Alendronic acidcolecalciferol zentiva - tablett (70mg +5600rü)

ATC Kood: M05BB03
Toimeaine: alendroonhape +kolekaltsiferool
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

ALENDRONIC ACIDCOLECALCIFEROL ZENTIVA
tablett (70mg +5600RÜ)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva 70 mg/2800 RÜ tabletid

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva 70 mg/5600 RÜ tabletid

Alendroonhape/kolekaltsiferool (D-vitamiin)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Enne ravimi kasutamist on eriti tähtis aru saada informatsioonist, mis on esitatud lõigus 3 („Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t võtta“).

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva võtmist
 3. Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva ja milleks seda kasutatakse

Mis on Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva ?

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva on tablett, mis sisaldab kahte toimeainet – alendroonhapet (tavaliselt nimetatakse alendronaadiks) ja kolekaltsiferooli -vitamiin).(D

Mis on alendronaat?

Alendronaat on mittehormonaalne ravim, mis kuulub bisfosfonaatide ravimrühma. Alendronaat väldib luukoe hõrenemist postmenopausis olevatel naistel ja soodustab luukoe taastumist. Ravim vähendab lülisamba- ja puusaluumurdude tekkeohtu.

Mis on D-vitamiin?

D-vitamiin on asendamatu toitaine, mis on vajalik kaltsiumi imendumiseks ja tervete luude olemasoluks. Organism omastab toidust kaltsiumi korralikult vaid juhul, kui D-vitamiini sisaldus on selles piisav. Väga vähesed toidud sisaldavad D-vitamiini. Põhiline allikas on suvine päikesevalgus, mis toodab D-vitamiini meie nahas. Vananedes D-vitamiini tootmine nahas väheneb. D-vitamiini liiga madala sisalduse tagajärjel võib väheneda luumass ja tekkida osteoporoos. Tõsine D-vitamiini vaegus võib põhjustada lihasnõrkust, mis võib viia kukkumiste ja luumurdude tekkeohu suurenemiseni.

Milleks Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t kasutatakse?

Arst on teile Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t välja kirjutanud osteoporoosi raviks ja sellepärast, et teil on D-vitamiini vaeguse risk. Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva vähendab lülisamba- ja puusaluumurdude riski postmenopausis olevatel naistel.

Mis on osteoporoos?

Osteoporoos on luukoe hõrenemine ja nõrgenemine. Seda esineb sagedamini naistel pärast menopausi. Menopausi ajal lõpetavad munasarjad naissuguhormooni östrogeeni, mis aitab hoida naise luustikku tervena, tootmise. Selle tulemusena tekib luude hõrenemine ja luud muutuvad nõrgemaks. Mida varem saabub naisel menopaus, seda suurem on tal osteoporoosi tekkerisk.

Alguses ei ole osteoporoosil tavaliselt mingeid haigusnähtusid. Kui seda aga ei ravita, võib see viia luumurdude tekkeni. Kuigi luumurdudega kaasneb tavaliselt valu, võivad lülisambamurrud jääda märkamatuks nii kaua, kuni nad põhjustavad kehapikkuse vähenemist. Luumurrud võivad tekkida

tavaliste, igapäevategevuste käigus, nagu nt tõstmisel või väikeste vigastuste korral, mille puhul tavaliselt terve luu ei murdu. Sagedamini tekivad puusaluu-, lülisamba- või randmeluumurrud, millega ei kaasne ainult valu, vaid ka märkimisväärsed luudeformatsioonid (nt küürus asend) ja liikumisvõimetus.

Kuidas saab osteoporoosi ravida?

Lisaks ravile Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’ga võib arst teie tervise paranemise huvides soovitada eluviiside muutmist:

Loobuge suitsetamisest

Suitsetamine kiirendab luukoe hõrenemist ja võib seeläbi suurendada

 

luumurdude tekkeriski.

Liikuge

Sarnaselt lihastega vajavad ka luud pidevat liikumist, et püsida tervete

 

ja tugevatena. Enne spordiga tegelema hakkamist pidage nõu arstiga.

Toituge tasakaalustatult

Arst annab teile nõu toitumise või toidulisandite kasutamise osas.

Mida on vaja teada enne Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva võtmist

Ärge võtke Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t

 • kui olete naatriumalendronaattrihüdraadi, kolekaltsiferooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on mõni söögitoru haigus (söögitoru on elund, mis ühendab suuõõnt maoga),nt söögitoru ahenemine või neelamisraskused;
 • kui te ei saa sirgelt seista või istuda järjest vähemalt 30 minutit;
 • kui arst on öelnud, et teil on madal vere kaltsiumisisaldus.

Kui te arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, ärge neid tablette võtke. Rääkige kõigepealt oma arstiga ja järgige tema nõuandeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

 • teil on mõni neeruhaigus;
 • teil on või on hiljuti olnud mis tahes neelamis või seedimisprobleeme;
 • teie arst on öelnud, et teil on Barretti söögitoru (seisund, mis on seotud rakkude muutusega söögitoru alaosas);
 • teile on öeldud, et teil on raskusi mineraalainete imendumisega maos või sooltes (väärimendumise sündroom);
 • teie hambad on halvas seisukorras, teil on igemehaigus, teil plaanitakse tõmmata välja hammas või kui te ei saa tavapärast hambaravi;
 • teil on vähk;
 • te saate keemiaravi või kiiritusravi;
 • te võtate angiogeneesi inhibiitoreid (nt bevatsizumabi või talidomiidi);
 • te võtate kortikosteroide (nt prednisooni või deksametasooni);
 • te olete või olete olnud suitsetaja (see võib suurendada hambaprobleemide tekkeriski).

Enne ravi alustamist Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’ga võidakse teile soovitada käia hammaste kontrollis.

Ravi ajal Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’ga on oluline järgida head suuhügieeni. Te peate kogu ravi vältel käima regulaarselt hammaste kontrollis ja võtma ühendust oma arsti või hambaarstiga, kui teil tekib mis tahes probleeme suu või hammastega, nt hammaste väljakukkumine, valu või turse. Tekkida võivad söögitoru (elund, mis ühendab suuõõnt maoga) ärritusnähud, põletik või haavandid, mille sagedasteks sümptomiteks on valu rinnus, kõrvetised või neelamisraskus või –valulikkus, eriti kui patsiendid ei joo tervet klaasitäit vett ja/või kui nad heidavad pikali varem kui 30 minutit pärast Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva võtmist. Need kõrvaltoimed võivad süveneda, kui patsiendid jätkavad Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva võtmist pärast nimetatud sümptomite ilmnemist.

Lapsed ja noorukid

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t ei tohi anda alla 18-aastastele lastele ja noorukitele.

Muud ravimid ja Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kaltsiumipreparaadid, antatsiidid ja mõned suukaudsed ravimid võivad samaaegsel kasutamisel takistada Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva imendumist. Seetõttu on tähtis järgida juhiseid, mis on toodud lõigus 3 („Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t võtta“) ja oodata vähemalt 30 minutit enne teiste suukaudsete ravimite või preparaatide võtmist.

Teatud reuma või pikaajalise valu ravimid, mida nimetatakse MSPVA-deks (mittesteroidsed põletikuvastasted aineted, nt atsetüülsalitsüülhape või ibuprofeen), võivad põhjustada seedehäireid. Seetõttu on vaja olla ettevaatlik, kui neid ravimeid võetakse Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’ga samaaegselt.

Teatud ravimid või toidulisandid, nt kunstlikud rasvaasendajad, mineraalõlid, kehakaalu langetav ravim orlistaat ja kolesteroolisisaldust vähendavad ravimid kolestüramiin ja kolestipool, võivad takistada Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’s oleva D-vitamiini jõudmist teie organismi. Krampide (langetõvehoogude) vastased ravimid (nagu fenütoiin või fenobarbitaal) võivad vähendada D-vitamiini toimet. Täiendavate D-vitamiini preparaatide kasutamine otsustatakse individuaalselt.

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva koos toidu ja joogiga

Toit ja jook (sh mineraalvesi) võivad ravimiga samaaegsel kasutamisel vähendada Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva toimet. Seetõttu on tähtis järgida juhiseid, mis on toodud lõigus 3 („Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t võtta“). Te peate ootama vähemalt 30 minutit enne, kui tarbite mis tahes toitu ja jooki peale vee.

Rasedus ja imetamine

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva on ette nähtud kasutamiseks ainult postmenopausis naistele. Ärge võtke Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t, kui te olete rase või arvate end olevat rase või kui te imetate.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva kasutamisel on kirjeldatud kõrvaltoimeid (ähmane nägemine, pearinglus ja tõsine luu-, lihase- või liigesevalu), mis võivad mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“). Kui teil tekib mõni neist kõrvaltoimetest, ei tohi te autoga sõita enne, kui end paremini tunnete.

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva sisaldab laktoosi ja sahharoosi

Kui arst on öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke üks Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva tablett üks kord nädalas.

Järgige tähelepanelikult allpool toodud juhiseid.

1) Valige nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini. Igal nädalal võtke valitud päeval üks Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva tablett.

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva tableti kiire makku jõudmise tagamiseks ning söögitoru (elund, mis ühendab suuõõnt maoga) võimalike ärritusnähtude vältimiseks on väga tähtis, et te järgiksite punkte 2), 3), 4) ja 5).

2) Selleks, et Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva piisavalt imenduks, tuleb tablett neelata alla tervelt ainult koos klaasitäie (vähemalt 200 ml) veega (mitte mineraalveega) hommikul pärast ülestõusmist ning enne söömist, joomist või teiste ravimite võtmist.

 • Ärge võtke koos mineraalveega (gaseerimata või gaseeritud).
 • Ärge võtke koos kohvi või teega.
 • Ärge võtke koos mahla või piimaga.

Vältimaks haavandite tekkimist suus ei tohi tabletti purustada, närida ega lasta sel suus lahustuda.

3)Pärast tableti allaneelamist ei tohi pikali heita – olge püstises asendis (istuge, seiske või kõndige) vähemalt 30 minutit. Ärge heitke pikali enne, kui olete söönud päeva esimese eine.

4)Ärge võtke Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t enne magamaminekut või hommikul enne voodist tõusmist.

5)Kui teil ilmneb neelamisraskus või -valulikkus, valu rinnus, kõrvetiste teke või ägenemine, siis lõpetage Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva kasutamine ja võtke ühendust oma arstiga.

6)Pärast Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva tableti allaneelamist oodake vähemalt 30 minutit enne, kui sööte päeva esimese eine, joote midagi või võtate teisi ravimeid, sh antatsiide, kaltsiumipreparaate ja vitamiine. Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva on efektiivne vaid juhul, kui seda võtta tühja kõhuga.

Kui te võtate Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju tablette, jooge peale klaasitäis piima ja võtke otsekohe ühendust oma arstiga. Ärge kutsuge esile oksendamist ega heitke pikali.

Kui te unustate Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t võtta

Kui te unustate annuse manustamata, võtke lihtsalt üks Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva tablett meenumisele järgneval hommikul. Ärge võtke samal päeval kahte tabletti. Seejärel jätkake ühe tableti võtmist üks kord nädalas selleks esialgu valitud päeval.

Kui te lõpetate Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva võtmise

On oluline, et te võtaksite Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t seni, kuni arst on teile seda ravimit määranud. Kuna ei ole teada, kui kaua te peate võtma Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t, siis tuleb teil oma arstiga perioodiliselt arutada selle ravimi võtmise vajadust, et otsustada, kas Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva on teile ikka veel sobiv.

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva pakendisse on lisatud kaart juhistega. See sisaldab olulist teavet meenutamaks teile, kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva´t õigesti võtta.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge otsekohe arsti poole, kui märkate ükskõik millist järgnevatest võimalikest tõsistest kõrvaltoimetest, mille tõttu te võite vajada kiiret arstiabi:

Sage (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st):

 • kõrvetised, neelamisraskus, valu neelamisel, söögitoruhaavandid (söögitoru on elund, mis ühendab suuõõnt maoga), mis võivad põhjustada valu rindkeres, kõrvetisi või neelamisraskust või –valulikkust.

Harv (võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st):

 • allergilised reaktsioonid, nagu nõgestõbi; näo, huulte, keele ja/või kõriturse, mis võivad põhjustada hingamis või neelamisraskusi; rasked nahareaktsioonid;
 • valu suus ja/või lõualuus, turse või haavandid suus, tuimus või raskustunne lõualuus või hamba väljakukkumine. Need võivad olla märgid luu kahjustusest lõualuus (osteonekroos), mis on üldiselt seotud viibinud paranemise ja infektsiooniga, sageli pärast hamba väljatõmbamist. Kui teil tekivad sellised sümptomid, võtke ühendust oma arsti ja hambaarstiga;
 • harva võib esineda reieluu ebaharilik murd, eriti pikaajalist osteoporoosiravi saavatel patsientidel. Võtke ühendust oma arstiga, kui tunnete valu, nõrkust või ebamugavustunnet reies, puusas või kubemes. See võib olla võimaliku reieluumurru varajane tunnus;
 • luu, lihase ja/või liigesevalu, mis on tõsine.

Teised kõrvaltoimed

Väga sage (võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st):

- luu-, lihase- ja/või liigesevalu, mis võib mõnikord olla tõsine.

Sage (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st):

 • liigeste turse;
 • kõhuvalu, ebamugavustunne kõhus või röhatised pärast söömist, kõhukinnisus, täistunne maos, kõhulahtisus, kõhupuhitus;
 • juustekadu, sügelus;
 • peavalu, pearinglus;
 • väsimus, käte või jalgade tursed.

Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st):

 • iiveldus, oksendamine;
 • söögitoru (elund, mis ühendab suuõõnt maoga) või mao ärritusnähud või põletik;
 • must või tõrvataoline väljaheide;
 • ähmane nägemine, silmade valu või punetus;
 • lööve, nahapunetus;
 • mööduvad gripilaadsed sümptomid, nagu lihaste valulikkus, üldine halb enesetunne ja mõnikord palavik (tavaliselt ravi alguses);
 • maitsetundlikkuse häired.

Harv (võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st):

 • vere madala kaltsiumisisalduse sümptomid, sh lihaskrambid või –spasmid ja/või surisemistunne sõrmedes või suuümbruses;
 • mao või kaksteistsõrmiksoole haavandid (mõnikord tõsised või verejooksuga);
 • söögitoru (elund, mis ühendab suuõõnt maoga) ahenemine;
 • lööve, mis tugevneb päikesevalgusega kokkupuutel;
 • suuõõnehaavandid.

Väga harv (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10 000-st):

 • Pidage nõu oma arstiga, kui teil on kõrvavalu, eritis kõrvast ja/või kõrvapõletik. Need võivad olla kõrva luulise kahjustuse nähud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märget “EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalblistris, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva sisaldab

- Toimeained on alendroonhape ja kolekaltsiferool -vitamiin).(D

Üks 70 mg/2800 RÜ tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (naatriumalendronaattrihüdraadina) ja 70 mikrogrammi (2800 RÜ) kolekaltsiferooli -vitamiin).(D

Üks 70 mg/5600 RÜ tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (naatriumalendronaattrihüdraadina) ja 140 mikrogrammi (5600 RÜ) kolekaltsiferooli -vitamiin).(D

Abiained on: mikrokristalliline tselluloos, veevaba laktoos, naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat, rafineeritud päevalilleõli, butüülhüdroksütolueen (E321), želatiin, sahharoos, maisitärklis, magneesiumalumiiniumsilikaat.

Kuidas Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva välja näeb ja pakendi sisu

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva 70 mg/2800 RÜ: pikliku kujuga, valged või valkjad kaksikkumerad tabletid, graveeringuga 2800 ühel küljel, tableti mõõtmed: pikkus 12,3±0,2 mm ja laius 6,5±0,2 mm.

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva 70 mg/5600 RÜ: pikliku kujuga, valged või valkjad kaksikkumerad tabletid, graveeringuga 5600 ühel küljel, tableti mõõtmed: pikkus 11,4±0,2 mm ja laius 7,2±0,2 mm.

Tabletid on pakendatud alumiinium/alumiinium (PA/AL/PVC - alumiinium) fooliumblistritesse, mis on pappkarbis.

Pakendi suurused: 2, 4 või 12 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Tšehhi Vabariik

Tootjad:

Pharmathen International S.A

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300,

Kreeka

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion street Pallini 15351

Attiki,

Kreeka

UAB “Oriola Vilnius”

Laisves Avenue 75, Vilnius

LT-06144

Leedu

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Zentiva Group, a.s. Eesti Filiaal

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva 70 mg/2800 RÜ tabletid

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva 70 mg/5600 RÜ tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks 70 mg/2800 RÜ tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (naatriumalendronaattrihüdraadina) ja 70 mikrogrammi (2800 RÜ) kolekaltsiferooli (D-vitamiin).

Üks 70 mg/5600 RÜ tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (naatriumalendronaattrihüdraadina) ja 140 mikrogrammi (5600 RÜ) kolekaltsiferooli -vitamiin).(D

INN: Acidum alendronicum, colecalciferolum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Iga 70 mg/2800 RÜ tablett sisaldab kuni 90 mg veevaba laktoosi ja 13,7 mg sahharoosi. Iga 70 mg/5600 RÜ tablett sisaldab kuni 64 mg veevaba laktoosi ja 27,5 mg sahharoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva 70 mg/2800 RÜ: pikliku kujuga, valged või valkjad kaksikkumerad tabletid, graveeringuga „2800“ ühel küljel, tableti mõõtmed: pikkus 12,3±0,2 mm ja laius 6,5±0,2 mm.

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva 70 mg/5600 RÜ: pikliku kujuga, valged või valkjad kaksikkumerad tabletid, graveeringuga „5600“ ühel küljel, tableti mõõtmed: pikkus 11,4±0,2 mm ja laius 7,2±0,2 mm.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva 70 mg/2800 RÜ

Menopausijärgse osteoporoosi ravi D-vitamiini vaeguse riskiga naistel. Alendroonhappe ja kolekaltsiferooli kombinatsioon vähendab lülisamba ja reieluu proksimaalse osa murdude riski.

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva 70 mg/5600 RÜ

Menopausijärgse osteoporoosi ravi D-vitamiini vaeguse riskiga naistel, kes ei saa täiendavalt D- vitamiini. Alendroonhappe ja kolekaltsiferooli kombinatsioon vähendab lülisamba ja reieluu proksimaalse osa murdude riski.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav annus on üks tablett üks kord nädalas.

Patsientidele tuleb selgitada, et kui nad unustavad Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva annuse võtmata, siis tuleb üks tablett sisse võtta meenumisele järgneval hommikul. Samal päeval ei tohi võtta sisse kahte tabletti, kuid edaspidi tuleb ravimit manustada esialgselt plaanitud päeval kord nädalas.

Lähtuvalt osteoporoosi haiguse kulust on Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva ette nähtud pikaajaliseks kasutamiseks. Optimaalne bisfosfonaatravi kestus osteoporoosi korral ei ole määratud. Ravi jätkamise vajadust tuleb taashinnata perioodiliselt, kaaludes Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva võimalikke riske ja kasu individuaalsetele patsientidele, eriti 5 või enama kasutusaasta järel.

Juhul kui dieedist tulenevalt ei sisalda toit piisavalt kaltsiumi, peavad patsiendid lisaks saama kaltsiumipreparaate (vt lõik 4.4).

D-vitamiini täiendava manustamise üle tuleb otsustada individuaalselt, võttes arvesse D-vitamiini saamist vitamiinipreparaatidest ja toidulisanditest. Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’s sisalduva 2800 RÜ -vitamiiniD kord nädalas manustamise ekvivalentsust ei ole uuritud igapäevase 400 RÜ D- vitamiini manustamisega.

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’s sisalduva 5600 RÜ -vitamiiniD kord nädalas manustamise ekvivalentsust ei ole uuritud igapäevase 800 RÜ D-vitamiini manustamisega.

Eakad

Kliinilistes uuringutes ei esinenud vanusega seotud erinevust alendronaadi efektiivsuses või ohutuses. Seetõttu ei ole eakatel patsientidel vaja annust korrigeerida

Neerukahjustusega patsiendid

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t ei soovitata neerukahjustusega patsientidele, kellel kreatiniinikliirens on alla 35 ml/min, sest kliiniline kogemus on ebapiisav. Patsientidel kreatiniinikliirensiga üle 35 ml/min ei ole annuse korrigeerimine vajalik.

Lapsed

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva ohutus ja efektiivsus lastel vanuses kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t ei tohi kasutada alla 18 aasta vanustel lastel andmete puudumise tõttu alendroonhappe ja kolekaltsiferooli kombinatsiooni kohta. Antud hetkel teadaolevad andmed alendroonhappe kasutamisest lastel on esitatud lõigus 5.1.

Manustamisviis

Suukaudne.

Alendronaadi piisava imendumise tagamiseks:

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva tuleb sisse võtta ainult veega (mitte mineraalveega), vähemalt 30 minutit enne päeva esimest sööki, jooki või muu ravimi (sh antatsiidide, kaltsiumipreparaatide ja vitamiinide) võtmist. Teised joogid (ka mineraalvesi), toit ja mõned ravimid võivad vähendada alendronaadi imendumist (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Järgmisi juhiseid tuleb täpselt täita selleks, et vähendada söögitoru võimalike ärritusnähtude ja sellega seotud kõrvaltoimete teket (vt lõik 4.4):

• Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva tuleb sisse võtta terve klaasitäie veega (vähemalt 200 ml) vahetult pärast hommikust ülestõusmist.

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t tohib alla neelata ainult tervelt. Võimalike orofarüngeaalsete haavandite tekkeriski tõttu ei tohi patsiendid tabletti purustada, närida ega lasta tabletil suus lahustuda.

Pärast Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva sissevõtmist ei tohi patsiendid pikali heita enne vähemalt 30 minuti möödumist ja kuni on söödud päeva esimene söögikord.

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t ei tohi võtta enne magamaminekut või hommikul enne voodist tõusmist.

Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

- Söögitoru kahjustused ja muud söögitoru tühjenemist takistavad seisundid, nt striktuur või akalaasia. - Võimetus seista või istuda sirgelt vähemalt 30 minutit järjest.

- Hüpokaltseemia.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Alendronaat

Seedetrakti ülaosa kõrvaltoimed

Alendronaat võib põhjustada seedetrakti ülaosa limaskesta lokaalseid ärritusnähte. Kuna alendronaat võib põhjustada olemasoleva haiguse süvenemist, siis peab ravimit ettevaatusega manustama patsientidele, kellel esineb seedetrakti ülaosas probleeme, nagu düsfaagia, söögitoru haigus, gastriit, duodeniit, haavandid või hiljuti (viimase aasta jooksul) esinenud raske seedetrakti haigus, nagu peptiline haavand või seedetrakti verejooks või seedetrakti ülaosa operatsioon, v.a püloroplastika (vt lõik 4.3). Patsientidel, kellel on diagnoositud Barretti söögitoru, tuleb iga patsiendi puhul individuaalselt kaaluda alendronaadist saadavat kasu ja võimalikke riske.

Alendronaadiga ravitud patsientidel on esinenud järgmisi söögitoru kõrvaltoimeid (mõnikord raskeid ja hospitaliseerimist nõudvaid): ösofagiit, söögitoruhaavandid ja -erosioonid, mis on harva viinud söögitoru striktuuri tekkeni. Seetõttu peavad arstid olema valvsad kõigi sümptomite suhtes, mis viitavad söögitoru võimalikule kahjustusele. Patsientidele tuleb selgitada, et söögitoru ärritusnähtude (nagu düsfaagia, valu neelamisel või rinnaku taga või kõrvetised või nende ägenemine) tekkimisel tuleb alendronaadi kasutamine lõpetada ja pöörduda arsti poole (vt lõik 4.8).

Raskete söögitoru kõrvaltoimete tekkeoht tundub olevat suurem patsientidel, kes ei võta alendronaati vastavalt juhistele ja/või jätkavad ravimi kasutamist pärast söögitoru ärritusele viitavate sümptomite tekkimist. Seetõttu on väga tähtis anda patsiendile põhjalik alendronaadi annustamisõpetus ja jälgida, et patsient juhistest õigesti aru saaks (vt lõik 4.2). Patsientidele tuleb selgitada, et nende juhiste mittejärgimisel suureneb söögitoru kõrvaltoimete risk.

Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite tekkest on (turuletulekujärgselt) teatatud harva; mõned neist olid rasked ja komplitseerunud, kuigi laiahaardelistes kliinilistes uuringutes riski suurenemist ei täheldatud (vt lõik 4.8).

Lõualuu osteonekroos

Eelkõige intravenoosselt manustatavaid bisfosfonaate sisaldavaid raviskeeme saavatel vähihaigetel on kirjeldatud lõualuu osteonekroosi, mis on üldjuhul seotud hambaekstraktsiooni ja/või paikse infektsiooniga (sh osteomüeliit). Paljud neist patsientidest said ka kemoteraapiat ja kortikosteroide. Lõualuu osteonekroosi on kirjeldatud ka suukaudseid bisfosfonaate saavatel osteoporoosiga patsientidel.

Järgnevaid riskifaktoreid tuleb arvesse võtta, hinnates iga patsiendi individuaalset riski lõualuu osteonekroosi tekkeks:

bisfosfonaadi tugevus (kõrgeim zoledroonhappel), manustamistee (vt eespool) ja kumulatiivne annus

vähk, kemoteraapia, kiiritusravi, kortikosteroidid, angiogeneesi inhibiitorid, suitsetamine

anamneesis dentaalne haigus, halb suuõõne hügieen, periodontaalne haigus, invasiivsed hambaraviprotseduurid ja halvasti sobituvad proteesid

Halva hammaste seisukorraga patsientidel tuleb enne ravi alustamist suukaudsete bisfosfonaatidega kaaluda preventiivset hambaravi.

Ravi ajal peavad need patsiendid võimalusel hoiduma invasiivsetest hambaraviprotseduuridest. Patsientidel, kellel tekib bisfosfonaatravi ajal lõualuu osteonekroos, võivad kirurgilised hambaraviprotseduurid seisundit halvendada. Hambaraviprotseduure vajavate patsientide kohta puuduvad andmed, mis näitaksid, kas bisfosfonaatravi lõpetamine vähendab lõualuu osteonekroosi riski. Iga patsiendi raviplaan peab põhinema raviarsti kliinilisel hinnangul, mis arvestab individuaalset kasu ja riski suhet.

Bisfosfonaatravi ajal tuleb kõikidele patsientidele soovitada järgida head suuhügieeni, käia regulaarselt hammaste kontrollis ja teatada igast suuõõne sümptomist, nagu hamba liikumine, valu või turse.

Väliskuulmekanali osteonekroos

Bifosfonaatide kasutamise korral on teatatud väliskuulmekanali osteonekroosist, peamiselt pikaajalise ravi korral. Väliskuulmekanali osteonekroosi võimalike riskitegurite hulka kuuluvad steroidide kasutamine, keemiaravi ja/või lokaalsed riskitegurid, nagu infektsioon või trauma. Väliskuulmekanali osteonekroosi võimalust tuleb arvesse võtta bifosfonaate saavate patsientide puhul, kellel tekivad kõrvadega seotud sümptomid, nagu valu või eritis või kroonilised kõrvapõletikud.

Lihas-skeleti valu

Bisfosfonaate kasutavatel patsientidel on kirjeldatud luu-, liigese- ja/või lihasevalu. Turuletulekujärgse kogemuse põhjal on need sümptomid harva olnud raskekujulised ja/või liikumisvõimetust põhjustavad (vt lõik 4.8). Sümptomite avaldumise aeg varieerus ühest päevast mitme kuuni pärast ravi alustamist.

Enamikul patsientidest leevendusid sümptomid pärast ravi lõpetamist. Osadel patsientidel kordusid sümptomid sama ravimi või mõne teise bisfosfonaadi uuesti kasutusele võtmisel.

Reieluu atüüpilised murrud

Peamiselt pikaajaliselt osteoporoosi raviks bisfosfonaatravi saavatel patsientidel on teatatud atüüpilistest reieluu subtrohhanteersetest ja diafüüsi murdudest. Need risti- või lühikesed põikimurrud võivad tekkida reieluu igas osas – vahetult allpool väikest pöörlit kuni ülalpool põndaülist laienemist. Need murrud tekivad mittetraumaatilistena või pärast minimaalset traumat ning mõned patsiendid kogevad enne täieliku reieluumurru teket nädalaid või kuid kestvat valu reies või kubemes, millega sageli kaasnevad pingemurru kuvatavad tunnused. Murrud on sageli kahepoolsed, mistõttu tuleb reieluu keskosa murruga bisfosfonaatravi saavatel patsientidel uurida ka vastaspoolset reieluud. Teatatud on ka selliste murdude halvast paranemisest. Patsientidel, kellel kahtlustatakse atüüpilist reieluumurdu, tuleb patsiendi seisundi ja individuaalse kasu-riski hindamise järel kaaluda bisfosfonaatravi lõpetamist.

Bisfosfonaatravi ajal tuleb patsiente nõustada, et nad teataksid igasugusest valust reie, puusa või kubeme piirkonnas ja igal nimetatud sümptomitega patsiendil tuleb hinnata võimaliku atüüpilise reieluumurru esinemist.

Neerukahjustus

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t ei soovitata kasutada neerukahjustuse korral, kui kreatiniinikliirens on alla 35 ml/min (vt lõik 4.2).

Luu ja mineraalainete metabolism

Tuleb arvestada, et osteoporoos võib tekkida ka teistel põhjustel kui östrogeeni vaegus ja vananemine.

Hüpokaltseemia tuleb korrigeerida enne Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’ga ravi alustamist (vt lõik 4.3).

Teisi mineraalainete metabolismihäireid (nt D-vitamiini vaegus ja hüpoparatüreoidism) tuleb samuti ravida enne Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’ga ravi alustamist. D-vitamiini sisaldus Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’s ei ole piisav D-vitamiini vaeguse korrigeerimiseks. Sellises

seisundis patsiente tuleb Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva kasutamise ajal jälgida hüpokaltseemia sümptomite suhtes ja mõõta seerumi kaltsiumisisaldust.

Kuna alendronaat suurendab luu mineraalset tihedust, võib tekkida seerumi kaltsiumi- ja fosfaadisisalduse vähenemine, eriti glükokortikosteroide kasutavatel patsientidel, kellel võib olla vähenenud kaltsiumi imendumine. See on tavaliselt kerge ja asümptomaatiline. Siiski on teatatud ka harvadest sümptomaatilise hüpokaltseemia juhtudest, mis on mõnikord olnud tõsised ja tihti ilmnenud soodustavate seisundite olemasolu korral (nt hüpoparatüreoidism, D-vitamiini vaegus ja kaltsiumi imendumishäire) (vt lõik 4.8).

Kolekaltsiferool

-vitamiinD võib suurendada hüperkaltseemiat ja/või hüperkaltsiuuriat, kui seda manustatakse kaltsitriooli reguleerimata üleproduktsiooniga seotud haiguse korral (nt leukeemia, lümfoom, sarkoidoos). Neil patsientidel tuleb jälgida uriini ja seerumi kaltsiumisisaldust.

Imendumishäiretega patsientidel ei pruugi -vitamiinD piisavalt imenduda.

Abiained

See ravimpreparaat sisaldab laktoosi ja sahharoosi. Seda ravimpreparaati ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik fruktoositalumatus, galaktoosi talumatus, laktaasidefitsiit, glükoosi- galaktoosi imendumishäire või sahharaasi-isomaltaasi puudulikkus.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alendronaat

Toit ja jook (sh mineraalvesi), kaltsiumipreparaadid, antatsiidid ja mõned suu kaudu manustatavad ravimid mõjutavad samaaegselt võetuna tõenäoliselt alendronaadi imendumist. Seetõttu peab alendronaadi ja teiste suukaudsete ravimite manustamise vahe olema vähemalt 30 minutit (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Kuna mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVA-d) kasutamist seostatakse seedetrakti ärritusnähtudega, peab olema ettevaatlik nende samaaegsel kasutamisel koos alendronaadiga.

Kolekaltsiferool

D-vitamiini imendumist võivad takistada Olestra, mineraalõlid, orlistaat ja sapphapete sekvestrandid (nt kolestüramiin, kolestipool). D-vitamiini katabolismi võivad suurendada antikonvulsandid, tsimetidiin ja tiasiidid. Täiendavate D-vitamiini preparaatide kasutamine otsustatakse individuaalselt.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva on ette nähtud kasutamiseks postmenopausis naistel ning seetõttu ei tohi seda kasutada rasedatel ega imetavatel naistel.

Rasedus

Alendronaadi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Tiinetele rottidele manustatud alendronaat põhjustas hüpokaltseemiaga seotud düstookiat (vt lõik 5.3). Loomkatsed D-vitamiini suurte annustega on näidanud hüperkaltseemia teket ja kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’t ei tohi kasutada raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas alendronaat/metaboliidid erituvad inimese rinnapiima. Riski vastsündinutele/imikutele ei saa välistada. Alendronaati ei tohi kasutada rinnaga toitmise ajal. Kolekaltsiferool ja mõned tema aktiivsed metaboliidid erituvad rinnapiima.

Fertiilsus

Bisfosfonaadid ühenduvad luukoega, kust nad järk-järgult aastate jooksul vabanevad. Inimese luukoes oleva bisfosfonaadi hulk ja seeläbi ka kogus, mis eritub tagasi vereringesse, on otseselt seotud

bisfosfonaatide kasutamise perioodi ja annusega (vt lõik 5.2). Ohtude kohta inimese lootele puuduvad andmed. Siiski on teoreetiline risk loote kahjustamiseks, peamiselt luustiku osas, kui naine rasestub pärast ravikuuri bisfosfonaatidega. Riski sõltuvust sellest, milline on aeg bisfosfonaatravi lõppemise ja rasestumise vahel, millist bisfosfonaati kasutati ja milline oli manustamistee (intravenoosne või suukaudne), ei ole uuritud.

Toime reaktsioonikiirusele

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva’l võib olla mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele neil patsientidel, kellel tekivad teatud kõrvaltoimed (nt hägune nägemine, pearinglus ja tugev luu-, lihase- või liigesevalu (vt lõik 4.8)).

Kõrvaltoimed

Ohutusandmete kokkuvõte

Kõige sagedamini on teatatud seedetrakti ülaosa kõrvaltoimetest, sh kõhuvalu, düspepsia, söögitoruhaavand, düsfaagia, kõhupuhitus ja maohappe regurgitatsioon (> 1%).

Kõrvaltoimete loetelu tabelis

Järgmisi kõrvaltoimeid on kirjeldatud alendronaadi kasutamisel kliinilistes uuringutes ja/või turuletulekujärgselt.

Alendronaadi ja kolekaltsiferooli kombinatsiooni kasutamisel ei ole täiendavaid kõrvaltoimeid ilmnenud.

Esinemissagedused on määratletud kui: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000).

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoimed

Immuunsüsteemi häired

Harv

ülitundlikkusreaktsioonid, sh urtikaaria ja

 

 

angioödeem

Ainevahetus- ja

Harv

sümptomaatiline hüpokaltseemia, sageli seoses

toitumishäired

 

eelsoodumusega§

Närvisüsteemihäired

Sage

peavalu, pearinglus

 

Aeg-ajalt

düsgeuusia

Silmakahjustused

Aeg-ajalt

silmapõletik (uveiit, skleriit või episkleriit)

Kõrva ja labürindi

Sage

vertiigo

kahjustused

 

 

 

Väga harv

väliskuulmekanali osteonekroos (bifosfonaatide

 

 

rühma kõrvaltoime)

Seedetrakti häired

Sage

kõhuvalu, düspepsia, kõhukinnisus, diarröa,

 

 

flatulents, söögitoruhaavand*, düsfaagia*,

 

 

kõhupuhitus, maohappe regurgitatsioon

 

Aeg-ajalt

iiveldus, oksendamine, gastriit, ösofagiit*, söögitoru

 

 

erosioonid*, meleena

 

Harv

söögitoru striktuur*, orofarüngeaalsed haavandid*,

 

 

seedetrakti ülaosa PHV-d (perforatsioonid, haavandid,

 

 

verejooks)§

Naha ja nahaaluskoe

Sage

alopeetsia, pruuritus

kahjustused

Aeg-ajalt

lööve, eüteem

 

Harv

lööve koos valgustundlikkusega, raskekujulised

 

 

nahareaktsioonid, sh Stevensi-Johnsoni sündroom ja

 

 

toksiline epidermaalne nekrolüüs

Lihas-skeleti ja sidekoe

Väga sage

lihas-skeleti (luu-, lihase- või liigese-) valu, mis võib

kahjustused

 

mõnikord olla tõsine†§

 

Sage

liigeste turse

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoimed

 

Harv

lõualuu osteonekroos‡§; atüüpiline reieluu

 

 

subtrohhanteerne ja diafüüsi murd (bisfosfonaatide

 

 

klassi kõrvaltoime)

Üldised häired ja

Sage

asteenia, perifeersed tursed

manustamiskoha

 

 

Aeg-ajalt

tüüpiliselt ravi algusega seotud mööduvad

reaktsiooonid

 

 

sümptomid, nagu ägedas faasis ravivastus

 

 

 

 

(lihasevalu, halb enesetunne ja harva palavik)

§Vt lõik 4.4.

† Sagedus oli kliinilistes uuringutes platseebo- ja ravimirühmas sarnane. *Vt lõigud 4.2 ja 4.4.

See kõrvaltoime tehti kindlaks turuletulekujärgse seire käigus. Sagedus „harv“ tuletati vastavate kliiniliste uuringute põhjal.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Alendronaat

Sümptomid

Suukaudse üleannustamise korral võivad tekkida hüpokaltseemia, hüpofosfateemia ja seedetrakti ülaosa kõrvaltoimed, nagu maoärritus, kõrvetised, söögitorupõletik, maopõletik või haavand.

Ravi

Alendronaadi üleannustamise ravi kohta spetsiifiline informatsioon puudub. Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva üleannustamise korral tuleb alendronaadi sidumiseks manustada piima või antatsiide. Söögitoru ärritusnähtude tekkeohu tõttu tuleb vältida oksendamise esilekutsumist ja haige peab jääma täielikult püstiasendisse.

Kolekaltsiferool

D-vitamiini toksilisust ei ole dokumenteeritud pikaajalise ravi jooksul üldiselt tervetel täiskasvanutel kasutamisel annustes alla 10 000 RÜ ööpäevas. Tervete täiskasvanutega läbi viidud kliinilises uuringus ei seostatud -vitamiiniD ööpäevase annuse 4000 RÜ kasutamist kuni viie kuu jooksul hüperkaltsiuuria või hüperkaltseemia tekkega.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: luuhaiguste raviks kasutatavad ained, bisfosfonaatide kombinatsioonid, ATC-kood: M05BB03

Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva on kombinatsioontablett, mis sisaldab kahte toimeainet – naatriumalendronaattrihüdraati ja kolekaltsiferooli -vitamiin).(D

Toimemehhanism

Alendronaat

Alendronaatnaatrium on bisfosfonaat, mis pärsib osteoklastidega seotud luuresorptsiooni ning ei oma otsest toimet luu moodustumisele. Prekliinilistes uuringutes on täheldatud, et alendronaat koguneb eelistatult aktiivse resorptsiooni kohtadesse, pärssides osteoklastide aktiivsust. Kuid osteoklastide

juurdetekkimine või kinnitumine ei muutu. Alendronaatravi ajal moodustunud luu on normaalse kvaliteediga.

Kolekaltsiferool (vitamiin D)

 1. D-vitamiin tekib nahas ultraviolettkiirguse toimel 7-dehüdrokolesterooli muutumisel D-vitamiiniks. Piisava päikesevalguse puudumisel on D-vitamiin asendamatu toitaine. D-vitamiin muutub maksas 25-hüdroksüvitamiin D-ks, mis talletatakse kuni kasutamiseni. Neerudes toimuv muutumine aktiivseks kaltsiumi mobiliseerivaks hormooniks 1,25-dihüdroksüvitamiin D-ks (kaltsitriool) on täpselt reguleeritud. 1,25-dihüdroksüvitamiin D3 põhiline toime on suurendada nii kaltsiumi kui ka fosfaadi imendumist soolest ning reguleerida ka seerumi kaltsiumisisaldust ning kaltsiumi ja fosfaadi renaalset eritumist, luu moodustumist ja resorptsiooni.

-vitamiinD on vajalik normaalseks luu moodustumiseks. D-vitamiini vaegus tekib juhul, kui päikesevalgus ja vitamiini saamine toiduga ei ole piisavad. Vaegus on seotud negatiivse kaltsiumitasakaalu, luukoe hõrenemise ja suurenenud luumurruriskiga. Rasketel juhtudel kujunevad vaeguse tagajärjel sekundaarne hüperparatüreoidism, hüpofosfateemia, proksimaalsete lihaste nõrkus ja osteomalaatsia, suurendades veelgi kukkumiste ja luumurdude ohtu osteoporoosiga isikutel. D- vitamiini täiendav manustamine vähendab loetletud riske ja nende tagajärgi.

Osteoporoosi kriteeriumiks on luu mineraalse tiheduse (LMT) langus lülisambas või reieluu proksimaalses osas 2,5 standardhälvet alla terve noore populatsiooni keskmise või luuhõrenemisest tingitud luumurd olenemata LMT väärtusest.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Alendroonghappe/kolekaltsiferooli uuringud

Madalaannuselise alendroonhappe/kolekaltsiferooli (alendronaat 70 -vitamiinmg/D 2800 RÜ) toimet D-vitamiini sisaldusele on demonstreeritud 15-nädalase kestusega mitmes riigis läbiviidud uuringus, kus osales 682 osteoporoosiga postmenopausis naist (uuringueelne seerumi 25-hüdroksüvitamiin D keskmine sisaldus 56 nmol/l (22,3 ng/ml); vahemik 22,5...225 nmol/l (9...90 ng/ml)). Patsiendid said alendroonhapet/kolekaltsiferooli väiksemat tugevust (70 mg/2800 RÜ) (n = 350) või alendronaati

70 mg (n = 332) üks kord nädalas; D-vitamiini täiendav manustamine ei olnud lubatud. Pärast 15 ravinädalat oli keskmine seerumi 25-hüdroksüvitamiin D sisaldus oluliselt suurem (26%) alendroonhappe/kolekaltsiferooli (70 mg/2800 RÜ) rühmas (56 nmol/l (23 ng/ml)) võrreldes ainult alendronaati saanud rühmaga (46 nmol/l (18,2 ng/ml)). 15. nädalal oli D-vitamiini vaegusega (seerumi 25-hüdroksüvitamiin D sisaldus < 37,5 nmol/l (< 15 ng/ml)) patsientide protsent alendroonhappe/kolekaltsiferooli (70 mg/2800 RÜ) rühmas 62,5% võrra väiksem kui ainult alendronaati saanute rühmas (12% vs. 32%). D-vitamiini vaegusega (seerumi 25-hüdroksüvitamiin D sisaldus < 22,5 nmol/l (< 9 ng/ml)) patsientide protsent oli alendroonhappe/kolekaltsiferooli (70 mg/2800 RÜ) rühmas 92% võrra väiksem kui ainult alendronaati saanute rühmas (1% vs. 13%). Selles uuringus suurenesid D-vitamiini vaegusega patsientidel (25-hüdroksüvitamiin D 22,5...37,5 nmol/l (9...< 15 ng/ml)) 25-hüdroksüvitamiin D keskmised algväärtused 30 nmol/l-lt (12,1 ng/ml) kuni 40 nmol/l-ni (15,9 ng/ml) alendroonhappe/kolekaltsiferooli (70 mg/2800 RÜ) rühmas (n = 75) 15. nädalaks ja ainult alendronaati saanute rühmas (n = 70) vähenesid algväärtused 30 nmol/l-lt (12,0 ng/ml) kuni 26 nmol/l-ni (10,4 ng/ml) 15. nädalaks. Keskmine kaltsiumi- ja fosfaadisisaldus seerumis või 24-tunni kaltsiumisisaldus uriinis ei olnud ravirühmade vahel erinevad.

Alendroonhappe/kolekaltsiferooli väiksema annuse (alendronaat 70 -vitamiinmg/D 2800 RÜ) pluss täiendava 2800 RÜ -vitamiiniD (kokku 5600 RÜ üks kord nädalas, s.o -vitamiiniD kogus alendroonhappe/kolekaltsiferooli suuremas annuses) toimet demonstreeriti 24-nädalases jätku- uuringus, kus osales 619 osteoporoosiga postmenopausis naist. -vitamiiniD 2800 rühmas said patsiendid alendroonhapet/kolekaltsiferooli (70 mg/2800 RÜ) (n = 299) ja -vitamiiniD 5600 rühmas alendroonhapet/kolekaltsiferooli (70 mg/2800 RÜ) pluss täiendavalt 2800 RÜ -vitamiiniD (n = 309) üks kord nädalas; lubatud olid täiendavad D-vitamiini preparaadid. Pärast 24 nädalat kestnud ravi oli keskmine 25-hüdroksüvitamiin D sisaldus seerumis oluliselt suurem -vitamiiniD 5600 rühmas (69 nmol/l (27,6 ng/ml)) kui -vitamiiniD 2800 rühmas (64 nmol/l (25,5 ng/ml)). 24-nädalases jätku- uuringus oli D-vitamiini puudulikkusega patsientide protsent 5,4% -vitamiiniD 2800 rühmas ja 3,2%

-vitamiiniD 5600 rühmas. D-vitamiini vaegusega patsientide protsent oli 0,3% -vitamiiniD 2800 rühmas ja 0% -vitamiiniD 5600 rühmas. Puudusid keskmise seerumi kaltsiumisisalduse, fosfaadisisalduse või 24-tunni uriini kaltsiumisisalduse erinevused ravirühmade vahel. Hüperkaltsiuuriaga patsientide protsent 24-nädalase jätku-uuringu lõppedes ei olnud statistiliselt erinev ravirühmade vahel.

Alendronaadi uuringud

Alendronaadi üks kord nädalas 70 mg (n = 519) ja alendronaadi 10 mg/ööpäevas (n = 370) terapeutilist ekvivalentsust demonstreeriti 1-aastases multitsentrilises uuringus osteoporoosiga postmenopausis naistel. Aasta möödudes oli lülisamba nimmepiirkonna luu mineraalne tihedus võrreldes algväärtusega tõusnud 70 mg üks kord nädalas ravirühmas 5,1% (95% usaldusvahemik: 4,8%…5,4%) ning 10 mg üks kord ööpäevas ravirühmas 5,4% (95% usaldusvahemik: 5,0%…5,8%). Keskmine LMT tõus reieluukaelas oli 70 mg üks kord nädalas ja 10 mg üks kord päevas rühmades vastavalt 2,3% ja 2,9% ning reieluu proksimaalses osas 2,9% ja 3,1%. Luustiku teistes piirkondades oli luu mineraalse tiheduse tõus mõlemas ravirühmas samuti sarnane.

Alendronaadi toimet luumassile ja luumurdude esinemissagedusele hinnati postmenopausis naistel esimeses kahes sarnase ülesehitusega efektiivsuse uuringus (n = 994) ja samuti FIT-uuringus (Fracture Intervention Trial (Luumurdude vältimise uuring), n = 6459).

Esimestes efektiivsuse uuringutes suurenes kolmandal raviaastal keskmine LMT alendronaati

10 mg/ööpäevas saanud patsientidel lülisambas, reieluukaelas ja reieluupeas vastavalt 8,8%, 5,9% ja 7,8% võrreldes platseebot saanutega. Üldine LMT suurenes samuti märkimisväärselt. Alendronaadiga ravitud patsientide hulgas vähenes ühe või enama lülimurruga patsientide osakaal 48% võrreldes platseebot saanutega (alendronaadirühmas 3,2% vs. platseeborühmas 6,2%). Nende uuringute 2- aastases jätku-uuringus suurenes jätkuvalt lülisamba ja reieluupea luu mineraalne tihedus ning säilis reieluukaela ning üldine luu mineraalne tihedus.

FIT koosnes kahest platseebokontrollitud uuringust alendronaadiga üks kord ööpäevas (5 mg ööpäevas kahe aasta jooksul ja 10 mg ööpäevas ühe või kahe lisa-aasta jooksul):

 • FIT 1. Kolmeaastane uuring 2027 patsiendiga, kellel oli vähemalt üks eelnev lülisamba (kompressioon)murd. Selles uuringus vähendas alendronaat üks kord ööpäevas manustatuna ≥ 1 uue lülisambamurru esinemissagedust 47% (alendronaadirühmas 7,9% vs. platseeborühmas 15,0%). Lisaks leiti statistiliselt oluline reieluu proksimaalse osa murdude esinemissageduse vähenemine (1,1% vs. 2,2%, esinemissageduse vähenemine 51%).
 • FIT 2. Neljaaastane uuring 4432 patsiendiga, kellel oli madal luu mineraalne tihedus, kuid ei olnud eelnevaid lülisambamurdusid. Selles uuringus leiti osteoporoosiga naiste (37% üldpopulatsioonist vastas ülaltoodud osteoporoosi kriteeriumile) alarühma analüüsimisel oluline erinevus reieluu proksimaalse osa murdude (alendronaadirühmas 1,0% vs. platseeborühmas 2,2%, esinemissageduse vähenemine 56%) ning ≥ 1 lülisamba murru esinemissageduses (2,9% vs. 5,8%, esinemissageduse vähenemine 50%).

Muutused laboratoorsetes analüüsides

Kliinilistes uuringutes on täheldatud asümptomaatilist, vähest ja mööduvat kaltsiumi- ja fosfaadisisalduse vähenemist seerumis vastavalt 18% ja 10% alendronaati (10 mg ööpäevas) ning 12% ja 3% platseebot saanud haigetest. Seerumi kaltsiumisisalduse vähenemine kuni < 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) ja fosfaadisisalduse vähenemine kuni ≤ 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) esines siiski mõlemas rühmas võrdse sagedusega.

Lapsed

Naatriumalendronaati on uuritud väikesel hulgal ebatäiusliku luutekkega alla 18-aastastel patsientidel. Tulemused on ebapiisavad, et toetada naatriumalendronaadi kasutamist ebatäiusliku luutekkega lastel.

Farmakokineetilised omadused

Alendronaat

Imendumine

Veenisisesele referentsannusele vastavalt oli öö läbi söömata olles ja kaks tundi enne standardset hommikueinet 5...70 mg annuste suukaudsel manustamisel alendronaadi keskmine biosaadavus naistel 0,64%. Alendronaadi manustamisel üks tund või pool tundi enne standardset hommikueinet ravimi biosaadavus vähenes ning oli vastavalt 0,46% ja 0,39%. Osteoporoosi uuringutes oli alendronaat efektiivne, kui seda manustati vähemalt 30 minutit enne päeva esimest sööki või jooki.

Alendronaat Alendronic acid/Colecalciferol Zentiva (70 mg/5600 RÜ või 70 mg/566 RÜ) kombinatsioontabletis on bioekvivalentne alendronaadi 70 mg tabletiga.

Manustamisel koos hommikueinega või kuni kaks tundi pärast einet oli biosaadavus väga madal. Alendronaadi manustamisel koos kohvi või apelsinimahlaga vähenes biosaadavus ligikaudu 60%.

Tervetele vabatahtlikele suukaudselt manustatud prednisoon (20 mg kolm korda ööpäevas 5 päeva jooksul) ei mõjutanud kliiniliselt oluliselt alendronaadi suukaudset biosaadavust (suurenes keskmiselt 20...44%).

Jaotumine

Uuringud rottidega näitavad, et pärast 1 mg/kg veenisisest manustamist võib alendronaati ajutiselt leida pehmetes kudedes, kuid seejärel jaotub see kiiresti luudesse või eritub uriiniga. Keskmine jaotusruumala püsikontsentratsioonil, kui luu välja arvata, on inimesel vähemalt 28 liitrit. Alendronaadi kontsentratsioon plasmas pärast raviannuse suukaudset manustamist on määramiseks liiga madal (< 5 ng/ml). Seonduvus inimese plasmavalkudega on ligikaudu 78%.

Biotransformatsioon

Tõendid alendronaadi metaboliseerumise kohta loomade ja inimeste organismis puuduvad.

Eritumine

Pärast ühekordset veenisisest 14C-alendronaadi manustamist eritus 72 tunniga umbes 50% radioaktiivsusest uriiniga; väljaheites ei leitud radioaktiivsust üldse või leiti vähesel määral. Pärast ühekordset 10 mg alendronaadi veenisisest manustamist oli renaalne kliirens 71 ml/min ning süsteemne kliirens ei ületanud 200 ml/min. Pärast veenisisest manustamist vähenes plasmakontsentratsioon 6 tunniga rohkem kui 95%. Terminaalne poolväärtusaeg inimesel on rohkem kui 10 aastat, peegeldades alendronaadi vabanemist luustikust. Alendronaat ei eritu rottidel neerude happeliste või aluseliste transpordisüsteemide kaudu ja seega ei mõjuta teiste ravimite eritumist nende süsteemide kaudu inimesel.

Kolekaltsiferool

Imendumine

Tervetel täiskasvanutel (meestel ja naistel) alendroonhappe/kolekaltsiferooli 70 mg/2800 RÜ manustamisel pärast üleöö söömata olemist ja kaks tundi enne einet oli -vitamiiniD keskmine kontsentratsioonikõvera alune pindala )H0-80(AUC 296,4 ng•h/ml (endogeense D-vitamiini sisalduse suhtes korrigeerimata). -vitamiiniD keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon (CMAX) oli

5,9 ng/ml ja keskmine aeg maksimaalse plasmakontsentratsiooni saabumiseni (TMAX) oli 12 tundi. 70 mg/2800 RÜ alendroonhappe/kolekaltsiferooli preparaadis sisalduva 2800 RÜ -vitamiiniD biosaadavus on sarnane eraldi manustatud 2800 RÜ -vitamiinile.D

Tervetel täiskasvanutel (meestel ja naistel) alendroonhappe/kolekaltsiferooli 70 mg/5600 RÜ manustamisel pärast üleöö söömata olemist ja kaks tundi enne einet oli -vitamiiniD keskmine kontsentratsioonikõvera alune pindala )H0-80(AUC 490,2 ng•h/ml (endogeense D-vitamiini sisalduse suhtes korrigeerimata). 3-vitamiiniD keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon (CMAX) oli 12,2 ng/ml ja keskmine aeg maksimaalse plasmakontsentratsiooni saabumiseni (TMAX) oli 10,6 tundi. 70

mg/5600 RÜ alendroonhappe/kolekaltsiferooli preparaadis sisalduva 5600 RÜ D3-vitamiini biosaadavus on sarnane eraldi manustatud 5600 RÜ -vitamiinile.D

Jaotumine

Pärast imendumist liigub -vitamiinD vereringesse külomikronite koosseisus. -vitamiinD jaotub kiiresti peamiselt maksa, kus metaboliseerub 25-hüdroksüvitamiin -ks,D mis on peamiseks talletumisühendiks. Väiksemates kogustes jaotub rasv- ja lihaskoesse, kus talletatakse -vitamiininaD hilisemaks vabastamiseks vereringesse. Tsirkuleeriv -vitamiinD on seotud D-vitamiini siduva valguga.

Biotransformatsioon

-vitamiinD metaboliseerub kiiresti maksas hüdroksüleerumise teel 25-hüdroksüvitamiin -ksD ja seejärel neerudes 1,25-dihüdroksüvitamiin -ks,D mis on bioloogiliselt aktiivne vorm. Edasine hüdroksüleerumine leiab aset enne eritumist. Väike protsent -vitamiinistD läbib enne eritumist glükuronidatsiooni.

Eritumine

Kui tervetele inimestele manustati radioaktiivset -vitamiini,D oli 48 tunni möödudes keskmine radioaktiivsus uriinis 2,4% ja 4 päeva möödudes keskmine radioaktiivsus roojas 4,9%. Mõlemal juhul eritunud radioaktiivsus pärines peaaegu ainult lähtemetaboliitidest. Pärast alendroonhappe/ kolekaltsiferooli (70 mg/2800 RÜ) suukaudse annuse manustamist on -vitamiiniD keskmine poolväärtusaeg seerumis ligikaudu 24 tundi.

Neerukahjustus

Prekliinilised uuringud on näidanud, et alendronaat, mis ei deponeeru luudes, eritub kiiresti uriiniga. Pärast pikaajalist kumulatiivsete annuste (kuni 35 mg/kg) veenisisest manustamist loomadele ei ilmnenud küllastumist luudes. Kuigi vastav kliiniline informatsioon puudub, on väga tõenäoline, et nagu ka loomadel, väheneb neerufunktsiooni häirega patsientidel alendronaadi eritumine neerude kaudu. Seetõttu on neerufunktsiooni häirega haigetel oodata alendronaadi suuremat kuhjumist luudes (vt lõik 4.2).

Prekliinilised ohutusandmed

Alendronaadi ja kolekaltsiferooli kombinatsiooniga ei ole mittekliinilisi uuringuid läbi viidud.

Alendronaat

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Uuringud rottidega on näidanud, et raseduse ajal manustatav alendronaat võib põhjustada emasloomal hüpokaltseemiast tingitud düstookiat. Suurte annuste manustamisel rottidele suurenes loote mittetäieliku luustumise esinemissagedus. Nende leidude tähtsus inimesele ei ole teada.

Kolekaltsiferool

Loomkatsetes on ilmnenud reproduktsioonitoksilisus inimesele soovitatud terapeutilistest annustest tunduvalt suuremate annuste kasutamisel.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Veevaba laktoos

Mikrokristalliline tselluloos

Naatriumkroskarmelloos

Magneesiumstearaat

Päevalilleõli, rafineeritud

Butüülhüdroksütolueen (E321)

Želatiin Sahharoos Maisitärklis

Magneesiumalumiiniumsilikaat

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida originaalblistris, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiinium/alumiinium (PA/AL/PVC – Alumiinium) fooliumblistrid pappkarbis. Pakendi suurused: 2, 4, 12 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Tšehhi Vabariik

MÜÜGILOA NUMBRID

70 mg/2800 RÜ: 940817

70 mg/5600 RÜ: 940917

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 06.06.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

november 2018