Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Xarelto

ATC Kood: B01AF01
Toimeaine: rivaroxaban
Tootja: Bayer Pharma AG

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xarelto 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rivaroxabanum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg rivaroksabaani.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi, täpsemat teavet vaata pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

5 õhukese polümeerikattega tabletti

10 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

10 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer Pharma AG

13342 Berlin

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/472/001 5 õhukese polümeerikattega tabletid (PVC/PVDC/alumiiniumfooliumist blistrid)

EU/1/08/472/002 10 õhukese polümeerikattega tabletid (PVC/PVDC/alumiiniumfooliumist blistrid)

EU/1/08/472/003 30 õhukese polümeerikattega tabletid (PVC/PVDC/alumiiniumfooliumist blistrid)

EU/1/08/472/004 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid (PVC/PVDC/alumiiniumfooliumist blistrid)

EU/1/08/472/005 5 õhukese polümeerikattega tabletid (PP/alumiiniumfooliumist blistrid)

EU/1/08/472/006 10 õhukese polümeerikattega tabletid (PP/alumiiniumfooliumist blistrid)

EU/1/08/472/007 30 õhukese polümeerikattega tabletid (PP/alumiiniumfooliumist blistrid)

EU/1/08/472/008 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid (PP/alumiiniumfooliumist blistrid)

EU/1/08/472/009 10 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid (PVC/PVDC/alumiiniumfooliumist blistrid)

EU/1/08/472/010 10 x 1 õhukese polümeerikattega tabletid (PP/alumiiniumfooliumist blistrid)

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Xarelto 10 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xarelto 10 mg tabletid

Rivaroxabanum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU