Alamycin la - süstelahus (200mg 1ml)

ATC Kood: QJ01AA06
Toimeaine: oksütetratsükliin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

Alamycin LA
süstelahus (200mg 1ml)


PAKENDI INFOLEHT

Alamycin LA, 200 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Limited

Station Works Newry

BT35 6JP Ühendkuningriik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Alamycin LA, 200 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele.

Oksütetratsükliin

TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINE(D)

Toimeaine:

1 ml süstelahust sisaldab:

200 mg oksütetratsükliini (vastab 216 mg oksütetratsükliindihüdraadile)

Abiained: naatriumformaldehüüdsulfoksülaat, magneesiumoksiid, dimetüülatsetamiid, dinaatriumedetaat, etanoolamiin, süstevesi

NÄIDUSTUS(ED)

Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada neeru- või maksakahjustusega loomadel.

Mitte manustada hobustele, koertele ja kassidele.

KÕRVALTOIMED

Preparaat on reeglina hästi talutav, vahel võivad tekkida kerged lokaalsed reaktsioonid.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis, siga, lammas.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Soovituslik annus on 20 mg toimeainet kg kehamassi kohta (mis vastab 1ml preparaadile 10 kg kehamassi kohta) sügavale lihasesiseselt manustatuna.

Preparaati manustada ühekordselt.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida alaannustamist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ühte manustamiskohta ei ole soovitav süstida preparaati rohkem kui:

veistel

20 ml

sigadel

10 ml

lammastel

5 ml

põrsastel olenevalt vanusest:

1 päeva vanused 0,2 ml

 

7 päeva vanused 0,3 ml

 

14 päeva vanused 0,4 ml

 

21 päeva vanused 0,5 ml

 

üle 21 päeva vanused 1,0 ml/10 kg

KEELUAEG

Veis:

piimale 7 päeva

 

lihale ja söödavatele kudedele 21 päeva.

Siga:

lihale ja söödavatele kudedele 14 päeva.

Lammas:

piimale 7 päeva

 

lihale ja söödavatele kudedele 21 päeva.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Kui preparaati manustatakse korduvalt, süstida see erinevatesse kohtadesse.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel Mitte lahjendada Alamycin LA-d.

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pärast manustamist pesta käed. Ravimi sattumisel silma või nahale pesta kohe rohke veega, sest võib esineda ärritust. Mitte käsitseda seda ravimit, kui te teadaolevalt olete ülitundlik toimeaine või abiainete suhtes. Vältida juhuslikku enesele süstimist. Kui preparaadi kasutamisel ilmnevad nahalööve või muud allergianähud, pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte. Näo, huulte ja

silmalaugude turse ning hingamishäired on tõsised sümptomid, mille korral on vajalik kiire meditsiiniline abi.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Tetratsükliinide kasutamisel hammaste ja luude arenemise ajal, sh hilises tiinuse järgus, võib muutuda hammaste värvus. Alamycin LA-d võib laktatsiooni ajal kasutada.

Üleannustamine

Spetsiifilist antidooti ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2017

LISAINFO

Pakendi suurused: 50 ml ja 100 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

76401 Laagri

Harjumaa

Tel. +372 6 501 920

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Alamycin LA, 200 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine

 

Oksütetratsükliin

200 mg (vastab 216 mg oksütetratsükliindihüdraadile)

Abiaine(d):

Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 4 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge, merevaikkollane lahus.

KLIINILISED ANDMED

. Loomaliigid

Veis, siga, lammas.

. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi.

. Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada neeru- või maksakahjustusega loomadel.

Mitte manustada hobustele, koertele ja kassidele.

. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Kui preparaati manustatakse korduvalt, süstida see erinevatesse kohtadesse.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Mitte lahjendada Alamycin LA-d.

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pärast manustamist pesta käed. Ravimi sattumisel silma või nahale pesta kohe rohke veega, sest võib esineda ärritust. Mitte käsitseda seda ravimit, kui te teadaolevalt olete ülitundlik toimeaine või abiainete suhtes.

Vältida juhuslikku enesele süstimist. Kui preparaadi kasutamisel ilmnevad nahalööve või muud allergianähud, pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude turse ning hingamishäired on tõsised sümptomid, mille korral on vajalik kiire meditsiiniline abi.

. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Preparaat on reeglina hästi talutav, vahel võivad tekkida kerged paiksed reaktsioonid.

. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Tetratsükliinide kasutamisel hammaste ja luude arenemise ajal, sh hilises tiinuse järgus, võib muutuda hammaste värvus.

Alamycin LA-d võib laktatsiooni ajal kasutada.

. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

. Annustamine ja manustamisviis

Soovituslik annus on 20 mg toimeainet kg kehamassi kohta (mis vastab1 ml preparaadile 10 kg kehamassi kohta) sügavale lihasesiseselt manustatuna. Preparaati manustada ühekordselt. Ühte manustamiskohta ei ole soovitav süstida preparaati rohkem kui:

veistel

20 ml

sigadel

10 ml

lammastel

5 ml

põrsastel olenevalt vanusest:

1 päeva vanused 0,2 ml

 

7 päeva vanused 0,3 ml

 

14 päeva vanused 0,4 ml

 

21 päeva vanused 0,5 ml

 

üle 21 päeva vanused 1,0 ml/10 kg.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida alaannustamist.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Spetsiifilist antidooti ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

. Keeluaeg (-ajad)

Veis:

piimale 7 päeva

 

lihale ja söödavatele kudedele 21 päeva.

Siga:

lihale ja söödavatele kudedele 14 päeva.

Lammas:

piimale 7 päeva

 

lihale ja söödavatele kudedele 21 päeva.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, tetratsükliinid. ATCvet kood: QJ01AA06

. Farmakodünaamilised omadused

Oksütetratsükliin on bakteriostaatiline antibiootikum, mis inhibeerib tundlike bakterite valgusünteesi. Oksütetratsükliin seondub bakteriaalse ribosoomi 30S alaühikuga ja ensüümid, mis katalüüsivad aminoatsüül-transport-RNA seondumist ribosomaalsete aktseptoritega, pärsitakse. See hoiab ära aminohapete lülitumise peptiidahelasse, inhibeerides valkude sünteesi. Alamycin LA tagab pikendatud toime, mille tulemusena antibakteriaalne toime püsib vajalikul tasemel pikemat aega.

. Farmakokineetilised andmed

Intramuskulaarse manustamise järgselt püsib tase veres vähemalt 4 päeva. Maksimaalne kontsentratsioon veres saabub 4 kuni 8 tundi pärast pärast intramuskulaarset manustamist.

FARMATSEUTILISED ANDMED

. Abiainete loetelu

Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat

Kerge magneesiumoksiid

Dimetüülatsetamiid

Dinaatriumedetaat

Etanoolamiin

Süstevesi

. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

. Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

I ja II tüüpi klaasviaalid, suletud bromobutüülkummikorgiga.

Pakendi suurused: 50 ml ja 100 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry BT35 6JP

Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07.06.2002

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11.07.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.