Avelox - infusioonilahus (400mg 250ml)

ATC Kood: J01MA14
Toimeaine: moksifloksatsiin
Tootja: Bayer AG

Artikli sisukord

AVELOX
infusioonilahus (400mg 250ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Avelox, 400 mg/250 ml infusioonilahus

Kasutamiseks täiskasvanutel

Moksifloksatsiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Avelox ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Avelox’i kasutamist
 3. Kuidas Avelox’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Avelox’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Avelox ja milleks seda kasutatakse

Avelox sisaldab toimeainena moksifloksatsiini, mis kuulub antibiootikumide rühma, mida nimetatakse fluorokinoloonideks. Avelox toimib infektsioone põhjustavate bakterite hävitajana, kui need infektsioonid on põhjustatud moksifloksatsiinile tundlike bakterite poolt.

Avelox’i kasutatakse täiskasvanutel, ravimaks järgmisi bakteriaalseid infektsioone:

Mida on vaja teada enne Avelox’i kasutamist

 • väljaspool haiglat saadud kopsupõletik (pneumoonia);
 • naha ja nahaaluskoe infektsioonid.

Juhul kui te pole kindel, kas te kuulute mõnda allpool kirjeldatud patsientide rühma, võtke ühendust oma arstiga.

Ärge kasutage Avelox’i:

 • kui olete moksifloksatsiini, mõne muu kinoloonantibiootikumi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete rase või toidate rinnaga;
 • kui te olete alla 18aastane;
 • kui teil on haigusloos kõõluste haigusi või häireid, mis seonduvad kinoloonantibiootikumide raviga (vt lõigud “Hoiatused ja ettevaatusabinõud” ja “Võimalikud kõrvaltoimed”);
 • kui teil on kaasasündinud või kunagi esinenud südamerütmihäireid (seda näitab EKG – südametalitluse elektriline salvestamine), kui teil esineb soolade tasakaaluhäireid veres (eriti vere madalat kaaliumi või magneesiumisisaldust), kui teil on väga aeglane südamerütm (bradükardia), kui teil on nõrk südametöö (südamepuudulikkus), kui teil on varem esinenud ebakorrapärast südamerütmi või kui te võtate mingeid muid ravimeid, mis põhjustavad häireid EKGs (vt lõik “Muud ravimid ja Avelox”).

Seda kõike seetõttu, et Avelox võib põhjustada muutusi EKG-s, ehk QT-intervalli pikenemist (elektrisignaalide vastuvõtu häire);

 • kui teil on tõsine maksahaigus või suurenenud maksaensüümide (transaminaaside) arv rohkem kui 5 korda üle normipiiri.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne esmakordset Avelox’i manustamist pidage nõu oma arstiga

 • Avelox võib muuta teie südame EKGd, eriti kui te olete naine või eakas inimene. Kui te võtate samaaegselt mõnda ravimit, mis langetab teie vere kaaliumisisaldust, konsulteerige enne Avelox’i manustamist oma arstiga (vt ka lõigud „Ärge võtke Avelox’i“ ja „Muud ravimid ja Avelox“).
 • Kui te põete epilepsiat või mõnda seisundit, millega kaasnevad krambid, öelge seda enne Avelox’i manustamist oma arstile.
 • Kui teil on või on kunagi olnud mingeid vaimse tervise häireid, konsulteerige enne Avelox’i manustamist oma arstiga.
 • Kui teil on myasthenia gravis, võib Avelox süvendada teie haiguse sümptomeid. Kui see on teie arvates juhtunud, võtke kohe ühendust oma arstiga.
 • Kui teil või mõnel teie pereliikmel on glükoos6fosfaadi dehüdrogenaasi puudulikkus

(harvaesinev pärilik haigus), rääkige oma arstiga, kes otsustab seejärel, kas Avelox sobib teile.

 • Avelox’i võib manustada ainult veenisiseselt, seda ei tohi manustada arterisse.

Avelox’i kasutamise ajal

 • Kui teil esineb raviperioodil südamepekslemist (palpitatsioonid) või ebaregulaarset südamerütmi, informeerige sellest koheselt oma arsti. Arst võib teostada teil südamerütmi mõõtmiseks EKG.
 • Annuse suurendamisega ja veeni perfusiooni kiiruse kasvuga võib suureneda südameprobleemide tekkimise risk.
 • On väike võimalus, et te võite isegi esimese annuse puhul kogeda rasket, ootamatut allergilist reaktsiooni (anafülaktilist reaktsiooni/šokki), millega kaasneda võivad sümptomid on: pigistustunne rinnus, pearinglus, haiglane või jõuetu enesetunne või pearinglus püstitõusmisel.

Kui see juhtub, tuleb Avelox’i kasutamine viivitamatult lõpetada.

 • Avelox võib põhjustada kiire ja raskekujulise maksapõletiku tekkimist, mis võib kujuneda eluohtlikuks maksapuudulikkuseks (sh lõppeda surmaga, vt lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed”). Palun võtke enne oma ravikuuri jätkamist arstiga ühendust, kui teie enesetunne äkitselt halveneb või teil esineb silmavalgete kollasus, tume uriin, nahasügelus, kalduvus verejooksudele või mõtlemis või unehäired.
 • Kui teil tekib nahareaktsioon või villid ja/või naha ketendus ja/või reaktsioonid limaskestal

(vt lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed”), võtke enne ravi jätkamist kohe ühendust oma arstiga.

 • Kinoloonantibiootikumid, sealhulgas Avelox võivad tekitada krampe. Kui krambid tekivad, tuleb Avelox’i kasutamine lõpetada.
 • Teil võivad esineda närvikahjustuse (neuropaatia) sümptomid nagu valu, põletustunne, surin, tuimus ja/või nõrkus, eriti jalalabadel ja säärtel või kätel ja käsivartel. Kui need sümptomid tekivad, informeerige koheselt oma arsti, enne kui jätkate ravi Avelox’iga.
 • Teil võivad esineda vaimse tervise häired juba esimesel korral, kui kasutate kinoloonantibiootikume, sealhulgas Avelox’i. Väga harvadel juhtudel võivad depressioon või vaimse tervise probleemid viia enesetapumõteteni ja enesevigastusliku käitumiseni nagu enesetapukatse (vt lõik “Võimalikud kõrvaltoimed”). Kui teil tekivad sellised reaktsioonid, tuleb Avelox’i ravi lõpetada.
 • Antibiootikumide k.a Avelox’i kasutamise ajal või pärast seda võib teil esineda kõhulahtisust. Kui see muutub tõsiseks või püsivaks või kui te märkate, et roe sisaldab verd või lima, lõpetage otsekohe Avelox’i kasutamine ja pöörduge arsti poole. Selles olukorras ei tohi te võtta ravimeid, mis peatavad või aeglustavad sooletegevust.
 • Avelox võib põhjustada kõõlustes valu ja põletikku, seda isegi 48 tunni jooksul pärast ravi algust ning kuni mitu kuud pärast Aveloxravi lõpetamist. Kõõlustepõletiku ja –rebendi tekkerisk on suurenenud kui te olete eakas või kui teid ravitakse hetkel kortikosteroididega. Esimeste valu või põletikumärkide korral lõpetage Avelox’i kasutamine, andke kahjustatud jäseme(te)le puhkust ja pöörduge arsti poole. Vältige mistahes mittevajalikke liigutusi, kuna see võib suurendada kõõluste rebenemise ohtu (vt lõigud „Ärge kasutage Avelox’i“ ja

4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

 • Kui te olete neeruprobleemidega eakas, hoolitsege, et te tarbiksite piisavalt vedelikku, kuna veetustumine võib suurendada neerupuudulikkuse riski.
 • Kui teie nägemine halveneb või kui teie silmad tunduvad olevat muudmoodi kahjustatud, pöörduge kohe silmaarsti poole (vt lõigud “Autojuhtimine ja masinatega töötamine” ja “Võimalikud kõrvaltoimed”).
 • Fluorokinoloonide rühma kuuluvad antibiootikumid võivad põhjustada kõrvalekaldeid vere suhkrusisalduses, sh nii vere suhkrusisalduse vähenemist alla normi piiri (hüpoglükeemia), kui ka selle tõusu üle normi piiri (hüperglükeemia). Aveloxravi ajal esines vere suhkrusisalduse häireid enamasti eakatel suhkurtõvega patsientidel, kes said samaaegset ravi suukaudse vere suhkrusisaldust alandava ravimiga (nt sulfonüüluurea preparaat) või insuliiniga. Kui teil on suhkurtõbi, tuleb teie vere suhkrusisaldust hoolikalt jälgida (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).
 • Kinoloonantibiootikumid võivad muuta teie nahka päikesevalguse või UVvalguse suhtes tundlikumaks. Te peaksite hoiduma pikaajalisest päikese käes viibimisest või tugevast päikesevalgusest ja mitte kasutama Aveloxravi ajal solaariumit või muid UV lampidega seadmeid.
 • Avelox’i järjestikuse intravenoosse ja suukaudse kasutamise kogemus haiglaväliselt omandatud kopsupõletiku (pneumoonia) ravis on piiratud.
 • Avelox’i efektiivsust ei ole uuritud raskete põletuste, süvakudede infektsioonide ja osteomüeliidiga kulgevate diabeetiliste jalainfektsioonide korral (luuüdiinfektsioonid).

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele ja alla 18-aastastele noorukitele, kuna ravimi ohutus ja efektiivsus ei ole selles vanuserühmas tõestatud (vt lõik „Ärge võtke Avelox’i“).

Muud ravimid ja Avelox

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Avelox’i kasutamise ajal olge teadlik järgnevast:

 • kui te kasutate Avelox’i ja teisi ravimeid, mis mõjutavad südant, on suurenenud risk südamerütmi muutumiseks. Seetõttu ärge kasutage Avelox’i koos järgnevate ravimitega: antiarütmikumide klassi kuuluvad ravimid (nt kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, amiodaroon, sotalool, dofetiliid, ibutiliid); antipsühhootilised ained (nt fenotiasiinid, pimosiid, sertindool, haloperidool, sultopriid); tritsüklilised antidepressandid; mõned mikroobivastased ained (nt sakvinaviir, sparfloksatsiin, veenisisene erütromütsiin, pentamidiin, malaariavastased ravimid, eriti halofantriin); mõned antihistamiinsed ravimid (nt terfenadiin, astemisool, misolastiin) ja teised ravimid (nt tsisapriid, veenisisene vinkamiin, bepridiil ja difemaniil).
 • Kui te võtate teisi ravimeid, mis võivad langetada vere kaaliumitaset (nt mõned diureetikumid, mõned lahtistid ja klistiirid (suurtes annustes) või kortikosteroidid (põletikuvastased ravimid), amfoteritsiin B) või põhjustada südame löögisageduse vähenemist, peate seda ütlema oma arstile, sest see võib suurendada tõsiste südame rütmihäirete tekkeriski Avelox’i kasutamise ajal.
 • Kui te kasutate suukaudseid antikoagulante (nt varfariin), võib teie arst pidada vajalikuks jälgida vere hüübimisaega.

Avelox koos toidu ja joogiga

Avelox’i toimet ei mõjuta kasutamine koos toiduga, sh koos piimatoodetega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Ärge kasutage Avelox’i kui te olete rase või toidate rinnaga.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Loomkatsed ei viita, et teie fertiilsus võiks selle ravimi kasutamisel kahjustuda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Avelox võib põhjustada pearinglust või uimasust, teil võib esineda äkki tekkiv, mööduv nägemiskaotus või te võite lühiajaliselt minestada. Kui teil ilmnevad need nähud, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Avelox sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab annuse kohta 787 milligrammi (ligikaudu 34 millimooli) naatriumi. Seda tuleb arvestada piiratud naatriumisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Kuidas Avelox’i kasutada

Avelox’i manustab teile alati kas arst või tervishoiutöötaja.

Soovitatav annus täiskasvanutele on üks pudel/kott üks kord päevas.

Avelox on veenisiseseks manustamiseks. Arst peab veenduma, et infusioon toimuks ühtlase voona 60 minuti jooksul.

Eakatel, väikese kehakaalu või neeruprobleemidega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Teie arst määrab ravi kestuse Avelox’iga. Mõnedel juhtudel võib arst alustada teie ravi infusioonilahusega ja jätkata Avelox tablettidega.

Ravi kestus sõltub infektsiooni tüübist ja ravivastusest, kuid soovituslikud kasutamise kestused on: - väljaspool haiglat saadud kopsupõletik (pneumoonia)7...14 päeva. Enamus pneumooniaga patsiente viidi 4 päeva jooksul üle suukaudsele ravile Avelox tablettidega. - naha ja pehmete kudede põletikud7...21 päeva.

Naha ja nahaaluskoe komplitseeritud infektsioonidega patsientidel oli veenisisese ravi keskmine kestus ligikaudu 6 päeva ja ravi keskmine kogukestus (infusioon + tablettravi) 13 päeva.

On tähtis, et te teeksite ravikuuri lõpuni, isegi kui te tunnete end mõne päeva möödudes paremini. Kui te lõpetate ravimi kasutamise liiga vara ei saa infektsioon täielikult välja ravitud, see võib taastekkida või teie seisund võib halveneda ning teil võib tekkida antibiootikumi suhtes bakteriaalne resistentsus.

Soovituslikku annust ja ravi kestust ei tohi ületada (vt lõik 2 “Mida on vaja teada enne Avelox’i kasutamist” ja “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Kui te saate Avelox’i rohkem kui ette nähtud

Kui teile tundub, et te olete saanud liiga palju Avelox’i, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kui teil jääb Avelox’i annus vahele

Kui teile tundub, et teie Avelox’i annus on vahele jäänud, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kui te lõpetate Avelox’i kasutamise

Kui te lõpetate ravimi kasutamise liiga vara, ei saa infektsioon täielikult välja ravitud. Rääkige oma arstiga, kui te soovite ravikuuri Avelox’i infusioonilahusega või Avelox’i tablettidega lõpetada enne ravikuuri lõppu.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool on loetletud kõige tõsisemad Avelox-ravi ajal täheldatud kõrvaltoimed.

Kui teil tekib:

 • ebaharilikult kiire südamerütm (harv kõrvaltoime);
 • järsk enesetunde halvenemine või märkate silmavalgete kollakaks muutumist, uriini tumedaks värvumist, nahasügelust, kalduvust verejooksude tekkeks või mõtlemis või ärkvelolekuhäireid. Need võivad olla raskekujulise maksapõletiku sümptomid, mille tagajärjel võib tekkida eluohtlik maksapuudulikkus (väga harv kõrvaltoime, on esinenud surmajuhtumeid);
 • naha ja limaskestade muutused, nt valulikud villid suus/ninas või peenisel/tupes (Stevensi Johnsoni sündroom või toksiline epidermaalne nekrolüüs) (väga harv kõrvaltoime, võib olla eluohtlik);
 • veresoonte põletik (sümptomiteks võivad olla punased täpid nahal, tavaliselt jalasäärtel või liigesevalu nähud) (väga harv kõrvaltoime);
 • tõsine ja äkki tekkinud üldine allergiline reaktsioon, sh väga harva eluohtlik šokk (nt hingamisraskused, vererõhu langus, kiire pulss) (harv kõrvaltoime);
 • turse, sh hingamisteede turse (harv kõrvaltoime, võib olla eluohtlik);
 • krambid (harv kõrvaltoime);
 • närvisüsteemi häired, nt valu, põletustunne, surin, tuimus ja/või nõrkus jäsemetes (harv kõrvaltoime);
 • depressioon (mis väga harva kulmineerub enesevigastuslikuks käitumiseks, nagu enesetapumõtted või enesetapukatsed) (harv kõrvaltoime);
 • vaimuhaigus (võib kulmineeruda enesevigastuslikuks käitumiseks, nagu enesetapumõtted või enesetapukatsed) (väga harv kõrvaltoime);
 • raskekujuline verd ja/või lima sisaldav kõhulahtisus (antibiootikumidega seonduv koliit sh pseudomembranoosne koliit), mis väga harvadel juhtudel võib viia eluohtlike tüsistusteni (harv kõrvaltoime);
 • kõõluste valu ja turse (tendoniit) (harv kõrvaltoime) või kõõluserebend (väga harv kõrvaltoime); siis lõpetage Avelox’i võtmine ja rääkige sellest kohe oma arstile, kuna vajalikuks võib osutuda kohene meditsiiniline abi.

Kui teil lisaks tekib:

- mööduv nägemiskaotus (väga harv kõrvaltoime), siis võtke viivitamatult ühendust silmaarstiga.

Kui teil tekib Avelox-ravi ajal eluohtlik ebaregulaarne südamerütm (Torsade de Pointes) või südametöö seiskus (väga harva esinevad kõrvaltoimed), siis rääkige oma raviarstile viivitamatult, et olete võtnud Avelox’i. Sellisel juhul te ei tohi enam Avelox’i kasutada.

Väga harvadel juhtudel on täheldatud myasthenia gravis’e sümptomite süvenemist. Sellisel juhul võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Kui te põete suhkurtõbe ja märkate veresuhkru tõusu või langust (harv või väga harv kõrvaltoime), informeerige sellest koheselt oma arsti.

Kui te olete eakas ja teil esineb neeruprobleeme, siis juhul, kui teil tekib uriinierituse vähenemine, jalgade, pahkluude või labajalgade paistetus, väsimus, iiveldus, unisus, õhupuudus või segasusseisund (need võivad olla neerupuudulikkuse sümptomid, harv kõrvaltoime), siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Allpool on loetletud Avelox-ravi ajal täheldatud teised kõrvaltoimed nende esinemissageduste järgi.

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st):

 • iiveldus;
 • kõhulahtisus;
 • pearinglus;
 • mao ja kõhuvalu;
 • oksendamine;
 • peavalu;
 • teatud maksaensüümide (transaminaasid) sisalduse tõus veres;
 • resistentsete bakterite või seente poolt põhjustatud infektsioonid, nt suu ja tupe kandidiaas;
 • valu ja põletik süstekohal;
 • muutus südamerütmis (EKG) vere madala kaaliumisisaldusega patsientidel.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st):

 • nahalööve;
 • seedetrakti ärritus (seedehäired/kõrvetised);
 • maitsmishäired (väga harvadel juhtudel maitsetundlikkuse kadumine);
 • unehäired (enamasti unetus);
 • spetsiaalsete maksaensüümide (gammaglutamüültransferaas ja/või alkaalne fosfataas) taseme suurenemine veres;
 • madal teatud vere valgeliblede (leukotsüüdid, neutrofiilid) arv;
 • kõhukinnisus;
 • sügelus;
 • peapööritustunne;
 • unisus;
 • kõhupuhitus;
 • südamerütmi (EKG) muutused;
 • maksafunktsiooni kahjustus (sh teatud maksaensüümi (LDH) sisalduse tõus veres);
 • söögiisu ja söödava toidu vähenemine;
 • madal vere valgeliblede arv;
 • erinevad valud, nagu selja, rinna, vaagna ja jäsemete valu;
 • spetsiaalsete hüübimiseks vajalike vererakkude arvu suurenemine;
 • higistamine;
 • spetsiaalsete vere valgeliblede (eosinofiilid) arvu suurenemine;
 • ärevus;
 • halb enesetunne (enamasti nõrkus või väsimus);
 • värisemine;
 • liigesvalu;
 • südamepekslemine;
 • ebaregulaarne ja kiire südamerütm;
 • hingamisraskused sh astmaatilised seisundid;
 • spetsiaalse seedeensüümi (amülaas) taseme suurenemine veres;
 • rahutus/ärevus;
 • torkimise tunne ja/või tuimus;
 • nõgestõbi;
 • veresoonte laienemine;
 • segasus ja desorienteeritus;
 • spetsiaalsete hüübimiseks vajalike vererakkude arvu vähenemine;
 • nägemishäired, sh topelt ja ähmane nägemine;
 • vere hüübivuse vähenemine;
 • vere lipiidide (rasvad) sisalduse tõus;
 • madal vere punaliblede arv;
 • lihasvalu;
 • allergiline reaktsioon;
 • vere bilirubiinisisalduse suurenemine;
 • veenipõletik;
 • maopõletik;
 • dehüdratsioon;
 • tõsised südamerütmi häired;
 • kuiv nahk;
 • stenokardia.

Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st):

 • lihastõmblused;
 • lihaskrambid;
 • hallutsinatsioonid;
 • kõrge vererõhk;
 • tursed (käte, jalgade, pahkluude, huulte, suu, kõri);
 • madal vererõhk;
 • neerude töö häired (sh spetsiaalsete laboratoorsete näitajate uurea ja kreatiniini sisalduse suurenemine);
 • maksapõletik;
 • suupõletik;
 • helin/müra kõrvus;
 • ikterus (silmavalgete või naha kollasus);
 • nahatundlikkuse kahjustus;
 • ebatavalised unenäod;
 • keskendumisvõime häirumine;
 • neelamisraskused;
 • lõhnatundlikkuse muutused (sh lõhnatundlikkuse kadu);
 • tasakaaluhäired ja halb koordinatsioon (tingitud pearinglusest);
 • osaline või täielik mälukaotus;
 • kuulmiskahjustus, sh kurtus (tavaliselt pöörduv);
 • vere kusihappesisalduse tõus;
 • emotsionaalse ebastabiilsus;
 • kõnehäired;
 • minestamine;
 • lihasnõrkus.

Väga harv (võib esineda kuni ühel inimesel 10 000-st):

 • liigestepõletik;
 • südamerütmi häired;
 • nahatundlikkuse suurenemine;
 • depersonalisatsioon (ei tunne ennast iseendana);
 • vere hüübivuse suurenemine;
 • lihasjäikus;
 • teatud tüüpi valgete vereliblede hulga märkimisväärne langus (agranulotsütoos).

Järgnevaid sümptomeid täheldati sagedamini intravenoosset ravi saanud patsientidel:

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st):

 • spetsiaalse maksaensüümi (gammaglutamüültransferaas) taseme suurenemine veres.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st):

 • raskekujuline verd ja/või lima sisaldav kõhulahtisus (antibiootikumidega seonduv koliit), mis väga harvadel juhtudel võib viia eluohtlike tüsistusteni;
 • ebaharilikult kiire südamerütm;
 • hallutsinatsioonid;
 • madal vererõhk;
 • neerude töö häired (sh spetsiaalsete laboratoorsete näitajate uurea ja kreatiniini sisalduse suurenemine);
 • neerupuudulikkus;
 • tursed (käte, jalgade, pahkluude, huulte, suu, kõri);
 • krambid.

Kinoloonantibiootikumide ravi ajal on täheldatud järgmiseid väga harva esinevaid kõrvaltoimeid, mis võivad ilmneda ka Avelox’i ravi ajal: vere suurenenud naatriumisisaldus, vere suurenenud kaltsiumisisaldus, teatud tüüpi vere punaliblede hulga langus (hemolüütiline aneemia), reaktsioonid lihastes koos lihasrakkude kahjustusega, naha suurenenud tundlikkus päikesevalgusele või UV- kiirgusele.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Avelox’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli/koti sildile ja karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Mitte hoida temperatuuril alla 15 °C.

Kasutada koheselt pärast esmast avamist ja/või lahjendamist.

See ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata. Jahedas säilitamisel võib tekkida sade, mis lahustub toatemperatuuril.

Mitte kasutada seda ravimit, kui lahuses esineb nähtavaid osakesi või kui lahus on hägune.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Avelox sisaldab

 • Toimeaine on moksifloksatsiin. Iga pudel/kott sisaldab 400 milligrammi moksifloksatsiini (vesinikkloriidina). 1 milliliiter lahust sisaldab 1,6 milligrammi moksifloksatsiini (vesinikkloriidina).
 • Teised koostisosad on: naatriumkloriid, 1 N vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks), 2 N naatriumhüdroksiidi lahus (pH reguleerimiseks) ja süstevesi (vt lõik „Avelox sisaldab naatriumi“).

Kuidas Avelox välja näeb ja pakendi sisu

Avelox on selge, kollane infusioonilahus.

Avelox on pakendatud karpidesse, milles on klorobutüülist või bromobutüülist kummikorgiga klaaspudelid 250 milliliitri lahusega. Avelox’i pakendis on 1 pudel, mitmikpakendites on 5 pudelit (5 ühe pudeliga pakendit).

Avelox on pakendatud karpidesse, milles on polüolefiinkotid 250 milliliitri lahusega. Koti polüpropüleenist suue on suletud alumiiniumfooliumist kattega. Pakendis on 5 või 12 kotti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Saksamaa

Tootja

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Bayer OÜ

Lõõtsa 2 11415 Tallinn

Telefon: +372 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Läti, Leedu, Luksemburg, Holland, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi, Ühendkuningriik, Malta:

Avelox.

Saksamaa, Itaalia: Avalox. Prantsusmaa: Izilox.

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Avelox’i võib T-toru kaudu manustada koos järgmiste lahustega:

süstevesi; 0,9% naatriumkloriidi lahus; 1 molaarne naatriumkloriidi lahus; 5% / 10% / 40% glükoosi lahus; 20% ksülitooli lahus; Ringeri lahus; segatud naatriumlaktaadi lahus (Hartmann’i lahus, Ringeri- laktaadi lahus).

Avelox’i ei tohi infundeerida koos teiste ravimitega.

Järgnevad lahused on sobimatud Avelox’iga: 10% ja 20% naatriumkloriidi lahus;

4,2% ja 8,4% naatriumbikarbonaadi lahus.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Avelox, 400 mg/250 ml infusioonilahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks 250 ml pudel või kott sisaldab 400 mg moksifloksatsiini (vesinikkloriidina). 1 ml lahust sisaldab 1,6 mg moksifloksatsiini (vesinikkloriidina).

INN. Moxifloxacinum

Teadaolevat toimet omavad abiained: 250 ml infusioonilahust sisaldab 787 mg (34 mmol) naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahus.

Selge, kollane lahus.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

 • Olmetekkese pneumoonia (community acquired pneumonia, CAP) ravi.
 • Naha ja nahaaluskoe tüsistunud infektsioonide (complicated skin and skin structure infections, cSSSI) ravi.

Moksifloksatsiini võib kasutada ainult juhul, kui nende infektsioonide esmaseks raviks tavaliselt kasutatavad antibakteriaalsed ained on sobimatud.

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav annus on 400 mg moksifloksatsiini, infusioonina 1 kord ööpäevas.

Kliinilisel näidustusel võib alustatud intravenoosset ravi jätkata suukaudse raviga moksifloksatsiini 400 mg tablettidega.

Kliinilistes uuringutes lülitati enamik patsiente üle suukaudsele ravile 4 päeva (CAP) või 6 päeva (cSSSI) jooksul. Intravenoosse ja suukaudse ravi soovituslik kestus kokku on CAP puhul 7...14 päeva ja cSSSI korral 7...21 päeva.

Neeru-/maksakahjustus

Kerge kuni raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel või kroonilistel dialüüsipatsientidel (st hemodialüüs) ja pideva ambulatoorse peritoneaaldialüüsi korral (vt täiendavalt lõik 5.2) ei ole vaja annuseid kohandada.

Maksafunktsiooni häirega patsientide kohta ei ole piisavalt andmeid (vt lõik 4.3).

Teised patsientide erirühmad

Eakatel ja väikese kehakaaluga patsientidel ei ole vaja annuseid kohandada.

Lapsed

Moksifloksatsiini kasutamine on lastel ja kasvavatel noorukitel vastunäidustatud. Moksifloksatsiini efektiivsus ja ohutus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud (vt lõik 4.3).

Manustamisviis

Intravenoosseks manustamiseks; pidev infusioon üle 60 minuti (vt ka lõik 4.4).

Meditsiinilistel näidustustel võib infusioonilahust manustada koos sobivate lahustega läbi T-toru (vt lõik 6.6).

Vastunäidustused

 • Ülitundlikkus moksifloksatsiini, teiste kinoloonide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
 • Rasedus ja imetamine (vt lõik 4.6).
 • Alla 18aastased patsiendid.
 • Patsiendid, kellel on anamneesis esinenud kõõluste haigust/häiret, mis on seotud kinoloonraviga.

Nii prekliinilistes kui ka inimuuringutes täheldati pärast moksifloksatsiini kasutamist muutusi südame elektrofüsioloogias – QT-intervalli pikenemist. Ravimiohutuse seisukohalt on moksifloksatsiin seetõttu vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb:

 • kaasasündinud või omandatud QTintervalli pikenemine;
 • elektrolüütide tasakaaluhäired, eriti korrigeerimata hüpokaleemia;
 • kliiniliselt oluline bradükardia;
 • kliiniliselt oluline südamepuudulikkus, millega kaasneb vasaku vatsakese väljutusmahu vähenemine;
 • sümptomaatilised arütmiad anamneesis.

Moksifloksatsiini ei tohi kasutada samaaegselt teiste ravimitega, mis pikendavad QT-intervalli (vt ka lõik 4.5).

Piiratud kliiniliste andmete tõttu on moksifloksatsiin vastunäidustatud ka alanenud maksafunktsiooniga patsientidel (Child Pugh C) ja transaminaaside aktiivsuse tõusuga üle 5 korra normi ülemisest piirist.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Moksifloksatsiin-ravist saadavat kasu peab vaagima hoiatuste ja ettevaatusabinõude lõigus toodud informatsiooniga, seda eriti madala raskusega infektsioonide puhul.

QT-intervalli pikenemine ja võimalikud QT-intervalli pikenemisega seotud kliinilised seisundid

Moksifloksatsiin pikendab EKG-s mõnedel patsientidel QTc-intervalli. QT-intervalli pikenemise ulatus võib suureneda plasmakontsentratsiooni tõustes kiire intravenoosse infusiooni tagajärjel. Seetõttu ei tohiks infusiooni kestus olla vähem kui soovitatud 60 minutit ja intravenoosset annust 400 mg üks kord päevas ei tohiks ületada. Täpsemat infot vt allpoolt ning lõikudest 4.3 ja 4.5.

Kui ravi ajal moksifloksatsiiniga tekivad arütmiaga seotud nähud või sümptomid, kas koos EKG leiuga või ilma, tuleb ravi lõpetada.

Moksifloksatsiini tuleb manustada ettevaatusega patsientidele, kellel on eelsoodumus südame rütmihäirete tekkeks (nt äge müokardi isheemia), sest neil võib olla suurem risk ventrikulaarse arütmia (k.a torsade de pointes) ja südameseiskuse tekkeks. Vt ka lõik 4.3 ja lõik 4.5.

Moksifloksatsiini tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kes võtavad ravimeid, mis võivad langetada kaaliumi taset. Vt ka lõigud 4.3 ja 4.5.

Moksifloksatsiini tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kes võtavad ravimeid, mida seostatakse kliiniliselt olulise bradükardiaga. Vt ka lõik 4.3.

Naised ja eakad patsiendid võivad olla QTc-intervalli pikendavate ravimite nagu moksifloksatsiini suhtes tundlikumad ning seetõttu on nende patsientide puhul vajalik eriline ettevaatus.

Ülitundlikkus/allergilised reaktsioonid

Pärast fluorokinoloonide, sh moksifloksatsiini esmakordset kasutamist on täheldatud ülitundlikkust ja allergilisi reaktsioone. Anafülaktilised reaktsioonid võivad süveneda eluohtlikuks šokiks isegi pärast esmast manustamist. Raskete ülitundlikkusreaktsioonide kliiniliste nähtude ilmnemisel tuleb moksifloksatsiini manustamine katkestada ja alustada vajaliku raviga (nt šoki raviga).

Rasked maksahäired

Moksifloksatsiiniga seoses on teatatud fulminantse hepatiidi juhtudest, mis võivad kujuneda maksapuudulikkuse seisunditeks (sh surmajuhud) (vt lõik 4.8). Patsientidele tuleb öelda, et nad võtaksid enne ravi jätkamist arstiga ühendust, juhul kui tekivad fulminantse hepatiidi nähud ja sümptomid nt kiiresti süvenev jõuetus koos kaasuva nahakollasusega, tume uriin, kalduvus veritsustele või hepaatiline entsefalopaatia.

Kui on kahtlus maksafunktsiooni langusele, tuleb teha maksfunktsiooni testid/uuringud.

Tõsised bulloossed nahareaktsioonid

Moksifloksatsiiniga on seostatud bulloossete nahareaktsioonide, nt Stevens-Johnsoni sündroomi või toksilise epidermaalse nekrolüüsi juhtumeid (vt lõik 4.8). Patsientidele tuleb öelda, et naha ja/või limaskesta reaktsioonide korral peaksid nad enne raviga jätkamist oma arsti sellest kohe informeerima.

Krampide eelsoodumusega patsiendid

Kinoloonid võivad tekitada krampe. Ravimit peab ettevaatusega kasutama KNS häiretega või teiste riskifaktorite esinemisel patsientidel, kellel on eelsoodumus krampide tekkeks või krambiläve alanemiseks. Krampide korral tuleb ravi moksifloksatsiiniga katkestada ja rakendada sobivaid meetmeid.

Perifeerne neuropaatia

Kinoloone sh moksifloksatsiini saavatel patsientidel on teatatud sensoorse või sensomotoorse polüneuropaatia juhtudest, mis avalduvad paresteesia, hüpesteesia, düsesteesia või nõrkusena. Vältimaks pöördumatute seisundite teket, tuleb moksifloksatsiin-ravi saavatele patsientidele öelda, et nad informeeriksid enne ravi jätkamist oma arsti, kui neil tekivad neuropaatia sümptomid nagu valu, põletustunne, surin, tuimus või nõrkus (vt lõik 4.8).

Psühhiaatrilised reaktsioonid

Psühhiaatrilised reaktsioonid võivad esineda juba kinoloonide, sealhulgas moksifloksatsiini esimesel manustamisel. Väga harvadel juhtudel on depressioon või psühhootilised reaktsioonid arenenud enesetapumõteteks ja enesevigastuslikuks käitumiseks, nagu enesetapukatse (vt lõik 4.8). Juhul, kui patsiendil ilmnevad sellised reaktsioonid, tuleb ravi moksifloksatsiiniga katkestada ja rakendada sobivaid meetmeid. Ettevaatlik tuleb olla moksifloksatsiini määramisel psühhootilistele või psühhiaatriliste häirete anamneesiga patsientidele.

Antibiootikumidega seotud diarröa, sealhulgas koliit

Laia toimespektriga antibiootikumide, sh ka moksifloksatsiini kasutamisel on teatatud antibiootikumiga seotud diarröa (antibiotic-associated diarrhoea, AAD) ja antibiootikumiga seotud koliidi (antibiotic-associated colitis, AAC) sh pseudomembranoosse koliidi ja Clostridium difficile'ga seotud diarröa tekkimisest ning see võib raskusastmelt varieeruda kergest kõhulahtisusest kuni fataalse koliidini. Seetõttu on oluline arvestada seda diagnoosi patsientidel, kel moksifloksatsiin-ravi käigus või peale seda tekib tõsine diarröa. Kui kahtlustatakse AAD-d või AAC-d või see on kindel, tuleb hetkel kasutatav antibakteriaalne ravi, sh ka moksifloksatsiin-ravi lõpetada ning koheselt rakendada sobivaid ravimeetmeid. Lisaks tuleb rakendada piisavaid infektsioonikontrolli meetmeid, takistamaks

infektsiooni levikut. Peristaltikat inhibeerivad ravimid on tõsise diarröa tekkimise korral vastunäidustatud.

Myasthenia gravis'ega patsiendid

Moksifloksatsiini tuleb ettevaatusega kasutada myasthenia gravis'ega patsientidel, kuna selle sümptomid võivad ägeneda.

Kõõlusepõletik, kõõluserebend

Ravi ajal kinoloonidega, k.a moksifloksatsiiniga, võib esineda kõõluste (eriti Achilleuse kõõlus) põletikku ja -rebendeid, mis vahel on bilateraalsed. Seda isegi 48 tunni jooksul pärast ravi algust ning teatatud on ka kuni mitu kuud pärast ravi lõpetamist esinenud juhtudest. Kõõlustepõletiku ja –rebendi tekkerisk on suurenenud eakatel ja samaaegselt kortikosteroidravi saavatel patsientidel. Valu või põletiku esimeste nähtude ilmnemisel peavad patsiendid ravi moksifloksatsiiniga katkestama, andma valutava(te)le jal(g)a(de)le puhkust ja konsulteerima koheselt oma arstiga, et alustada sobivat ravi kahjustunud kõõlustele (nt immobilisatsioon) (vt lõigud 4.3 ja 4.8).

Neerukahjustusega patsiendid

Eakad neerufunktsiooni langusega patsiendid peavad moksifloksatsiini kasutama ettevaatusega juhul, kui nad ei joo piisavalt vedelikku, sest dehüdratatsioon suurendab neerupuudulikkuse tekke riski.

Nägemishäired

Nägemiskahjustuste korral või kui on tunda toimet silmadele, peaks otsekohe konsulteerima silmaarstiga (vt lõigud 4.7 ja 4.8).

Düsglükeemia

Sarnaselt teistele fluorokinoloonidele, on ka moksifloksatsiini kasutamisel teatatud vere glükoosisisalduse kõrvalekalletest, sh nii hüpoglükeemiast kui ka hüperglükeemiast. Moksifloksatsiin- ravi ajal esines düsglükeemiat enamasti eakatel suhkurtõvega patsientidel, kes said samaaegset ravi suukaudse hüpoglükeemilise ainega (nt sulfonüüluurea preparaat) või insuliiniga. Diabeediga patsientidel on soovitatav jälgida hoolikalt vere glükoosisisaldust (vt lõik 4.8).

Valgustundlikkusreaktsioonide ennetamine

Kinoloonid on põhjustanud patsientidel valgustundlikkusreaktsioone. Uuringud on siiski näidanud, et moksifloksatsiiniga on valgustundlikkuse tekke oht madalam. Sellest hoolimata tuleks patsientidele moksifloksatsiinravi ajal soovitada vältida UV-kiirgust, pikaajalist ja/või tugevat päikesevalgust.

Glükoos-6-fosfaat dehüdrogenaasi puudusega patsiendid

Glükoos-6-fosfaat dehüdrogenaasi puuduse või vastava perekondliku anamneesiga patsientidel on kalduvus hemolüütiliste reaktsioonide tekkeks ravi ajal kinoloonidega. Seetõttu peab moksifloksatsiini neil patsientidel kasutama ettevaatusega.

Periarteriaalsete kudede põletik

Moksifloksatsiini infusioonilahus on ainult intravenoosseks manustamiseks. Intraarteriaalset manustamist tuleb vältida, sest prekliinilistes uuringutes ilmnes sellise manustamisviisi kasutamise järgselt periarteriaalsete kudede põletiku teke.

Naha ja nahaaluskoe komplitseeritud infektsioonidega patsiendid

Moksifloksatsiini kliinilist efektiivsust ei ole uuritud raskete põletusinfektsioonide, fastsiidi ja osteomüeliidiga kulgeva diabeetilise jalainfektsiooni korral.

Naatriumi dieediga patsiendid

Ravim sisaldab 787 mg (ligikaudu 34 mmol) naatriumi annuse kohta. Seda peab arvestama kontrollitud naatriumi dieediga patsientide puhul.

Moksifloksatsiini toime bioloogilistele testidele

Moksifloksatsiini saavate patsientide analüüsides võib moksifloksatsiin-ravi segada Mycobacterium spp kultuuri analüüsi, kuna põhjustab vale-negatiivseid tulemusi mükobakterite kasvu pärssimise tõttu.

MRSA infektsiooniga patsiendid

Moksifloksatsiini ei soovitata kasutada metitsilliin resistentsete Staphylococcus aureus’e (MRSA) infektsioonide raviks. Juhul kui kahtlustatakse või on kinnitatud MRSA infektsioon, tuleb alustada sobivat antibakteriaalset ravi (vt lõik 5.1).

Lapsed

Moksifloksatsiini kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel on vastunäidustatud (vt lõik 4.3), kuna noorloomadel on esinenud kõhrekahjustusi (vt lõik 5.3).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimed teiste ravimitega

Täiendavat toimet QT-intervalli pikenemisele moksifloksatsiini ja teiste QTc-intervalli pikendada võivate ravimite koosmanustamisel ei saa välistada. See võib suurendada ventrikulaarse arütmia k.a torsade de pointes’i tekkeriski. Seetõttu on vastunäidustatud moksifloksatsiini koosmanustamine järgmiste ravimitega (vt ka lõik 4.3):

 • IA klassi antiarütmikumid (nt kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid);
 • III klassi antiarütmikumid (nt amiodaroon, sotalool, dofetiliid, ibutiliid);
 • antipsühhootilised ained (nt fenotiasiinid, pimosiid, sertindool, haloperidool, sultopriid);
 • tritsüklilised antidepressandid;
 • mõned antimikroobsed ained (sakvinaviir, sparfloksatsiin, erütromütsiin i.v, pentamidiin, malaariavastased ained, eriti halofantriin);
 • teatud antihistamiinsed ained (terfenadiin, astemisool, misolastiin);
 • teised (tsisapriid, vinkamiin i.v, bepridiil, difemaniil).

Moksifloksatsiini tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kes võtavad samaaegselt vere kaaliumisisaldust langetada võivaid ravimeid (nt lingu- ja tiasiid-diureetikumid, lahtistid ja klistiirid (suurtes annustes), kortikosteroidid, amfoteritsiin B), või ravimeid, mida seostatakse kliiniliselt olulise bradükardia tekkimisega.

Pärast korduvat manustamist tervetele vabatahtlikele tõstis moksifloksatsiin digoksiini -iMAXC ligikaudu 30% võrra, mõjutamata AUC-d või madalaimat kontsentratsiooni. Digoksiini kasutamisel ei ole erilised ettevaatusabinõud nõutavad.

Vabatahtlikel diabeetikutel läbiviidud uuringutes vähenes moksifloksatsiini samaaegsel suukaudsel manustamisel glibenklamiidiga viimase maksimaalne plasmakontsentratsioon ligikaudu 21%. Glibenklamiidi ja moksifloksatsiini kombinatsioon võib teoreetiliselt põhjustada kerget ja mööduvat hüperglükeemiat. Siiski ei põhjustanud glibenklamiidi farmakokineetilised muutused farmakodünaamiliste parameetrite (vere glükoosisisaldus, insuliin) muutusi. Seega ei ole moksifloksatsiini ja glibenklamiidi koosmanustamisel kliiniliselt olulisi koostoimeid täheldatud.

Muutused INR-is

Teatatud on suurest hulgast juhtudest, kus suukaudsete hüübimisvastaste ravimite aktiivsus suureneb patsientidel, kes saavad antibakteriaalseid aineid, eriti fluorokinoloone, makroliide, tetratsükliine, ko-trimoksasooli ja mõningaid tsefalosporiine. Riskitegurid näivad olevat infektsioonid ja põletikud, patsiendi vanus ja üldseisund. Neil asjaoludel on raske hinnata, kas INR (rahvusvaheline normitud suhe) häiret põhjustab infektsioon või ravi. Ettevaatusabinõuna tuleks tihedamini määrata INR näitajaid. Vajadusel tuleb suukaudse hüübimisvastase ravimi annust vastavalt kohandada.

Kliinilised uuringud ei ole näidanud koostoimeid moksifloksatsiini samaaegsel manustamisel koos ranitidiini, probenetsiidi, suukaudsete kontratseptiivide, kaltsiumi preparaatide, parenteraalselt manustatud morfiini, teofülliini, tsüklosporiini ega itrakonasooliga.

In vitro uuringud inimese tsütokroom P-450 ensüümidega toetasid neid leide. Arvestades neid tulemusi on metaboolne koostoime tsütokroom P-450 ensüümide kaudu ebatõenäoline.

Koostoime toiduga

Moksifloksatsiinil ei ole kliiniliselt olulisi koostoimeid toiduga (k.a piimatoodetega).

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Moksifloksatsiini ohutust inimese rasedusele ei ole uuritud. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimestele on teadmata. Kuna noorloomadel esines uuringutes risk suure koormusega kõhredes fluorokinoloonidest põhjustatud kahjustuste tekkeks ning teatud kinoloone saanud lastel on kirjeldatud pöörduvaid liigeskahjustusi, ei tohi moksifloksatsiini rasedatel naistel kasutada (vt lõik 4.3).

Imetamine

Imetavate naiste kohta andmed puuduvad. Prekliinilised andmed näitavad, et moksifloksatsiin eritub väheses koguses rinnapiima. Kuna inimeste kohta andmed puuduvad ning noorloomadel esines uuringutes risk suure koormusega kõhredes fluorokinoloonidest põhjustatud kahjustuste tekkeks, on imetamine moksifloksatsiin-ravi ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Fertiilsus

Loomkatsed ei viita fertiilsuse kahjustumisele (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid moksifloksatsiini toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud. Sellegipoolest võivad fluorokinoloonid, k.a moksifloksatsiin, kahjustada patsiendi võimet juhtida autot või käsitseda masinaid toime tõttu kesknärvisüsteemile (nt pearinglus; akuutne, mööduv nägemiskaotus; vt lõik 4.8) või ägeda ja lühiajalise teadvusekaotuse tõttu (sünkoop, vt lõik 4.8). Patsient peab enne autojuhtimist või masinate käsitsemist veenduma, et tema reaktsioonivõime ei ole häiritud.

Kõrvaltoimed

Allpool on toodud esinemissageduste järgi kliinilistes uuringutes esinenud ja turuletulekujärgselt teatatud kõrvaltoimed moksifloksatsiini suukaudsel või intravenoossel manustamisel (ainult intravenoosne, jätkuravi (i.v./suukaudne) ja suukaudne) 400 mg ööpäevas.

Peale iivelduse ja kõhulahtisuse olid kõik täheldatud reaktsioonid esinemissagedusega alla 3%.

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed esitatud tõsiduse vähenemise järjekorras. Esinemissagedused on määratletud järgmiselt:

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

klass (MedDRA)

 

 

 

 

Infektsioonid ja

Superinfektsioonide

 

 

 

infestatsioonid

teke resistentsete

 

 

 

 

bakterite või seente

 

 

 

 

poolt, nt suu ja tupe

 

 

 

 

kandidiaas

 

 

 

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

klass (MedDRA)

 

 

 

 

Vere ja

 

Aneemia

 

Protrombiini

lümfisüsteemi

 

Leukopeenia(d)

 

sisalduse tõus/INR

häired

 

Neutropeenia

 

väärtuse langus

 

 

Trombotsütopeenia

 

Agranulotsütoos

 

 

Trombotsüteemia

 

 

 

 

Vere eosinofiilia

 

 

 

 

Protrombiini aja

 

 

 

 

pikenemine/INR

 

 

 

 

väärtuse tõus

 

 

Immuunsüsteemi

 

Allergilised

Anafülaksia k.a väga

 

häired

 

reaktsioonid (vt

harva esinev eluohtlik

 

 

 

lõik 4.4)

šokk (vt lõik 4.4)

 

 

 

 

Allergiline

 

 

 

 

turse/angioödeem

 

 

 

 

(k.a kõriturse, mis

 

 

 

 

võib olla eluohtlik, vt

 

 

 

 

lõik 4.4)

 

Ainevahetus- ja

 

Hüperlipideemia

Hüperglükeemia

Hüpoglükeemia

toitumishäired

 

 

Hüperurikeemia

 

Psühhiaatrilised

 

Ärevusreaktsioonid

Emotsionaalne

Depersonalisatsioon

häired

 

Psühhomotoorne

labiilsus

Psühhootilised

 

 

hüperaktiivsus/

Depressioon (mis

reaktsioonid (mis

 

 

agiteeritus

väga harva

võivad

 

 

 

kulmineerub

kulmineeruda

 

 

 

enesevigastuslikuks

enesevigastusliku

 

 

 

käitumiseks, nagu

käitumisega, nagu

 

 

 

suitsiidimõtted või

suitsiidimõtted või

 

 

 

suitsiidikatsed, vt

suitsiidikatsed, vt

 

 

 

lõik 4.4)

lõik 4.4)

 

 

 

Hallutsinatsioonid

 

Närvisüsteemi

Peavalu

Paresteesia/

Hüpoesteesia

Hüperesteesia

häired

Pearinglus

düsesteesia

Lõhnatundlikkus

 

 

 

Maitsetundlikkuse

häired (k.a anosmia)

 

 

 

häired (k.a ageuusia

Ebatavalised unenäod

 

 

 

väga harvadel

Koordinatsiooni-

 

 

 

juhtudel)

häired (k.a

 

 

 

Segasus ja

kõndimishäired, eriti

 

 

 

desorienteeritus

tingitud pearinglusest

 

 

 

Unehäired

või vertiigost)

 

 

 

(peamiselt unetus)

Krambid k.a grand

 

 

 

Treemor

mal krambid (vt

 

 

 

Vertiigo

lõik 4.4)

 

 

 

Somnolentsus

Tähelepanuvõime

 

 

 

 

langus

 

 

 

 

Kõnehäired

 

 

 

 

Amneesia

 

 

 

 

Perifeerne

 

 

 

 

neuropaatia ja

 

 

 

 

polüneuropaatia

 

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

klass (MedDRA)

 

 

 

 

Silma

 

Nägemishäired, k.a

 

Mööduv

kahjustused

 

diploopia ja ähmane

 

nägemiskaotus

 

 

nägemine (eriti

 

(eriti KNS

 

 

KNS reaktsioonide

 

reaktsioonide

 

 

esinemisel, vt

 

esinemisel, vt

 

 

lõik 4.4)

 

lõigud 4.4 ja 4.7)

Kõrva ja

 

 

Tinnitus

 

labürindi

 

 

Kuulmise kahjustus,

 

kahjustused

 

 

sealhulgas kurtus

 

 

 

 

(tavaliselt taastuv)

 

Südame häired

QT-intervalli

QT-intervalli

Ventrikulaarsed

Ebaspetsiifilised

 

pikenemine

pikenemine (vt

tahhüarütmiad

arütmiad

 

hüpokaleemiaga

lõik 4.4)

Sünkoop (st äge ja

Torsade de Pointes

 

patsientidel (vt

Palpitatsioonid

lühiajaline teadvuse

(vt lõik 4.4)

 

lõigud 4.3 ja 4.4)

Tahhükardia

kaotus)

Südameseiskus (vt

 

 

Kodade

 

lõik 4.4)

 

 

fibrillatsioon

 

 

 

 

Stenokardia

 

 

Vaskulaarsed

 

Vasodilatatsioon

Hüpertensioon

Vaskuliit

häired

 

 

Hüpotensioon

 

Respiratoorsed,

 

Düspnoe (k.a

 

 

rindkere ja

 

astmaatilised

 

 

mediastiinumi

 

seisundid)

 

 

häired

 

 

 

 

Seedetrakti

Iiveldus

Vähenenud

Düsfaagia

 

häired

Oksendamine

söögiisu ja söömine

Stomatiit

 

 

Valu seedetraktis ja

Kõhukinnisus

Antibiootikumidest

 

 

maos

Düspepsia

tingitud koliit ( k.a

 

 

Kõhulahtisus

Soolegaasid

pseudomembra-

 

 

 

Gastriit

noosne koliit, väga

 

 

 

Amülaaside

harva seotud ka

 

 

 

aktiivsuse

eluohtlike

 

 

 

suurenemine

tüsistustega, vt

 

 

 

 

lõik 4.4)

 

Maksa ja

Transaminaaside

Maksafunktsiooni

Naha kollasus

Fulminantne

sapiteede häired

aktiivsuse tõus

häire (k.a LDH

Hepatiit

hepatiit, mis võib

 

 

suurenemine)

(peamiselt

kujuneda

 

 

Bilirubiini sisalduse

kolestaatiline)

eluohtlikuks

 

 

tõus

 

maksapuudulik-

 

 

Gammaglutamüül-

 

kuseks (sh surmaga

 

 

transferaasi

 

lõppevad juhud vt

 

 

sisalduse tõus

 

lõik 4.4)

 

 

Vere alkaalse

 

 

 

 

fosfataasi sisalduse

 

 

 

 

tõus

 

 

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

klass (MedDRA)

 

 

 

 

Naha ja

 

Pruuritus

 

Bulloossed

nahaaluskoe

 

Lööve

 

nahareaktsioonid nt

kahjustused

 

Urtikaaria

 

Stevensi-Johnsoni

 

 

Naha kuivus

 

sündroom või

 

 

 

 

toksiline

 

 

 

 

epidermaalne

 

 

 

 

nekrolüüs (võib olla

 

 

 

 

eluohtlik, vt

 

 

 

 

lõik 4.4)

Lihas- skeleti ja

 

Artralgia

Tendoniit (vt

Kõõluserebend (vt

sidekoe

 

Müalgia

lõik 4.4)

lõik 4.4)

kahjustused

 

 

Lihaskrambid

Artriit

 

 

 

Lihastõmblused

Lihasrigiidsus

 

 

 

Lihasnõrkus

Myasthenia

 

 

 

 

gravis’e

 

 

 

 

sümptomite

 

 

 

 

ägenemine (vt

 

 

 

 

lõik 4.4)

Neerude ja

 

Dehüdratsioon

Neerufunktsiooni

 

kuseteede häired

 

 

häired (sh BUN ja

 

 

 

 

kreatiniinisisalduse

 

 

 

 

tõus)

 

 

 

 

Neerupuudulikkus (vt

 

 

 

 

lõik 4.4)

 

Üldised häired ja

Süste- ja

Halb enesetunne

Tursed

 

manustamiskoha

infusioonikoha

(eeskätt jõuetus või

 

 

reaktsioonid

reaktsioonid

väsimus)

 

 

 

 

Valulikud seisundid

 

 

 

 

(k.a selja-, rinnaku-,

 

 

 

 

vaagna ja

 

 

 

 

jäsemevalu)

 

 

 

 

Higistamine

 

 

 

 

Süstekoha (trombo-

 

 

 

 

) flebiit

 

 

 • sage (≥ 1/100 kuni < 1/10),
 • aegajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100),
 • harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000),
 • väga harv (< 1/10 000).

Järgmised kõrvaltoimed esinevad suurema sagedusega intravenoosselt ravitud patsientidel ilma või koos järgneva suukaudse raviga:

Sage:

gamma-glutamüül-transferaasi aktiivsuse suurenemine.

Aeg-ajalt:

ventrikulaarsed tahhüarütmiad, hüpotensioon, ödeem, antibiootikumidega seotud

 

koliit (sh pseudomembranoosne koliit, mis väga harvadel juhtudel on seotud

 

eluohtlike komplikatsioonidega, vt lõik 4.4), krambid, sh grand mal krambid (vt

 

lõik 4.4), hallutsinatsioonid, neerufunktsiooni häired (sh vereuurea lämmastiku (BUN)

 

ja kreatiniini sisalduse suurenemine), neerupuudulikkus (vt lõik 4.4).

Erandjuhtudel on teiste fluorokinoloonide kasutamisel tekkinud järgmised kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda ka ravi ajal moksifloksatsiiniga: hüpernatreemia, hüperkaltseemia, hemolüütiline aneemia, rabdomüolüüs, valgustundlikkusreaktsioonid (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Puuduvad spetsiifilised vastuabinõud pärast juhuslikku üleannustamist. Üleannustamise korral peab rakendama sümptomaatilist ravi. Võimaliku QT-intervalli pikenemise tõttu tuleb läbi viia EKG-monitooring. Samaaegne aktiivsöe manustamine 400 mg moksifloksatsiiniga (suukaudselt või i.v) vähendab ravimi süsteemset biosaadavust vastavalt rohkem kui 80% või 20%. Aktiivsöe manustamine suukaudse üledoosi manustamise alguses võib aidata vältida moksifloksatsiini liigset süsteemset imendumist.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kinoloonid, fluorokinoloonid

ATC kood: J01MA14

Toimemehhanism

Moksifloksatsiin inhibeerib bakteriaalse DNA replikatsiooniks, transkriptsiooniks ja taastootmiseks vajaliku topoisomeraas II (DNA güraas ja topoisomeraas IV).

PK/PD

Fluorokinoloonid omavad kontsentratsioonist sõltuvat bakteritsiidsust. Loomade infektsioonimudelitel läbi viidud fluorokinoloonide farmakodünaamika uuringud ja uuringud inimestel näitavad, et efektiivsuse peamiseks teguriks on /MIK-iAUC suhe.

Resistentsuse mehhanism

Resistentsus fluorokinoloonide suhtes võib tekkida DNA-güraasi ja topoisomeraas IV mutatsioonide kaudu. Teiste resistentsuse mehhanismide hulka võivad kuuluda effluks mehhanismide liigne avaldumine, vähene permeaablus ja valkude vahendatud DNA-güraasi kaitse. Teiste fluorokinoloonidega esineb eeldatavalt ristuvat resistentsust. Moksifloksatsiini antibakteriaalset aktiivsust ei mõjuta need resistentsuse mehhanismid, mis on omased teistesse klassidesse kuuluvatele antibakteriaalsetele ainetele.

Piirväärtused

EUCAST kliinilised MIK-i ja disk-difusiooni piirväärtused moksifloksatsiini jaoks (01.01.2012):

Organism

Tundlikkus

Resistentsus

Staphylococcus spp.

≤ 0,5 mg/l

> 1 mg/l

 

≥ 24 mm

< 21 mm

S. pneumoniae

≤ 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

 

≥ 22 mm

< 22 mm

Streptococcus Grupid A, B, C, G

≤ 0,5 mg/l

> 1 mg/l

 

≥ 18 mm

< 15 mm

H. influenzae

≤ 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

 

≥ 25 mm

< 25 mm

M. catarrhalis

≤ 0,5 mg/l

> 0,5 mg/l

 

≥ 23 mm

< 23 mm

Enterobacteriaceae

≤ 0,5 mg/l

> 1 mg/l

 

≥ 20 mm

< 17 mm

Liigist sõltumatud piirväärtused*

≤ 0,5 mg/l

> 1 mg/l

* Liigist sõltumatud piirväärtused on määratud peamiselt farmakokineetiliste/ farmakodünaamiliste andmete alusel ning on spetsiifiliste liikide jaotumise MIK’ist sõltumatud. Need on kasutamiseks ainult sellistel liikidel, millel ei ole antud liigi-spetsiifilist piirväärtust ning ei ole kasutamiseks liikidel, kus interpreteeritavad kriteeriumid on küsitavad.

Mikrobioloogiline tundlikkus

Omandatud resistentsuse esinemine võib piirkonniti ja ajaliselt teatud tüvede lõikes erineda. Järgida tuleb kohalikku informatsiooni resistentsuse kohta, eriti ravides raskeid infektsioone. Vajadusel tuleb kasutada eksperdi abi seal, kus lokaalselt prevaleeruv resistentsus muudab teatud infektsioonide ravi antud preparaadiga küsitavaks.

Tavaliselt tundlikud liigid

Aeroobsed Gram-positiivsed mikroorganismid

Staphylococcus aureus*+ Streptococcus agalactiae (Grupp B)

Streptococcus milleri grupp* (S. anginosus, S. constellatus and S. intermedius) Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes* (Grupp A)

Streptococcus viridans grupp (S. viridans, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius, S. thermophilus)

Aeroobsed Gram-negatiivsed mikroorganismid

Acinetobacter baumanii

Haemophilus influenzae*

Legionella pneumophila

Moraxella (Branhamella) catarrhalis*

Anaeroobsed mikroorganismid

Prevotella spp.

“Muud” mikroorganismid

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae* Coxiella burnetii

Mycoplasma pneumoniae*

Liigid, mille suhtes omandatud resistentsus võib kujuneda probleemiks

Aeroobsed Gram-positiivsed mikroorganismid

Enterococcus faecalis*

Enterococcus faecium*

Aeroobsed Gram-negatiivsed mikroorganismid

Enterobacter cloacae*

Escherichia coli*#

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae*#

Proteus mirabilis*

Anaeroobsed mikroorganismid

Bacteroides fragilis*

Loomupäraselt resistentsed organismid

Aeroobsed Gram-negatiivsed mikroorganismid

Pseudomonas aeruginosa

*Aktiivsus on kliinilistes uuringutes rahuldavalt demonstreeritud.

+Metitsilliin resistentne S. aureus on suure tõenäosusega fluorokinoloonide suhtes resistentne. Metitsilliin resistentse S. aureus’e resistentsuse määr moksifloksatsiinile on > 50%.

ESBL-tootvad# tüved on tavaliselt ka fluorokinoloonidele resistentsed.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine ja biosaadavus

Ühekordse 400 mg intravenoosse 1 tunnise infusiooni järel oli plasma maksimaalne kontsentratsioon ligikaudu 4,1 mg/l, mis on keskmiselt 26% rohkem võrrelduna suukaudse manustamisega (3,1 mg/l). AUC väärtus 39 mg h/l peale i.v. manustamist on ainult natuke kõrgem, kui pärast suukaudset manustamist (35 mg h/l) ja sobib kokku absoluutse biosaadavusega, mis on ligikaudu 91%.

Moksifloksatsiini i.v annuseid ei ole vaja kohaldada sõltuvalt patsientide vanusest või soost.

Farmakokineetika on lineaarne ühekordse suukaudse annusega vahemikus 50...1200 mg, ühekordse intravenoosse annusega kuni 600 mg ning annusega kuni 600 mg päevas 10 päeva vältel.

Jaotumine

Moksifloksatsiin jaotub kiiresti ekstravaskulaarsesse ruumi. Jaotusruumala (Vss) tasakaaluseisundis on ligikaudu 2 l/kg kohta. In vitro ja ex vivo katsed näitasid, et seondumine plasmavalkudega on sõltumata ravimi kontsentratsioonist ligikaudu 40...42%. Moksifloksatsiin seotakse peamiselt seerumi albumiiniga.

Bronhide limaskestas ja epiteliaalses vedelikus saavutati maksimaalsed kontsentratsioonid, vastavalt 5,4 mg/kg ja 20,7 mg/l (geomeetriline keskmine), 2,2 tundi pärast suukaudset manustamist. Vastav maksimaalne kontsentratsioon alveolaarsetes makrofaagides oli 56,7 mg/kg. 10 tundi pärast intravenoosset manustamist oli kontsentratsioon rakuvedelikus 1,75 mg/l. Interstitsiaalses vedelikus leiti sarnane sidumata moksifloksatsiini kontsentratsiooni-aja profiil nagu plasmas. Sidumata moksifloksatsiini maksimaalne kontsentratsioon 1,0 mg/l (geomeetriline keskmine) saavutati ligikaudu 1,8 tundi pärast intravenoosset manustamist.

Biotransformatsioon

Moksifloksatsiin läbib II faasi biotransformatsiooni ja eritub neerude kaudu (ligikaudu 40%) ning sapiga/roojaga (ligikaudu 60%) kas muutumatul kujul või sulfoühendina (M1) ning glükuroniidina (M2). M1 ja M2 on ainsad peamised metaboliidid inimestel, mõlemad mikrobioloogiliselt inaktiivsed.

I faasi kliinilistes uuringutes ja in vitro uuringutes ei täheldatud metaboolseid farmakokineetilisi koostoimeid teiste ravimitega, mis läbivad I faasi biotransformatsiooni sh tsütokroom P-450 ensüümsüsteemi. Ei ole tõendeid oksüdatiivsest metabolismist.

Eritumine

Moksifloksatsiini eliminatsiooni lõplik poolväärtusaeg plasmast on ligikaudu 12 tundi. Keskmine kogukliirens pärast 400 mg annuse manustamist on 179...246 ml/min. Pärast 400 mg i.v manustamist eritus muutumatul kujul uriiniga ligikaudu 22% ja roojaga 26%. Kokku eritus (muutumatul kujul ja metaboliitidena) peale intravenoosset manustamist ligikaudu 98% annusest. Renaalne kliirens on 24...53 ml/min, mis viitab ravimi osalisele tubulaarsele reabsorptsioonile neerudest. Moksifloksatsiini koosmanustamine ranitidiini või probenetsiidiga ei muutnud ravimi renaalset kliirensit.

Neerufunktsiooni kahjustus

Moksifloksatsiini farmakokineetilised omadused ei ole neerukahjustusega patsientidel (kaasa arvatud kreatiniini kliirens >20 ml/min/1,73m) märkimisväärselt erinevad. Neerufunktsiooni nõrgenedes tõuseb metaboliit M2 (glükuroniid) kontsentratsioon kuni 2,5 kordseks (kreatiniini kliirensiga

<30 ml/min/1,73m).

Maksafunktsiooni kahjustus

Põhinedes maksapuudulikkusega patsientidel seni läbiviidud farmakokineetilistele uuringutele (Child- Pugh A, B), ei ole võimalik kindlaks määrata, kas on erinevusi võrreldes tervete vabatahtlikega. Maksakahjustus on seotud kõrgema M1 tasemega vereplasmas, samas on lähteravimi tase võrreldav kasutamisega tervetel vabatahtlikel. Moksifloksatsiini kasutamise kogemus maksakahjustusega patsientidel on ebapiisav.

Prekliinilised ohutusandmed

Tavalistes korduvannuse uuringutes näitas moksifloksatsiin närilistel ja mitte-närilistel hematoloogilist- ja maksatoksilisust. Ahvidel ilmnes KNS toksilisus. Need toimed tekkisid pärast moksifloksatsiini suurte annuste manustamist või pikaajalisel ravil.

Koertel põhjustasid suured suukaudsed annused (≥ 60 mg/kg, plasmakontsentratsioon ≥ 20 mg/l) muutusi elektroretinogrammis ja üksikutel juhtudel ka võrkkesta atroofiat.

Pärast i.v manustamist olid süsteemse toksilisuse nähud enim väljendunud moksifloksatsiini manustamisel boolussüstidena (45 mg/kg kohta). Toimeid ei esinenud, kui moksifloksatsiini annustati aeglase infusioonina (40 mg/kg kohta) üle 50 minuti.

Peale intraarteriaalset süstimist täheldati põletikulisi muutusi sh periarteriaalses pehmes koes, mistõttu tuleks vältida moksifloksatsiini intraarteriaalset manustamist.

Moksifloksatsiin oli genotoksiline in vitro testides bakteritele või imetajarakkudele. In vivo testides ei leitud genotoksilisust sõltumata faktist, et kasutati moksifloksatsiini väga suuri annuseid. Moksifloksatsiin ei olnud kantserogeenne rottidel läbi viidud initsiatsioon-promotsioonuuringus.

In vitro uuringutes mõjutas moksifloksatsiin (kõrgetel kontsentratsioonidel) südame elektrofüsioloogilisi omadusi, mis võivad põhjustada QT-intervalli pikenemist.

Pärast moksifloksatsiini i.v manustamist koertele (30 mg/kg kohta infusioonina üle 15, 30 või

60 minuti) oli QT-intervalli pikenemine sõltuv infusioonikiirusest - st mida lühem oli infusiooniaeg, seda suurem oli QT-intervalli pikenemine. QT-intervalli pikenemist ei täheldatud, kui annust 30 mg/kg kohta manustati üle 60 minuti.

Rottidel, küülikutel ja ahvidel läbi viidud reproduktiivsusuuringud näitavad, et moksifloksatsiin läbib platsentaarbarjääri. Rottide (p.o ja i.v) ja ahvidega (p.o) läbi viidud uuringud ei andnud tõendeid teratogeensusest ega fertiilsuse vähenemisest pärast moksifloksatsiini manustamist. Küülikute loodetel täheldati lülisamba ja roiete väärarengute esinemissageduse vähest tõusu, kuid seda alles emale toksilise annuse juures (20 mg/kg i.v). On täheldatud abortide esinemissageduse tõusu ahvidel ja küülikutel inimese terapeutilise plasmakontsentratsiooni juures.

Kinoloonid sh moksifloksatsiin põhjustavad noorloomadel teadaolevalt kõhrekahjustusi suuremates diartrodiaalsetes liigestes.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Vesinikkloriidhape 1 N (pH reguleerimiseks)

Naatriumhüdroksiidi lahus 2 N (pH reguleerimiseks)

Süstevesi

Sobimatus

Järgmised lahused on sobimatud moksifloksatsiini infusioonilahusega: naatriumkloriidi 10% ja 20% lahused;

naatriumbikarbonaadi 4,2% ja 8,4% lahused.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Kõlblikkusaeg

Polüolefiinkott:

3 aastat

Klaaspudel:

5 aastat

Kasutada kohe pärast esmast avamist ja/või lahjendamist.

Säilitamise eritingimused

Mitte hoida temperatuuril alla 15 °C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Polüolefiinkotid polüpropüleenist täiteavaga, mis on suletud alumiiniumfooliumist kattega. Kartongkarbis on 5 või 12 pakendit 250 ml lahusega.

Värvitud klaaspudelid (tüüp 2) on suletud klorobutüülist või bromobutüülist kummikorkidega. Pakendis on 1 pudel, mitmikpakkides on 5 pudelit (5 ühe pudeliga pakendit) 250 ml lahusega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata. Järgmised infusioonilahused on sobivad moksifloksatsiin 400 mg infusioonilahusega:

süstevesi; 0,9% naatriumkloriidi lahus; 1 molaarne naatriumkloriidi lahus; 5% / 10% / 40% glükoosi lahus; 20% ksülitooli lahus, Ringer’i lahus, segatud naatriumlaktaadi lahus (Hartmann’i lahus, Ringer’i-laktaadi lahus).

Moksifloksatsiini lahust ei tohi infundeerida koos teiste ravimitega.

Mitte kasutada kui lahuses esineb nähtavaid osakesi või kui lahus on hägune.

Jahedas säilitamisel võib tekkida sade, mis lahustub toatemperatuuril. Seetõttu ei ole soovitatav infusioonilahust säilitada temperatuuril alla 15 °C.

MÜÜGILOA HOIDJA

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 01.10.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.09.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2017