Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Vizarsin

ATC Kood: G04BE03
Toimeaine: sildenafil
Tootja: Krka, d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Vizarsin 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sildenafiiltsitraat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Vizarsin ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Vizarsin´i võtmist

3. Kuidas Vizarsin´i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Vizarsin´i säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON VIZARSIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Vizarsin kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse 5. tüübi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitoriteks.

Vizarsin toimib sel teel, et lõõgastab seksuaalse erutuse ajal suguti veresooni, võimaldades verel

sugutisse voolata. Vizarsin aitab erektsiooni saavutada üksnes koostoimes seksuaalse stimulatsiooniga.

Kui teil ei esine erektsioonihäireid, siis ei tohi te Vizarsin´i kasutada. Vizarsin ei ole mõeldud

kasutamiseks naistel.

Vizarsin on mõeldud kasutamiseks meestel, kellel esinevad erektsioonihäired (erektiilne

düsfunktsioon). Vahel nimetatakse seda seisundit ka impotentsuseks. See on olukord, kui mees ei

suuda saavutada või säilitada seksuaalvahekorraks vajalikku piisavat suguti kõvaduse astet.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE VIZARSIN´i VÕTMIST

Ärge võtke Vizarsin´i

- kui te võtate samaaegselt ravimeid, mida nimetatakse nitraatideks, sest samaaegne kasutamine

võib põhjustada ohtlikku vererõhu langust. Öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda ravimit,

mida sageli tarvitatakse stenokardia (“valu rinnus”) korral. Kui te ei ole selles kindel, siis küsige

nõu oma arstilt või apteekrilt.

- kui te kasutate ravimeid, mida nimetatakse lämmastikmonooksiidi (NO) doonoriks (näiteks

amüülnitraat), sest samaaegne kasutamine võib põhjustada ohtlikku vererõhu langust.

- kui te olete allergiline (ülitundlik) sildenafiili või Vizarsin´i mõne koostisosa suhtes.

- kui teil on tõsine südame- või maksahaigus.

- kui teil on hiljuti olnud insult või südameinfarkt või kui teil on madal vererõhk.

- kui teil on teatud harvaesinevad pärilikud silmahaigused (näiteks retinitis pigmentosa).

- kui teil on kunagi esinenud nägemiskaotus mittearteriitilise eesmise isheemilise optilise

neuropaatia (NAION) tõttu.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Vizarsin

Informeerige oma arsti

- kui teil on sirprakuline aneemia (ebanormaalse kujuga punased verelibled), leukeemia

(verevähk), hulgimüeloom (luuüdivähk).

- kui teil on suguti deformatsioon või Peyronie tõbi.

- kui teil on probleeme südamega. Sellisel juhul peab teie arst põhjalikult kontrollima, kas teie

süda peab seksuaaltegevusest tulenevale täiendavale pingutusele vastu.

- kui teil on mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand või vere hüübivusprobleemid (näiteks

hemofiilia).

- kui teie nägemine äkki halveneb või kaob, lõpetage Vizarsin´i võtmine ja pöörduge kohe arsti

poole.

Vizarsin´i ei tohi kasutada samaaegselt koos teiste suukaudsete või lokaalsete erektsioonihäirete raviks

mõeldud preparaatidega.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Alla 18-aastased isikud ei tohi Vizarsin´i kasutada.

Kasutamine neeru- ja maksahaiguste korral

Informeerige oma arsti, kui teil on neeru- või maksahaigused. Sellisel juhul võib arst pidada vajalikuks

kasutatava Vizarsin´i annuse vähendamist.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Vizarsin võib avaldada mõju teiste ravimite toimele, eelkõige stenokardia (valu rinnus)

leevendamiseks mõeldud ravimite toimele. Kui te mingil põhjusel vajate erakorralist meditsiinilist abi,

siis informeerige teid ravivat tervishoiutöötajat Vizarsin´i kasutamisest ja ajast millal te seda tegite.

Ärge võtke Vizarsin´i koos teiste ravimitega, välja arvatud juhul, kui teie arst ütleb, et võite seda teha.

Ärge võtke Vizarsin´i kui te võtate ravimeid, mida nimetatakse nitraatideks, sest nende ravimite

samaaegne kasutamine võib teil põhjustada potensiaalselt ohtlikku vererõhu langust. Teavitage alati

oma arsti, kui te kasutate mõnda ravimit, mida sageli tarvitatakse stenokardia (“valu rinnus”) korral.

Ärge võtke Vizarsin´i, kui te kasutate ravimeid, mida nimetatakse lämmastikmonooksiidi (NO)

doonoriteks (näiteks amüülnitraat), sest samaaegne kasutamine võib põhjustada ohtlikku vererõhu

langust.

Kui te võtate selliseid ravimeid nagu proteaasi inhibiitorid (näiteks HIV-viiruse korral), võib teie arst

alustada ravi väikseima Vizarsin´i annusega (25 mg).

Mõnedel patsientidel, kes saavad alfa-blokaatorravi kõrge vererõhu või eesnäärme suurenemise ravi,

võib esineda uimasust või pearinglust, mis võivad olla põhjustatud kiirel maha istumisel või püsti

tõusmisel vererõhu langusest. Teatud patsientidel on esinenud neid sümptomeid Vizarsin´i võtmisel

koos alfa-blokaatoritega. See esineb kõige tõenäolisemalt 4 tunni jooksul pärast Vizarsin´i võtmist.

Nende sümptomite esinemise tõenäosuse vähendamiseks peate enne, kui alustate Vizarsin´i võtmist,

kasutama regulaarselt ööpäevases annuses oma alfa-blokaatorit. Arst võib alustada teie ravi Vizarsin´i

väikseima annusega (25 mg).

Vizarsin´i võtmine koos toidu ja joogiga

Vizarsin´i võib võtta koos toiduga või ilma. Te võite täheldada, et Vizarsin´i toime saabub hiljem, kui

te võtate seda koos rohke toiduga.

Alkoholi tarvitamine võib ajutiselt pärssida teie erektsioonivõimet. Et saada ravimist maksimaalset

kasu, ärge tarvitage enne Vizarsin´i võtmist suures koguses alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Vizarsin ei ole mõeldud kasutamiseks naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vizarsin võib põhjustada pearinglust ja nägemishäireid. Seetõttu peate enne autojuhtimist ja masinate

kasutamist veenduma, kuidas te ravile Vizarsin´iga reageerite.

Oluline teave mõningate Vizarsin´i koostisainete suhtes

Vizarsin sisaldab laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, peate te enne

ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS VIZARSIN´i VÕTTA

Võtke Vizarsin´i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu

oma arsti või apteekriga. Tavaline algannus on 50 mg.

Vizarsin´i ei tohi kasutada sagedamini kui üks kord ööpäevas.

Vizarsin´i tablett tuleb sisse võtta umbes üks tund enne planeeritavat seksuaalvahekorda. Tablett

neelatakse tervelt koos klaasi veega.

Kui teil on tunne, et Vizarsin´i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Vizarsin aitab saavutada erektsiooni üksnes koostoimes seksuaalse stimulatsiooniga. Ajavahemik, mis

kulub Vizarsin´i tableti sissevõtmisest kuni toime saabumiseni on individuaalne, kuid tavaliselt jääb

0,5...1 tunni vahemikku. Kui Vizarsin´i võetakse koos toiduga, võib preparaadi toime algus hilineda.

Kui Vizarsin ei aita teil erektsiooni saavutada või kui erektsioon ei kesta seksuaalvahekorra jaoks

piisavalt kaua, informeerige sellest oma arsti.

Kui te võtate Vizarsin´i rohkem kui ette nähtud

Kõrvaltoimete esinemissagedus ja raskusaste võivad suureneda. Annused üle 100 mg ei suurenda

Vizarsin´i tõhusust.

Ärge võtke suuremat Vizarsin´i annust, kui arst on teile määranud.

Kui te võtate eksikombel rohkem tablette, kui ette nähtud, siis võtke ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Vizarsin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed

on tavaliselt kerged kuni mõõdukad ja kestavad lühikest aega.

Kui teil tekib vahekorra ajal või järel valu rinnus:

- Olge poolistuvas asendis ja püüdke rahuneda.

- Ärge võtke valu leevendamiseks nitraate.

- Võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kõik ravimid, sealhulgas Vizarsin, võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Kui pärast Vizarsin´i

võtmist tekib mõni alljärgnevatest sümptomitest, pöörduge kohe oma arsti poole: äkiline

õhupuudustunne, hingamisraskus või pearinglus, laugude, näo, huulte või kõripiirkonna turse.

Pärast Vizarsin´i võtmist on mõnedel juhtudel täheldatud kestvat ja mõnikord ka valulikku erektsiooni.

Kui teie erektsioon kestab üle 4 tunni, siis pöörduge kohe arsti poole.

Kui teie nägemine äkki halveneb või kaob, siis lõpetage Vizarsin´i kasutamine ja pöörduge kohe arsti

poole.

Väga sage kõrvaltoime (esineb tõenäoliselt rohkem kui 1 patsiendil 10-st) on peavalu.

Sagedased kõrvaltoimed (esineb tõenäoliselt 1 kuni 10-l patsiendil 100-st): näopunetus, seedehäire,

nägemishäired (nagu värvivarjund nägemiskujutusel, valgustundlikkus, ähmane nägemine või

nägemisteravuse vähenemine), ninakinnisus ja pearinglus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb tõenäoliselt 1 kuni 10-l patsiendil 1000-st): oksendamine,

nahalööve, silmapõhja verejooks, silmade ärritus, verd täisvalgunud silmad/punased silmad, silmavalu,

kahelinägemine, ebatavaline tunne silmas, ebaregulaarne või kiire südamepekslemine, lihasvalu,

unisus, puutetundlikkuse vähenemine, peapööritus, kõrvade kumisemine, iiveldus, suukuivus, valu

rinnus ja väsimus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esineb tõenäoliselt 1 kuni 10-l patsiendil 10000-st): kõrge vererõhk,

madal vererõhk, minestamine, insult, ninaverejooks ja äkiline kuulmise nõrgenemine või kuulmise

kadu.

Turustamisjärgselt on teatatud veel järgmistest kõrvaltoimetest: südamepekslemine, valu rinnus,

äkksurm, südameatakk või ajutised aju-vereringe häired. Enamikul, aga mitte kõigil juhtudel, oli antud

patsientidel tegemist juba varasemalt esinenud südameprobleemidega. Seetõttu ei ole võimalik öelda,

kas need juhud olid otseselt sildenafiilist tingitud või mitte. Lisaks sellele on täheldatud veel

konvulsioone või krampe ja tõsiseid nahareaktsioone, mida iseloomustavad lööve;villid, kestendav

nahk ja valu, mis vajavad viivitamatut arstiabi.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. KUIDAS VIZARSIN´i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Vizarsin´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Vizarsin sisaldab

- Toimeaine on sildenafiil. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg sildenafiili

(tsitraadina).

- Abiained on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, veevaba kaltsiumvesinikfosfaat,

kroskarmelloosnaatrium, hüpromelloos (E464), magneesiumstearaat.

Kilekate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), triatsetiin.

Kuidas Vizarsin välja näeb ja pakendi sisu

Vizarsin 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged, piklikud ja tähistusega „25” ühel küljel.

Vizarsin 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval 1 kaupa blistris ja karbis ning 4 x 1,

8 x 1 ja 12 x 1 kaupa perforeeritud üksikannuselises blisterpakendis ja karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.