Ceftazidime fresenius kabi 500mg - süstelahuse pulber (500mg)

ATC Kood: J01DD02
Toimeaine: tseftasidiim
Tootja: Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o.

Artikli sisukord

CEFTAZIDIME FRESENIUS KABI 500MG
süstelahuse pulber (500mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg, süstelahuse pulber

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg, süstelahuse pulber

Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg, süste- või infusioonilahuse pulber

Tseftasidiim

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Ceftazidime Fresenius Kabi ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Ceftazidime Fresenius Kabi kasutamist
 3. Kuidas Ceftazidime Fresenius Kabi’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Ceftazidime Fresenius Kabi’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Ceftazidime Fresenius Kabi ja milleks seda kasutatakse

Ceftazidime Fresenius Kabi on antibiootikum, mida kasutatakse täiskasvanutel ja lastel (kaasa arvatud vastsündinutel). Ravim surmab infektsioone põhjustavad bakterid. See kuulub tsefalosporiinideks nimetatud ravimite rühma.

Ceftazidime Fresenius Kabi’t kasutatakse järgmiste raskete bakteriaalsete infektsioonide raviks:

 • kopsu või rindkereinfektsioonid
 • kopsupõletik ja bronhiit tsüstilise fibroosiga patsientidel
 • ajukelmepõletik (meningiit)
 • kõrvapõletikud
 • kuseteede infektsioonid
 • naha ja pehmete kudede infektsioonid
 • kõhuõõne infektsioonid ja kõhukelmepõletik (peritoniit)
 • luude ja liigeste infektsioonid.

Ceftazidime Fresenius Kabi’t võib kasutada ka:

Mida on vaja teada enne Ceftazidime Fresenius Kabi kasutamist

 • infektsioonide vältimiseks eesnäärmeoperatsiooni ajal meestel
 • patsientide ravimiseks, kellel on madal valgevereliblede arv (neutropeenia) ja bakteriaalsest infektsioonist tingitud palavik.

Ärge kasutage Ceftazidime Fresenius Kabi’t:

 • kui olete tseftasidiimi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on kunagi tekkinud raske allergiline reaktsioon ükskõik millise muu antibiootikumi (penitsilliinid, monobaktaamid ja karbapeneemid) suhtes, sest te võite olla allergiline ka Ceftazidime Fresenius Kabi suhtes.

Kui te arvate, et see kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstile enne Ceftazidime Fresenius Kabi’ga ravi alustamist. Teile ei tohi Ceftazidime Fresenius Kabi’t manustada.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ceftazidime Fresenius Kabi

Ceftazidime Fresenius Kabi manustamise ajal peate tähelepanu pöörama teatud sümptomitele, nagu allergilised reaktsioonid, närvisüsteemi häired ja seedetrakti häired, näiteks kõhulahtisus. Sel viisil väheneb võimalike probleemide risk. Vt lõik 4 „Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata“. Kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon teiste antibiootikumide suhtes, võite olla allergiline ka Ceftazidime Fresenius Kabi suhtes.

Kui vajate vere- või uriinianalüüsi

Ceftazidime Fresenius Kabi võib muuta uriini suhkrusisalduse määramise analüüside ja Coombsi testiks nimetatud vereanalüüsi tulemusi. Kui teile tehakse analüüse:

 • Öelge proovi võtvale isikule, et teile on manustatud Ceftazidime Fresenius Kabi’t.

Muud ravimid ja Ceftazidime Fresenius Kabi

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ilma arstiga nõu pidamata ei tohi teile Ceftazidime Fresenius Kabi’t manustada juhul, kui võtate ka:

 • antibiootikumi, mida nimetatakse klooramfenikooliks
 • teatud tüüpi antibiootikumi, mida nimetatakse aminoglükosiidideks, nt gentamütsiin, tobramütsiin
 • vett väljaviivaid tablette, mida nimetatakse furosemiidiks

Kui see kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstile.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ceftazidime Fresenius Kabi võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis mõjutavad teie autojuhtimise võimet, nt pearinglus.

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te ei ole kindel, kuidas ravim teile mõjub.

Ceftazidime Fresenius Kabi sisaldab naatriumi

500 mg: Viaal sisaldab 1,1 mmol (26 mg) naatriumi.

1000 mg: Viaal sisaldab 2,3 mmol (52 mg) naatriumi.

2000 mg: Pudel sisaldab 4,6 mmol (104 mg) naatriumi.

Sellega tuleb arvestada juhul, kui te olete kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.

Kuidas Ceftazidime Fresenius Kabi’t kasutada

Ceftazidime Fresenius Kabi’t manustab tavaliselt arst või meditsiiniõde. Seda manustatakse veeniinfusioonina (tilguti abil) või otse veeni või lihasesse süstimise teel.

Ceftazidime Fresenius Kabi’t valmistab manustamiseks ette arst, apteeker või meditsiiniõde, kasutades selleks süstevett või sobivat infusioonilahust.

Soovituslik annus

Ceftazidime Fresenius Kabi õige annuse määrab teie arst ning see sõltub infektsiooni raskusest ja tüübist; sellest, kas te kasutate teisi antibiootikume; teie kehakaalust ja vanusest; ning sellest, kui hästi teie neerud töötavad.

Vastsündinud (0...2 elukuud)

Imiku iga kilogrammi kehakaalu kohta manustatakse 25...60 mg Ceftazidime Fresenius Kabi’t ööpäevas kaheks annuseks jaotatuna.

Imikud (üle 2 elukuu) ja lapsed, kes kaaluvad alla 40 kg

Imiku või lapse iga kilogrammi kehakaalu kohta manustatakse 100...150 mg Ceftazidime Fresenius Kabi’t ööpäevas kolmeks annuseks jaotatuna. Maksimaalne annus on 6 g ööpäevas.

Täiskasvanud ja noorukid kehakaaluga 40 kg või enam

1...2 g Ceftazidime Fresenius Kabi’t kolm korda ööpäevas. Maksimaalne annus on 9 g ööpäevas.

Üle 65-aastased patsiendid

Ööpäevane annus ei tohi tavaliselt olla suurem kui 3 g, eriti kui te olete üle 80 aasta vanune.

Neeruprobleemidega patsiendid

Teile võidakse manustada tavalisest annusest erinev annus. Arst või meditsiiniõde otsustab neeruhaiguse raskusest lähtuvalt, kui palju Ceftazidime Fresenius Kabi’t te vajate. Arst jälgib teid hoolikalt ning teile võidakse sagedamini teha neerutalitluse uuringud.

Kui te saate Ceftazidime Fresenius Kabi’t rohkem kui ette nähtud

Kui teile manustatakse kogemata ettenähtust suurem annus, võtke otsekohe ühendust oma arsti või lähima haiglaga.

Kui te unustate Ceftazidime Fresenius Kabi’t kasutada

Kui süst jääb tegemata, peab selle tegema niipea kui võimalik. Ent kui on juba peaaegu käes järgmise süsti aeg, jätke unustatud süst tegemata. Ärge manustage kahekordset annust (kahte süsti samal ajal), kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate Ceftazidime Fresenius Kabi kasutamise

Ärge lõpetage Ceftazidime Kabi manustamist enne, kui arst seda soovitab.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata

Väikesel arvul inimestel on tekkinud järgmised tõsised kõrvaltoimed, kuid nende täpne esinemissagedus on teadmata:

 • raske allergiline reaktsioon. Selle nähtudeks on ümbritsevast nahapinnast kõrgem ja sügelev lööve, turse, mõnikord näo või suuturse, mis põhjustab hingamisraskust.
 • Nahalööve, millega võivad kaasneda villid ning mis näevad välja nagu väikesed märklauad (keskel tume täpp, mis on ümbritsetud kahvatuma alaga, mida omakorda ääristab tume ring).
 • Laialt levinud lööve koos villide ja naha koorumisega (Need võivad olla StevensiJohnsoni sündroomi või toksilise epidermaalnekrolüüsi nähud).
 • Harva on laekunud teateid rasketest ülitundlikkusreaktsioonidest koos tugeva lööbega, millega võivad kaasneda palavik, kurnatus, näo või lümfinäärmete turse, eosinofiilide (teatud tüüpi valged vererakud) arvu tõus, kahjustav toime maksale, neerudele või kopsudele (sellist reaktsiooni nimetatakse DRESSiks).
 • Närvisüsteemi häired: värinad, krambid ja mõningatel juhtudel kooma. Need on tekkinud juhul, kui manustatud annus on liiga suur, eriti neeruhaigusega inimestel.

Kui teil tekib mõni nimetatud sümptomitest, võtke otsekohe ühendust arsti või meditsiiniõega.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st:

 • kõhulahtisus
 • turse ja punetus piki veeni kulgu
 • punetav ümbritsevast kõrgem nahalööve, mis võib sügeleda
 • valu, põletustunne, turse või põletik süstekohas.

Öelge oma arstile, kui midagi eespool loetletust teid vaevab.

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

 • teatud tüüpi valgevereliblede arvu suurenemine (eosinofiilia)
 • vere hüübimises osalevate rakkude arvu suurenemine
 • maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st:

 • soolepõletik, mis võib põhjustada valu või kõhulahtisust, mis võib sisaldada verd
 • soor – suu või tupe seennakkus
 • peavalu
 • pearinglus
 • kõhuvalu
 • iiveldus või oksendamine
 • palavik ja külmavärinad.

Teavitage oma arsti sellest, kui teil tekib mõni loetletud kõrvaltoimetest.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

 • valgevereliblede arvu langus
 • vereliistakute (rakud, mis aitavad verel hüübida) arvu langus
 • vere uurea, uurealämmastikutaseme või seerumi kreatiniinisisalduse tõus.

Muud kõrvaltoimed

Muud kõrvaltoimed on tekkinud väikesel arvul inimestel, kuid nende täpne esinemissagedus on teadmata:

 • neerupõletik või neerupuudulikkus
 • surisemistunne
 • ebameeldiv maitse suus
 • silmavalgete või naha kollasus.

Muud kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

 • punavereliblede liiga kiire lagundamine
 • teatud tüüpi valgevereliblede arvu suurenemine
 • valgevereliblede arvu tõsine vähenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Ceftazidime Fresenius Kabi’t säilitada

 • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
 • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
 • Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida valguse eest kaitstult.
 • Kui Ceftazidime Fresenius Kabi pulber on lahustatud, tuleb see ära kasutada 6 tunni jooksul säilitades temperatuuril 25°C ja 12 tunni jooksul säilitades temperatuuril 5°C.
 • Lahust ei tohi kasutada, kui see on hägune; lahus peab olema täiesti selge. Kasutamata lahus tuleb ära visata.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ceftazidime Fresenius Kabi sisaldab

 • Toimeaine on:

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg, süstelahuse pulber: 1 viaal sisaldab 500 mg tseftasidiimi (tseftasidiimpentahüdraadina).

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg, süstelahuse pulber: 1 viaal sisaldab 1000 mg tseftasidiimi (tseftasidiimpentahüdraadina).

Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg, süste- või infusioonilahuse pulber: 1 pudel sisaldab 2000 mg tseftasidiimi (tseftasidiimpentahüdraadina).

 • Abiaine on veevaba naatriumkarbonaat. Naatriumisisaldus on 500 mg tseftasidiimis 26 mg naatriumi, 1 g tseftasidiimis 52 mg naatriumi ja 2 g tseftasidiimis 104 mg naatriumi. Seda tuleb arvesse võtta, kui te piirate või mõõdate oma naatriumi(soola)tarbimist.

Kuidas Ceftazidime Fresenius Kabi välja näeb ja pakendi sisu

 • Ceftazidime Fresenius Kabi pulber segatakse tavaliselt selge süste või infusioonilahuse valmistamiseks süsteveega. Valmis Ceftazidime Fresenius Kabi lahust võib arst segada teiste sobivate infusioonilahustega. Lahuse värvus võib varieeruda kahvatukollasest merevaikkollaseni.
 • Ceftazidime Fresenius Kabi pakendid sisaldavad 1 või 10 pulbriga klaasviaali/pudelit, mis on suletud kummikorgiga ning kaetud alumiiniumkatte ja plastikust äratõmmatava kattega.
 • Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa Poola

Tootja:

LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)

Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros

Portugal

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 7338080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Ceftazidim Kabi 0,5g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

 

Ceftazidim Kabi 1g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

 

Ceftazidim Kabi 2g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder

 

Infusionslösung

Saksamaa

Ceftazidim Kabi 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

 

Ceftazidim Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

 

Ceftazidim Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder

 

Infusionslösung

Belgia

Ceftazidim Fresenius Kabi 500mg, poeder voor oplossing voor injectie

 

Ceftazidim Fresenius Kabi 1000mg, poeder voor oplossing voor injectie.

 

Ceftazidim Fresenius Kabi 2000mg, poeder voor oplossing voor

 

injectie/infusie

Tšehhi Vabariik

Ceftazidime Kabi 1g

 

Ceftazidim Kabi 2g

Taani

Ceftazidim Fresenius Kabi

Eesti

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg

 

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg

 

Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg

Kreeka

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg, κόνις για ενέσιµο διάλυµα

 

Ceftazidime Kabi 2000 mg,κόνις γιa dιάλυµa pρος ένesη/έγχυsη

Soome

Ceftazidim Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten

 

Ceftazidim Fresenius Kabi 2 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Ungari

Ceftazidim Kabi 1 g

 

Ceftazidim Kabi 2 g por oldatos injekcióhoz / infúzióhoz

Läti

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg

 

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg

 

Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg

Luksemburg

Ceftazidim Kabi 0,5 g Pulver zur Hersellung einer Injektionslösung

 

Ceftazidim Kabi 1 g Pulver zur Hersellung einer Injektionslösung

 

Ceftazidim Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder

 

Infusionslösung

Leedu

Ceftazidime Kabi 500 mg

 

Ceftazidime Kabi 1000 mg

 

Ceftazidime Kabi 2000 mg

Holland

Ceftazidim Kabi 500mg, poeder voor oplossing voor injectie.

 

Ceftazidim Kabi 1000mg, poeder voor oplossing voor injectie.

 

Ceftazidim Fresenius Kabi 2000mg, poeder voor oplossing voor

 

injectie/infusie

Norra

Ceftazidim Fresenius Kabi 500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning

 

Ceftazidim Fresenius Kabi 1g Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

 

Ceftazidim Fresenius Kabi 2g, pulver til injeksjons-/infusjonsvæske,

 

oppløsning

Poola

Ceftazidime Kabi

Portugal

Ceftazidime Kabi

Sloveenia

Ceftazidim Fresenius 1000 mg prašek za pripravo injekcij ali infuzij;

 

Ceftazidim Fresenius 2000mg Prašek za raztopino za injiciranje ali

 

infundiranje

Slovakkia

Ceftazidim Kabi 1g

 

Ceftazidim Kabi 2g

Hispaania

Ceftazidima Kabi 2g

Ühendkuningriik

Ceftazidime 0,5 g

 

Ceftazidime 1 g

 

Ceftazidime 2 g

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

See ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravim tuleb ära visata.

Intravenoosne manustamine – süstimine:

Otsese vahelduva intravenoosse manustamise tarbeks tuleb tseftasidiim lahustada süstevees (vt järgnev tabel). Lahus tuleb süstida aeglaselt, kuni 5 minuti jooksul otse veeni või manustada kanüüli abil.

Intramuskulaarne manustamine (500 mg ja 1000 mg):

Tseftasidiim tuleb lahustada süstevees või lidokaiinvesinikkloriidi 10 mg/ml (1%) süstelahuses nii, nagu on märgitud järgnevas tabelis. Enne tseftasidiimi lahustamist lidokaiinilahuses tuleb tutvuda lidokaiini omadustega.

Intravenoosne manustamine – infusioon (vt lõik 3):

Intravenoosse infusiooni tarbeks tuleb 2 g infusioonipulbri pudeli sisu lahustada 10 ml süstevees (booluse jaoks) ja 50 ml süstevees (intravenoosse infusiooni jaoks) või mõnes sobivas intravenoosses lahuses. Manustada intravenoosse infusiooni teel 15...30 minuti jooksul. Vahelduvat intravenoosset infusiooni sobivate lahustega saab teostada läbi Y-kujulise kanüüli. Siiski on soovitatav tseftasidiimi sisaldava lahuse infusiooni ajaks teise lahuse infusioon peatada.

Kõikides suurustes tseftasidiimi viaalides on alarõhk. Preparaadi lahustumisel vabaneb süsinikdioksiid ja tekib ülerõhk. Valmislahuses võivad olla väikesed süsinikdioksiidi mullid.

Lahuse valmistamise juhised

Tabelist leiate lisatava lahusti kogused ja lahuse kontsentratsioonid, mis võib olla kasulik juhul, kui annuseid on vaja manustada osade kaupa.

Viaali/pudeli suurus

Lisatava lahusti

Ligikaudne kontsentratsioon

 

 

kogus (ml)

(mg/ml)

500 mg süstelahuse pulber

 

 

500 mg

Intramuskulaarne

1,5 ml

 

Intravenoosne boolus

5 ml

1 g süstelahuse pulber

 

 

1 g

Intramuskulaarne

3 ml

 

Intravenoosne boolus

10 ml

2 g süste- või infusioonilahuse pulber

 

 

2 g

Intravenoosne boolus

10 ml

 

Intravenoosne infusioon

50 ml*

* Lisamine peab toimuma kahes etapis

Ceftazidime Fresenius Kabi lahuste valmistamine lastele

Vastsündinud ja imikud vanuses ≤ 2 elukuud

Vahelduv intravenoosne süstimine

Annustamine: 25...60 mg/kg ööpäevas kaheks annuseks jagatuna

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg süstelahuse pulber (lahustatakse 5 ml lahjendis)

ja

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg süstelahuse pulber (lahustatakse 10 ml lahjendis)

 

 

2 annust ööpäevas,

 

 

 

 

osaannuse maht

 

 

Kehakaal [kg]

 

25 mg/kg ööpäevas

60 mg/kg ööpäevas

 

 

0,45 ml

1,00 ml

 

 

0,55 ml

1,30 ml

 

 

0,70 ml

1,65 ml

 

 

0,85 ml

2,00 ml

 

 

 

 

 

Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg süste- või infusioonilahuse pulber

 

(lahustatakse i.v. süsteks 10 ml lahjendis)

 

 

Kehakaal [kg]

 

2 annust ööpäevas,

 

 

 

 

osaannuse maht

 

 

 

 

25 mg/kg ööpäevas

60 mg/kg ööpäevas

 

 

0,25 ml

0,55 ml

 

 

0,30 ml

0,70 ml

 

 

0,40 ml

0,85 ml

 

 

0,50 ml

1,00 ml

 

3 annust ööpäevas, osaannuse maht100 mg/kg ööpäevas 150 mg/kg ööpäevas2,00 ml3,00 ml4,00 ml6,00 ml6,00 ml9,00 ml8,00 ml12,00 ml10,00 ml12,00 ml3 annust ööpäevas, osaannuse maht100 mg/kg ööpäevas 150 mg/kg ööpäevas3,70 ml5,60 ml7,40 ml11,10 ml11,10 ml16,70 ml14,80 ml22,20 ml18,50 ml22,20 ml

Imikud ja väikelapsed vanuses > 2 elukuud ja lapsed kehakaaluga < 40 kg Vahelduv intravenoosne süstimine

Annustamine: 100...150 mg/kg ööpäevas kolmeks annuseks jagatuna, maksimaalselt 6 g ööpäevas

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg süstelahuse pulber (lahustatakse 5 ml lahjendis) ja

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg süstelahuse pulber (lahustatakse 10 ml lahjendis)

Kehakaal [kg]

Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg süste- või infusioonilahuse pulber (lahustatakse i.v. süsteks 10 ml lahjendis)

Kehakaal [kg]

Imikud ja väikelapsed vanuses > 2 elukuud ja lapsed kehakaaluga < 40 kg Pidev infusioon

Löökannus 60…100 mg/kg, millele järgneb pidev infusioon annuses 100...200 mg/kg ööpäevas, maksimaalselt 6 g ööpäevas

Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg süste- või infusioonilahuse pulber

Kehakaal [kg]

löökannus: i.v. süste annusemaht

pidev infusioon: ööpäevase annuse maht

 

(lahustatakse i.v. süsteks 10 ml

(lahustatakse i.v. infusiooniks 50 ml lahjendis)

 

lahjendis)

 

 

 

 

60 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

150 mg/kg

200 mg/kg

 

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

ööpäevas

3,5 ml

5,9 ml

25,00 ml

37,50 ml

50,00 ml

7,0 ml

11,8 ml

50,00 ml

75,00 ml

100,00 ml

10,6 ml

17,6 ml

75,00 ml

112,50 ml

150,00 ml

14,1 ml

23,5 ml

100,00 ml

150,00 ml

-

Pidage meeles, et ööpäevas ei tohi manustada rohkem kui 6 g (vastab 150 ml-le).

Sobivad intravenoossed lahused:

Kontsentratsioonis 40...260 mg/ml sobib Ceftazidime Fresenius Kabi süstelahuse pulber järgmiste tavaliste infusioonilahustega:

 • 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahus (füsioloogiline kahus),
 • Ringeri laktaadilahus,
 • 10 mg/ml (10%) glükoosilahus.

Intramuskulaarseks manustamiseks võib Ceftazidime Fresenius Kabi süstelahuse pulbri lahustada ka 1 mg/ml (1%) lidokaiinilahuses.

Tseftasidiimi lahustamisel eraldub süsinikdioksiid ning tekib ülerõhk. Kasutamise lihtsustamiseks tuleb lahustamisel järgida alljärgnevaid soovituslikke võtteid.

Lahuse valmistamise juhised:

500 mg i.m./i.v. ja 1 g i.m./i.v.: Lahuste valmistamine boolussüstiks

 1. Torgake süstlanõel läbi viaali korgi ning süstige viaali soovitatav kogus lahustit. Vaakum võib abistada lahusti sisenemist. Eemaldage süstlanõel.
 2. Loksutage viaali pulbri lahustamiseks: vabaneb süsinikdioksiid ja selge lahus saadakse ligikaudu 1...2 minutiga.
 3. Pöörake viaal tagurpidi. Viige nõel läbi viaali korgi nii, et süstla kolb on lõpuni alla surutud, ning tõmmake kogu lahus süstlasse (viaalis olev rõhk võib seda soodustada). Jälgige, et nõel oleks kogu aeg lahuses. Viaalist eemaldatud lahuses võivad olla väikesed süsinikdioksiidi mullid; see on ohutu.

Need lahused võib manustada otse veeni või kanüüli kaudu, kui patsient saab parenteraalseid lahuseid. Tseftasidiim sobib kokku ülalnimetatud intravenoossete lahustega.

2 g infusioonipudelist lahuse valmistamine

Veeniinfusiooni lahuste valmistamine tavalises pudelis sisalduvast tseftasidiimi süstelahuse pulbrist (minikott või bürett):

 1. Torgake süstlanõel läbi pudeli korgi ja süstige pudelisse 10 ml lahustit.
 2. Eemaldage nõel ja selge lahuse saamiseks loksutage pudelit.
 3. Ärge sisestage gaasieemaldusnõela enne, kui pulber on lahustunud. Torgake gaasieemaldusnõel läbi pudeli korgi, et vähendada siserõhku.
 4. Viige saadud lahus üle minikotti või büretti, et kogumahuks saaks vähemalt 50 ml ning manustage 15...30 min kestva veeniinfusiooni teel.

MÄRKUS: Süstelahuse steriilsuse säilitamiseks ei tohi tekkinud gaasi vabastamiseks viia nõela läbi viaali/pudeli korgi enne pulbri täielikku lahustumist.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Valmislahus: Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 6 tunni jooksul temperatuuril 25°C ja 12 tunni jooksul temperatuuril 5°C, pärast ravimi lahustamist süstevees, 1% lidokaiini lahuses, 0,9% naatriumkloriidi lahuses, Ringer-laktaadi lahuses ja 10% glükoosilahuses. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada.

Kasutamata lahus tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Lahus tuleb valmistada aseptilistes tingimustes.

Lahust tuleb enne manustamist tahkete osakeste esinemise ja värvimuutuse osas visuaalselt kontrollida.

Kasutada võib ainult selgeid lahuseid, mis ei sisalda ühtegi osakest.

Lahuse värvus varieerub kahvatukollasest merevaikkollaseni, sõltuvalt kontsentratsioonist, lahustist ja säilitustingimustest. Antud soovitusi järgides ei näita sellised värvivariatsioonid toime vähenemist.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg, süstelahuse pulber

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg, süstelahuse pulber

Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg, süste- või infusioonilahuse pulber

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg, süstelahuse pulber

Üks viaal sisaldab 500 mg tseftasidiimi (tseftasidiimpentahüdraadina).

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg, süstelahuse pulber

Üks viaal sisaldab 1000 mg tseftasidiimi (tseftasidiimpentahüdraadina).

Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg, süste- või infusioonilahuse pulber Üks pudel sisaldab 2000 mg tseftasidiimi (tseftasidiimpentahüdraadina).

INN. Ceftazidimum

Teadaolevat toimet omav abiaine: 500 mg: 1,1 mmol (26 mg) naatriumi.

1000 mg: 2,3 mmol (52 mg) naatriumi.

2000 mg: 4,6 mmol (104 mg) naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahuse pulber.

Süste- või infusioonilahuse pulber.

Valge kuni kollakas pulber.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Tseftasidiim on näidustatud allpool loetletud infektsioonide raviks täiskasvanutel ja lastel, kaasa arvatud vastsündinud (alates sünnist).

 • Haiglatekkene pneumoonia
 • Bronhopulmonaalsed infektsioonid tsüstilise fibroosiga patsientidel
 • Bakteriaalne meningiit
 • Krooniline mädane keskkõrvapõletik
 • Pahaloomuline väliskõrvapõletik
 • Kuseteede tüsistunud infektsioonid
 • Naha ja pehmete kudede tüsistunud infektsioonid
 • Kõhuõõne tüsistunud infektsioonid
 • Luude ja liigeste infektsioonid
 • Dialüüsiga seotud peritoniit pidevat ambulatoorset peritoneaaldialüüsi saavatel patsientidel.

Patsientide raviks, kellel esineb või arvatakse, et esineb baktereemia seoses ükskõik millise eelpool nimetatud infektsiooniga.

Neutropeeniaga patsientide raviks, kelle palaviku põhjuseks peetakse bakteriaalset infektsiooni.

Kuseteede infektsioonide perioperatiivseks profülaktikaks patsientidel, kellele tehakse eesnäärme transuretraalne resektsioon (TURP).

Tseftasidiimi valimisel peab arvesse võtma ravimi antibakteriaalset toimespektrit, mis piirdub peamiselt aeroobsete gramnegatiivsete bakteritega (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Tseftasidiimi tuleb manustada koos teiste antibakteriaalsete ravimitega juhul, kui võimalikud haigustekitajad ei kuulu ravimi toimespektrisse.

Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Tabel 1: Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga ≥ 40 kg

Vahelduv manustamine

Infektsioon

Manustatav annus

 

 

Bronhopulmonaalsed infektsioonid tsüstilise fibroosi

100...150 mg/kg ööpäevas iga 8 tunni

korral

järel, maksimaalselt 9 g ööpäevas

 

 

Febriilne neutropeenia

2 g iga 8 tunni järel

 

 

Haiglatekkene pneumoonia

 

 

 

Bakteriaalne meningiit

 

 

 

Baktereemia*

 

 

 

Luude ja liigeste infektsioonid

1...2 g iga 8 tunni järel

 

 

Naha ja pehmete kudede tüsistunud infektsioonid

 

 

 

Kõhuõõne tüsistunud infektsioonid

 

 

 

Dialüüsiga seotud peritoniit pidevat ambulatoorset

 

peritoneaaldialüüsi saavatel patsientidel

 

 

 

Kuseteede tüsistunud infektsioonid

1...2 g iga 8 või 12 tunni järel

 

 

Perioperatiivne profülaktika eesnäärme transuretraalse

1 g anesteesia induktsiooni ajal ja teine

resektsiooni (TURP) korral

annus kateetri eemaldamise ajal

 

 

Krooniline mädane keskkõrvapõletik

1...2 g iga 8 tunni järel

 

 

Pahaloomuline väliskõrvapõletik

 

 

 

Pidev infusioon

Infektsioon

Manustatav annus

 

 

Febriilne neutropeenia

Küllastusannus 2 g, millele järgneb pidev

 

infusioon 4...6 g iga 24 tunni järel

Haiglatekkene pneumoonia

 

 

 

Bronhopulmonaalsed infektsioonid tsüstilise fibroosi

 

korral

 

 

 

Bakteriaalne meningiit

 

 

 

Baktereemia*

 

 

 

Luude ja liigeste infektsioonid

 

 

 

Naha ja pehmete kudede tüsistunud infektsioonid

 

 

 

Kõhuõõne tüsistunud infektsioonid

 

 

 

Dialüüsiga seotud peritoniit pidevat ambulatoorset

 

peritoneaaldialüüsi saavatel patsientidel

 

 

 

 1. Normaalse neerufunktsiooniga täiskasvanutel on kasutatud annust 9 g ööpäevas ilma kõrvaltoimete tekketa. * Kui on seotud või kahtlustatakse seost ükskõik millise lõigus 4.1 loetletud infektsiooniga.

Tabel 2: Lapsed kehakaaluga < 40 kg

Imikud ja väikelapsed

Infektsioon

Tavaline annus

vanuses > 2 kuu ja lapsed

 

 

kehakaaluga < 40 kg

 

 

 

 

 

Vahelduv manustamine

 

 

 

 

 

 

Kuseteede tüsistunud infektsioonid

100...150 mg/kg ööpäevas

 

 

kolmeks annuseks jagatuna,

 

Krooniline mädane

 

maksimaalselt 6 g ööpäevas

 

keskkõrvapõletik

 

 

 

 

 

 

Pahaloomuline väliskõrvapõletik

 

 

 

 

 

Neutropeeniaga lapsed

150 mg/kg ööpäevas kolmeks

 

 

annuseks jagatuna,

 

Bronhopulmonaalsed infektsioonid

 

maksimaalselt 6 g ööpäevas

 

tsüstilise fibroosi korral

 

 

 

 

 

 

Bakteriaalne meningiit

 

 

 

 

 

Baktereemia*

 

 

 

 

 

Luude ja liigeste infektsioonid

100...150 mg/kg ööpäevas

 

 

kolmeks annuseks jagatuna,

 

Naha ja pehmete kudede tüsistunud

 

maksimaalselt 6 g ööpäevas

 

infektsioonid

 

 

 

 

 

 

Kõhuõõne tüsistunud infektsioonid

 

 

 

 

 

Dialüüsiga seotud peritoniit pidevat

 

 

ambulatoorset peritoneaaldialüüsi

 

 

saavatel patsientidel

 

 

 

 

Pidev infusioon

 

Febriilne neutropeenia

Küllastusannus 60...100 mg/kg,

 

 

millele järgneb pidev infusioon

 

Haiglatekkene pneumoonia

 

100...200 mg/kg ööpäevas,

 

 

 

Bronhopulmonaalsed infektsioonid

maksimaalselt 6 g ööpäevas

 

tsüstilise fibroosi korral

 

 

 

 

 

Bakteriaalne meningiit

 

 

 

 

 

Baktereemia*

 

 

 

 

 

Luude ja liigeste infektsioonid

 

 

 

 

 

Naha ja pehmete kudede tüsistunud

 

 

infektsioonid

 

 

 

 

 

Kõhuõõne tüsistunud infektsioonid

 

 

 

 

 

Dialüüsiga seotud peritoniit pidevat

 

 

ambulatoorset peritoneaaldialüüsi

 

 

saavatel patsientidel

 

 

 

 

Vastsündinud ja imikud

Infektsioon

Tavaline annus

vanuses ≤ 2 kuu

 

 

 

 

 

Vahelduv manustamine

 

 

 

 

 

 

Enamik infektsioone

25...60 mg/kg ööpäevas kaheks

 

 

annuseks jagatuna

 

 

 

 1. Vastsündinutel ja ≤ 2 kuu vanustel imikutel võib tseftasidiimi poolväärtusaeg seerumis olla kolm kuni neli korda suurem kui täiskasvanutel.

* Kui on seotud või kahtlustatakse seost ükskõik millise lõigus 4.1 loetletud infektsiooniga.

Lapsed

Tseftasidiimi ohutus ja efektiivsus manustamisel pideva infusioonina vastsündinutele ja < 2 kuu vanustele imikutele ei ole kindlaks tehtud.

Eakad

Võttes arvesse tseftasidiimi kliirensi vanusega seotud vähenemist eakatel, ei tohi üle 80-aastastel patsientidel ööpäevane annus tavaliselt ületada 3 g.

Maksakahjustus

Olemasolevad andmed ei näita annuse korrigeerimise vajadust kerge või keskmise raskusega maksafunktsiooni häire korral. Raske maksakahjustusega patsientide kohta puuduvad uuringutest saadud andmed (vt ka lõik 5.2).

Soovitatav on ohutuse ja efektiivsuse hoolikas kliiniline jälgimine.

Neerukahjustus

Tseftasidiim eritub muutumatul kujul neerude kaudu. Seetõttu tuleb neerufunktsiooni häirega patsientidel ravimi annust vähendada (vt ka lõik 4.4).

Esialgse küllastusannusena tuleb manustada 1 g. Säilitusannused põhinevad kreatiniini kliirensil:

Tabel 3: Tseftasidiimi soovitatavad säilitusannused neerukahjustuse korral – vahelduv manustamine

Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga 40 kg

Kreatiniini kliirens

Ligikaudne seerumi

Tseftasidiimi soovitatav

Manustamise intervall

kreatiniinisisaldus

(ml/min)

üksikannus (g)

(tundides)

mikromooli/l (mg/dl)

 

 

 

50...31

150...200

(1,7...2,3)

 

 

 

30...16

200...350

(2,3...4,0)

 

 

 

15...6

350...500

0,5

(4,0...5,6)

 

 

 

<5

>500

0,5

(>5,6)

 

 

 

Raskete infektsioonidega patsientidel tuleb üksikannust suurendada 50% võrra või tõsta manustamissagedust.

Lastel tuleb kreatiniini kliirensit kohandada kehapindala või lihasmassi järgi.

Lapsed kehakaaluga < 40 kg

Kreatiniini kliirens

Ligikaudne seerumi

Soovitatav üksikannus

Manustamise intervall

kreatiniinisisaldus*

(ml/min)**

mg/kg kehakaalu kohta

(tundides)

mikromooli/l (mg/dl)

 

 

 

50...31

150...200

(1,7...2,3)

 

 

 

30...16

200...350

(2,3...4,0)

 

 

 

15...6

350...500

12,5

(4,0...5,6)

 

 

 

<5

>500

12,5

(>5,6)

 

 

 

* Seerumi kreatiniinisisalduse väärtused on juhisväärtused, mis ei pruugi näidata täpselt sama langust kõikidel neerufunktsiooni häirega patsientidel.

** Hinnatud kehapindala alusel või mõõdetud.

Soovitatav on ohutuse ja efektiivsuse hoolikas kliiniline jälgimine.

Tabel 4: Tseftasidiimi soovitatavad säilitusannused neerukahjustuse korral – pidev infusioon

Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga 40 kg

Kreatiniini kliirens

Ligikaudne seerumi

 

kreatiniinisisaldus

Manustamise intervall (tundides)

(ml/min)

mikromooli/l (mg/dl)

 

 

 

50...31

150...200

Küllastusannus 2 g, millele järgneb

(1,7...2,3)

1...3 g iga 24 tunni järel

 

30...16

200...350

Küllastusannus 2 g, millele järgneb

(2,3...4,0)

1 g iga 24 tunni järel

 

≤15

>350

Ei ole hinnatud

(>4,0)

 

 

Annuse valimisel peab olema ettevaatlik. Soovitatav on ohutuse ja efektiivsuse hoolikas kliiniline jälgimine.

Lapsed kehakaaluga < 40 kg

Tseftasidiimi ohutus ja efektiivsus manustamisel pideva infusioonina ei ole kindlaks tehtud < 40 kg kaaluvatele neerukahjustusega lastele. Soovitatav on ohutuse ja efektiivsuse hoolikas kliiniline jälgimine.

Kui neerukahjustusega lastel kasutatakse pidevat infusiooni, tuleb kreatiniini kliirensit kohandada kehapindala või lihasmassi järgi.

Hemodialüüs

Hemodialüüsi ajal on poolväärtusaeg seerumis vahemikus 3...5.

Pärast iga hemodialüüsiperioodi tuleb korrata allpool toodud tabelis soovitatud tseftasidiimi säilitusannuse manustamist.

Peritoneaaldialüüs

Tseftasidiimi võib kasutada peritoneaaldialüüsi ja pideva ambulatoorse peritoneaaldialüüsi korral.

Lisaks intravenoossele manustamisele võib tseftasidiimi lisada dialüüsivedelikule (tavaliselt 125...250 mg 2 liitri dialüüsilahuse kohta).

Neerupuudulikkusega patsiendid, kes saavad pidevat arterio-venoosset hemodialüüsi või suure läbilaskega (high-flux) hemofiltratsiooni intensiivraviosakonnas: 1 g ööpäevas ühekordse annusena või väiksemateks annusteks jagatuna. Väikese läbilaskega (low-flux) hemofiltratsiooni korral tuleb järgida neerukahjustuse korral soovitatavat annustamist.

Veno-venoosset hemofiltratsiooni ja veno-venoosset hemodialüüsi saavate patsientide puhul tuleb järgida allpool toodud tabelites soovitatud annustamist.

Tabel 5: Annustamisjuhised pideva veno-venoosse hemofiltratsiooni korral

Neerufunktsioon

 

Säilitusannus (mg)

 

(kreatiniini kliirens

vastavalt ultrafiltratsiooni kiirusele (ml/min):

ml/min)

 

 

 

 

16,7

33,3

Säilitusannus manustatakse iga 12 tunni järel.

Tabel 6: Annustamisjuhised pideva veno-venoosse hemodialüüsi korral

Neerufunktsioon

Säilitusannus (mg) vastavalt dialüsaadi voolukiirusele:

(kreatiniini kliirens

 

 

 

 

 

 

 

 

ml/min)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 liitrit/h

 

 

2,0 liitrit/h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrafiltratsiooni kiirus

Ultrafiltratsiooni kiirus

 

 

(liitrit/h)

 

 

(liitrit/h)

 

 

0,5

1,0

 

2,0

0,5

1,0

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säilitusannus manustatakse iga 12 tunni järel.

Manustamisviis:

Tseftasidiimi manustatakse intravenoosse süste või infusiooni teel või sügava lihasesisese süstena. Soovitatavad lihasesisese süstimise kohad on suure tuharalihase ülemine välimine neljandik või reie külgmine osa. Tseftasidiimi lahuseid võib manustada otse veeni või infusioonisüsteemi, kui patsient saab parenteraalseid vedelikke.

Tavaline soovitatav manustamistee on intravenoosne vahelduv manustamine või pidev infusioon. Intramuskulaarset manustamist tuleks kaaluda ainult juhul, kui intravenoosset teed ei saa kasutada või see on patsiendile vähem sobiv.

Annus sõltub infektsiooni raskusest, haigustekitaja tundlikkusest, infektsiooni paikmest ja tüübist ning patsiendi vanusest ja neerufunktsioonist.

Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise juhised vt lõik 6.6.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus tseftasidiimi, mõne muu tsefalosporiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Anamneesis raske ülitundlikkus (nt anafülaktiline reaktsioon) mõnda teist tüüpi beetalaktaamantibiootikumi (penitsilliinid, monobaktaamid ja karbapeneemid) suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ülitundlikkusreaktsioonid

Nagu kõikide beetalaktaamantibiootikumide puhul, on kirjeldatud tõsiseid ja mõnikord surmaga lõppenud ülitundlikkusreaktsioone. Raskete ülitundlikkusreaktsioonide korral tuleb ravi tseftasidiimiga otsekohe lõpetada ja rakendada sobivaid esmaabivõtteid.

Enne ravi alustamist tuleb kindlaks teha, kas patsiendil on varem esinenud raskeid ülitundlikkusreaktsioone tseftasidiimi, teiste tsefalosporiinide või mõnda teist tüüpi beetalaktaamantibiootikumi suhtes. Ettevaatlik peab olema tseftasidiimi manustamisel patsientidele, kellel on anamneesis mittetõsine ülitundlikkus teiste beetalaktaamantibiootikumide suhtes.

Antibakteriaalse toime spekter

Tseftasidiimil on piiratud antibakteriaalse toime spekter. Ravim ei sobi monoteraapiana teatud tüüpi infektsioonide raviks, välja arvatud juhul, kui patogeen on juba kindlaks tehtud ja teadaolevalt tundlik või esineb väga suur võimalus, et kõige tõenäolisem(ad) patogeen(id) alluvad ravile tseftasidiimiga. See kehtib eriti juhul, kui kaalutakse baktereemiaga patsientide ravi ja kui ravitakse bakteriaalset meningiiti, naha ja pehmete kudede infektsioone ning luude ja liigeste infektsioone. Lisaks on tseftasidiim vastuvõtlik hüdrolüüsile mitmete laiendatud spektriga beetalaktamaaside poolt. Seetõttu tuleb tseftasidiimi raviks valimise käigus arvesse võtta informatsiooni laiendatud spektriga beetalaktamaase produtseerivate mikroorganismide levimuse kohta.

Antibakteriaalse aine kasutamisega seotud infektsioonid

Peaaegu kõigi antibiootikumide (kaasa arvatud tseftasidiimi) kasutamisel on kirjeldatud antibiootikumiga seotud koliidi ja pseudomembranoosse koliidi teket, mille raskus võib ulatuda kergest eluohtlikuni. Seetõttu on tähtis selle diagnoosi võimalusega arvestada patsientide puhul, kellel esineb kõhulahtisus tseftasidiimi manustamise ajal või järgselt (vt lõik 4.8). Kaaluda tuleb tseftasidiimravi lõpetamist ja spetsiifilise ravi kasutamist Clostridium difficile vastu. Peristaltikat pärssivaid ravimeid kasutada ei tohi.

Pikaajalisel kasutamisel võib tekkida mittetundlike mikroorganismide (nt enterokokid, seened) vohamine, mille tõttu võib olla vaja ravi katkestada või rakendada muid vajalikke meetmeid. Patsiendi seisundit tuleb korduvalt hinnata.

Neerufunktsioon/-kahjustus

Suurtes annustes tsefalosporiinide ja nefrotoksiliste ravimite (nt aminoglükosiidid) või tugevatoimeliste diureetikumide (nt furosemiid) samaaegne kasutamine võib kahjustada neerufunktsiooni.

Tseftasidiim eritub neerude kaudu, seetõttu tuleb annust vähendada vastavalt neerukahjustuse raskusele. Neerukahjustusega patsientidel tuleb hoolega jälgida nii ravimi ohutust kui ka efektiivsust. Kui neerukahjustusega patsientidel ei ole annust vähendatud, on mõnikord kirjeldatud neuroloogiliste nähtude teket (vt lõigud 4.2 ja 4.8).

Mõju laboriuuringutele

Tseftasidiim ei mõjuta glükosuuria määramise ensümaatilisi teste, kuid võib põhjustada väheseid kõrvalekaldeid (valepositiivset vastust) vase reduktsiooni meetodite kasutamisel (Benedicti, Fehlingi test, Clinitest).

Tseftasidiim ei mõjuta kreatiniini määramist alkaalse pikraadi meetodil.

Ligikaudu 5%-l patsientidest tseftasidiimi kasutamisel kirjeldatud positiivne Coombsi test võib mõjutada vere sobitamist.

Oluline informatsioon Ceftazidime Fresenius Kabi koostisaine kohta

Ravim sisaldab naatriumi (500 mg: 26 mg naatriumi, 1000 mg: 52 mg naatriumi ja 2000 mg: 104 mg naatriumi). Sellega tuleb arvestada patsientide puhul, kes on piiratud naatriumisisaldusega dieedil.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult probenetsiidi ja furosemiidiga.

Suurtes annustes nefrotoksiliste ravimite samaaegne kasutamine võib kahjustada neerufunktsiooni (vt lõik 4.4).

Klooramfenikoolil on in vitro antagonistlik toime tseftasidiimi ja teiste tsefalosporiinidega. Selle leiu kliiniline tähtsus on teadmata, ent kui tseftasidiimi kavatsetakse kasutada koos klooramfenikooliga, tuleb arvestada antagonismi võimalusega.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Tseftasidiimi kasutamise kohta rasedatel on andmeid piiratud hulgal. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3).

Tseftasidiimi tohib rasedatele määrata ainult juhul, kui kasu ületab riski.

Imetamine

Tseftasidiim eritub väikestes kogustes rinnapiima, kuid kasutades tseftasidiimi terapeutilistes annustes, ei ole oodata toimet rinnaga toidetavale imikule. Tseftasidiimi võib kasutada rinnaga toitmise ajal.

Fertiilsus

Andmed puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Kuid tekkida võivad kõrvaltoimed (nt pearinglus), mis võivad mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet (vt lõik 4.8).

Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on eosinofiilia, trombotsütoos, flebiit või tromboflebiit veenisisese manustamise puhul, kõhulahtisus, maksaensüümide aktiivsuse mööduv tõus, makulopapulaarne või nõgestõve lööve, valu ja/või põletik lihasesisese süstimise järgselt ning positiivne Coombsi test.

Sageli ja aeg-ajalt esinenud kõrvaltoimete esinemissageduse kindlakstegemiseks on kasutatud andmeid sponsoreeritud ja mittesponsoreeritud kliinilistest uuringutest. Kõikidele teistele kõrvaltoimetele määratud esinemissagedused tehti kindlaks peamiselt turuletulekujärgsete andmete põhjal ning need näitavad pigem teatamise sagedust, kui tõelist esinemissagedust. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras. Esinemissageduse klassifitseerimiseks on kasutatud järgmist konventsiooni:

Väga sage:

(≥1/10)

 

 

 

 

Sage:

(≥1/100 kuni <1/10)

 

 

 

Aeg-ajalt:

(≥1/1000 kuni <1/100)

 

 

 

Harv:

(≥1/10 000 kuni <1/1000)

 

 

 

Väga harv:

(<1/10 000)

 

 

 

Teadmata

(ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 

 

 

 

 

 

 

 

Organsüsteemi

 

Sage

Aeg-ajalt

Väga harv

Teadmata

klass

 

 

 

 

 

 

Infektsioonid ja

 

 

Kandidiaas (sh

 

 

infestatsioonid

 

 

vaginiit ja suuõõne

 

 

 

 

 

 

soor)

 

 

Vere ja

 

 

Eosinofiilia

Neutropeenia

 

Agranulotsütoos

lümfisüsteemi

 

Trombotsütoos

Leukopeenia

 

Hemolüütiline

häired

 

 

 

Trombotsütopeenia

 

aneemia

 

 

 

 

 

 

Lümfotsütoos

Immuunsüsteemi

 

 

 

 

Anafülaksia (sh

häired

 

 

 

 

 

bronhospasm

 

 

 

 

 

 

ja/või

 

 

 

 

 

 

hüpotensioon) (vt

 

 

 

 

 

 

lõik 4.4)

Närvisüsteemi

 

 

Peavalu

 

Neuroloogilised

häired

 

 

 

Pearinglus

 

nähud

 

 

 

 

 

 

Paresteesia

Vaskulaarsed

 

Flebiit või

 

 

 

häired

 

 

tromboflebiit

 

 

 

 

 

 

intravenoossel

 

 

 

 

 

 

manustamisel

 

 

 

Seedetrakti

Kõhulahtisus

Antibiootikumiga

 

Halb maitse suus

häired

 

seotud kõhulahtisus

 

 

 

 

ja koliit2 (vt lõik 4.4)

 

 

 

 

Kõhuvalu

 

 

 

 

Iiveldus

 

 

 

 

Oksendamine

 

 

Maksa ja

Ühe või enama

 

 

Ikterus

sapiteede häired

maksaensüümi

 

 

 

 

aktiivsuse mööduv

 

 

 

 

tõus

 

 

 

Naha ja

Makulopapulaarne

Sügelus

 

Toksiline

nahaaluskoe

või nõgestõve

 

 

epidermaal-

kahjustused

lööve

 

 

nekrolüüs

 

 

 

 

Stevens-Johnsoni

 

 

 

 

sündroom

 

 

 

 

Multiformne

 

 

 

 

erüteem

 

 

 

 

Angioödeem

 

 

 

 

DRESS

Neerude ja

 

Vere uurea-,

Interstitsiaalne

 

kuseteede häired

 

uurealämmastiku

nefriit

 

 

 

ja/või seerumi

Äge

 

 

 

kreatiniinisisalduse

neerupuudulikkus

 

 

 

mööduv tõus

 

 

Üldised häired ja

Valu ja/või põletik

Palavik

 

 

manustamiskoha

lihasesisese

 

 

 

reaktsioonid

süstimise järgselt

 

 

 

Uuringud

Positiivne

 

 

 

 

Coombsi test

 

 

 

 1. Neerukahjustusega patsientidel, kellel ei ole tseftasidiimi annust nõuetekohaselt vähendatud, on kirjeldatud neuroloogilisi nähtusid, nagu treemor, müokloonus, krambid, entsefalopaatia ja kooma. 2 Kõhulahtisus ja koliit võivad olla seotud Clostridium difficile’ga ja esineda pseumomembranoosse koliidina.
 2. ALAT (SGPT), ASAT (SOGT), LHD, GGT, alkaalne fosfataas.
 3. Positiivne Coombsi test tekib ligikaudu 5%-l patsientidest ja võib mõjutada vere sobitamist. 5 Harva on teatatud DRESS-i tekkest seoses tseftasidiimi kasutamisega

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamine võib põhjustada neuroloogilisi nähtusid, sealhulgas entsefalopaatiat, krampe ja koomat.

Üleannustamisnähud võivad tekkida juhul, kui neerukahjustusega patsientidel ei vähendata annust nõuetekohaselt (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Tseftasidiimi sisaldust seerumis saab vähendada hemodialüüsi või peritoneaaldialüüsi abil.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, kolmanda põlvkonna tsefalosporiinid. ATC-kood: J01DD02.

Toimemehhanism

Tseftasidiim pärsib bakteri rakuseina sünteesi pärast kinnitumist penitsilliini siduvatele valkudele (penicillin binding proteins, PBP-d). Selle tagajärjel katkeb rakuseina (peptidoglükaani) biosüntees, mis viib bakteriraku lüüsumise ja surmani.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe

Tsefalosporiinide puhul on kõige tähtsamaks in vivo efektiivsusega korrelatsioonis olevaks farmakokineetiliseks-farmakodünaamiliseks indeksiks osutunud protsent manustamisintervallist, mille jooksul seondumata ravimi kontsentratsioon on kõrgem tseftasidiimi minimaalsest inhibeerivast kontsentratsioonist (minimum inhibitory concentration, MIC) üksikute sihtliikide vastu (st %T>MIC).

Resistentsusmehhanism

Bakteri resistentsus tseftasidiimile võib olla tingitud ühest või mitmest alljärgnevast mehhanismist:

 • Beetalaktamaaside põhjustatud hüdrolüüs. Tseftasidiimi võivad tõhusalt hüdrolüüsida teatud laia toimespektriga beetalaktamaasid (extendedspectrum betalactamases, ESBLid), kaasa arvatud nende SHV perekond, ja AmpC ensüümid, mis võivad teatud aeroobsetes gramnegatiivsetes bakteriliikides olla indutseeritud või stabiilselt derepresseeritud.
 • Penitsilliini siduvate valkude vähene afiinsus tseftasidiimi suhtes.
 • Välismembraani läbilaskmatus, mis takistab tseftasidiimi ligipääsu gramnegatiivsete bakterite penitsilliini siduvatele valkudele.
 • Bakteriaalsed ravimi väljavoolupumbad.

Murdepunktid

Euroopa Komisjoni poolt antibakteriaalsete ravimite tundlikkustestide (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) kohta kindlaks määratud minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIC) murdepunktid on järgmised:

Mikroorganism

 

Murdepunktid (mg/l)

 

 

 

 

 

 

 

S

I

 

R

 

 

 

 

 

Enterobacteriaceae

≤ 1

2...4

 

> 4

 

 

 

 

 

Pseudomonas aeruginosa

≤ 8

-

 

> 8

 

 

 

 

 

Liigiga mitteseotud murdepunktid

≤ 4

 

> 8

 

 

 

 

 

S=tundlik, I=vahepealne, R=resistentne.

Murdepunktid on seoses suureannuselise raviga (2 g x 3).

Liigiga mitteseotud murdepunktid on kindlaks määratud peamiselt farmakokineetiliste/ farmakodünaamiliste andmete alusel ning need ei sõltu kindlate liikide MIC levimusest. Need on mõeldud kasutamiseks ainult liikide puhul, mida ei ole mainitud tabelis või allmärkustes.

Mikrobioloogiline tundlikkus

Omandatud resistentsuse esinemissagedus võib mõne tüve puhul geograafiliselt ja aja jooksul varieeruda, seetõttu on eriti raskete nakkuste ravimisel soovitatav koguda kohalikke resistentsusandmeid. Kui kohalik resistentsuse esinemissagedus on selline, et tseftasidiimi kasutamine vähemalt mõne nakkustüübi korral on küsitav, tuleb vajaduse korral pöörduda nõu saamiseks eksperdi poole.

Tavaliselt tundlikud liigid

Grampositiivsed aeroobid

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pyogenes

Gramnegatiivsed aeroobid

Citrobacter koseri

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria meningitidis

Proteus mirabilis

Proteus spp. (muu)

Providencia spp.

Liigid, mille korral võib probleemiks olla omandatud resistentsus

Gramnegatiivsed aeroobid

Acinetobacter baumannii£+

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella spp. (muu)

Pseudomonas aeruginosa

Serratia spp.

Morganella morganii

Grampositiivsed aeroobid:

Staphylococcus aureus£

Streptococcus pneumoniae££

Grampositiivsed anaeroobid:

Clostridium perfringens

Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp.

Gramnegatiivsed anaeroobid:

Fusobacterium spp.

Loomupäraselt resistentsed organismid

Grampositiivsed aeroobid

Enterokokid, sh Enterococcus faecalis ja Enterococcus faecium

Listeria spp.

Grampositiivsed anaeroobid:

Clostridium difficile

Gramnegatiivsed anaeroobid:

Bacteroides spp. (paljud Bacteroides fragilis’e tüved on resistentsed).

Muud

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

£S. aureus, mis on metitsilliintundlik, loetakse algselt vähetundlikuks tseftasidiimi suhtes. Kõik metitsilliin-resistentsed S. aureus’e tüved on tseftasidiimi suhtes resistentsed.

££S. pneumoniae puhul, millel on vahepealne tundlikkus või resistentsus penitsilliini suhtes, on oodata vähemalt langenud tundlikkust tseftasidiimi suhtes.

+ Suurt resistentsuse määra on täheldatud ühes või enamas piirkonnas/riigis/regioonis Euroopa Liidu piires.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast 500 mg ja 1 g tseftasidiimi lihasesisest manustamist saabub maksimaalne plasmakontsentratsioon (vastavalt 18 ja 37 mg/l) kiiresti. Viis minutit pärast 500 mg, 1 g või 2 g intravenoosset boolussüsti on plasmakontsentratsioon vastavalt 46, 87 ja 170 mg/l. Pärast ühekordse 0,5...2 g annuse manustamist intravenoossel või intramuskulaarsel teel on tseftasidiimi kineetika lineaarne.

Jaotumine

Tseftasidiimi seonduvus plasmavalkudega on väike (ligikaudu 10%). Tavaliste patogeenide suhtes minimaalsest inhibeerivast kontsentratsioonist suuremad kontsentratsioonid saavutatakse luudes, südames, sapis, rögas, vesivedelikus, sünoviaal-, pleura- ja peritoneaalvedelikus. Tseftasidiim läbib kergesti platsentat ja eritub rinnapiima. Intaktse hematoentsefaalbarjääri läbitavus on vähene, mistõttu põletiku puudumisel on ravimi sisaldus tserebrospinaalvedelikus väike. Meningiidi puhul aga on ravimi kontsentratsioon tserebrospinaalvedelikus 4...20 mg/l.

Biotransformatsioon

Tseftasidiim ei metaboliseeru.

Eritumine

Parenteraalse manustamise järgselt väheneb plasmakontsentratsioon poolväärtusajaga ligikaudu 2 tundi. Tseftasidiim eritub muutumatul kujul uriiniga glomerulaarfiltratsiooni teel; ligikaudu 80...90% annusest eritub uriiniga 24 tunni jooksul. Alla 1% eritub sapiga.

Patsientide erigrupid

Neerukahjustus

Neerufunktsiooni häirega patsientidel väheneb tseftasidiimi eliminatsioon ja annust tuleb vähendada (vt lõik 4.2).

Maksakahjustus

Kerged või keskmise raskusega maksafunktsiooni häired ei mõjutanud tseftasidiimi farmakokineetikat isikutel, kellele manustati intravenoosselt 2 g iga 8 tunni järel 5 päeva jooksul eeldusel, et puudus neerufunktsiooni langus (vt lõik 4.2).

Eakad

Eakatel patsientidel täheldatud kliirensi langus oli eeskätt tingitud tseftasidiimi renaalse kliirensi vanusega seotud vähenemisest. Keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg oli 3,5...4 tundi pärast ravimi ühekordset manustamist või korduvaid 2 g intravenoosseid boolussüste kaks korda päevas 7 päeva jooksul 80-aastastel ja vanematel patsientidel.

Lapsed

Enneaegsetel ja ajalistel vastsündinutel on tseftasidiimi poolväärtusaeg pikenenud 4,5...7,5 tundi pärast 25...30 mg/kg annuste manustamist. Kuid teiseks elukuuks on poolväärtusaeg täiskasvanutega samas vahemikus.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja reproduktsioonitoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Tseftasidiimiga ei ole kartsinogeensuse uuringuid läbi viidud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Veevaba naatriumkarbonaat

Sobimatus

Tseftasidiimi ei tohi segada lahustega, mille pH on üle 7,5, näiteks naatriumbikarbonaadi süstelahusega. Tseftasidiimi ja aminoglükosiide ei tohi sadestumise ohu tõttu süstelahuses kokku segada. Intravenoosseid kanüüle ja kateetreid tuleb tseftasidiimi ja vankomütsiini manustamise vahepeal loputada füsioloogilise lahusega, et vältida ravimite sadestumist.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Manustamiskõlblik lahus: Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 6 tunni jooksul temperatuuril 25°C ja 12 tunni jooksul temperatuuril 5°C, pärast ravimi lahustamist süstevees, 1% lidokaiini lahuses, 0,9% naatriumkloriidi lahuses, Ringer-laktaadi lahuses ja 10% glükoosilahuses. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada.

Säilitamise eritingimused

Hoida viaal/pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Ceftazidime Fresenius Kabi 500 mg, süstelahuse pulber

Värvitu II tüüpi klaasviaal, mis on suletud I tüüpi kummikorgiga ning kaetud alumiiniumkatte ja plastikust äratõmmatava kattega.

Pakend sisaldab: 1 x 10 ml viaal, 10 x 10 ml viaali.

Ceftazidime Fresenius Kabi 1000 mg, süstelahuse pulber

Värvitu II tüüpi klaasviaal, mis on suletud I tüüpi kummikorgiga ning kaetud alumiiniumkatte ja plastikust äratõmmatava kattega.

Pakend sisaldab: 1 x 10 ml viaal, 10 x 10 ml viaali.

Ceftazidime Fresenius Kabi 2000 mg, süste- või infusioonilahuse pulber

Värvitu II tüüpi klaaspudel, mis on suletud I tüüpi kummikorgiga ning kaetud alumiiniumkatte ja plastikust äratõmmatava kattega.

Pakend sisaldab: 1 x 50 ml pudel, 10 x 50 ml pudelit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Intravenoosne manustamine - süstimine

Otsese vahelduva intravenoosse manustamise tarbeks tuleb tseftasidiim lahustada süstevees (vt järgnev tabel). Lahus tuleb süstida aeglaselt, kuni 5 minuti jooksul otse veeni või manustada kanüüli abil.

Intramuskulaarne manustamine (500 mg ja 1000 mg):

Tseftasidiim tuleb lahustada süstevees või lidokaiinvesinikkloriidi 10 mg/ml (1%) süstelahuses nii, nagu on märgitud järgnevas tabelis. Enne tseftasidiimi lahustamist lidokaiinilahuses tuleb tutvuda lidokaiini omadustega.

Intravenoosne manustamine – infusioon (vt lõik 4.2):

Intravenoosse infusiooni tarbeks tuleb 2 g infusioonipulbri pudeli sisu lahustada 10 ml süstevees (booluse jaoks) ja 50 ml süstevees (intravenoosse infusiooni jaoks) või mõnes sobivas intravenoosses lahuses. Manustada intravenoosse infusiooni teel 15...30 minuti jooksul. Vahelduvat intravenoosset infusiooni sobivate lahustega saab teostada läbi Y-kujulise kanüüli. Siiski on soovitatav tseftasidiimi sisaldava lahuse infusiooni ajaks teise lahuse infusioon peatada.

Kõikides suurustes tseftasidiimi viaalides on alarõhk. Preparaadi lahustumisel vabaneb süsinikdioksiid ja tekib ülerõhk. Valmislahuses võivad olla väikesed süsinikdioksiidi mullid.

Lahuse valmistamise juhised

Tabelist leiate lisatava lahusti kogused ja lahuse kontsentratsioonid, mis võib olla kasulik juhul, kui annuseid on vaja manustada osade kaupa.

Viaali/pudeli suurus

Lisatava lahusti kogus

Ligikaudne kontsentratsioon

 

 

(ml)

(mg/ml)

500 mg süstelahuse pulber

 

 

500 mg

Intramuskulaarne

1,5 ml

 

Intravenoosne boolus

5 ml

1 g süstelahuse pulber

 

 

1 g

Intramuskulaarne

3 ml

 

Intravenoosne boolus

10 ml

2 g süste- või infusioonilahuse pulber

 

 

2 g

Intravenoosne boolus

10 ml

 

Intravenoosne infusioon

50 ml*

* Lisamine peab toimuma kahes etapis

Sobivad intravenoossed lahused:

Kontsentratsioonis 40...260 mg/ml sobib Ceftazidime Fresenius Kabi süstelahuse pulber järgmiste tavapäraste infusioonilahustega:

 • 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidilahus (füsioloogiline lahus),
 • Ringeri laktaadilahus,
 • 10 mg/ml (10%) glükoosilahus.

Intramuskulaarseks manustamiseks võib Ceftazidime Fresenius Kabi süstelahuse pulbri lahustada ka 1 mg/ml (1%) lidokaiinilahuses.

Tseftasidiimi lahustamisel eraldub süsinikdioksiid ning tekib ülerõhk. Kasutamise lihtsustamiseks tuleb lahustamisel järgida järgnevaid soovitusi.

Ravimi manustamiskõlblikuks muutmise juhised:

500 mg intramuskulaarse/intravenoosse ja 1 g intramuskulaarse/intravenoosse lahuse valmistamiseks: Lahuste valmistamine boolussüstiks

 1. Torgake süstlanõel läbi viaali korgi ning süstige viaali soovitatav kogus lahustit. Vaakum võib abistada lahusti sisenemist. Eemaldage süstlanõel.
 2. Loksutage viaali pulbri lahustamiseks: vabaneb süsinikdioksiid ja selge lahus saadakse ligikaudu 1...2 minutiga.
 3. Pöörake viaal tagurpidi. Viige nõel läbi viaali korgi nii, et süstla kolb on lõpuni alla surutud, ning tõmmake kogu lahus süstlasse (viaalis olev rõhk võib seda soodustada). Jälgige, et nõel oleks kogu aeg lahuses. Viaalist eemaldatud lahuses võivad olla väikesed süsinikdioksiidi mullid; see on ohutu.

Need lahused võib manustada otse veeni või kanüüli kaudu, kui patsient saab parenteraalseid lahuseid. Tseftasidiim sobib kokku ülalnimetatud intravenoossete lahustega.

2 g infusioonipudelist lahuse valmistamine

Veeniinfusiooni lahuste valmistamine tavalises pudelis sisalduvast tseftasidiimi süstelahuse pulbrist (minikott või bürett):

 1. Torgake süstlanõel läbi pudeli korgi ja süstige pudelisse 10 ml lahustit.
 2. Eemaldage nõel ja selge lahuse saamiseks loksutage pudelit.
 3. Ärge sisestage gaasieemaldusnõela enne, kui pulber on lahustunud. Torgake gaasieemaldusnõel läbi pudeli korgi, et vähendada siserõhku.
 4. Viige saadud lahus üle minikotti või büretti, et kogumahuks saaks vähemalt 50 ml ning manustage 15...30 min kestva veeniinfusiooni teel.

MÄRKUS: Süstelahuse steriilsuse säilitamiseks ei tohi tekkinud gaasi vabastamiseks viia nõela läbi viaali/pudeli korgi enne pulbri täielikku lahustumist.

Lahus tuleb valmistada aseptilistes tingimustes. Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Kasutada võib ainult selgeid lahuseid, mis ei sisalda ühtegi osakest.

Ei sisalda bakteriaalseid endotoksiine.

Lahuse värvus varieerub kahvatukollasest merevaikkollaseni, sõltuvalt kontsentratsioonist, lahustist ja säilitustingimustest. Antud soovitusi järgides ei näita sellised värvivariatsioonid toime vähenemist.

MÜÜGILOA HOIDJA

Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Poola

MÜÜGILOA NUMBRID

500 mg: 610808

1000 mg: 610608

2000 mg: 610708

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.12.2008

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 15.09.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2016