Aciclovir actavis - kreem (50mg 1g)

ATC Kood: D06BB03
Toimeaine: atsikloviir
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

ACICLOVIR ACTAVIS
kreem (50mg 1g)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Aciclovir Actavis, 50 mg/g kreem

Atsikloviir

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
 • Kui pärast 10 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate te ühendust võtma on arstiga. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Aciclovir Actavis ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Aciclovir Actavis’e kasutamist
 3. Kuidas Aciclovir Actavis’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Aciclovir Actavis’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Aciclovir Actavis ja milleks seda kasutatakse

Herpesevastane kreem sisaldab toimeainena atsikloviiri, millel on tugev viirusevastane toime. Herpes on haigus, mida põhjustavad Herpes simplex-viirus (HSV) ja Varicella zoster-viirus (VZV). Pärast aktiivse toimeaine tungimist herpesviiruse poolt nakatatud rakku katkeb viiruse paljunemine, samas puudub mõju tervetele rakkudele.

Näidustused. Herpes simplex-viiruse infektsioon nahal ja huultel (Herpes labialis).

Mida on vaja teada enne Aciclovir Actavis’e kasutamist

Ärge kasutage Aciclovir Actavis’t

 • kui olete atsikloviiri, valatsikloviiri, propüleenglükooli või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • suukaudselt ega suguelunditele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aciclovir Actavis kreemi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ainult välispidiseks kasutamiseks!

Mitte manustada silma, suuõõnde või tuppe. Limaskestadele manustamisel võib põhjustada ärritust. Kreemi mitte alla neelata!

Peske käsi nii enne kui pärast kreemi manustamist!

Vältige kreemi sattumist silma! Silma sattumisel loputada ohtra veega.

Ärge tehke ville katki ega eemaldage koorikuid!

Vältige infektsiooni edasikandumist st haiguskolde kokkupuudet teiste inimeste ja eriti lastega!

Suu limaskesta infektsiooni esinemisel ning villide sagedasel esinemisel on vajalik süsteemne ravi. Sellistel juhtudel konsulteerige arstiga.

Ravi atsikloviir-kreemiga ei soovitata immuunpuudulikkusega patsientidele (nt AIDSi patsientidele või patsientidele, kellele on siirdatud luuüdi). Raske immuunpuudulikkuse korral

tuleb kaaluda ravi suukaudselt manustatavate ravimvormidega. Immuunpuudulikkusega patsiendid peavad ükskõik millise infektsiooni esinemisel konsulteerima arstiga.

Abiaine propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust ja abiaine tsetüülalkohol võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (sh kontaktdermatiit).

Muud ravimid ja Aciclovir Actavis

Kuigi kliiniliselt olulisi koostoimeid ei ole täheldatud, teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Andmed ravimi kasutamise kohta raseduse ajal on ebapiisavad, mistõttu tuleb Aciclovir Actavis kreemi raseduse ajal kasutada ettevaatusega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole asjakohane.

Aciclovir Actavis sisaldab propüleenglükooli ja tsetüülalkoholi

Abiaine propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust ja abiaine tsetüülalkohol võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (sh kontaktdermatiit).

Kuidas Aciclovir Actavis’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arsti või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Ravi tuleb alustada võimalikult vara pärast infektsiooni algust! Eriti oluline on alustada raviga pärast esimeste haigustunnuste (iseloomuliku kiheluse) ilmnemist või kui kolded esmaselt tekivad, kui tegu on korduva episoodiga.

Ravi võib alustada ka hilisemas perioodis, kui on tekkinud paapul või vill. Kui esinevad juba koorikud, pole atsikloviiri kreem enam toimiv.

Täiskasvanud sh eakad

Kreemi manustatakse 5 korda ööpäevas, iga 4 tunni järel (v.a öösel). Kreemi tuleb nahale kanda piisavas koguses, et see kataks korralikult haigusest haaratud piirkonna. Ravi kestus on 4 päeva, vajadusel kuni 10 päeva, kui ravi ei ole andnud lõplikke tulemusi. Kui haigus ei ole pärast 10-päevast ravi täielikult paranenud või süveneb, konsulteerige arstiga.

Atsikloviiri kreemi kasutamine ei kõrvalda organismist viirust ega vähenda villide taastekke sagedust.

Kui teil on tunne, et Aciclovir Actavis kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Aciclovir Actavis kreemi rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisel ei ole ebasoodsaid toimeid täheldatud.

Kui te unustate Aciclovir Actavis kreemi kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui kreem jäi eelmisel korral määrimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allolevad kõrvaltoimetega seotud sageduskategooriad on hinnangulised.

Enamikel juhtudel ei ole esinemissageduse hindamiseks andmeid. Lisaks võivad kõrvaltoimed varieeruda sõltuvalt näidustustest.

Kõrvaltoimete esinemissageduse klassifitseerimisel kasutatakse järgmisi kokkuleppelisi sagedusi: Väga sage ≥1/10,

Sage ≥1/100 ja <1/10, Aeg-ajalt ≥1/1000 ja <1/100, Harv ≥1/10 000 ja <1/1000, Väga harv <1/10 000.

Naha ja nahaaluskoe häired:

Aeg-ajalt: pärast kreemi manustamist võib tekkida mööduv kipitustunne, torkimistunne, naha kerge kuivus, ketendus ja sügelus.

Harv: kontaktdermatiit ja punetus. Lööve taandub pärast ravi lõpetamist. Tundlikkustestide kohasel on kõrvaltoimed sagedamini tingitud kreemi abiainetest kui atsikloviirist.

Immuunsüsteemi häired:

Väga harv: kohesed ülitundlikkusreaktsioonid, sealhulgas angioödeem (näo-, keele- ja kõriturse) ja nõgestõbi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Aciclovir Actavis’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja tuubil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aciclovir Actavis sisaldab

 • Toimeaine on atsikloviir. 1 g kreemi sisaldab 50 mg atsikloviiri.
 • Abiained on poloksameer 407, tsetostearüülalkohol, naatriumlaurüülsulfaat, valge vaseliin, vedel parafiin, propüleenglükool, dimetikoon, glütseroolmonostearaadi ja polüoksüetüleenstearaadi segu, puhastatud vesi, naatriumhüdroksiid.

Kuidas Aciclovir Actavis kreem välja näeb ja pakendi sisu

50 mg/g kreem, 5 g või 10 g tuubis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjördur Island

Tootja

Balkanpharma-Razgrad AD., 68 "Aprilsko vastaine" blvd, Razgrad,

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn

Tel: +372 6610 801

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aciclovir Actavis, 50 mg/g kreem

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g kreemi sisaldab 50 mg atsikloviiri. INN. Aciclovirum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Kreem.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Herpes simplex-viiruse infektsioon nahal ja huultel (Herpes labialis).

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Atsikloviir-kreemi tuleb kanda nakatunud kolletele võimalikult vara pärast infektsiooni algust. Eriti oluline on alustada raviga prodromaalses perioodis või kui kolded esmaselt tekivad, kui tegu on korduva episoodiga.

Ravi võib alustada ka hilisemas perioodis, kui on tekkinud paapul või vill. Kui esinevad juba koorikud, pole atsikloviirkreem enam efektiivne.

Täiskasvanud sh eakad:

Aciclovir Actavis kreemi manustatakse 5 korda ööpäevas, iga 4 tunni järel (v.a öösel). Ravi kestus on 4 päeva, vajadusel kuni 10 päeva, kui ravi ei ole andnud lõplikke tulemusi. Kreemi tuleb nahale kanda piisavas koguses, et see haigusest haaratud piirkonna korralikult kataks.

Ravi Aciclovir Actavis kreemiga ei elimineeri viirust ega vähenda retsidiivide sagedust. Kui haiguskolle pole kadunud pärast 10-päevast ravi, peab patsient pöörduma arsti poole.

Manustamisviis

Välispidiseks manustamiseks.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, valatsikloviiri, propüleenglükooli või lõigus 6.1 loetletud mistahes abiainete suhtes.

Mitte kasutada oraalselt ega vaginaalselt.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Atsikloviir-kreemi ei soovitata kasutada limaskestadele, nagu suhu, silma või vaginaalselt (võib põhjustada lokaalset ärritust). Eriti hoolikalt tuleb vältida kreemi sattumist silma.

Käsi tuleb pesta nii enne kui pärast ravimi manustamist.

Patsientidele tuleb soovitada, et nad ei purustaks ville ega eemaldaks koorikuid. Patsientidele tuleb soovitada, et nad hoiduksid viiruse edasiandmisest, kui esinevad aktiivsed haiguskolded (villid).

Ravi atsikloviir-kreemiga ei soovitata immuunpuudulikkusega patsientidele (nt AIDSi patsientidele või luuüdi transplanteeritutele). Raske immuunpuudulikkuse korral tuleb kaaluda ravi suukaudselt manustatavate ravimvormidega. Immuunpuudulikkusega patsiendid peavad ükskõik millise infektsiooni esinemisel konsulteerima arstiga.

Abiaine propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust ja abiaine tsetüülalkohol võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (sh kontaktdermatiit).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliiniliselt olulisi koostoimeid ei ole täheldatud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Puudub kogemus atsikloviir-kreemi, suukaudsete ravimvormide või infusioonilahuse pulbri toime kohta naiste viljakusele. Uuringu tulemusena, mis viidi läbi 20-el meespatsiendil, selgus, et normaalse spermatosoidide arvuga patsientidel ei ole atsikloviiri pikaaegsel suukaudsel manustamisel (annused kuni 1g päevas kuni kuue kuu vältel) täheldatud kliiniliselt olulist toimet spermatosoidide arvule, liikuvusele või morfoloogiale.

Vt ka lõiku 5.3.

Rasedus

Hoolimata sellest, et paikselt manustatuna jõuab süsteemsesse vereringesse väga vähe raviainet, tuleb ravimi kasutamist raseduse ajal kaaluda üksnes juhul kui võimalik kasu ületab võimalikud ohud.

Turuletulekujärgselt on rasedus-registrites dokumenteeritud rasedusi atsikloviiri kasutanud naistel. Registri andmetest ei nähtu sünnidefektide arvu suurenemist raseduse ajal atsikloviiri tarbinud emade lastel võrreldes üldise populatsiooniga ning esinenud sünnidefektid ei olnud unikaalsed ega järjekindla esinemismustriga võrreldes tavapärasega.

Atsikloviiri süsteemsel manustamisel rahvusvaheliselt tunnustatud standardtestides küülikutele, rottidele või hiirtele ei ilmnenud embrüotoksilisi ega teratogeenseid toimeid.

Mittestandardses testis rottidel täheldati loote arenguhäireid, kuid ainult selliste suurte subkutaansete annuste kasutamisel, mis olid emasloomale toksilised. Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole teada.

Imetamine

Piiratud andmed näitavad, et atsikloviir eritub pärast süsteemset manustamist rinnapiima, kuid kreemi kasutamisel on rinnapiimaga imikuni jõudev annus ebaoluline.

Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

Kõrvaltoimed

Allolevad kõrvaltoimetega seotud sageduskategooriad on hinnangulised.

Enamikel juhtudel ei ole esinemissageduse hindamiseks andmeid. Lisaks võivad kõrvaltoimed varieeruda sõltuvalt näidustustest.

Kõrvaltoimete esinemissageduse klassifitseerimisel kasutatakse järgmisi kokkuleppelisi sagedusi: Väga sage ≥1/10,

Sage ≥1/100 ja <1/10, Aeg-ajalt ≥1/1000 ja <1/100, Harv ≥1/10 000 ja <1/1000, Väga harv <1/10 000.

Kõrvaltoimete iseloomust tulenevalt ei ole võimalik üheselt defineerida, milliste kõrvaltoimete puhul on tegu ravimi manustamisega seonduvate kõrvaltoimetega või patoloogiaga seonduvate toimetega. Pärast turuletulekut täheldatud kõrvaltoimete esinemissageduse aluseks on võetud spontaanselt raporteeritud andmeid.

Sagedus

Kõrvaltoime

 

 

Immuunsüsteemi häired

 

Väga harv:

Kohesed ülitundlikkusreaktsioonid sh angioödeem ja

urtikaaria

 

Naha ja nahaaluskoe häired

 

 

Mööduv põletustunne või torkimistunne pärast

Aeg-ajalt:

atsikloviir-kreemi pealekandmist. Kerge naha kuivamine

 

või ketendus, sügelus.

 

Erüteem. Manustamisjärgne kontaktdermatiit.

Harv:

Tundlikkustestide kohaselt on kõrvaltoimed sagedamini

 

tingitud kreemi abiainetest kui atsikloviirist.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Kogu 10 g tuubi sisu (500 mg atsikloviiri) suukaudsel manustamise järgselt ei ilmnenud ebasoodsaid toimeid.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Viirusvastased ained, ATC-kood: D06BB03

Atsikloviir on viirusevastane aine, mis on in vitro tugeva toimega herpes simplex viiruse I ja II tüüpide ning varicella zoster’i viiruse suhtes. Toksiline toime peremeesrakkudesse on väike.

Toimemehhanism

Pärast herpesviirusest nakatunud rakku sisenemist fosforüülub atsikloviir aktiivseks atsikloviirtrifosfaadiks, mis toimub herpesviiruse ensüümi tümidiinkinaasi juuresolekul ning seejärel tsellulaarsete ensüümide poolt atsikloviirtrifosfaadiks. Atsikloviirtrifosfaat inhibeerib selektiivselt herpesviiruse DNA-polümeraasi, konkureerides tsellulaarse guanosiintrifosfaadi (GTP), selle ensüümi substraadiga. Viiruse polümeraas seondub atsikloviiriga, mis blokeerib viiruse DNA sünteesi. Sellega pärsitakse DNA ahela pikenemine ja replikatsioon, mõjustamata sealjuures normaalsete rakkude talitlust.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Atsikloviirtrifosfaat on tugevam viraalse kui tsellulaarse DNA-polümeraasi inhibiitor. Tänu sellele on fosforüülitud atsikloviir väga spetsiifiline herpesviirusest nakatunud rakkude suhtes. Atsikloviiril on 200 korda suurem afiinsus viraalse kui tsellulaarse tümidiinkinaasi suhtes. Atsikloviir ühineb viiruse DNA-ga, hoides ära ahela edasise pikenemise.

Atsikloviirtrifosfaadi sisaldus infitseeritud rakkudes on 40…100 korda suurem kui tervetes rakkudes.

Kahes suures randomiseeritud topeltpimedas uuringus, mis hõlmas 1385 retsidiveeruva huuleohatisega isikut, keda raviti 4 päeva retsidiivse huuleherpese näidustusel võrreldi 5% atsikloviiri kreemi vehiikelkreemiga. Uuringutes oli aeg ravi alustamise ja paranemise vahel 4,6 päeva atsikloviiri kreemi puhul ning 5 päeva vehiikelkreemi kasutamisel (p<0.001). Valu kestvus oli pärast ravi alustamist atsikloviirkreemi grupis 3 päeva ning vehiikelkreemi grupis 3,4 päeva (P=0,002). Kokkuvõttes alustas 60% patsientidest ravi varajases kolde faasis (prodromaalne faas või erüteem) ning 40% hilises faasis (paapul või vill). Tulemused olid mõlemas uuringugrupis sarnased.

Farmakokineetilised omadused

Ravimi korduval paiksel manustamisel on täheldatud üksnes minimaalset süsteemset imendumist. Atsikloviiri manustamisel koos teiste lokaalsete ainetega on atsikloviiri penetratsioon varieeruv ja võib suureneda penetratsiooni soodustavate ainete kasutamisel.

Prekliinilised ohutusandmed

Laiaulatuslikud in vitro ja in vivo mutageensusuuringute tulemused viitavad sellele, et atsikloviir ei ole inimesele geneetiliselt ohtlik.

Rottidel ja hiirtel läbiviidud pikaajalistes uuringutes ei ole ilmnenud ravimi kantserogeenset toimet.

Suurel määral mööduvaid toimeid spermatogeneesile seoses üldise toksilisusega rottidel ja koertel on kirjeldatud ainult atsikloviiri süsteemsete annuste kasutamisel, mis ületavad oluliselt terapeutilisi annuseid. Kahe põlvkonna uuringud hiirtel ei näidanud suu kaudu manustatud atsikloviiri toimet fertiilsusele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Poloksameer 407

Tsetostearüülalkohol

Naatriumlaurüülsulfaat

Valge vaseliin

Vedel parafiin

Propüleenglükool

Dimetikoon

Glütseroolmonostearaadi ja polüoksüetüleenstearaadi segu

Puhastatud vesi

Naatriumhüdroksiid

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

50 mg/g kreem, 5 g või 10 g tuubis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjördur Island

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/ MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

08.2002/25.06.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2018