Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Ativan

Mis on ativan
Üldine nimi: lorazepam ( oral ) ( lor A ze pam )
Ativan kuulub bensodiasepiinide ravimigruppi. See mõjutab ajus kemikaale, mis võivad tasakaalustamata olla ning ärevust põhjustada.
Ativani kasutatakse ärevushäirete ravimiseks.

Üldine nimi: lorazepam ( suukaudne ) ( lor A ze pam )

Mis on ativan

 

Ativan kuulub bensodiasepiinide ravimigruppi. See mõjutab ajus kemikaale, mis võivad tasakaalustamata olla ning ärevust põhjustada.
Ativani kasutatakse ärevushäirete ravimiseks.
Ativani võib kasutatada ka teistel otstarvetel, mis ei ole antud ravimijuhendis välja toodud.

Oluline informatsioon Ativani kohta

Ärge kasutage Ativani juhul, kui olete allergiline lorasepaamile või teistele bensodiasepiinidele, näiteks alprasolaamile ( Xanax ), kloordiasepoksiidile ( Librium ), klorasepaadile ( Tranxene ), diasepaamile ( Valium ) või oksasepaamile ( Serax ). Antud ravim võb sündimata lapsele põhjustada sünnidefekte. Ärge kasutage Ativani juhul, kui te olete rase.
Enne Ativani kasutamist öelge oma arstile, kui teil on hingamisprobleemid, glaukoom, neeru- või maksahaigus või kui teil on esinenud depressioon, enesetapumõtted või uimasti- või alkoholisõltuvus.
Ärge jooge Ativani kasutamise ajal alkoholi. Antud ravim võib alkoholi mõjusid võimendada.
Vältige teiste ravimite kasutamist, mis teid uniseks muudavad. Need võivad antud ravimi poolt põhjustatavat unisust võimendada.
Ativan võib olla sõltuvust tekitav ning seda tohib kasutada vaid see isik, kellele see välja kirjutati. Ativani ei tohi kunagi jagada teise inimesega, eriti sellise inimesega, kes on ravimeid väärkasutanud või kellel on olnud sõltuvus. Hoidke ravimit ohutus kohas, kus teised seda kätte ei saa.
Ativani ostmine internetist või edasimüüjatelt väljaspool Ameerika Ühendriike on ohtlik. Internetis müügil olevad ravimid võivad sisaldada ohtlikke koostisaineid või neid võib levitada ravimitööstus, kellel puudub selleks luba. On leitud, et internetist ostetud Ativani näidised on sisaldanud haloperidooli ( Haldol ), mis on potentne antipsühhootiline ravim, millel on ohtlikud kõrvaltoimed.

Enne Ativani kasutamist

Ativani ostmine internetist või edasimüüjatelt väljaspool Ameerika Ühendriike on ohtlik. Internetis müügil olevad ravimid võivad sisaldada ohtlikke koostisaineid või neid võib levitada ravimitööstus, kellel puudub selleks luba.On leitud, et internetist ostetud Ativani näidised on sisaldanud haloperidooli ( Haldol ), mis on potentne antipsühhootiline ravim, millel on ohtlikud kõrvaltoimed.
Ärge kasutage antud ravimit juhul, kui teil on kitsa nurga glaukoom või kui te olete Ativanile või teistele bensodiasepiinidele allergiline, näiteks alprasolaamile ( Xanax ), kloordiasepoksiidile ( Librium ), klorasepaadile ( Tranxene ), diasepaamile ( Valium ) või oksasepaamile ( Serax ).
Enne Ativani kasutamist öelge oma arstile, kui te olete mõndadele ravimitele allergiline või kui teil on:

 • glaukoom;
 • astma, emfüseem, bronhiit, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ( KOK ) või mõni teine hingamisprobleem;
 • neeru- või maksahaigus;
 • kui teil on esinenud depressioon või enesetapumõtted või ennasthävitav käitumine; või
 • kui teil on esinenud uimasti- või alkoholisõltuvus.

Kui teil esineb mõni nendest seisunditest, siis võib vajalik olla annuste täpsustamine või spetsiaalsete testide läbiviimine Ativani ohutuks kasutamiseks.
FDA raseduskategooria D. Ativan võib sündimata lapsele sünnidefekte põhjustada. Kui te olete rase, siis ärge kasutage Ativani ilma arstiga nõu pidamata. Öelge oma arstile, kui te ravimise ajal rasedaks jääte. Kasutage antud ravimi võtmise ajal efektiivset rasestumisvastast vahendit. Ei ole teada, kas Ativan imendub rinnapiima või kas see võib rinnaga toidetavale lapsele kahjulik olla. Kui te toidate last rinnaga, siis ärge kasutage antud ravimit ilma arstiga nõu pidamata. Antud ravimi rahustav mõju võib eakamate inimeste puhul pikem olla. Juhuslikud kukkumised on eakamate bensodiasepiine tarvitavate patsientide puhul tavalised. Olge Ativani kasutamise ajal ettevaatlik, et kukkumisi või juhuslikke vigastusi vältida. Ärge andke seda ravimit lapsele, kes on noorem kui 12 eluaastat.

Kuidas Ativani kasutada?

Kasutage antud ravimit täpselt nii nagu seda teile ette kirjutati. Ärge kasutage ravimit suuremates kogustes või pikema aja jooksul kui on soovitatud. Järgige juhiseid ravimi infolehel.
Teie arst võib aeg-ajal teie annuseid muuta, et olla kindel, et saate antud ravimi kasutamisest parimad tulemused.
Mõõdke vedeliku kujul olev Ativan spetsiaalse annuse mõõtmise jaoks ette nähtud lusika või tassiga, kuid mitte tavalise supilusikaga. Kui teil puudub selline mõõtnõu, siis küsige seda oma apteekrilt.
Ativani tuleks kasutada lühikese aja jooksul. Ärge võtke antud ravimit kauem kui 4 kuud ilma arstiga nõu pidamata. See ravim võib olla sõltuvust tekitav ning seda tohib kasutada ainult see inimene, kellele antud ravim välja kirjutati. Ativani ei tohi kunagi jagada teise inimesega, eriti inimesega, kes on ravimeid väärkasutanud või kellel on olnud sõltuvus. Hoidke ravimit ohutus kohas, kus teised seda kätte ei saa. Võtke ühendust oma arstiga juhul, kui teile tundub, et ravim ei ole teie sümptomite ravimisel enam nii tõhus. Ärge lõpetage Ativani kasutamist järsku ilma oma arstiga nõu pidamata. Võib olla vajalik, et vähendate annuseid järk-järgult ning alles siis lõpetate ravimi kasutamise täielikult.
Teie sümptomid võivad tagasi tulla, kui lõpetate Ativani võtmise pärast selle pikaajalist kasutamist. Teil võib Ativani kasutamise lõpetamisel esineda ka haigushooge või võõrutussümptomeid. Võõrutussümptomiteks võivad olla värin, higistamine, lihaskrambid, kõhuvalu, oksendamine, ebatavalised mõtted või käitumine ja haigushoog ( krambid ).
Et olla kindel selles, et antud ravim ei ole teile kahjuliku mõjuga, võib teie arst regulaarselt teie seisundit kontrollida. Ärge jätke vahele ühtegi kokkulepitud arstilkäiku.
Hoidke Ativani toatemperatuuril eemal niiskusest, kuumusest ja valgusest. Vedeliku kujul olevat Ativani hoidke külmkapis.
Jälgige seda, kui palju tablette on igast uuest ravimipudelist kasutatud. Bensodiasepiinid on sõltuvust tekitavad ravimid ja te peaksite olema teadlik sellest, kui keegi teie peres kasutab antud ravimit sobimatult või ilma retseptita.

Mis juhtub annuse vahelejäämise korral?

Võtke vahelejäänud annus nii pea, kui see teile meelde tuleb. Kui käes on aeg juba järgmise doosi võtmiseks, jätke vahelejäänud annus võtmata ning võtke ravimit järgmisel ettenähtud ajahetkel. Ärge võtke rohkem ravimit vahelejäänud annuse tasa tegemiseks.

Mis juhtub üleannustamise korral?

Otsige meditsiinilist abi juhul, kui te arvate, et olete antud ravimit liiga palju võtnud. Lorasepaami üledoos võib olla surmav.
Ativani üleannustamise sümptomid võivad olla äärmuslik unisus, segasus, lihasenõrkus, minestamine või kooma.

Mida tuleks Ativani kasutamise ajal vältida?

Ärge jooge Ativani kasutamise ajal alkoholi. Antud ravim võib alkoholi mõjusid võimendada. Ativan võib põhjustada kõrvaltoimeid, mis halvendavad teie mõtlemis- ja reageerimisvõimeid. Olge ettevaatlik autot juhtides või tehes mõnda muud tegevust, mille puhul peate olema ärkvel ning tähelepanelik.
Külmetus- või allergiaravim, uimastav valuravim, unerohutabletid, lihaselõdvestajad ja ravimid haigushoogude, depressiooni või ärevuse ravimiseks võivad suurendada Ativani poolt põhjustatavat unisust. Öelge oma arstile, kui te regulaarselt kasutate mõnda eelpool nimetatud ravimitest.

Millised on Ativani võimalikud kõrvaltoimed?

Otsige meditsiinilist abi juhul, kui teil esineb mõni järgnevatest allergilise reaktsiooni sümptomitest: nõgestõbi; hingamisraskused; näo, huulte, keele või kõri paistetus. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil esineb mõni neist tõsistest kõrvaltoimetest:

 • segasus, masendunud meeleolu, enesetapumõtted või enda vigastamise mõtted;
 • hüperaktiivsus, ärritus, vaenulikkus;
 • hallutsinatsioon; või
 • hõljumistunne, minestamine.

Vähem tõsised kõrvaltoimed võivad olla:

 • unisus, peapööritus, väsimus;
 • hägus nägemine;
 • uneprobleemid ( unetus );
 • lihasenõrkus, tasakaalu või koordinatsiooni puudumine;
 • amneesia või hajameelsus, keskendumisraskused;
 • iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus;
 • muutused söögiisus; või
 • nahalööve.

Antud nimekiri kõrvaltoimetest pole täielik ning teisi võib tekkida. Rääkige oma arstile mistahes ebatavalistest või häirivatest kõrvaltoimetest.

Millised teised ravimid mõjutavad Ativani?

Enne Ativani kasutamist  öelge oma arstile, kui te kasutate mõndasid järgnevatest ravimitest:

 1. barbituraat, näiteks amobarbitaal ( Amytal ), butabarbitaal ( Butisol ), mefobarbitaal ( Mebaral ), sekobarbitaal ( Seconal ) või fenobarbitaal ( Luminal, Solfoton );
 2. MAO ( monoamiini oksüdaasi ) inhibiitor, näiteks isokarboksasiid ( Marplan ), fenelsiin ( Nardil ), rasagiliin ( Azilect ), selegiliin ( Eldepryl, Emsam ) või tranüültsüpromiin ( Parnate );
 3. ravimid psühhiaatriliste häirete ravimiseks, näiteks kloorpromasiin ( Thorazine ), haloperidool ( Haldol ), mesoridasiin ( Serentil ), pimosiid ( Orap ) või tioridasiin ( Mellaril );
 4. uimastavad ravimid, näiteks butorfanool ( Stadol ), kodeiin, hüdrokodoon ( Lortab, Vicodin ), levorfanool ( Levo-Dromoran ), meperidiin ( Demerol ), metadoon ( Dolophine, Methadose ), morfiin ( Kadian, MS Contin, Oramorph ), naloksoon ( Narcan ), oksükodoon ( OxyContin ), propoksüfeen ( Darvon, Darvocet ); või
 5. antidepressandid, näiteks amitriptüliin ( Elavil, Etrafon ), amoksapiin ( Asendin ), tsitalopraam ( Celexa ), klomipramiin ( Anafranil ), desipramiin ( Norpramin ), doksepiin ( Sinequan ), estsitalopraam ( Lexapro ), fluoksetiin ( Prozac, Sarafem ), fluvoksamiin ( Luvox ), imipramiin ( Janimine, Tofranil ), nortriptüliin ( Pamelor ), paroksetiin ( Paxil ), protriptüliin ( Vivactil ), sertraliin ( Zoloft ) või trimipramiin ( Surmontil ).

Antud nimekiri pole täielik ning võib olla teisi ravimeid, mis võivad Ativaniga vastasmõjulised olla. Rääkige oma arstile kõikidest retsepti- ja käsimüügiravimitest, mida te kasutate. Siia alla kuuluvad ka vitamiinid, mineraalid, taimsed tooted ja teiste arstide poolt välja kirjutatud ravimid. Ärge alustage uue ravimi kasutamist ilma oma arstiga nõu pidamata.