Ambroxol sopharma - siirup (3mg 1ml)

ATC Kood: R05CB06
Toimeaine: ambroksool
Tootja: Sopharma AD

Artikli sisukord

AMBROXOL SOPHARMA
siirup (3mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Ambroxol Sopharma, 3 mg/ml siirup

Ambroksoolvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Ambroxol Sopharma ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Ambroxol Sopharma võtmist
 3. Kuidas Ambroxol Sopharma’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Ambroxol Sopharma’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Ambroxol Sopharma ja milleks seda kasutatakse

Ambroxol Sopharma sisaldab toimeainena ambroksoolvesinikkloriidi, mis vedeldab hingamisteede mitmesuguste haiguste käigus moodustuvat tihket bronhisekreeti.

Lima muutub seeläbi vedelamaks ja on kergemini väljaköhitav, leeveneb köha ja paraneb hingamine.

Ambroxol Sopharma kasutatakse kopsude bronhitorude haigusega seotud produktiivse köha raviks.

Ravim on kasutamiseks lastel alates 6 aasta vanusest ja täiskasvanutel.

Kui pärast 5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Ambroxol Sopharma võtmist

Ärge kasutage Ambroxol Sopharma

 • kui olete ambroksooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline:

alla 6-aastastel lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pidage enne Ambroxol Sopharma võtmist nõu oma arsti või apteekriga

 • kui te olete allergiline mõne ravimi või toiduaine suhtes;
 • kui teil on neeru või maksahaigus;
 • seoses ambroksooli manustamisega on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest. Nahalööbe (sh haavandid limaskestadel, nt suus, kõris, ninas, silmades, suguelunditel) tekkimisel katkestage Ambroxol Sopharma kasutamine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga;
 • kui te pärast 5päevast ravi siirupiga ei tunne köha osas mingit leevendust ja oma seisundi paranemist, pöörduge oma arsti poole.

Muud ravimid ja Ambroxol Sopahrma

Teatage oma apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

 • Ambroksooli võib manustada koos antibiootikumidega, kuid ambroksooli ja köha pärssivate ravimite (nt kodeiin) samaaegne koosmanustamine ei ole soovitatav.

Ambroxol Sopharma koos toidu, joogi ja alkoholiga

Võtke Ambroxol Sopharma siirupit söögikordade ajal suukaudu.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Selle ravimi ohutus raseduse ajal ei ole kinnitatud. Sellel põhjusel ei soovitata selle ravimi kasutamist raseduse ajal, eriti esimesel trimestril.

Ambroksool eritub rinnapiima. Kuigi kahjulikke mõjusid imetatavale lapsele ei eeldata, ei ole selle ravimi kasutamine imetamise ajal soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole andmeid, et ambroksool mõjutaks autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Ambroxol Sopharma sisaldab sorbitooli.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pöörduge enne selle ravimi võtmist oma arsti poole.

Kuidas Ambroxol Sopharma’t võtta

 • Ambroxol Sopharma koostisesse lisatud metüül ja propüülparahüdroksübensoaadid võivad põhjustada alllergilisi reaktsioone (võimalik, et hilisreaktsioone).
 • Ravim sisaldab annuse kohta vähem kui 1 mmol naatriumit (23 mg), see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid

Ägedate haiguste ravi või krooniliste haiguste algravi peab algama annusega 10 ml siirupit 3 korda päevas (vastab 90 mg ambroksoolvesinikkloriidile päevas) 2...3 esimese päeva jooksul, seejärel võib annust vähendada, võttes 10 ml 2 korda päevas, mis vastab 60 mg ambroksoolvesinikkloriidile päevas.

Eakad

Annustamine eakatele patsientidele ei erine annustamisest täiskasvanutele.

Maksa- ja/või neerufunktsioonihäirega patsiendid

Maksa- ja/või neerufunktsioonihäirega patsientidele on annus ½ täiskasvanutele soovitatavast annusest.

Kasutamine lastel ja noorukitel:

 • 2...5aastased lapsed – 2,5 ml 3 korda päevas (vastab 22,5 mg ambroksoolvesinikkloriidile päevas);
 • 6...12aastased lapsed – 5 ml 2...3 korda päevas (vastab 30...45 mg ambroksoolvesinikkloriidile päevas);

Kui ravimit kasutatakse 2...6-aastastel lastel, on enne ravi algust vajalik arsti konsultatsioon.

Ambroksooli sekretolüütiline toime võimendub kasutamisel koos vedelikuga, seetõttu on eriti ravi ajal vaja juua suuremas koguses vedelikke.

Ärge kasutage Ambroxol Sopharma't üle 5 päeva ilma arstiga konsulteerimata.

Kui teile tundub, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage palun arstiga nõu.

Kui te võtate Ambroxol Sopharma’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud vajalikust suurema annuse, pöörduge arsti poole.

Kui te unustate Ambroxol Sopharma’t võtta

Kui teil jääb annus vahele, võtke see ära niipea kui võimalik. Kui järgmise annuse võtmise aeg on lähedal, võtke see nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravimi võtmist nagu pakendi infolehes kirjeldatud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ambroksool võib põhjustada tõsiseid ülitundlikkusreaktsioone. Kui te märkate, et teil on äkki tekkinud allergianähud, nt nahalööve, sügelus või nõgesekublad, nahatursed kuskil kehal, hingeldus, vilistav hingamine, näo-, huulte-, keele- või kõriturse, hingamis- ja neelamisraskused, lõpetage koheselt Ambroxol Sopharma võtmine ja minge arsti juurde.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud esinemissageduse järgi:

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10st):

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100st):

 • suuõõne ja kõri tundlikkuse vähenemine;
 • iiveldus,
 • maitsetundlikkuse häired või maitsetundlikkuse kadumine.
 • suukuivus, oksendamine, kõhulahtisus, düspepsia (ebamugavustunne kõhus, söögijärgne röhitsemine) ja kõhuvalud.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000st):

 • ülitundlikkusreaktsioonid;
 • lööve, urtikaaria.

Teadmata (sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal hinnata):

 • anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk, angioödeem (kiirelt tekkiv naha; nahaaluste, limaskestade või limaskestaaluste kudede turse) ja sügelus;
 • rasked nahareaktsioonid (sh multiformne erüteem, StevensiJohnsoni sündroom/ toksiline epidermaalne nekrolüüs ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos);
 • kurgu kuivus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Ambroxol Sopharma’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast pudeli esmast avamist võib siirupit kasutada kuni 1 kuu.

Ärge kasutage seda ravimitpärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sise- ja välispakendil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ambroxol Sopharma sisaldab

 • Toimeaine on 15 mg ambroksoolvesinikkloriidi 5 ml siirupis (3 mg/ml).
 • Abiained on: sorbitool (E 420), metüülparahüdroksübensoaat (E 218), propüülparahüdroksübensoaat (E 216), glütserool, propüleenglükool, naatriumsahhariin, sidrunhappe monohüdraat, vaarika lõhna ja maitseaine, puhastatud vesi.

Kuidas Ambroxol Sopharma välja näeb ja pakendi sisu

Selge, kahvatukollane kuni pruunikas, vaarikamaitseline siirup.

100 ml siirupit tumedas klaas-või polüetüleentereftalaatpudelis, mis on pakendatud kartongkarpi koos mõõtekorgi ja pakendi infolehega. Mõõtekorgi maht on 20 ml, kork on märgistatud mõõtekriipsudega 2,5 ml, 5ml, 7,5 ml, 10 ml, 15 ml ja 20 ml juures.

Müügiloa hoidja ja tootja

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Str. Sofia 1220

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

VIP Pharma Eеsti OÜ Uusaru 5

76505 Saue Eesti Vabariik

Tel: 56480207

E-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2017.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ambroxol Sopharma, 3 mg/ml siirup

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

5 ml siirupit sisaldab toimeainena 15 mg ambroksoolvesinikkloriidi (3 mg/ml).

Teadaolevat toimet omavad abiained: sorbitool (E 420), metüülparahüdroksübensoaat (E 218), propüülparahüdroksübensoaat (E 216).

INN: Ambroxolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Siirup.

Selge, kahvatukollase kuni kergelt pruunika värvusega vaarikamaitseline vedelik.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Röga lahtistamine produktiivse köhaga kulgevate ägedate ja krooniliste bronhopulmonaalsete haiguste korral.

Ravim on näidustatud lastel alates 6 aasta vanusest ja täiskasvanutel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Lapsed

2...5-aastased lapsed – 2,5 ml 3 korda ööpäevas (vastab 22,5 mg ambroksoolvesinikkloriidile ööpäevas);

6...12-aastased lapsed – 5 ml 2...3 korda ööpäevas (vastab 30...45 mg ambroksoolvesinikkloriidile ööpäevas);

Kui ravimit kasutatakse 2...6-aastastel lastel, on enne ravi algust vajalik arsti konsultatsioon.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid

10 ml siirupit 3 korda ööpäevas (vastab 90 mg ambroksoolvesinikkloriidile päevas) 2...3 esimese päeva jooksul, seejärel võib annust vähendada, võttes 10 ml 2 korda ööpäevas, mis vastab 60 mg ambroksoolvesinikkloriidile ööpäevas.

Eakad

Annustamine eakatele patsientidele ei erine annustamisest täiskasvanutele.

Maksa- ja/või neerufunktsioonihäirega patsiendid

Maksa- ja/või neerufunktsioonihäirega patsientidele on annus ½ täiskasvanutele soovitatavast annusest.

Manustamisviis

Suukaudne. Siirupit soovitatakse võtta söögikordade ajal.

Ambroksooli sekretolüütiline toime võimendub kasutamisel koos vedelikuga, seetõttu on eriti ravi ajal vaja juua suuremas koguses vedelikke.

Ravi kestvus

Ravimi kasutamine kauem kui 5 päeva ilma arstiga konsulteerimata ei ole soovitatav.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

-

Ambroksooli ja antibiootikumide (amoksitsilliin, tsefuroksiim, erütromütsiin, doksütsükliin)

samaaegne manustamine võib suurendada antibiootikumide kontsentratsiooni kopsukudedes.

-

Ambroksooli ja köha pärssivate ravimite samaaegne koosmanustamine ei ole soovitatav.

-

Ambroksooli ja teiste toimeainete vahel ei ole kliiniliselt olulisi koostoimeid tuvastatud.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

 • Seoses ambroksooli manustamisega on teatatud rasketest nahareaktsioonidest nagu multiformne erüteem, StevensiJohnsoni sündroom (SJS)/toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN) ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP). Progresseeruva nahalööbe sümptomite (mõnikord koos villide ja limaskesta haavanditega) olemasolul tuleb ambroksoolravi viivitamatult katkestada ning pöörduda arsti poole.
 • Ambroksooli tuleb manustada ettevaatusega raske maksa ja neerupuudulikkuse korral ning ravi tuleb teostada väiksema annusega (pool täiskasvanute annusest) ja ravi kestus ei tohi ületada 4...5 päeva.
 • Kui pärast 5päevast ravi Ambroxol Sopharma siirupiga püsib patsiendi seisund muutumatuna või halveneb, tuleb arstil ravi ümber hinnata.
 • Ravim sisaldab 100 ml kohta 35 g sorbitooli. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.
 • Ambroxol Sopharma siirup sisaldab abiainetena metüül ja propüülparahüdroksübensoaate, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone (võimalik, et hilisreaktsioone).
 • Ravim sisaldab annuse kohta vähem kui 1 mmol naatriumit (23 mg), st et naatriumisisaldus on praktiliselt olematu.

Rasedus

Ambroksool läbib platsentaarbarjääri. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet tiinusele, embrüo või loote arengule, sünnitusele ega postnataalsele arengule. Ulatusliku kliinilise järelvale käigus kasutamisel pärast 28. rasedusnädalat ei ole leitud tõendeid lootele kahjuliku toime kohta. Siiski ei ole ambroksooli kasutamine raseduse ajal soovitatav, eeskätt esimese trimestri jooksul.

Imetamine

Ambroksool eritub rinnapiima.

Kuigi ebasoodsat toimet rinnaga toidetavale imikule ei ole oodata, pole imetavatel emadel Ambroxol Sopharma’t soovitatav kasutada.

Toime reaktsioonikiirusele

Puuduvad tõendid Ambroxol Sopharma toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Ambroxol Sopharma toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on esitatud MedDRA organsüsteemi klasside kaupa kasutades MedDRA esinemissageduse klassifikatsiooni: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Immuunsüsteemi häired:

Harv: ülitundlikkusreaktsioonid

Teadmata: anafülaktilised reaktsioonid, sh anafülaktiline šokk, angioödeem ja sügelus.

Närvisüsteemi häired:

Sage: düsgeusia.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Sage: suuõõne ja neelu hüpoesteesia

Aeg-ajalt: suukuivus

Teadmata: kurgu kuivus.

Seedetrakti häired:

Sage: iiveldus

Aeg-ajalt: oksendamine, kõhulahtisus, düspepsia ja kõhuvalu.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: Harv: lööve, urtikaaria

Teadmata: rasked nahareaktsioonid (sh multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom/ toksiline epidermaalne nekrolüüs ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Ambroksooli üleannustamisest ei ole teatatud. Määratud annustest suuremate annuste manustamise järgselt ja üleannustamise sümptomite tekkides, tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: ekspektorandid, v.a kombinatsioonid köha pärssivate ainetega, mukolüütilised ained, ATC-kood: R05CB06

Ambroksool on broomheksiini mukolüütiliste ja mukokineetiliste omadustega aktiivne metaboliit. Ta soodustab surfaktandi produktsiooni ja stimuleerib tsiliaarset aktiivsust, mille tulemusel paraneb lima voolavus ja kergeneb transport (mukotsiliaarne kliirens). Sel moel soodustab see ravim röga väljaköhimist ning kergendab köha.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine: ravim imendub seedetraktist peaaegu täielikult. Imendumine toimub kiiresti ja maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse suukaudse manustamise järgselt 0,5...3 tunniga.

Jaotumine: seonduvus plasmavalkudega on ligikaudu 90%. Ambroksooli jaotumine kudedesse on kiire, maksimaalne plasmakontsentratsioon on tuvastatud kopsudes.

Biotransformatsioon: ravim metaboliseeritakse peamiselt maksas, konjugeerimise teel.

Eritumine: kuni 90% ravimist elimineeritakse neerude kaudu. Neerupuudulikkuse korral ei toimu ravimi akumulatsiooni. Ravim eritub rinnapiima.

Prekliinilised ohutusandmed

Ambroksooli ägeda toksilisuse indeks on väga madal. Suukaudsete annuste korduvtoksilisuse uuringutes 150 mg/kg/ööpäevas (hiired, 4 nädalat), 50 mg/kg/ööpäevas (rotid, 52 ja 78 nädalat), 40 mg/kg/ööpäevas (küülikud, 26 nädalat) ja 10 mg/kg/ööpäevas (koerad, 52 nädalat) soovimatuid kõrvaltoimeid ei täheldatud. Sihtorgani toksilisust ei täheldatud. Neli nädalat kestnud ambroksooli intravenoosse toksilisuse uuringud rottidel (annustega 4, 14 ja 64 mg/kg/ööpäevas) ja koertel (annustega 45, 90 ja 120 mg/kg/ööpäevas) ei näidanud tõsiseid lokaalseid ega süsteemseid toksilisi toimeid, sh histopatoloogilised. Kõik kõrvaltoimed olid pöörduvad.

Ambroksooli suukaudse manustamise uuringud emastel albiinorottidel annustega kuni 3000 mg/kg/ööpäevas ja küülikutel kuni 200 mg/kg/ööpäevas näitasid, et aine ei ole embrüotoksiline ega teratogeenne. Annused kuni 500 mg/kg/ööpäevas ei kahjustanud isaste ega emaste rottide viljastumisvõimet. 500 mg/kg annuse manustamisel tiinetele rottidele täheldati loote arengu pärssumist – seda näitas madalam kehakaal ja suuruse vähenemine.

Vastavalt Ames’i testi ja mikronukleaarse testi tulemustele, ei oma ambroksoolvesinikkloriid mutageenset toimet.

Hiirte (annustega 50, 200 ja 800 mg/kg/ööpäevas) ja rottidega (annustega 65, 250 ja 1000 mg/kg/ööpäevas) läbiviidud kantserogeensuse uuringutes, kus ravimit manustati koos toiduga vastavalt 105 ja 116 nädala vältel ei ilmnenud ambroksoolil mingit tumorigeenset potentsiaali.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Sorbitool (E 420)

Metüülparahüdroksübensoaat (E 218)

Propüülparahüdroksübensoaat (E 216)

Glütserool

Propüleenglükool

Naatriumsahhariin

Sidrunhappe monohüdraat

Vaarika lõhna- ja maitseaine

Puhastatud vesi

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Pärast pudeli esmast avamist võib siirupit kasutada kuni 1 kuu.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

100 ml siirupit tumedas klaasvõi polüetüleentereftalaatpudelis, mis on pakendatud kartongkarpi koos mõõtekorgi ja pakendi infolehega. Mõõtekorgi maht on 20 ml, kork on märgistatud mõõtekriipsudega 2,5 ml, 5ml, 7,5 ml, 10 ml, 15 ml ja 20 ml juures.

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

SOPHARMA AD

16 Iliensko Shosse Str.

Sofia 1220

Bulgaaria

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 11.11.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Aprill 2016