Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Xarelto

ATC Kood: B01AF01
Toimeaine: rivaroxaban
Tootja: Bayer Pharma AG

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Xarelto 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rivaroksabaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik,

isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Xarelto ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Xarelto võtmist

3. Kuidas Xareltot võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Xareltot säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON XARELTO JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Xareltot kasutatakse trombide ennetamiseks veenides pärast puusa- või põlveproteesi paigaldamise

operatsiooni. Teie arst on teile selle ravimi määranud, sest pärast operatsiooni on teil suurem trombide

tekkimise oht.

Xarelto kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tromboosivastasteks ravimiteks. See toimib vere

hüübimisfaktori (faktor Xa) blokeerimise kaudu, vähendades vereklompide moodustumist.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE XARELTO VÕTMIST

Ärge võtke Xareltot

- kui te olete allergiline (ülitundlik) rivaroksabaani või Xarelto mõne koostisosa suhtes.

Koostisosad on loetletud käesoleva infolehe lõpus;

- kui teil esineb ülemäärane veritsemine;

- kui teil on maksahaigus, mis toob kaasa suurema veritsusohu;

- kui te olete rase või imetate last.

Kui ükskõik milline nimetatud punktidest puudutab teid, ärge võtke Xareltot ja pöörduge oma arsti

poole.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Xarelto

- kui teil on mõõdukas või tõsine neeruhaigus;

- kui teil on mõõdukas maksahaigus;

- kui teil on suurenenud veritsusoht, nt:

veritsushaigus;

väga kõrge vererõhk, mida ei kontrollita raviga;

 mao või soolestiku aktiivne haavand või hiljuti esinenud haavand;

silma võrkkesta veresoonte kahjustus (retinopaatia);

hiljutine ajuverejooks (intrakraniaalne või intratserebraalne verejooks);

probleeme pea- või seljaaju veresoontega;

hiljutine aju-, lülisamba- või silmaoperatsioon.

Pidage enne Xarelto võtmist nõu oma arstiga, kui ükskõik milline nimetatud punktidest puudutab

teid. Arst otsustab, kas teid tuleks Xareltoga ravida ja kas teid tuleks tähelepanelikumalt jälgida.

- Xareltot ei soovitata kasutada peale puusaluumurru operatsiooni.

- Xareltot ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel, alla 18 aastastel isikutel. Lastel ja

noorukitel kasutamise kohta ei ole piisavalt andmeid.

- Kui teie lõikusel kasutatakse kateetrit või süstimist lülisambasse (nt epiduraal- või

spinaalanesteesiaks või valu vähendamiseks):

 on väga oluline võtta Xareltot enne ja pärast süstimist või kateetri eemaldamist täpselt

sellel ajal, nagu arst on teile öelnud;

 teavitage oma arsti viivitamatult, kui teil esineb pärast anesteesia lõppu tundetus või

nõrkus jalgades või probleemid soolestiku või põiega, sest vajalik on viivitamatu arstiabi.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

- Kui te võtate:

 teatud seeninfektsioonide vastaseid ravimeid (nt ketokonasool, itrakonasool,

vorikonasool, posikonasool, flukonasool), v.a juhul, kui neid kantakse ainult nahale;

 teatavaid viirusevastaseid ravimeid HIV-i/AIDS-i korral (nt ritonaviiri);

 muid ravimeid vere hüübivuse vähendamiseks (nt enoksapariini või klopidogreeli);

põletikuvastaseid ravimeid ja valuvaigisteid (nt naprokseeni või atsetüülsalitsüülhapet).

Enne Xarelto võtmist informeerige sellest oma arsti, kuna ravimi toime võib suureneda. Arst

otsustab, kas teid tuleks Xareltoga ravida ja kas teid tuleks tähelepanelikumalt jälgida.

Kui teie arst arvab, et teil on suurenenud risk mao- või soolehaavandite tekkeks, võib ta teile

määrata ka ennetava haavandite ravi.

- Kui te võtate:

 teatavaid epilepsiaravimeid (fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal);

 ravimtaime naistepuna depressiooni ravimiseks;

 antibiootikumi rifampitsiini.

Enne Xarelto võtmist informeerige sellest oma arsti, kuna ravimi toime võib väheneda. Arst

otsustab, kas teid tuleks Xareltoga ravida ja kas teid tuleks tähelepanelikumalt jälgida.

Xarelto kasutamine koos toidu ja joogiga

Xareltot võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke Xareltot, kui te olete rase või imetate last. Rasestumisvõimaluse korral kasutage Xarelto

võtmise ajal usaldusväärset rasestumisvastast vahendit. Kui te rasestute Xarelto võtmise ajal,

informeerige sellest viivitamatult oma arsti, kes otsustab, kuidas peab toimima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Xarelto võib tekitada kõrvaltoimeid, näiteks peapööritust või minestamist. Nende kõrvaltoimete

esinemisel ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda. Neid kõrvaltoimeid on esinenud Xarelto

kasutamisel aeg-ajalt (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Oluline teave mõningate Xarelto koostisainete suhtes

Xarelto sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Xarelto

kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS XARELTOT VÕTTA

Võtke Xareltot alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu

oma arsti või apteekriga.

Kui palju võtta

Tavaline annus on üks tablett (10 mg) üks kord päevas.

Neelake tablett alla soovitatavalt koos veega.

Xareltot võib võtta koos toiduga või ilma.

Millal Xareltot võtta

Võtke esimene tablett 6–10 tundi pärast oma operatsiooni.

Seejärel võtke iga päev üks tablett, kuni arst käsib teil lõpetada.

Püüdke tablett võtta iga päev samal kellaajal, et teil oleks kergem seda meeles pidada.

Kui teil on olnud suur puusalõikus, võtate te tablette tavaliselt 5 nädala vältel.

Kui teil on olnud suur põlvelõikus, võtate te tablette tavaliselt 2 nädala vältel.

Kui te võtate Xareltot rohkem kui ette nähtud

Pöörduge viivitamatult oma arsti poole, kui olete võtnud liiga palju Xarelto tablette. Xarelto

võtmine liiga suures koguses suurendab veritsusohtu.

Kui te unustate Xareltot võtta

Kui teil ununes annus võtmata, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Võtke järgmine tablett

järgmisel päeval ja seejärel jätkake tableti võtmist üks kord päevas nagu tavaliselt.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Xarelto võtmise

Ärge lõpetage Xarelto võtmist esmalt oma arstiga konsulteerimata, sest Xarelto hoiab ära tõsise

seisundi tekke.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Xarelto põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nagu teised sarnased ravimid (tromboosivastased ravimid), võib Xarelto põhjustada veritsusi, mis

võivad olla eluohtlikud. Ulatuslik verejooks võib põhjustada vererõhu järsku langust (šokk). Mõnedel

juhtudel ei ole need veritsused silmnähtavad.

Informeerige oma arsti, kui teil tekib ükskõik milline järgmistest kõrvaltoimetest:

- pikaajaline või ülemäärane veritsemine;

- eriline nõrkus, väsimus, kahvatus, peapööritus, peavalu, seletamatu paistetus,

õhupuudus, valu rindkeres või stenokardia.

Teie arst võib otsustada teid tähelepanelikumalt jälgida või muuta ravimisviisi.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedused on määratletud järgmiselt:

sage (esineb ühel kuni 10-l kasutajal 100-st);

aeg-ajalt (esineb ühel kuni 10-l kasutajal 1000-st);

harv (esineb ühel kuni 10-l kasutajal 10 000-st);

teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Sagedad kõrvaltoimed

- operatsioonile järgnev verejooks;

- iiveldus, palavik, jäsemete paistetus;

- vereanalüüsid võivad näidata mõnede maksaensüümide tasemete suurenemist.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

- veritsus maos või soolestikus, veritsus kuse-suguteedest, ninaverejooks;

- verejooks koesse või kehaõõnde (hematoom, verevalumid);

- vere või vedeliku eritus operatsioonihaavast;

- südame löögisageduse suurenemine;

- madal vererõhk;

- üldine jõu ja energia vähenemine (nõrkus, väsimus), peavalu, peapööritus;

- vere punaliblede vähesus, mis võib põhjustada kahvatust, nõrkust või hingeldust;

- kõhuvalu, seedehäired, kõhukinnisus, kõhulahtisus, oksendamine;

- suukuivus;

- lokaalne paistetus;

- valu jäsemetes;

- lööve, sügelev nahk;

- halvenenud neerufunktsioon;

- vereanalüüsid võivad näidata bilirubiini taseme, mõnede pankreaseensüümide taseme või

trombotsüütide arvu suurenemist.

Harva esinevad kõrvaltoimed

- halvenenud maksafunktsioon;

- allergilised nahareaktsioonid, nõgestõbi;

- minestamine, halb enesetunne.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed

- verejooks kriitilise tähtsusega elundisse (nt ajju);

- veritsemine neerupealistes;

- veritsemine silmavalgetest;

- vere kogunemine (hematoom), mis on tüsistuseks südameprotseduuris, kus südamesse sisestatakse

kateeter ahenenud pärgarterite (pseudoaneurüsm) raviks;

- veriköha;

- peale verejooksu tekkiv suurenenud rõhk jala või käelihastes, mis võib põhjustada valu, paistetust,

tundlikkuse muutumist, tundetust või paralüüsi (verejooksule järgnev kompartment-sündroom);

- tugevast verejooksust põhjustatud neerupuudulikkus;

- naha ja silmade kollasus (kollatõbi);

- ülitundlikkus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS XARELTOT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Xareltot pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget Kõlblik kuni: ja

igal blistril pärast märget EXP. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,

kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Xarelto sisaldab

- Toimeaine on rivaroksabaan. Iga tablett sisaldab 10 mg rivaroksabaani.

- Abiained on:

tableti sisus: mikrokristalne tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, laktoosmonohüdraat,

hüpromelloos, naatriumlaurüülsulfaat, magneesiumstearaat;

polümeerikattes: makrogool 3350, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), raudoksiidi punane

pigment (E172).

Kuidas Xarelto välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tabletid on helepunased, ümmargused, ühel küljel on sõnast BAYER

moodustatud ristiga sümbol ja teisel küljel "10" ning kolmnurk. Need on saadaval blistrites, mis on 5,

10 või 30 tabletiga karpides või üheannuselistes blistrites, mis on 10 x 1 või 100 x 1 tabletiga karpides.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Bayer Pharma AG

13342 Berlin

Saksamaa

Tootja

Bayer Pharma AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

ja

Bayer HealthCare Manufacturing Srl.

Via delle Groane, 126

20024 Garbagnate Milanese

Itaalia