonilahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml süste-/infusioonilahust sisaldab 2,68 mg tsisatrakuurbesilaati, mis vastab 2 mg tsisatrakuurile.

INN: Cisatracurii besilas

1 süste-/infusioonilahuse 2,5 ml ampull sisaldab 6,7 mg tsisatrakuurbesilaati, mis vastab 5 mg tsisatrakuurile.

1 süste-/infusioonilahuse 5 ml ampull sisaldab 13,4 mg tsisatrakuurbesilaati, mis vastab 10 mg tsisatrakuurile.

1 süste-/infusioonilahuse 10 ml ampull sisaldab 26,8 mg tsisatrakuurbesilaati, mis vastab 20 mg tsisatrakuurile.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süste-/infusioonilahus (süstimiseks või infusiooniks).

Selge värvitu kuni kahvatukollane või rohekaskollane lahus, mille pH on 3,0…3,8.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Cisatracurium Kabi on näidustatud kasutamiseks kirurgiliste ja teiste protseduuride ajal täiskasvanutel ja vähemalt 1 kuu vanustel lastel. Cisatracurium Kabi on näidustatud ka kasutamiseks intensiivravi vajavatel täiskasvanutel. Cisatracurium Kabi’t võib kasutada täiendavalt üldanesteesiale või sedatsiooniks intensiivraviosakonnas (IRO), et lõõgastada skeletilihaseid ning kergendada endotrahheaalset intubeerimist ja mehhaanilist ventileerimist.

Annustamine ja manustamisviis

Cisatracurium Kabi’t tohib manustada ainult anestesisti või mõne teise klinitsisti järelevalve all, kes tunnevad neuromuskulaarsete blokaatorite toimet ja kasutamist. Käepärast peavad olema vahendid trahhea intubeerimiseks ja pulmonaarse ventileerimise säilitamiseks ning piisavaks arteriaalseks oksügeniseerimiseks.

Cisatracurium Kabi manustamise ajal on soovitatav jälgida neuromuskulaarset funktsiooni, et individualiseerida annustamist.

Annustamine

 • Kasutamine intravenoosse boolussüstena

Annustamine täiskasvanutel

Endotrahheaalne intubeerimine

Täiskasvanute intubeerimisel on tsisatrakuuri soovitatav annus 0,15 mg/kg (kehakaalu kohta). Endotrahheaalse intubeerimise saab teostada 120 sekundit pärast Cisatracurium Kabi manustamist, millele eelnes anesteesia sissejuhatus propofooliga.

Suuremad annused kiirendavad neuromuskulaarse blokaadi algust.

Järgnevas tabelis on kokku võetud peamised farmakodünaamilised andmed tsisatrakuuri manustamisel annustes 0,1…0,4 mg/kg (kehakaalu kohta) tervetele täiskasvanud patsientidele opioid- (tiopentoon/fentanüül/midasolaam) või propofoolanesteesia ajal.

Tsisatrakuuri

Foonanesteetikum

Aeg 90% T*

Aeg maksimaalse

Aeg 25%

algannus

 

supressioonini

T* supressioonini

spontaanse T*

(mg/kg/kehakaal)

 

(min)

(min)

taastumiseni (min)

0,1

Opioid

3,4

4,8

0,15

Propofool

2,6

3,5

0,2

Opioid

2,4

2,9

0,4

Opioid

1,5

1,9

 1. *T1 Supramaksimaalne üksikimpulss (single twitch) ja lisaks Adductor pollicis lihase Train-of-four vastusreaktsiooni esimene komponent pärast ulnaarnärvi supramaksimaalset elektrilist stimuleerimist.

Enfluraan- või isofluraananesteesia võib pikendada tsisatrakuuri algannuse kliinilise toime kestust kuni 15% võrra.

Toime säilitamine

Neuromuskulaarset blokaadi saab pikendada tsisatrakuuri säilitusannustega. Annus 0,03 mg/kg (kehakaalu kohta) pikendab opioid- või propofoolanesteesia ajal kliiniliselt efektiivset neuromuskulaarset blokaadi ligikaudu 20 minuti võrra.

Pidev ravimi täiendav annustamine ei põhjusta neuromuskulaarse blokeeriva toime kumuleerumist.

Spontaanne taastumine

Kui on tekkinud neuromuskulaarsest blokaadist spontaanset taastumist tõendavad nähud, siis on aeg täieliku taastumiseni sõltumatu manustatud tsisatrakuuri annusest. Opioid- või propofoolanesteesia ajal on keskmine taastumisaeg 25%-lt 75%-ni ligikaudu 13 minutit ja 5%-lt 95%-ni ligikaudu

30 minutit.

Pöörduvus

 1. Tsisatrakuuri manustamisele järgnev neuromuskulaarne blokaad on kergesti pööratav antikoliinesteraaside standardannuste kasutamisel. Pärast antagonistliku aine manustamist keskmiselt 10% T1 taastumisfaasis on keskmine taastumisaeg 25%-lt 75%-ni ligikaudu 4 minutit ja 25%-lt täieliku kliinilise taastumiseni (T:T1 suhe ≥ 0,7) ligikaudu 9 minutit.

Annustamine lastele

Endotrahheaalne intubeerimine (lapsed vanuses 1 kuu kuni 12 aastat)

Sarnaselt täiskasvanutele on tsisatrakuuri soovitatav annus intubeerimisel 0,15 mg/kg (kehakaalu kohta) manustatuna kiiresti 5 kuni 10 sekundi jooksul. Endotrahheaalse intubatsiooni saab teostada 120 sekundit pärast tsisatrakuuri manustamist.

Allpool on tabelites esitatud selle annuse farmakodünaamilised andmed.

ASA klass III...IV lapspatsientidel ei ole tsisatrakuuri uuritud. Piiratud andmed on olemas tsisatrakuuri kasutamise kohta pikaajalise või ulatusliku kirurgilise operatsiooni ajal alla 2-aastastel lastel.

Lastel vanuses 1 kuu kuni 12 aastat on tsisatrakuuri kliiniline toime lühiajalisem ning spontaanse taastumise profiil kiirem kui täiskasvanutel samadel anesteesiatingimustel. Farmakodünaamilise profiili väikesed erinevused vanusevahemikes 1 kuni 11 kuud ja 1 kuni 12 aastat on kokku võetud alljärgnevas tabelis.

Lapsed vanuses 1 kuni 11 kuud

Tsisatrakuuri

Foonanesteetikum

Aeg 90%

Aeg maksimaalse

Aeg 25%

annus

 

supressioonini

supressioonini

spontaanse T

(mg/kg/kehakaal)

 

(min)

(min)

taastumiseni (min)

0,15

Halotaan

1,4

2,0

0,15

Opioid

1,4

1,9

Lapsed vanuses 1 kuni 12 aastat

 

 

 

Tsisatrakuuri

Foonanesteetikum

Aeg 90%

Aeg maksimaalse

Aeg 25%

annus

 

supressioonini

supressioonini

spontaanse T

(mg/kg/kehakaal)

 

(min)

(min)

taastumiseni (min)

0,15

Halotaan

2,3

3,0

0,15

Opioid

2,6

3,6

Kui tsisatrakuuri ei kasutata intubeerimise eesmärgil: võib kasutada annust, mis on väiksem kui

0,15 mg/kg. Annuste 0,08 mg/kg ja 0,1 mg/kg farmakodünaamilised andmed 2…12-aastastel lastel on esitatud alljärgnevas tablis:

Tsisatrakuuri

Foonanesteetikum

Aeg 90%

Aeg maksimaalse

Aeg 25%

annus

 

supressioonini

supressioonini

spontaanse T

(mg/kg/kehakaal)

 

(min)

(min)

taastumiseni (min)

0,08

Halotaan

1,7

2,5

0,1

Opioid

1,7

2,8

Tsisatrakuuri manustamist pärast suksametooniumi ei ole lastel uuritud (vt lõik 4.5).

Halotaan võib pikendada tsisatrakuuri annuse kliinilise toime kestust kuni 20% võrra.

Puudub informatsioon tsisatrakuuri kasutamisest lastel anesteesia ajal koos teiste halogeenitud fluorokarboonanesteetikumidega. Sellegipoolest võib ka nende ainete puhul oodata, et need pikendavad tsisatrakuuri annuse kliinilise toime kestust.

Toime säilitamine (2…12-aastased lapsed)

Tsisatrakuuri säilitusannused võimaldavad pikendada neuromuskulaarset blokaadi. Halotaananesteesia ajal pikendab annus 0,02 mg/kg (kehakaalu kohta) kliiniliselt efektiivset neuromuskulaarset blokaadi 2…12-aastastel lastel täiendavalt ligikaudu 9 minuti võrra.

Pidev ravimi täiendav annustamine ei põhjusta neuromuskulaarse blokeeriva toime kumuleerumist.

Puuduvad andmed soovitatavate säilitusannuste kohta alla 2-aastastel lastel. Siiski näitavad kliinilistest uuringutest alla 2-aastastel lastel saadud väga piiratud andmed, et säilitusannus

0,03 mg/kg võib pikendada kliiniliselt efektiivset neuromuskulaarset blokaadi opioidanesteesia ajal kuni 25 minutit.

Spontaanne taastumine

Kui on tekkinud neuromuskulaarsest blokaadist spontaanset taastumist tõendavad nähud, siis on aeg täieliku taastumiseni sõltumatu manustatud tsisatrakuuri annusest. Opioid- või propofoolanesteesia ajal on keskmine taastumisaeg 25%-lt 75%-ni ligikaudu 11 minutit ja 5%-lt 95%-ni ligikaudu

28 minutit.

Pöörduvus

 1. Tsisatrakuuri manustamisele järgnev neuromuskulaarne blokaad on kergesti pööratav antikoliinesteraaside standardannuste kasutamisel. Pärast antagonistliku aine manustamist keskmiselt 13% T1 taastumisfaasis on keskmine taastumisaeg 25%-lt 75%-ni ligikaudu 2 minutit ja 25%-lt täieliku kliinilise taastumiseni (T:T1 suhe ≥ 0,7) ligikaudu 5 minutit.
 • Kasutamine intravenoosse infusioonina

Annustamine täiskasvanutel ja 2…12-aastastel lastel

 1. Neuromuskulaarse blokaadi säilitamine saavutatakse Cisatracurium Kabi 2 mg/ml infusiooni abil. Pärast spontaanse taastumise nähtude tekkimist on soovitatav algne manustamiskiirus 3 µg/kg/min (0,18 mg/kg/h), et taastada 89% kuni 99% T1 supressioon. Pärast esmast neuromuskulaarse blokaadi stabiliseerimisperioodi on enamikul patsientidest blokaadi sel tasemel hoidmiseks piisav infusioonikiirus 1...2 µg/kg/min (0,06...0,12 mg/kg/h).

Tsisatrakuuri manustamisel isofluraan- või enfluraananesteesia ajal on nõutav infusioonikiiruse vähendamine kuni 40% võrra (vt lõik 4.5).

Infusioonikiirus sõltub tsisatrakuuri kontsentratsioonist infusioonilahuses, neuromuskulaarse blokaadi soovitud astmest ja patsiendi kehakaalust. Järgnevas tabelis on antud juhised lahjendamata Cisatracurium Kabi 2 mg/ml infusiooniks.

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml infusioonikiirus:

Patsiendi kehakaal

Annus (µg/kg/min)

 

 

Infusioonikiirus

(kg)

1,0

1,5

2,0

3,0

 

0,6

0,9

1,2

1,8

ml/h

2,1

3,2

4,2

6,3

ml/h

3,0

4,5

6,0

9,0

ml/h

Püsiva kiirusega pideva infusiooniga ei kaasne neuromuskulaarse blokeeriva toime progresseeruvat suurenemist või vähenemist.

Pärast infusiooni lõpetamist on spontaanne taastumine neuromuskulaarsest blokaadist võrreldav taastumise kiirusega pärast üksiku boolussüste manustamist.

 • Kasutamine intravenoosse boolussüstena ja/või intravenoosse infusioonina

Annustamine täiskasvanutel

Intensiivraviosakonna (IRO) patsiendid

IRO-s võib Cisatracurium Kabi 2 mg/ml manustada täiskasvanud patsientidele boolusannusena ja/või infusioonina.

Täiskasvanud IRO patsientidele on soovitatav algne manustamiskiirus 3 µg/kg/min (0,18 mg/kg/h). Erinevatel patsientidel võib vajalik annus olla väga varieeruv ja see võib aja jooksul suureneda või väheneda. Kliinilistes uuringutes oli keskmine infusioonikiirus 3 µg/kg/min [vahemikus

0,5...10,2 µg/(kehakaalu) kg/min (0,03...0,6 mg/kg/h)].

IRO patsientidel oli täieliku spontaanse taastumise kestus pärast pikaajalist (kuni 6 ööpäeva) tsisatrakuuri infusiooni ligikaudu 50 minutit.

IRO patsientidel oli taastumisprofiil pärast tsisatrakuuri infusiooni sõltumatu infusiooni kestusest.

Patsientide erirühmad

Annustamine eakatele patsientidele

Eakatel patsientidel ei ole vaja annustamist muuta. Neil patsientidel on farmakodünaamiline profiil samasugune noortel täiskasvanutel täheldatuga, ehkki sarnaselt teiste neuromuskulaarsete blokaatoritega võib toime algus olla aeglasem.

Annustamine neerukahjustusega patsientidele

Neerupuudulikkusega patsientidel ei ole vaja annust muuta.

Neil patsientidel on farmakodünaamiline profiil sarnane normaalse neerufunktsiooniga patsientidel täheldatuga, ent toime algus võib olla aeglasem.

Annustamine maksakahjustusega patsientidele

Lõppstaadiumis maksahaigusega patsientidel ei ole vaja annust muuta. Neil patsientidel on farmakodünaamiline profiil sarnane normaalse maksafunktsiooniga patsientidel täheldatuga, ent toime algus võib olla veidi kiirenenud.

Annustamine kardiovaskulaarse haigusega patsientidele

Kiire boolussüstena (5…10 sekundi jooksul) tõsise kardiovaskulaarse haigusega (New York Heart Association klass I…III) täiskasvanud patsientidele koronaararteri šunteerimisoperatsiooni ajal manustamisel ei ole tsisatrakuuri kasutamisega kaasnenud mingeid kliiniliselt olulisi kardiovaskulaarseid toimeid ühegi uuritud annuse puhul (maksimaalselt 0,4 mg/kg (8x ED)). Siiski on vähe andmeid selles patsiendirühmas suuremate annustega kui 0,3 mg/kg kehakaalu kohta. Tsisatrakuuri ei ole uuritud südame kirurgiliste operatsioonide lapspatsientidel.

Lapsed

Annustamine vastsündinutele (alla 1 kuu vanused)

Tsisatrakuuri ei ole soovitatav kasutada vastsündinud lastel, sest seda ei ole antud patsiendirühmas uuritud.

Manustamisviis

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml on ette nähtud intravenoosseks manustamiseks.

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml ei sisalda antimikroobset säilitusainet ja on ette nähtud ainult ühekordseks annustamiseks.

Ravimit tuleb enne kasutamist alati visuaalselt kontrollida. Lahust tohib kasutada ainult juhul, kui see on selge ja värvitu või peaaegu värvitu kuni kergelt kollakas/rohekaskollane, praktiliselt ei sisalda võõrkehakesi ja lahuse konteiner on rikkumata. Kui visuaalne välimus on muutunud või kui konteiner on kahjustatud, tuleb ravim ära visata.

Ravimpreparaadi lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus tsisatrakuuri, atrakuuri või benseensulfoonhappe suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimispetsiifilised faktid

Tsisatrakuur paralüseerib hingamislihaseid, samuti teisi skeletilihaseid, kuid sellel puudub teadaolevalt toime teadvusele või valulävele.

Tuleb rakendada ettevaatust tsisatrakuuri manustamisel patsientidele, kellel on esinenud ülitundlikkus teiste neuromuskulatoorsete blokaatorite suhtes, kuna ristuva tundlikkuse esinemissagedus teiste neuromuskulatoorsete blokaatoritega on teadete alusel suur (üle 50%).

Tsisatrakuur ei oma olulisi vagolüütilisi või ganglione blokeerivaid omadusi. Seetõttu ei oma tsisatrakuur kliiniliselt olulist toimet südame löögisagedusele ja ei neutraliseeri paljude anesteetikumide toimel või operatsiooni ajal toimuva vagaalse stimuleerimise tõttu tekkivat bradükardiat.

Myasthenia gravis’e ja teiste neuromuskulatoorsete haigusvormidega patsientidel on täheldatud tugevasti suurenenud tundlikkust mitte-depolariseerivate ainete suhtes. Neil patsientidel on soovitatav algannus mitte suurem kui 0,02 mg/kg.

Tugevad happe-aluse ja/või seerumi elektrolüütide kõrvalekalded võivad suurendada või vähendada patsientide tundlikkust neuromuskulatoorsete blokaatorite suhtes.

Puudub info tsisatrakuuri kasutamisest alla ühe kuu vanustel vastsündinud lastel, sest seda ei ole antud patsiendirühmas uuritud.

Tsisatrakuuri ei ole uuritud patsientidel, kellel on anamneesis maliigne hüpertermia. Uuringud maliigsele hüpertermiale kalduvatel sigadel näitasid, et tsisatrakuur ei vallanda seda sündroomi.

Tsisatrakuuri ei ole uuritud patsientidel, kellel teostatakse operatsiooni indutseeritud hüpotermia tingimustes (25°C…28°C). Neil tingimustel on nõutav infusioonikiirus piisava kirurgilise relaksatsiooni säilitamiseks eeldatavasti oluliselt vähenenud.

Tsisatrakuuri ei ole uuritud põletustega patsientidel; tsisatrakuuri manustamisel nendele patsientidele tuleb aga arvestada võimalusega, et vajalikud on suuremad annused ja toimeaeg on lühenenud.

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml on hüpotooniline lahus ja seda ei tohi manustada sama infusioonitee kaudu koos vereülekandega.

Intensiivraviosakonna (IRO) patsiendid

Pärast suurte annuste manustamist labori katseloomadele põhjustas tsisatrakuuri ja atrakuuri metaboliit laudanosiin mööduvat hüpotensiooni ning mõnedel liikidel tserebraalseid ärritusnähtusid. Kõige sensitiivsematel loomaliikidel esinesid need toimed samasuguste laudasiini kontsentratsioonide puhul plasmas nagu on täheldatud mõnedel IRO patsientidel pärast atrakuuri pikaajalist infusiooni.

Kooskõlas asjaoluga, et tsisatrakuuri puhul on vajalik väiksem infusioonikiirus, on laudanosiini kontsentratsioon plasmas ligikaudu üks kolmandik sellest, mis esineb pärast atrakuuri infusiooni.

Harvadel juhtudel on IRO patsientidel teatatud krampidest pärast atrakuuri ja teiste ravimite manustamist. Neil patsientidel oli tavaliselt üks või mitu krampidele predisponeerivat haigusseisundit (nt koljutrauma, hüpoksiline entsefalopaatia, ajuturse, viirusentsefaliit, ureemia). Põhjuslikku seost laudanosiiniga ei ole tuvastatud.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Paljude ravimite puhul on näidatud, et need mõjutavad mitte-depolariseerivate blokaatorite toime ulatust ja/või kestust; nende hulka kuuluvad muuhulgas:

Toimet tugevdavad:

 • anesteetikumid, nt enfluraan, isofluraan, halotaan (vt lõik 4.2) ja ketamiin;
 • teised mittedepolariseerivad neuromuskulaarsed blokaatorid;
 • teised ravimid, nt antibiootikumid (sh aminoglükosiidid, polümüksiinid, spektinomütsiin, tetratsükliinid, linkomütsiin ja klindamütsiin);
 • antiarütmikumid (sh propranolool, kaltsiumikanali blokaatorid, lidokaiin, prokaiinamiid ja kinidiin);
 • diureetikumid (sh furosemiid ja võimalik, et tiasiidid, mannitool ja atsetasoolamiid);
 • magneesiumi ja liitiumi soolad ning
 • ganglioniblokaatorid (trimetafaan, heksametoonium).

Harvadel juhtudel võivad teatud ravimid süvendada või varjata latentset myasthenia gravis’t või isegi põhjustada müasteenilist sündroomi; tulemuseks võib olla suurenenud tundlikkus mitte- depolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatorite suhtes. Selliste ravimite hulka kuuluvad mitmesugused antibiootikumid, beetablokaatorid (propranolool, oksprenolool), antiarütmikumid (prokaiinamiid, kinidiin), reumavastased ained (klorokviin, D-penitsillamiin), trimetafaan, kloorpromasiin, hormoonid, fenütoiin ja liitium.

Suksametooniumi manustamine mitte-depolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatorite toime pikendamiseks võib põhjustada pikenenud ja täieliku blokaadi, mida on raske kupeerida antikoliinesteraasidega.

Toime vähenemine:

Toime vähenemist on täheldatud pärast varasemat pikaajalist fenütoiini või karbamasepiini manustamist.

Ravi antikoliinesteraasidega, mida kasutatakse sageli Alzheimeri tõve ravis (nt donepesiil) võib lühendada tsisatrakuuriga saavutatud neuromuskulaarse blokaadi kestust ja vähendada selle ulatust.

Toime puudumine:

Suksametooniumi eelnev manustamine ei mõjuta tsisatrakuuri boolusannusele järgneva neuromuskulaarse toime kestust või nõutavat infusioonikiirust.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad piisavad andmed tsisatrakuuri kasutamise kohta rasedatel naistel. Loomkatsed ei ole piisavad, et hinnata toimet tiinusele, embrüo/loote arengule, poegimisele ja sünnijärgsele arengule (vt lõik 5.3). Potentsiaalne risk inimestele on teadmata.

Cisatracurium Kabi 2 mg/ml ei tohi raseduse ajal kasutada.

Imetamine

Ei ole teada, kas tsisatrakuur või selle metaboliidid erituvad inimese rinnapiima.

Riski rinnaga toidetavale imikule ei saa välistada. Lühikese poolväärtusaja tõttu ei ole toimet rinnaga toidetavale imikule oodata, kui ema alustab rinnaga toitmist uuesti pärast seda, kui ravimi toime on möödunud. Ettevaatusabinõuna tuleb imetamine katkestada ravi ajaks ja vähemalt 12-ks tunniks pärast Cisatracurium Kabi 2 mg/ml manustamist.

Fertiilsus

Fertiilsuse uuringuid ei ole tehtud.

Toime reaktsioonikiirusele

Sarnaselt kõigile teistele anesteetikumidele mõjutab Cisatracurium Kabi 2 mg/ml tugevalt autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Pärast tsisatrakuuranesteesiat ei tohi patsient juhtida autot ega käsitseda masinaid.

Ajalised piirid määrab arst individuaalselt.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissagedused on liigitatud järgmistesse kategooriatesse:

Väga sage

≥1/10

Sage

≥1/100 kuni <1/10

Aeg-ajalt

≥1/1000 kuni <1/100

Harv

≥1/10 000 kuni <1/1000

Väga harv

<1/10 000

Teadmata

Ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Immuunsüsteemi häired:

Väga harv: Anafülaktilised reaktsioonid

Pärast neuromuskulaarsete blokaatorite manustamist on täheldatud erineva raskusastmega anafülaktilisi reaktsioone. Väga harva on teatatud rasketest anafülaktilistest reaktsioonidest patsientidel, kes said tsisatrakuuri koos ühe või mitme anesteetikumiga.

Südame häired:

Sage:Bradükardia

Vaskulaarsed häired:

Sage:Hüpotensioon

Aeg-ajalt: Nahaõhetus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Aeg-ajalt: Bronhospasm

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Aeg-ajalt: Lööve

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Väga harv: Müopaatia, lihasnõrkus

On laekunud mõned teated lihasnõrkuse ja/või müopaatia tekkest pärast lihaslõõgastite pikaajalist kasutamist raskelt haigetel patsientidel IRO-s. Enamik patsientidest olid saanud kaasnevalt kortikosteroide. Seoses tsisatrakuuriga on sellistest juhtudest teatatud harva ja põhjuslikku seost ei ole tuvastatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid ja nähud

Tsisatrakuuri üleannustamisel on eeldatavasti peamisteks nähtudeks lihaste paralüüsi kestuse pikenemine koos sellest tingitud tagajärgedega.

Ravi

Hädavajalik on säilitada kopsude ventileerimine ja arteriaalne oksügeniseerimine kuni piisava spontaanse hingamise taastumiseni. Võimalik, et vajalikuks võib osutuda täielik sedatsioon, kuna tsisatrakuur ei mõjuta teadvust. Taastumist saab kiirendada, manustades antikoliinesteraase, kuni avalduvad spontaanse taastumise märgid.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: perifeerse toimega müorelaksandid, teised kvaternaarsed ammooniumiühendid,

ATC-kood: M03AC11

Tsisatrakuur on keskmise kestusega mitte-depolariseeriv skeletilihaste bensüülisokvinoliin-relaksant.

Kliinilised uuringud inimesel on näidanud, et tsisatrakuuriga ei kaasne annusest sõltuvat histamiini vabanemist isegi mitte annuste puhul alates 8 x ED.

Toimemehhanism

Tsisatrakuur seondub motoorsete lõpp-plaatide kolinergilistele retseptoritele, põhjustades neuromuskulaarse ülekande konkureeriva blokaadi. See toime on täielikult pöörduv antikoliinesteraaside, nt neostigmiini või edrofooniumi manustamisel.

Farmakokineetilised omadused

 1. Tsisatrakuuri ED95 (annus, mis on vajalik, et saavutada adductor pollicis lihaskontraktsiooni vastusreaktsiooni 95%-line vähenemine ulnaarnärvi stimulatsioonile) on opioidanesteesia (tiopentoon/fentanüül/midasolaam) ajal arvestuslikult 0,05 mg/kg kehakaalu kohta.
 2. Tsisatrakuuri ED95 on lastel halotaananesteesia ajal 0,04 mg/kg.

Biotransformatsioon/eritumine

Tsisatrakuur läbib organismis degradeerumisprotsessid füsioloogilise pH ja temperatuuri juures, Hofmanni eliminatsiooni (keemiline protsess) kaudu, mille käigus moodustuvad laudanosiin ja monokvaternaarne akrülaatmetaboliit. Monokvaternaarne akrülaatmetaboliit hüdrolüüsitakse mittespetsiifiliste plasmaesteraaside poolt monokvaternaarseks alkoholmetaboliidiks. Tsisatrakuuri eliminatsioon on suures ulatuses organitest sõltumatu, kuid antud metaboliitide peamised rajad on maksas ja neerudes.

Need metaboliidid ei avalda neuromuskulatoorset blokeerivat toimet.

Farmakokineetika täiskasvanud patsientidel

Tsisatrakuuri mitte-kompartmentaalne farmakokineetika on uuritud annusevahemikus (0,1…0,2 mg/kg, st 2…4 x ED) annusest sõltumatu.

Populatsiooni farmakokineetika modelleerimine kinnitab ja laiendab neid leide kuni annuseni

0,4 mg/kg (8 x ED). Farmakokineetilised parameetrid pärast tsisatrakuuri annust 0,1 ja 0,2 mg/kg manustamist tervetele täiskasvanud kriurgilistele patsientidele on kokku võetud alljärgnevas tabelis:

Parameeter

Keskmine väärtuste vahemik

Kliirens

4,7…5,7 ml/min/kg

Tasakaaluseisundi jaotusmaht

121…161 ml/kg

Eliminatsiooni poolväärtusaeg

22…29 min

Farmakokineetika eakatel patsientidel

Tsisatrakuuri farmakokineetikas puuduvad kliiniliselt olulised erinevused eakatel ja noortel täiskasvanud patsientidel. Samuti jääb muutumatuks taastumisprofiil.

Farmakokineetika neeru/maksakahjustusega patsientidel

Tsisatrakuuri farmakokineetikas puuduvad kliiniliselt olulised erinevused lõppstaadiumis neerupuudulikkusega patsientide või lõppstaadiumis maksahaigusega patsientide ning tervete täiskasvanud patsientide vahel. Samuti jäävad muutumatuks nende taastumisprofiilid.

Farmakokineetika infusioonide ajal

Pärast tsisatrakuuri infusioone on tsisatrakuuri farmakokineetika samasugune nagu pärast üksikut boolussüstet. Tsisatrakuuri infusioonile järgnev taastumisprofiil ei sõltu infusiooni kestusest ja on samasugune nagu pärast üksikut boolussüstet.

Farmakokineetika intensiivraviosakonna (IRO) patsientidel

Tsisatrakuuri farmakokineetika IRO patsientidel, kes saavad pikaajalisi infusioone, on samasugune kui tervetel täiskasvanud kirurgilistel patsientidel, kes saavad infusioone või üksikuid boolussüsteid. Pärast tsisatrakuuri infusioone IRO patsientidele ei sõltu taastumisprofiil infusiooni kestusest.

Neeru- ja /või maksafunktsiooni kõrvalekalletega IRO patsientidel on metaboliitide kontsentratsioonid suuremad (vt lõik 4.4). Need metaboliidid ei soodusta neuromuskulaarset blokaadi.

Prekliinilised ohutusandmed

Tsisatrakuur ei olnud mutageenne in vitro mutageensustestides kontsentratsioonide puhul kuni 5000 µg/plaat.

In vivo tsütogeneetilises uuringus rottidel ei täheldatud olulisi kromosomaalseid kõrvalekaldeid subkutaansete annusteni kuni 4 mg/kg.

Tsisatrakuur osutus mutageenseks in vitro hiire lümfoomiraku mutageensusuuringus 40 µg/ml ja suuremates kontsentratsioonides.

Üksik positiivne mutageenne vastus toimeaine suhtes, mida kasutatakse harva ja/või lühiaegselt, on küsitava kliinilise tähtsusega.

Kantserogeensuse uuringuid ei ole läbi viidud.

Fertiilsusuuringuid ei ole läbi viidud. Reproduktiivsuse uuringutes rottidel ei ole avaldunud mingeid tsisatrakuuri kõrvaltoimeid loote arengule.

Intra-arteriaalse lokaalse tolerantsi uuringu tulemused küülikutel on näidanud, et tsisatrakuuri süste on hästi talutav ja ravimist tingitud muutusi ei täheldatud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

1% benseensulfoonhape (pH kohandamiseks) Süstevesi

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Kuna tsisatrakuur on stabiilne ainult happelistes lahustes, ei tohi seda segada samas süstlas või manustada samaaegselt sama nõela kaudu koos aluseliste lahustega, nt tiopentoon-naatriumiga.

See ravim ei sobi kokku ketorolaki, trometamooli või propofooli süsteemulsiooniga.

Kõlblikkusaeg

Avamata ampull: 2 aastat

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist:

Ravim tuleb ära kasutada otsekohe pärast ampulli avamist.

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist:

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril kuni 25°C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°C…8ºC.

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C…8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida ampullid välispakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist ja esmast avamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

2,5 ml, 5 ml ja 10 ml värvitust I tüüpi klaasist ampullid

Pakendid:

1 ampull x 2,5 ml

5 ampulli x 2,5 ml

10 ampulli x 2,5 ml

50 ampulli x 2,5 ml

1 ampull x 5 ml

5 ampulli x 5 ml

10 ampulli x 5 ml

50 ampulli x 5 ml

1 ampull x 10 ml

5 ampulli x 10 ml

10 ampulli x 10 ml

50 ampulli x 10 ml

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Pärast lahjendamist kas 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahuses, 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi ja 50 mg/ml (5%) glükoosi lahuses või 50 mg/ml (5%) glükoosi lahuses kontsentratsioonini 0,1…2 mg tsisatrakuuri/ml on Cisatracurium Kabi 2 mg/ml füüsikaliselt ja keemiliselt stabiilne 24 tundi temperatuuril 25°C.

Tsisatrakuuri kokkusobivus järgmiste perioperatiivsel perioodil sagedasti kasutatavate ravimpreparaatidega on tõestatud, segades neid tingimustes, mis simuleerivad ravimi manustamist intravenoosse infusioonisüsteemi Y-süstepordi kaudu: alfentanüülvesinikkloriid, droperidool, fentanüültsitraat, midasolaamvesinikkloriid ja sufentanüültsitraat. Teiste toimeainete manustamisel läbi sama kateetrinõela või kanüüli koos tsisatrakuuriga on soovitatav, et pärast iga ravimi manustamist loputatakse süsteem läbi piisava koguse sobiva intravenoosse vedelikuga, nt 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahusega.

MÜÜGILOA HOIDJA

Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Poola

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.08.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 05.07.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuli 2016