Balance 1,5 % glükoos, 1,75 mmoll kaltsium - peritoneaaldialüüsilahus

ATC Kood: B05DB80
Toimeaine: hüpertoonilised lahused
Tootja: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Artikli sisukord

BALANCE 1,5 % GLÜKOOS, 1,75 MMOLL KALTSIUM
peritoneaaldialüüsilahus


Pakendi infoleht: teave kasutajale

BALANCE 1,5% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on balance 1,5% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium (edaspidi balance) ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne balance´i kasutamist
 3. Kuidas balance´it kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas balance´it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on BALANCE ja milleks seda kasutatakse

BALANCE´it kasutatakse vere puhastamiseks kõhukelme kaudu lõppstaadiumis kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel. Seda vere puhastamise liiki nimetatakse peritoneaaldialüüsiks.

Mida on vaja teada enne BALANCE´i kasutamist

Ärge kasutage BALANCE’it:

kui teie vere kaaliumi tase on väga madal;

kui teie vere kaltsiumi tase on väga kõrge;

kui teil on ainevahetushäire, tuntud kui laktatsidoos.

Peritoneaaldialüüsi ei tohi alustada, kui teil on

muutused kõhu piirkonnas, nagu

 • vigastused või operatsioonijärgsed muutused,
 • põletused,
 • ulatuslikud põletikulised naha reaktsioonid,
 • kõhukelme põletik,
 • mitteparanevad leemendavad haavad,
 • naba, kubeme või diafragma(vahelihase)songad,
 • kõhu või soolekasvajad,

põletikulised soolehaigused,

soolesulgus,

kopsuhaigused, eriti kopsupõletik,

bakteriaalne veremürgistus,

väga kõrge rasvasisaldus veres,

uriiniproduktide verre kogunemisest tingitud mürgistus, mida ei saa ravida vere puhastamisega,

tõsine alatoitumus ja kehakaalu langus, eriti kui ei ole võimalik tagada valkusid sisaldavat adekvaatset toidu tarbimist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Informeerige otsekohe oma arsti

kui teil on raske elektrolüütide (soolade) kadu, mis on tekkinud oksendamise ja/või kõhulahtisuse tõttu;

kui teil on suurenenud neerud (polütsüstilised neerud);

kui teil on kõhukelme põletik, mis on ära tuntav häguse dialüsaadi ja/või kõhuvalu olemasolul. Näidake palun kogutud dialüsaadiga kotti oma arstile.

Peritoneaaldialüüs võib tekitada valkude ja vees lahustuvate vitamiinide kadu. Defitsiidi vältimiseks soovitatakse adekvaatset dieeti või toidulisandeid.

Arst kontrollib teie elektrolüütide (soolade) tasakaalu, neerufunktsiooni, kehakaalu ja toitumust.

Muud ravimid ja BALANCE

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kuna peritoneaaldialüüs võib mõjutada ravimite toimet, siis võib teie arst muuta nende annuseid, eriti

südamepuudulikkuse ravimid, nagu digoksiin.

Teie arst kontrollib kaaliumi taset teie veres ja vajadusel võtab kasutusele sobivad meetmed.

ravimid, mis mõjutavad kaltsiumi taset, nagu kaltsiumit või D-vitamiini sisaldavad ravimid.

ravimid, mis suurendavad uriini eritumist, nagu diureetikumid.

suukaudu võetavad ravimid, mis alandavad veresuhkru taset või insuliin. Teie veresuhkru taset peab regulaarselt mõõtma. Diabeetikutel võib olla tarvis kohandada insuliini igapäevast annust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. balance kasutamise kohta rasedatel ja imetavatel emadel ei ole piisavalt andmeid. Kui te olete rase või toidate last rinnaga peaksite te kasutama balance´it ainult juhul, kui teie arst peab seda tingimata vajalikuks.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

balance ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kuidas BALANCE´it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst määrab kasutamise viisi, kestuse ja sageduse ning lahuse vajaliku mahu ja lahuse toimimiseks vajaliku aja kõhuõõnes.

Kui kõhupiirkonnas tekib surve, võib arst mahtu vähendada.

Pidev ambulatoorne peritoneaaldialüüs:

Täiskasvanud: Tavaline annus on 2000...3000 ml lahust neli korda ööpäevas sõltuvalt kehakaalust ja neerufunktsioonist.

Pärast 2...10 tunnilist toimimisaega lahus eemaldatakse.

Lapsed: Arst määrab vajaliku dialüüsilahuse mahu sõltuvalt lapse taluvusest, vanusest ja kehapindalast.

Soovitatav algannus on 600...800 ml/m2 (kuni 1000 ml/m2 öö möödudes) kehapindala kohta neli korda ööpäevas.

Automaatne peritoneaaldialüüs:

Selleks kasutatakse sleep•safe (turvalise magamise) või Safe•Lock (turvalise lukustuse) süsteemi. Koti vahetust kontrollitakse automaatselt segaja poolt öö möödudes.

Täiskasvanud: Tavaliselt manustatakse patsiendile 2000 ml (maksimaalselt 3000 ml) iga vahetuskorra ajal koos 3 kuni 10 vahetusega öö jooksul ja dialüüs toimub öösel magamise ajal tavaliselt 8 kuni 10 tundi. Öine dialüüs on kombineeritud enamasti 1 või 2 kotivahetusega päevasel ajal.

 1. •Lapsed: Ühe vahetuskorra ajal kasutatav vedeliku maht peaks olema 800...1000 ml/m2 (kuni 1400 ml/m) kehapindala kohta koos 5 kuni 10 vahetusega öö jooksul.

Kasutage balance´it ainult peritoneaalõõnes.

Kasutage balance´it ainult siis, kui lahus on selge ja kott ei ole kahjustunud.

balance on saadaval kahekambrilises kotis. Enne kasutamist tuleb kahes kambris olevad lahused segada vastavalt kirjeldusele.

Kasutamisjuhend

Ohutuse tagamise (stay•safe ) süsteem püsivaks ambulatoorseks peritoneaaldialüüsiks:

Soojendage esmalt lahust sisaldav kott kehatemperatuurini. Seda tuleb teha kasutades sobilikku koti soojendajat. Soojendusaeg 2000 ml kotile koos alustustemperatuuriga 22ºC on ligikaudu 120 minutit. Detailsemat informatsiooni saab koti soojendaja kasutamisjuhisest. Paikse ülekuumenemise vältimiseks ei tohi soojendamiseks kasutada mikrolaineahju. Peale lahuse soojendamist võib alustada kottide vahetamist.

Lahuse ettevalmistamine

Kontrollige soojendatud lahusekotti (etikett, aegumiskuupäev, lahuse läbipaistvus, koti ja pealispakendi rikkumatus, avatavate ühenduste terviklikkus). Asetage kott kõvale alusele. Avage koti pealispakend ning seejärel desinfektsioonikorgi pakend. Peske käed antimikroobse pesuvahendiga. Rullige kotti, mis on asetatud välimisele kattekilele, ühest servast alates kokkupoole kambritevahelise ühenduse avanemiseni. Kahes kambris paiknevad lahused segunevad iseeneslikult. Nüüd rullige kotti alates selle ülaservast kokku seni, kuni alumise kolmnurga avatav kinnitus on täielikult lahti. Kontrollige, et kõik avatavad kinnitused on täielikult lahti. Veenduge, et lahus on läbipaistev ja et kott ei leki.

Koti vahetamise ettevalmistamine

Riputage lahusega kott ülemisse infusioonialuse auku, rullige lahti lahusekoti toru ning asetage pööratava lülitiga süsteemi ühendus (DISC) organisaatoralusesse. Pärast lahusekoti toru lahtipakkimist väljavoolukotti, riputage väljavoolukott infusioonialuse alumisse auku Asetage kateetri ühendus ühte organisaatoraluse kahest avausest. Asetage uus desinfektsioonikork organisaatoraluse teise vabasse avausse. Desinfitseerige käed ja eemaldage DISC-i kaitse. Ühendage kateetri ühendus DISC-iga.

Väljavool

Avage pikenduse klamber. Algab väljavool. Asend (

Loputamine

Pärast väljavoolu lõppu laske värskel lahusel voolata väljavoolukotti (ligikaudu 5 sekundi jooksul).Asend ((

Lahuse viimine kõhuõõnde

Alustage lahuse viimist kõhuõõnde pöörates kontroll-lüliti õigesse asendisse. Asend )(

Ohutusabinõud

Sulgege kateetri pikendus, sisestades PIN-i kateetri ühendusse. Asend ((((

Lahtiühendamine

Eemaldage uuelt desinfektsioonikorgilt kaitse ning keerake see eelmise külge. Eemaldage kateetri ühendus DISC-i küljest ning ühendage kateetri ühendus uue desinfektsioonikorgiga.

DISC-i sulgemine

Sulgege DISC kasutatud desinfektsioonikorgi lahtise otsaga, mis on jäänud organisaatoraluse parempoolsesse auku.

 1. Kontrollige väljavoolanud dialüsaadi läbipaistvust ja kaalu ning kui väljavoolanud vedelik on läbipaistev, võite selle ära visata.

Turvalise magamise (sleep•safe) süsteem automaatseks peritoneaaldialüüsiks:

Automaatse peritoneaaldialüüsi (APD) käigus soojendatakse lahus automaatselt segaja poolt.

3000 ml sleep•safe süsteem

 1. Lahuse ettevalmistamine: vaata stay•safe süsteem.
 2. Rullige lahti koti torud.
 3. Eemalda kaitsekork.
 4. Asetage koti ühendus vabasse sleep•safe segaja kandiku avasse.
 5. Kott on nüüd valmis kasutamiseks sleep•safe komplektiga.

5000 ja 6000 ml sleep•safe süsteem

Lahuse ettevalmistamine

Kontrollige lahusekotti (etikett, aegumiskuupäev, lahuse läbipaistvus, koti ja pealispakendi rikkumatus, avatavate ühenduste terviklikkus). Asetage kott kõvale alusele. Avage koti pealispakend. Peske käed antimikroobse pesuvahendiga. Voltige lahti keskmine avatav kinnitus ja koti ühenduslüli. Rullige kotti, mis on asetatud välimisele kattekilele, ühest servast diagonaalis koti ühenduslüli poole keskmise ühenduse avanemiseni. Jätkake rullimist kuni väikese kambri avatav kinnitus samuti avaneb. Kontrollige, et kõik avatavad kinnitused on täielikult lahti. Veenduge, et lahus on läbipaistev ja et kott ei leki.

– 5. Vaata 3000 ml sleep•safe süsteem.

Turvalise lukustuse (Safe•Lock) süsteem automaatseks peritoneaaldialüüsiks:

Automaatse peritoneaaldialüüsi (APD) käigus soojendatakse lahus automaatselt segaja poolt.

 1. Lahuse ettevalmistamine: vaata 5000 ja 6000 ml sleep•safe süsteem.
 2. Eemaldage torudelt ühenduslüli kaitsekork.
 3. Ühendage torud kotiga.
 4. Murdke sisemine lukk väänates toru ja PIN-i üle 90º mõlemale poole.
 5. Kott on nüüd kasutamiseks valmis.

Iga kotti tuleb kasutada ainult üks kord ja kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata.

Peale vastavat koolitust võib balance´it kasutada iseseisvalt kodus. Selleks tuleb veenduda, et täpselt järgitakse kõike koolitusel õpitut ning ka hügieeni tingimusi kottide vahetamisel.

Kontrollige alati väljavoolanud dialüsaati hägususe suhtes. Vaadake lõiku 2.

Kui te kasutate balance´it rohkem kui ette nähtud

Kui te lasite liiga palju lahust voolata kõhuõõnde, saab liigse lahuse lasta välja voolata. Kui te olete kasutanud liiga palju kotte, siis palun võtke ühendust oma arstiga, kuna selle tulemusel võivad tekkida vedeliku ja/või elektrolüütide tasakaalu häired.

Kui te unustate balance´it kasutada

Proovige saavutada välja kirjutatud dialüsaadi kogus 24 tunniseks perioodiks, et vältida võimalikke eluohtlikke tagajärgi. Kui te ei ole kindel, konsulteerige oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Peritoneaaldialüüsi ravi tulemusel võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed: väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

kõhukelme põletik, mida iseloomustab hägune dialüsaat, kõhuvalu, palavik, halb enesetunne või väga harvadel juhtudel veremürgistus.

Palun näidake oma arstile koti sisu, mis sisaldab väljunud dialüsaati.

naha põletik kateetri väljumiskohas või piki kateetri pikkust, mis on ära tuntav punetuse, paistetuse, valu, leemetamise või koorikutena.

kõhuseina song.

Palun võtke otsekohe ühendust oma arstiga kui te märkate mõnda nendest kõrvaltoimetest.

Ravi teised kõrvaltoimed on:

sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

probleemid dialüsaadi sisse- või väljavooluga

kõhu venitus- või täistunne

õlavalu

aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

kõhulahtisus

kõhukinnisus

väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st):

veremürgistus

teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

hingamisraskused

halb enesetunne

balance´i kasutamisel võivad esineda järgmised kõrvaltoimed: väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

kaaliumi defitsiit

sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

kaltsiumi liig, kui kaltsiumit võetakse sisse liiga palju

kõrge veresuhkru tase

kõrge rasva tase veres

kehakaalu suurenemine

aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

liiga madal kehavedeliku tase, mis on äratuntav kiirest kehakaalu langusest, madalast vererõhust, kiirest pulsist

liiga kõrge kehavedeliku tase, mis on äratuntav kopsus ja kudedes olevast vedelikust, kõrgest vererõhust, hingamisraskustest

pearinglus

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas balance´it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kotil ja karbil pärast "EXP". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Mitte hoida temperatuuril alla 4 ºC.

Valmislahus tuleb kasutada otsekohe, kuid maksimaalselt 24 tunni jooksul peale segamist.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida balance sisaldab

Toimeained kasutamisvalmis 1 liitris lahuses on:

Kaltsiumkloriiddihüdraat

0,2573 g

Naatriumkloriid

5,640 g

Naatrium(S)-laktaatlahus

7,85 g

(3,925 g naatrium(S)-laktaati)

 

Magneesiumkloriidheksahüdraat

0,1017 g

Glükoosmonohüdraat

16,5 g

(15,0 g veevaba glükoosi)

 

Need toimeainete kogused on samaväärsed:

1,75 mmol/l kaltsiumile, 134 mmol/l naatriumile, 0,5 mmol/l magneesiumile, 101,5 mmol/l kloriidile, 35 mmol/l laktaadile ja 83,2 mmol/l glükoosile.

Teised koostisosad on süstevesi, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid ja naatriumvesinikkarbonaat.

Kuidas balance välja näeb ja pakendi sisu

Lahus on selge ja värvitu.

Valmislahuse teoreetiline osmolaarsus on 358 mOsm/l, pH on ligikaudu 7,0.

balance on saadaval kahekambrilises kotis. Üks kamber sisaldab aluselist naatriumlaktaadi lahust ja teine happelist glükoosil põhinevat elektrolüütide lahust.

balance on saadaval järgmistes rakendussüsteemides ja pakendi suurustes karbi kohta:

stay•safe süsteem:

sleep•safe süsteem:

Safe•Lock süsteem:

4 x 2000 ml

4 x 3000 ml

2 x 5000 ml

4 x 2500 ml

2 x 5000 ml

2 x 6000 ml

4 x 3000 ml

2 x 6000 ml

 

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H., Saksamaa

Tootja:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,

Frankfurter Straße 6-8,

66606 St. Wendel,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: CentralPharma Communications OÜ

Selise 26-11

13522 Tallinn

Tel: +372 6 015 540

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Vt mitmekeelse pakendi infolehe lõpus.

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

balance 1,5% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus balance 2,3% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus balance 4,25% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus balance 1,5% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus balance 2,3% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus balance 4,25% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25/1,75 mmol/l kaltsium lahus on pakendatud kahe kambriga kotti. Ühes kambris on alkaalne laktaadilahus ja teises happeline glükoosi baasil valmistatud elektrolüütide lahus. Avades kahe kambri vahelise kinnituse, lahused segunevad ning tekib kasutusvalmis neutraalne lahus.

ENNE MANUSTAMISKÕLBLIKUKS MUUTMIST

1 liiter happelist glükoosi baasil valmistatud lahust sisaldab:

 

balance

balance

balance

balance

balance

balance

 

1,5%

2,3%

1,5%

2,3%

 

4,25%

4,25%

 

glükoos,

glükoos,

glükoos,

glükoos,

 

glükoos,

glükoos,

 

1,25

1,25

1,75

1,75

 

1,25 mmol/l

1,75 mmol/l

 

mmol/l

mmol/l

mmol/l

mmol/l

 

kaltsium

kaltsium

kaltsium

kaltsium

kaltsium

kaltsium

 

 

 

Kaltsiumkloriid-

0,3675 g

0,3675 g

0,3675 g

0,5145 g

0,5145 g

0,5145 g

dihüdraat

 

 

 

 

 

 

Naatriumkloriid

11,279 g

11,279 g

11,279 g

11,279 g

11,279 g

11,279 g

Magneesiumkloriid-

0,2033 g

0,2033 g

0,2033 g

0,2033 g

0,2033 g

0,2033 g

heksahüdraat

 

 

 

 

 

 

Glükoosmonohüdraat

33,0 g

50,0 g

93,5 g

33,0 g

50,0 g

93,5 g

(veevaba glükoos)

(30,0 g)

(45,46 g)

(85,0 g)

(30,0 g)

(45,46 g)

(85,0 g)

1 liiter aluselist laktaadilahust sisaldab: Naatrium(S)-laktaatlahus 15,69 g (naatrium(S)-laktaati 7,85 g)

PÄRAST MANUSTAMISKÕLBLIKUKS MUUTMIST

1 liiter neutraalset kasutamiseks valmis lahust sisaldab:

 

balance

balance

balance

balance

balance

balance

 

1,5%

2,3%

1,5%

2,3%

 

4,25%

4,25%

 

glükoos,

glükoos,

glükoos,

glükoos,

 

glükoos,

glükoos,

 

1,25

1,25

1,75

1,75

 

1,25 mmol/l

1,75 mmol/l

 

mmol/l

mmol/l

mmol/l

mmol/l

 

kaltsium

kaltsium

kaltsium

kaltsium

kaltsium

kaltsium

 

 

 

Kaltsiumkloriid-

0,1838 g

0,1838 g

0,1838 g

0,2573 g

0,2573 g

0,2573 g

dihüdraat

 

 

 

 

 

 

Naatriumkloriid

5,640 g

5,640 g

5,640 g

5,640 g

5,640 g

5,640 g

Naatrium(S)-

7,85 g

7,85 g

7,85 g

7,85 g

7,85 g

7,85 g

laktaatlahus

 

 

(3,925 g)

 

(3,925 g)

 

(3,925 g)

 

(3,925 g)

 

(3,925 g)

(3,925 g)

(naatrium(S)-laktaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneesiumkloriid-

 

0,1017 g

 

0,1017 g

 

0,1017 g

 

0,1017 g

 

0,1017 g

0,1017 g

heksahüdraat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glükoosmonohüdraat

 

16,5 g

 

25,0 g

 

 

46,75 g

 

16,5 g

 

25,0 g

46,75 g

(veevaba glükoos)

 

(15,0 g)

 

(22,73 g)

 

(42,5 g)

 

(15,0 g)

 

(22,73 g)

(42,5 g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balance

 

balance

balance

 

balance

 

balance

balance

 

1,5%

 

 

2,3%

 

 

4,25%

 

1,5%

 

2,3%

4,25%

 

glükoos,

 

glükoos,

glükoos,

 

glükoos,

 

glükoos,

glükoos,

 

1,25 mmol/l

1,25

mmol/l

1,25

mmol/l

 

1,75 mmol/l

 

1,75 mmol/l

1,75 mmol/l

 

kaltsium

 

kaltsium

kaltsium

 

kaltsium

 

kaltsium

kaltsium

Ca2+

1,25 mmol

1,25 mmol

1,25 mmol

 

1,75 mmol

 

1,75 mmol

1,75 mmol

Na+

134 mmol

134 mmol

134 mmol

 

134 mmol

 

134 mmol

134 mmol

Mg2+

0,5 mmol

 

0,5 mmol

0,5 mmol

 

0,5 mmol

 

0,5 mmol

0,5 mmol

Cl-

100,5 mmol

100,5 mmol

100,5 mmol

 

101,5 mmol

 

101,5 mmol

101,5 mmol

(S)-laktaat

35 mmol

 

35 mmol

35 mmol

 

35 mmol

 

35 mmol

35 mmol

Glükoos

83,2 mmol

126,1 mmol

235,8 mmol

 

83,2 mmol

 

126,1 mmol

235,8 mmol

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Peritoneaaldialüüsilahus.

Kahe kambriga kott, milles on läbipaistev ja värvitu vesilahus.

Valmis lahus:

 

balance

balance

balance

balance

balance

balance

 

1,5%

2,3%

4,25%

1,5%

2,3%

4,25%

 

glükoos,

glükoos,

glükoos,

glükoos,

glükoos,

glükoos,

 

1,25 mmol/l

1,25 mmol/l

1,25 mmol/l

1,75 mmol/l

1,75 mmol/l

1,75 mmol/l

 

kaltsium

kaltsium

kaltsium

kaltsium

kaltsium

kaltsium

Teoreetiline

356 mOsm/l

399 mOsm/l

509 mOsm/l

358 mOsm/l

401 mOsm/l

511 mOsm/l

osmolaarsus

 

 

 

 

 

 

pH ≈

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Erineva etioloogiaga lõppstaadiumis (dekompenseeritud) krooniline neerupuudulikkus, mida saab ravida peritoneaaldialüüsiga.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Lahust võib kasutada ainult intraperitoneaalselt.

Raviarst täpsustab raviviisi, manustamissageduse ning lahuse toimimiseks vajaliku aja.

Pidev ambulatoorne peritoneaaldialüüs

Täiskasvanud:

Juhul, kui ei ole määratud teisiti, manustatakse patsiendile neli korda ööpäevas 2000 ml iga vahetuskorra ajal. Lahus eemaldatakse pärast 2...10 tunni pikkust toimimisaega.

Konkreetse patsiendi puhul võib olla vajalik annuse, mahu ja vahetamiskordade arvu korrigeerimine. Juhul, kui peritoneaaldialüüsi alguses tekib venitusest valu, tuleb vahetatava vedeliku hulka ajutiselt langetada 500...1500 ml-ni.

Suurematel patsientidel ning juhul, kui neeru jääkfunktsioon puudub, on vajalik kasutada suuremat hulka dialüüsilahust. Neil patsientidel ja teistel, kes taluvad suuremat vedeliku kogust, võib ühe vahetuskorra kohta kasutada 2500...3000 ml lahust.

Lapsed:

Lastel tuleb ühe vahetuskorra ajal kasutatav vedeliku maht määrata sõltuvalt lapse vanusest ja kehapindalast (body surface area, BSA).

 1. Esialgne määratud ühe vahetuskorra ajal kasutatav vedeliku maht peaks olema 600...800 ml/m2 BSA kohta, mida vahetatakse 4 (mõnikord 3 või 5) korda ööpäevas. Seda saab suurendada kuni 1000...1200 ml/m2 BSA kohta sõltuvalt taluvusest, vanusest ja neerufunktsiooni puudulikkuse astmest.

Automaatne peritoneaaldialüüs

Kui vahelduva või pideva tsüklilise peritoneaaldialüüsi läbiviimiseks kasutatakse masinat (sleep•safe segaja või PD-NIGHT segaja), on enam kui ühekordse lahuse vahetuse saavutamiseks soovitatav kasutada suuremat kotti. Segaja sooritab kotivahetusi vastavalt arsti poolt määratud salvestusele segajas.

Täiskasvanud:

Dialüüs toimub öösel magamise ajal tavaliselt 8...10 tundi. Püsiv vedeliku maht on 1500 kuni 3000 ml ja tsüklite arv varieerub tavaliselt 3 kuni 10 korda öö jooksul. Kasutatav vedeliku maht on tavaliselt vahemikus 10 kuni 18 l, kuid võib ulatuda 6 kuni 30 l-ni. Öine dialüüs on kombineeritud enamasti 1 või 2 kotivahetusega päevasel ajal.

Lapsed:

 1. Ühe vahetuskorra ajal kasutatav vedeliku maht peaks olema 800...1000 ml/m2 BSA kohta koos 5 kuni 10 vahetusega öö jooksul. Seda võib suurendada kuni 1400 ml/m2 BSA kohta sõltuvalt taluvusest, vanusest ja neerufunktsiooni puudulikkuse astmest.

Eakatele ei ole eraldi annustamissoovitusi välja töötatud.

Kõrgema glükoosisisaldusega (2,3% või 4,25%) peritoneaaldialüüsilahuseid kasutatakse patsientidel, kelle kehakaal vee retentsiooni arvestamata ületab soovitud väärtuse. Vee eemaldamine organismist suureneb vastavalt peritoneaaldialüüsilahuse glükoosisisalduse tõusule. Suurema glükoosisisaldusega lahuseid tuleb kasutada ettevaatusega, et vältida peritoneumi kahjustamist ja dehüdratatsiooni ning hoida glükoosikoormus võimalikult väiksena.

Peritoneaaldialüüs on pikaajaline ravimeetod, mis seisneb üksiklahuste korduvas manustamises.

balance 1,5% glükoos,

balance 2,3% glükoos,

balance 4,25% glükoos,

1,25/1,75 mmol/l kaltsium

1,25/1,75 mmol/l kaltsium

1,25/1,75 mmol/l kaltsium

balance 1,5% glükoos,

balance 2,3% glükoos,

balance 4,25% glükoos,

1,25/1,75 mmol/l kaltsium

1,25/1,75 mmol/l kaltsium

1,25/1,75 mmol/l kaltsium

sisaldab 15 g glükoosi 1000 ml

sisaldab 22,73 g glükoosi 1000

sisaldab 42,5 g glükoosi 1000 ml

lahuses.

ml lahuses.

lahuses.

 

 

 

Manustamisviis ja kestus

Enne, kui patsient saab peritoneaaldialüüsi jätkata kodus, peab ta läbima asjakohase koolituse; peab harjutama protseduuri teostamise tehnikaid ning näitama üles vilumust. Koolitust peab läbi viima kvalifitseeritud personal. Raviarst peab enne patsiendi lubamist kodusele peritoneaaldialüüsravile

veenduma, et patsient valdab protseduuri tehnikat piisavalt hästi. Iga probleemi või kahtluse korral tuleb kontakteeruda raviarstiga.

Määratud annustega dialüüsi tuleb teostada iga päev ja jätkata seni, kuni on vajalik neerufunktsiooni asendusteraapia rakendamine.

Pidev ambulatoorne peritoneaaldialüüs: stay•safe kott

Lahust sisaldav kott soojendatakse esmalt kehatemperatuurini. Täpsed juhised vt lõik 6.6.

Sobiv annus lastakse voolata läbi peritoneaalkateetri kõhuõõnde 5 kuni 20 minuti jooksul. Raviarsti juhistest lähtuvalt peaks lahus peritoneaalõõnes olema 2 kuni 10 tundi (tasakaalu tekke aeg), misjärel tuleb lahus eemaldada.

Automaatne peritoneaaldialüüs: sleep•safe kott

Määratud sleep•safe lahuse kottide ühendused asetatakse vabasse sleep•safe kandiku avasse ja on nii automaatselt ühendatud sleep•safe segaja voolikute komplektiga. Segaja kontrollib lahuse kottide triipkoode ja annab märku, kui kotid ei vasta segajasse salvestatud arsti poolt määratud lahustele. Pärast seda kontrollige, et voolikute komplekti saab ühendada patsiendi kateetri pikendusega ja ravi saaks alustada. Sleep•safe segaja soojendab sleep•safe lahuse automaatselt kehatemperatuurini kõhuõõnde voolamise ajal. Püsimisajad ja glükoosi kontsentratsioonid on segajasse salvestatud vastavalt arsti poolt määratule (täpsed juhised vt sleep•safe segaja kasutusjuhendist).

Automaatne peritoneaaldialüüs: Safe•Lock kott

Määratud Safe•Lock lahuse kottide ühendused ühendatakse käsitsi PD-NIGHT segaja voolikute komplektiga. Üks Safe•Lock lahuse kott asetatakse segaja soojendusalusele, mida kasutatakse kõigi lahuste soojendamiseks, mis viiakse ravi ajal patsiendi kõhuõõnde. Püsimisajad ja glükoosi kontsentratsioonid on segajasse salvestatud vastavalt arsti poolt määratule (täpsed juhised vt PD- NIGHT segaja kasutusjuhendist).

balance 1,5% glükoos,

balance 2,3% glükoos,

balance 4,25% glükoos,

1,25/1,75 mmol/l kaltsium

1,25/1,75 mmol/l kaltsium

1,25/1,75 mmol/l kaltsium

Lähtudes soovitud osmootsest

Lähtudes soovitud osmootsest

Lähtudes soovitud osmootsest

rõhust võib balance 1,5%

rõhust võib balance 2,3%

rõhust võib balance 4,25%

glükoos, 1,25/1,75 mmol/l

glükoos, 1,25/1,75 mmol/l

glükoos, 1,25/1,75 mmol/l

kaltsium lahust kasutada ka

kaltsium lahust kasutada ka

kaltsium lahust kasutada ka

vahelduvalt teiste, kõrgema

vahelduvalt teiste, madalama või

vahelduvalt teiste, madalama

glükoosisisaldusega (ehk

kõrgema glükoosisisaldusega

glükoosisisaldusega (ehk

kõrgema osmolaarsusega)

(ehk madalama või kõrgema

madalama osmolaarsusega)

peritoneaaldialüüsi lahustega.

osmolaarsusega)

peritoneaaldialüüsi lahustega.

 

peritoneaaldialüüsi lahustega.

 

Vastunäidustused

Antud konkreetse peritoneaaldialüüsi lahuse korral

balance 1,5%/2,3%

balance 4,25% glükoos,

balance 1,5%/2,3%

balance 4,25% glükoos,

glükoos, 1,25 mmol/l

glükoos, 1,75 mmol/l

1,25 mmol/l kaltsium

1,75 mmol/l kaltsium

kaltsium

kaltsium

 

 

balance 1,5%/2,3%

balance 4,25% glükoos,

balance 1,5%/2,3%

balance 4,25% glükoos,

glükoos, 1,25 mmol/l

1,25 mmol/l kaltsium

glükoos, 1,75 mmol/l

1,75 mmol/l kaltsium

kaltsium lahust ei tohi

lahust ei tohi kasutada

kaltsium lahust ei tohi

lahust ei tohi kasutada

kasutada patsientidel,

patsientidel, kellel on

kasutada patsientidel,

patsientidel, kellel on

kellel on laktatsidoos,

laktatsidoos, raske

kellel on laktatsidoos,

laktatsidoos, raske

raske hüpokaleemia ja

hüpokaleemia, raske

raske hüpokaleemia ja

hüpokaleemia, raske

raske hüpokaltseemia.

hüpokaltseemia,

raske hüperkaltseemia.

hüperkaltseemia,

 

hüpovoleemia ja

 

hüpovoleemia ja

 

arteriaalne hüpotensioon.

 

arteriaalne hüpotensioon.

Peritoneaaldialüüsi puhul üldiselt

Peritoneaaldialüüsi ei tohi alustada järgnevate seisundite korral:

 • hiljutine kõhupiirkonna operatsioon või vigastus, anamneesis kõhukoopa operatsioonid liidetega, raske kõhupiirkonna põletus, sooleperforatsioon,
 • ulatuslikud kõhupiirkonna naha põletikud (dermatiit),
 • põletikulised soolehaigused (Crohn’i tõbi, haavandiline koliit, divertikuliit),
 • peritoniit,
 • sisemine või välimine kõhupiirkonna fistul,
 • naba, kubemesong või muud tüüpi kõhuseina songad,
 • kõhukoopa kasvajad,
 • iileus,
 • kopsuhaigused (eriti kopsupõletik),
 • sepsis,
 • väljendunud hüperlipideemia,
 • harvad ureemia juhud, mil peritoneaaldialüüs ei anna efekti,
 • kahheksia ja raske kehakaalu langus, eriti olukordades, kus ei ole võimalik tagada piisavat valkude imendumist seedetraktist,
 • patsiendid, kes ei ole füüsiliselt või vaimselt võimelised arsti juhiste järgi peritoneaaldialüüsi läbi viima.

Kui mõni loetletud seisunditest tekib peritoneaaldialüüsi käigus, otsustab raviarst edasise käsitluse.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Peritoneaaldialüüsilahust ei tohi kasutada intravenoosseks infusiooniks. Antud lahust võib kasutada ainult pärast hoolikat kasu-riski hindamist: balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium

 • hüperparatüreoidismiga patsientidel: Ravi peab piisava enteraalse kaltsiumi imendumise tagamiseks sisaldama ka kaltsiumisisaldavaid fosfaadisidujaid või Dvitamiini.
 • hüpokaltseemia korral: Ajutiselt või pidevalt võib osutuda vajalikuks kasutada kõrgema kaltsiumikontsentratsiooniga peritoneaaldialüüsi lahust; adekvaatse kaltsiumi imendumise korral seedetraktist kaltsiumisisaldavate fosfaadisidujate ja/või Dvitamiini manustamise korral, ei ole see võimalik.

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium

 • hüperkaltseemia korral, mis näiteks võib olla tingitud kaltsiumisisaldavate fosfaadisidujate ja/või D vitamiini manustamisest (võib kaaluda madalama kaltsiumikontsentratsiooniga peritoneaaldialüüsi lahuse kasutamist ajutiselt või püsivalt).

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25/1,75 mmol/l kaltsium

 • oksendamise ja/või diarröa tõttu tekkinud elektrolüütide kao korral (ajutiselt võib osutuda vajalikuks kaaliumisisaldava peritoneaaldialüüsi lahuse kasutamine).
 • kui patsient saab ravi digitaalise preparaatidega: regulaarne seerumi kaaliumisisalduse jälgimine on kohustuslik (vt lõik 4.5). Raske hüpokaleemia tõttu võib olla vajalik koos dieetraviga kasutada ka kaaliumisisaldavaid dialüüsilahuseid.
 • kui patsiendil on polütsüstilised neerud.

Peritoneaaldialüüsi käigus tekib valgu, aminohapete ja veeslahustuvate vitamiinide kadu. Defitsiiti tuleb vältida adekvaatse dieedi või toidulisandite abil.

Pikaajalise peritoneaaldialüüsi käigus võivad muutuda peritoneumi transpordifunktsiooni iseloomustavad näitajad, millele on eelkõige iseloomulik ultrafiltratsiooni kadu. Rasketel juhtudel

tuleb peritoneaaldialüüs katkestada ning üle minna hemodialüüsile.

Regulaarselt on soovitav jälgida järgmisi parameetreid:

 • kehakaal hüpo ja hüperhüdratatsiooni varajaseks tuvastamiseks,
 • naatriumi, kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi, fosfaadi kontsentratsioonid seerumis, happealus tasakaal, veregaasid ja vere valgusisaldus,
 • kreatiniini ja uurea kontsentratsioonid seerumis,
 • parathormoon ja teised luumetabolismi iseloomustavad näitajad,
 • vere glükoosisisaldus,
 • neeru jääkfunktsioon peritoneaaldialüüsi korrigeerimiseks.

Kontrollida tuleb väljavoolava vedeliku läbipaistvust ja mahtu. Hägune vedelik ja/või kõhuvalu esinemine viitavad peritoniidile.

Eakad

Enne peritoneaaldialüüsi alustamist tuleb eakatel arvesse võtta songade suuremat esinemissagedust.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Antud peritoneaaldialüüsilahuse kasutamine võib põhjustada teiste ravimite, mis on peritoneumi kaudu dialüüsitavad, toime vähenemist. Vajalikuks võib osutuda annuse kohandamine.

Märkimisväärne seerumi kaaliumikontsentratsiooni langus võib tõsta digitaalisega seotud kõrvaltoimete sagedust. Seerumi kaaliumisisaldust peab eriti tähelepanelikult jälgima samaaegse ravi korral digitaalise preparaatidega (vt lõik 4.4).

Diureetikumide kasutamine võib aidata säilitada jääkdiureesi, kuid võib põhjustada ka häireid vee ja elektrolüütide tasakaalus.

Diabeetikutel tuleb suurenenud glükoosikoormust arvestades korrigeerida ööpäevast insuliini või suukaudsete hüpoglükeemilise toimega ravimite annust.

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium

Samaaegne kaltsiumisisaldavate ravimite või D-vitamiini manustamine võib põhjustada hüperkaltseemiat.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

balance lahuste kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Loomkatsete andmed puuduvad (vt lõik 5.3). Kaaludes peritoneaaldialüüsi võimaliku ravina raseduse ajal, tuleb kaaluda ravist saadavat kasu ja võimalikke ohte ja komplikatsioone emale ja lapsele.

Imetamine

balance’i toimeained erituvad rinnapiima. Adekvaatse ravi korral ei ole siiski oodata kõrvaltoimeid lapsele. Kaaluda võib ajutist rinnaga toitmise katkestamist, võttes arvesse imetamise kasu lapsele ja ravi kasu emale.

Fertiilsus

Puuduvad kliinilised andmed võimaliku toime kohta viljakusele. Terapeutilisel kasutamisel ei ole siiski oodata mõju viljakusele.

Toime reaktsioonikiirusele

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25/1,75 mmol/l kaltsium lahus ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25/1,75 mmol/l kaltsium on elektrolüütide lahus, mille koostis on sarnane vere elektrolüütide sisaldusega. Lisaks on lahusel füsioloogilisele pH-väärtusele sarnane neutraalne pH.

Kõrvaltoimed võivad olla tingitud peritoneaaldialüüsi protsessist või peritoneaaldialüüsilahusest.

Kõrvaltoimed on järjestatud esinemissageduse järgi, kasutades järgmist terminoloogiat:

väga sage

≥1/10

sage

≥1/100 kuni <1/10

aeg-ajalt

≥1/1000 kuni <1/100

harv

≥1/10000 kuni <1/1000

väga harv

<1/10000

 

 

teadmata

ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 

 

Võimalikud peritoneaaldialüüsilahuse kõrvaltoimed

Endokriinsüsteemi häired

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium

 • Sekundaarne hüperparatüreoidism koos võimalike luumetabolismi häiretega (teadmata).

Ainevahetus- ja toitumishäired

 • Kõrgenenud vere glükoosisisaldus (sage).
 • Hüperlipideemia (sage).
 • Kehakaalu tõus, mis on tingitud pidevast glükoosi imendumisest peritoneaaldialüüsi lahusest (sage).

Südame ja vaskulaarsed häired

 • Tahhükardia (aegajalt).
 • Hüpotensioon (aegajalt).
 • Hüpertensioon (aegajalt).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 • Düspnoe (aegajalt).

Neerude ja kuseteede häired

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium

 • Elektrolüütide tasakaalu häired, näiteks hüpokaleemia (väga sage).
 • Hüpokaltseemia (aegajalt).

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium

 • Elektrolüütide tasakaalu häired, näiteks hüpokaleemia (väga sage).
 • Hüperkaltseemia kombinatsioonis suurenenud kaltsiumi imendumisega, näiteks kaltsiumisisaldavate fosfaadisidujate manustamisel (sage).

Üldised häired

 • Pearinglus (aegajalt).
 • Tursed (aegajalt).
 • Hüdratatsiooni häired (aegajalt), mis seisnevad kas kehakaalu kiires vähenemises (dehüdratatsioon) või suurenemises (hüperhüdratatsioon). Kõrgema glükoosisisaldusega lahuste kasutamise korral võib tekkida raske dehüdratatsioon.

Raviviisi võimalikud kõrvaltoimed

Infektsioonid ja infestatsioonid

 • Peritoniit (väga sage), millele viitab väljuva vedeliku hägusus. Hiljem võib tekkida kõhuvalu, palavik ja üldine nõrkus või väga harvadel juhtudel sepsis. Patsient peab neil juhtudel viivitamata pöörduma arsti poole. Häguse vedelikuga kott tuleb sulgeda steriilse kinnitusega ning hinnata mikrobioloogilise saastumise suhtes ning valgete vereliblede hulka.
 • Kateetri väljumiskoha ja tunneli nahainfektsioonid (väga sage).

Kateetri väljapääsuava ja tunneli nahainfektsioonide korral tuleb võimalikult kiiresti konsulteerida raviarstiga.

 • Sepsis (väga harv).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 • Õlavalu (sage).
 • Diafragma elevatsioonist tingitud düspnoe (teadmata).

Seedetrakti häired

 • Song (väga sage).
 • Kõhu venitus ning täistunne (sage).
 • Diarröa (aegajalt).
 • Kõhukinnisus (aegajalt).

Üldised häired ja manustamiskoha/kateetri reaktsioonid

 • Punetus, turse, eksudatsioonid, koorikud ja valu kateetri väljumiskohas (väga sage).
 • Dialüüsilahuse sisse ja väljavoolu häired (sage).
 • Üldine nõrkus (teadmata).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamisega seoses ei ole teateid erakorraliste olukordade tekkest.

Kõhuõõnde viidud liigse manustatud dialüüsilahuse saab kergesti eemaldada väljavoolukotti. Liiga sage vahetamine võib tekitada dehüdratatsiooni ja/või elektrolüütide tasakaalu häireid, mis vajavad vältimatut arstiabi. Kui lahuse vahetamine on ununenud, tuleb ühendust võtta raviarsti või dialüüsi keskusega.

Ebaõige tasakaalustamine võib viia hüper- või dehüdratatsioonile ja elektrolüütide tasakaalu häire tekkele.

Kõige tõenäolisem balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25/1,75 mmol/l kaltsium üleannustamise tagajärg on dehüdratatsioon.

Aladoseerimine, ravi häirumine või katkestamine võib viia eluohtlikule hüperhüdratatsioonile, mida iseloomustavad perifeersete tursete teke ja kardiaalne dekompensatsioon ja/või teised eluohtlikud ureemia sümptomid.

Raviks tuleb rakendada üldtunnustatud erakorralise ravi ja intensiivravi põhimõtteid. Patsient võib viivitamatult vajada hemodialüüsi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Peritoneaaldialüüsi lahused, hüpertoonilised lahused ATC-kood: B05DB

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25/1,75 mmol/l kaltsium on laktaatpuhvriga glükoosisisaldav elektrolüütide lahus, mis on näidustatud intraperitoneaalseks manustamiseks erineva etioloogiaga lõppstaadiumis neerupuudulikkuse raviks pideva ambulatoorse peritoneaaldialüüsiga (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD).

Pidevale ambulatoorsele peritoneaaldialüüsile on iseloomulik rohkem või vähem pidev, tavaliselt 2 liitri dialüüsilahuse olemasolu kõhuõõnes. Dialüüsilahus asendatakse kolm kuni viis korda ööpäevas värske lahusega.

Kõikide peritoneaaldialüüsi tehnikate aluspõhimõte on peritoneumi kasutamine poolläbilaskva membraanina, mis võimaldab lahustunud ainete ja vee vahetust vere ja dialüüsilahuse vahel difusiooni ja konvektsiooni protsesside abil vastavalt ainete füüsikalistele ja keemilistele omadustele.

Lahuse elektrolüütide profiil on põhimõtteliselt sarnane füsioloogilise seerumi elektrolüütide sisaldusega, kuid lahuse profiili on kohandatud (näiteks kaaliumisisaldus), kasutamiseks ureemilistel patsientidel neerufunktsiooni asendusteraapiana intraperitoneaalse lahustuvate ainete ja vedelikuvahetuse abil.

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium

Antud dialüüsilahuse kaltsiumikontsentratsioon on 1,25 mmol/l ning selle kasutamisel on tõestatud hüperkaltseemia tekkeriski vähenemine samaaegse kaltsiumisisaldavate fosfaadisidujate ja/või D- vitamiini kasutamisega.

Ained, mis tavapäraselt eritatakse uriiniga, näiteks lämmastikuainevahetuse jääkproduktid, nagu uurea ja kreatiniin, anorgaaniline fosfaat, kusihape ja teised lahustuvad ained ning vesi, eritatakse nüüd dialüüsilahusesse. Vedeliku tasakaalu hoidmiseks võib vedeliku eritumise (ultrafiltratsiooni) mõjutamiseks lahusele lisada erinevaid glükoosikoguseid.

Metaboolse atsidoosi, mis on lõppstaadiumis neerupuudulikkuse komplikatsioon, tasakaalustamiseks on lahusesse lisatud laktaat. Laktaadi täieliku metabolismi käigus tekib bikarbonaat.

Farmakokineetilised omadused

Lämmastikuainevahetuse jääkproduktid (näiteks uurea, kreatiniin, kusihape), anorgaaniline fosfaat ja elektrolüüdid, nagu naatrium, kaalium, kaltsium ja magneesium, eritatakse organismist dialüüsilahusesse difusiooni ja/või konvektsiooni teel.

Glükoos toimib balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25/1,75 mmol/l kaltsium dialüsaadis osmootse ainena. Glükoos imendub aeglaselt, vähendades difusioonigradienti dialüüsilahuse ja ekstratsellulaarse vedeliku vahel. Ultrafiltratsioon on maksimaalne lahuse toimeaja alguses, maksimaalne intensiivsus saavutatakse kahe kuni kolme tunni jooksul. Hiljem põhjustab imendumine ultrafiltraadi koguse progresseeruva vähenemise.

Pärast 4 tunni möödumist on ultrafiltraat keskmiselt võrdne 100 ml 1,5%, 400 ml 2,3% ja 800 ml 4,25% glükoosilahusega. Kuue tunni pikkuse dialüüsi korral imendub 60...80% dialüsaadis olevast glükoosist.

Puhvrina kasutatav laktaat imendub peaaegu täielikult pärast 6-tunnist toimeaega. Normaalse maksafunktsiooniga patsientidel metaboliseeritakse laktaat kiiresti, mida näitab vahepealsete metaboliitide normaalne kontsentratsioon.

Kaltsiumi ülekanne sõltub dialüüsilahuse glükoosikontsentratsioonist, väljutatava vedeliku mahust, seerumi ioniseeritud kaltsiumi kontsentratsioonist ning kaltsiumisisaldusest dialüüsilahuses. Mida kõrgemad on glükoosikontsentratsioon, väljutatav vedeliku maht ja seerumi kaltsiumikontsentratsioon ning mida madalam on kaltsiumikontsentratsioon dialüüsilahuses, seda suurem on kaltsiumi ülekanne patsiendilt dialüsaati.

balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium

Tüüpilise CAPD režiimi korral, mil kasutatakse kolme 1,5% ja ühte 4,25% glükoosikontsentratsiooniga 1,25 mmol/l kaltsiumit sisaldavat lahust ööpäevas, eemaldatakse ööpäevas organismist hinnanguliselt 160 mg kaltsiumi, mistõttu on hüperkaltseemia tekke ohuta võimalik suurendada suukaudset kaltsiumisisaldavate ravimite ja D-vitamiini annust.

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilisi toksilisuse uuringuid balance 1,5%/2,3%/4,25% glükoos, 1,25/1,75 mmol/l kaltsium lahusega ei ole teostatud. balance koostises olevad elektrolüüdid ja glükoos on inimese plasma füsioloogilised komponendid. Seega ei ole oodata toksilisi toimeid, kui järgitakse adekvaatselt soovitusi näidustuste, vastunäidustuste ja annustamiste kohta.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Süstevesi

Vesinikkloriidhape

Naatriumhüdroksiid

Naatriumvesinikkarbonaat

Sobimatus

Sobimatuse ning saastumise ohu tõttu tohib teisi ravimeid lisada vaid arsti ettekirjutusel.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Kõlblikkusaeg

Kõlblikkusaeg müügipakendis: 2 aastat.

Lõigus 6.6 toodud juhiste järgi valmistatud ja ilma täiendavate ravimiteta valmislahuse kõlblikkusaeg: Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul temperatuuril kuni 20 °C.

Säilitamise eritingimused

Mitte hoida temperatuuril alla 4 ºC.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Kahe kambriga kott:

Laktaadilahus: glükoosi baasil valmistatud elektrolüütide lahus = 1:1

Kahe kambriga koti süsteem koosneb polüvinüülkloriidi mittesisaldavast kahe kambriga lahusekotist, mida ümbritseb kaitsekott; mõlemad kotid on valmistatud mitmekihilisest polüolefiinbaasil kilest.

Saadaval on kolm pakendi varianti:

stay•safe:

Ohutuse tagamise (stay•safe) süsteem koosneb kahe kambriga koti süsteemist, polüolefiinist valmistatud torude süsteemist, pööratava lülitiga (polüpropüleenist) süsteemi ühendusest (DISC) ja mitmekihilisest polüolefiinbaasil kilest valmistatud väljavoolukotist.

sleep•safe:

Turvalise magamise (sleep•safe) süsteem koosneb kahe kambriga koti süsteemist ning polüpropüleenist valmistatud koti ühendusest.

Safe•Lock:

Turvalise lukustusega (Safe•Lock) süsteem koosneb kahe kambriga koti süsteemist ning polükarbonaadist valmistatud Safe•Lock ühendusest.

Pakendi suurused: stay•safe

4 kotti, millest igaüks sisaldab 2000 ml

4 kotti, millest igaüks sisaldab 2500 ml

4 kotti, millest igaüks sisaldab 3000 ml

sleep•safe

4 kotti, millest igaüks sisaldab 3000 ml

2 kotti, millest igaüks sisaldab 5000 ml

2 kotti, millest igaüks sisaldab 6000 ml

Safe•Lock

2 kotti, millest igaüks sisaldab 5000 ml

2 kotti, millest igaüks sisaldab 6000 ml

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Lahus, mis jääb ühekordsel kasutamisel alles, tuleb ära visata.

stay•safe süsteem pidevaks ambulatoorseks peritoneaaldialüüsiks (CAPD):

Esmalt soojendatakse lahust sisaldav kott kehatemperatuurini. Kuni 3000 ml kottide puhul tuleb soojendamiseks kasutada sobilikku koti soojendajat. 2000 ml koti, mille algtemperatuur on 22 °C, soojendamiseks kulub ligikaudu 120 minutit. Temperatuuri kontrollitakse automaatselt ning see on seadistatud temperatuurile 39 °C ± 1 °C. Täpsem informatsioon on saadaval koti soojendaja kasutusjuhendis. Paikse ülekuumenemise vältimiseks ei ole soojendamiseks soovitatav kasutada mikrolaineahju.

Lahuse ettevalmistamine

Kontrollige soojendatud lahusekotti (etikett, aegumiskuupäev, lahuse läbipaistvus, koti ja pealispakendi rikkumatus, avatavate ühenduste terviklikkus). Asetage kott kõvale alusele. Avage koti pealispakend ning seejärel desinfektsioonikorgi pakend. Peske käed antimikrobiaalse pesuvahendiga. Rullige kotti, mis on asetatud välimisele kattekilele, ühest servast alates kokkupoole kambritevahelise ühenduse avanemiseni. Kahes kambris paiknevad lahused segunevad iseeneslikult. Nüüd rullige kotti alates selle ülaservast kokku seni, kuni alumise kolmnurga avatav kinnitus on täielikult lahti. Kontrollige, et kõik avatavad kinnitused on täielikult lahti. Veenduge, et lahus on läbipaistev ja et kott ei leki.

Koti vahetamise ettevalmistamine

Riputage lahusega kott ülemisse infusioonialuse auku, rullige lahti lahusekoti toru ning asetage pööratava lülitiga süsteemi ühendus (DISC) organisaatoralusesse. Pärast lahusekoti toru

lahtipakkimist väljavoolukotti, riputage väljavoolukott infusioonialuse alumisse auku. Asetage kateetri ühendus ühte organisaatoraluse kahest avausest. Asetage uus desinfektsioonikork organisaatoraluse teise vabasse avausse. Desinfitseerige käed ja eemaldage DISC-i kaitse. Ühendage kateetri ühendus DISC-iga.

Väljavool

Avage pikenduse klamber. Algab väljavool. Asend (

Loputamine

Pärast väljavoolu lõppu laske värskel lahusel voolata väljavoolukotti (ligikaudu 5 sekundi jooksul). Asend ((

Lahuse viimine kõhuõõnde

Alustage lahuse viimist kõhuõõnde, pöörates kontroll-lüliti õigesse asendisse. Asend )(

Ohutusabinõud

Sulgege kateetri pikendus, asetades kateetri ühendusse peenikese pulga (PIN). Asend ((((

Lahtiühendamine

Eemaldage uuelt desinfektsioonikorgilt kaitse ning keerake see eelmise külge. Eemaldage kateetri ühendus DISC-i küljest ning ühendage kateetri ühendus uue desinfektsioonikorgiga.

DISC-i sulgemine

Sulgege DISC kasutatud desinfektsioonikorgi lahtise otsaga, mis on jäänud organisaatoraluse parempoolsesse auku.

 1. Kontrollige väljavoolanud dialüsaadi läbipaistvust ja kaalu ning kui väljavoolanud vedelik on läbipaistev, võite selle ära visata.

sleep•safe süsteem automaatseks peritoneaaldialüüsiks (APD) (sleep•safe süsteemi paigaldust vt selle kasutusjuhendist):

3000 ml sleep•safe süsteem:

 1. Lahuse ettevalmistamine: vt stay•safe süsteem
 2. Rullige lahti koti torud.
 3. Eemaldage kaitsekork.
 4. Asetage koti ühendus vabasse sleep•safe segaja kandiku avasse.
 5. Kott on nüüd valmis kasutamiseks sleep•safe komplektiga.

5000 ja 6000 ml sleep•safe süsteem:

1.Lahuse ettevalmistamine

Kontrollige lahusekotti (etikett, aegumiskuupäev, lahuse läbipaistvus, koti ja pealispakendi rikkumatus, avatavate ühenduste terviklikkus). Asetage kott kõvale alusele. Avage koti pealispakend. Peske käed antimikroobse pesuvahendiga. Voltige lahti keskmine avatav kinnitus ja koti ühenduslüli. Rullige kotti, mis on asetatud välimisele kattekilele, ühest servast diagonaalis

koti ühenduslüli poole keskmise ühenduse avanemiseni. Jätkake rullimist kuni väikese kambri avatav kinnitus samuti avaneb. Kontrollige, et kõik avatavad kinnitused on täielikult lahti.

Veenduge, et lahus on läbipaistev ja et kott ei leki.

 1. Rullige lahti koti torud.
 2. Eemaldage kaitsekork.
 3. Asetage koti ühendus vabasse sleep•safe segaja kandiku avasse.
 4. Kott on nüüd valmis kasutamiseks sleep•safe komplektiga.

Safe•Lock süsteem automaatseks peritoneaaldialüüsiks (APD) (Safe•Lock süsteemi paigaldust vt selle kasutusjuhendist): 1.Lahuse ettevalmistamine: vt 5000 ja 6000 ml sleep•safe süsteem

Eemaldage torudelt ühenduslüli kaitsekork .

 1. Ühendage torud kotiga.
 2. Murdke sisemine lukk väänates toru ja peenikest pulka üle 90º mõlemale poole.
 3. Kott on nüüd kasutamiseks valmis.

Vt ka lõik 4.2.

Käsitlemine

Valmislahus tuleb kasutada kohe, kuid hiljemalt 24 tunni jooksul pärast lahuse kokkusegamist (vt ka lõik 6.3).

Transpordi või säilitamise käigus võib plastikust pakend kahjustuda. Vigastuse tulemusena võib mikroorganismide kasv dialüüsilahuses põhjustada saastumise. Kõiki pakendeid tuleb seetõttu enne kotiga ühendamist ning peritoneaaldialüüsi lahuse kasutamist vigastuste suhtes hoolikalt uurida. Võimaliku kontaminatsiooni ohu tõttu tuleb tähele panna kõiki, ka väikeseid, vigastusi koti ühenduskohtades, sulguritel, pakendi kinnitusribadel ja nurkades. Mitte kunagi ei tohi kasutada vigastatud või häguse sisuga kotte.

Lahust tohib kasutada vaid siis, kui dialüüsilahus on läbipaistev ning pakend rikkumata.

Pealispakend tuleb eemaldada alles enne lahuse viimist kõhuõõnde.

Toodet ei tohi kasutada enne kahe lahuse kokku segamist.

Infektsiooniohu vähendamiseks tuleb dialüsaadi vahetamise ajal tagada aseptika tingimuste täitmine.

Peritoneaaldialüüsi lahusele ravimite lisamine:

Valmislahusele võib teisi ravimeid lisada aseptilistes tingimustes ainult arsti ettekirjutusel. Dialüüsilahuse ja lisatavate ravimite sobimatuse ohu tõttu võib lahusele kuni toodud kontsentratsioonideni lisada vaid järgmisi arsti poolt määratud ravimeid: hepariin 1000 TÜ/l, insuliin 20 TÜ/l, vankomütsiin 1000 mg/l, teikoplaniin 400 mg/l, tsefasoliin 500 mg/l, tseftasidiim 250 mg/l, gentamütsiin 8 mg/l. Pärast põhjalikku segamist ning veendumist, et peritoneaaldialüüsi lahus ei ole hägune ega sisalda mingeid lahustumata aine osakesi, tuleb lahus viivitamatult ära kasutada (säilitada ei tohi).

MÜÜGILOA HOIDJA

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBRID

balance 1,5% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus: 511706 balance 2,3% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus: 511906 balance 4,25% glükoos, 1,25 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus: 511806 balance 1,5% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus: 511506 balance 2,3% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus: 511606 balance 4,25% glükoos, 1,75 mmol/l kaltsium, peritoneaaldialüüsilahus: 512006

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30.03.2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 03.12.2009

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

august 2017