Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Sulfametizol nycomed 4% - silmatilgad, lahus 4% n1 - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: S01AB01
Toimeaine: Sulfamethizole
Tootja: Takeda Pharma AS

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Sulfametizol Nycomed 4%, silmatilgad, lahus

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml lahust sisaldab 40 mg sulfametisooli (sulfametisoolnaatriumina).

INN. SULFAMETHIZOLUM

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Bakteriaalsete silmapõletike lühiajaline ravi.

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud: 5…6 korda ööpäevas silma tilgutada.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kui põletikunähud ei taandu paari päevaga, peab patsient pöörduma silmaarsti poole.

Kui te kannate kontaktläätsi, siis ärge kasutage neid silmapõletiku korral ja Sulfametizol Nycomed-i kasutamise ajal.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Võib kasutada.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8Kõrvaltoimed

Kontaktallergia.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Kuna süsteemne toime praktiliselt puudub, ei ole üleannustamisnähtude teke tõenäoline.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: sulfoonamiidid, ATC-kood: S01AB01

Sulfametisool on p-aminobensoehappe analoog, mis p-aminobensoehappega konkureerides takistab viimase lülitumist bakterite poolt sünteesitava foolhappe koostisesse. Sulfametisool toimib bakteriostaatiliselt enamikesse grampositiivsetesse bakteritesse, gramnegatiivsetesse diplokokkidesse ja batsillidesse. Toime on tugevam bakterite kasvufaasis.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Süstevesi, dinaatriumedetaat.

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

1 aasta.

Pärast pudeli esmakordset avamist võib kasutada 1 kuu vältel.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

5 ml plastikpudelis.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

Põlva 63308

Eesti

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 17.12.1999

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.01.2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015