Advantan - salv (1mg 1g)

ATC Kood: D07AC14
Toimeaine: metüülprednisoloonatseponaat
Tootja: Bayer AG

Artikli sisukord

ADVANTAN
salv (1mg 1g)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

ADVANTAN, 1 mg/g kreem

ADVANTAN, 1 mg/g salv

Metüülprednisoloonatseponaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infoleht, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Advantan ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Advantan’i kasutamist
 3. Kuidas Advantan’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Advantan’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Advantan ja milleks seda kasutatakse

Advantan’is sisalduv toimeaine on metüülprednisoloonatseponaat. Advantan on põletikuvastane ravim (neerupealise koore hormoon), mida kantakse nahale. Advantan leevendab põletikulisi ja allergilisi nahareaktsioone ning naharakkude liigsest jagunemisest (hüperproliferatsioon) tingitud reaktsioone. Seega vähendab Advantan punetust (erüteem), vedeliku kogunemist (turse) ning põletikulise naha leemendust ning leevendab esineda võivat sügelust, põletustunnet või valu.

Advantan’i kasutatakse dermatiidi ja ekseemi (sealhulgas atoopiline dermatiit ja ekseem lastel) sümptomaatiliseks raviks.

Mida on vaja teada enne Advantan’i kasutamist

Ärge kasutage Advantan’i:

 • kui olete metüülprednisoloonatseponaadi või Advantan’i mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te põete tuberkuloosi, süüfilist või viirushaigust, nt herpes või tuulerõuged;
 • nahal, kus esineb rosaatsea (punetav nahapõletik), haavandid, akne (rasunäärmete põletikuline haigus) või nahahaigused, millega kaasneb naha õhenemine (atroofilised nahahaigused);
 • nahal, kus esineb vaktsinatsioonijärgne reaktsioon, st nahapiirkonnas, mis on vaktsineerimise järgselt punetav või põletikuline;
 • suuümbruse dermatiidist kahjustatud nahal (spetsiifiline nahapõletik ülahuule ja lõua piirkonnas);
 • naha bakteriaalse või seeninfektsiooni korral (välja arvatud juhul, kui seda ravitakse spetsiaalse ravimiga).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Advantan’i kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Advantan, kui raviarst on diagnoosinud, et teie nahahaigusega kaasneb bakteriaalne nahainfektsioon või seeninfektsioon. Sellisel juhul peate lisaks kasutama selle infektsiooni raviks määratud ravimeid, sest vastasel juhul võib infektsioon ägeneda.

Põletikuvastased ravimid (kortikosteroidid), nagu ka Advantan’i toimeaine metüülprednisoloonatseponaat, avaldavad organismile tugevat mõju. Advantan’i kasutamine suurel nahapinnal või pikema aja vältel ei ole soovitatav, kuna see suurendab oluliselt kõrvaltoimete esinemise riski.

Selleks, et vähendada kõrvaltoimete tekkimise riski:

kasutage kreemi/salvi võimalikult väikeses koguses;

kasutage kreemi/salvi ainult niikaua, kui on vajalik nahahaiguse leevendamiseks;

jälgige, et Advantan ei satuks silma või suhu, sügavale lahtisele haavale ega limaskestadele (nt päraku ja suguelundite piirkonda);

ärge kasutage Advantan’i õhu- ja veekindlate materjalide all, sealhulgas plaastrid, õhku mitteläbilaskvad sidemed, riided või mähkmed, välja arvatud juhul, kui arst on nii määranud.

Kui te kasutate Advantan’i muude haiguste raviks kui ette nähtud, võite maskeerida sümptomeid ning takistada õige diagnoosi ja ravi määramist.

Kui teie nahk Advantan kreemi kasutamisel liigselt kuivab, tuleks üle minna suurema rasvasisaldusega ravimvormile (Advantan salv).

Kui teil on varem esinenud silma siserõhu tõus (glaukoom), teavitage sellest kindlasti oma arsti. Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga.

Lapsed

Kõrvaltoimete ohu vähendamiseks kasutage nii väikest emulsioonikogust kui võimalik. Advantan’i ei tohiks kasutada õhu- või veekindlate materjalide all (nagu mähkmed), välja arvatud juhul, kui arst on nii määranud.

Lastel vanuses 4 kuud kuni 3 aastat võib Advantan’i kasutada vaid arsti ettekirjutusel. Advantan’i kasutamine alla 4-kuustel lastel ei ole soovitatav.

Muud ravimid ja Advantan

Koostoimeid teiste ravimitega pole seni teada.

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vältimaks võimalikku ohtu lapsele, ärge kasutage Advantan’i raseduse ja imetamise ajal, välja arvatud juhul, kui arst on nii määranud.

Kui arst soovitab kasutada Advantan’i imetamise ajal, siis ärge kandke ravimit rindadele. Vältige imiku kokkupuudet piirkonnaga, kuhu ravimit kandsite.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Advantan’i kasutamine ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

Advantan kreem sisaldab tsetostearüülalkoholi ja butüülhüdroksütolueeni

Advantan kreemis sisalduvad kaks abiainet (tsetostearüülalkohol ja butüülhüdroksütolueen) võivad põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Butüülhüdroksütolueen võib põhjustada ärritust ka silmades ja limaskestadel.

Kuidas Advantan’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole määranud teisiti, kandke Advantan’i kahjustatud nahapiirkondadele õhukese kihina üks kord ööpäevas ning hõõruge see kergelt sisse.

Üldjuhul ei tohi ravi täiskasvanutel kesta kauem kui 12 nädalat.

Kasutamine lastel

Lastel vanuses 4 kuud kuni 3 aastat võib Advantan’i kasutada arsti ettekirjutusel. Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Alla 4-kuustel lastel ei soovitata Advantan’i kasutada, kuna andmed selle ohutuse kohta puuduvad. Üldjuhul ei tohiks ravi lastel kesta kauem kui 4 nädalat.

Kui te kasutate Advantan’i rohkem kui ette nähtud

Ühekordne üleannustamine (kasutamine liiga suures koguses, liiga suurel nahapiirkonnal või liiga tihi) ei kujuta endast ohtu. Korduv üleannustamine võib põhjustada kõrvaltoimete tekkimist (vt lõik 4. Võimalikud kõrvaltoimed).

Kui te unustate Advantan’i kasutada

Ärge kasutage järgmisel manustamisel Advantan’i kahekordset kogust, vaid jätkake ravimi kasutamist vastavalt arsti ettekirjutustele või pakendi infolehe juhistele.

Kui te lõpetate Advantan’i kasutamise

Kui te lõpetate Advantan’i kasutamise liiga vara, võivad nahahaiguse sümptomid taastuda. Enne Advantan’i kasutamise lõpetamist, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool on loetletud Advantan’i kasutamisel esinenud kõrvaltoimed, mille esinemissagedus on toodud järgmiselt:

sage: võib esineda kuni ühel inimesel10-st; aeg-ajalt: võib esineda kuni ühel inimesel 100-st; harv: võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st;

teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Advantan kreemi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed Sage: põletus- ja/või sügelustunne manustamiskohal.

Aeg-ajalt: manustamiskohal esinev kuivus, punetus, villid, follikuliit, lööve või paresteesia, ravimiga seotud ülitundlikkus.

Harv: manustamiskohal esinev tselluliit, turse, ärritus; mädane nahapõletik; nahalõhed; kapillaaride laienemine; nahaatroofia; naha seeninfektsioon; akne.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): liigne karvakasv kehal, venitusarmid, suuümbruse nahapõletik, nahavärvuse muutused, allergilised nahareaktsioonid, nägemise ähmastumine.

Advantan salvi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed

Sage: põletus- ja/või sügelustunne manustamiskohal.

Aeg-ajalt: manustamiskohal esinev punetus, kuivus, villid, ärritus, ekseem või perifeerne turse; nahaatroofia; verevalum; mädavilliline lööve; rasune nahk.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): ravimiga seotud ülitundlikkus, karvanääpsupõletik, liigne karvakasv kehal, kapillaaride laienemine, venitusarmid, suuümbruse nahapõletik, nahavärvuse muutused, allergilised nahareaktsioonid, akne, nägemise ähmastumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Advantan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi/salvi kasutada 3 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil pärast märget „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Advantan sisaldab

 • Toimeaine on metüülprednisoloonatseponaat.
 • Abiained on

kreemis: detsüüloleaat, glütseroolmonostearaat 40…55%, tsetostearüülalkohol, tahke rasv, kaprüül-kapriin-müristiin-steariin-triglütseriid, makrogoolstearaat 40 (tüüp I), glütserool 85%, dinaatriumedetaat, bensüülalkohol, butüülhüdroksütolueen (E321), puhastatud vesi.

salvis: valge mesilasvaha; vedel parafiin; Dehymuls E (dikokoüül-pentaerütritüül- distearüültsitraat, sorbitaan-seskvioleaat, valge vaha (mesilasvaha), alumiinumstearaadid); valge pehme parafiin; puhastatud vesi.

Kuidas Advantan välja näeb ja pakendi sisu

Advantan kreem on valge kuni kollakas läbipaistmatu emulsioon.

Advantan salv on valge kuni kollakas läbipaistmatu emulsioon.

Tuubid on valmistatud puhtast alumiiniumist, seest kaetud epoksüvaiguga, väljast polüesteralusel kattega, otsas sulgur. Keeratav kork on valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist.

Tuubis on 15 g kreemi/salvi.

Müügiloa hoidja

Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Saksamaa

Tootja

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via E. Schering 21

20090 Segrate (MI)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2, 11415 Tallinn

Tel: 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advantan 1 mg/g kreem

Advantan 1 mg/g salv

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g kreemi või salvi sisaldab 1 mg metüülprednisoloonatseponaati.

INN. Methylprednisoloni aceponas.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Kreem (valge kuni kollakas läbipaistmatu õli-vees emulsioon).

Salv (valge kuni kollakas läbipaistmatu vesi-õlis emulsioon).

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Dermatiidi ja ekseemi (sealhulgas atoopiline dermatiit ja ekseem lastel) sümptomaatiline ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Metüülprednisoloonatseponaati (MPA) tuleb kasutada paikselt, kandes ravimit kahjustatud nahapiirkondadele õhukese kihina üks kord ööpäevas ja hõõruda seda kergelt sisse.

Üldjuhul ei tohiks ravi täiskasvanutel kesta kauem kui 12 nädalat.

Kui Advantan kreemi kasutamise ajal nahk liigselt kuivab, siis tuleks MPA kreem vahetada suurema rasvasisaldusega ravimvormi vastu (Advantan salv).

Lapsed

Alla 4-kuustel imikutel ei ole Advantan kreemi/salvi ohutus tõestatud. Advantan’i manustamisel lastele ei ole annuse kohandamine vajalik. Üldjuhul ei tohiks ravi lastel kesta kauem kui 4 nädalat.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Ravitavas piirkonnas tuberkuloossed, süfiliitilised või viiruslikud (nt herpes või tuulerõuged) nahakahjustused, rosacea, perioraalne dermatiit, haavandid, akne, atroofilised nahahaigused ja vaktsinatsioonijärgsed nahareaktsioonid.

Bakteritest ja seentest põhjustatud nahahaigused, vt lõik 4.4.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Glükokortikoide tuleb kasutada võimalikult väikestes annustes, eriti lastel, ning ainult niikaua, kui on vajalik soovitava terapeutilise efekti saavutamiseks ja säilitamiseks.

Bakteriaalsete nahainfektsioonide ja/või seeninfektsioonide korral on vajalik täiendav spetsiifiline ravi.

Glükokortikoidide paikne kasutamine võib lokaalseid nahainfektsioone ägedamaks muuta.

Advantan’i manustamisel tuleb jälgida, et ravim ei satuks silma, sügavatele lahtistele haavadele ega limaskestadele.

Advantan salvi oklusiivsel manustamisel 60%-le nahapinnast täheldati tervetel täiskasvanud vabatahtlikel 22 tunni möödudes plasma kortisooli taseme pärssimist ja selle ööpäevase rütmi muutumist. Paiksete kortikosteroidide ulatuslik manustamine suurtele kehapiirkondadele või pikema aja jooksul (eriti oklusiivselt), suurendab märkimisväärselt kõrvaltoimete riski. Oklusiivset ravi tuleks vältida, v.a vastava näidustuse olemasolul. Tuleb meeles pidada, et ka mähkmed võivad toimida oklusiivsidemena.

Suurte nahapiirkondade ravimisel, peab ravi kestus olema võimalikult lühike, kuna ei saa täielikult välistada imendumise võimalust ega süsteemset toimet.

Nii nagu kõigi teiste glükokortikoididega, võib nende mitteasjatundlik kasutamine maskeerida kliinilisi sümptomeid.

Sarnaselt süsteemsetele glükokortikoididele võib ka paiksete glükokortikoidide kasutamine põhjustada glaukoomi teket (nt pärast pikaajalist suurte annuste manustamist või ulatuslikele piirkondadele kandmist, oklusiivsete sidumistehnikate korral või kandmisel silmaümbruse piirkonda).

Nägemishäired

Kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel võib esineda nägemishäireid. Kui patsiendil tekib nägemise ähmastumine või muid nägemishäireid, tuleb kaaluda patsiendi silmaarstile suunamist, et uurida võimalikke põhjusi, mis võivad olla näiteks kae, glaukoom või harvikhaigused, näiteks tsentraalne seroosne korioretinopaatia (CSCR), mida on täheldatud kortikosteroidide süsteemsel ja paiksel kasutamisel.

Advantan kreemis sisalduvad kaks abiainet (tsetostearüülalkohol ja butüülhüdroksütolueen) võivad põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Butüülhüdroksütolueen võib põhjustada ärritust ka silmades ja limaskestadel.

Lapsed

Advantan’i ei tohi kasutada oklusiivsetes tingimustes. Pidage meeles, et ka mähkmed võivad toimida oklusiivselt. See on oluline, kuna Advantan’i ei soovitata kasutada alla 4-kuustel imikutel.

4 kuu kuni 3 aasta vanustel väikelastel tuleb kasu ja riski suhet hoolikalt hinnata.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Siiani ei ole teada.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Andmed metüülprednisoloonatseponaadi toime kohta fertiilsusele puuduvad.

Rasedus

Piisavad andmed metüülprednisoloonatseponaadi kasutamise kohta rasedatel puuduvad. Loomkatsed metüülprednisoloonatseponaadiga on näidanud embrüotoksilisi ja/või teratogeenseid toimeid terapeutilistest annustest suuremate annuste korral (vt lõik 5.3).

Epidemioloogilised uuringud viitavad võimalikule suurenenud suulaelõhestumuse riskile vastsündinutel, kelle emad said raseduse esimesel trimestril süsteemset glükokortikosteroidravi. Rasedatel tuleb hoolikalt üle vaadata kliiniline näidustus Advantan-raviks ja võrrelda saadavat kasu võimalike riskidega.

Üldjuhul tuleb glükokortikoide sisaldavate paiksete ravimite kasutamist raseduse esimesel trimestril vältida. Eriti tuleb raseduse ja imetamise ajal vältida suuri nahapiirkondi hõlmavat, pikemaajalist ravi või oklusiivsete sidemete kasutamist.

Imetamine

Rottidel praktiliselt ei kandunud metüülprednisoloonatseponaat rinnapiimaga vastsündinud poegadele. Siiski ei ole teada, kas metüülprednisoloonatseponaat kandub inimese rinnapiima, kuna rinnapiimast on leitud süsteemselt manustatud kortikosteroide. Ei ole teada, kas Advantan’i paiksel manustamisel imendub süsteemselt piisavas koguses metüülprednisoloonatseponaati, mis võimaldaks selle rinnapiimast määramist. Seetõttu peab metüülprednisoloonatseponaadi manustamisel imetavatele naistele olema ettevaatlik.

Imetavatel emadel ei tohi rakendada ravi rindadel. Imetamise ajal tuleb vältida suuri nahapiirkondi hõlmavat, pikemaajalist ravi või oklusiivsete sidemete kasutamist (vt lõik 4.4).

Toime reaktsioonikiirusele

Advantan ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes olid kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimeteks sügelus- ja põletustunne manustamiskohal.

Alltoodud tabelis on kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimete esinemissagedused määratletud MedDRA esinemissageduste konventsiooni põhjal järgmiselt:

väga sage (≥ 1/10),

sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (≥ 1/10000),

teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoime, selle sünonüümide ja seotud seisundite kirjeldamiseks kasutati kõige sobivamat MedDRA terminit (versioon 11.1).

Advantan kreemi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata*

klass

 

 

 

 

Infektsioonid ja

 

 

naha

 

infestatsioonid

 

 

seeninfektsioon

 

Silma

 

 

 

nägemise

kahjustused

 

 

 

ähmastumine

 

 

 

 

(vt ka

 

 

 

 

lõik 4.4)

Üldised häired ja

põletustunne

manustamiskohal

manustamiskohal

hüpertrihhoos

manustamiskoha

manustamiskohal,

esinev:

esinev:

 

reaktsioonid

sügelus

kuivus,

tselluliit,

 

 

manustamiskohal

punetus,

turse,

 

 

 

villid,

ärritus

 

 

 

follikuliit,

 

 

 

 

lööve,

 

 

 

 

paresteesia

 

 

Immuunsüsteemi

 

ravimiga seotud

 

 

häired

 

ülitundlikkus

 

 

Naha ja

 

 

püodermia,

striiad,

nahaaluskoe

 

 

nahalõhed,

perioraalne

kahjustused

 

 

teleangiektaasia,

dermatiit,

 

 

 

nahaatroofia,

nahavärvuse

 

 

 

akne

muutused,

 

 

 

 

allergilised

 

 

 

 

naha-

 

 

 

 

reaktsioonid

*Võimalikud kõrvaltoimed, mida pole täheldatud kliinilistes uuringutes.

Advantan salvi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata*

klass

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

ravimiga seotud ülitundlikkus

häired

 

 

 

Silma

 

 

nägemise ähmastumine (vt ka

kahjustused

 

 

lõik 4.4)

Üldised häired ja

põletustunne

manustamiskohal

follikuliit manustamiskohal,

manustamiskoha

manustamiskohal,

esinev:

hüpertrihhoos

reaktsioonid

sügelus

punetus,

 

 

manustamiskohal

kuivus,

 

 

 

villid,

 

 

 

ärritus,

 

 

 

ekseem,

 

 

 

perifeerne turse

 

Naha ja

 

nahaatroofia,

teleangiektaasia,

nahaaluskoe

 

ekhümoos,

striiad,

kahjustused

 

impetiigo,

perioraalne dermatiit,

 

 

rasune nahk

nahavärvuse muutused,

 

 

 

allergilised nahareaktsioonid, akne

*Võimalikud kõrvaltoimed, mida pole täheldatud kliinilistes uuringutes.

Kortikoide sisaldavate kutaansete preparaatide manustamisel võib esineda imendumisest tingitud süsteemseid toimeid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Metüülprednisoloonatseponaadiga läbiviidud ägeda toksilisuse uuringud ei näidanud ägeda mürgistuse ohtu pärast ühekordset üleannustamist nahal (kasutamine suurel nahapinnal imendumist soodustavates tingimustes) või pärast tahtmatut allaneelamist.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: tugevad kortikosteroidid (III rühm)

ATC kood: D07AC14

Pärast paikset manustamist pärsib Advantan põletikulisi ja allergilisi nahareaktsioone, samuti hüperproliferatsiooniga seotud protsesse, mille tulemusena taanduvad nii objektiivsed sümptomid (erüteem, ödeem, leemendav nahk) kui ka subjektiivsed vaevused (sügelus, kipitustunne, valu).

Teada on, et metüülprednisoloonatseponaat ise, eriti aga selle peamine metaboliit 6α- metüülprednisoloon-17-propionaat (moodustub pärast estri lõhustumist nahas) seonduvad intratsellulaarse glükokortikoidretseptoriga.

Steroid-retseptor-kompleks seondub kindlate DNA piirkondadega, kutsudes esile rea bioloogilisi toimeid.

Steroid-retseptor-kompleksi seondumine indutseerib makrokortiini sünteesi. Makrokortiin inhibeerib arahhidoonhappe vabanemist, mistõttu pärsitakse põletiku mediaatorite (prostaglandiinid, leukotrieenid) süntees.

Glükokortikoidide immuunsupressiivset toimet saab selgitada tsütokiini sünteesi pärssimise ja antimitootilise toimega, mis ei ole tänaseni veel täiesti selge.

Vasodilatoorsete prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine või adrenaliini vasokonstriktoorse toime potentseerimine põhjustab lõppkokkuvõttes glükokortikoidide vasokonstriktoorset toimet.

Farmakokineetilised omadused

Metüülprednisoloonatseponaat vabaneb ravimvormist. Kontsentratsioon sarvkihis ja pärisnahas langeb väljast sissepoole.

Epidermises ja dermises hüdrolüüsub metüülprednisoloonatseponaat oma peamiseks metaboliidiks 6α- metüülprednisoloon-17-propionaadiks, mis seondub kindlamalt kortikoidretseptoriga kui metüülprednisoloonatseponaat, mis viitab nahas toimuvale bioaktivatsioonile.

Nahakaudse kortikoidi perkutaanse absorptsiooni määr ja ulatus sõltuvad mitmetest faktoritest: ühendi keemilisest struktuurist, vehiikli koostisest, ühendi kontsentratsioonist vehiiklis, manustamistingimustest (ravitava ala suurus, ravi kestus, avatud või oklusiivne manustamine) ja naha seisundist (nahahaiguse tüüp ja raskusaste, anatoomiline paiknemine).

Tervetel vabatahtlikel on uuritud metüülprednisoloonatseponaadi nahakaudset imendumist Advantan kreemist ja salvist. Pärast Advantan salvi avatud manustamist (2 x 20 g päevas 8 päeva jooksul) oli nahakaudse imendumise määr 0,65% (vastab süsteemsele kortikoidi annusele 4 µg/kg/päevas). Advantan kreemi oklusiivsel manustamisel (2 x 20 g päevas 8 päeva jooksul) imendus naha kaudu ligikaudu 3% annusest (vastab süsteemsele kortikoidi annusele ligikaudu 20 µg/kg/päevas). Metüülprednisoloonatseponaadi nahakaudne imendumine tõusis märkimisväärselt (13 – 27% annusest) preparaadi manustamisel kahjustatud (eemaldatud sarvkihiga) nahale.

Süsteemsesse tsirkulatsiooni jõudmisel konjugeeritakse metüülprednisoloonatseponaadi peamine hüdrolüüsi produkt 6α-metüülprednisoloon-17-propionaat kiiresti glükuroonhappega mille tulemusel ta inaktiveerub.

Metüülprednisoloonatseponaadi metaboliidid (peamine metaboliit 6α-metüülprednisoloon-17- propionaat-21-glükuroniid) erituvad valdavalt neerude kaudu poolväärtusajaga umbes 16 tundi. Intravenoosse manustamise järgselt toimus täielik eritumine uriini ja väljaheitega 7 päeva jooksul. Toimeaine ega selle metaboliidid ei kumuleeru organismis.

Prekliinilised ohutusandmed

Süsteemse taluvuse uuringutes oli metüülprednisoloonatseponaadi toime korduva subkutaanse ja dermaalse manustamise järgselt sarnane tüüpilisele glükokortikoidile. Nende tulemuste põhjal võib järeldada, et Advantan’i terapeutilisel kasutamisel pole oodata teistsuguseid kõrvaltoimeid, kui need, mis on omased glükokortikoididele – seda isegi äärmuslikel tingimustel nagu manustamisel suurele nahapinnale ja/või oklusioonsideme kasutamise korral.

Embrüotoksilisuse uuringud Advantan’iga andsid glükokortikoididele iseloomulikud tulemused, st sobivas testsüsteemis kutsutakse esile embrüoletaalne ja/või teratogeenne efekt. Selliseid tulemusi silmas pidades tuleb Advantan’i määramisse raseduse ajal suhtuda erilise ettevaatusega.

Epidemioloogiliste uuringute tulemuste kokkuvõte on ära toodud lõigus 4.6.

Nii in vitro uuringud geenimutatsioonide avastamiseks bakterite ja imetajate rakukultuurides, kui ka in vitro ja in vivo uuringud kromosoomi- ja geenimutatsioonide avastamiseks näitasid, et metüülprednisoloonatseponaat ei oma genotoksilist toimet.

Spetsiifilisi tumorigeensusuuringuid metüülprednisoloonatseponaadiga ei ole läbi viidud. Teadmised aine struktuuri, farmakoloogilise toimemehhanismi ja süsteemse taluvuse uuringute kohta pikaajalise manustamise puhul ei viita kasvaja tekkeriski tõusule. Kuna soovitatud tingimustel ei ole nahakaudsel manustamisel võimalik süsteemset immuunsupressiivset toimet saavutada, pole Advantan’i kasutamisel oodata mõju kasvajate tekkele.

Lokaalse taluvuse uuringutes nahal ja limaskestadel metüülprednisoloonatseponaadi ja Advantan’i erinevate ravimvormidega kirjeldati vaid pindmisi, glükokortikoididele tüüpilisi kõrvaltoimeid.

Metüülprednisoloonatseponaat ei avaldanud merisigade nahale sensibiliseerivat toimet.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Kreem

detsüüloleaat glütseroolmonostearaat 40…55% tsetostearüülalkohol

tahke rasv kaprüül-kapriin-müristiin-steariin-triglütseriid makrogoolstearaat 40 (tüüp I)

glütserool 85% dinaatriumedetaat bensüülalkohol butüülhüdroksütolueen (E321) puhastatud vesi

Salv

valge mesilasvaha vedel parafiin

Dehymuls E (dikokoüül-pentaerütritüül-distearüültsitraat, sorbitaan-seskvioleaat, valge vaha (mesilasvaha), alumiinumstearaadid)

valge pehme parafiin puhastatud vesi

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi/salvi kasutada 3 kuud.

Pakendi iseloomustus ja sisu

15 g tuub.

Tuubid on valmistatud puhtast alumiiniumist, seest kaetud epoksüvaiguga, väljast polüesteralusel kattega, otsas sulgur. Keeratav kork on valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBRID

Kreem: 357701

Salv: 171797

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Kreem:

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17.08.2001

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.06.2011

Salv:

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.05.1997

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.08.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2018