Activelle - õhukese polümeerikattega tablett (0,5mg +1mg)

ATC Kood: G03FA01
Toimeaine: noretisteroon +östradiool
Tootja: Globalex Pharma OÜ

Artikli sisukord

ACTIVELLE
õhukese polümeerikattega tablett (0,5mg +1mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Activelle, 1 mg/0,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Östradiool/noretisteroonatsetaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Activelle ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Activelle kasutamist
 3. Kuidas Activelle’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Activelle’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Activelle ja milleks seda kasutatakse

Activelle on pideva kombineeritud hormoonasendusravi (HAR) preparaat, mis sisaldab kahte tüüpi naissuguhormoone – östrogeeni ja progestageeni. Activelle’t kasutatakse postmenopausis naistel, kellel on möödunud viimasest menstruatsioonist rohkem kui üks aasta.

Activelle’t kasutatakse:

Menopausijärgsete sümptomite leevendamiseks

Menopausi ajal naise organismi poolt toodetud östrogeeni hulk langeb. See võib põhjustada sümptomeid, nagu õhetav nägu, kael ja rind (kuumahood). Activelle leevendab neid menopausijärgseid sümptomeid. Activelle-ravi määratakse ainult siis, kui need sümptomid tõsiselt häirivad teie igapäevast elu.

Osteoporoosi profülaktikaks

Menopausijärgselt võivad mõnedel naistel muutuda luud hapraks (osteoporoos). Te peaksite kõik ravivõimalused oma arstiga läbi arutama.

Kui teil on osteoporoosi tõttu suurenenud risk luumurdude tekkeks ning teised ravimid ei sobi teile, siis võite kasutada Activelle’t osteoporoosi profülaktikaks pärast menopausi.

Activelle määratakse naistele, kelle emakat ei ole eemaldatud ja kellel on menopausist möödunud rohkem kui üks aasta.

Üle 65-aastaste naiste Activelle’ga ravimise kogemus on piiratud.

Mida on vaja teada enne Activelle kasutamist

Haiguslugu ja regulaarne kontroll

HARi kasutamine toob endaga kaasa riske, mida tuleb arvesse võtta enne ravi alustamist või sellega jätkamist.

Enneaegse menopausiga (tingitud munasarjade puudulikkusest või operatsioonist) naistel on kasutamise kogemus piiratud. HARi riskid võivad olla erinevad, kui teil on enneaegne menopaus. Rääkige sellest oma arstiga.

Enne Activelle-ravi alustamist (või taasalustamist) küsib arst teie ja teie perekonna põetud haiguste kohta. Arst võib teha teile füüsilise läbivaatuse, mis võib vajadusel hõlmata rindade kontrolli ja/või günekoloogilist läbivaatust.

Kui olete alustanud Activelle-ravi, peaksite regulaarselt käima arstlikul läbivaatusel (vähemalt korra aastas). Nendel läbivaatustel arutage oma arstiga Activelle jätkamise kasusid ja riske.

Käige arsti poolt soovitatud regulaarsetel rinnauuringutel.

Ärge võtke Activelle’t

kui midagi järgnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole millegi järgneva osas kindel, siis rääkige sellest oma arstiga enne Activelle võtmist.

Ärge võtke Activelle’t:

 • kui teil on rinnanäärmevähk, selle kahtlus või varasem esinemine;
 • kui teil on östrogeensõltuv kasvaja, nagu emakalimaskestavähk (endomeetriumivähk), selle kahtlus või varasem esinemine;
 • kui teil esineb ebaselge põhjusega vereeritust tupest;
 • kui teil on emakalimaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia), mida ei ole ravitud;
 • kui teil on või on kunagi olnud trombid veenides (tromboos), näiteks jalgades (süvaveenide tromboos) või kopsudes ( kopsuemboolia);
 • kui teil on vere hüübimishäire (nagu Cvalgu, Svalgu või antitrombiini puudulikkus);
 • kui teil on või on varem olnud arterites esinevatest trombidest põhjustatud haigusi, nagu infarkt, ajuinsult või stenokardia;
 • kui teil on või olete kunagi põdenud maksahaigusi ja maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud;
 • kui teil on harvaesinev pärilik verehaigus porfüüria;
 • kui olete östradiooli, noretisteroonatsetaadi või Activelle mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6 „Pakendi sisu ja muu teave“) suhtes allergiline (ülitundlik).

Kui mõni loetletud seisunditest tekib teil esimest korda Activelle-ravi ajal, siis lõpetage selle kasutamine ja pidage viivitamatult nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist teavitage oma arsti, kui teil on kunagi esinenud mõni allpool loetletud haigustest, sest Activelle-ravi käigus võivad need korduda või ägeneda. Sellisel juhul peab arst teid sagedamini kontrollima.

 • emakasisesed fibroidid;
 • emakalimaskesta kasv emakast väljapoole (endometrioos) või varasem endomeetriumi hüperplaasia (emakalimaskesta vohamine);
 • suurenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Verehüübed veenides (tromboos)“);
 • suurenenud risk östrogeentundliku vähi tekkeks (kui teie emal, õel või vanaemal on olnud rinnavähk);
 • kõrge vererõhk;
 • maksahaigused, nt maksa healoomuline kasvaja;
 • diabeet;
 • sapikivid;
 • migreen või tugevad peavalud;
 • immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab paljusid organeid (süsteemne erütematoosne luupus SLE);
 • epilepsia;
 • astma;
 • kõrva trummikilet ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos);
 • kui teie vere rasvatase (triglütseriidid) on väga kõrge;
 • südame või neeruprobleemidest põhjustatud vedelikupeetus;
 • laktoositalumatus.

Lõpetage Activelle võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole, kui märkate hormoonasendusravi ajal midagi järgnevast loetelust:

 • kõik seisundid, mis on loetletud lõigus „Ärge võtke Activelle’t“;
 • naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi). See võib olla maksahaiguse tunnuseks;
 • vererõhu märkimisväärne tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus, pearinglus);
 • esmakordne migreenitaoline peavalu;
 • kui rasestute;
 • kui märkate mõnda verehüüvete sümptomit, nagu:
 • jala valulik turse ja punetus
 • ootamatu valu rinnus
 • hingamisraskused

Lisainfot vt „Verehüübed veenides (tromboos)“.

Märkus: Activelle ei ole rasestumisvastane preparaat. Kui teil on viimasest menstruatsioonist möödunud vähem kui 12 kuud ja te olete noorem kui 50 aastat, võite täiendavalt vajada rasedust vältivaid vahendeid. Pidage nõu oma arstiga.

HAR ja vähk

Emakalimaskesta liigne vohamine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskestavähk (endomeetriumivähk)

Ainult östrogeeni sisaldava HARi kasutamine suurendab emakaga naistel emakalimaskesta liigse vohamise (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskestavähi (endomeetriumivähk) tekke riski.

Activelle’s sisalduv progestageen kaitseb teid selle lisariski eest.

Ebaregulaarne veritsus

Activelle kasutamise esimese 3...6 kuu jooksul võib esineda ebaregulaarset veritsust või määrimist. Kui see

 • kestab kauem kui esimesed 6 ravikuud;
 • tekib pärast 6 kuud kestnud Activelle kasutamist;
 • jätkub ka pärast Activelle kasutamise lõpetamist; minge võimalikult kiiresti arsti juurde.

Rinnanäärmevähk

Uurimistulemused näitavad, et östrogeen-progestageeni kombinatsioon ja võib-olla ka ainult östrogeeni sisaldava HARi kasutamine suurendab rinnanäärmevähi riski. Lisarisk sõltub, kui kaua te võtate HARi. Lisarisk tekib pärast mõneaastast kasutamist, kuid see langeb normaalsele tasemele mõne (mitte rohkem kui 5) aasta jooksul pärast ravi lõpetamist.

Võrdluseks

50…79-aastastel naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 9...17-l naisel 1000-st 5 aasta jooksul rinnanäärmevähk.

50…79-aastaste naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni sisaldavat HARi üle 5 aasta, diagnoositakse keskmiselt 13…23-l naisel 1000-st 5 aasta jooksul rinnanäärmevähk (st 4 kuni 6 lisajuhtu).

Kontrollige regulaarselt oma rindu. Minge arsti vastuvõtule, kui märkate järgmisi muutusi:

 • naha lohkuvajumine;
 • rinnanibu muutused;
 • nähtavad või tuntavad tükid.

Lisakse sellele on soovitatav, et osaleksite mammograafilise sõeluuringu programmides, kui teile seda võimalust pakutakse. On oluline, et te mammograafilisel sõeluuringul teavitaksite teile röntgenuuringut tegevat meditsiiniõde/tervishoiutöötajat, et kasutate HARi. HAR võib suurendada rinnanäärme tihedust ning see võib mõjutada mammogrammi tulemust. Rinnanäärme tiheduse suurenedes ei pruugi kõik tükid mammograafilisel uuringul avastatavad olla.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb harva – palju harvemini kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni või östrogeen-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravi on seostatud munasarjavähi veidi suurema riskiga.

Munasarjavähi risk sõltub vanusest. Näiteks 50…54-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse umbes kahel naisel 2000-st 5-aastase perioodi vältel munasarjavähk. Naistel, kes on saanud hormoonasendusravi 5 aastat, esineb umbes 3 munasarjavähijuhtu 2000 kasutaja kohta (st umbes 1 lisajuht).

HARi mõju südamele ja vereringele

Verehüübed veenides (tromboos)

HAR kasutajatel on veenides verehüüvete tekkimise risk 1,3…3 korda suurem kui mittekasutajatel, seda eriti ravi esimesel aastal.

Verehüüvete teke võib olla tõsine seisund ning kui mõni nendest liigub kopsu, võib see põhjustada valu rinnus, hingamisraskust, minestamist või isegi surma.

Teil on suurem tõenäosus verehüüvete tekkeks, kui saate vanemaks ning midagi alltoodust kehtib teie kohta. Teavitage oma arsti nendest olukordadest:

 • kui te ei ole võimeline suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tõttu pikemat aega käima (vt ka lõik 3 „Kui teil seisab ees operatsioon“);
 • kui te olete tugevalt ülekaaluline (KMI>30 kg/m);
 • kui teil esineb vere hüübivusega probleeme, mis vajavad pikaaegset antikoagulantravi;
 • kui kellelgi teie lähisugulastest on kunagi esinenud verehüübeid jalas, kopsus või mõnes muus organis;
 • kui te põete süsteemset erütematoosset luupust (SEL);
 • kui te põete vähki.

Verehüüvete sümptomite kohta lugege lõigust ”Lõpetage Activelle võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole“.

Võrdluseks

50-ndates eluaastates naistel, kes ei kasuta HARi, diagnoositakse keskmiselt 4...7-l naisel 1000-st 5 aasta jooksul verehüüve veenides.

50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni sisaldavat HARi üle 5 aasta, saadakse 9...12 juhtu 1000 kasutaja kohta (5 lisajuhtu).

Südame isheemiatõbi (infarkt)

Ei ole tõendeid selle kohta, et HAR ennetab infarkti. Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat HARi, tekib südamehaigus veidi suurema tõenäosusega kui neil, kes ei kasuta HARi.

Ajuinsult

HARi kasutajatel on ajuinsuldi risk võrreldes mittekasutajatega 1,5 korda suurem. Üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes kasvab.

Võrdluseks

50-ndates eluaastates naistel, kes ei kasuta HARi, saadakse 8 insuldi juhtu 1000 naise kohta 5 aasta jooksul.

50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad HARi, saadakse 11 juhtu 1000 kasutaja kohta 5 aasta jooksul (3 lisajuhtu).

Muud seisundid

HAR ei enneta mälukaotust. Mälukaotuse risk võib olla mõnevõrra kõrgem naistel, kes hakkavad kasutama mõnda HARi preparaati pärast 65-ndat eluaastat. Pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Mõned ravimid võivad mõjutada Activelle toimet ning kaasa tuua ebaregulaarseid veritsusi. See kehtib järgmiste ravimite kohta:

 • epilepsiaravimid (näiteks fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin);
 • tuberkuloosiravimid (näiteks rifampitsiin ja rifabutiin);
 • HIVinfektsiooni ravimid (näiteks nevirapiin, efavirens, ritonaviir ja nelfinaviir);
 • lihtnaistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid;
 • Chepatiidi ravimid (näiteks telapreviir).

Mõned ravimid võivad Activelle toimet tugevdada:

- ketokonasooli (seeninfektsioonide ravim) sisaldavad ravimid.

Activelle võib samaaegsel kasutamisel mõjutada tsüklosporiini toimet.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid ravimeid või teisi looduslikke preparaate.

Laboratoorsed analüüsid

Kui te peate andma vereanalüüsi, siis teavitage oma arsti või laboripersonali Activelle võtmisest, sest see ravim võib mõjutada teatud analüüside tulemusi.

Activelle koos toidu ja joogiga

Tablette võib võtta nii koos toidu ja joogiga kui ka ilma.

Rasedus ja imetamine

RASEDUS: Activelle’t kasutatakse ainult postmenopausis naistel. Kui te rasestute, lõpetage ravi ja võtke ühendust oma arstiga.

IMETAMINE: Activelle’t ei tohi kasutada, kui te toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei mõjuta Activelle masinatega töötamise või autojuhtimise võimet.

Oluline teave mõningate Activelle koostisainete kohta

Activelle sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Activelle’t kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke üks tablett päevas, iga päev ligikaudu ühel ja samal kellaajal. Kui olete kõik 28 tabletti ära kasutanud, jätkake ravi uue pakiga, ilma vahet pidamata.

Lisainfot kalenderpakendi kasutamise kohta vt „Kasutusjuhend“ pakendi infolehe lõpus.

Activelle-ravi võib alustada suvalisel päeval. Eelnevalt tsüklilist hormoonasendusravi saanud patsiendid võivad aga Activelle’t manustada kohe, kui ravi katkestusest tingitud veritsemine on lõppenud.

Arst peaks püüdma määrata kõige väiksemat sümptomeid leevendavat annust lühimaks vajalikuks ajaks. Kui arvate, et teie annus on liiga tugev või pole piisavalt tugev, siis rääkige sellest oma arstile.

Kui te võtate Activelle’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete Activelle-tablette võtnud ettenähtust rohkem, pidage nõu arsti või apteekriga. Activelle üleannustamine võib põhjustada iiveldust või oksendamist.

Kui te unustate Activelle’t võtta

Kui te olete unustanud võtta tabletti tavalisel ajal, võtke see järgneva 12 tunni jooksul. Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi, jätke unustatud tablett vahele ja alustage järgmisel päeval tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Annuse manustamata jätmisel võib emakaga naistel suureneda ebaregulaarse verejooksu ja määrimise tõenäosus.

Kui te lõpetate Activelle võtmise

Kui te soovite ravi Activelle’ga lõpetada, palun rääkige sellest kõigepealt oma arstile. Arst selgitab teile ravi lõpetamise mõjusid ja arutab teiega teisi ravivõimalusi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil seisab ees operatsioon

Kui teil seisab ees operatsioon, rääkige oma arstile, et võtate Activelle’t. HARi katkestamine võib olla vajalik 4...6 nädalat enne operatsiooni, et vähendada trombi tekke riski (vt lõik 2 „Verehüübed veenides (tromboos)“). Küsige oma arstilt, millal võite taas Activelle-raviga alustada.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Haigused, mis esinevad HARi kasutavatel naistel sagedamini kui HARi mittekasutavatel naistel, on järgmised:

 • rinnanäärmevähk;
 • emaka limaskesta liigne vohamine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või vähk);
 • munasarjavähk;
 • verehüübed jalaveenides või kopsudes (venoosne trombemboolia);
 • südamehaigus;
 • ajuinsult;
 • võimalik mälukaotus, kui HARi on alustatud pärast 65ndat eluaastat.

Lisainfot nende kõrvaltoimete kohta vaata lõigus 2 „Mida on vaja teada enne Activelle kasutamist“.

Ülitundlikkus/allergia (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime – esineb 1 kuni 10-l kasutajal 1000-st). Kuigi see on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, võib ülitundlikkus/allergia siiski ilmneda. Ülitundlikkuse/allergia nähud võivad hõlmata ühte või mitut järgnevat sümptomit: nõgestõbi,

sügelemine, tursed, hingamisraskus, madal vererõhk (kahvatu ja külm nahk, kiire pulss), pearinglus, higistamine, mis võivad olla anafülaktilise reaktsiooni/šoki tunnusteks.

Kui teil tekib mõni nimetatud sümptomitest, lõpetage Activelle võtmine ning otsige viivitamatult meditsiinilist abi.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1-l kasutajal 10-st):

 • Rindade valulikkus või tundlikkus
 • Tupekaudne vereeritus

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st):

 • Peavalu
 • Vedelikupeetusest põhjustatud kehakaalu suurenemine
 • Tupepõletik
 • Migreen või selle süvenemine
 • Tupe seennakkus
 • Depressioon või depressiooni süvenemine
 • Iiveldus
 • Rindade suurenemine või turse (rinnaödeem)
 • Seljavalu
 • Emakafibroid (healoomuline kasvaja), selle halvenemine, teke või taasteke
 • Käte või jalgade paistetus (perifeersed tursed)
 • Kehakaalu tõus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st):

 • Turse, kõhuvalu, paistetus, ebamugavustunne või kõhupuhitus
 • Akne
 • Juuste väljalangemine (alopeetsia)
 • Ebatavaline (mehelik) karvakasv
 • Kihelemine või nahalööve (nõgestõbi)
 • Veenipõletik (pindmine tromboflebiit)
 • Jalakrambid
 • Ravimi ebaefektiivsus
 • Allergiline reaktsioon
 • Närvilisus

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad 1-l kuni 10-l kasutajal 10 000-st):

 • Trombid jala või kopsuveresoontes (süvaveenide tromboos, kopsuemboolia)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st):

 • Emakalimaskesta vähk (endomeetriumivähk)
 • Emakalimaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia)
 • Vererõhu tõus või kõrge vererõhu süvenemine
 • Sapipõie haigus, sapikivide esinemine/taasteke või tüsistused
 • Liigne rasueritus, nahalööve
 • Äge või korduv turse (angioneurootiline turse)
 • Unetus, pearinglus, ärevus
 • Sugutungi muutused
 • Nägemishäired
 • Kehakaalu langus
 • Oksendamine
 • Kõrvetised
 • Tupe ja välissuguelundite sügelemine
 • Südamelihaseinfarkt ja ajuinsult

Teised kombineeritud HARi kõrvaltoimed

 • Sapikivitõbi
 • Erinevad nahakahjustused:
 • naha pigmenteerumine, eriti näol või kaelal, tuntud ka kui „rasedusplekid“ (kloasm);
 • valulike punetavate sõlmekeste teke nahal (nodoosne erüteem);
 • märklauakujulise punetusega või villidega nahalööve (multiformne erüteem);
 • punased või punakaslillad tähnid nahal ja/või limaskestadel (vaskulaarne purpur).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Activelle ’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis.

Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Activelle sisaldab

 • Toimeained on östradiool (östradioolhemihüdraadina) 1 mg ja noretisteroonatsetaat 0,5 mg.
 • Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat (37 mg), maisitärklis, kopovidoon, talk ja magneesiumstearaat.
 • Tableti polümeerkate: hüpromelloos, triatsetiin ja talk.

Kuidas Activelle välja näeb ja pakendi sisu

Valged ümarad õhukese polümeerikattega tabletid, diameetriga 6 mm. Tablettidel on ühel pool märgistus NOVO 288 ja teisel pool Novo Nordiski logo (härg Apis kujutis).

Pakendi suurused:

1 x 28 õhukese polümeerikattega tabletti kalenderpakendis.

3 x 28 õhukese polümeerikattega tabletti kalenderpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Teisese müügiloa hoidja:

Globalex Pharma OÜ Endla 69/Keemia 4 10615 Tallinn

Eesti

tel:+372 644 0097 e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tootja:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Taani

Ümberpakendaja:

Oribalt Vilnius UAB Laisvės pr. 75 Vilnius 06144 Leedu

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega: Activelle, v.a Ühendkuningriik: Kliovance

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.

Kasutusjuhend

Kuidas kasutada kalenderpakendit

Paigaldage päevameelespea

Keerake sisemist ketast nii, et soovitud nädalapäev asetseks väikese plastriba vastas.

Kuidas võtta esimest tabletti

Lõhkuge plastriba ja raputage välja esimene tablett.

Keerake ketast iga päev

Järgmisel päeval keerake läbipaistvat ketast päripäeva ühe ühiku võrra, nagu noolega näidatud. Raputage välja järgmine tablett. Võtke ainult üks tablett päevas.

Läbipaistvat ketast saab keerata ainult pärast seda, kui tablett on välja võetud.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Activelle, 1 mg/0,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:

1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina) ja 0,5 mg noretisteroonatsetaati.

INN. Estradiolum, norethisteronum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Valged ümmargused kaksikkumerad 6 mm läbimõõduga polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus NOVO 288 ja teisel küljel härja Apis kujutis.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel, kellel on viimasest menstruatsioonist möödunud rohkem kui üks aasta.

Postmenopausaalse osteoporoosi profülaktika naistel, kellel on kõrgenenud risk luumurdude tekkeks ja kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks on kinnitatud osteoporoosi profülaktika.

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

Annustamine ja manustamisviis

Activelle on pidevalt kasutatav kombineeritud hormoonasendusravi preparaat intaktse emakaga naistele. Iga päev, soovitavalt samal kellaajal ning ilma katkestusteta, võetakse sisse üks tablett.

Menopausijärgsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleb kasutada madalaimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul (vt ka lõik 4.4).

Üleminek suuremaannuselisele kombineeritud preparaadile on näidustatud, kui 3-kuulise ravi järel ei ole saavutatud sümptomite leevendust.

Naised, kel esineb amenorröa ja kes ei kasuta hormoonasendusravi, või eelnevalt pidevat kombineeritud hormoonasendusravi saanud naised, võivad Activelle-ravi alustada suvalisel päeval. Eelnevalt tsüklilist hormoonasendusravi saanud patsiendid võivad Activelle’t manustada kohe, kui ravi katkestusest tingitud veritsemine on lõppenud.

Kui patsient unustab ühe tableti võtmata, tuleb see tablett võtta niipea kui võimalik järgneva 12 tunni jooksul. Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi, tuleb see tablett minema visata. Annuse manustamata jätmisel suureneb ebaregulaarse vereerituse ja määrimise tõenäosus.

Vastunäidustused

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • Rinnanäärmevähk või selle kahtlus; rinnanäärmevähi esinemine anamneesis.
 • Östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad, esinemine anamneesis või nende kahtlus (nt endomeetriumivähk).
 • Ebaselge põhjusega vereeritus tupest.
 • Ravimata endomeetriumi hüperplaasia.
 • Varem esinenud või esinev venoosne trombemboolia (süvaveenide tromboos, kopsuarteri trombemboolia).
 • Teadaolevad trombofiilsed häired (nt valk C, valk S või antitrombiini puudulikkus, vt
 • lõik 4.4).
 • Aktiivne või varem esinenud arteriaalne trombemboolia (nt stenokardia, müokardiinfarkt).
 • Äge maksahaigus või põetud maksahaigus, kui maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud.
 • Ülitundlikkus toimeainete või ravimi mõne abiaine suhtes.
 • Porfüüria.

Menopausijärgsete sümptomite puhul tuleb hormoonasendusravi alustada vaid juhul, kui sümptomitel on ebasoodne mõju elukvaliteedile. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt kaaluda ravist saadava kasu ja võimalike ohtude vahekorda ning hormoonasendusravi jätkata vaid senikaua, kuni kasu ületab ohud.

Andmed menopausieelsete naiste HARiga seotud riskide kohta on piiratud. Kuna absoluutne riski tase noorematel naistel on madal, siis nende ravist saadava kasu ja riski suhe on parem kui vanematel naistel.

Arstlik läbivaatus/jälgimine

Enne hormoonasendusravi alustamist või muutmist tuleb võtta nii patsiendi kui ka tema perekonna põhjalik anamnees. Arstlik läbivaatus (k.a vaagnaelundid ja rinnad) peab lähtuma anamneesist ja vastunäidustustest ning hoiatustest ravimi kasutamisel. Ravi käigus tuleb patsienti regulaarselt kontrollida sõltuvalt individuaalsest vajadusest. Naisi tuleb nõustada, millistest muutustest oma rindades nad peaksid arstile või meditsiiniõele teatama (vt allpool „Rinnanäärmevähk“). Asjakohased uuringud ja protseduurid, nt mammograafia, tuleb läbi viia tavakohaseid sõeluuringu nõudeid järgides ja vastavalt patsiendi kliinilistele vajadustele.

Jälgimist vajavad seisundid

Patsient vajab hoolikat jälgimist, kui tal esineb, on kunagi esinenud ja/või on raseduse või varasema hormoonravi ajal ägenenud mõni järgnevalt nimetatud haigustest. Tuleb arvestada, et eelkõige need haigused võivad Activelle-ravi ajal korduda või ägeneda:

 • Leiomüoom (emaka silelihaskasvaja) või endometrioos
 • Trombembooliliste haiguste riskifaktorite olemasolu (vt allpool)
 • Östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorid, näiteks rinnavähi esinemine lähisugulastel
 • Hüpertensioon
 • Maksahaigused (nt maksaadenoom)
 • Diabeet vaskulaarsete tüsistustega või ilma
 • Sapikivitõbi
 • Migreen või (tugev) peavalu
 • Süsteemne erütematoosne luupus
 • Endomeetriumi hüperplaasia anamneesis (vt allpool)
 • Epilepsia
 • Astma
 • Otoskleroos

Ravi kohest lõpetamist nõudvad seisundid

Ravi tuleb viivitamatult lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ja järgmiste seisundite puhul:

 • Ikterus või maksafunktsiooni häired
 • Märkimisväärne vererõhu tõus
 • Migreenitaolise peavalu esmakordne teke
 • Rasedus

Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom

Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi risk suurenenud juhul, kui pika aja jooksul manustatakse ainult östrogeene. Endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine ainult östrogeeni kasutajate seas on vahemikus 2…12 korda suurem võrreldes mittekasutajatega, see sõltub ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib risk püsida enam kui 10 aastat.

Emakaga naiste puhul vähendab ainult östrogeeni sisaldava HARiga seotud ülemäärast riski progestageeni tsüklilisel lisamisel raviskeemi vähemalt 12 päeval ühe kuu/28-päevase tsükli või pideva kombineeritud östrogeen-progestageenravi kasutamine.

Esimestel ravikuudel võib esineda ebaregulaarset vereeritust ja määrimist. Kui vereeritus või määrimine jätkub pärast esimesi kuid kestnud ravi, tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub pärast ravi katkestamist, tuleb kindlaks teha selle põhjus. Pahaloomulise protsessi välistamiseks võib vajalikuks osutuda endomeetriumi biopsia.

Rinnanäärmevähk

Üldise tõendusmaterjali alusel võib arvata, et naistel, kes on saanud kombineeritud östrogeen- progestageenravi ja võimalik ka, et ainult östrogeeni sisaldavat HARi, on rinnanäärmevähi suurenenud risk sõltuvuses HARi kasutamise kestusest.

Randomiseeritud platseeboga kontrollitud uuring Women’s Health Initiative (WHI) ja epidemioloogilised uuringud on näidanud rinnanäärmevähi riski suurenemist, mis ilmneb pärast ligikaudu kolme aastat naistel, kes saavad hormoonasendusraviks östrogeen-progestageeni kombinatsioone (vt lõik 4.8).

Lisarisk ilmneb pärast mõned aastad kestnud ravi, kuid väheneb mõne (kõige rohkem viie) aasta jooksul pärast HARi lõpetamist ravi alustamise tasemele.

Hormoonasendusravi (eriti östrogeen-progestageeni kombinatsioonid) suurendab mammogrammil kudede tihedust, mis võib takistada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb palju harvem kui rinnanäärmevähki.

Ulatuslikust metaanalüüsist saadud epidemioloogilised andmed näitavad veidi suuremat riski naistel, kes kasutavad ainult östrogeeni või östrogeen-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravimit; see risk suureneb pärast 5-aastast kasutamist ning väheneb aja jooksul pärast ravi lõpetamist.

Mõned teised uuringud, sh WHI-uuring, viitavad sellele, et kombineeritud hormoonasendusravimite kasutamine võib olla seotud sarnase või veidi väiksema riskiga (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia

Hormoonasendusravi on seotud venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboos või kopsuarteri trombemboolia, riski 1,3…3-kordse suurenemisega. VTE tekib suurema tõenäosusega esimesel raviaastal (vt lõik 4.8).

VTE risk on suurenenud teadaolevate trombofiilsete seisunditega patsientidel ja HAR võib seda riski suurendada. Seetõttu on HAR sellistel patsientidel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

VTE üldteada riskifaktorid on östrogeenide kasutamine, kõrgem iga, suur operatsioon, pikaajaline liikumatus, rasvumine (KMI > 30 kg/m2), rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne erütematoosne luupus ja vähk. Varikoossete veenide võimaliku rolli kohta VTE tekkes ühene seisukoht puudub.

Nagu kõikidel postoperatiivsetel patsientidel, tuleb rakendada profülaktilisi meetmeid, et vältida operatsioonijärgset VTE-d. Kui plaanilise operatsiooni järel on ette näha pikaajalist liikumatust, on soovitatav hormoonasendusravi 4...6 nädalat enne operatsiooni ajutiselt katkestada. Ravi tohib alustada, kui liikuvus on täielikult taastunud.

Naistele, kelle anamneesis ei ole VTEd esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on esinenud noores eas tromboos, võib pakkuda sõeluuringut pärast hoolikat nõustamist seoses piirangutega (ainult osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus).

Kui trombofiilne defekt avastatakse perekondlikust tromboosist eraldi või defekt on raskekujuline (nt antitrombiini, valk S või valk C puudulikkus või kombineeritud defektid), on HAR vastunäidustatud.

Pidevat antikoagulantravi saavatel naistel tuleb hoolikalt kaaluda HARi kasu-riski suhet.

Kui VTE tekib ravi käigus, tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Patsiendid peavad olema teadlikud trombemboolia võimalikest sümptomitest (jala valulik turse, äkki tekkiv valu rinnus, hingeldus) ja nende tekkimisel kohe arsti poole pöörduma.

Südame isheemiatõbi

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole kinnitanud östrogeen-progestageeni või ainult östrogeeni sisaldava HARi kasutamise kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes naistel, kellel esineb või ei esine südame isheemiatõbe.

Östrogeen-progestageen kombinatsiooni HARi kasutamisel on südame isheemiatõve suhteline risk veidi suurenenud. Kuna südame isheemiatõve absoluutse riski lähteväärtus sõltub selgelt east, on südame isheemiatõve juhtude arv tervetel menopausile lähenevatel naistel östrogeen-progestageen kombinatsiooni kasutamisel väga väike, kuid tõuseb vanuse suurenedes.

Isheemiline insult

Östrogeen-progestageen kombinatsioon ja ainult östrogeeni sisaldav ravi on seotud isheemilise insuldi riski 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu sõltuvalt east ega menopausi kestusest. Kuna aga insuldi tekkerisk sõltub east, siis HARi kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes suureneb (vt lõik 4.8).

Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida südame- või neerufunktsiooni häiretega patsiente.

Varasema hüpertriglütserideemiaga naisi tuleks östrogeeni sisaldava või kombineeritud hormoonasendusravi ajal pidevalt jälgida, kuna harvadel juhtudel on kirjeldatud sellises seisundis patsientidele östrogeenide manustamisel olulist plasma triglütseriidide tõusu, mis põhjustas

pankreatiidi teket.

Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) hulka, mis viib kilpnäärmehormoonide (mõõdetud valgule seotud joodina, PBI), T4 (mõõdetud kolonnkromatograafial või radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil) sisalduse tõusule vereringes. T3 resiini haare on vähenenud, mis viitab TBG tõusule. Vaba T3 ja T4 kontsentratsioonid ei muutu. Seerumis võib suureneda ka teiste sidumisvalkude, näiteks kortikoide siduva globuliini (CBG) ja suguhormoone siduva globuliini (SHBG) sisaldus. See põhjustab vastavalt kortikosteroidide ja suguhormoonide koguse suurenemist vereringes. Vabade või bioloogiliselt aktiivsete hormoonide kontsentratsioonid ei muutu. Tõusta võib teiste plasmavalkude (angiotensinogeeni/reniini substraat, alfa-1-antitrüpsiin ja tseruloplasmiin) sisaldus.

HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse riski suurenemise kohta naistel, kes alustavad pidevat kombineeritud või ainult östrogeeni sisaldava HARi kasutamist pärast 65. eluaastat.

Activelle sisaldab laktoosmonohüdraati. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, täieliku laktaasipuudulikkusega või glükoos-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Östrogeenide ja progestageenide metabolismi võivad kiirendada ravimite ainevahetuses osalevate ensüümide (täpsemalt tsütokroom P450 ensüümide) aktiivsust indutseerivad ravimid, nt antikonvulsandid (fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ravimid (rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens).

Ritonaviiri, telapreviiri ja nelfinaviiri (ehkki tuntud kui tugevad inhibiitorid) samaaegsel kasutamisel steroidhormoonidega ilmnevad, vastupidi, indutseerivad omadused. Liht-naistepunaürti (Hypericum perforatum) sisaldavate taimsete preparaatide manustamine võib aktiveerida östrogeenide ja progestageenide metabolismi.

Kliiniliselt võib östrogeenide ja progestageenide aktiveerunud metabolism põhjustada toime vähenemist ja menstruatsioonitsükli muutusi.

Activelle toimeainete sisaldust vereseerumis võivad tõsta ka maksa mikrosomaalsete ensüümide aktiivsust pärssivad ravimid (nt ketokonasool).

Tsüklosporiini ja Activelle koosmanustamine võib tsüklosporiini maksas toimuva metabolismi aeglustumise tõttu põhjustada tsüklosporiini, kreatiniini ja transaminaasi taseme tõusu veres.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Activelle ei ole raseduse ajal näidustatud.

Kui rasestumine toimub ravi ajal, tuleb Activelle-ravi kohe lõpetada.

Piiratud arvu raseduste jälgimisel kogutud kliiniliste andmete põhjal on lootel täheldatud noretisterooni kõrvaltoimete teket. Suukaudseks kontratseptsiooniks ja hormoonasendusraviks kasutatavatest tavalistest annustest suuremate puhul täheldati naissoost loodete maskulinisatsiooni.

Enamiku epidemioloogiliste uuringute tulemused ei ole seni näidanud teratogeenset või fetotoksilist toimet, kui östrogeene või progestageene manustati teadmatu raseduse ajal.

Imetamine

Activelle ei ole imetamise ajal näidustatud.

Fertiilsus

Andmed puuduvad.

Toime reaktsioonikiirusele

Activelle ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

Kõrvaltoimed

Kliiniline kogemus:

Kõige sagedamini Activelle-ravi ajal kirjeldatud kõrvaltoimed olid vereeritus tupest ja rindade valulikkus/tundlikkus, mida kirjeldati ligikaudu 10%...20% patsientidest. Vereeritus tupest tekkis tavaliselt esimestel ravikuudel. Rindade valulikkus möödus tavaliselt pärast mõnekuulist ravi. Järgnevas tabelis on toodud üldhinnangu järgi tõenäoliselt ravimiga seotud kõrvaltoimed, mida on täheldatud randomiseeritud kliiniliste uuringute käigus Activelle’t saanud patsientidel kõrgema esinemissagedusega kui platseebo manustajatel.

Organsüsteem

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

≥1/10

≥1/100; <1/10

≥1/1000; <1/100

≥1/10 000;

 

 

 

 

<1/1000

Infektsioonid ja

 

Genitaalne kandidiaas

 

 

infestatsioonid

 

või vaginiit, vt ka

 

 

 

 

„Reproduktiivse

 

 

 

 

süsteemi ja

 

 

 

 

rinnanäärme häired“

 

 

 

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

Ülitundlikkus, vt

 

häired

 

 

ka „Naha ja

 

 

 

 

nahaaluskoe

 

 

 

 

kahjustused“

 

Ainevahetus- ja

 

Vedelikupeetus, vt ka

 

 

toitumishäired

 

„Üldised häired ja

 

 

 

 

manustamiskoha

 

 

 

 

reaktsioonid“

 

 

Psühhiaatrilised

 

Depressioon või

Närvilisus

 

häired

 

depressiooni

 

 

 

 

süvenemine

 

 

Närvisüsteemi

 

Peavalu, migreen või

 

 

häired

 

migreeni ägenemine

 

 

 

 

 

 

 

Vaskulaarsed

 

 

Pindmine

Süvaveenide

häired

 

 

tromboflebiit

trombemboolia

 

 

 

 

Kopsuemboolia

 

 

 

 

 

Seedetrakti

 

Iiveldus

Kõhuvalu,

 

häired

 

 

Kõhupuhitus või

 

 

 

 

kerged

 

 

 

 

seedehäired

 

 

 

 

Kõhupuhitus

 

 

 

 

või -gaasid

 

 

 

 

 

 

Naha ja

 

 

Alopeetsia,

 

nahaaluskoe

 

 

hirsutism või akne

 

kahjustused

 

 

Kihelemine

 

 

 

 

või nõgestõbi

 

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja

 

Seljavalu

Jalakrambid

 

sidekoe

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

Reproduktiivse

Rindade

Rindade turse või

 

 

süsteemi ja

tundlikkus või

rindade suurenemine

 

 

rinnanäärme

valulikkus

Müoomisõlmede

 

 

suurenemine või

 

 

häired

Tupekaudne

 

 

müoomisõlmede teke

 

 

 

verejooks

 

 

 

või taasteke

 

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

 

Perifeersed tursed

Ravi

 

manustamiskoha

 

 

ebaefektiivne

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuringud

 

Kehakaalu tõus

 

 

 

 

 

 

 

Turuletulekujärgne kogemus

Lisaks ülalmainitud ravimi kõrvaltoimetele on järgnevalt toodud spontaanselt teatatud kõrvaltoimed, mis on üldhinnangu põhjal tõenäoliselt seotud Activelle manustamisega. Spontaanselt teavitati kõrvaltoimetest väga harva (<1/10 000, teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)). Turuletulekujärgselt teavitatakse vähem tavalistest ja üldtuntud kõrvaltoimetest, mida tuleb ka toodud esinemissageduste puhul arvestada.

 • Hea ja pahaloomulised kasvajad (sh tsüstid ja polüübid): endomeetriumivähk.
 • Immuunsüsteemi häired: üldised ülitundlikkusreaktsioonid (nt anafülaktiline reaktsioon/šokk).
 • Psühhiaatrilised häired: unetus, ärevus, libiido langus, libiido tõus.
 • Närvisüsteemi häired: pearinglus, ajuinsult.
 • Silma kahjustused: nägemishäired.
 • Südame häired: müokardiinfarkt.
 • Vaskulaarsed häired: hüpertensiooni süvenemine.
 • Seedetrakti häired: düspepsia, oksendamine.
 • Maksa ja sapiteede häired: sapipõiehaigus, sapikivitõbi, sapikivitõve ägenemine, sapikivide taasteke.
 • Naha ja nahaaluskoe kahjustused: seborröa, nahalööve, angioneurootiline ödeem.
 • Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired: endomeetriumi hüperplaasia, vulvovaginaalne pruuritus.
 • Uuringud: kehakaalu langus, vererõhu tõus.

Teiste östrogeeni/progestageeni preparaatidega seoses on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

 • Naha ja nahaaluskoe kahjustused: alopeetsia, kloasm, multiformne erüteem, nodoosne erüteem, vaskulaarne purpur.
 • Arvatav dementsus üle 65aastastel (vt lõik 4.4).

Rinnanäärmevähi risk

Enam kui 5 aastat östrogeen-progestageen kombineeritud ravi saanud naistel on täheldatud rinnanäärmevähi riski kuni 2-kordset suurenemist.

Ainult östrogeenravi kasutajatel on igasugune risk oluliselt madalam kui östrogeen-progestageen kombinatsiooni kasutajatel.

Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4).

Suurima randomiseeritud platseebokontrollitud uuringu (WHI Study) ja suurima epidemioloogilise uuringu (MWS) tulemused on esitatud allpool.

MILLION WOMEN uuring – eeldatav rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5-aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000

Riskisuhe **

Lisajuhud 1000 HAR kasutaja

(aastad)

HAR mittekasutaja kohta

 

kohta 5-aastase kasutamise

 

 

5 aasta jooksul*

 

jooksul (95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainult östrogeeni sisaldav HAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50...

9...

1,2

1...

2 (0...

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östrogeen-progestageeni kombinatsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50...

9...

1,7

6 (5...

7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides

** Üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb kasutamise kestusega. Märkus: Kuna rinnanäärmevähi esinemissagedus erineb EL riikides, muutub rinnanäärmevähi lisajuhtude arv samuti proportsionaalselt.

US WHI uuringud – rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5-aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000

Riskisuhe ja

Lisajuhud 1000 HAR kasutaja

(aastad)

naise kohta platseebo

95% CI

kohta 5-aastase kasutamise

 

rühmas 5 aasta jooksul

 

jooksul (95% CI)

 

 

 

 

 

CEE ainult östrogeen

 

 

 

 

 

50...79

0,8 (0,7...1,0)

-4 (-6...0)*

 

 

 

 

 

CEE+MPA östrogeen-progestageen**

 

 

 

 

50...79

1,2 (1,0...1,5)

4 (0...9)

 

 

 

 

* WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi risk ei suurenenud.

** Ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud, kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud HARi kasutanud. Pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

Endomeetriumivähi risk

Endomeetriumivähi risk on ligikaudu 5-l HARi mittekasutaval emakaga naisel 1000-st. Emakaga naistel ei ole soovitav kasutada ainult östrogeeni sisaldavat HARi, kuna see suurendab endomeetriumivähi riski (vt lõik 4.4).

Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi riski suurenemine vahemikus 5 kuni 55 lisajuhtu iga 1000 naise kohta vanuses 50…65.

Progestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päeval tsükli jooksul võib ennetada riski suurenemist. Million Women Study uuringus ei esinenud kombineeritud HARi (järjestikuline või pidev) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi riski suurenemist (RR 1,0 (0,8...1,2)).

Munasarjavähi risk

Ainult östrogeeni või östrogeen-progestageeni kombinatsiooni sisaldava HARi kasutamist on seostatud munasarjavähi diagnoosimise riski vähese suurenemisega (vt lõik 4.4). Metaanalüüs, mis hõlmas 52 epidemioloogilist uuringut, näitas munasarjavähi suuremat riski käesoleval ajal hormoonasendusravi saavatel naistel võrreldes naistega, kes ei ole kunagi

hormoonasendusravi saanud (RR 1,43; 95% usaldusvahemik 1,31…1,56). 50…54-aastastel naistel, kes on saanud hormoonasendusravi 5 aastat, tähendab see umbes üht munasarjavähi lisajuhtu 2000 kasutaja kohta. 50…54-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse 5-aastase perioodi vältel munasarjavähk umbes kahel naisel 2000-st.

Venoosse trombemboolia risk

HARi seostatakse venoosse trombemboolia (VTE) 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega, sh süvaveenide tromboos või kopsuemboolia. Selliste juhtude esinemissagedus on tõenäolisem HARi kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on esitatud allpool.

WHI uuringud – VTE lisarisk pärast 5-aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000

Riskisuhe ja

Lisajuhud 1000 HAR kasutaja

(aastad)

naise kohta platseebo

95% CI

kohta 5-aastase kasutamise

 

rühmas 5 aasta jooksul

 

jooksul (95% CI)

 

 

 

 

 

Suukaudne ainult östrogeen*

 

 

 

 

 

50...59

1,2 (0,6...2,4)

1 (-3 ...10)

 

 

 

 

 

Suukaudne kombineeritud östrogeen-progestageen

 

 

 

 

50...59

2,3 (1,2...4,3)

5 (1...13)

 

 

 

 

* Uuring emakata naistel

 

 

Südame isheemiatõve risk

Südame isheemiatõve risk on vähesel määral suurenenud kombineeritud östrogeen-progestageen HARi kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi risk

Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-progestageenravi kasutamist on seostatud isheemilise insuldi suhtelise riski 1,5-kordse suurenemisega. HARi kasutamise ajal hemorraagilise insuldi risk ei ole suurenenud.

Suhteline risk ei sõltu vanusest ega kasutamise ajast, kuid riski lähteväärtus on selgelt vanusest sõltuv. HARi kasutavatel naistel suureneb üldine insuldi risk vanuse suurenedes (vt lõik 4.4).

WHI kombineeritud uuringud – isheemilise insuldi* lisarisk 5-aastase kasutamise jooksul

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000

Riskisuhe ja

Lisajuhud 1000 HAR kasutaja

(aastad)

naise kohta platseebo

95% CI

kohta 5-aastase kasutamise

 

rühmas 5 aasta jooksul

 

jooksul (95% CI)

 

 

 

 

50...59

1,3 (1,1...1,6)

3 (1...5)

 

 

 

 

* Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamine võib avalduda iivelduse ja oksendamisena. Ravi on sümptomaatiline.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gestageenide ja östrogeenide fikseeritud kombinatsioonid. ATC-kood: G03FA01.

Toimemehhanism

Östradiool: toimeaine 17-beeta-östradiool on keemiliselt ja bioloogiliselt identne inimese endogeense östradiooliga. Östradiool kompenseerib östrogeenide sekretsiooni menopausijärgset vähenemist ja leevendab sellest tingitud sümptomeid.

Östrogeen hoiab ära menopausi- või ovariektoomiajärgse luumassi vähenemise.

Noretisteroonatsetaat: sünteetiline progestageen, mille toime on sarnane progesteroonile (looduslik naissuguhormoon). Kuna östrogeenid soodustavad emakalimaskesta kasvu, suureneb üksnes östrogeenide kasutamisel risk endomeetriumi hüperplaasia ja -vähi tekkeks. Progestageeni lisamine raviskeemi vähendab östrogeenist tingitud riski endomeetriumi hüperplaasia tekkeks naistel, kellel ei ole emakat eemaldatud.

Farmakodünaamilised toimed

Activelle’ga tehtud kliinilised uuringud on näidanud, et noretisteroonatsetaat tugevdab 17-beeta- östradiooli vasomotoorseid sümptomeid leevendavat toimet.

Menopausi sümptomite taandumine saavutatakse esimestel ravinädalatel.

Activelle on hormoonasendusraviks mõeldud kombineeritud preparaat, mille kasutamise eesmärgiks on hoida ära tsüklilise või sekventsiaalse HARiga seostatud regulaarse menstruatsioonitaolise verejooksu teket. Amenorröad (puudub vereeritus või määrimine) täheldati 9…12-kuulise ravi vältel 90% naistest. Esimese kolme ravikuu ajal täheldati vereeritust ja/või määrimist 27% naistest ja 10…12-kuulise ravi ajal 10% naistest.

Menopausijärgset östrogeenipuudust seostatakse luukoe ainevahetuse kiirenemisega ja luumassi vähenemisega. Östrogeenide toime luu mineraalsele tihedusele on annusest sõltuv. Kaitsetoime kestab senikaua, kuni ravi jätkub. Pärast hormoonasendusravi lõpetamist kulgeb luumassi vähenemine samas tempos kui ravi mittesaanud naistel.

WHI-uuringu ja uuringute metaanalüüside andmetel väheneb naistel, kes kasutavad HARi ilma või kombinatsioonis progestageeniga (manustatuna valdavalt tervetele naistele), reieluukaela piirkonna, lülisamba ja teiste osteoporootiliste luumurdude risk. HAR võib luumurde ära hoida ka madala luutihedusega ja/või kindlakstehtud osteoporoosiga naistel, kuid selle kohta on tõendusmaterjal piiratud.

Activelle mõju luu mineraalsele tihedusele hinnati kahes kaheaastases randomiseeritud topeltpimedas platseeboga kontrollitud uuringus, kus osalesid menopausijärgses eas naised. Ühes katses oli n=327,

Farmakokineetilised omadused

 1. kellest 47 manustas Activelle’t ja 48 Kliogest’i (2 mg östradiooli ja 1 mg noretisteroonatsetaati). Teises uuringus oli n=135, kellest 46 manustas Activelle’t. Kõik naised said lisaks 500 kuni 1000 mg kaltsiumi ööpäevas. Activelle hoidis olulisel määral ära luumassi kadu lülisamba nimmepiirkonnas, puusaluus, kodarluu distaalses osas ja kogu luustikus võrreldes platseebo manustajatega, kes said lisaks samuti kaltsiumi. Varajases menopausijärgses eas (1…5 aastat pärast menopausi) ja kahe aasta vältel Activelle-ravi saanud naistel oli luu mineraalse tiheduse protsentuaalne muutus algväärtusega võrreldes lülisamba nimmeosas, reieluukaela piirkonnas ja reieluu trohhanteri piirkonnas vastavalt 4,8±0,6%, 1,6±0,7% ja 4,3±0,7% (keskmine ± standardviga). Suuremaannuselist kombinatsiooni (2 mg E2 ja 1 mg NETA – Kliogest’i) saanutel olid vastavad näitajad 5,4±0,7%, 2,9±0,8% ja 5,0±0,9%. Nende naiste osakaal, kelle luu mineraalne tihedus püsis Activelle ja Kliogest’i manustamise ajal sama või tõusis, oli kaheaastase ravi järel vastavalt 87% ja 91%. Activelle’ga läbiviidud kaheaastane uuring postmenopausaalsetel naistel, kelle keskmine vanus oli 58 aastat, näitas, et luu mineraalne tihedus suurenes lülisamba nimmeosas 5,9±0,9%, puusaluus 4,2±1,0%, kodarluu distaalses osas 2,1±0,6% ja kogu luustikus 3,7±0,6%.

17-beeta-östradiooli imendumine ja jaotumine

Suu kaudu manustatav mikroniseeritud 17-beeta-östradiool imendub seedetraktist kiiresti. Ta läbib ulatusliku esmase metabolismi maksas ja teistes siseorganites. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas (ligikaudu 35 pg/ml; vahemikus 21...52 pg/ml) saabub 5…8 tunni jooksul. 17-beeta-östradiooli poolväärtusaeg on ligikaudu 12…14 tundi. Vereringes on ta seotud suguhormoone siduva globuliini ehk SHBG-ga (37%) ja albumiiniga (61%), vaba fraktsiooni suurus on ainult 1...2%.

17-beeta-östradiooli biotransformatsioon ja eritumine

17-beeta-östradiooli metabolism toimub põhiliselt maksas ja soolestikus, kuid ka sihtorganites, mille käigus tekivad väheaktiivsed või inaktiivsed metaboliidid, sealhulgas östroon, katehhoolöstrogeenid, mitmed östrogeensulfaadid ja glükuroniidid. Östrogeenid eraldatakse sapiga, hüdrolüüsitakse ja reabsorbeeritakse (enterohepaatiline ringe), ning erituvad peamiselt uriiniga bioloogiliselt inaktiivsel kujul.

Noretisteroonatsetaadi imendumine ja jaotumine

Noretisteroonatsetaat imendub suu kaudu manustatuna kiiresti ja transformeerub noretisterooniks (NET). Esmane metabolism toimub maksas ja teistes siseorganites. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas (ligikaudu 3,9 ng/ml; vahemikus 1,4...6,8 ng/ml) saabub poole kuni pooleteise tunni jooksul. Noretisterooni poolväärtusaeg on ligikaudu 8…11 tundi. Noretisteroon seondub SHBG-ga (36%) ja albumiiniga (61%).

Noretisteroonatsetaadi biotransformatsioon ja eritumine

Tähtsaimad metaboliidid on 5-alfa-dihüdronoretisterooni ja tetrahüdronoretisterooni isomeerid, mis erituvad peamiselt uriiniga sulfaat- või glükuroniidkonjugaatidena.

Eakatel patsientidel ei ole farmakokineetilisi omadusi uuritud.

Prekliinilised ohutusandmed

Östrogeenide akuutne toksilisus on madal. Loomaliikide ning loomade ja inimeste vaheliste märkimisväärsete erinevuste tõttu on prekliiniliste uurimistulemuste ennustuslik väärtus östrogeenide kasutamiseks inimestel piiratud.

Loomkatsetes näitasid östradiool ja östradioolvaleraat embrüoletaalset toimet ka suhteliselt madalate annuste kasutamisel. Täheldati urogenitaaltrakti väärarenguid ja isaste loodete feminisatsiooni.

Noretisteroon, nagu teisedki progestageenid, põhjustas rottidel ja ahvidel emaste loodete virilisatsiooni. Suurte annuste manustamise järgselt täheldati embrüoletaalset toimet.

Prekliinilised andmed, mis põhinevad tavapärastel korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringutel, ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele, v.a selle ravimi omaduste kokkuvõtte teistes alalõikudes toodud juhtudel.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti tuum:

Laktoosmonohüdraat (37,0 mg)

Maisitärklis

Kopovidoon

Talk

Magneesiumstearaat

Tableti polümeerikate:

Hüpromelloos

Triatsetiin

Talk

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis. Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

1 x 28 tabletti või 3 x 28 tabletti kalenderkettaga pakendis.

28 tabletti sisaldaval kalenderkettaga pakendil on kolm osa:

 • värvilisest läbipaistmatust polüpropüleenist alus;
 • läbipaistvast polüstüreenist ümmargune kate;
 • värvilisest läbipaistmatust polüstüreenist südamikskaala.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

TEISESE MÜÜGILOA HOIDJA

Globalex Pharma OÜ

Endla 69/Keemia 4

10615 Tallinn Eesti

tel: +372 644 0097 e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

TEISESE MÜÜGILOA NUMBER

TEISESE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

07.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

juuli 2018