Toncils eucalyptus-anise-menthol - loseng (5mg +2mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R02AA83
Toimeaine: kloorheksidiin +bensokaiin
Tootja: VITABALANS OY

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

TONCILS Eucalyptus-Anise-Menthol, eukalüpti-, aniisi- ja mentoolimaitselised losengid

TONCILS Blackcurrant, mustsõstramaitselised losengid TONCILS Lemon, sidrunimaitselised losengid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoia infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Siit infolehelt leiad:

 1. Mis ravim on Toncils losengid ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Toncils losengi kasutamist
 3. Kuidas Toncils losengi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas säilitada Toncils losenge
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Toncils loseng ja milleks seda kasutatakse?

Toncils losengid (imemistabletid) desinfitseerivad ja tuimestavad suud ja neelu. Kloorheksidiin on laia toimega desinfitseeriv aine, mis toimib kõikidesse tähtsamatesse mikroorganismidesse suus. Kloorheksidiin on efektiivne vahend grammpositiivsete ja –negatiivsete bakterite, pärmseente, dermatofüütide ja lipofiilsete viiruste vastu. Kloorheksidiin ei mõju bakteri eostele.

Bensokaiin on paikne tuimesti, mille toime algab kohe ja kestab 5…15 minutit.

Mida on vaja teada enne Toncilsi kasutamist?

Rasedus ja imetamine

Preparaati võib kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Liiklusvahendi juhtimine ja masinate kasutamine

Toncils losengid ei mõjuta liiklusvahendi juhtimise ja masinate kasutamise võimet.

Teised ravimid ja alkohol

Koostoimeid teiste ravimite või alkoholiga ei ole kirjeldatud. Kloorheksidiin on sobimatu hambapastades esinevate anioonsete ühenditega, seetõttu pole soovitatav Toncils losenge kasutada vähemalt 30 minutit pärast hammaste pesemist.

Tähelepanu!

Toncils losengid pole efektiivsed streptokokkidest põhjustatud mandlipõletiku korral.

Kuidas ravimit kasutada?

Täiskasvanud: 1 loseng 4…8 korda päevas. 7…15-aastased lapsed: ½ losengi 4…8 korda päevas.

Alla 7-aastased lapsed võivad Toncils losenge kasutada vaid arsti soovitusel. Loseng lahustub aeglaselt suus.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kloorheksidiin võib pikaajalisel kasutamisel põhjustada keele, hammaste ja hambatäidiste värvuse muutust, mis kaob peale ravimi kasutamise lõpetamist. Kasutamise alguses võib esineda maitsetundlikkuse häireid ja kõrvetustunnet suus. On kirjeldatud kloorheksidiini põhjustatud allergiat ja anafülaktilist reaktsiooni, kuid need kõrvaltoimed on väga harvad.

Bensokaiin võib põhjustada lokaalset allergilist reaktsiooni. Muus süsteemsed reaktsioonid on harvad. Methemoglobineemiat võib harva esineda lastel, kellel on limaskestade haavandtõbi.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kuidas säilitada Toncils losenge?

Hoida temperatuuril kuni +25ºC. Hoida blistreid originaalpakendis. Hoida niiskuse eest kaitstult Kõlblikkusaeg on trükitud pakendile, pärast kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS!

Ravimit ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Toncils sisaldab

Toimeained on kloorheksidiinvesinikkloriid ja bensokaiin. Üks loseng (imemistablett) sisaldab 5 mg kloorheksidiinvesinikkloriidi ja 2 mg bensokaiini.

Abiained on eukalüpti õli, aniisi õli ja levomentool/ mustsõstra aroom (aroomiaine, maisi maltodekstriin, suhkur, glütserüültriatsetaat (E 1518), akaatsiakummi (E 414), rasvhapete mono- ja triglütseriidide mono- ja diatsetüültartaarhappe estrid (E 472e), ränidioksiid (E 551), propüleenglükool (E 1520), trietüültsitraat (E 1505), keskmise ahela triglütseriidid) /sidruni aroom (aroomiaine, maisi maltodekstriin, suhkur, akaatsiakummi (E 414), rasvhapete mono- ja triglütseriidide mono- ja diatsetüültartaarhappe estrid (E 472e), ränidioksiid (E 551) (olenevalt preparaadist), ksülitool (E 967), sorbitool (E 420), aspartaam (E 951), mikrokristalne tselluloos, makrogool 6000, kopovidoon, karamelloosnaatrium, magneesiumoksiid, magneesiumstearaat, aerosiil.

Kuidas Toncils välja näeb ja pakendi sisu

TONCILS Blackcurrant ja TONCILS Lemon: Valge, hallikate ja kollakate täpikestega, ümar ja lame poolitusjoonega loseng diameetriga 15 mm.

TONCILS :Valge,Eucalyptus-Anise-Menthol ümar ja lame poolitusjoonega loseng diameetriga 15 mm.

Pakendi suurus: 24 losengi blistris.

Müügiloa hoidja ja tootja

Vitabalans Oy,

Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Vitabalans Pharma OÜ, Hõbekuuse 26, 12111 Tallinn.- Tel. +372 6230018

Infoleht on viimati kooskõlastatud märtsis 2012