Asacol - toimeainet modifitseeritult vabastav tablett (1600mg)

ATC Kood: A07EC02
Toimeaine: mesalasiin
Tootja: Tillotts Pharma GmbH

Artikli sisukord

ASACOL
toimeainet modifitseeritult vabastav tablett (1600mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Asacol, 1600 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Mesalasiin (mesalazinum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Asacol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Asacol’i kasutamist
 3. Kuidas Asacol’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Asacol’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Asacol ja milleks seda kasutatakse

Asacol sisaldab toimeainet mesalasiin. Tegemist on põletikuvastase ravimiga, mida kasutatakse haavandilise koliidi raviks. Haavandiline koliit on haigus, mille puhul käärsoole või pärasoole limaskest muutub põletikuliseks (punane ja turses), mis võib põhjustada sagedast ja verist roojamist, tihti koos kõhukrampidega.

Asacol’i kasutatakse käärsoole ja pärasoole põletiku (kerge kuni mõõduka raskusega äge haavandiline koliit) raviks ja ägenemise ennetamiseks.

Mida on vaja teada enne Asacol’i kasutamist

Ärge kasutage Asacol’i:

 • kui olete mesalasiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6.1) suhtes allergiline;
 • kui te olete allergiline salitsülaatide (nt atsetüülsalitsüülhape) suhtes;
 • kui teil on raske maksakahjustus;
 • kui teil on raske neerukahjustus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Asacol’i kasutamist pidage nõu oma arstiga või apteekriga, kui teil on mõni kaasuv haigus, eriti kui teil on:

 • kopsuhaigus, näiteks astma;
 • neeru või kopsufunktsiooni häire, eriti eakatel;
 • esinenud allergia sulfasalasiini suhtes;
 • eelnevalt esinenud allergilist reaktsiooni südamele, nt südamelihase või südamepaunapõletik. Kui teil on varem kahtlustatud mesalasiinist tingitud allergilist reaktsiooni südamele, siis ei tohi te Asacol’i kasutada. Asacol’i võib ettevaatusega võtta, kui teil on eelnevalt esinenud allergilist reaktsiooni südamele, mis ei ole põhjustatud mesalasiinist.

Kui Teil on maohaavand, tuleb Asacol’i võtta ettevaatusega.

Kontrollige oma maksa, neerusid ja verd

Enne ravi alustamist ja ravi ajal Asacol’iga võib teie arst soovida teid aeg-ajalt kontrollida, et olla kindel, et teie maks, neerud, veri ja kopsud on terved.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele ega alla 18-aastastele noorukitele, sest Asacol’i ei ole selles vanuserühmas uuritud.

Muud ravimid ja Asacol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, näiteks:

 • ravimid, mis väldivad vere hüübimist (antikoagulandid, nt varfariin). Nende ravimite toime võib suureneda või väheneda, mõju on ebaselge.
 • ravimid, mis pärsivad immuunsüsteemi funktsiooni (nt asatiopriin, 6merkaptopuriin või tioguaniin). Kasutamisel koos Asacol’iga võivad need ravimid põhjustada eluohtlikke nakkusi (vt lõik 4).
 • mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt ravimid, mis sisaldavad atsetüülsalitsüülhapet, ibuprofeeni või diklofenakki).

Asacol koos toidu ja joogiga

Vaata lõik 3.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Asacol’i kasutamisega imetamise ajal ajal tuleb olla ettevaatlik, sest mesalasiin eritub väikestes kogustes rinnapiima. Imetamine tuleb lõpetada, kui lapsel tekib kõhulahtisus.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Asacol ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kuid kui te tunnete end halvasti, ärge juhtide autot ega töötage masinatega.

Kuidas Asacol’i kasutada

Võtke Asacol’i alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tabletid tuleb klaasitäie veega tervelt alla neelata. Enne neelamist tablette mitte purustada, murda ega närida. On oluline, et võtaksite toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti tervena, muidu ei pruugi ravimi toime avalduda.

Asacol’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Teie arst otsustab, millise annuse peate võtma.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud

Ägenemise ravi: kui haigus halveneb, võib annust suurendada kuni 4800 mg (3 tabletti) üks kord ööpäevas või üks tablett 2 kuni 3 korda ööpäevas.

Säilitusravi: 1600 mg ööpäevas.

Kui te võtate Asacol’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtsite Asacol’i ettenähtust rohkem või kui laps on seda ravimit ekslikult võtnud, siis pöörduge kohe oma arsti, lähima haigla või apteegi poole, et konsulteerida võimaliku üleannustamise riski suhtes. Võimalusel võtke ravimi pakend kaasa.

Kui te unustate Asacol’i võtta

Kui te unustate annuse võtmata õigel ajal, võtke järgmine annus tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Asacol’i võtmise

Võtke Asacol’i seni, kuni arst on teile määranud. Rääkige oma arstiga enne, kui te muudate ravi või lõpetate ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage koheselt Asacol-i võtmine ja pöörduge arsti poole,

kui teil tekivad teadmata põhjusel verevalumid (ilma vigastuseta), nahaalused verejooksud, lillakaspunased täpid või laigud nahal, aneemia (tunnete end nõrgana, väsinuna ja olete kahvatu, eriti on kahvatud huuled ja küüned), palavik (kõrge kehatemperatuur), äge kõhuvalu, kurguvalu või ebatavaline verejooks (nt ninaverejooks).

Väga harvadel juhtudel võib Asacol mõjutada valgeid vereliblesid, mille tõttu võib immuunsüsteem nõrgeneda. Kui teil tekivad infektsiooni sümptomid, nagu palavik koos üldise seisundi halvenemisega, või palavik koos lokaalse infektsiooni sümptomitega, nagu kurguvalu/neelu/suu või kuseteede probleemid, peate koheselt oma arsti poole pöörduma. Valgete vereliblede vaegust (agranulotsütoos) saab kontrollida vereanalüüsiga. Teavitage arsti kõikidest ravimitest, mida kasutate.

Teised kõrvaltoimed:

Sage: võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st

 • lööve;
 • seedehäired.

Aeg-ajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st

 • valgete vereliblede (eosinofiilid, granulotsüüdid) suur arv veres;
 • kihelus ja kipitustunne, tuimus;
 • nahalööve, naha sügelemine;
 • valu rinnus.

Harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st

 • peavalu;
 • pearinglus;
 • südamepõletik, mille sümptomiteks on valu rinnus või südamekloppimine;
 • kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhupuhitus, ebamugavustunne kõhus, tung oksendada ja oksendamine;
 • naha suurenenud tundlikkus päikese ja ultraviolettkiirguse suhtes (valgustundlikkus).

Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st

 • vererakkude arvu oluline langus, mis võib põhjustada nõrkust, verevalumeid ja muudab organismi vastuvõtlikumaks infektsioonide suhtes; vereliistakute arvu vähenemine, mis tõstab verejooksu riski;
 • allergilised reaktsioonid, nt nahalööve;
 • palavik, mis tekib ravimi tarvitamise ajal ja kaob ravimi tarvitamise lõpetamisel (ravimist tingitud palavik);
 • immuunsüsteemi häire, mis võib haarata organeid ja liigeseid;
 • haavandiline jämesoolepõletik, mis haarab kogu jämesoole;
 • närvide kahjustus, mis võib põhjustada tuimust või kihelustunnet;
 • kopsuhaigused (kopsukoe armistumine, allergilised reaktsioonid), mis põhjustavad hingamisraskust või vilistavat hingamist ja vedeliku kogunemist kopsudesse, kopsupõletik;
 • kõhunäärmepõletik (sümptomiteks on ülakõhu ja seljavalu ning halb enesetunne);
 • muutused maksafunktsiooni analüüsides, hepatiit (maksapõletik, mis annab gripisarnaseid sümptomeid ja põhjustab kollatõbe);
 • juuste väljalangemine;
 • lihase või liigesevalu;
 • neeruhaigused (nt neerupõletik ja neerude armistumine), neerupuudulikkus, mis võib olla pöörduv, kui ravi lõpetatakse varakult;
 • vähenenud spermakogus, mis on pöörduv ravimi tarvitamise lõpetamisel.

Teadmata esinemissagedusega: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • immuunsüsteemi häire (luupusesarnane sündroom), mis võib põhjustada südamepauna põletikku, südame või kopsukelme põletikku, löövet ja/või liigesevalu;
 • kehakaalu langus;
 • kõrvalekalded laboratoorsete analüüside tulemustes.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Asacol-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimipreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Erinõuded ravimi hävitamiseks puuduvad.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Asacol sisaldab

Toimeaine on mesalasiin. Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 1600 mg mesalasiini.

Teised koostisosad on:

 • magneesiumstearaat (E470B),
 • metakrüülhappemetüülmetakrülaadi kopolümeer (1:2),
 • trietüültsitraat,
 • kollane raudoksiid (E172),
 • punane raudoksiid (E172),
 • makrogool,
 • mikrokristalliline tselluloos,
 • glütseroolmonostearaat 4055,
 • hüpromelloos,
 • maisitärklis,
 • polüsorbaat 80,
 • kaaliumdivesinikfosfaat,
 • kolloidne veevaba ränidioksiid,
 • naatriumtärklisglükolaat (tüüp A).

Kuidas Asacol välja näeb ja pakendi sisu

Asacol 1600 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid on punakaspruuni värvi. Tabletid on pikliku kujuga, ligikaudu 2,3 cm pikad, 1,1 cm laiad ja 0,9 cm paksused.

Tabletid on saadaval blisterpakendites. Blistrid on pakendatud karpidesse, mis sisaldavad 30, 60 või 90 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Tillotts Pharma GmbH Warmbacher Str. 80 79618 Rheinfelden Saksamaa

Tootja

Haupt Pharma Wülfing GmbH

Bethelner Landstrasse 18

31028 Gronau

Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Asacol, 1600 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks toimeainet modifitseeritult vabastav tablett sisaldab 1600 mg mesalasiini. INN. Mesalazinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.

Punakaspruuni värvi pikliku kujuga õhukese polümeerikattega tablett suurusega 23 mm x 11 mm x 9 mm.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Kerge kuni mõõduka raskusega haavandilise koliidi ägenemise ravi ja remissiooni säilitamine.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud, sh eakad )AASTASED(>65-

Ravimi annust tuleb kohandada vastavalt haiguse raskusele ja ravi taluvusele.

Ägenemise ravi: Ägenemise korral võib annust suurendada kuni 4800 mg ööpäevas, võetuna üks kord ööpäevas või jagatuna 2...3 annuseks.

Pärast remissiooni saavutamist vähendatakse annust järk-järgult kuni säilitusannuseni. Isikutel, kellel 8. nädalaks ravivastus puudub, tuleb ravi jätkamist hoolikalt kaaluda.

Säilitusravi:1600 mg üks kord ööpäevas.

Eakad

Eakatel ei ole uuringuid läbi viidud.

Lapsed

Asacol’i ohutus ja efektiivsus alla 18-aastastel lastel ja noorukitel ei ole tõestatud.

Manustamisviis: suukaudne.

Tabletid tuleb klaasitäie veega tervelt alla neelata. Enne allaneelamist ei tohi neid purustada, murda ega närida. Tablette võib võtta koos toiduga või ilma. Kui üks või mitu annust on jäänud võtmata, tuleb järgmine annus võtta tavalisel ajal.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus salitsülaatide (sh mesalasiin) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Raske maksakahjustus.

Raske neerukahjustus (glomerulaarfiltratsioon < 30 ml/min/1,73 m).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vastavalt raviarsti ettekirjutusele tuleb enne ravi alustamist ja ravi ajal teha vereanalüüse (diferentseeritud verepilt; maksafunktsiooni parameetrid, nagu ALAT ja ASAT; seerumi kreatiniin) ning uriinianalüüse (testribad). Soovitatav on järelkontroll 14 päeva pärast ravi alustamist ja seejärel veel kaks kuni kolm korda 4-nädalase intervalliga.

Kui näidud on normipärased, peab kontrollanalüüse läbi viima iga 3 kuu järel. Kui esinevad täiendavad nähud, tuleb analüüsid läbi viia koheselt.

Neerukahjustus

Asacol’i ei tohi kasutada neerukahjustusega patsientidel. Kui neerufunktsioon ravi ajal halveneb, tuleb mõelda Asacol-st tingitud nefrotoksilisusele ja ravi koheselt lõpetada.

Asacol’i kasutamise korral tuleb enne ravi kui ka korduvalt ravi ajal jälgida neerufunktsiooni.

Vere düskraasia

Väga harvadel juhtudel on täheldatud vere tõsist düskraasiat. Vere düskraasiale viitavate sümptomite või haigusnähtude (nt ebaselge põhjusega veritsused, hematoom, purpur, aneemia, püsiv palavik või kurguvalu) ilmnemisel või nende kahtluse korral tuleb Asacol’i ravi kohe katkestada ning patsiendid peavad kiiresti pöörduma arsti poole.

Maksakahjustus

Asacol’i kasutavatel patsientidel on teatatud maksaensüümide aktiivsuse suurenemisest. Maksakahjustusega patsientidel tuleb Asacol’i kasutada ettevaatusega.

Südame ülitundlikkusreakstioonid

Asacol-ravi ajal on harva teatatud mesalasiinist tingitud südame ülitundlikkusreaktsioonidest (müo- ja perikardiit). Kui kahtlustatakse mesalasiinist tingitud südame ülitundlikkust, ei tohi Asacol’i kasutada. Ettevaatusega tuleb Asacol’i kasutada patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud allregilise taustaga müo- või perikardiit.

Kopsuhaigus

Kopsuhaigusega patsiente, eriti astma esinemise korral, on vajalik väga hoolikalt jälgida ravi ajal Asacol’iga.

Ülitundlikkus sulfasalasiini suhtes

Patsiente, kellel on teada kõrvaltoimete esinemine ravimite suhtes, mis sisaldavad sulfalasiini, tuleb ravida hoolika arstliku järelvalve all. Mesalasiini ägeda talumatuse sümptomite (nt kõhukrambid, äge kõhuvalu, palavik, tugev peavalu ja lööve) ilmnemisel tuleb ravi kohe katkestada.

Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavand

Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi esinemise korral tuleb ravi teostada ettevaatusega.

Eakad patsiendid

Eakatel patsientidel tuleb Asacol’i manustada ettevaatusega, seda võib anda ainult normaalse neerufunktsiooniga või kuni mõõduka neerukahjustusega patsientidele (vt lõik 4.3).

Lapsed

Andmed ravimi toime kohta lastel on piiratud, vt lõik 4.2.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud.

Piiratud andmete alusel võib mesalasiin vähendada varfariini antikoagulatiivset toimet.

Mesalasiini samaaegsel kasutamisel koos teadaolevate nefrotoksiliste ravimitega (sh mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d) ja asatiopriin või metotreksaat) tuleb olla ettevaatlik, sest need ravimid võivad suurendada kõrvaltoimete esinemise riski neerudes.

Patsientidel, keda ravitakse samaaegselt asatiopriini, 6-merkaptopuriini või tioguaniiniga, tuleb arvestada võimalusega, et need ravimid võivad tugevdada müelosupressiivset toimet. Selle tulemusel võib esineda eluohtlikke infektsioone. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida infektsiooni ja müelosupressiooni sümptomite suhtes. Nimetatud ravimite samaaegsel kasutamisel, eriti ravi alguses, tuleb regulaarselt (kord nädalas) kontrollida verenäitajaid, eelkõige leukotsüütide, trombotsüütide ja lümfotsüütide arvu, vt lõik 4.4.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Asacol’i kasutamise kohta rasedatel puuduvad piisavad andmed. Siiski ei leitud piiratud arvul rasedatel mesalasiinravi ajal negatiivseid toimeid rasedusele, lootele või vastsündinu tervislikule seisundile. Hetkel ei ole preparaadi kasutamise kohta raseduse perioodil rohkem olulist epidemioloogilist teavet.

Ühel juhul on täheldatud neerupuudulikkust vastsündinul, kelle ema sai raseduse ajal pikaajalist ravi mesalasiini suure annusega (2...4 g ööpäevas, suukaudselt).

Loomkatsed suukaudse mesalasiini manustamisega ei ole näidanud otseseid ega kaudseid negatiivseid mõjusid tiinusele, embrüonaalsele/fetaalsele arengule, sünnile või postnataalsele arengule. Asacol’i tuleb raseduse ajal kasutada ainult siis, kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski.

Imetamine

N-atsetüül-5-aminosalitsüülhape ja väiksemas koguses mesalasiin erituvad rinnapiima. Antud leiu kliiniline tähendus ei ole selge. Preparaadi kasutamise kohta imetavatel naistel on kogemused piiratud. Ülitundlikkusreaktsioone, nagu kõhulahtisus, ei saa imikul välistada. Seetõttu tuleb Asacol’i rinnaga toitmise ajal kasutada ainult siis, kui sellest saadav oodatav kasu kaalub üles võimalikud ohud. Kui imikul tekib kõhulahtisus, tuleb imetamine lõpetada.

Fertiilsus

Ei ole täheldatud toimeid fertiilsusele.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuritud. Asacol ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

a) Ohutusprofiili kokkuvõte

On teatatud ravimi organspetsiifilistest kõrvaltoimetest, mis kahjustasid südant, kopse, maksa, neerusid, pankreast, nahka ja nahaaluskudesid. Kliinilises uuringus teatatud kõige sagedamini esinevateks ravimiga seotud kõrvaltoimeteks on peavalu (1,7%), hematuuria (1,7%), kõhuvalu (1,5 %), haavandiline koliit (1,5%) ja proteinuuria (1,5%).

Ravi tuleb koheselt peatada, kui ilmnevad ägedad ravimitalumatuse sümptomid, nt kõhukrambid, äge kõhuvalu, palavik, tugev peavalu ja lööve.

b) Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelis

Kliinilistes uuringutes ja teistes allikates teatatud kõrvaltoimed on toodud allpool:

Sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klass

(1/100

(1/1000 kuni

(1/10 000 kuni

(< 1/10 000)

(ei saa hinnata

 

kuni

< 1/100)

< 1/1000)

 

olemasolevate

 

< 1/10)

 

 

 

andmete alusel)

Vere- ja

 

eosinofiilia

 

muutused vererakkude

 

lümfisüsteemi

 

(allergilise

 

arvus (aplastiline aneemia,

 

häired

 

reaktsiooni

 

agranulotsütoos,

 

 

 

osana)

 

pantsütopeenia,

 

 

 

 

 

neutropeenia, leukopeenia,

 

 

 

 

 

trombotsütopeenia),

 

 

 

 

 

vere düskraasia

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

ülitundlikkusreaktsioonid,

 

häired

 

 

 

nt allergiline eksanteem,

 

 

 

 

 

ravimist tingitud palavik,

 

 

 

 

 

erütematoosse luupuse

 

 

 

 

 

sündroom, pankoliit

 

Närvisüsteemi

 

paresteesia

peavalu,

perifeerne neuropaatia

 

häired

 

 

pearinglus

 

 

Südame häired

 

 

müokardiit,

 

 

 

 

 

perikardiit

 

 

Respiratoorsed,

 

 

 

allergilised ja fibrootilised

 

rindkere ja

 

 

 

kopsureaktsioonid (sh

 

mediastiinumi

 

 

 

düspnoe, köha,

 

häired

 

 

 

bronhopasm, alveoliit,

 

 

 

 

 

pulmonaarne eosinofiilia,

 

 

 

 

 

kopsu infiltratsioon,

 

 

 

 

 

pneumoniit),

 

 

 

 

 

interstitsiaalne

 

 

 

 

 

pneumoonia, eosinofiilne

 

 

 

 

 

pneumoonia,

 

 

 

 

 

kopsukahjustus

 

Seedetrakti

düspepsia

 

kõhuvalu, diarröa,

äge pankreatiit

 

häired

 

 

meteorism,

 

 

 

 

 

iiveldus,

 

 

 

 

 

oksendamine

 

 

Maksa ja

 

 

 

muutused

 

sapiteede häired

 

 

 

maksafunktsiooni

 

 

 

 

 

näitajates (transaminaaside

 

 

 

 

 

ja kolestaasi aktiivsuse

 

 

 

 

 

suurenemine), hepatiit,

 

 

 

 

 

kolestaatiline hepatiit

 

Naha ja

lööve

urtikaaria,

valgustundlikkus*

alopeetsia

 

nahaaluskoe

 

pruritus

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klass

(1/100

(1/1000 kuni

(1/10 000 kuni

(< 1/10 000)

(ei saa hinnata

 

kuni

< 1/100)

< 1/1000)

 

olemasolevate

 

< 1/10)

 

 

 

andmete alusel)

Lihas-skeleti ja

 

 

 

müalgia, artralgia

luupusesarnane

sidekoe

 

 

 

 

sündroom koos

kahjustused

 

 

 

 

perikardiidi ja

 

 

 

 

 

pleuroperikardiidi kui

 

 

 

 

 

juhtivate sümptomite

 

 

 

 

 

ning nahalööbe ja

 

 

 

 

 

artralgiaga

Neerude ja

 

 

 

neerufunktsiooni

 

kuseteede häired

 

 

 

kahjustus, sh äge ja

 

 

 

 

 

krooniline interstitsiaalne

 

 

 

 

 

nefriit ja

 

 

 

 

 

neerupuudulikkus,

 

 

 

 

 

nefrootiline sündroom,

 

 

 

 

 

neerupuudulikkus, mis

 

 

 

 

 

võib olla pöörduv, kui

 

 

 

 

 

ravimi kasutamine varakult

 

 

 

 

 

lõpetada

 

Reproduktiivse

 

 

 

oligospermia (pöörduv)

 

süsteemi ja

 

 

 

 

 

rinnanäärme

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

 

palavik, valu

 

 

 

manustamiskoha

 

rinnus

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

Uuringud

 

 

 

 

vere

 

 

 

 

 

kreatiniinisisalduse

 

 

 

 

 

suurenemine,

 

 

 

 

 

kehakaalu langus,

 

 

 

 

 

kreatiniini kliirensi

 

 

 

 

 

vähenemine,

 

 

 

 

 

amülaasisisalduse

 

 

 

 

 

suurenemine,

 

 

 

 

 

erütrotsüütide

 

 

 

 

 

settereaktsiooni

 

 

 

 

 

kiirenemine,

 

 

 

 

 

lipaasisisalduse

 

 

 

 

 

suurenemine,

 

 

 

 

 

jääklämmastiku

 

 

 

 

 

sisalduse suurenemine

*vt lõik c)

 

 

 

 

 

c) Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Teatud hulk ülalmainitud kõrvaltoimeid on tõenäoliselt seotud pigem põletikulise soolehaiguse kui Asacol- raviga. See kehtib eriti seedetrakti kõrvaltoimete, artralgia ja alopeetsia puhul.

Et vältida vere düskraasia teket, tuleb luuüdi depressiooniga patsiente ravi ajal eriti hoolikalt jälgida, vt lõik 4.4.

Manustamine koos immunosupressiivsete ravimitega, nt asatiopriini või 6-merkaptopuriini või tioguaniiniga, võib esile kutsuda eluohtlikke infektsioone, vt lõik 4.5.

Valgustundlikkus

Raskematest reaktsioonidest on teatatud patsientidel, kellel on eelnevalt nahahaigused, nagu atoopiline dermatiit, atoopiline ekseem.

d) Lapsed

Ohutusandmed Asacol’i kasutamise kohta lastel on piiratud. Arvatakse, et lastel on võimalike kõrvaltoimete sihtorganid samad, mis täiskasvanutel (süda, kopsud, maks, neerud, pankreas, nahk ja nahaaluskoed).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Mesalasiin on aminosalitsülaat ja salitsülaadi mürgistuse nähud on tinnitus, vertiigo, peavalu, segasus, unisus, kopsuturse, dehüdratsioon higistamise tõttu, kõhulahtisus ja oksendamine, hüpoglükeemia, hüperventilatsioon, elektrolüütide tasakaalu häired ja vere pH-taseme muutus ning hüpertermia. Ägeda üleannustamise korral võib abi olla salitsülaadi mürgistuse konventsionaalsest ravist. Hüpoglükeemia, vedeliku ja elektrolüütide tasakaalu häired tuleb korrigeerida vastava raviga. Tuleb säilitada piisav neerufunktsioon.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: soolepõletikuvastased ained, ATC-kood: A07EC02

Toimemehhanism

Asacol sisaldab mesalasiini ehk 5-aminosalitsüülhapet, mille paikne põletikuvastane toimemehhanism käärsoole limaskestale pole täiesti selge.

 1. On näidatud, et Asacol inhibeerib LTB-stimuleeritud intestinaalsete makrofaagide migratsiooni ja seega võib vähendada intestinaalselt põletikku, piirates makrofaagide migratsiooni põletike alale. Proinflammatoorsete leukotrieenide (LTB4 ja 5-HETE) produktsioon sooleseina makrofaagides on pärsitud. On näidatud ka Asacol’i võimet aktiveerida PPAR – γ retseptoreid, mis takistab rakutuuma poolt vahendatud soole põletikumehhanismide aktiveerumist.

Farmakodünaamilised toimed

Asacol tablett sisaldab 1600 mg mesalasiini, mis on kaetud mitmekihilise kattesüsteemiga. Kõige pealmine kiht koosneb metakrüülhappe-metüülmetakrülaadi kopolümeeri (Eudragit S) kihist, mis on kombineeritud tärklise osakestega ning keskel paikneb leeliseline puhverkiht (mis kiirendab ravimi vabanemist). Kihid on mõeldud selleks, et mesalasiini vabanemine toimuks keskkonnas, kus soolevedelike pH on 7. Käärsoole bakterid võivad lagundada tärklist, mis on teine võimalus mesalasiini vabanemiseks kaetud tabletist. Seetõttu ei ole efektiivsuse seisukohast mesalasiini süsteemne biosaadavus/plasma konsentratsioon oluline, vaid pigem ohutuskriteerium.

Haavandilise koliidi puhul on kolorektaalse vähi tekkerisk pisut suurenenud.

Mesalasiini toime jälgimine eksperimentaalsetes uuringutes ja biopsia tulemustes kinnitab, et mesalasiin ennetab koliidist põhjustatud kolorektaalse vähi teket põletikust sõltuva ja põletikust mittesõltuva signaali ülekandetee pärssimise kaudu, mis on seotud koliidist põhjustatud kolorektaalse vähi arenguga. Samas metaanalüüsi andmetest, mis on saadud nii remissiooni kui ägenemisega patsientidelt, ei selgu mesalasiini kasu/riski suhe haavandilise koliidi kantserogeensusele.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kerge kuni mõõdukas äge haavandiline koliit

Seda näidustust uuriti randomiseeritud, aktiivkontrolliga, topeltpimedas, mitmekeskuselises samaväärsusuuringus 817-l patsiendil, kes said 3,2 g mesalasiini ööpäevas 8 nädala jooksul. Kaheksandal nädalal saavutati kliiniline ja endoskoopiline remissioon 22,4% patsientidest, kes said vastavalt uuringuplaanile Asacol 1600 mg toimeainet modifitseeritult vabastavaid tablette, ja 24,6% patsientidest, kes said raviks mesalasiin 400 mg tablette. Grupi erinevuste korrigeerimatus oli 2,2% (95% usaldusintervall: - 8,1% kuni 3,8%). Võttes arvesse eelnevalt kindlaksmääratud samaväärsusmäära - 10%, oli üks kord ööpäevas võetud Asacol 1600 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett kliinilise ja endoskoopilise remissiooni saavutamisel samaväärne kaks korda ööpäevas võetud mesalasiin 400 mg tabletiga. Asacol 1600 mg toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti saanud patsientidest esines kõrvaltoimeid 10,3% ja mesalasiin 400 mg tabletti saanud patsientidest 9,8%. Mõlemas ravigrupis esines tõsiseid kõrvaltoimeid 2,0% versus 1,7%.

Säilitusravi

Pikendatud kestusega avatud uuringus osales 727 patsienti. 243 patsienti, kellel puudus ravivastus kaheksandal nädalal, jätkasid pikendatud induktsiooniperioodi 8 nädalat annusega 4,8 g ööpäevas. Asacol’i ööpäevane annus säilitusfaasis määrati vastavalt 8- ja 12-nädalase induktsiooni tulemustele. Kliiniline remissiooniga patsiendid (202) manustasid ravimit 1,6 g ööpäevas, samas kliinilise ravivastusega patsiendid (274) manustasid ravimit 3,2 g ööpäevas. Patsiendid, kellel algselt kaheksandal nädalal ravi tulemusi ei andnud, saadi ravivastus järgmise kaheksanädalase perioodi jooksul Asacol’i annusega 4,8 g ööpäevas (199), ravi jätkati veel 22 nädalat annusega 4,8 g ööpäevas.

38. nädalal 70,3% patsientidest (142/202), kes said annuse 1,6 g ööpäevas, säilitasid remissiooni. Teised patsiendigrupid 33,9% (93/274) ja 30,7% (61/199), kelle annused olid vastavalt 3,2 g ööpäevas ja 4,8 g ööpäevas, saavutasid kliinilise remissiooni hiljem.

Tõsiste kõrvaltoimete esinemissagedus säilitusravi pikendatud kestusega avatud uuringus oli madal ja sõltus ööpäevasest annusest: 1,6, 3,2 ja 4,8 g ööpäevas saanud gruppides oli mõjutatud vastavalt 5,0% (10/202), 4,4% (12/274) ja 1,5% (3/199) patsientidest.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Asacol’i tablettide toimeaine modifitseeritud vabanemine algab ainult piirkonnas, kus pH ületab 7, s.o peensoole lõpuosa ja käärsool. Ligikaudu 31% suukaudsest annusest (tühja kõhuga) imendub uriiniga eritumise andmete põhjal 60 tunni jooksul.

Tervetel vabatahtlikel põhjustas tühja kõhuga manustatud ühekordne annus Asacol 1600 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett mesalasiini CMAX 1,5-kordse tõusu ja AUC-i 1,5-kordse suurenemise võrreldes täiskõhu tingimustega.

Jaotumine

Ligikaudu 43% mesalasiinist ja ligikaudu 78% N-atsetüülmesalasiinist seondub plasmavalkudega. Ligikaudu 75% manustatud annusest jääb soole valendikku ja limaskesta. Keskmine jaotusruumala kg kehakaalu kohta (VdW) oli 12,1 l/kg. Inimese rinnapiimas on leitud väikeses koguses mesalasiini ja N-atsetüülmesalasiini.

Selle kliinilist tähtsust ei ole kindlaks tehtud.

Biotransformatsioon

Mesalasiin metaboliseerub nii maksas kui ka soole limaskestas inaktiivseks metaboliidiks N-atsetüülmesalasiiniks. Uriiniga eritumise andmete põhjal eritub >95% imendunud annusest metaboliitidena.

Eritumine

Enamik mesalasiinist eritub mesalasiini ja selle N-atsetüül metaboliidina väljaheite ja uriiniga. Ligikaudu 23% kogu manustatud annusest leiti uriinist 60 tunni jooksul, kui tablette manustati koos toiduga, ja ligikaudu 31% leiti, kui tablette manustati ilma toiduta (ühekordne annus 1600 mg tablett). Mesalasiini keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg oli 20 tundi, varieerudes 5...77 tundi.

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilistest uuringutest ei ole ilmnenud muid ohutusandmeid, kui on juba kirjeldatud eelnevates ravimi omaduste kokkuvõtte alalõikudes.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat (E470B)

Metakrüülhappe-metüülmetakrülaadi kopolümeer (1:2)

Trietüültsitraat

Kollane raudoksiid (E172)

Punane raudoksiid (E172)

Makrogool

Mikrokristalliline tselluloos

Glütseroolmonostearaat (40-55)

Hüpromelloos

Maisitärklis

Polüsorbaat 80

Kaaliumdivesinikfosfaat

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

30, 60 või 90 tabletti blisterpakendis (PVC/alumiinium).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Tillotts Pharma GmbH

Warmbacher Str. 80

79618 Rheinfelden

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 06.03.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuli 2018