Alkeran - süstelahuse pulber ja lahusti (50mg)

ATC Kood: L01AA03
Toimeaine: melfalaan
Tootja: Aspen Pharma Trading Limited

Artikli sisukord

ALKERAN
süstelahuse pulber ja lahusti (50mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Alkeran 50 mg pulber ja lahusti süste-/infusioonilahuse valmistamiseks melfalaan

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Alkeran ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Alkeran’i võtmist
 3. Kuidas Alkeran’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Alkeran’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Alkeran ja milleks seda kasutatakse

Alkerani süstelahus sisaldab ravimit nimega melfalaan, mis kuulub tsütotoksiliste (keemiaravi) ravimite rühma ja mida kasutatakse teatud vähitüüpide raviks. See toimib keha toodetavate ebanormaalsete rakkude arvu vähendades.

Alkerani süstelahust kasutatakse järgmistel juhtudel:

müeloom – vähitüüp, mis areneb luuüdirakkudest ehk plasmarakkudest. Plasmarakud aitavad võidelda infektsioonide ja haiguse vastu antikehasid tootes

kaugelearenenud munasarjavähk

kaugelearenenud neuroblastoom – vähitüüp, mis mõjutab laste närvisüsteemi

pahaloomuline melanoom – nahavähi tüüp

pehme koe sarkoom – lihas-, rasv-, fibroosse koe, veresoonte või muude keha tugikudede vähk

Küsige haiguste kohta täpsemat selgitust oma arstilt.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Alkeran’i võtmist Ärge võtke Alkeran’i:

kui olete melfalaani või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

imetamisekorral.

Kui te pole milleski kindel, pidage enne melfalaani võtmist nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne melfalaani kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega, kui:

saate või olete hiljuti saanud kiiritusravi või keemiaravi;

teil on neerukahjustus;

plaanite end lasta vaktsineerida või teid on hiljuti vaktsineeritud. Mõni vaktsiin (näiteks polioviirus, leetrid, mumps, punetised) võib teid melfalaaniga ravimise ajal vaktsineerimisel nakatada.

kombineeritud hormonaalsete suukaudsete rasestumisvastaste tablettide manustamisel. Põhjuseks on veenitrombi tekkeriski suurenemine hulgimüeloomiga patsientidel. Selle asemel tuleks manustada ovulatsiooni inhibeerivaid ainult progesterooni sisaldavad tablette (st desogestreeli). Veenitrombi risk säilib 4–6 nädalat pärast kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide manustamise lõpetamist.

Alkeran võib vähestel patsientidel suurendada teiste kasvajatüüpide tekkeriski (nt sekundaarsed soliidtuumorid) - eriti, kui seda kasutada kombineerituna lenalidomiidi, talidomiidi ja prednisooniga. Kui teile määratakse Alkeran-ravi, peab teie arst hoolikalt kaaluma kasu ja riski suhet.

Muud ravimid ja Alkeran

Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita saadud ravimeid. See hõlmab ka taimseid ravimeid.

Eriti oluline on teatada arstile või meditsiiniõele, kui kasutate mis tahes järgmisi medikamente:

elusorganisme sisaldavad vaktsiinid (vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”;

nalidikshape (kuseteede infektsioonide ravimiseks kasutatav antibiootikum);

tsüklosporiin (kasutatakse pärast siirdamist organite või kudede tagasilükkamise vältimiseks või teatud nahahaiguste, nagu psoriaas ja ekseem, või reumatoidartriidi raviks);

lastele, kes saavad busulfaani (kasvajavastast ravimit).

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Alkeran’i ei tohi raseduse plaanimisel kasutada. See kehtib nii meestele kui ka naistele. Kui teie või teie partner kasutab seda ravimit, tuleb raseduse vältimiseks kasutada usaldusväärset kontratseptiivi. Kui olete juba rase, on oluline enne melfalaani kasutamist pidada arstiga nõu.

Ärge melfalaani kasutamise ajal imetage. Küsige arstilt selle kohta nõu.

Viljakus

Alkeran võib mõjutada munasarju või spermat ja põhjustada viljatust (võimetust saada lapsi). Naistel võib menstruatsioon peatuda (amenorröa) ja meestel tekkida täielik spermapuudus (azoospermia). Melfalaaniga ravimisest tingitud sperma vähesuse võimalikkuse tõttu on meestel soovitatav pidada enne ravi nõu sperma säilitamise teemal. Melfalaani-ravi saavatel meestel pole ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast ravi isaks saamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi mõju autojuhtimisele ja masinatega töötamisele pole uuritud.

Melfalaan sisaldab naatriumi.

See ravim sisaldab 2,32 mmol (53,4 mg) naatriumi viaali kohta. Seda tuleb kontrollitud naatriumidieedil olevate patsientide puhul arvesse võtta.

Melfalaan sisaldab etanooli.

See ravim sisaldab 5% etanooli (alkoholi), mis on samaväärne 10 ml õlle või 4,2 ml veiniga. See on alkoholismi põdevatele patsientidele ohtlik. Samuti tuleb seda arvesse võtta rasedate või imetavate naiste, laste ja kõrge riskiga rühmade, näiteks maksakahjustuse või epilepsiaga patsientide puhul.

Melfalaan sisaldab propüleenglükooli.

Võib põhjustada alkoholiga sarnaseid sümptomeid.

Kuidas Alkeran’i võtta

Kasutage Alkeran’i alati täpselt nii, nagu vähi ravimises kogenud eriarst on teile selgitanud.

Alkeran on aktiivne tsütotoksiline aine, mida tuleb kasutada selliste ainete manustamises kogenud arsti suuniste järgi.

Alkeran’i võib süstida:

veeni infuseerides;

perfusiooni teel arteri kaudu konkreetsesse kehaossa.

Arst ütleb, kui palju Alkeran’i peate võtma. Alkeran’i annus oleneb:

teie kehakaalust või keha pindalast (spetsiifiline mõõt, mille arvutamisel võetakse aluseks teie kehakaal ja suurus);

muudest ravimitest, mida kasutate;

teie haigusest;

teie vanusest;

sellest, kas teil on neeruhäireid või mitte.

Alkeran’iga ravimise ajal võtab arst teilt regulaarselt vereproove, et kontrollida veres olevate rakkude hulka. Selle tagajärjel võib arst ka teie raviannust korrigeerida.

Veenitrombist tingitud tüsistuste vältimiseks saate vähemalt esimesed 5 kuud tromboosivastast ravi, eriti kui teil lisanduvad tromboosi riskifaktorid. Raviarst otsustab pärast hoolikat riskifaktorite olemasolu hindamist, missuguseid meetmeid kasutada.

Kui teil tekivad trombemboolia tüsistused (näiteks väsimus- ja raskustunne ning püsiv [st süvaveeni tromboos] turse jalas või raskendatud ja valulik hingamine ja valu rinnus ning teadvusekaotuse hood [st kopsuarteri emboolia]), teavitage sellest koheselt oma raviarsti, kuna sellisel juhul tuleb ravi katkestada ning alustada standardse antikoagulatsioonraviga. Kui trombemboolilised tüsistused on saadud kontrolli alla, otsustab arst, kas alustada uuesti melfalaani manustamist kombineerituna lenalidomiidi ja prednisooni, talidomiidi ja prednisooni või deksametasooniga. Melfalaaniravi ajal tuleb jätkata antikoagulantraviga.

Kui teile antakseAlkeran’i rohkem kui ette nähtud

Alkeran’i manustab teile arst, seega on ebatäenäoline, et saate seda liiga palju. Kui arvate, et teile on antud liiga suur annus või on annus vahele jäänud, öelge seda oma arstile või meditsiiniõele.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest, pidage nõu oma eriarstiga või minge kohe haiglasse:

allergiline reaktsioon, mille ilmingud võivad olla järgmised:

lööve, kühmud või nõgeslööve nahal; näo, silmalaugude või huulte turse; äkiline hingeldus ja pitsitustunne rinnus; kollaps (südameseisakust tingitud);

palaviku- või infektsioonisümptomid (kurguvalu, suuvalu või urineerimisprobleemid);

mis tahes ootamatu verevalum või veritsus või väga suur väsimus, pearinglus või hingeldus, kuna see võib viidata liiga väheste kindlat tüüpi vereliblede tootmisele;

äkiline halb enesetunne (isegi normaalse kehatemperatuuriga);

lihaste valu, jäikus või nõrkus ja tavapärasest tumedam, pruun või punane uriin, kui melfalaani manustatakse otse kätte või jalga.

Pidage nõu oma arstiga, kui teil ilmneb mõni järgmistest kõrvaltoimetest, mis võivad samuti selle ravimiga kaasneda.

Väga sage (mõjutab rohkem kui üht inimesest kümnest)

vereliblede ja trombotsüütide arvu vähenemine;

halb enesetunne (iiveldus), oksendamine, kõhulahtisus;

suuhaavandid – suurte melfalaaniannuste korral;

juuste väljalangemine – suurte melfalaaniannuste korral;

kirvendus või soojatunne melfalaani süstekohas;

lihaseprobleemid, nagu kärbumine ja valu – kui melfalaani manustatakse otse kätte või jalga.

Sage (mõjutab vähem kui üht inimest kümnest)

juuste väljalangemine – tavaliste melfalaaniannuste korral;

kemikaali nimega uurea kõrge tase veres – neeruhäiretega inimestel, kellel ravitakse müeloomi;

lihaseprobleemid, mis võivad põhjustada valu, survet, kirvendust, põletust või tuimust – seda nimetatakse sääre lihaste survesündroomiks. See võib ilmneda, kui melfalaani manustatakse otse kätte või jalga.

Harv (mõjutab vähem kui üht inimest tuhandest)

haigus, mille puhul punaste vereliblede arv on väike, kuna need hävitatakse enneaegselt. See võib põhjustada suurt väsimust, hingeldust ja pearinglust, tekitada peavalusid või muuta naha või silmavalged kollaseks;

kopsuprobleemid, mis põhjustavad köha või kähinal hingamist ja muudavad hingamise raskeks;

maksaprobleemid, mis võivad ilmneda vereanalüüsis või põhjustada ikterust (silmavalgete ja naha kollasus);

suuhaavandid – tavaliste Alkeran’i annuste korral;

nahalööve või -sügelus.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

leukeemia – verevähk;

naistel: menstruatsiooni ärajäämine (amenorröa);

meestel: spermide kadumine seemnest (azoospermia);

lihaskoe kärbumine (lihaste nekroos);

lihaskiudude katkemine (rabdomüolüüs);

süvaveenitromboosi korral (vereklombi ehk trombi moodustamine süvaveenis, enamasti jalgades, põhjustades kahjustatud jäsemes turse, valu, punetus ja põletik) ja kopusarteri trombemboolia (vereklombist tekkinud takistus kopsuarteris või selle harudes, mis liigub edasi kopsu. Sümptomiteks on raskendatud ja sageli valulik hingamine, õhupuudus, köha (ka veriköha), mõnikord raskustunne ja valu rinnus, mida võivad esineda samaaegselt süvaveeni tromboosi sümptomitega).

Kui mis tahes kõrvaltoime süveneb või kui märkate kõrvaltoimeid, mida selles infolehes pole nimetatud, teatage oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu

Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Alkeran’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Alkeran’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Exp.”.

Ärge hoidke Alkeran’i süstelahust temperatuuril üle 30 °C. Ärge külmutage. Hoidke viaal välimises karbis, et kaitsta seda valguse eest.

Teie Alkeran’i süstelahuse valmistab kasutamiseks ette tervishoiuspetsialist. Ettevalmistatud ravim tuleb kohe ära kasutada ning seda ei tohi säilitada ega külmutada.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Alkeran sisaldab

Toimeaine on melfalaan. Iga Alkeran’i süstelahus sisaldab 50 mg melfalaani.

Teised koostisosad on povidoon K12 ja vesinikkloriidhape. Melfalaan lahustatakse enne süstimist lahusti abil. Lahusti sisaldab vett, naatriumtsitraati, propüleenglükooli ja etanooli.

Kuidas Alkeran välja näeb ja pakendi sisu

Iga pakend sisaldab üht Alkeran’i süstelahuse viaali ja üht melfalaani süstelahusti viaali.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus, Dublin 24

Iirima

Tootjad:

GlaxoSmithKline S.p.A

Strada Provinciale Asolana 90

San Polo di Torrile

Parma 43056

Itaalia

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Grunwaldzka Str. 189

60-322 Poznan

Poola

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ALKERAN, 50 mg süstelahuse pulber ja lahusti

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Süstelahuse pulber sisaldab 50 mg melfalaani (melfalaanvesinikkloriidina).

INN. Melphalanum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

RAVIMVORM

Süstelahuse pulber ja lahusti.

Süstelahuse pulber on valge või valkjas tahke aine. Lahusti on selge, värvusetu lahus, praktiliselt ilma aineosakesteta.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Müeloom.

Kaugelearenenud munasarjakartsinoom.

Lapseea kaugelarenenud neuroblastoom.

Lokaalne pahaloomuline melanoom või pehmekoe sarkoom jäseme piirkonnas (regionaalne arterisisene perfusioon).

Annustamine ja manustamisviis

ALKERAN’i tohib ordineerida ja manustada keemiaravialase väljaõppe saanud isik. ALKERAN’i luuüdi pärssiva toime tõttu on vajalik regulaarne vereanalüüside tegemine, vajaduse korral tuleb ALKERAN’i annust korrigeerida.

Melfalaani manustamist kombineerituna lenalidomiidi ja prednisooniga või talidomiidi ja prednisooni või deksametasooniga on seostatud suurenenud venoosse trombemboolia riskiga.Tromboprofülaktikat tuleb melfalaanravi ajal teostada vähemalt esimesed 5 kuud, eriti patsientidel, kellel lisanduvad trombootilised riskifaktorid. Enne antitrombootiliste profülaktiliste meetmete määramist tuleb iga patsiendi puhul individuaalselt hinnata riskifaktorite olemasolu (vt lõiku 4.4 ja 4.8).

Kui patsiendil esineb trombemboolilisi tüsistusi, tuleb ravi katkestada ja alustada standardse antikoagulantraviga. Kui patsiendil on saavutatud stabiilne antikoagulatsioon ning kõik trombemboolia tüsistused on kontrolli alla saadud, võib võimalikku saadavat kasu ja kaasnevaid riske arvesse võttes melfalaani manustamist kombineerituna lenalidomiidi ja prednisooni või talidomiidi ja prednisooni või deksametasooniga algannuses taasalustada. Patsiendil tuleb melfalaaniravi ajal jätkata antikoagulantraviga.

Annustamine

Süstimine

Välja arvatud juhtudel, kus on näidustatud regionaalne arteriaalne perfusioon, tuleb ALKERAN’i manustada vaid intravenoosselt.

Intravenoossel manustamisel on soovitatav süstida ALKERAN tampoonitud süsteava kaudu aeglaselt kiiresti tilkuvasse infusioonilahusesse.

Kui otsene süstimine kiiresti tilkuvasse infusioonilahusesse pole sobilik, võib ALKERAN’i manustada infusioonikotti lahustatuna.

ALKERAN ei sobi kasutamiseks dekstroosi sisaldavate infusioonilahustega ja soovitatav on kasutada ainult naatriumkloriidi intravenoosset infusioonilahust mahuprotsendiga 0,9.

Infusioonilahuses edasisel lahustamisel väheneb ALKERAN’i stabiilsus ja koos temperatuuri tõusuga suureneb kiiresti lagunemise määr. Kui manustamine toimub toatemperatuuril (ligikaudu 25 ° C), ei tohi aeg alates süstelahuse ettevalmistamisest kuni infusioonini ületada 1,5 tundi.

Kui manustamiskõlblikuks muudetud või lahjendatud lahustes on näha hägusust või sadet, tuleb preparaat ära visata.

ALKERAN’ist tingitud võimaliku verevalumi vältimiseks tuleb olla ettevaatlik ja kehva perifeerse juurdepääsu korral veenile tuleb kaaluda tsentraalveeni kasutamist.

ALKERAN’i suure annuse manustamisel hematopoeetilise tüviraku siirdamisega või ilma selleta on soovitatav infuseerida tsentraalveeni kaudu.

Regionaalsel arteriaalsel perfusioonil tuleb üksikasjalikku metodoloogiat vaadata teaduskirjandusest.

Müeloomtõbi

 1. ALKERAN’i süstelahust kasutatakse üksi või kombineerituna teiste tsütotoksiliste preparaatidega. Manustatakse 8–30 mg/m2 kehapinna kohta 2–6-nädalaste intervallidega. Samaaegselt võib manustada prednisolooni. Täpset teavet raviprotokollide kohta tuleb vaadata teaduskirjandusest.
 2. ALKERAN’i kasutamisel monoteraapiana on tavaliseks annuseks 0,4 mg/kg kehakaalu kohta (16 mg/m2 kehapinna kohta), mida korratakse sobivate intervallide järel (nt iga 4 nädala järel), eeldusel, et selle perioodi jooksul on perifeerse vere näitajad taastunud.
 3. Suurte annuste vajalikkuse korral kasutatakse veenisiseselt 100–200 mg/m2 kehapinna kohta (ligikaudu 2,5–5 mg/kg) ühekordselt. Kui kasutatav annus on suurem kui 140 mg/m2 kehapinna kohta, on vajalik ka luuüdi siirdamine. Süstelahuse suurte annustega on müeloomtõve puhul saadud kuni 50% täielikku remissiooni.

Neerupuudulikkuse korral vähendatakse annust 50%. Raske luuüdi supressiooni riski tõttu tohivad ALKERAN’i suurtes annustes manustada ainult erispetsialistid spetsiaalsetes keskustes.

Munasarja kaugelearenenud adenokartsinoom

 1. Monoteraapiana on ALKERAN’i süstelahuse tavaline annus 1 mg/kg kehakaalu kohta (40 mg/m2 kehapinna kohta) manustatuna 4-nädalaste intervallidega. Teiste tsütotoksiliste ravimitega kombineeritult on melfalaani annus 0,3–0,4 mg/kg (12–16 mg/m2 kehapinna kohta), 4- kuni 6- nädalaste intervallidega manustatuna.

Pahaloomuline melanoom

Pahaloomulise melanoomi varases ravis ALKERAN’iga on lisaks kirurgilisele ravile kasutatud ka hüpertermilist regionaalset perfusiooni; kaugelearenenud lokaalse melanoomi puhul on ALKERAN’i kasutatud palliatiivse ravimeetodina. Üksikasjalikku perfusioonitehnikat ja annuseid tuleb vaadata teaduskirjandusest.

Pehmekoe sarkoom

Hüpertermilist regionaalset perfusiooni ALKERAN’iga on kasutatud lokaalse pehmekoe sarkoomi kõikide staadiumide ravis, tavaliselt kombineeritult kirurgiliste ravimeetoditega. ALKERAN’i on kasutatud ka koos aktinomütsiin D-ga ning täpseid annustamisrežiime tuleb vaadata teaduskirjandusest.

Lapseea kaugelearenenud neuroblastoom

 1. Kasutatud on 100–240 mg/m2 kehapinna kohta koos järgneva autoloogse luuüdi siirdamisega. Mõnikord on annus jagatud 3 järjestikusele päevale. ALKERAN’i on kasutatud kas üksi või kombineeritult kiiritusravi või teiste tsütotoksiliste ravimitega.

Lapsed

ALKERAN’i standardannuste kasutamine lastel on näidustatud vaid väga harvadel juhtudel. Seetõttu ei ole saadaval informatsioon ALKERAN’i raviannuste kohta lastel. ALKERAN’i süstelahuse suuri annuseid koos hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamisega on kasutatud lapseea neuroblastoomi raviks. Sellisel juhul arvutatakse ALKERAN’i annus lapsele kehapindala järgi.

Eakad patsiendid

Erijuhiseid annustamise kohta sellele vanusegrupile ei ole. Melfalaani kasutamise kogemus eakatel on piiratud. Suuri annuseid on siiski harva kasutatud; enne ALKERAN’i suurte annuste kasutamist eakatel patsientidel tuleb arvesse võttapatsiendi üldist tervislikku seisundit. Intravenoosse melfalaani farmakokineetika ei ole näidanud korrelatsiooni vanuse ja melfalaani kliirensi või melfalaani terminaalse eliminatsiooni poolväärtusaja vahel. Vähesed olemasolevad andmed ei toeta annuse kohandamist vanuse järgi; annuse korrigeerimine peaks põhinema eaka patsiendi üldseisundil ja luuüdi supressiooni raskusel.

Neerupuudulikkus

 1. Neerupuudulikkuse korral võib ALKERAN’i kliirens erineval määral väheneda. Soovitatav on esimese annusena kasutada väiksemat annust: ALKERAN’i tavalise annuse (8–40 mg/m2 kehapinna kohta) asemel manustada mõõduka või raske neerupuudulikkusega haigele 50% tavaannusest ning edasi annust korrigeerida vastavalt haige verenäitajatele. ALKERAN’i suuri annuseid (100–240 mg/m2 kehapinna kohta) ei soovitata raske neerupuudulikkusega haigele (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min). Kreatiniini kliirensi korral 30–50 ml/min on soovitatav annust 50% võrra vähendada. Oluline on säilitada adekvaatne hüdratatsioon ning diurees. Koos hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamisega on melfalaani suuri annuseid edukalt kasutatud isegi dialüüsi vajavatel lõppstaadiumis neerupuudulikkusega patsientidel. Üksikasju tuleb vaadata asjakohasest teaduskirjandusest.

Manustamisviis

Süstimine/infusioon

Enne manustamist ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise juhised vt lõik 6.6.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist peab ravim olema selge lahus, vt lõik 6.6.

ALKERAN’i süstelahus on selge, kerge ja ilma nähtavate osakesteta.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Imetamine.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vt samuti lõik 6.6

ALKERAN’i tohib määrata ja manustada vastava tsütotoksiliste ravimite alase väljaõppe saanud isik.

Elusvaktsiiniga immuniseerimine võib põhjustada immuunpuudulike peremeesrakkude infektsiooni. Seetõttu pole elusvaktsiinidega immuniseerimine soovitatav.

ALKERAN’i süstelahus võib põhjustada lokaalset kudede kahjustust juhul, kui ravim satub veresoonte ümbrusesse. Seetõttu ei tohi ravimit manustada otsese süstena perifeersesse veeni. ALKERAN’i süstelahust on soovitatav manustada aeglaselt kiiresti tilkuva intravenoosse infusioonisüsteemi tamponeeritud süsteava või tsentraalveenikanüüli süsteemi kaudu.

Põhjusel, et ALKERAN’i süstelahuse suurte annuste manustamisega kaasneb mitmeid ohte ning sümptomaatilise toetusravi vajadus, on ravimi manustamine lubatud vaid kvalifitseeritud meditsiinipersonali juhendamisel kõrgema etapi ravisüsteemis, kus on kättesaadavad vajalikud abivahendid.

ALKERAN’i süstelahuse suuri annuseid saavate patsientide puhul peaks kaaluma profülaktilise infektsioonivastaste ainete kuuri tegemist ning vajadusel kandma üle verekomponente.

Enne suures annuses ALKERAN’i süstelahuse manustamist peab veenduma, et patsiendil ei esineks eluliste organite funktsioonihäired. ALKERAN’i süstelahust ei tohi manustada patsientidele ilma hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamiseta suuremates annustes kui 140 mg/m.

ALKERAN võib ekstravasatsiooni korral põhjustada lokaalseid kahjustusi, mistõttu ei tohi seda manustada otse perifeersesse veeni süstides. Soovitatav on ALKERAN’i aeglaselt manustada kiiresse intravenoossesse infusiooni tampoonitud süsteava kaudu või tsentraalveeni kaudu.

Jälgimine

Kuna ALKERAN on tõhus müelosupressiivne ravim, tuleb suurt tähelepanu pöörata verenäitajate jälgimisele, et vältida liigse müelosupressiooni võimalikkust ja pöördumatu luuüdi aplaasia riski. Verenäitajad võivad ravi peatamise järel jätkuvalt langeda, mistõttu tuleb leukotsüütide või trombotsüütide arvu tavatult suure languse märkamisel ravi ajutiselt katkestada. Luuüdi toksilisuse suurenemise tõttu tuleb ALKERAN’i kasutada ettevaatlikult patsientidel, kes saavad kiiritusravi või keemiaravi.

Neerupuudulikkus

Neerupuudulikkusega patsientidel võib ALKERAN’i kliirens olla langenud. Samuti võib nimetatud patsientidel esineda ureemilist luuüdi supressiooni. Sellisel juhul võib osutuda vajalikuks langetada ravimi annust ning neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida. (vt lõik 4.2 ja 4.8).

Mutageensus

ALKERAN põhjustab loomadel mutatsioone. Inimestel, keda on ravitud melfalaaniga, on leitud kromosoomaberratsioone.

Kartsinogeensus (Sekundaarne esmane pahaloomuline kasvaja)

Äge müeloidleukeemia (AML) ja müelodüsplastiline sündroom (MDS)

Sarnaselt teistele alküülivatele ainetele omab melfalaan leukeemiat põhjustavat toimet, eriti eakamate patsientide puhul pärast pikaajalist kombineeritud ravi ja kiiritusravi. Ägeda leukeemia tekkest on teatatud melfalaani kasutamisel selliste haiguste ravis nagu amüloidoos, maliigne melanoom, müeloomtõbi, makroglobulineemia, munasarjavähk.

Munasarjavähiga patsientide võrdlemisel esines ägedat leukeemiat märkimisväärselt sagedamini nendel patsientidel, kes said ravi alküülivate ainetega (sh melfalaan) võrreldes nendega, kes ei kasutanud nimetatud preparaate.

Enne raviga alustamist tuleb ravist oodatavat kasu hinnata leukeemia (AML ja MDS) tekkeriski suhtes, eriti kui kaalutakse melfalaani kasutamist kombineeritult talidomiidi või lenalidomiidi ja prednisooniga, kuna on leitud, et need kombinatsioonid suurendavad leukeemia tekkeriski. Seetõttu peavad arstid hindama patsienti enne ravi, selle ajal ja järel, et tagada kasvaja avastamine ja alustada vajadusel raviga.

Soliidtuumorid

Alküülivate ainete kasutamist on seostatud sekundaarse esmase pahaloomulise kasvaja (second primary malignancy, SPM) tekkega. Soliidtuumori (SPM-i) suurenenud tekkeriski on eriti seostatud melfalaani manustamisega kombineerituna lenalidomiidi ja prednisooniga ning, vähemal määral, talidomiidi ja prednisooniga vanematel patsientidel, kellel on äsja diagnoositud hulgimüeloom.

Enne melfalaani manustamist tuleb hinnata nii patsiendi tunnuseid (nt vanus, rahvus), peamist näidustust ja ravitüüpe (nt kiiritusravi, siirdamine) kui ka keskkonna riskitegureid (nt tubakatoodete tarvitamine).

Rasestumisvastased vahendid

Suurenenud venoosse trombemboolia riski tõttu ei ole hulgimüeloomiga patsientidel soovitav kasutada kombineeritud suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid. Kui patsient neid manustab, peaks ta minema teiste tõhusa meetodi kasuks (st ovulatsiooni inhibeerivad ainult progesterooni sisaldavad tabletid, näiteks desogestreel, barjäärimeetodit, jne). Venoosse trombemboolia risk säilib 4–6 nädalat pärast kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste tablettide manustamise lõpetamist.

Ravim sisaldab 2,32 mmol (53,4 mg) naatriumi viaali kohta. Seda tuleb kontrollitud naatriumidieedil olevate patsientide puhul arvesse võtta.

Ravim sisaldab 5% etanooli (alkoholi), mis on samaväärne 10 ml õlle või 4,2 ml veiniga. See on alkoholismi põdevatele patsientidele ohtlik. Samuti tuleb seda arvesse võtta rasedate või imetavate naiste, laste ja kõrge riskiga rühmade, näiteks maksakahjustuse või epilepsiaga patsientide puhul.

Ravim sisaldab propüleenglükooli. Võib põhjustada alkoholiga sarnaseid sümptomeid.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Elusvaktsiinidega vaktsineerida

Immuunpuudulikkusega patsiente ei soovitata elusvaktsiinidega vaktsineerida (vt lõik 4.2).

Nalidiksiinhappega

Lastele manustatud suures annuses melfalaan koos nalidikshappega on põhjustanud surma hemorraagilise enterokoliidi tekkimise tõttu.

Busulfaan

Pediaatrilises populatsioonis on leitud, et busulfaan-melfalaani režiimi korral võib melfalaani manustamine vähem kui 24 tundi pärast viimast suukaudset busulfaani manustamist viia mürgistuse tekkeni.

Tsüklosporiin

Siirdatud luuüdiga patsientidel, kes said suures annuses melfalaani veenisiseselt ning seejärel tsüklosporiini äratõukereaktsiooni vältimiseks, tekkis neerupuudulikkus.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Nagu kõikide tsütotoksiliste kemoterapeutikumide puhul, peab ka ALKERAN-ravi ajal (olenemata, kas ravi saab mees või naine) kasutama tõhusaid rasestumisevastaseid vahendeid.

ALKERAN’i teratogeenset toimet ei ole uuritud, kuid arvestades ravimi mutageenseid omadusi ning preparaadi struktuurset sarnasust teatud teratogeensetele ainetele, on võimalik, et melfalaan põhjustab seda ravimit kasutavate patsientide järeltulijatele kaasasündinud väärarenguid.

Reeglina ALKERAN’i rasedale patsiendile, eriti raseduse esimesel trimestril, ei ordineerita. Ravimi manustamine raseduse ajal on mõeldav ainult juhul, kui loodetav kasu emale kaalub üle võimaliku ohu lootele.

Imetamine

ALKERAN-ravi ajal ei tohi ema imikut rinnaga toita.

Fertiilsus

ALKERAN pärsib munasarjade funktsiooni põhjustades väga paljudel menopausieelsetel naistel amenorröad. Mõne loomkatse tulemusel on selgunud, et ALKERAN mõjutab spermatogeneesi (vt lõik 5.3). Seetõttu võib ALKERAN põhjustada meespatsientidel ajutist või pöördumatut steriilsust. Melfalaani-ravi saavatel meestel pole ALKERAN-ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast seda isaks saamine soovitatav. ALKERAN-ravist tingitud pöördumatu viljatuse võimalikkuse tõttu on meestel soovitatav pidada enne ravi nõu sperma säilitamise teemal.

Toime reaktsioonikiirusele

Selle ravimi mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele pole uuritud.

Kõrvaltoimed

Selle ravimi kohta puuduvad piisavad kliinilised andmed kõrvaltoimete sageduse määramiseks. Kõrvaltoimed varieeruvad sõltuvalt annusest ja kasutatud raviskeemist.

Kokkuleppeliselt tuuakse kõrvaltoimete esinemissagedust järgmiselt: väga sage: ≥ 1/10, sage ≥ 1/100 ja < 1/10, aeg-ajalt ≥ 1/1000 ja < 1/100, harv ≥ 1/10000 ja < 1/1000, väga harv < 1/10000, teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal).

Organsüsteem

Esinemissagedus

Kõrvaltoimed

Hea-, pahaloomulised

Teadmata

Sekundaarne äge müeloidleukeemia ja

ja täpsustamata

 

müelodüsplastiline sündroom (vt lõik 4.4).

kasvajad (sealhulgas

 

 

tsüstid ja polüübid)

 

 

Vere ja lümfisüsteemi

Väga sage

Luuüdi supressioon, mis viib leukopeenia, aneemia ja

häired

 

trombotsütopeeniani.

 

Harv

Hemolüütiline aneemia.

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

Harv

Ülitundlikkus1 (vt lõik „Naha ja nahaaluskoe

 

 

kahjustused”).

Respiratoorsed,

Harv

Interstitsiaalne kopsuhaigus ja kopsufibroos (on

rindkere ja

 

teatatud ka surmast).

mediastiinumi häired

 

 

Seedetrakti häired

Väga sage

Suurte annuste korral: iiveldus, oksendamine,

 

 

kõhulahtisus, stomatiit.

 

Harv

Stomatiit tavaliste annuste korral.

Maksa ja sapiteede

Harv

Maksahäired alates maksatalitluse kõrvalekalduvatest

häired

 

näitajatest kuni kliiniliste ilminguteni, nagu hepatiit ja

 

 

ikterus; venooklusiivne haigus suurte annustega ravi

 

 

järel.

Naha ja nahaaluskoe

Väga sage

Alopeetsia suurte annuste korral.

kahjustused

Sage

Alopeetsia tavaliste annuste korral.

 

 

 

 

Harv

Makulopapulaarne lööve ja sügelus (vt lõik

 

 

„Immuunsüsteemi häired”.

Lihas-skeleti ja sidekoe

Väga sage

Lihasatroopia, lihasfibroos, lihasvalu, suurenenud

kahjustused

 

kreatiini fosfokinaasi tase veres.

 

Sage

Sääre lihaste survesündroom.

 

Teadmata

Lihasnekroos, rabdomüolüüs.

Neerude ja kuseteede

Sage

Suurenenud uurea tase veres

häired

 

 

Reproduktiivse

Teadmata

Azoospermia, amenorröa.

süsteemi ja

 

 

rinnanäärmehäired

 

 

Vaskulaarsed häired

Teadmata

Süvaveenitromboos ja kopsuarteri trombemboolia

Üldised häired ja

Väga sage

Subjektiivne ja mööduv: kuumatunne ja/või paresteesia

manustamiskoha

 

manustamiskoha piirkonnas, püreksia.

reaktsioonid

 

 

 1. Melfalaani algse või korduva manustamise järgselt, eriti veenisisesel manustamisel, on aeg-ajalt esinenud allergilisi reaktsioone (urtikaaria, ödeem, nahalööbed ja anafülaktiline šokk). Selliste seisunditega on harvadel juhtudel kaasnenud südameseiskus.
 2. Kõhulahtisus, oksendamine ja stomatiit muutub melfalaani suuri intravenoosseid annuseid saavatel patsientidel annust limiteerivaks kõrvaltoimeks seoses hemopoeetilise tüviraku siirdamisega. Eelravi tsüklofosfamiidiga on näidanud melfalaani suurtest annustest põhjustatud gastrointestinaalse kahjustuse raskusastme vähenemist. Üksikasju tuleb vaadata teaduskirjandusest.
 3. Ainult melfalaani infusiooni korral pärast regionaalse perfusiooni teostamist jäsemes.
 4. Müeloomi ja neerukahjustusega patsientidel on melfalaanravi varastes etappides leitud ajutist märkimisväärset vere uurea koguse suurenemist.
 5. Kliiniliselt olulised kõrvaltoimed on seotud melfalaani kasutamisega kombineeritult talidomiidi ja prednisooni või deksametasooniga ja vähesel määral melfalaani ja lenalidomiidiga ning prednisooniga. Need hõlmavad süvaveenitromboosi ja kopusarteri trombembooliat (vt lõike 4.2 ja 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümtomid ja ilmingud

ALKERAN’i akuutse veenisisese üleannustamise korral tekib kiiresti iiveldus ja oksendamine. Kahjustuda võib ka seedetrakti limaskest ning teatatud on (mõnikord verisest) kõhulahtisusest. Toksiline toime avaldub peamiselt luuüdikahjustusena, mille tagajärjel tekib leukopeenia, trombotsütopeenia ja aneemia.

Ravi

Ravi üleannustamise korral on sümptomaatiline. Vajadusel tuleb teha täisvere ja trombotsüütide ülekandeid, kaaluda hospitaliseerimist, manustada infektsioonivastaseid aineid ja hematoloogilisi kasvufaktoreid.

Melfalaanil puudub spetsiifiline antidoot. Üleannustamise järgselt tuleb patsiendi verenäitajaid jälgida vähemalt 4 nädala vältel, kuni näha on taastumist.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antineoplastilised ained, alküülivad ained, antineoplastilised ja imuunsust tõstvad ained, antineoplastilised ained, alküülivad ained, lämmastiksinepi analoogid, ATC-kood: L01AA03.

Toimemehhanism

Melfalaan on bifunktsionaalne alküüliv aine. Süsiniku vahesaaduse tekkimine mõlemast bis- diklooretüülrühmast võimaldab alküülimist kovalentse sideme moodustamise kaudu DNA 7- lämmastikguaniiniga, seondades omavahel 2 DNA ahelat ning takistades seega raku replikatsiooni.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Suukaudse melfalaani imendumine on muutuv nii seoses plasma esmakordse ilmumisega plasmas kui ka plasma tippkontsentratsiooniga.

Melfalaani absoluutse biosaadavuse uuringutes jäi absoluutne biosaadavus vahemikku 56 kuni 85%. Müeloablatiivse raviga seotud imendumise muutlikkuse vältimiseks võib kasutada intravenoosset manustamist.

Jaotumine

Melfalaani seonduvus plasmavalkudega on mõõdukas (69–78%). On tõestatud, et seonduvus valkudega on lineaarne tavaliste annuste kasutamisel saavutatavate plasmakontsentratsioonide vahemikus, kuid võib muutuda kontsentratsioonist sõltuvaks kontsentratsioonide puhul, mida täheldatakse suurte annuste kasutamisel. Ravim seondub peamiselt albumiiniga (55–60%) ning 20%

ulatuses 1-happeliseα glükoproteiiniga. Lisaks on melfalaani seonduvuse uuringutes ilmnenud pöördumatu komponendi esinemine, mis on tingitud alküülimisreaktsioonist plasmavalkudega.

 1. Pärast annuste 5–23 mg/m2 kehapinna kohta (ligikaudu 0,1–0,6 mg/kg kehakaalu kohta) 2-minutilist infusiooni 10 munasarjavähi või müeloomtõvega patsiendile oli keskmine jaotusruumala püsikontsentratsiooni faasis ja tsentraalses loožis vastavalt 29,1±13,6 liitrit ja 12,2±6,5 liitrit.
 2. Pärast 70–200 mg/m2 kehapinna kohta annuste 2–20 min kestnud infusiooni 28-le erinevate pahaloomuliste kasvajatega patsiendile oli keskmine jaotusruumala püsikontsentratsiooni faasis ja tsentraalses loožis vastavalt 40,2±18,3 liitrit ja 18,2±11,7 liitrit.

Pärast hüpertermilist (39 °C) regionaalset (alajäseme) perfusiooni melfalaaniga annuses 1,75 mg/kg kehakaalu kohta 11-le kaugelearenenud maliigse melanoomiga patsiendile oli keskmine jaotusruumala püsikontsentratsiooni faasis ja tsentraalses loožis vastavalt 2,87±0,8 liitrit ja 1,01±0,28 liitrit.

Melfalaan läbib vähesel määral hematoentsefaalbarjääri. Mitmetes uuringutes on analüüsitud tserebrospinaalvedelikku ning ravimit ei ole leitud. Väikeseid kontsentratsioone (u 10% plasmast) täheldati ühekordse suure annuse uuringus lastel.

Biotransformatsioon

In vivo ja in vitro uuringute andmed viitavad, et ravimi inimeses poolestusaja peamine tegur on pigem iseeneslik lagunemine kui ensümaatiline metabolism.

Eritumine

13 patsiendile oraalsel melfalaani manustamisel 0,6 mg/ kg kehakaalu kohta oli plasma keskmine termilise eritumise poolestusaeg 90±57 min ning 24 tunni järel oli uriinis 11% taastatavat ravimit.

8 patsiendile intravenoossel melfalaani manustamisel 0,5–0,6 mg/kg kehakaalu kohta ühekordse boolusannusena olid ravimi esmane ja lõplik poolväärtusaeg vastavalt 7,7±3,3 minutit ja 108±20,8 minutit. Melfalaani süstimise järel tuvastati patsientide plasmas metaboliitide monohüdroksümelfalaan ja dihüdroksümelfalaan, mille maksimaalne plasmakontsentratsioon saabus vastavalt ligikaudu 60 ja 105 minuti möödudes.

Melfalaani lisamisel patsiendi seerumile in vitro (37 °C) oli ravimi poolväärtusaeg 126±6 minutit, mistõttu arvatakse, et poolväärtusaja määrab ära iseeneslik lagunemine organismis, mitte ensümaatiline metaboliseerumine.

 1. -le munasarjavähi või müeloomtõve haigele 5–23 mg/m2 kehapinna kohta (ligikaudu 0,1–0,6 mg/kg kehakaalu kohta) manustatud melfalaani 2-minutilise infusiooni järgselt olid ravimi esmane ja lõplik poolväärtusaeg vastavalt 8,1±6,6 minutit ja 76,9±40,7 minutit. Keskmine kliirens oli

342,7±96,8 ml/min.

 1. lapsel ja 11 täiskasvanul, kellele manustati suures annuses intravenoosset melfalaani (140 mg/m2 kehapinna kohta) koos forsseeritud diureesiga, olid keskmine esmane ja terminaalne poolväärtusaeg vastavalt 6,5±3,6 minutit ja 41,4±16,5 minutit. Keskmine esmane ja terminaalne poolväärtusaeg olid vastavalt 8,8±6,6 minutit ja 73,1±45,9 minutit 28-l erinevate pahaloomuliste kasvajatega patsiendil, kellele manustati 70–200 mg/m2 kehapinna kohta 2–20 minutit kestnud infusiooni teel. Keskmine kliirens oli 564,6±159,1 ml/min.

Pärast hüpertermilist (39 °C) regionaalset (alajäseme) perfusiooni melfalaaniga annuses 1,75 mg/kg kehakaalu kohta olid esmane ja terminaalne poolväärtusaeg vastavalt 3,6±1,5 minutit ja

46,5±17,2 minutit, mis registreeriti 11 kaugelearenenud maliigse melanoomiga patsiendil. Keskmine kliirens oli 55,0±9,4 ml/min.

Patsientide eripopulatsioonid

Neerukahjustus

Neerukahjustuse korral võib melfalaani kliirens aeglustuda (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Eakad patsiendid

Ei ole täheldatud korrelatsiooni vanuse ja melfalaani kliirensi või melfalaani terminaalse eliminatsiooni poolväärtusaja vahel (vt lõik 4.2).

Prekliinilised ohutusandmed

Mutagenees

Melfalaan põhjustab loomadel mutatsioone. Inimestel, keda on ravitud melfalaaniga, on leitud kromosoomaberratsioone. Melfalaan omab sarnaselt teistele alküülivatele aintele leukeemiat põhjustavat toimet. Melfalaani pikaajalisel kasutamisel selliste haiguste ravis nagu amüloidoos, maliigne melanoom, müeloomtõbi, makroglobulineemia, munasarjavähk, on tekkinud äge leukeemia. Melfalaani kasutamisel peab oodatav raviefekt üles kaaluma võimaliku leukeemia riski.

Valikuse uuringud

Hiirtel avaldas e intraperitoneaalselt manustatud 7,5 mg/kg melfalaan mõju viljakusele, mis on seostatav tsütotoksilisusega konkreetses meessuguraku staadiumites ja mis kutsus esile dominantse surmava mutatsiooni ning päriliku translokatsiooni tekke postmeiootilistes meessugurakkudes, eriti spermatiidides keskmisest kuni hilise staadiumini.

Melfalaani saanud emastel hiirtel uuriti paljunemisvõime muutusi. Emastele hiirtele annustati intraperitoneaalselt 7,5 mg/kg melfalaani ning nad paigutati ühte ruumi ravimata isase hiirega ja hoiti seal suurema osa nende viljakast east (minimaalselt 347 päeva pärast ravi). Pesakonna suurus esimese ravijärgse vahemiku ajal vähenes märkimisväärselt, sellele järgnes peaaegu täielik taastumine. Sealtalates ilmnes järk-järguline pesakonna suuruse vähenemine. Samaaegselt toimus ka paljunemiseas emaste hiirte proportsiooni langus, mida seostatakse esilekutsutud väikeste folliikulite arvukuse vähenemisega (vt lõiku 4.6).

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Pulber: soolhape, povidoon K12.

Lahusti: naatriumtsitraat, propüleenglükool, etanool 96%, süstevesi.

Sobimatus

ALKERAN’i intravenoosse süstelahuse peab valmistama 0,9% NaCl lahusega (vt lõik 6.6). ALKERAN’i süstelahust ei tohi valmistada glükoosi sisaldava lahustiga.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Lahjendatud lahuse säilitamine

Mitte hoida külmkapis.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 1 tunni jooksul temperatuuril kuni 25°C.

Kui pakendi avamise/preparaadi manustamiskõlblikuks muutmise/lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Süstelahuse pulber, 50 mg läbipaistvast klaasist viaalis, 1 tk pakendis.

Lahusti 10 ml läbipaistvas klaasampullis, 1 tk pakendis.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Ohutu käsitlemine

ALKERAN’i süstelahuse valmistamisel tuleb hoolikalt järgida tsütotoksiliste ravimite käsitlemise eeskirju. Süstelahust võib valmistada tsütotoksiliste ravimite käsitlemise alal spetsiaalse väljaõppe saanud isik. ALKERAN tuleb kasutamiseks ette valmistada aseptilises ravimiseadmes, mis on varustatud sobiva vertikaalse laminaarse voolu kapiga. Kui sellist seadet ei saa kasutada, võib kasutada spetsiaalselt kujundatud palati või kliiniku kõrvalruumi.

Valmistaja peab kandma kaitseriietust, mille hulka kuuluvad: ühekordsed lateksist või polüvinüülkloriidist kindad (kummikindad ei sobi), kvaliteetne kirurgiline näomask, kaitseprillid, mis tuleb pärast hoolikalt veega loputada, ja ühekordne põll. Aseptilises seadmes võib olla vajalik muu sobiv rõivas. Ravimi sattumisel mõnele esemele peab sobivat kaitserõivast kandev isik selle kohe ära pühkima ühekordselt kasutatava rätiga (mis tuleb pärast kasutamist panna ohtlike jäätmete kotti ja lõppkäidelda asjakohase kohaliku määruse järgi) ning pesema pinna rohke veega. Kui ravim satub nahale, tuleb piirkond pesta seebiga ja loputada rohke külma veega. Ravimi sattumisel silma tuleb silma loputada suure hulga füsioloogilise NaCl-lahusega, selle puudumisel puhta veega ning pöörduda koheselt silmaarsti poole. Sellistel juhtudel võib olla mõistlik otsida meditsiinilist abi.

ALKERAN’i süstelahuse manustamisel peab patsiendi nahka, silmi ja limaskesti kaitsma ravimi sattumise eest neile piirkondadele. Patsiendi keha, riided ja voodi tuleb katta kahekihilise linaga, mille alumine kiht on vettpidav ja ülemine vettimav. Järelejäänud ravim kuulub hävitamisele, samuti kasutatud nõelad ja süstlad.

Süstelahuse valmistamine

Süstelahus tuleb valmistada TOATEMPERATUURIL, muutes külmkuivatatud pulbri manustamiskõlblikuks kaasasoleva lahustiga. Kui lahustit kasutatakse külmana, ei pruugi Alkeran FD pulber korralikult lahustuda ja lahusesse võib jääda lahustumata osakesi.

10 ml lahustit tuleb lisada kiiresti ja korraga viaali, mis sisaldab külmkuivatatud pulbrit, ning viaali tuleb kohe tugevasti raputada (vähemalt 50 sekundit), kuni saavutatud on selge valmislahus ilma nähtavate osakesteta. Iga viaal tuleb sel viisil eraldi manustamiskõlblikuks muuta. Lahusti aeglane lisamine ja raputamisega viivitamine võib põhjustada lahustumate osakeste moodustumist. Samuti tuleb tähele panna, et raputamisel tekib rohkesti väga väikeseid õhumulle. Need mullid võivad püsima jääda ja nende lagunemiseni võib kuluda veel 2 kuni 3 minutit, kuna saadud lahus on üsna viskoosne. Seetõttu võib lahuse selguse hindamine olla keeruline.

Saadud lahuses on melfalaani kontsentratsioon ekvivalentselt 5 mg/ml ning pH u 6,5. Melfalaani süstelahuse stabiilsus on piiratud, mistõttu tuleb see valmistada vahetult enne manustamist. Ühe tunni

jooksul kasutamata lahuse jäägid tuleb ära visata. Manustamiskõlblikku lahust ei tohi külmutada, kuna see põhjustab sademe teket.

Kasutusjuhised

ALKERAN’i kasutatakse veenisiseselt, v.a juhtudel, kui on näidustatud arterisisene regionaalne perfusioon. Veenisiseseks manustamiseks võib ALKERAN’i tampoonitud süsteava kaudu aeglaselt süstida tilkuvasse infusioonilahusesse. Kui kiiresti tilkuvasse infusioonilahusesse süstimine ei ole võimalik, võib ravimit lahjendada infusioonikotis. ALKERAN on kokkusobimatu lahustega, mis sisaldavad dekstroosi ja seetõttu on soovitatav kasutada AINULT naatriumkloriidi intravenoosset infusiooni mahuprotsendiga 0,9. Edasisel lahjendamisel infusioonilahuses väheneb ALKERAN’i stabiilsus oluliselt ning temperatuuri kõrgenedes kiireneb preparaadi iseeneslik lagunemine. Kui manustamine toimub toatemperatuuril (u 25 °C), ei tohi aeg alates süstelahuse ettevalmistamisest kuni infusioonini ületada 1,5 tundi. Nähtava sademe või hägususe tekkimisel valmislahusesse või infusioonilahusesse, tuleb lahus minema visata.

Veenist mööda süstimist tuleb vältida, kuna selle tagajärjel võib tekkida koekahjustus. Suure annuse manustamise korral on soovitatav kasutada tsentraalset veeni. Arterisisese regionaalse perfusiooni läbiviimiseks tuleb eelnevalt tutvuda vastava metoodikaga.

Hävitamine

ALKERAN’i süstelahus ja ravimi manustamiseks kasutatud vahendid tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

Juhiste mittejärgimise korral tuleb lahus ära visata mürgiste kemikaalide puhul sobival viisil, näiteks kõrgel temperatuuril tuhastamine või sügavale matmine.

Teravad esemed, nagu nõelad, süstlad, manustamiskomplektid ja ampullid, tuleb visata jäika konteinerisse, mis on märgistatud sobiva hoiatussildiga. Lõppkäitlevad isikud peavad järgima ettevaatusabinõusid ja materjal tuleb hävitada tuhastamise teel, kui see on võimalik. Kogu lõppkäitlus peab toimuma vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin 24

Iirimaa

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

08.2000/28.02.2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Aprill 2018