Astipal - õhukese polümeerikattega tablett (50mg)

ATC Kood: A03FA07
Toimeaine: itopriid
Tootja: Medochemie Ltd.

Artikli sisukord

ASTIPAL
õhukese polümeerikattega tablett (50mg)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Astipal, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Itopriidvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Astipal ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Astipal’i võtmist
 3. Kuidas Astipal’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Astipal’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Astipal ja milleks seda kasutatakse

Astipal kuulub prokineetilisteks aineteks nimetatavate ravimite rühma. Prokineetilised ained on ravimid, mis normaliseerivad või kiirendavad soolestiku tööd. Nende manustamise tulemuseks on mao kiirenenud tühjenemine, seeditud toidu kiirem liikumine läbi peensoole ja söögitoru alumise sulgurlihase toonuse suurenemine. Lisaks sellele pärsib Astipal okserefleksi.

Astipal on näidustatud selliste sümptomite raviks, mille tulemuseks on mao aeglane tühjenemine, nt tunne, et magu on täis, ülakõhuvalu, söögiisu vähenemine, kõrvetised, iiveldus ja oksendamine seedehäirete korral, mis ei ole põhjustatud haavandtõvest või orgaanilisest haigusest, mis mõjutab seeditud toidu läbimise määra seedetraktis.

Astipal on näidustatud täiskasvanutele.

Mida on vaja teada enne Astipal’i võtmist

Ärge võtke Astipal’i:

 • kui olete itopriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui mao kiirenenud tühjenemine võib olla teile kahjulik, nt kui teil esineb seedetrakti veritsust,

sulgust (obstruktsiooni) või mulgustumist (perforatsiooni). Astipal ei ole mõeldud kasutamiseks lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Astipal’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eakatel patsientidel tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Muud ravimid ja Astipal

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Astipal ja teised samaaegselt manustatavad ravimid võivad anda omavahel koostoimeid. Antikolinergiised ained (kasutatakse astma, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, kõhulahtisuse, Parkinsoni tõve raviks ja silelihaste spasmide vähendamiseks, nt kusepõies) võivad itopriidi toimet vähendada.

Itopriid võib oma toime tõttu seedetraktile mõjutada ka teiste ravimite imendumist, eriti kitsa terapeutilise kasutusalaga ravimite, toimeaine pikenenud vabanemisega ravimite ja soolestikus vabanevate ravimite toimet.

Maohappe taseme alandamiseks kasutatavad ravimid, nt tsimetidiin, teprenoon ja tsetreksaat ei mõjuta itopriidi toimet soolestiku motoorikale.

Astipal ei oma koostoimeid samaaegsel manustamisel varfariini, diasepaami, diklofenaki, tiklopidiini, nifedipiini ja nikardipiiniga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Astipal’i ohutust kasutamisel rasedatel naistel ei ole uuritud. Teie arst soovitab teil Astipal’i võtta ainult juhul, kui ravist saadav kasu kaalub oluliselt üles võimalikud riskid.

Kui te olete imetav ema, otsustab teie arst imikul tekkida võivate kõrvaltoimete tõttu kas teie lõpetada Astipal’i kasutamine või katkestada rinnaga toitmine.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kuigi toimeid autojuhtimisele ja masinate käsitsemisele ei ole leitud, ei saa välistada tähelepanuvõime vähenemist, kuna väga harvadel juhtudel on selle ravimi kasutamisel esinenud pearinglust.

Sellistel juhtudel ei tohi te nende sümptomite kadumiseni juhtida autot ega käsitseda masinaid.

Astipal sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pöörduge enne selle ravimi võtmist oma arsti poole.

Kuidas Astipal’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovituslik annus täiskasvanutele on üks tablett 3 korda päevas enne toidukordi.

Sõltuvalt teie vanusest ja haigusloost võidakse annust vähendada. Täpse annuse ja ravi kestuse määrab teie arst.

Maksa- või neerukahjustusega patsiendid ja eakad

Kui teil on maksa- või neerufunktsiooni häire või kui te olete eakas, jälgib teie arst teid tavaliselt hoolikamalt. Mistahes kõrvaltoimete ilmnedes rääkige sellest oma arstile. Teie arst võib soovitada teil annust vähendad või ravi katkestada.

Kui te võtate Astipal’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Astipal’i rohkem kui ette nähtud, pöörduge oma arsti poole.

Kui te unustate Astipal’i võtta

Kui te unustate Astipal’it võtta, jätkake tavapärase annustamisskeemiga. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Astipal’i võtmise

Kui te lõpetate Astipal’i võtmise liiga vara, võivad teie haiguse sümptomid halveneda. Pidage enne ravi lõpetamist nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Astipal’i võtmine ja pöörduge oma arsti poole:

 • kui teil tekib käte, jalgade, näo, huulte või kõri turse, mis võib põhjustada neelamis ja hingamisraskusi. Ilmneda võib ka löövet ja sügelust. See võib viitada, et teil on allergiline reaktsioon.

Astipal’i ravi ajal võivad esineda järgmised kõrvaltoimed

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100’st)

 • vere valgeliblede hulga vähenemine,
 • vere prolaktiini taseme suurenemine,
 • pearinglus, peavalu, unehäired,
 • kõhulahtisus,
 • kõhukinnisus,
 • kõhuvalu,
 • süljeerituse suurenemine,
 • veres jääklämmastiku ja kreatiniinisisalduse suurenemine,
 • valu seljas või rindkeres,
 • väsimus,
 • ärrituvus.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000’st)

 • nahalööbed,
 • punetus,
 • sügelus.

Esinemissagedus teadmata: esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata

 • naha ja silmade kollasus,
 • iiveldus,
 • värinad,
 • rinnanäärmete suurenemine meestel,
 • trombotsüütide hulga vähenemine
 • ASAT, ALAT, gamma – GPT, alkaalse fosfataasi ja bilirubiini väärtuste suurenemine veres.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Astipal’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Astipal sisaldab

 • Toimeaine on itopriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg itopriidvesinikkloriidi.
 • Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, karmelloos, eelželtiniseeritud tärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, hüpromelloos 2910, titaandioksiid (E 171), makrogool 6000, talk.

Kuidas Astipal välja näeb ja pakendi sisu

Astipal tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille läbimõõt on 7 mm.

Läbipaistvad PVC/PE/PVDC-alumiinium blistrid ja läbipaistvad PVC/PVDC-alumiinium blistrid. Astipal pakendites on 20, 30, 40 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti blisterpakendites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Medochemie Ltd.

1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol Küpros

Tootja

Medochemie Ltd.

Central Factory, 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol

Küpros

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti

ASTIPAL

Bulgaaria

MEDOPRIDE

Küpros

TOPRISAN

Tšehhi Vaariik

ASKETON

Leedu

ASTIPAL

Malta

TOPRISAN

Rumeenia

ASKETON

Slovakkia

ASKETON

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Netdoktor OÜ

Seebi 3, 11316 Tallinn tel. 56480207

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Astipal, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg itopriidvesinikkloriidi. INN. Itopridum

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 58,7 mg laktoosi (laktoosmonohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valge, ümmargune, kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett diameetriga 7 mm.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Seedetrakti funktsionaalse, mitte-haavandilise düspepsia (krooniline gastriit) sümptomaatiline ravi täiskasvanutel järgmiste sümptomite korral: kõhupuhitus, küllastustunne maos, ülakõhuvalu, isutus, kõrvetised, iiveldus ja oksendamine.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Tavaline annus täiskasvanutele on 150 mg itopriidvesinikkloriidi, st 1 tablett 3 korda päevas enne sööki. Annust võib ravi käigus vastavalt patsiendi eale ja sümptomite kulule vähendada (vt lõik 4.4).

Eakad

Kliinilistes uuringutes ei olnud kõrvaltoimete esinemismäär 65-aastaste ja vanemate populatsioonis kõrgem võrreldes nooremate patsientidega. Maksa- ja neerufunktsiooni häirete, teiste haiguste või kaasuva ravi tõttu tuleb itopriidi eakatele patsientidele manustada piisava ettevaatusega.

Lapsed

Itopriidi efektiivsust ja ohutust lastel ei ole tõestatud.

Neeru- või maksafunktsiooni häirega patsiendid

Itopriid metaboliseerub maksas ning itopriid ja tema metaboliitide peamine eritumistee on neerude kaudu. Seetõttu tuleb neeru- või maksafunktsiooni häiretega patsiente, kes saavad seda ravimit, hoolikalt jälgida ning mistahes kõrvaltoime esinemisel rakendada vajalikke meetmeid, sh vähendada annust või katkestada ravimi kasutamine.

Ravikuuri kestus

Kliinilistes uuringutes on itopriidvesinikkloriidi manustatud kuni 8 nädalat.

Kui seedetrakti sümptomaatika ei parane, ei tohi Astipal’i kasutada kauem kui 8 nädalat.

Manustamisviis

Suukaudne.

Tablett tuleb manustada enne sööki.

Vastunäidustused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
 • Astipal’i ei tohi manustada patsientidele, kellel mao kiirendatud tühjendamine võib olla ohtlik, nt seedetrakti verejooksud, mehaaniline sulgus või perforatsioon.

Astipal’i võtmisel on vajalik ettevaatus, sest itopriidvesinikkloriid võib tugevdada atsetüülkoliini toimet ning põhjustada kolinergilisi kõrvaltoimeid.

Itopriidi tuleb manustada ettevaatusega eakatele (vt lõik 4.2). Andmed itopriidi pikaajalise kasutamise kohta puuduvad.

Astipal sisaldab laktoosmonohüdraati. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi antud ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

 • Koostoimeid tsütokroom P 450 tasemel ei ole oodata, sest itopriid metaboliseerub peamiselt flaviin monooksügenaasi abil.
 • Astipal’i ja varfariini, diasepaami, diklofenaki, tiklopidiini, nifedipiini ja nikardipiinkloriidi vahel ei ole samaaegse manustamise korral koostoimeid täheldatud.
 • Itopriidil on gastrokineetiline toime, mis võib mõjutada samaaegselt suukaudselt manustatavate ravimite imendumist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kitsa terapeutilise indeksiga ravimitele, toimeainet prolongeeritult vabastavatele ravimitele ja happekindla kattega ravimvormidele.
 • Haavandtõve vastased ravimid nagu tsimetidiin, ranitidiin, teprenoon ja tsetraksaat ei mõjuta itopriidi prokineetilist aktiivsust.
 • Antikolinergilised ravimid võivad vähendada itopriidi toimet.

Rasedus

Itopriidi kasutamise ohutust ei ole raseduse ajal uuritud. Seetõttu ei manustata Astipal’i rasedatele, väljaarvatud juhul, kui ravist saadav kasu kaalub üles raviga kaasuvad riskid.

Imetamine

Itopriid eritub lakteerivatel rottidel rinnapiima. Puuduvad andmed itopriidi kasutamisest imetamise perioodil inimesel.

Kõrvaltoimete tekke võimaluse tõttu imikul tuleb vastu võtta otsus kas katkestada rinnaga toitmine või Astipal’i kasutamine, arvestades sealjuures ravist saadav kasu tähtsust imetavale emale.

Toime reaktsioonikiirusele

Kuigi ravimi toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole leitud, ei saa siiski mõju kontsentreerumisvõimele täielikult välistada, sest harva võib esineda pearinglust.

Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes taluti itopriidi hästi ning tõsistest kõrvaltoimetest ei teatatud. 14 uuringust, kus osales kokku 572 patsienti, teatas 14 patsienti kõrvaltoimetest (kõrvaltoimete esinemissagedus oli 2,4%). Kõige sagedasemad kõrvaltoimed, mis esinesid enam kui 1 patsiendil olid 4 juhul kõhulahtisus (0,7%), kahel juhul peavalu (0,3%) ja kahel juhul kõhuvalu (0,3%).

Kliinilistes uuringutes teatati muutustest vereanalüüsides, kus valgevererakkude arvu langust (leukotsütopeenia) teatati 4 juhul (0,7%) ja prolaktiini taseme tõusust 2 juhul (0,3%).

Kliinilises praktikas esinenud kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on jagatud vastavalt MedDRA terminoloogiale gruppidesse koos järgmiste esinemissagedustega: väga sage (≥1/10); sage (1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (1/1000 kuni <1/100); harv (1/10000 kuni < 1/1000); väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Itopriidiga ravitud patsientidel on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt: leukopeenia

Teadmata: trombotsütopeenia

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: anafülaktilised reaktsioonid

Endokriinsüsteemi häired

Aeg-ajalt: prolaktiini sisalduse tõus

Teadmata: günekomastia

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: pearinglus, peavalu, unehäired

Teadmata: treemor

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: diarröa, kõhukinnisus, kõhuvalu, hüpersalivatsioon

Teadmata: iiveldus

Neerude ja kuseteede häired

Uncommon: vere jääklämmastiku ja kreatiniini sisalduse tõus.

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata: ikterus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv: nahalööve, punetus ja kihelus

Uuringud

Teadmata: ASAT (SGOT), ALAT (SGPT) tõus, gamma-GTP tõus, alkaalse fosfataasi ja bilirubiini sisalduse tõus

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Aeg-ajalt: valu rindkeres või seljas

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt: väsimus

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt: ärrituvus

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Ei ole teateid itopriidi üleannustamisest inimesel. Suure üleannuse sissevõtmisel tuleb kasutada tavapäraseid meetmeid nagu maoloputus ja sümptomaatiline ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gastrointestinaaltrakti funktsionaalsete häirete raviks kasutatavad ained, soole motoorikat kiirendavad ained, ATC-kood: A03FA07

Toimemehhanism

 1. Itopriid aktiveerib soolemotoorikat dopamiin D2 -retseptorite antagoniseerimise ning atsetüülkoliinesteraasi inhibeerimise kaudu. Itopriid aktiveerib atsetüülkoliini vabanemist ja inhibeerib selle lagundamist.
 2. Itopriidil on ka antiemeetiline toime, mis on seletatav dopamiini D2 -retseptorite mõjutamisega kemoretseptorites. Seda toimet on näidatud apomorfiini poolt tekitatud oksendamise annusest sõltuva inhibeerimise kaudu koertel.

Itopriid kiirendab mao tühjenemist inimesel.

Ravimi toime seedetrakti ülaosale on kõrge spetsiifilisusega. Itopriid ei mõjuta vereplasma gastriini sisaldust.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Itopriid imendub seedetraktist kiiresti ja peaaegu täielikult. Suhteline biosaadavus on esmase maksapassaaži tõttu ligikaudu 60%. Toit ei mõjuta ravimi biosaadavust. Maksimaalne plasmakontsentratsioon (CMAX 0,28 microgrammi/ml) saabub 30…45 minutit pärast 50 mg itopriidi manustamist.

Pärast korduvannuste manustamist vahemikus 50...200 mg manustatuna 3 korda päevas, on näidatud, et itopriidil ja selle metaboliitidel on 7-päevase ravi korral lineaarne farmakokineetika ning minimaalne kumulatsioon.

Jaotumine

Ligikaudu 96% itopriidist seondub plasmavalkudega peamiselt albumiinidega. Alla 15% seondunud itopriidist seondub alfa1-happe glükoproteiinidega.

On näidatud, et itopriidvesinikkloriid jaotub rottidel ulatuslikult kudedesse (Vdbeeta = 6,1 l/kg) välja arvatud kesknärvisüsteemi, kõrge kontsentratsioon saavutatakse neerudes, peensooles, maksas,

neerupealistes ja maos. Valkudega seondumine on rottidel väiksem kui inimesel (78% vs 96%). Tungimine kesknärvisüsteemi oli minimaalne. Itopriid eritub lakteerivatel rottidel rinnapiima.

Biotransformatsioon

Itopriid metaboliseerub inimesel ulatuslikult maksas. Tuvastatud on 3 metaboliiti, millest ainult ühel on vähene aktiivsus, kuid ilma farmakoloogilise tähtsuseta (ligikaudu 2…3% itopriidvesinikkloriidi aktiivsusest). Inimesel on peamine metaboliit N-oksiid, mis saadakse tertsiaarse amiini N-dimetüülgrupi oksüdeerimise teel.

Itopriidvesinikkloriid metaboliseerub flaviin-sõltuva monooksügenaasi (FMO3) kaudu. Inimese FMO- isoensüümi rohkus ja efektiivsus võib olla geneetilise polümorfismi subjektiks, mis võib viia harvaesineva autosomaalse retsessiivse seisundini, mida tuntakse kui trimetüülaminiuuriat (kalalõhna sündroom). Seetõttu võib ka trimetüülaminiuuriaga patsientidel itopriidvesinikkloriidi poolväärtusaeg olla pikem.

In vivo farmakokineetilised uuringud CYP-vahendatud reaktsioonidega näitavad, et itopriidvesinikkloriid ei inhibeeri ega indutseeri CYP2C19 ja CYP2E1.

CYP sisaldust ja uridiindifosfaatglükuronosüültransferaasi aktiivsust itopriidvesinikkloriidi manustamine ei mõjuta.

Eritumine

Itopriidvesinikkloriid ja selle metaboliidid erituvad peamiselt uriiniga. Itopriidi ja selle N-oksiidi eritumise määr uriiniga tervetel isikutel pärast ühekordse terapeutilise annuse suukaudset manustamist on vastavalt 3,7% ja 75,4%.

Itopriidvesinikkloriidi poolväärtusaeg on ligikaudu 6 tundi.

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised ohutusuuringud on viidud läbi ainult suurte annustega, mis ületavad väga palju kordi inimesel kasutatavaid terapeutilisi annuseid ning saadud toimed ei ole itopriidi inimesel kasutamise puhul olulised.

Pealegi kulgevad inimesel hormonaalsed toimed väiksema aktiivsusega kui seda on täheldatud loomadel.

Itopriidi suured annused (30 mg/kg/päevas) tekitavad hüperprolaktineemiat ja sekundaarset pöörduvat endomeetriumi hüperplaasiat rottidel, kuid mitte koertel (annustes kuni 100 mg/kg/päevas) või ahvidel (annustes kuni 300 mg/kg/päevas).

3-kuulistes toksilisuse uuringutes, mis viidi läbi koertega, täheldati pärast itopriidi 30 mg/kg/päevas suukaudset manustamist prostata atroofiat. Kuid seda toimet ei täheldatud 6-kuulise manustamise perioodi jooksul veel suuremate suukaudsete annuste (100 mg/kg/päevas) manustamisel rottidele või isegi ülisuurte annuste (300 mg/kg/päevas) manustamisel ahvidele.

Loomadel ei ole pika-ajalisi uuringuid itopriidvesinikkloriidi kartsinogeense toime kohta läbi viidud. Paljude in vitro ja in vivo testide abil ei ole näidatud itopriidi klastogeenset ega mutageenset toimet.

Fertiilsusuuringutes täheldati emastele loomadele 30 mg/kg/päevas või suurema annuse manustamisel hüperprolaktineemiat ja sekundaarselt pikenenud innatsüklit. Annuses 300 mg/kg/päevas täheldati veel prolongeerunud prekoitaalset intevalli. Kõrvaltoimeid paaritusaktile ja fertiilsusele ei leitud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Laktoosmonohüdraat

Karmelloos

Eelželatiniseeritud tärklis

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Tableti kate:

Hüpromelloos 2910

Titaandioksiid E171

Makrogool 6000

Talk

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

30 kuud.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistev PVC/PE/PVDC/alumiinium blister ja läbipaistev PVC/PVDC-alumiinium blister. Pakendi suurused: 20, 30, 40 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Vältida keskkonda sattumist.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Medochemie Ltd.

1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol,

Küpros

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 05.07.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuli 2016