Toncils eucalyptus-anise-menthol - loseng (5mg +2mg)

ATC Kood: R02AA83
Toimeaine: kloorheksidiin +bensokaiin
Tootja: VITABALANS OY

Artikli sisukord

TONCILS EUCALYPTUS-ANISE-MENTHOL
loseng (5mg +2mg)


TONCILS EUCALYPTUS-ANISE-MENTHOL_1139521_PIL_11395211x1

Pakendi infoleht: teave kasutajale

TONCILS Eucalyptus-Anise-Menthol, eukalüpti-, aniisi- ja mentoolimaitselised losengid

TONCILS Blackcurrant, mustsõstramaitselised losengid TONCILS Lemon, sidrunimaitselised losengid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

-Hoia infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

-Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Siit infolehelt leiad:

1.Mis ravim on Toncils losengid ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Toncils losengi kasutamist

3.Kuidas Toncils losengi kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas säilitada Toncils losenge

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Toncils loseng ja milleks seda kasutatakse?

Toncils losengid (imemistabletid) desinfitseerivad ja tuimestavad suud ja neelu. Kloorheksidiin on laia toimega desinfitseeriv aine, mis toimib kõikidesse tähtsamatesse mikroorganismidesse suus. Kloorheksidiin on efektiivne vahend grammpositiivsete ja –negatiivsete bakterite, pärmseente, dermatofüütide ja lipofiilsete viiruste vastu. Kloorheksidiin ei mõju bakteri eostele.

Bensokaiin on paikne tuimesti, mille toime algab kohe ja kestab 5…15 minutit.

2. Mida on vaja teada enne Toncilsi kasutamist?

Rasedus ja imetamine

Preparaati võib kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Liiklusvahendi juhtimine ja masinate kasutamine

Toncils losengid ei mõjuta liiklusvahendi juhtimise ja masinate kasutamise võimet.

Teised ravimid ja alkohol

Koostoimeid teiste ravimite või alkoholiga ei ole kirjeldatud. Kloorheksidiin on sobimatu hambapastades esinevate anioonsete ühenditega, seetõttu pole soovitatav Toncils losenge kasutada vähemalt 30 minutit pärast hammaste pesemist.

Tähelepanu!

Toncils losengid pole efektiivsed streptokokkidest põhjustatud mandlipõletiku korral.

3. Kuidas ravimit kasutada?

Täiskasvanud: 1 loseng 4…8 korda päevas. 7…15-aastased lapsed: ½ losengi 4…8 korda päevas.

Alla 7-aastased lapsed võivad Toncils losenge kasutada vaid arsti soovitusel. Loseng lahustub aeglaselt suus.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kloorheksidiin võib pikaajalisel kasutamisel põhjustada keele, hammaste ja hambatäidiste värvuse muutust, mis kaob peale ravimi kasutamise lõpetamist. Kasutamise alguses võib esineda maitsetundlikkuse häireid ja kõrvetustunnet suus. On kirjeldatud kloorheksidiini põhjustatud allergiat ja anafülaktilist reaktsiooni, kuid need kõrvaltoimed on väga harvad.

Bensokaiin võib põhjustada lokaalset allergilist reaktsiooni. Muus süsteemsed reaktsioonid on harvad. Methemoglobineemiat võib harva esineda lastel, kellel on limaskestade haavandtõbi.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas säilitada Toncils losenge?

Hoida temperatuuril kuni +25ºC. Hoida blistreid originaalpakendis. Hoida niiskuse eest kaitstult Kõlblikkusaeg on trükitud pakendile, pärast kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS!

Ravimit ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Toncils sisaldab

Toimeained on kloorheksidiinvesinikkloriid ja bensokaiin. Üks loseng (imemistablett) sisaldab 5 mg kloorheksidiinvesinikkloriidi ja 2 mg bensokaiini.

Abiained on eukalüpti õli, aniisi õli ja levomentool/ mustsõstra aroom (aroomiaine, maisi maltodekstriin, suhkur, glütserüültriatsetaat (E 1518), akaatsiakummi (E 414), rasvhapete mono- ja triglütseriidide mono- ja diatsetüültartaarhappe estrid (E 472e), ränidioksiid (E 551), propüleenglükool (E 1520), trietüültsitraat (E 1505), keskmise ahela triglütseriidid) /sidruni aroom (aroomiaine, maisi maltodekstriin, suhkur, akaatsiakummi (E 414), rasvhapete mono- ja triglütseriidide mono- ja diatsetüültartaarhappe estrid (E 472e), ränidioksiid (E 551) (olenevalt preparaadist), ksülitool (E 967), sorbitool (E 420), aspartaam (E 951), mikrokristalne tselluloos, makrogool 6000, kopovidoon, karamelloosnaatrium, magneesiumoksiid, magneesiumstearaat, aerosiil.

Kuidas Toncils välja näeb ja pakendi sisu

TONCILS Blackcurrant ja TONCILS Lemon: Valge, hallikate ja kollakate täpikestega, ümar ja lame poolitusjoonega loseng diameetriga 15 mm.

TONCILS Eucalyptus-Anise-Menthol :Valge, ümar ja lame poolitusjoonega loseng diameetriga 15 mm.

Pakendi suurus: 24 losengi blistris.

Müügiloa hoidja ja tootja

Vitabalans Oy,

Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Vitabalans Pharma OÜ, Hõbekuuse 26, 12111 Tallinn.- Tel. +372 6230018

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2012


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Toncils Blackcurrant, 5 mg +2 mg, losengid

Toncils Eucalyptus-Anise-Menthol, 5 mg +2 mg, losengid

Toncils Lemon, 5 mg +2 mg, losengid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Kloorheksidiindivesinikkloriid 5 mg, bensokaiin 2 mg.

INN. Chlorhexidinum, benzocainum

Abiained vt. 6.1.

Ksülitool, sorbitool, aspartaam.

3.RAVIMVORM

Loseng (imemistablett).

Toncils Blackcurrant, Toncils Lemon: valge, hallikate ja kollakate täpikestega, ümar ja lame poolitusjoonega loseng. Diameeter 15 mm.

Toncils Eucalyptus-Anise-Menthol: valge, ümar ja lame poolitusjoonega loseng. Diameeter 15 mm.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Antiseptilise ja tuimestava vahendina suu- ja neelupõletike korral.

4.2Annustamine

Täiskasvanud: 1 loseng 4…8 korda päevas. 7...15-aastased lapsed: ½ losengi 4…8 korda päevas.

Alla 7-aastased lapsed võivad TONCILSi kasutada vaid arsti soovitusel. Loseng lahustub aeglaselt suus.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus kloorheksidiini või bensokaiini suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud

TONCILS ei toimi streptokokkidest põhjustatud tonsilliidi puhul.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kloorheksidiin on sobimatu hambapastades esinevate anioonsete ühenditega, seetõttu pole soovitatav Toncils losenge kasutada vähemalt 30 minutit pärast hammaste pesemist.

4.6Fertiilsus rasedus ja imetamine

Preparaati võib raseduse ja imetamise ajal kasutada.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

TONSILS losengil ei ole täheldatud auto juhtimist või masinatega töötamist takistavat toimet.

4.8Kõrvaltoimed

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Kloorheksidiin:

Immuunsüsteemi häired

Väga harv: On kirjeldatud põhjustatud allergiat ja anafülaktilist reaktsiooni.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Väga sage: Võib pikaajalisel kasutamisel põhjustada keele, hammaste ja hambatäidise värvi muutust, mis kaob pärast selle kasutamise lõpetamist.

Kasutamise alguses võib esineda maitsetundlikkuse häireid ja kõrvetustunnet suus.

Bensokaiin:

Vere ja lümfisüsteemi häired

Harv: Methemoglobineemiat võib esineda lastel, kellel on limaskestade haavandtõbi.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv: Võib põhjustada lokaalset allergilist reaktsiooni ja kirjeldatud on ka anafülaktilist reaktsiooni.

4.9Üleannustamine

Ei ole teada ühtegi üleannustamise juhtu.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1.Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Neeluhaiguste ravis kasutatavad preparaadid. ATC kood: R02AA83

Koorheksidiin laguneb organismis biguaniidideks. See on laia toimega desinfektant, mis toimib kõikidesse tähtsamatesse mikroorganismidesse suus. Kloorheksidiin on efektiivne vahend grampositiivsete- ja negatiivsete bakterite, pärmseente, dermatofüütide ja lipofiilsete viiruste vastu. Kloorheksidiin ei mõju bakteri eostele.

Bensokaiin on ester-tüüpi lokaalanesteetikum. Selle lokaalanesteetiline toime algab kohe ja kestab 5...15 minutit.

5.2Farmakokineetilised omadused

Kloorheksidiin seostub kergesti anioonsete alustega ja vabaneb sealt aeglaselt. Kloorheksidiini imendumine seedetrakrist on madal ja veres ei ole selle sisaldust võimalik määrata. Uuringud

suukaudsel manustamisel märgistatud kloorheksidiini molekulidega näitavad, et vaid 0,2% kloorheksidiinist eritub uriiniga, ülejäänu roojaga.

Bensokaiin lahustub väga halvasti vedelikes, mille pH väärtus on sarnane kehavedelikega. Bensokaiin imendub limaskestade kaudu halvasti ja aeglaselt ning süsteemseid toimeid ei ole ilmnenud või jäävad need alla määratavuse piiri.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Pole rakendatav.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Toncils Blackcurrant; Toncils Lemon: Mustsõstra aroom (aroomiaine, maisi maltodekstriin, suhkur, glütserüültriatsetaat (E 1518), akaatsiakummi (E 414), rasvhapete mono- ja triglütseriidide mono- ja diatsetüültartaarhappe estrid (E 472e), ränidioksiid (E 551), propüleenglükool (E 1520), trietüültsitraat (E 1505), taimeõli) või sidruni aroom (aroomiaine, maisi maltodekstriin, suhkur, akaatsiakummi (E 414), rasvhapete mono- ja triglütseriidide mono- ja diatsetüültartaarhappe estrid (E 472e), ränidioksiid (E 551) (olenevalt preparaadist), ksülitool (E 967), sorbitool (E 420), aspartaam (E 951), mikrokristalne tselluloos, makrogool 6000, kopovidoon, naatriumkarmelloos, magneesiumoksiid, magneesiumstearaat, aerosiil.

Toncils Eucalyptus-Anise-Menthol: Aniisiõli, levomentool, eukalüptiõli, ksülitool (E 967), sorbitool (E 420), aspartaam (E 951), mikrokristalne tselluloos, makrogool, kopovidoon, naatriumkarmelloos, magneesiumoksiid, magneesiumstearaat, aerosiil.

6.2Sobimatus

Vt 4.5.

6.3Kõlblikkusaeg

Toncils Blackcurrant: 2 aastat.

Toncils Eucalyptus-Anise-Menthol: 2 aastat.

Toncils Lemon: 2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida blistreid originaalpakendis. Hoida niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Toncils Blackcurrant: 24 losengi blistris (Al/PVC/PVdC)

Toncils Eucalyptus-Anise-Menthol: 24 losengi blistris (Al/PP)

Toncils Lemon: 24 losengi blistris (Al/PVC/PVdC)

6.6Kasutamisjuhend

TONCILSi võib kasutada alles 30 minutit pärast hammaste pesemist (vt lõik 4.5).

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Vitabalans OY, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Soome.

8.MÜÜGILOA NUMBRID

Toncils Blackcurrant: 382602

Toncils Lemon: 382402

Toncils Eucalyptus-Anise-Menthol: 270299

9.MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/ MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Toncils Blackcurrant: 1.04.2002/1.03.2012

Toncils Lemon: 1.04.2002/1.03.2012

Toncils Eucalyptus-Anise-Menthol: 26.08.2005/1.03.2012

10.TEKSTI OSALISE MUUTMISE KUUPÄEV

märts 2016