Breakyl - bukaalravimkile (400mcg)

ATC Kood: N02AB03
Toimeaine: fentanüül
Tootja: Meda Pharma GmbH & Co. KG

Artikli sisukord

BREAKYL
bukaalravimkile (400mcg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

BREAKYL, 200 mikrogrammi, bukaalravimkile BREAKYL, 400 mikrogrammi, bukaalravimkile BREAKYL, 600 mikrogrammi, bukaalravimkile BREAKYL, 800 mikrogrammi, bukaalravimkile BREAKYL, 1200 mikrogrammi, bukaalravimkile

BREAKYL, 200+400+600+800 mikrogrammi, bukaalravimkile, stardipakend

Fentanüül

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on BREAKYL ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne BREAKYL’i kasutamist
 3. Kuidas BREAKYL’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas BREAKYL’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on BREAKYL ja milleks seda kasutatakse

BREAKYL sisaldab toimeainena fentanüüli, mis on tugev valuvaigistav ravim, mida tuntakse kui opiaati. BREAKYL’i kasutatakse läbilöögivalu raviks vähki põdevatel täiskasvanutel. Läbilöögivalu on äkki tekkinud lisavalu, mis võib ilmneda hoolimata tavaliste opioidsete valuvaigistite kasutamisest.

BREAKYL’i tohib kasutada ainult juhul, kui te juba võtate ja olete kasutanud tavalisi opioidseid ravimeid, nagu morfiin, oksükodoon või transdermaalne fentanüül, vähemalt ühe nädala püsiva vähivalu raviks.

Mida on vaja teada enne BREAKYL’i kasutamist

Ärge kasutage BREAKYL’i:

 • kui olete fentanüüli või BREAKYL’i mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te võtate monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid (kasutatakse raske depressiooni korral) või olete neid võtnud viimase kahe nädala jooksul.
 • kui teil on raskeid hingamisprobleeme või raske obstruktiivne kopsuhaigus (nt raske astma).
 • kui te ei kasuta oma püsiva valu kontrollimiseks opioidseid retseptiravimeid (nt kodeiin, fentanüül, hüdromorfoon, morfiin, oksükodoon, petidiin) regulaarselt iga päev vähemalt ühe nädala jooksul. Kui te ei ole neid ravimeid kasutanud, ei tohi te BREAKYL´i kasutada, sest see võib suurendada riski, et teie hingamine muutub ohtlikult aeglaseks ja/või pindmiseks või katkeb täielikult.
 • kui teil esineb lühiajaline valu, mis ei ole läbilöögivalu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne BREAKYL’i kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui teil esineb mõni alljärgnevatest seisunditest, kuna teie arst peab annuse määramisel seda arvestama:

Teie püsiva vähivalu vastu võetavate teiste opioidsete ravimite annus ei ole veel stabiilne.

Teil on ükskõik milline seisund, mis mõjutab teie hingamist.

Teil on peavigastus või kui teie arst on teil diagnoosinud koljusisese rõhu suurenemist.

Teil on südameprobleemid, eeskätt madal pulsisagedus, või teised südameprobleemid.

Teil on ringleva vedeliku väikese mahu tõttu madal vererõhk.

Teil on maksa- või neeruprobleemid, sest need organid mõjutavad ravimi lagunemist organismis.

Teil on suu limaskesta põletik (mukosiit).

Te kasutate antidepressante või antipsühhootikume, vaadake palun lõiku "Muud ravimid ja

BREAKYL".

Lisainformatsiooni vt lõik 3.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi anda lastele vanuses 0 kuni 18 eluaastat.

BREAKYL sisaldab fentanüüli sellises koguses, mis võib lapse jaoks olla surmav. Seega tuleb BREAKYL’i hoida kogu aeg lastele varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kui te olete sportlane, arvestage, et see ravim võib anda positiivse vastuse antidopingu testile.

Muud ravimid ja BREAKYL

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ärge kasutage BREAKYL’i, kui te võtate monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid (kasutatakse raske depressiooni korral) või olete võtnud neid viimase kahe nädala jooksul.

Palun teavitage oma arsti või apteekrit enne BREAKYL’i kasutamise alustamist, kui te kasutate järgnevaid ravimeid:

Ravimid, mis harilikult võivad muuta teid väsinuks või uniseks, nt:

unerohud,

ärevuse-, närvilisuse- ja depressiooniravimid,

lihaslõõgastid, ravimid, mida kasutatakse pinges lihaste ravis

allergiaravimid (antihistamiinikumid).

Ravimid, mis võivad mõjutada viisi, kuidas BREAKYL (isoensüüm CYP3A¤toimel) teie organismis laguneb, kuna see võib suurendada fentanüüli taset veres. Selle tulemusena võib BREAKYL’i toime pikeneda või tugevneda ja see võib põhjustada võimalikke eluohtlikke hingamishäireid. Sellised ravimid on nt:

bakteriaalsete infektsioonide ravimid (nagu erütromütsiin, klaritromütsiin, telitromütsiin)

seeninfektsioonide ravimid (nagu ketokonasool, itrakonasool, flukonasool)

viirusinfektsioonide, nt HIV-infektsiooni ravimid (nagu ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir, sakvinaviir)

kardiovaskulaarsete haiguste ravimid (nagu diltiaseem, verapamiil)

tugeva iivelduse vastased ravimid (nagu aprepitant, dronabinool)

depressiooniravimid (nagu fluoksetiin)

maohappe eritust inhibeerivad ravimid (nagu tsimetidiin).

Kõrvaltoimete risk suureneb, kui te võtate selliseid ravimeid, nagu teatud antidepressandid või antipsühhootikumid. BREAKYL ja need ravimid võivad vastastikku teineteist mõjutada ja teil võivad tekkida muutused vaimses seisundis (nt agitatsioon, hallutsinatsioonid, kooma) ja muud toimed, nt kehatemperatuur üle 38 °C, pulsi kiirenemine, ebastabiilne vererõhk ja reflekside ägenemine, lihasjäikus, koodinatsioonipuudus ja/või seedetrakti sümptomid (nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus). Arst ütleb teile, kas BREAKYL sobib teile või mitte.

Ravimid, mis võivad kiirendada viisi, kuidas fentanüül (isoensüüm CYP3A¤toimel) teie organismis laguneb, kuna see võib vähendada BREAKYL’i toimet. Sellised ravimid on:

unerohud või rahustid (nagu fenobarbitaal)

epileptiliste krampide kontrollimiseks mõeldud ravimid (nagu karbamasepiin, fenütoiin, okskarbasepiin)

ravimid viiruste leviku ohjeldamiseks (nagu efavirens, nevirapiin)

põletikuvastased või immunosupressiivsed ravimid (nagu glükokortikoidid)

diabeediravimid (nagu pioglitasoon)

tuberkuloosi raviks mõeldud antibiootikumid (nagu rifabutiin, rifampiin)

psühhostimuleerivad ravimid (nagu modafiniil)

depressiooniravimid (nagu nt naistepuna).

Kui te lõpetate BREAKYL’i kasutamise ajal mõne sellist toimeainet sisaldava ravimi võtmise või vähendate selle annust, rääkige sellest oma arstile. Teie arst jälgib teid hoolikalt opioidimürgituse ilmingute suhtes ja võib vastavalt sellele BREAKYL’i annust kohandada.

Kui te kasutate samaaegselt teatud liiki tugevaid valuvaigisteid, mida nimetatakse osalisteks opioidretseptorite agonistideks/antagonistideks, nt buprenorfiin, nalbufiin ja pentasotsiin, võivad teil nende ravimite kasutamise ajal tekkida opiaatide ärajätusündroomi sümptomid (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, ärevus, külmavärinad, treemor ja higistamine)

BREAKYL koos toidu, joogi ja alkoholiga

Vältige alkoholi tarbimist, kuna alkohol võib põhjustada lisasedatsiooni ja pärssida teie hingamist. Ärge jooge greipfruudi mahla, kuna see võib aeglustada fentanüüli lagunemist organismis, mis omakorda võib põhjustada BREAKYL’i toime tugevnemist või pikenemist ja põhjustada võimalikke surmaga lõppevaid hingamisprobleeme.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

BREAKYL’i ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui olete sellest vestelnud oma arstiga. BREAKYL’i ei tohi kasutada sünnituse ajal, sest fentanüül võib põhjustada vastsündinul hingamise halvenemist.

Fentanüül võib erituda rinnapiima ja põhjustada rinnaga toidetaval lapsel kõrvaltoimeid. Ärge kasutage BREAKYL’i kui te imetate last. Imetamist ei tohi alustada varem kui vähemalt 5 päeva pärast BREAKYL’i viimase annuse manustamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arutage koos oma arstiga läbi, kas auto juhtimine või masinatega töötamine mõni tund pärast BREAKYL’i kasutamist on ohutu.

Opioid-valuvaigistid, nagu fentanüül, võivad pärssida vaimset ja/või füüsilist võimekust, mis on vajalik võimalike ohtlike tegevuste sooritamiseks. Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kui te tunnete BREAKYL’i kasutamise ajal end unise või uimasena, teil tekib nägemise hägustumine või topeltnägemine või keskendumisraskused.

BREAKYL sisaldab propüleenglükooli (E1520), naatriumbensoaati (E211), metüülparahüdroksübensoaati (E218) ja propüülparahüdroksübensoaati (E216)

Naatriumbensoaat mõjub nahale, silmadele ja limaskestadele kergelt ärritavalt. Metüülparahüdroksübensoaat ja propüülparahüdroksübensoaat võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilist tüüpi). Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust.

Kuidas BREAKYL’i kasutada

Kasutage BREAKYL’i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Kui te hakkate BREAKYL’i kasutama, teeb teie arst koostöös teiega kindlaks annuse, mis leevendab teie läbilöögivalu (nn annuse tiitrimine). See on vajalik, kuna teile sobilikku BREAKYL’i annust ei saa ennustada teie kroonilise vähivalu raviks võetavate opioidide annuste või teiste vähivalu puhul kasutatavate läbilöögivalu ravimite annuste põhjal.

Annuse tiitrimise käigus suurendatakse järk-järgult teie annust. Kui te olete saavutanud annuse, mis pakub teile piisavat valuleevendust 30 minuti jooksul ja kõik ilmneda võivad kõrvaltoimed on talutavad, oletegi te leidnud sobiva annuse. On oluline, et te järgiksite täpselt oma arsti nõuandeid.

Harilikult kasutatakse annuse tiitrimiseks järgmist meetodit.

Annuse tiitrimine

Te peate alustama BREAKYL’i kasutamist 200 mikrogrammise algannusega.

 1. Kui teie läbilöögivalu ei leevene pärast BREAKYL’i manustamist 30 minutiga, pöörduge oma arsti poole. Kui te talute annust, soovitab teie arst teil järgmise läbilöögivalu episoodi korral võtta järgmine suurem annus BREAKYL’i. Teie arst võib järk-järgult suurendada annust 200 mikrogrammilt 400 ja 600 mikrogrammini kuni 800 mikrogrammini välja.

Sellepärast sisaldab BREAKYL stardipakend ühte ravimkilet igast tugevusest: 200, 400, 600 ja 800 mikrogrammi.

Manustades BREAKYL 200 mikrogrammiste bukaalravimkilede kombinatsiooni samaaegselt, võib saavutada järgmisi suuremaid annuseid:

1 BREAKYL 200 bukaalravimkile võrdub 200 mikrogrammiga

2 BREAKYL 200 bukaalravimkilet võrdub 400 mikrogrammiga

3 BREAKYL 200 bukaalravimkilet võrdub 600 mikrogrammiga

4 BREAKYL 200 bukaalravimkilet võrdub 800 mikrogrammiga

Juhul kui kõige tugevam BREAKYL stardipakendi annus (800 mikrogrammi) või üheaegselt 4 bukaalravimkile kombinatsioon (800 mikrogrammi) ei ole valu leevendamiseks piisav, võib teie arst määrata teile BREAKYL 1200 mikrogrammi. See on suurim saadaolev BREAKYL’i tugevus.

Kui te olete kindlaks teinud õige annuse, annab teie arst teile selle annuse jaoks retsepti, et ravida järgnevaid läbilöögivalu episoode, kasutades seda annust.

BREAKYL’i tohib kasutada ainult üks kord läbilöögivalu episoodi korral ja te peate ootama vähemalt 4 tundi enne järgmise BREAKYL’i annuse kasutamist.

Kui te ei saa pärast BREAKYL’i manustamist 30 minutiga valule piisavalt leevendust, võite te kasutada läbilöögivalu korral mõnda muud esmaabiravimit, kui teie arst on teile nii öelnud.

Manustamise sagedus

Ärge võtke ööpäevas rohkem kui neli BREAKYL’i annust.

Annuse korrigeerimine

Kui teil esineb rohkem kui neli läbilöögivalu episoodi ööpäevas, peate te seda kohe rääkima oma arstile. Teie arst võib suurendada teie püsiva vähivalu raviks kasutatava ravimi annust. Kui teie püsiv valu on jälle kontrolli all, võib teie arst BREAKYL’i annust korrigeerida. Parimate tulemuste

saamiseks hoidke oma arsti teadlikuna teie valust ja BREAKYL’i toimimisest, et annust oleks võimalik vajadusel korrigeerida.

Ärge muutke iseseisvalt BREAKYL’i annust ega oma tavapärase opioidravi annuseid. Annuste muutusi peab määrama ja jälgima teie arst.

Manustamisviis

BREAKYL bukaalravimkile on manustamiseks suulimaskesta kaudu. Kui te kinnitate BREAKYL bukaalravimkile oma põse siseküljele, imendub fentanüül otse läbi suu limaskesta vereringesse.

Avage BREAKYL’i kotike vahetult enne kasutamist nagu on näidatud pakendil olevatel juhistel.

Niisutage keelega oma põse sisekülge või loputage suud veega, et niisutada kohta, kuhu te BREAKYL’i panete.

Võtke BREAKYL bukaalravimkile kuivade kätega nimetissõrme ja pöidla vahele, nii et roosa külg oleks vastu pöialt (joonis 1).

Asetage BREAKYL bukaalravimkile omale suhu, nii et roosa külg läheb ühtlaselt vastu põse sisekülge (joonis 2).

Suruge ja hoidke seda paigal vähemalt 5 sekundit, kuni see kindlalt kinni kleepub. Nüüd peaks valge külg jääma näha (joonis 3).

Kui te manustate samaaegselt rohkem kui ühe BREAKYL bukaalravimkile, veenduge, et iga ravimkile kleepub korralikult teie põselimaskestale. Ülekleepimise vältimiseks on võimalik panna ravimkilesid mõlemale, nii vasakule kui ka paremale põselimaskestale.

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Pärast seda peab BREAKYL ravimkile ise oma kohale jääma. Viie minuti möödudes võite te juua vedelikku.

Harilikult lahustub bukaalravimkile täielikult 15...30 minuti jooksul pärast manustamist. Üksikjuhtudel võib täielik lahustumine võtta aega üle 30 minuti, aga see ei mõjuta fentanüüli imendumist. Ärge katsuge bukaalravimkilet keele või sõrmedega. Ärge sööge seni, kuni bukaalravimkile ei ole veel täielikult lahustunud.

Ärge närige või neelake BREAKYL’i. Seda tehes saate te oma läbilöögivalule vähem leevendust.

Kui te kasutate BREAKYL’i rohkem kui ette nähtud või kahtlustate, et keegi on kogemata BREAKYL´i kasutanud

Kui te hakkate end pärast BREAKYL’i kasutamist tundma väga unisena, eemaldage BREAKYL bukaalravimkile või kasvõi selle jäänused suust nii kiiresti kui võimalik ja kutsuge keegi omale appi. Kui te olete kasutanud liiga palju BREAKYL´i peaksite teie või teie hooldaja kontakteeruma riski hindamiseks ja edasise nõu saamiseks teie arstiga, haigla või lähima traumapunktiga.

Üleannustamise sümptomid võivad olla:

 • tugev unisus
 • pearinglus
 • iiveldus või oksendamine
 • väga aeglane ja/või pindmine hingamine
 • või madal kehatemperatuur, aeglane pulsisagedus, käte ja jalgade koordinatsioonihäired.

Kui keegi on BREAKYL´i kasutanud kogemata, võivad sümptomid olla samad nagu ülalpool kirjeldatud üleannustamise korral.

Ravi alguses võivad need sümptomid ilmneda siis, kui teie BREAKYL’i annus on liiga suur või kui te kasutate BREAKYL’i liiga palju. Te peate koos oma hooldajaga arutama teie arstiga, kuidas sellise asja juhtudes viivitamatult tegutseda.

Märkus hooldajatele:

Kui te näete, et BREAKYL’i kasutav patsient või keegi, kes on kasutanud BREAKYL´i kogemata, omamata selleks vastavat näidustust, hingab aeglaselt ja/või pinnapealselt või kui teil on suuri raskusi inimese ülesäratamisega, käituge koheselt nii:

Juhul kui BREAKYL bukaalravimkile kleepub ikka patsiendi põse siseküljele, eemaldage ravimkile või isegi selle jäänused tema suust nii kiiresti kui võimalik.

Kutsuge kiirabi.

Kiirabi oodates:

Kui inimene magab, äratage teda, kutsudes teda nimepidi ja teda käsivarrest või õlast raputades.

Kui inimene tundub hingavat aeglaselt, ergutage teda hingama iga 5...10 sekundi järel.

Kui inimesel on hingamine seiskunud, tehke talle abi saabumiseni suust-suhu hingamist.

Kui te lõpetate BREAKYL’i kasutamise

Lõpetage BREAKYL’i kasutamine, kui teil ei esine enam läbilöögivalu. Peate aga jätkama oma tavapärase opioidi sisaldava valuvaigisti võtmist püsiva vähivalu leevendamiseks, nii nagu arst on teile soovitanud.

Kui te katkestate BREAKYL’i manustamise, võivad teil tekkida BREAKYL’i kõrvaltoimetega sarnased ärajätusümptomid. Kui teil tekivad ärajätusümptomid või kui teil on valu leevendamise suhtes küsimusi, pöörduge oma arsti poole. Arst hindab, kas te vajate ärajätunähtude vähendamiseks või kõrvaldamiseks ravimit.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka BREAKYL põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige tõsisemad kõrvaltoimed on pindmine hingamine, madal vererõhk ja šokk. Kui te muutute väga uniseks või teie hingamine muutub harvaks ja/või pindmiseks, peate ise või teie hooldaja kohe ühendust võtma arstiga ja kutsuma kiirabi. Kui ravimkile või selle jäänused on endiselt paigal teie põse siseküljel, tuleb need sealt eemaldada nii kiiresti kui võimalik.

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed on iiveldus, unisus ja pearinglus.

Kuna BREAKYL’i kasutavad patsiendid võtavad oma püsiva valu tõttu ka tavalisi opioide, nagu morfiin, oksükodoon või transdermaalne fentanüül, võib tekkida kõrvaltoimeid mõlema ravimi suhtes. Nõnda ei ole võimalik päris kindlalt eristada BREAKYL’i kõrvaltoimeid teiste opioidide omadest.

Vähemalt võimalikult raviga seotud kõrvaltoimed on järgmised:

Sage (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):

 • tugev väsimus/unisus, pearinglus, peavalu, sedatsioon
 • nägemishäired (nt ähmane nägemine või topeltnägemine)
 • iiveldus/süda on paha, kõhukinnisus, oksendamine, suukuivus
 • nahasügelus
 • väsimus
 • segasus.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):

 • vererõhu tõus
 • maitsetundlikkuse muutused, passiivsus, mäluhäired, mõttetegevuse häired
 • aeglane või pinnapealne hingamine, põskkoobaste turse
 • kõhulahtisus, suulimaskesta põletik, igemeveritsus, seedehäired, haavandid suus, valu suus, valulik neelamine
 • tahtmatu urineerimine
 • rohke higistamine, kalduvus verevalumite tekkeks
 • lihastõmblused, lihasnõrkus, liigesvalu, lihasvalu, valud jäsemetes, valu lõualuus
 • söögiisu vähenemine
 • juhuslikud vigastused (nt kukkumised)
 • kuumahood
 • nõrkus, külmavärinad, palavik, janu
 • ärevustunne või närvilisus, hallutsinatsioonid, pettekujutlused, tavatud unenäod, unetus (insomnia), rahutus.

Väga harv (võivad esineda kuni ühel inimesel 10000-st):

 • lihastõmblused, krambid, tundlikkuse häired, nagu kihelus, tuimus, suurenenud puutetundlikkus suu ümbruses, raskused liigutuste koordineerimisel
 • tõsised hingamisraskused
 • kõhuvalu, kõhugaasid, puhitus
 • urineerimisraskused
 • nahalööve
 • veresoonte laienemine
 • üldine halb enesetunne
 • käte või jalgade paistetus
 • tavatud mõtted, eraldatustunne, depressioon, tujumuutused, ülemäärane õnnetunne.

Teadmata esinemissagedus (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • ärajätusündroom (võib avalduda järgmiste kõrvaltoimetena: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, ärevus, külmavärinad, treemor ja higistamine).

BREAKYL’i kasutamisel on risk kuritarvitamise või sõltuvuse tekkeks. Risk on suurem, kui te olete kunagi kuritarvitanud muid ravimeid, tänavauimasteid või alkoholi või olnud nendest sõltuvuses. Siiski on sõltuvus opioidide raviotstarbelisel kasutamisel harv.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas BREAKYL’i säilitada

Hoidke BREAKYL’i kogu aeg laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. BREAKYL’is sisalduv fentanüüli kogus võib olla lastele või opioidravi mittesaavatele inimestele eluohtlik. BREAKYL’i tuleb hoida turvalises lukustatavas kohas.

Ärge kasutage BREAKYL’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja igal ravimkilepakendil Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage BREAKYL’i, kui ravimkile kotike on saanud enne avamist kahjustada. Kui bukaalravimkile on kahjustatud või saab kahjustada kotikesest eemaldamisel, ei tohi seda ravimkilet kasutada.

Ärge visake BREAKYL´i kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Kui te enam BREAKYL’i ei kasuta, või on teil jäänud koju mõni kotike alles, küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda ja vältida situatsiooni, kus seisma jäänud ravimit võtab sisse laps ja/või isik, kellele see ravim ei ole mõeldud.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida BREAKYL sisaldab

 • Toimeaine on fentanüül.

BREAKYL, 200 mikrogrammi, bukaalravimkile

Üks bukaalravimkile sisaldab 200 mikrogrammi fentanüüli (fentanüültsitraadina), BREAKYL, 400 mikrogrammi, bukaalravimkile

Üks bukaalravimkile sisaldab 400 mikrogrammi fentanüüli (fentanüültsitraadina), BREAKYL, 600 mikrogrammi, bukaalravimkile

Üks bukaalravimkile sisaldab 600 mikrogrammi fentanüüli (fentanüültsitraadina,), BREAKYL, 800 mikrogrammi, bukaalravimkile

Üks bukaalravimkile sisaldab 800 mikrogrammi fentanüüli (fentanüültsitraadina),või BREAKYL, 1200 mikrogrammi, bukaalravimkile

Üks bukaalravimkile sisaldab 1200 mikrogrammi fentanüüli (fentanüültsitraadina).

 • Teised koostisosad on:

Aktiivne kiht: propüleenglükool (E1520), naatriumbensoaat (E211), metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), punane raudoksiid (E172), veevaba sidrunhape, all-rac- alfa-tokoferüülatsetaat, ühealuseline veevaba naatriumfosfaat, naatriumvesinikoksiid, kolmealuseline veevaba naatriumfosfaat, polükarbofiil, hüdroksüpropüültselluloos, hüdroksüetüültselluloos, karmelloosnaatrium.

Kattekiht: naatriumbensoaat (E211), metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), veevaba sidrunhape, all-rac-alfa-tokoferüülatsetaat, hüdroksüpropüültselluloos, hüdroksüetüültselluloos, titaandioksiid (E171), naatriumsahhariin, piparmündiõli.

Kuidas BREAKYL välja näeb ja pakendi sisu

BREAKYL on lahustuv, ristkülikukujuline, lame, painduv bukaalravimkile, millel on roosa külg ja valge külg ning mis on ette nähtud fentanüüli otseseks vabastamiseks vereringesse. Roosa külg sisaldab toimeainet fentanüüli. Valge külg vähendab fentanüüli vabanemist sülge, et vältida toimeaine allaneelamist.

Järgmistel šabloonidel on näidatud saadaolevad BREAKYL’i tugevused:

mikrogammi

mikrogrammi

mikrogrammi

mikrogrammi

mikrogrammi

Iga bukaalravimkile on pakendatud üksikult lapsekindlasse kotikesse.

BREAKYL on saadaval järgmistes pakendites: BREAKYL 200 mikrogrammi:

karbis on 4, 10 või 28 kotikest, milles igaühes on üks bukaalravimkile. BREAKYL 400 mikrogrammi:

karbis on 4, 10 või 28 kotikest, milles igaühes on üks bukaalravimkile. BREAKYL 600 mikrogrammi:

karbis on 4, 10 või 28 kotikest, milles igaühes on üks bukaalravimkile. BREAKYL 800 mikrogrammi:

karbis on 4, 10 või 28 kotikest, milles igaühes on üks bukaalravimkile. BREAKYL 1200 mikrogrammi:

karbis on 4, 10 või 28 kotikest, milles igaühes on üks bukaalravimkile. BREAKYL stardipakend:

Karbis on 4 kotikest, milles igaühes on üks 200, 400, 600 ja 800 mikrogrammine bukaalravimkile

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1

D-61352 Bad Homburg, Saksamaa

Tel. 06172 88801

Fax 06172 8882740

Tootja

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1

D-61352 Bad Homburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Meda Pharma SIA

Narva mnt. 11D, 10151, Tallinn Tel: +372 62 61 025

Faks: +372 62 61 485

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Norra: Buquel/Buquel Start

Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik: BREAKYL/BREAKYL START

Infoleht on viimati uuendatud mais 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

BREAKYL, 200 mikrogrammi, bukaalravimkile

BREAKYL, 400 mikrogrammi, bukaalravimkile

BREAKYL, 600 mikrogrammi, bukaalravimkile

BREAKYL, 800 mikrogrammi, bukaalravimkile

BREAKYL, 1200 mikrogrammi, bukaalravimkile

BREAKYL, 200+400+600+800 mikrogrammi, bukaalravimkile, stardipakend

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

BREAKYL, 200 mikrogrammi, bukaalravimkile

Üks bukaalravimkile sisaldab: 200 mikrogrammi fentanüüli (fentanüültsitraadina),

BREAKYL, 400 mikrogrammi, bukaalravimkile

Üks bukaalravimkile sisaldab: 400 mikrogrammi fentanüüli (fentanüültsitraadina),

BREAKYL, 600 mikrogrammi, bukaalravimkile

Üks bukaalravimkile sisaldab: 600 mikrogrammi fentanüüli (fentanüültsitraadina),

BREAKYL, 800 mikrogrammi, bukaalravimkile

Üks bukaalravimkile sisaldab: 800 mikrogrammi fentanüüli (fentanüültsitraadina),või

BREAKYL, 1200 mikrogrammi, bukaalravimkile

Üks bukaalravimkile sisaldab: 1200 mikrogrammi fentanüüli (fentanüültsitraadina).

INN. Fentanylum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

 

BREAKYL, tugevus (mikrogrammi)

Abiaine

 

 

 

 

 

propüleenglükool (E1520) (mg)

0,17

0,35

0,52

0,70

1,04

 

 

 

 

 

 

naatriumbensoaat (E211) (mg)

0,11

0,23

0,34

0,46

0,69

 

 

 

 

 

 

metüülparahüdroksübensoaat (E218) (mg)

0,12

0,24

0,36

0,48

0,71

 

 

 

 

 

 

propüülparahüdroksübensoaat (E216) (mg)

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

 

 

 

 

 

 

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

 

 

 

 

 

3.

RAVIMVORM

 

 

 

 

 

Bukaalravimkile

 

 

 

 

 

BREAKYL on lahustuv, ristkülikukujuline, lame, painduv bukaalravimkile, millel on roosa külg ja valge külg ning mis on ette nähtud fentanüüli otseseks vabastamiseks vereringesse. Roosa külg

sisaldab toimeainet fentanüüli. Valge külg vähendab fentanüüli vabanemist sülge, et vältida toimeaine allaneelamist.

Järgmistel šabloonidel on näidatud saadaolevad BREAKYL’i tugevused:

mikrogammi

mikrogrammi

mikrogrammi

mikrogrammi

mikrogrammi

0,78 cm

1,56 cm

2,34 cm

3,11 cm

4,67 cm

Iga bukaalravimkile on pakendatud üksikult lapsekindlasse turvakotikesse.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Läbilöögivalu (LLV) vähihaigetel täiskasvanutel, kes juba kasutavad säilitusravi opioididega kroonilise vähivalu raviks.

LLV on mööduv valu ägenemine, mis tekib valuvastase säilitusravi taustal.

Opioidsäilitusravi tähendab, et patsient kasutab vähemalt 60 mg suukaudset morfiini ööpäevas, vähemalt 25 mikrogrammi transdermaalset fentanüüli tunnis, vähemalt 30 mg oksükodooni ööpäevas, vähemalt 8 mg suukaudset hüdromorfooni ööpäevas või mõnda teist opioidi ekvianalgeetilises annuses ühe nädala või pikema perioodi vältel.

Annustamine ja manustamisviis

Ravi peab alustama vähihaigete opioidravis kogenud arst ning see peab toimuma tema järelevalve all. Et viia opioididega seotud kõrvaltoimete esinemise risk miinimumini ja selgitada välja „efektiivne“ annus, on hädavajalik patsiendi hoolikas jälgimine meditsiinitöötajate poolt kogu annuse tiitrimise protsessi jooksul.

Kuna BREAKYL’i efektiivset annust läbilöögivähivalu jaoks ei ole võimalik prognoosida opioidide tavaliste ööpäevaste säilitusannuste või teiste vähivalu puhul kasutatavate läbilöögivalu ravimite annuste järgi, tuleb see määrata tiitrimise teel.

Annuse tiitrimine

Enne BREAKYL’i annuse tiitrimise alustamist, eeldatakse, et patsiendi püsivalu on opioidravi säilitusannustega kontrollitav. Kui patsiendil on enam kui neli läbilöögivalu hoogu ööpäevas, tuleb enne BREAKYL’i annuse tiitrimise protsessi kaaluda opioidi säilitusannuse suurendamist.

Tiitrimine patsientidel, kes on eelnevalt saanud ravi fentanüüli sisaldavate teiste ravimitega

Erinevate imendumisprofiilide tõttu ei tohi vahetust teha üks-ühele. Kui üleminek toimub teiselt suukaudselt fentanüültsitraati sisaldavalt preparaadilt, tuleb BREAKYL’i annust tiitrida eelmisest preparaadist sõltumatult, sest erinevate preparaatide biosaadavused võivad märkimisväärselt erineda. (vt graafikut lõigus 5.2).

Algannus

BREAKYL’i algannuseks peab võtma 200 mikrogrammi, annust suurendatakse vastavalt vajadusele, kasutades saadaolevaid annuste tugevusi (200, 400, 600, 800, 1200 mikrogrammi). Tiitrimisprotsessi peab hoolikalt jälgima, kuni saavutatakse annus, mis tagab ühekordse annusega ühe LLV episoodi ajal

piisava analgeesia talutavate kõrvaltoimetega. Seda defineeritakse kui ”efektiivset” annust. BREAKYL’i annuste vahel peab olema vähemalt 4 tundi.

Annuse tiitrimiseks on saadaval kahte tüüpi BREAKYL’i:

BREAKYL stardipakend, mis sisaldab ühte bukaalravimkilet igast tugevusest 200, 400, 600 ja 800 mikrogrammi ning

BREAKYL 200 mikrogrammine bukaalravimkile.

BREAKYL 200 mikrogrammiga on võimalik ka saavutada suuremaid annuseid, kui kasutada Breakyl 200 mikrogrammi bukaalravimkilede kombinatsiooni samaaegselt:

1 bukaalravimkile BREAKYL 200, see on võrdne 200 mikrogrammise annusega 2 bukaalravimkilet BREAKYL 200 see on võrdne 400 mikrogrammise annusega 3 bukaalravimkilet BREAKYL 200 see on võrdne 600 mikrogrammise annusega 4 bukaalravimkilet BREAKYL 200 see on võrdne 800 mikrogrammise annusega

Juhul kui suurim tugevus (800 mikrogrammi) BREAKYL stardipakendist või neli 200 mikrogrammist BREAKYL’i üheaegselt (800 mikrogrammi) ei ole piisavad valu leevendamiseks, tuleb määrata BREAKYL 1200. See on suurim saadaolev BREAKYL’i tugevus.

Kui piisav valuleevendus ON pärast teatud tugevuse manustamist saavutatud , tuleb järgmiste LLV episoodide puhul kasutada BREAKYL’i tiitritud annust.

Kui piisavat valuleevendust EI OLE saavutatud 30 minuti jooksul pärast BREAKYL’i teatud annuse manustamist ja patsient talus seda annust hästi, tuleb teda järgmise LLV episoodi ajal ravida BREAKYL’i järgmise kõrgema annusega.

Kui piisavat valuleevendust EI OLE saavutatud 30 minuti jooksul pärast BREAKYL bukaalravimikile 1200 mikrogrammise annusega (mis on suurim saadaolev tugevus), peab patsient oma ravivõimalusi arstiga arutama. Väikseannuseliste bukaalravimkilede kombineerimine suurema annuse saamiseks on tiitrimise faasis võimalik. 1200 mikrogrammi ületavate annuste kombineerimist ei ole kontrollitud tingimustes hinnatud.

Kui mistahes LLV episoodi ajal EI saavutata valuleevendust 30 minuti jooksul pärast BREAKYL’i bukaalravimkile manustamist, peab patsient kasutama LLV korral esmaabiravimit, kui arst on määranud.Kuid opioidset esmaabiravimit ei tohi kasutada, kui on täheldatud BREAKYL’i soovimatuid kõrvaltoimeid või opioidide toksilisi toimeid.

Annuse tiitrimine – täpsemalt vt teksti ülalpool

BREAKYL on saadaval 5 tugevuses; 200, 400, 600, 800 ja 1200 mikrogrammi

Algus Algannus on 200 mikrogrammi

Tiitrida annus järk-järgult, kasutades järgmisena BREAKYL’i järgmist suuremat annust kuni patsient saavutab annuse, mis tagab talle adekvaatse analgeesia talutavate kõrvaltoimetega.

 

 

 

 

 

Jah

 

Ei

Kui on saavutatud adekvaatne valuleevendus,

 

Kui 30 minutit pärast ravimi manustamist

tuleb järgmiste LLV episoodide raviks kasutada

 

adekvaatset valuleevendust ei ole saadud

seda väljatöötatud annust.

 

ja patsient talus seda annust, kasutage

 

 

järgmise LLV episoodi leevendamiseks

 

 

tugevuselt järgmist BREAKYL’i annust.

BREAKYL’i kahe annuse vahe peab olema vähemalt 4 tundi. Kui mistahes läbilöögivalu episoodi ajal valuleevendust 30 minutiga ei saavutata, võib patsient kasutada esmaabiravimit nagu ette nähtud.

Säilitusravi

Kui efektiivne annus on tiitrimise teel kindlaks tehtud, peab BREAKYL’i kasutamine piirduma nelja või vähema arvu LLV episoodiga ööpäevas, mida peab eraldama vähemalt 4 tundi. Ühe valuhoo episoodi korral tohib kasutada BREAKYL’i ainult üks kord.

Annuse korduv kohandamine

Mõnedel patsientidel on vajalik nii BREAKYL’i annuse kui opioidanalgeetikumi (ööpäevase) säilitusannuse korrigeerimine jätkamaks adekvaatse valuleevenduse tagamist LLV ravis. Ööpäevaringselt kasutatava opioidi annuse suurendamist püsiva valu raviks tuleb kaaluda nendel patsientidel, kellel esineb rohkem kui 4 LLV episoodi ööpäevas enam kui nelja järjestikuse päeva vältel. Kui pikatoimelise opioidi annust suurendatakse, tuleb BREAKYL’i annus LLV raviks üle vaadata. Väga oluline on, et mistahes analgeetikumi iga annuse korduvat muutust peab jälgima arst.

Ravi katkestamine

Ravi Breakyl’iga tuleb katkestada kohe, kui patsiendil ei esine enam läbilöögivalu episoode. Püsiva taustavalu ravi tuleb jätkata, nagu on varasemalt määratud.

Kui on vaja lõpetada kogu opioidravi, peab arst patsienti tähelepanelikult jälgima, et ohjata ravi järsu lõpetamisega kaasnevaid riske.

Manustamisviis

Patsiendil tuleb:

Avada BREAKYL’i kotike vahetult enne kasutamist selliselt nagu näidatud kotikesel trükitud juhisel;

Niisutada põske seestpoolt oma keelega või loputada suud veega, et BREAKYL’i paigaldamise koht oleks niiske;

Võtta kuivade kätega BREAKYL bukaalravimkile pöidla ja nimetissõrme vahele roosa külg pöidla poole;

Asetada BREAKYL bukaalravimkile oma põse sisepinnale, nii et roosa külg jääks tihedalt vastu põse limaskesta

Suruda ja hoida vähemalt 5 sekundit seda paigal kuni ravimkile kleepub kindlalt; siis jääb ainult

valge külg näha.

(Märkus: täiendav punkt käib vaid BREAKYL 200 mikrogrammise bukaalravimkile kohta:)

Kui paigaldatakse enam kui üks Breakyl bukaalravimikile samal ajal, peab patsient olema kindel, et iga ravimkile kleepub korralikult tema põse limaskestale. Ülekleepimise vältimiseks võib ravimkiled paigaldada erinevatele põsepooltele, nii vasakule kui paremale

põselimaskestale.

Pärast seda peab BREAKYL bukaalravimkile ise oma kohale jääma. Vedelikke võib tarbida 5 minuti pärast.

BREAKYL bukaalravimkile lahustub üldjuhul täielikult 15…30 minutit pärast manustamist. Üksikjuhtudel võib lahustumine aega võtta ka kauem kui 30 minutit, kuid see ei mõjuta fentanüüli imendumist. Patsiente tuleb õpetada, et nad väldiksid bukaalravimkile puudutamist keele või sõrme(de)ga ning ei sööks midagi enne kui bukaalravimkile on lahustunud.

Kui BREAKYL bukaalravimkilet näritakse või neelatakse alla, võib selle tagajärjel saavutada madalama kontsentratsioonimaksimumi ja madalama biosaadavuse, võrreldes ettenähtud manustamisviisiga (vt lõik 5.2).

Lapsed

BREAKYL´i ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Kasutamine eakatel

Eakad on võrreldes noorema populatsiooniga osutunud intravenoosselt manustatud fentanüüli toimete suhtes tundlikemaks. Eakatel on fentanüüli eliminatsioon aeglasem ja eliminatsiooni poolväärtusaeg pikem, mille tagajärjel võib toimeaine kuhjuda ja tekib suurem oht kõrvaltoimete esinemiseks. Seetõttu on eakatel soovitatav annust tiitrida erilise ettevaatusega. Kuid kliinilistes uuringutes BREAKYL’i tiitritud annuses 65-aastastel ja vanematel võrreldes < 65-aastastega mediaani erinevusi ei olnud.

Kasutamine patsientide erigruppides

Neeru- või maksafunktsiooni häirega patsientide puhul on annuse tiitrimisel vajalik eriline ettevaatus.

 1. astme mukosiidiga patsiente peab hoolikalt jälgima, vajadusel korrigeerida annust. Raskema kui 1. astme mukosiidiga patsientidel ei ole BREAKYL’i ohutust ja efektiivsust uuritud.

Bukaalravimkilet ei tohi kasutada, kui ümbriskotike on enne avamist saanud kahjustada.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus fentanüüli või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Samaaegne monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorite kasutamine või 2-nädalane periood alates MAO inhibiitorite kasutamise lõpetamisest (vt ka lõik 4.5).

Raske respiratoorne depressioon või raske obstruktiivne kopsuhaigus.

Opioidsäilitusravi mittesaavad patsiendid (vt lõik 4.1), sest neil on suurem risk respiratoorseks depressiooniks.

Akuutse valu ravi, välja arvatud läbilöögivalu.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsiente ja nende hooldajaid tuleb teavitada, et BREAKYL sisaldab toimeainet koguses, mis võib lapsele olla surmav ning seetõttu tuleb ravimit kogu aeg hoida lastele ja ravimit mittevajavatele isikutele varjatud ning kättesaamatus kohas.

Opioididega seotud kõrvaltoimete riski vähendamiseks ja efektiivse annuse kindlakstegemiseks on ülioluline, et arst jälgiks patsienti tiitrimisfaasis hoolikalt.

On oluline, et püsiva valu ravis kasutatavate pikatoimeliste opioidide annused on stabiilsed enne ravi alustamist BREAKYL’iga.

Respiratoorne depressioon

Fentanüüli kasutamisega kaasub risk kliiniliselt olulise respiratoorse depressiooni tekkeks. Eriti ettevaatlik tuleb olla BREAKYL’i tiitrimisel patsientidel, kellel on keskmise raskusega krooniline obstruktiivne kopshaigus või respiratoorset depressiooni soodustavad muud meditsiinilised seisundid, sest isegi BREAKYL’i tavalised raviannused võivad veelgi süvendada respiratoorset depressiooni kuni hingamispuudulikkuse tekkeni.

Intrakraniaalse rõhu tõus

 1. Ainult äärmise ettevaatlikkusega tohib BREAKYL’i manustada patsientidele, kes on eriti tundlikud CO2 retentsiooni intrakraniaalsete toimete suhtes, nagu näiteks tõusnud intrakraniaalse rõhu sümptomitega patsiendid või teadvushäiretega patsiendid. Opioidid võivad varjata peatraumaga patsiendi tegelikku kliinilist seisundit ning neid tohib kasutada ainult selgel kliinilisel näidustusel.

Südamehaigused

Fentanüül võib põhjustada bradükardiat. Seetõttu tuleb fentanüüli kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on bradüarütmiad või nende esinemisel anamneesis.

Hoolikalt tuleb kaaluda ravi sobivust hüpovoleemilistele ja hüpotensiivsetele patsientidele.

Maksa või neerukahjustus

Lisaks tuleb BREAKYL’i kasutada ettevaatusega maksa- või neerufunktsiooni häiretega patsientidel. Maksa- või neerukahjustuse mõju ravimi farmakokineetikale ei ole hinnatud. Kuid fentanüüli intravenoossel manustamisel maksa- ja neerukahjustuse korral on leitud fentanüüli kliirensi muutusi, mis on tingitud metaboolse kliirensi ning plasmavalkude muutustest. Pärast BREAKYL’i manustamist võivad nii kahjustatud maksa- kui ka neerufunktsioon suurendada fentanüüli biosaadavust ja vähendada süsteemset eliminatsiooni, mis võib viia opioidide toime tugevnemisele ja pikenemisele. Seetõttu on mõõduka või raske maksa- või neerukahjustusega patsientide korral tiitrimisprotsessi ajal vajalik eriline tähelepanelikkus.

Serotoniini sündroom

BREAKYL´i manustamisel koos ravimitega, mis mõjutavad serotoninergilist neurotransmitterite süsteemi, tuleb olla ettevaatlik.

Kasutamisel koos serotoninergiliste ravimitega, nt selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d) ja serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorid (SNRI-d), ja ravimitega, mis kahjustavad serotoniini metabolismi (sh monoamiini oksüdaasi inhibiitorid [MAOI-d]), võib tekkida potentsiaalselt eluohtlik serotoniini sündroom. See võib tekkida soovitatud annuse kasutamisel.

Serotoniini sündroom võib hõlmata muutusi vaimses seisundis (nt agiteeritus, hallutsinatsioonid, kooma), autonoomset ebastabiilsust (nt tahhükardia, labiilne vererõhk, hüpertermia), neuromuskulaarseid häireid (nt hüperrefleksia, koordinatsioonihäired, jäikus) ja/või seedetrakti sümptomeid (nt iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus).

Serotoniini sündroomi kahtluse korral tuleb ravi BREAKYL´iga katkestada.

Tolerantsus, sõltuvus

Korduval opioidide, sealhulgas fentanüüli, manustamisel võib tekkida tolerantsus ning füüsiline ja/või psühholoogiline sõltuvus. Siiski on opioidide kasutamise järgselt tekkinud iatrogeenne sõltuvus harv.

Sportlasi tuleb informeerida, et ravi fentanüüliga võib põhjustada positiivse dopinguproovi tulemuse.

BREAKYL sisaldab naatriumbensoaati, metüülparahüdroksübensoaati, propüülparahüdroksübenosaati ja propüleenglükooli. Naatriumbensoaat mõjutab kergelt ärritavalt nahka, silmi ja limaskesti. Metüülparahüdroksübensoaat ja propüülparahüdroksübensoaat võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilist tüüpi). Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust.

ja 5.2).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

 1. astme mukosiidiga patsiente peab hoolikalt jälgima, vajadusel korrigeerida annust. Raskema kui 1. astme mukosiidiga patsientidel ei ole BREAKYL’i ohutust ja efektiivsust uuritud (vt ka lõigud

BREAKYL’i ei tohi kasutada patsientidel, kes saavad või kes on eelneva 14 päeva jooksul saanud ravi monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoritega, sest opioidanalgeetikumide kasutamisel on teatatud raskest ja ootamatust MAO inhibiitorite toime tugevnemisest (vt lõik 4.3).

Serotoninergilised ravimid

Fentanüüli manustamine koos serotoninergiliste ravimitega, nt selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d) või serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorid (SNRI-d) või monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI-d) (vt lõik 4.3), võib suurendada serotoniini sündroomi tekkeriski, mis on potentsiaalselt eluohtlik seisund.

Fentanüül metaboliseeritakse maksas ja soolestiku limaskestas peamiselt isoensüümi CYP3A4 kaudu, (vt ka lõik 5.2). CYP3A4 inhibiitorid, nagu:

makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin, klaritromütsiin, telitromütsiin),

asooli tüüpi seenevastased ained (nt ketokonasool, itrakonasool ja flukonasool),

teatud proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir, sakvinaviir),

kaltsiumikanali blokaatorid (nt diltiaseem või verapamiil),

antiemeetikumid (nt aprepitant või dronabinool),

antidepressandid (nt fluoksetiin),

antatsiidid (nt tsimetidiin),

võivad suurendada allaneelatud fentanüüli biosaadavust ja vähendada ka selle süsteemset kliirensit, mille tagajärjel võivad opioidide toimed tugevneda ja pikeneda ja võib põhjustada fataalset respiratoorset depressiooni. Samasuguseid toimeid on täheldatud greipfruudi mahla samaaegsel tarbimisel, mis on teadaolevalt CYP3A4 inhibiitor. Seega on fentanüüli manustamisel koos CYP3A4 inhibiitoritega vajalik ettevaatus. Patsiente, kes saavad ravi BREAKYL’iga ja alustavad samaaegset ravi CYP3A4 inhibiitoritega või kellel suurendatakse ravimi annust, tuleb opioidide toksilisuse ilmingute suhtes hoolikalt jälgida pikema ajaperioodi vältel.

BREAKYL’i samaaegne manustamine tugevatoimeliste CYP3A4 indutseerijatega, nagu

barbituraadid ja teised uinutid (nt fenobarbitaal),

antiepileptikumid (nt karbamasepiin, fenütoiin, okskarbasepiin),

teatud viirustevastased ained (nt efavirens, nevirapiin),

põletikuvastased või immunosupressiivsed ained (nt glükokortikoidid),

antidiabeetikumid (nt pioglitasoon),

tuberkuloosiravis kasutatavad antibiootikumid (nt rifabutiin, rifampiin),

psühhotroopsed ained (nt modafiniil),

antidepressandid (nt naistepuna),

võib põhjustada fentanüüli plasmakontsentratsiooni languse, mis võib vähendada BREAKYL’i toimet. BREAKYL’i kasutavaid patsiente, kes lõpetavad ravi CYP3A4 indutseerijatega või vähendavad nende annust, peab BREAKYL’i toime tugevnemise või toksilisuse ilmingute suhtes jälgima ja BREAKYL’i annust vastavalt vajadusele korrigeeerima.

Samaaegne ravi teiste kesknärvisüsteemi depressantidega, sealhulgas teiste opioidide, sedatiivsete ainete või uinutite, üldanesteetikumide, fenotiasiinide, trankvillisaatorite, lihasrelaksantide, sedatiivsete antihistamiinikumide ja alkoholiga võib põhjustada depressiivsete toimete tugevnemist.

Opioidretseptorite osaliste agonistide/antagonistide (nt buprenorfiin, nalbufiin, pentasotsiin) samaaegne kasutamine ei ole soovitatav. Nendel ainetel on suur afiinsus opioidretseptorite suhtes ja suhteliselt väike olemuslik aktiivsus, mistõttu nad osaliselt antagoniseerivad fentanüüli valuvaigistavat toimet ja võivad tekitada opioidsõltuvusega patsientidel ärajätunähte.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Fentanüüli kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada. Fentanüüli ei tohi kasutada raseduse ajal kui see ei ole hädavajalik..

Pikaajalise ravi järgselt võib fentanüül põhjustada vastsündinul ärajätunähte. Fentanüüli kasutamine sünnituse ajal (kaasa arvatud keisrilõige) ei ole soovitatav, sest fentanüül läbib platsentat ja võib põhjustada lootel respiratoorset distressi. BREAKYL’i manustamisel peab olema käepärast vajalik antidoot vastsündinule.

Imetamine

Fentanüül eritub rinnapiima ja võib põhjustada rinnaga toidetaval lapsel sedatsiooni ja respiratoorset distressi. Imetavad naised ei tohi fentanüüli kasutada ja imetamist ei tohi jätkata varem, kui vähemalt 5 päeva pärast fentanüüli viimast manustamiskorda.

Fertiilsus

Andmed mõjust inimese viljakusele puuduvad. Mõju naiste ja meeste viljakusele ilmnes loomkatsetes sedatiivsete annuste juures (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Kuid opioidanalgeetikumid võivad mõjutada vaimseid ja/või füüsilisi võimeid, mis on vajalikud potentsiaalselt ohtlike tegevuste sooritamiseks (nt auto juhtimine või masinatega töötamine). Patsiente tuleb juhendada, et autot ei tohi juhtida ega masinatega töötada juhul, kui BREAKYL’i kasutamise ajal on tekkinud unisus, pearinglus, hägune nägemine või kahelinägemine.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

BREAKYL’i kasutamisel on oodata opioididele tüüpilisi kõrvaltoimeid. Sageli need kaovad või nõrgenevad ravimi jätkuval kasutamisel, kui patsiendile sobivaim annus on saavutatud. Kõikide opioidide, sh BREAKYL’i, kõige tõsisemad kõrvaltoimed on respiratoorne depressioon (võib viia hingamisseiskuseni), vereringe häirumine, hüpotensioon ja šokk, ning kõiki patsiente tuleb nende suhtes hoolikalt jälgida.

Kliinilised uuringud BREAKYL’iga on disainitud viisil, et hinnata vähiga seotud läbilöögivalu ravi ohutust ja efektiivsust. Kõik patsiendid kasutasid kroonilise valu tõttu samaaegselt opioide (nt pidevalt vabanev morfiin, pidevalt vabanev oksükodoon või transdermaalne fentanüül). Seetõttu ei olnud võimalik lõplikult eristada, millised on ainult BREAKYL’ist tingitud toimed.

Siin toodud kõrvaltoimed näitavad ühest küljest praegust ravikogemust BREAKYL’iga läbilöögivalu ravis koos opioididega püsiva valu ravis. Teisest küljest, kõrvaltoimeid, mis on loetletud kategoorias „väga harv“ on varem seostatud fentanüüli kui toimeainega, kuid neid ei ole praeguseni täheldatud

kliinilistes uuringutes BREAKYL’iga. Puuduvad püüded korrigeerida teiste opioidide kooskasutamist, BREAKYL-ravi kestust või vähiga seotud sümptomeid.

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed olid iiveldus, unisus ja pearinglus.

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks on järgmised kriteeriumid: väga sage (≥ 1/10), sage

(≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000), väga harv (< 10000) või teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Vähemalt võimalikult raviga seotud kõrvaltoimed on järgmised:

Organsüsteemi klass

Sage

Aeg-ajalt

Väga harv või sagedus

 

 

 

teadmata#

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

anoreksia

 

toitumishäired

 

 

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised

segasusseisund

ärevus, hallutsinatsioonid,

ebatavalised mõtted,

häired

 

pettekujutlused,

depersonalisatsioon,

 

 

ebatavalised unenäod,

depressioon,

 

 

närvilisus, unetus, rahutus

emotsionaalne labiilsus,

 

 

 

eufooria

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

unisus, pearinglus,

düsgeuusia, letargia,

müokloonus, paresteesia

 

peavalu, sedatsioon

amneesia, tunnetushäired

(sh hüperesteesia/

 

 

 

suuümbruse paresteesia),

 

 

 

kõnnaku häired/

 

 

 

koordinatsioonihäired,

 

 

 

krambid

Silma kahjustused

nägemishäired

 

 

 

(ähmane nägemine,

 

 

 

kahelinägemine)

 

 

Vakulaarsed häired

 

kuumahood, nahaõhetus

vasodilatatsioon

 

 

 

 

Respiratoorsed,

 

respiratoorne depressioon,

düspnoe

rindkere ja

 

siinuste turse

 

mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

iiveldus,

diarröa, stomatiit, igemete

kõhuvalu, kõhupuhitus,

 

kõhukinnisus,

veritsus, düspepsia,

kõhu suurenemine

 

oksendamine,

haavandid suus, valu

 

 

suukuivus

suus, odünofaagia

 

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

pruuritus

hüperhidroos, suurenenud

lööve

kahjustused

 

kalduvus sinikate tekkeks

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja

 

lihastõmblused, artralgia,

 

sidekoe kahjustused

 

lihasnõrkus, skeletilihaste

 

 

 

valu, valu jäsemetes, valu

 

 

 

lõualuus

 

 

 

 

 

Neerude ja kuseteede

 

kusepidamatus

kusepeetus

häired

 

 

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

väsimus

asteenia, külmavärinad,

üldine halb enesetunne,

manustamiskoha

 

palavik, janu

perifeersed ödeemid,

reaktsioonid

 

 

ravimi ärajätunähud*

Uuringud

 

vererõhu tõus

 

 

 

 

 

Vigastus, mürgistus ja

 

juhuslikud vigastused (nt

 

protseduuri tüsistused

 

kukkumised)

 

 

 

 

 

# Sagedus teadmata: ainult ravimi ärajätunähud*

* Opiaatide ärajätunähte, nagu iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, ärevus, külmavärinad, treemor ja higistamine on täheldatud transmukosaalse fentanüüli puhul

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

BREAKYL’i üleannustamise või toksilisuse sümptomid on oodatult sarnased nendega, mis tekivad intravenoosse fentanüüli ja teiste opioidide manustamisel ning mis on oma olemuselt sarnased tema farmakoloogilise toimega, millest kõige tõsisem on respiratoorne depressioon. Teised sümptomid võivad olla sügav sedatsioon, kooma, bradükardia, hüpotoonia, hüpotermia, lihastoonuse vähenemine, ataksia, krambid ja mioos.

Ravi

Respiratoorse depressiooni puhul tuleb koheselt kasutusele võtta vastumeetmed. Vastumeetmed hõlmavad endas mis tahes BREAKYL bukaalravimkile eemaldamist, kui see on veel suus, patsiendi füüsilist ja verbaalset stimulatsiooni, teadvuse taseme hindamist ja ventilatoorse ning tsirkulatoorse staatuse kindlakstegemist. Kui kliiniline seisund nõuab, tuleb tagada hingamisteede avatus (võimalik, et kasutades orofarüngaalseid hingamisteid või endotrahheaaltoru), vajalik on tagada ka piisav hapnikuga varustatus ning ventileerimine.

Tuleb rajada veenitee ja vastavalt kliinilisele näidustusele võib manustada naloksooni või teisi opioidantagoniste. Üleannustamisele järgnev hingamise depressioon võib kesta kauem kui opioidantagonisti toime (nt naloksooni poolväärtusaeg on 30...81 minutit) ja seetõttu võib olla vajalik naloksooni või teiste opioidantagonistide korduv manustamine või pidev infusioon. Narkootilise efekti tagasipööramine võib põhjustata tugeva valuhoo ning katehoolamiinide vabanemise. Opioidset ravi saavate patsientide puhul on naloksooni või mõne muu opioidantagonisti kasutamist seostatud ägeda ärajätusündroomi vallandumise riskiga.

Lisaks tuleb pöörata tähelepanu adekvaatse kehatemperatuuri säilitamisele ning piisavale vedeliku tarbimisele. Raske või püsiva hüpotensiooni tekkimisel tuleb arvestada hüpovoleemiaga ning seisundi raviks tuleb rakendada sobivat parenteraalset vedelikuteraapiat. Lihasrigiidsuse puhul, kui see peaks tekkima, tuleb rakendada viimase võimalusena lisaks ka neuromuskulaarseid blokaatoreid.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: analgeetikumid; opioidid; fenüülpiperidiini derivaadid ATC-kood: N02AB03

Fentanüül on opioidagonist, mis toimib põhiliselt mikroopioidretseptorite kaudu, mis asuvad ajus, seljaajus ja silelihastes. Terapeutilise toime esmane avaldumiskoht on kesknärvisüsteemis. Kliiniliselt

kõige olulisem farmakoloogiline toime, mis tuleneb fentanüüli koostoimest mikroopioidretseptoritega, on analgeesia.

Püsiva valu raviks regulaarselt opioide saavatel kroonilise vähivaluga patsientidel vähendas BREAKYL märkimisväärselt valu intensiivsust, mida hinnati valu intensiivsuse erinevuste summana (sum of pain intensity differences - SPID) 15, 30, 45 ja 60 minuti jooksul pärast manustamist, võrreldes platseeboga.

Fentanüüli analgeetiline toime on seotud toimeaine tasemega veres, kui arvestada viivitust, mis on tingitud kesknärvisüsteemi tungimise ja eritumisega (3...5 minutilise poolväärtusajaga protsess). Opioide varem mittesaanud patsientidel ilmnes analgeesia siis, kui tase veres oli 1...2 nanogrammi/ml, samal ajal kui kontsentratsioon 10...20 nanogrammi/ml veres põhjustaks kirurgilise anesteesia ja sügava respiratoorse depressiooni.

Sekundaarseteks toimeteks on mioos ning seedetrakti silelihaste toonuse tõus ja kontraktsioonide vähenemine, mis pikendab soolestiku läbimisaega ja võib olla opioididest tingitud kõhukinnisisuse põhjuseks.

Kuna opioidid üldiselt suurendavad kuseteede silelihastoonust, võivad toimed olla siiski erinevad, mõnel juhul tekib tung urineerida ja teisel juhul urineerimisraskused.

Kõik mikroopioidretseptoragonistid, sh fentanüül, tekitavad annusest sõltuva respiratoorse depressiooni. Respiratoorse depressiooni tekkerisk on väiksem patsientidel, kes saavad pikaajalist opioidravi, sest nendel patsientidel tekib tolerantsus respiratoorse depressiooni ja opioidide teiste toimete suhtes.

Farmakokineetilised omadused

Üldine tutvustus

Fentanüül on väga lipofiilne ning võib imenduda suu limaskestalt väga kiiresti ja palju aeglasemalt tavapärase gastrointestinaalse manustamistee kaudu. Toimeaine läbib esmase maksapassaaži ja intestinaalse metabolismi ning metaboliidid ei osale fentanüüli terapeutilises toimes.

Imendumine

Farmakokineetika uuringus oli BREAKYL’i imendumine bukaalse manustamise järgselt kiire ning absoluutne biosaadavus 71%. Absoluutse biosaadavuse uuringus näidati sarnast farmakokineetikat ka kuuel meessoost ja kuuel naissoost tervel vabatahtlikul.

BREAKYL’is fentanüüli imendumise farmakokineetika on kombinatsioon fentanüüli allaneelamise järgsest kiirest esialgsest imendumisest põselimaskesta kaudu ja sellele järgnevast pikemaajalisest imendumisest seedetraktis. Lähtuvalt absoluutse biosaadavuse uuringust imendub põselimaskesta kaudu ligikaudu 51%BREAKYL’i koguannusest ja satub süsteemsesse vereringesse. Ülejäänud 49% koguannusest neelatakse koos süljega alla ja see imendub aeglaselt seedetraktist. Ligikaudu 1/3 sellest (20% koguannusest) ei läbi esmast maksa- ja intestinaalset passaaži ning avaldab süsteemset toimet. Seega, BREAKYL’il täheldatud 71%-ne absoluutne biosaadavus jaguneb kiire transmukosaalse ja aeglase soole imendumise vahel. Kui BREAKYL’i üksikannus närida või alla neelata, annab see tulemuseks tõenäoliselt madalama plasmakontsentratsiooni maksimumi ja biosaadavuse kui seda sihipäraselt kasutatuna.

 1. BREAKYL’i saadaolevate annuste vahemikus (200…1200 mikrogrammi) on näidatud annuste proportsionaalsust. Pärast BREAKYL’i bukaalravimkile üksikannuse (200…1200 mikrogrammi) manustamist varieerus keskmine CMAX vahemikus 0,38…2,19 nanogrammi/ml (sõltuvalt annusest) ja TMAX vahemikus 45…240 minutit (mediaan 60 minutit). BREAKYL’i manustamisel ägeda mukosiidiga (1. aste) vähihaigete grupile langes CMAX ja AUCINF. Seega on 1. astme mukosiidiga patsiente soovitatav

hoolikalt jälgida ja vajadusel annust korrigeerida. Raskema kui 1. astme mukosiidiga patsientidel ei ole BREAKYL’i efektiivsust ja ohutust uuritud.

Fentanüüli keskmine plasmakontsentratsioon versus aeg (24 tundi ja ainult esimene tund) pärast BREAKYL (XXX) ühekordse annuse 800 mikrogrammi või 800 mikrogrammi võrdlusravimi (fentanüüli oromukosaalne aplikaator) manustamist tervetele isikutele.

Jaotumine

Fentanüül on väga lipofiilne. Loomkatsete andmed näitavad, et pärast imendumist jaotub fentanüül kiiresti ajju, südamesse, kopsudesse, neerudesse ja põrna ning seejärel toimub aeglane ümberjaotumine lihastesse ja rasvkoesse. Plasmavalkudega seondub fentanüül 80...85% ulatuses. Peamine siduv proteiin on alfa-1-glükoproteiin, kuid teatud ulatuses osalevad ka albumiin ja lipoproteiinid. Fentanüüli vaba fraktsioon suureneb atsidoosi korral. Keskmine jaotusruumala (VSS) on püsiolekus 4 l/kg.

Biotransformatsioon

Fentanüül metaboliseeritakse maksas ja soolestiku limaskestas tsütokroom P450CYP3A4 isoensüümi vahendusel norfentanüüliks. Loomkatsetes leiti, et norfentanüül ei ole farmakoloogiliselt aktiivne. Rohkem kui 90% manustatud fentanüüli annusest elimineeritakse biotransformatsiooni kaudu N- dealküülitud ja hüdroksüülitud mitteaktiivseteks metaboliitideks.

Eritumine

Vähem kui 7% annusest eritub muutumatul kujul uriiniga ning ainult 1% eritub muutumatult roojaga. Metaboliid erituvad peamiselt uriiniga, samal ajal kui roojaga eritumine ei ole nii oluline. Fentanüüli plasma kogukliirens on 0,5 l/h/kg (vahemikus 0,3...0,7 l/h/kg). Fentanüüli kliiniliselt oluline poolväärtusaeg pärast BREAKYL’i manustamist on ligikaudu seitse tundi, terminaalne eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 14 tundi.

Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

 1. Rottide ja küülikutega läbi viidud uuringud embrüo/loote arengule avalduva toksilisuse kohta ei näidanud selle ühendi poolt esile kutsutud väärarenguid ega arenguhäireid selle manustamisel organogeneesi ajal. Rottide viljakuse ja varase embrüonaalse arengu uuringus täheldati suurte annuste (300 mikrogrammi/kg päevas, subkutaanselt) kasutamisel isasloomade vahendatud toimet, mis on kooskõlas ka fentanüüli sedatiivse toimega loomkatsetes. Rottide pre- ja postnataalse arengu uuringus vähenes järglaste elulemus oluliselt annustes, mis põhjustasid emasloomadel rasket toksilisust. Muud leiud emasloomale toksiliste annuste puhul olid F1 poegade kehalise arengu, sensoorsete funktsioonide, reflekside ja käitumise aeglustumine. Need toimed võivad kaudselt olla tingitud emaslooma muutunud hoolitsusest ja/või laktatsiooni vähenemisest või fentanüüli otsesest toimest poegadele.
 2. Kartsinogeensuse uuringud (26-nädalane dermaalse alternatiivi biouuring Tg.AC transgeensete hiirtega; kaheaastane subkutaanne kartsinogeensuse uuring rottidega) ei andnud onkogeensele potentsiaalile viitavaid leide. Kartsionogeensuse uuringutes rottidel ilmnes ajukihtide hindamisel ajukahjustusi loomadel, kellele manustati fentanüültsitraati suurtes annustes. Nende leidude tähtsus inimestele on teadmata.

Aktiivne kiht: Propüleenglükool (E1520), Naatriumbensoaat (E211),

Metüülparahüdroksübensoaat (E218), Propüülparahüdroksübensoaat (E216), Raudoksiid (punane) (E 172), Veevaba sidrunhape All-rac-alfa-tokoferüülatsetaat, Ühealuseline veevaba naatriumfosfaat, Naatriumhüdroksiid,

Kolmealuseline veevaba naatriumfosfaat, Polükarbofiil, Hüdroksüpropüültselluloos, Hüdroksüetüültselluloos, Karmelloosnaatrium

Kattekiht:

Naatriumbensoaat (E211),

Metüülparahüdroksübensoaat (E218),

Propüülparahüdroksübensoaat (E216),

Veevaba sidrunhape,

All-rac-alfa-tokoferüülatsetaat,

Hüdroksüpropüültselluloos,

Hüdroksüetüültselluloos,

Titaandioksiid (E 171),

Naatriumsahhariin,

Piparmündiõli

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Iga bukaalravimile on pakendatud eraldi lapsekindlasse kotikesse. Pakend sisaldab järgmisi koostisosi: polüakrülonitriil, alumiinium, polüetüleentereftalaat (PET), paberlaminaat.

BREAKYL 200, 400, 600, 800 ja 1200 mikrogrammi:

Karbis on 4, 10 või 28 kotikest, milles igaühes on üks bukaalravimkile.

BREAKYL, stardipakend:

Karbis on 4 kotikest, milles igaühes on üks 200, 400, 600 ja 800 mikrogrammine bukaalravimkile.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstr. 1

D-61352 Bad Homburg Saksamaa

Tel. 06172 88801

Fax 06172 8882740 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MÜÜGILOA NUMBRID

BREAKYL 200 mikrogrammi: 722910

BREAKYL 400 mikrogrammi: 723110

BREAKYL 600 mikrogrammi: 723010

BREAKYL 800 mikrogrammi: 722810

BREAKYL 1200 mikrogrammi: 722710

BREAKYL, 200, 400, 600, 800 mikrogrammi, stardipakend: 722610

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 20.12.2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 07.06.2013

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2016