Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

CHAMPIX

CHAMPIX

CHAMPIXi turustatakse tablettidena, mis sisaldavad toimeainena on varenikliini. 0,5 mg varenikliini sisaldavad tabletid on valged, 1,0 mg sisaldavad tabletid on helesinised.

CHAMPIX

Mis on CHAMPIX?

CHAMPIXi turustatakse tablettidena, mis sisaldavad toimeainena on varenikliini. 0,5 mg varenikliini sisaldavad tabletid on valged, 1,0 mg sisaldavad tabletid on helesinised.

Milleks CHAMPIXi kasutatakse?

CHAMPIXi kasutatakse täiskasvanutel abistava vahendina suitsetamisest loobumisel. Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas CHAMPIXi kasutatakse?

CHAMPIXi peaksid kasutama suitsetajad, kes on motiveeritud suitsetamisest loobuma ning kes saavad täiendavat nõu ja toetust. Patsient peaks esmalt määrama kindlaks suitsetamisest loobumise kuupäeva. CHAMPIXi manustamist alustatakse 1-2 nädalat enne seda kuupäeva. Ravi alustatakse ühe 0,5 mg tabletiga üks kord ööpäevas kolme päeva jooksul, seejärel võtab patsient nelja järgmise päeva jooksul ühe 0,5 mg tableti kaks korda ööpäevas. Pärast seda võtab patsient ühe 1 mg tableti kaks korda ööpäevas kuni ravi lõpuni (12 nädalat). Ravi alustamiseks on ette nähtud spetsiaalne pakend, milles on õigetes kogustes mõlema tugevusega tabletid. Kui patsient ei talu annust 1 mg kaks korda ööpäevas, võib annust vähendada 0,5 mg-ni kaks korda ööpäevas. Raske neerukahjustusega patsiendid peaksid võtma CHAMPIXi 1 mg üks kord ööpäevas. Patsientidel, kes on 12 nädala lõppedes suitsetamisest loobunud, võib arst kaaluda täiendavat 12-nädalast ravikuuri. Võidakse kaaluda ka annuse järkjärgulist vähendamist.
Tabletid neelatakse alla tervelt koos veega. Tablette võib võtta koos toiduga või ilma. Kuidas CHAMPIX toimib?
Suitsetajatel tekib sõltuvus tubakas sisalduvast keemilisest ainest nikotiinist. Nikotiin avaldab toimet närvisüsteemile, kus see seondub retseptoritega ja vallandab keemilise virgatsaine dopamiini, mille tulemusena tuntakse suitsetamisest mõnu.
CHAMPIXi toimeaine varenikliin võib mõningate selliste retseptoritega - a4p2 nikotiinatsetüülkoliini retseptoritega seonduda. Nende retseptoritega seondudes toimib varenikliin kahel viisil: see toimib sarnaselt nikotiinile (osalise agonistina) ja see aitab himustussümptomeid leevendada, kuid toimib ka nikotiini vastaselt (antagonistina), asendades seda, ning see aitab vähendada suitsetamise meeldivust.


Kuidas CHAMPIXi uuriti?

Enne uuringuid inimestel kontrolliti CHAMPIXi toimet muude katsetega.
Kahes põhiuuringus CHAMPIXi efektiivsuse kohta suitsetamisest loobumisel osales 2052 patsienti (keskmine vanus: 43), kes said 12 nädala jooksul üht ravi kolmest: CHAMPIXi, bupropiooni (teine nikotiinita ravim, mida kasutatakse suitsetamisest loobumisel) või platseebot (näivat ravimit). Seejärel jälgiti patsiente veel 40 nädalat, et näha, kas nad alustavad uuesti suitsetamist. Põhiline efektiivsuse mõõt oli patsientide arv, kes olid 4 nädalaks (uuringu 9. nädalast 12. nädalani) täielikult suitsetamisest loobunud, mis tõestati patsientide hingeõhu laboratoorse testimisega suitsetamise märkide suhtes.
Milles seisneb uuringute põhjal CHAMPIXi kasulikkus?
Mõlemas uuringus aitas CHAMPIX patsientidel bupropioonist ja platseebost efektiivsemalt suitsetamisest loobuda. Patsientide osakaal, kes ei olnud 9.-12. nädalal üldse suitsetanud, oli CHAMPIXi puhul 44%, bupropiooni puhul 30% ja platseebo puhul 18%. Pärast ravi CHAMPIXiga jäi rohkem patsiente mittesuitsetajateks kui platseebo puhul: 40 nädalat pärast ravikuuri lõppu oli CHAMPIXi kasutanute seas mittesuitsetajaid 23% ja platseebot kasutanute seas 9%. Bupropiooni kasutanud patsientide hulgas oli mittesuitsetajaid selleks ajaks 16%.

Millised on CHAMPIXiga kaasnevad riskid?

Kõige sagedamad kõrvaltoimed (täheldatud rohkem kui ühel patsiendil kümnest) on iiveldus, unetus, ebanormaalsed unenäod ja peavalu. CHAMPIXi kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.
CHAMPIXi ei tohi kasutada patsiendid, kellel võib esineda ülitundlikkust (allergiat) varenikliini või mõne muu selle ravimi koostisaine suhtes.

Miks CHAMPIX heaks kiideti?

Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee jõudis järeldusele, et CHAMPIXi efektiivsus patsientide abistamisel suitsetamisest loobumisel on tõestatud, ning et suitsetamisega kaasnevad riskid ületavad ravimiga kaasnevaid riske. Seetõttu soovitati anda CHAMPIXile müügiluba.
Milliseid meetmeid võetakse, et tagada CHAMPIXi kasutamise ohutus?
Kuna CHAMPIXiga läbi viidud uuringud teatud patsiendirühmi ei hõlmanud (näiteks vanemad inimesed, südame- või kopsuhaigusega või muude seisunditega patsiendid), viib ettevõte läbi täiendavad uuringud ning jälgib ravimi kasutamist neil patsientidel, et määrata täpselt kindlaks neil patsientidel esineda võivad kõrvalnähud.
Muu teave CHAMPIXi kohta:
Euroopa Komisjon väljastas CHAMPIXi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Pfizer Limited 26. septembril 2006.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2006.