Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

ANAESTHETIC ETHER

ANAESTHETIC ETHER

Sissejuhatuseks on vajalik, et auru kontsentratsioon oleks üle 15%. Auru kontsentratsiooni saab anesteesia säilitamisel reguleerida. Kerget anesteesiat saab säilitada 3...5% kuni 10% sissehingatavate kontsentratsioonidega.

 

 

1 RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ANAESTHETIC ETHER , inhaleeritav anesteetiline vedelik

2 KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Narkoosieeter (dietüüleeter)
Abiained vt lõik 6.1.

3 RAVIMVORM

Inhaleeritav anesteetiline vedelik

4 KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused
Üldanesteesia.

4.2 Annustamine ja manustamisviis
Manustatakse inhaleerides.
Sissejuhatuseks on vajalik, et auru kontsentratsioon oleks üle 15%. Auru kontsentratsiooni saab anesteesia säilitamisel reguleerida. Kerget anesteesiat saab säilitada 3...5% kuni 10% sissehingatavate kontsentratsioonidega. Eetrit võib õnnetusjuhtumi puhul manustada tilgutatuna lahtisele maskile. Eeter lisatakse tilgutuspudelist lahtisele maskile, mis on kaetud mitmekihilise marliriidega. Sissejuhatuse ajal lisatakse 12 tilka minutis 2 minuti jooksul. Seejärel lisatakse 1 tilk sekundis kuni patsient kaotab teadvuse, tavaliselt 5 minuti jooksul. Sellised kogused peaks tagama nõutava tugevusega anesteesia. Sügavat kirurgilist anesteesiat ei saa selle tehnikaga saavutada kiiremini kui 20...30 minuti jooksul. Ettevaatust:
Kasutades elektrokoagulatsiooni eemalda eetri inhalaator ja kata patsiendi nägu rätikuga. Kasutades suletud süsteemi anesteesiat, järgi ettevaatusabinõusid, et ära hoida staatilise elektri teket.
Eetrit manustatakse tavaliselt anesteetilise hingamissüsteemi ja mittekalibreeritud aurusti abil, nt Boyle'i pudel või kalibreeritud aurusti, mida võib kasutada nagu ülerõhu (drawover) või sissevoolu aurustina. Eetrit võib kasutada ohutult kinnises vooluringis koos natroonlubja absorptsiooniga. Mõnikord on eetrit manustatud Schimmelbuschi maski kasutades.

4.3 Vastunäidustused
Eetrit ei tohiks kasutada patsientidel, kellel on suhkurtõbi (diabetes mellitus), kahjustatud neerufunktsioon või erinevad maksahaigused. Kasutamine ei ole soovitatav kuumades ja niisketes tingimustes, palavikuga patsientidele, kellel võivad tekkida krambid.


4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Tavaliselt on nõutav premedikatsioon atropiiniga, et takistada tülikat bronhiaalset ja süljesekretsiooni.
Palavikuga lastel suurendab eetri manustamine potentsiaalset letaalsete krampide tekke riski. Krampide tekkimisel peab eetri kasutamise katkestama ja lapse kehatemperatuuri alandama niiske käsnaga niisutades. Kuni krampide kadumiseni peab intravenoosselt manustama diasepaami või tiopentaali.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mittedepolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatorite toime tugevneb rohkem kui teiste anesteetikumide toimel. Patsiendid, kes saavad P-adrenoretseptorite blokaatoreid (nt propranolool), võib eeter põhjustada müokardiaalset depressiooni.

4.6 Rasedus ja imetamine
Eetrit võib raseduse ajal kasutada vaid siis, kui kasutamise vajadus kaalub üle võimalikud riskid lootele.
Madalad kontsentratsioonid (auru kontsentratsioon mitte kõrgem kui 4%) võiks kasutada sünnitusabi protseduuridel, et vältida emaka toonide kadumist, ülemäärast sünnitusjärgset verejooksu ja respiratoorset depressiooni vastsündinuil.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Ravim omab toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed
Üldanesteesia ajal võivad ilmneda tahtmatud liigutused, luksumine, köha, bronhospasm, hüpotensioon, südame rütmihäired ja respiratoorne depressioon. Eetril on ärritav toime limaskestade membraanidele; ta stimuleerib süljeeritust ja tõstab bronhiaalset sekretsiooni. Võib tekkida larüngospasm. Eeter põhjustab vasodilatsiooni, mis võib põhjustada vererõhu langust ja seega neerude verevarustuse langust.
Samuti võib eeter põhjustada kapillaarseid verejookse. Veritsusaeg ei muutu, aga protrombiini aeg võib pikeneda. Eeter võib mõnedel patsientidel põhjustada pahaloomulist hüpertermiat. On andmeid neeru- ja maksatalitluse häiretest. Krambid võivad esineda lastel ja noortel täiskasvanutel sügavas eeteranesteesias. Väljatulek pikaajalisest eeteranesteesiast on aeglane ja tavaliselt tekib operatsioonijärgne oksendamine. Ägedale eetri üleannustamisele on iseloomulik respiratoorne puudulikkus ja südameseiskus.
On andmeid, et eeter või eetriaur põhjustavad sõltuvust. Erinevate kudede pikaajaline kontakt eetriga põhjustab nekroosi.

4.9 Üleannustamine
Üleannustamine põhjustab tsentraalset depressiooni, mida iseloomustab esmalt hingamispuudulikkus ja seejärel südameseiskus. Spontaanne hingamine õnnestub tavaliselt taastada juhul, kui alustatakse kiirelt hapniku katkendliku positiivse rõhkventilatsiooniga.

5 FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused
ATC-kood: N01AA01 Anesteetiline eeter/ dietüüleeter
Eetri minimaalne alveoraalne kontsentratsioon (MAC) on 1,92% ja eeter on üks esimesi tõhusaid anesteetilisi aineid. Üldiselt on tal respiratoorne stimuleeriv efekt, kuid suuremates kontsentratsioonides anesteetiline toime. Eetril on samuti analgeetilised ja lihasrelakseerivad omadused.
Eetril on palju suurem terapeutiline laius, kui nt halotaanil, enfluraanil või isofluraanil ja seetõttu on kasutamine oskusteta inimeste poolt kindlam mittekalibreeritud aurustites - näiteks välitingimustes sõjaajal.
Kõrge veri/gaas lahustuvuskoefitsiendi tõttu ja ärritavate omaduste tõttu hingamisteedesse on anesteesia induktsioon hingamisteedesse aeglasem võrreldes teiste üldanesteetiliste vahenditega.

5.2 Farmakokineetilised omadused
Veri/gaas lahustuvuskoefitsient: 12.
Metabolism: Vähemalt 15% eetrist metaboliseerub süsinikdioksiidiks ja veeks, umbes
4% metaboliseerub maksas atseetaldehüüdiks ja etanooliks.
Eliminatsioon toimub kiirelt, peamiselt kopsude kaudu ja neerude kaudu uriiniga.

6 FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
BHT (butüülhüdrokütolueen) 5-7 ppm (stabiliseeriv aine)

6.2 Sobimatus
Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega (Vt lõik 6.4.).

6.3 Kõlblikkusaeg 3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 15 °C. Mitte hoida külmkapis. Hoida läbipaistmatus õhutihedalt suletud pudelis jahedas
ja kuivas kohas, valguse eest kaitstult.
Väldi osaliselt kasutatud pudelite säilitamist, kuna eeter võib kiiresti rikneda. Eeter on äärmiselt tuleohtlik ja võib moodustada plahvatavaid peroksiide. Läheduses mitte suitsetada. Eetriga klaaspudelit peab säilitama eemal lahtisest tulest või küttekehadest.
Võtta kasutusele ettevaatusabinõud staatilise elektri tekkimise vastu. Eetriga klaaspudelit peaks säilitama hästiventileeritavas kohas. Pärast kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. Mitte tühjendada veetorustikku.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Pruun klaaspudel
Polüpropüleenkork, kindlalt suletav. 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml ja 1000 ml Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Kasutamis- ja käsitsemisjuhend
Eetri aurustumise latentne soojus on 374 J.g.-1 (halotaanil on 147 J.g.-1) ja see on vajalik, et vältida märkimisväärset külmumist, mis vähendab aurustumisväärtust. Selliseid eetriaurustajaid kasutatakse, et vähendada külmumist suure veekesta kasutamisel EMO aparaadis. Hoiatused:
Diatermiat ei tohiks kasutada, kui kasutatakse eetri ja hapniku segu. Operatsioonimeeskonnale ja -tehnikale peaks olema loodud tingimused, mis vähendaksid staatilise elektri tekkimise riski, eriti kuumades ja kuivades tingimustes. Elektrilised seinakontaktid ja lülitid, mis asuvad madalam kui 1 m kõrgusel põrandast peaksid olema sädemekindlad. Potentsiaalseid tule- või sädemeallikaid ei tohi olla lähemal kui 30 cm kaugusel avast, kust tuleb eetri auru. Ettevaatust:
Eetrit ei tohi säilitada lahtise leegi lähedal või elektriliste aparaatide lähedal, mis tekitavad sädemeid. Peab rakendama ettevaatusabinõusid, et ei tekiks staatilist elektrit.
Mahavoolamine:
Peatada leke otsekohe kui sellega ei kaasne riski. Võib kasutada ainult plahvatuskindlaid elektriseadmeid. Kata leke liiva, mulla või mõne teise inertse materjaliga. Kui leke on sattunud veevärki, vee äravoolutorudesse või tualettveetorustikku, teata politseile ja vastavatele ametkondadele. Tuli:
Summuta tuli eelistatavalt kuivade kemikaalide, halogeeni või vahuga.
Hoiduda vee kasutamisest.
Esmaabi:
Kui eetrit satub silma, pese otsekohe mõned minutid rohke veega. Kui eetrit on riietele kallatud, võta riided kohe seljast. Vajalik on arstiabi ja ravi, kui kellelgi arenevad sümptomid pärast eetri inhaleerimist.
Antidoodid/-vajalik tegevus: Kunstlik hingamine, stimulandid, hapnik, värske õhk.

7 MÜÜGILOA HOIDJA

A/S Den norske Eterfabrikk P.O. Box 10, Boler N-0620 Oslo Norra

8 MÜÜGILOA NUMBER

358501

9 ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE /MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

19.10.2001/20.10.2006

10 TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2006