Ramdacordia - kõvakapsel (5mg +10mg)

ATC Kood: C09BB07
Toimeaine: ramipriil +amlodipiin
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

RAMDACORDIA
kõvakapsel (5mg +10mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ramdacordia, 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 5 mg/5 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 10 mg/5 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 5 mg/10 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 10 mg/10 mg, kõvakapslid

Ramipriil, amlodipiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ramdacordia ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ramdacordia kasutamist

3.Kuidas Ramdacordiat kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Ramdacordiat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Ramdacordia ja milleks seda kasutatakse

Ramdacordia sisaldab kahte toimeainet, ramipriili ja amlodipiini. Ramipriil kuulub AKE (angiotensiini konverteeriva ensüümi) inhibiitoriteks nimetatavate ravimite rühma, amlodipiin kuulub kaltsiumikanali blokaatoriteks nimetatavate ravimite rühma.

Ramipriili toime:

vererõhu tõusu põhjustada võivate ainete tootmise pärssimine organismis

veresoonte lõõgastamine ja laiendamine

organismi verega varustamise lihtsustamine südame jaoks.

Amlodipiini toime:

veresoonte lõõgastamine ja laiendamine.

Ramdacordiat saab kasutada kõrge vererõhu (hüpertensioon) raviks patsientidel, kellel nende toimeainete samade annuste üheaegne manustamine tagab piisava vererõhu languse.

2. Mida on vaja teada enne Ramdacordia kasutamist

Ärge kasutage Ramdacordiat:

-kui olete ramipriili või amlodipiini (toimeained), mõne teise dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumikanali blokaatori või AKE inhibiitori või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Allergilise reaktsiooni võimalikeks tunnusteks on lööve, neelamis- või hingamisraskused ja huulte, näo, kurgu või keele turse;

-kui teie südametegevus on ägeda südamerabanduse järel korrapäratu ja pärsitud;

-kui olete olnud šokis, sh ägedast südamepuudulikkusest põhjustatud šokis;

-kui teil on tõsine verevoolu takistus südame vasakust vatsakesest (nt raskekujuline aordi stenoos);

1/9

-kui teil on kunagi varem esinenud tõsist allergilist reaktsiooni nimega „angioödeem“. Sümptomiteks on muuhulgas sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), punased laigud kätel, jalalabadel ja kõril, kurgu ning keele turse, turse silmade ja huulte ümber, hingamis- ning neelamisraskused;

-kui te vajate dialüüsi või mis tahes teist tüüpi vere filtreerimist. Kasutatavast masinast sõltuvalt ei pruugi ravi Ramdacordiaga teile sobida;

-kui teil on neeruprobleeme, mille korral teie neerude verevarustus on piiratud (neeruarteri stenoos);

-kui teil on diabeet või halvenenud neerufunktsioon ja kui teid ravitakse vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni;

-viimase 6 raseduskuu vältel (vt lõik „Rasedus ja imetamine“ allpool);

-kui teie vererõhk on ebatavaliselt madal või kõikuv. Seda oskab hinnata teie arst.

Ärge kasutage Ramdacordiat juhul, kui midagi ülaltoodust kehtib teie suhtes. Kahtluste korral pidage enne Ramdacordia kasutamist nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ramdacordia kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui te olete eakas;

-kui teil on probleeme südame, maksa või neerudega;

-kui teil on risk südame või aju verevarustuse häirete tekkeks ägeda vererõhulanguse korral;

-kui te olete kaotanud suure hulga organismis sisalduvatest sooladest või vedelikest (seoses oksendamise, kõhulahtisuse, tavapärasest intensiivsema higistamise, madala soolasisaldusega dieedi, diureetikumide [vett väljutavad tabletid] pikaajalise manustamise või dialüüsiga);

-kui te vajate desensibiliseerivat ravi allergia vähendamiseks mesilaste või herilaste nõelamise suhtes;

-kui teid ootab ees anesteesia (tuimestus).

See võib seonduda operatsiooni või hambaraviga. Nõutav võib olla Ramdacordia kasutamise lõpetamine üks päev enne protseduuri – pidage nõu oma arstiga;

-kui teie veres on kaaliumitase kõrge (nähtav veretestide tulemustes);

-kui teil on mõni kollageen-veresoonehaigus, näiteks skleroderma või süsteemne erütematoosne luupus;

-kui te olete tumedanahaline.

Teil on suurem risk järgnevateks:

sügavamate nahakihtide järsk, enamasti valulik tõsine paistetus, peamiselt näopiirkonnas;

ramipriili toime vähenemine;

-kui teil on köha.

Teavitage oma arsti, kui see peaks ägenema;

-kui te võtate kõrge vererõhu raviks mis tahes järgmist ravimit:

angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB-id) (teatakse ka kui sartaane, näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on diabeediga seotud neeruprobleemid;

aliskireen.

Teie arst võib teil regulaarselt kontrollida neerufunktsiooni, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Ramdacordiat“;

-te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Ramdacordia kasutamine ei ole soovitatav esimese 3 raseduskuu jooksul ning võib alates 3. raseduskuust loodet tõsiselt kahjustada (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Kui midagi eeltoodutest kehtib teie suhtes (või teil on selles osas kahtlusi), pidage enne Ramdacordia kasutatamist nõu oma arstiga.

On soovitatav, et teie arst jälgib teie veres valgeliblede arvu. Sagedasem jälgimine on soovitatav:

-ravi alguses

-neerufunktsiooni langusega või kollageen-veresoonehaigusega patsientidel või

-vere punaliblede arvu mõjutavate ravimite kasutamisel.

2/9

Lapsed ja noorukid

Ramdacordia kasutamine ei ole soovitatav laste ja alla 18 aasta vanuste noorukite ravis, sest antud vanuserühma kohta puudub teave.

Muud ravimid ja Ramdacordia

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Ramdacordia võib mõjutada mõningate teiste ravimite toimet. Niisamuti võivad mõningad ravimid mõjutada Ramdacordia toimet.

Palun öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda alltoodud ravimitest. Need võivad nõrgendada Ramdacordia toimet:

-ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), nagu ibuprofeen, indometatsiin või atsetüülsalitsüülhape);

-ravimid, mida kasutatakse madala vererõhu, šoki, südamepuudulikkuse, astma või allergiate raviks, näiteks efedriin, noradrenaliin, adrenaliin, isoproterenool, dobutamiin või dopamiin. Teie arst peab kontrollima teie vererõhku;

-rifampitsiin (tuberkuloosi raviks kasutatav antibiootikum);

-naistepuna (depressioonivastaseks raviks kasutatav taimne ravim).

Palun öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda alltoodud ravimitest. Manustamisel koos Ramdacordiaga võivad need suurendada kõrvaltoimete tekkimise ohtu:

-ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), nagu ibuprofeen või indometatsiin ja atsetüülsalitsüülhape);

-vähiravimid (kemoteraapia);

-temsiroliimus (vähiravim);

-everoliimus (siiriku äratõukereaktsiooni vältimiseks);

-diureetikumid (vett väljutavad ravimid), nagu furosemiid;

-vererõhku alandavad ravimid.

Teie arst võib pidada vajalikuks muuta teie annust ja/või rakendada muid ettevaatusabinõusid: kui te võtate angiotensiin II retseptori blokaatoreid (ARB-id) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Ramdacordiat“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);

-klaritromütsiin (bakteriaalsete infektsioonide raviks);

-ravimid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust, näiteks:

-spironolaktoon, triamtereen, amiloriid (teatud tüüpi vett väljutavad ravimid);

-kaaliumisoolad;

-hepariin (vere vedeldamiseks);

-trimetoprim ja kotrimoksasool (bakteriaalsete infektsioonide raviks);

-tsüklosporiin, takroliimus (kasutatakse keha immuunreaktsioonide kontrollimiseks,

võimaldavad teie organismil omaks võtta siiratud organi).

Nende ravimite samaaegsel manustamisel on nõutav hoolikas järelevalve vere kaaliumisisalduse üle;

-põletikuvastased steroidid, näiteks prednisoloon;

-allopurinool (kasutatakse kusihappesisalduse vähendamiseks veres);

-prokaiinamiid (südame rütmihäirete ravim);

-ravimid, mis võivad mõjutada vererakkude arvu;

-ketokonasool, itrakonasool (kasutatakse seennakkuste raviks);

-erütromütsiin (antibiootikum teatud bakteriaalsete infektsioonide raviks);

-ritonaviir (kasutatakse HIV nakkusega patsientide raviks);

-diltiaseem (teatud südamehaiguste ja kõrge vererõhu raviks).

Palun öelge oma arstile, kui kasutate mõnda alltoodud ravimitest. Ramdacordia võib neid mõjutada:

-diabeediravimid, nagu veresuhkru taset langetavad suukaudsed ravimid ja insuliin. Ramdacordia võib teie veresuhkru taset langetada. Jälgige oma veresuhkru taset Ramdacordia kasutamise ajal hoolikalt;

-liitium (vaimsete häirete raviks).

3/9

Ramdacordia võib suurendada teie vere liitiumisisaldust. Teie arst jälgib hoolikalt teie liitiumisisaldust.

Kui mõni eeltoodutest kehtib teie suhtes (või teil on selles osas kahtlusi), pidage enne Ramdacordia kasutamist nõu oma arstiga.

Ramdacordia koos toidu, joogi ja alkoholiga

-Alkoholi tarbimine Ramdacordia kasutamise ajal võib põhjustada pearinglust või uimasust. Pidage nõu oma arstiga, milliste alkoholikoguste tarbimine on lubatud Ramdacordia kasutamise ajal, sest vererõhu alandamiseks kasutatavatel ravimitel ja alkoholil võib olla aditiivne toime.

-Ramdacordiat võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Te peate ütlema oma arstile, kui arvate, et olete rase (või võite jääda rasedaks).

Te ei peaks kasutama Ramdacordiat esimese 12 rasedusnädala jooksul ja kindlasti ei tohi te seda ravimit kasutada pärast 13. rasedusnädalat, sest kasutamine raseduse ajal võib loodet tõsiselt kahjustada. Kui te rasestute Ramdacordia kasutamise ajal, teavitage otsekohe oma arsti.

Raseduse planeerimisel tuleb üle minna sobivale alternatiivsele ravile.

Te ei peaks kasutama Ramdacordiat rinnaga toitmise ajal.

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ramdacordia võtmisega võib kaasneda pearinglus. See on tõenäolisem juhul, kui alustate Ramdacordia võtmist või alustate suurema annuse võtmist. Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega kasutage mingeid masinaid ega tööriistu.

Ramdacordia 5 mg/10 mg ja 10 mg/10 mg sisaldab asorubiini (E122)

Asorubiin (E122) võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Ramdacordia 5 mg/5 mg ja 10 mg/5 mg sisaldab värvainet võlupunane AC (E129)

Võlupunane AC (E129) võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3.Kuidas Ramdacordiat kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi võtmine

-Võtke seda ravimit suukaudselt igal päeval samal ajal, koos toiduga või ilma.

-Neelake kõvakapslid alla tervelt koos vedelikuga.

-Ärge purustage ega närige kõvakapsleid.

Kui palju võtta

-Tavapäraseks annuseks on üks kapsel arsti poolt ettekirjutatud toimeainete kogusega.

-Mõjust olenevalt võib teie arst annust vähendada või suurendada.

-Maksimaalne annus on üks 10 mg/10 mg kapsel üks kord ööpäevas.

Eakad

Väga eakate ja põdurate patsientide korral ei ole Ramdacordia kapslite manustamine soovitatav.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ramdacordia kasutamine ei ole soovitatav laste ja alla 18 aasta vanuste noorukite raviks ohutuse ning efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

4/9

Kui teil on tunne, et selle ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te kasutate Ramdacordiat rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe arsti poole või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Ärge juhtige ise autot – paluge kellelgi abi või kutsuge kiirabi. Võtke ravimi pakend kaasa, et arst teaks, mis ravimit te kasutasite.

Kui te unustasite Ramdacordiat kasutada

Kui üks annus peaks vahele jääma, jätkake tavapäraselt järgmise annusega. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Ramdacordia kasutamise

Ärge lõpetage ravimi võtmist järsult ega muutke annust eelnevalt oma arstiga nõu pidamata, sest teie haigusseisund võib halveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Ramdacordia võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole, kui märkate mõnda alltoodud tõsistest kõrvaltoimetest – te võite vajada kiiret meditsiinilist ravi:

-näo, huulte või kurgu paistetus, mis raskendab neelamist või hingamist, sügelus ja lööbed. See võib olla tõsine allergiline reaktsioon Ramdacordia suhtes;

-raskekujulised nahareaktsioonid, sealhulgas lööve, haavandid suus, olemasoleva nahahaiguse süvenemine, naha punetamine, villide teke või naha ketendamine (nagu Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs või multiformne erüteem).

Teavitage kohe oma arsti, kui teil tekib:

-südame löögisageduse tõus, ebakorrapärased või tugevad südamelöögid (palpitatsioonid), valu rindkeres, pigistustunne rindkeres või tõsisemad probleemid, sh südamerabandus ja insult;

-õhupuudus või köha.

Need võivad viidata kopsuprobleemidele;

-kalduvus verevalumite tekkeks, tavapärasest kauakestvam veritsemine, mis tahes märgid verejooksust (nt verejooks igemetest), punakaslillad täpid või laigud nahal või tavapärasest suurem vastuvõtlikkus nakkustele, kurguvalu ja palavik, väsimustunne, minestamine, pearinglus või kahvatu nahk.

Need võivad viidata vere- või luuüdiprobleemidele;

-tugev kõhuvalu, mis võib kiirguda selga.

See võib viidata kõhunäärmepõletikule (pankreatiit);

-palavik, külmavärinad, väsimus, söögiisu kaotus, kõhuvalu, iiveldus, naha või silmade kollasus (kollatõbi).

Need võivad viidata maksaprobleemidele, näiteks maksapõletikule (hepatiit) või maksakahjustustele;

-tõsiselt vähenenud uriinieritus.

See võib viidata raskele neeruhaigusele.

Teised võimalikud kõrvaltoimed

Palun öelge oma arstile, kui mõni järgnevatest muutub tõsiseks või kestab kauem kui mõni päev.

Sageli esinevad kõrvaltoimed, tekib 1...10 kasutajal 100-st:

-unisus (eriti ravi alguses);

-palpitatsioonid (oma südamelöökide tunnetamine), näonaha õhetus;

5/9

-pahkluu turse, tursed;

-peavalu või väsimustunne;

-pearingluse tunne.

See on tõenäolisem juhul, kui alustate Ramdacordia võtmist või alustate suurema annuse võtmist;

-minestamine (sünkoop), hüpotensioon (ebanormaalselt madal vererõhk), eriti kiirel istuma või püsti tõusmisel;

-kuiv ärritusköha, põskkoopapõletik (sinusiit) või bronhiit, õhupuudus;

-valu maos või soolestikus, kõhulahtisus, seedehäired, iiveldus või oksendamine;

-mao- ja/või soolepõletik;

-nahalööve (nahapinnast kõrgem või mitte);

-valu rindkeres;

-lihasevalu või -krambid;

-vereanalüüs näitab kaaliumisisalduse tõusu tavapärase tasemega võrreldes.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, tekib 1...10 kasutajal 1000-st:

-meeleolu muutused, unetus;

-värisemine;

-nägemishäired (sh kahelinägemine);

-helin kõrvades;

-aevastamine/vesine nohu;

-muutunud sooletegevus (sh kõhulahtisus ja kõhukinnisus);

-juuste väljalangemine;

-eksanteem, purpurpunased laigud nahal (purpura), naha värvimuutus;

-suurenenud urineerimisvajadus, eriti öösiti, urineerimishäired;

-halb enesetunne, nõrkus;

-seljavalu;

-kehakaalu tõus või langus;

-rindade suurenemine meestel;

-tasakaaluhäired (vertigo);

-sügelus ja ebatavalised nahaaistingud, nagu tuimus, torkimine, kirvendamine, põletus- või kipitustunne nahal (paresteesia);

-maitsetundlikkuse kadumine või muutus;

-unehäired;

-depressioon, ärevus, lisandunud närvilisus või rahutus;

-ninakinnisus, hingamisraskused või astma ägenemine;

-soolestiku turse, mida nimetatakse intestinaalseks angioödeemiks ja mille sümptomiteks on kõhuvalu, oksendamine ning kõhulahtisus;

-kõhunäärmepõletik (pankreatiit);

-kõrvetised, kõhukinnisus või suukuivus;

-päevase uriinikoguse suurenemine;

-tavapärasest intensiivsem higistamine;

-söögiisu vähenemine või kaotus (anoreksia);

-südame löögisageduse tõus, rütmihäired;

-käte ja jalgade tursumine.

See võib viidata vedelikupeetusele teie organismis;

-hägune nägemine;

-liigesevalu;

-palavik;

-suguline võimetus meestel, sugutungi vähenemine meestel või naistel;

-vere teatud valgeliblede (eosinofiilid) arvu suurenemine vereanalüüsi tulemuste põhjal;

-muutused maksa, kõhunäärme või neerude töös vereanalüüsi tulemuste põhjal;

-südamerabandus;

-vere liigne suhkrusisaldus;

-näo, huulte või kõri paistetus.

Vt lõik 4 alguses esimene alajaotus;

-neerufunktsiooni nõrgenemine;

6/9

-valu.

Harva esinevad kõrvaltoimed, tekib 1...10 kasutajal 10 000-st:

-nõrkus- või segasustunne;

-punane ja paistes keel;

-naha tugev ketendus või koorumine; sügelev, kublaline lööve;

-küünekahjustused (nt küüne loksumine või eraldumine küünevallist);

-nahalööve või verevalumid;

-värvilised laigud nahal ja jäsemete külmus;

-punetavad, sügelevad, tursunud või vesised silmad;

-kuulmishäired;

-punaste vereliblede, valgete vereliblede, vereliistakute või hemoglobiini sisalduse langus vereanalüüsi tulemuste põhjal;

-veresoonte põletik;

-veresoonte ahenemine;

-maksarakkude kahjustused.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed, tekib vähem kui 1 kasutajal 10 000-st:

-allergiline reaktsioon;

-maksapõletik;

-suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes;

-suurenenud lihaspinge;

-närvihäired väljaspool aju ja seljaaju;

-igemekoe paksenemine;

-raskekujulised nahareaktsioonid. Vt lõik 4 alguses teine alajaotus.

Teised teadaantud kõrvaltoimed (sagedus on teadmata):

Palun öelge oma arstile, kui mõni järgnevatest muutub tõsiseks või kestab kauem kui mõni päev.

-keskendumisraskused;

-suu limaskesta põletik koos väikeste haavanditega;

-vereanalüüs näitab vererakkude liiga väikest arvu;

-vereanalüüs näitab vere liiga väikest naatriumisisaldust;

-sõrmed ja varbad muudavad külma saades värvi, ülessoojenemisel tekib neis kihelus- või valutunne (Raynaud ilming);

-reaktsioonide aeglustumine või puudulikkus;

-põletusaistingud;

-lõhnataju muutus;

-psoriaas;

-luuüdi puudulikkus;

-tõsised allergilised reaktsioonid;

-aju verevarustuse häired, sh insult;

-teatud antikehade arvu suurenemine;

-kontsentreeritud uriin (tumeda värvusega), iiveldus või oksendamine, lihaskrambid, segasus ja krambihood, mis võivad olla tingitud ebaadekvaatsest antidiureetilise hormooni sekretsioonist. Kui teil tekivad need sümptomid, võtke niipea kui võimalik ühendust oma arstiga;

-värinad, jäik kehahoid, maskilaadne nägu, aeglased liigutused ja lohisev tasakaalutu kõnnak.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Ramdacordiat säilitada

7/9

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile või blistrile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate selle riknemisele viitavaid märke (näiteks värvimuutus).

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ramdacordia sisaldab

-Toimeained on:

Ramdacordia 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid

Iga kõvakapsel sisaldab 2,5 mg ramipriili ja 2,5 mg amlodipiini (3,475 mg amlodipiinbesilaadina)

Ramdacordia 5 mg/5 mg, kõvakapslid

Iga kõvakapsel sisaldab 5 mg ramipriili ja 5 mg amlodipiini (6,95 mg amlodipiinbesilaadina) Ramdacordia 10 mg/5 mg, kõvakapslid

Iga kõvakapsel sisaldab 10 mg ramipriili ja 5 mg amlodipiini (6,95 mg amlodipiinbesilaadina) Ramdacordia 5 mg/10 mg, kõvakapslid

Iga kõvakapsel sisaldab 5 mg ramipriili ja 10 mg amlodipiini (13,9 mg amlodipiinbesilaadina) Ramdacordia 10 mg/10 mg, kõvakapslid

Iga kõvakapsel sisaldab 10 mg ramipriili ja 10 mg amlodipiini (13,9 mg amlodipiinbesilaadina).

-Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: krospovidoon; hüpromelloos; mikrokristalliline tselluloos; glütserooldibehenaat. Ramdacordia, 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid: kapsli keha ja kaas: punane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), želatiin.

Ramdacordia, 5 mg/5 mg, kõvakapslid: kapsli keha ja kaas: briljantsinine FCF (E133), võlupunane AC (E129), titaandioksiid (E171), želatiin.

Ramdacordia, 10 mg/5 mg, kõvakapslid: kapsli keha: punane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), želatiin; kapsli kaas: briljantsinine FCF (E133), võlupunane AC (E129), titaandioksiid (E171), želatiin.

Ramdacordia, 5 mg/10 mg, kõvakapslid: kapsli keha: punane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), želatiin; kapsli kaas: indigotiin (E132), asorubiin (E122), titaandioksiid (E171), želatiin.

Ramdacordia, 10 mg/10 mg, kõvakapslid: kapsli keha ja kaas: indigotiin (E132), asorubiin (E122), titaandioksiid (E171), želatiin.

Kuidas Ramdacordia välja näeb ja pakendi sisu

Välimus

Ramdacordia, 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 3 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ihuvärvi keha ja läbipaistmatu ihuvärvi kaanega, milles on valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia, 5 mg/5 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 3 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ametüstivärvi keha ja läbipaistmatu ametüstivärvi kaanega, milles on täidetud valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia, 10 mg/5 mg, kõvakapslid

8/9

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 0 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ihuvärvi keha ja läbipaistmatu ametüstivärvi kaanega, milles on valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia, 5 mg/10 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 0 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ihuvärvi keha ja läbipaistmatu kastanpruuni kaanega, milles on täidetud valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia, 10 mg/10 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 0 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu kastanpruuni keha ja läbipaistmatu kastanpruuni kaanega, mis on täidetud valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulbriga, mehhaaniliste lisanditeta.

Pakendid:

Ramdacordia 2,5 mg/2,5 mg:

10, 20, 30, 50 või 100 kõvakapslit blisterpakendites, kartongkarbis. Ramdacordia 5 mg/5 mg, 10 mg/5 mg, 5 mg/10 mg ja 10 mg/10 mg: 10, 20, 30, 50 ,90 või 100 kõvakapslit blisterpakendites kartongkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Sandoz d.d.

Verovskova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Saksamaa

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Sloveenia

Egis Pharmacezuticals PLC

Bökenyföldi ut 118-120

H-1165, Budapest

Ungari

Ramdacordia 5 mg/5 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg, kõvakapslid

Egis Pharmaceuticals PLC

Mátyás király utca 65

H-9900 Körmend

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn Tel. 6652400

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2016.

9/9

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ramdacordia, 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 5 mg/5 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 10 mg/5 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 5 mg/10 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 10 mg/10 mg, kõvakapslid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Ramdacordia, 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid:

Iga kõvakapsel sisaldab 2,5 mg ramipriili ja 2,5 mg amlodipiini (3,475 mg amlodipiinbesilaadina).

Ramdacordia, 5 mg/5 mg, kõvakapslid:

Iga kõvakapsel sisaldab 5 mg ramipriili ja 5 mg amlodipiini (6,95 mg amlodipiinbesilaadina). Teadaolevat toimet omav abiaine:

0,048 mg võlupunast AC (E 129) ühe kõvakapsli kohta.

Ramdacordia, 10 mg/5 mg, kõvakapslid:

Iga kõvakapsel sisaldab 10 mg ramipriili ja 5 mg amlodipiini (6,95 mg amlodipiinbesilaadina). Teadaolevat toimet omav abiaine:

0,038 mg võlupunast AC (E 129) ühe kõvakapsli kohta.

Ramdacordia, 5 mg/10 mg, kõvakapslid:

Iga kõvakapsel sisaldab 5 mg ramipriili ja 10 mg amlodipiini (13,9 mg amlodipiinbesilaadina). Teadaolevat toimet omav abiaine:

0,25 mg asorubiini (E122) ühe kõvakapsli kohta.

Ramdacordia, 10 mg/10 mg, kõvakapslid:

Iga kõvakapsel sisaldab 10 mg ramipriili ja 10 mg amlodipiini (13,9 mg amlodipiinbesilaadina). Teadaolevat toimet omav abiaine:

0,64 mg asorubiini (E122) ühe kõvakapsli kohta.

INN. Ramiprilum, amlodipinum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Kõvakapsel.

Ramdacordia 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 3 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ihuvärvi keha ja läbipaistmatu ihuvärvi kaanega, milles on valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia 5 mg/5 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 3 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ametüstivärvi keha ja läbipaistmatu ametüstivärvi kaanega, milles on täidetud valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia 10 mg/5 mg, kõvakapslid

1/18

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 0 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ihuvärvi keha ja läbipaistmatu ametüstivärvi kaanega, milles on valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia 5 mg/10 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 0 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ihuvärvi keha ja läbipaistmatu kastanpruuni kaanega, milles on täidetud valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia 10 mg/10 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 0 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu kastanpruuni keha ja läbipaistmatu kastanpruuni kaanega, mis on täidetud valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulbriga, mehhaaniliste lisanditeta.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Essentsiaalse hüpertensiooni ravi patsientidel, kellel nende toimeainete samade annuste samaaegne manustamine tagab piisava vererõhu languse.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Suukaudne.

Soovitatavaks ööpäevaseks annuseks on üks kapsel määratud toimeainesisaldusega. Ravi alustamiseks ei sobi fikseeritud annusega kombinatsioonravim.

Kui annuste kohandamine on vajalik, võib Ramdacordia annust muuta või kaaluda individuaalset tiitrimist eraldi toimeainetega.

Patsientide eripopulatsioonid

Diureetikumidega ravitavad patsiendid

Diureetikumidega ravitavate patsientide korral tuleb olla ettevaatlik, sest neil võib tekkida vedeliku- ja/või soolakadu. Tuleb jälgida neerufunktsiooni ja kaaliumisisaldust seerumis.

Maksakahjustusega patsiendid

Maksakahjustusega patsientidel tuleb ravi ramipriiliga alustada ainult hoolika meditsiinilise järelevalve all, maksimaalseks ööpäevaseks annuseks on 2,5 mg ramipriili.

Ramdacordia on soovitatav vaid patsientidele, kes viidi üle 2,5 mg ramipriili manustamisele optimaalse säilitusannusena ramipriili annuse tiitrimise vältel.

Maksakahjustuse korral võib amlodipiini eliminatsioon olla aeglasem. Amlodipiini täpseid soovituslikke annuseid ei ole kindlaks määratud, kuid ravimit tuleb eeltoodust tulenevalt nendele patsientidele manustada eriti ettevaatlikult (vt lõik 4.4).

Neerukahjustusega patsiendid

Optimaalse alg- ja säilitusannuse määramiseks neerukahjustusega patsientidel tuleb annuseid kohandada individuaalselt ramipriili ja amlodipiini annuste eraldi tiitrimise teel (detailsem info vt vastava toimeaine ravimi omaduste kokkuvõte).

Neerukahjustusega patsientidel peab ramipriili ööpäevane annus põhinema kreatiniini kliirensil:

-kui kreatiniini kliirens on ≥ 60 ml/min, ei ole algannuse (2,5 mg/ööpäev) kohandamine vajalik; maksimaalne ööpäevane annus on 10 mg;

-kui kreatiniini kliirens on vahemikus 30...60 ml/min, ei ole algannuse (2,5 mg ööpäevas) kohandamine vajalik; maksimaalne ööpäevane annus on 5 mg;

-kui kreatiniini kliirens on vahemikus 10...30 ml/min, on algannus 1,25 mg ööpäevas ja maksimaalne ööpäevane annus 5 mg;

2/18

-hemodialüüsravi saavad hüpertensiivsed patsiendid: ramipriil on vähesel määral dialüüsitav;

algannus on 1,25 mg ööpäevas ja maksimaalne ööpäevane annus 5 mg; ravimit peab manustama mõni tund pärast hemodialüüsiseanssi.

Neerukahjustusega patsientidel ei ole amlodipiini annuste kohandamine vajalik.

Amlodipiin ei ole dialüüsitav. Dialüüsi saavatele patsientidele tuleb amlodipiini manustada eriti ettevaatlikult (vt lõik 4.4).

Ravi ajal Ramdacordiaga tuleb jälgida neerufunktsiooni ja seerumis kaaliumisisaldust. Neerutalitluse halvenemise korral tuleb Ramdacordia manustamine lõpetada ja selle komponente tuleks manustada kohandatud annustes.

Eakad

Ramipriili algannused peaksid olema väiksemad ning järgnevate annuste tiitrimine järk-järguline kõrvaltoimete suurema võimalikkuse tõttu. Ramdacordia manustamine väga eakatele ja põduratele patsientidele ei ole soovitatav.

Eakatele võib manustada amlodipiini tavalisi annuseid, kuid annuse suurendamisel tuleb olla ettevaatlik (vt lõik 5.2).

Lapsed

Ramdacordiat ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 18 aastat ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

Manustamisviis

Ramdacordiat tuleb võtta üks kord ööpäevas iga päev samal ajal kas koos toiduga või ilma. Seda ei tohi närida ega purustada. Kapsel tuleb alla neelata koos piisava koguse vedelikuga (nt joogiveega).

4.3Vastunäidustused

Seoses ramipriiliga:

-anamneesis angioödeem (pärilik, idiopaatiline või varasem angioödeem seoses raviga AKE inhibiitorite või angiotensiin-II retseptoritega (AIIRA-d));

-ekstrakorporeaalsed ravimeetodid, mille korral veri puutub kokku negatiivselt laetud pindadega (vt lõik 4.5);

-märkimisväärne bilateraalne neeruarteri stenoos või neeruarteri stenoos ainsa toimiva neeru korral;

-Ramdacordia samaaegne kasutamine koos aliskireeni sisaldavate preparaatidega on vastunäidustatud diabeediga või neerukahjustusega (GFR < 60 ml/min/1,73 m) patsientidele (vt lõigud 4.5 ja 5.1);

-raseduse 2. ja 3. trimester (vt lõigud 4.4 ja 4.6);

-ramipriiliga ei tohi ravida hüpotensiivseid või hemodünaamiliselt ebastabiilses seisundis patsiente.

Seoses amlodipiiniga:

-raske hüpotensioon;

-šokk (sh kardiogeenne šokk);

-südame vasaku vatsakese väljavoolutrakti obstruktsioon (nt raskekujuline aordi stenoos);

-hemodünaamiliselt ebastabiilne südamepuudulikkus pärast ägedat müokardiinfarkti.

Seoses Ramdacordiaga:

- ülitundlikkus amlodipiini, dihüdropüridiini derivaatide, ramipriili või mis tahes muu AKE (angiotensiini konverteeriva ensüümi) inhibiitori või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Seoses ramipriiliga

3/18

Patsientide erirühmad

Rasedus

AKE inhibiitorite, näiteks ramipriili, või angiotensiin-II retseptori antagonistide (AIIRA-d) kasutamist ei tohi alustada raseduse ajal. Välja arvatud juhul, kui ravi jätkamist AKE inhibiitorite/AIIRA-dega peetakse vältimatuks, tuleb rasedust planeerivad patsiendid üle viia mõnele muule antihüpertensiivsele ravile, millel on raseduse ajal kasutamise osas tõendatud ohutusprofiil. Raseduse kindlaks tegemisel tuleb ravi AKE inhibiitorite/AIIRA-dega viivitamatult lõpetada ning vajadusel alustada alternatiivset ravi (vt lõigud 4.3 ja 4.6).

Hüpotensioonist eriti ohustatud patsiendid

-Tugevalt aktiveerunud reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemiga patsiendid

Tugevalt aktiveerunud reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemiga patsiente ohustab väljendunud vererõhu langus ja neerufunktsiooni halvenemine AKE pärssimise tõttu, eriti kui AKE inhibiitorit või kaasuvat diureetikumi manustatakse või annust suurendatakse esimest korda.

Reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi märkimisväärne aktiveerumine on ootuspärane ja meditsiiniline järelvalve koos vererõhu jälgimisega vajalik nt alljärgnevatel juhtudel:

raske hüpertensiooniga patsiendid;

dekompenseeritud südame paispuudulikkusega patsiendid;

hemodünaamiliselt olulise ventrikulaarse sisse- või väljavoolu takistusega patsiendid (nt aordi- või mitraalklapi stenoos);

unilateraalse neeruarteri stenoosi ja teise funktsioneeriva neeruga patsiendid;

vedeliku- või soolavaegusega või sellest ohustatud patsiendid (sh diureetikumidega ravitavad patsiendid);

maksatsirroosi ja/või astsiidiga patsiendid;

suuremahulise kirurgia korral või anesteesia korral ravimitega, mis põhjustavad hüpotensiooni. Üldiselt soovitatakse dehüdratatsiooni, hüpovoleemia või sooladefitsiidi korrigeerimist enne ravi alustamist (südamepuudulikkusega patsientidel peab sellist korrektsiooni siiski hoolega kaaluma vedelikumahu ületäiteohu tõttu).

-Müokardiinfarktijärgne mööduv või püsiv südamepuudulikkus.

-Ägeda hüpotensiooni korral südame- või ajuisheemiast ohustatud patsiendid. Ravi algfaasis on vajalik spetsiaalne meditsiiniline järelvalve.

Eakad

Vt lõik 4.2.

Kirurgia

Üks päev enne kirurgiat soovitatakse võimalusel katkestada ravi angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoritega, nagu ramipriil.

Neerufunktsiooni jälgimine

Neerufunktsiooni tuleb hinnata enne ravi algust ja ravi ajal ning kohandada ravimi annust, eelkõige esimestel ravinädalatel. Eriti hoolikalt tuleb jälgida neerukahjustusega patsiente (vt lõik 4.2). On neerufunktsiooni kahjustuse oht, eriti südame paispuudulikkusega patsientidel või pärast neerusiirdamist.

Angioödeem

AKE inhibiitorite, sh. ramipriiliga ravitavatel patsientidel on teatatud angioödeemi tekkest (vt lõik 4.8).

Angioödeemi korral tuleb ravi ramipriiliga katkestada.

Kiirelt peab alustama erakorralist ravi. Patsienti tuleb jälgida vähemalt 12...24 tundi ning koju võib lubada alles pärast kõigi sümptomite taandumist.

4/18

AKE inhibiitorite, sh ramipriiliga ravitavatel patsientidel on teatatud intestinaalse angioödeemi tekkest (vt lõik 4.8). Need patsiendid kaebavad kõhuvalu (koos iivelduse ja oksendamisega või ilma).

Desensitisatsiooniaegsed anafülaktilised reaktsioonid

AKE pärssimise korral suureneb anafülaktiliste ja anafülaktoidsete reaktsioonide tõenäosus ning raskusaste putukamürkide ja teiste allergeenide suhtes. Enne desensitisatsiooni peab kaaluma ravi ajutist katkestamist ramipriiliga.

Hüperkaleemia

Mõnedel AKE inhibiitorite, sh ramipriiliga ravitavatel patsientidel on täheldatud hüperkaleemiat. Hüperkaleemia tekke oht on neerupuudulikkusega, eakatel (> 70-aastased), kontrollimatu suhkurtõvega, kaaliumisooli, kaaliumisäästvaid diureetikume või teisi vereplasma kaaliumisisaldust suurendavaid aineid kasutavatel, dehüdratatsiooni, ägeda südame dekompensatsiooni või metaboolse atsidoosi seisundis patsientidel. Kui loetletud ainete samaaegset kasutamist peetakse vajalikuks, soovitatakse regulaarselt kontrollida seerumi kaaliumisisaldust (vt lõik 4.5).

Neutropeenia/agranulotsütoos

Harva on esinenud neutropeeniat/agranulotsütoosi, trombotsütopeeniat ja aneemiat, teatatud on ka luuüdi supressioonist. Võimaliku leukopeenia avastamiseks on soovitatav jälgida vere valgeliblede arvu. Sagedasemat kontrolli soovitatakse ravi alguses, neerufunktsiooni kahjustusega ja kaasuva kollageenhaigusega (nt erütematoosne luupus või skleroderma) patsientidel ning kõigil isikutel, keda ravitakse samaaegselt teiste verepilti mõjutada võivate ravimitega (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Etnilised eripärad

AKE inhibiitorid põhjustavad angioödeemi sagedamini mustanahalistel patsientidel.

Sarnaselt teiste AKE inhibiitoritega võib ramipriil langetada mustanahalistel patsientidel vererõhku vähem efektiivselt, tõenäoliselt seoses madala reniinitasemega hüpertensiooni suuremast esinemissagedusest mustanahaliste populatsioonis.

Köha

Teatatud on köha tekkest seoses AKE inhibiitorite kasutamisega. Köha on iseloomult mitteproduktiivne, püsiv ja taandub pärast ravi katkestamist. AKE inhibiitorist tingitud köhaga tuleb arvestada köha diferentsiaaldiagnoosimisel.

Diureetikumidega ravitavad patsiendid

Diureetikumidega ravitavate patsientide korral tuleb olla ettevaatlik, sest neil võib tekkida vedeliku- ja/või soolakadu. Jälgida tuleb neerufunktsiooni ja seerumi kaaliumisisaldust.

Reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi (RAAS) kahekordne blokeerimine

On tõendeid, et samaaegne AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptorite blokaatorite või aliskireeni kasutamine suurendab hüpotensiooni, hüperkaleemia ja halvenenud neerufunktsiooni (sealhulgas äge neerupuudulikkus) riski. Seetõttu ei ole RAAS-i kahekordne blokeerimine AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptorite blokaatorite või aliskireeni kombineeritud kasutamise abil soovitatav (vt lõigud 4.5 ja 5.1).

Kui kahekordne blokaadravi on hädavajalik, tuleb seda teha ainult arsti järelevalve all ja sageli tuleb kontrollida neerufunktsiooni, elektrolüütide sisaldust ja vererõhku.

AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptorite blokaatoreid ei tohi samal ajal kasutada diabeetilise nefropaatiaga patsientidel.

Seoses amlodipiiniga

Amlodipiini ohutust ja efektiivsust hüpertensiivse kriisi korral pole kindlaks määratud.

Südamepuudulikkusega patsiendid

Südamepuudulikkusega patsiente tuleb ravida ettevaatlikult. Raske südamepuudulikkusega (NYHA klass III ja IV) patsientide pikaajaline platseebokontrolliga uuring näitas, et amlodipiiniga ravitud

5/18

patsientidel oli kopsuturse esinemissagedus võrreldes platseeborühmaga suurenenud, kuid see ei olnud seotud südamepuudulikkuse süvenemisega.

Maksakahjustusega patsiendid

Maksakahjustusega patsientidel on amlodipiini poolväärtusaeg pikenenud; annustamissoovitusi ei ole veel määratletud. Seetõttu tuleb amlodipiini nendele patsientidele manustada ettevaatusega.

Eakad

Eakatel patsientidel tuleb annuseid suurendada ettevaatlikult (vt lõik 5.2).

Neerukahjustusega patsiendid

Nendel patsientidel võib amlodipiini kasutada tavalistes annustes. Muudatused amlodipiini plasmakontsentratsioonides ei ole korrelatsioonis neerukahjustuse astmega. Amlodipiin ei ole dialüüsitav.

Erihoiatused abiainete osas

Ramdacordia 5mg/5mg ja 10mg/5mg kõvakapslid sisaldavad värvainet võlupunane AC (E129), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Ramdacordia 5 mg/10 mg ja 10 mg/10 mg kõvakapslid sisaldavad asorubiini (E122), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Seoses ramipriiliga:

Vastunäidustatud kombinatsioonid

Ekstrakorporeaalsed ravitoimingud, mille korral veri puutub kokku negatiivselt laetud pindadega, nt dialüüs või hemofiltratsioon teatud high-flux membraanidega (nt polüakrülonitriilmembraanid) ning madala tihedusega lipoproteiinide aferees dekstraansulfaadiga, raske anafülaktoidse reaktsiooni suurenenud ohu tõttu (vt lõik 4.3). Kui niisugune ravi osutub vajalikuks, peab kaaluma teist tüüpi dialüüsimembraani või teise ravimrühma antihüpertensiivse ravimi kasutamist.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Kaaliumisoolad, hepariin, kaaliumisäästvad diureetikumid ja teised vereplasma kaaliumisisaldust suurendavad toimeained (sh angiotensiin II antagonistid, takroliimus, tsüklosporiin): võib tekkida hüperkaleemia, mistõttu peab hoolikalt jälgima seerumi kaaliumisisaldust.

Trimetoprimi ja sulfametoksasooli fikseeritud kombinatsioon (kotrimoksasool): AKE-inhibiitoreid ja trimetoprimi ning sulfametoksasooli fikseeritud kombinatsiooni (kotrimoksasool) saavatel patsientidel täheldati hüperkaleemia suuremat esinemist.

Antihüpertensiivsed ravimid (nt diureetikumid) ja teised antihüpertensiivse toimega ained (nt nitraadid, tritsüklilised antidepressandid, anesteetikumid, äge alkoholitarbimine, baklofeen, alfusosiin, doksasosiin, prasosiin, tamsulosiin, terasosiin): hüpotensiooniohu võimendumine on ootuspärane (vt lõik 4.2 diureetikumide kohta).

Reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi (RAAS) kahekordne blokeerimine AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptorite blokaatorite või aliskireeniga

Kliinilised andmed on näidanud, et reniin-angiotensiin-aldosteroonsüsteemi (RAAS) kahekordne blokeerimine AKE-inhibiitorite, angiotensiin II retseptorite blokaatorite või aliskireeni kombineeritud kasutamisega on seotud suurema kõrvaltoimete, nagu hüpotensiooni, hüperkaleemia ja halvenenud neerufunktsiooni (sh äge neerupuudulikkus) esinemissagedusega võrreldes ainult ühe RAAS-i toimiva aine kasutamisega (vt lõigud 4.3, 4.4 ja 5.1).

6/18

Vasopressiivsed sümpatomimeetikumid ja teised ained, mis võivad vähendada ramipriili antihüpertensiivset toimet (nt isoproterenool, dobutamiin, dopamiin, epinefriin): soovitatav on jälgida vererõhku.

Allopurinool, immunosupressandid, kortikosteroidid, prokaiinamiid, tsütostaatikumid ja teised ained, mis võivad mõjutada verepilti: hematoloogiliste reaktsioonide suurem tõenäosus (vt lõik 4.4).

Liitiumisoolad: AKE inhibiitorid võivad vähendada liitiumi eritumist, mistõttu liitiumi toksilisus võib suureneda. Peab jälgima liitiumi taset.

Diabeedivastased ravimid, sh insuliin: võimalikud on hüpoglükeemilised reaktsioonid. Soovitatav on jälgida vere glükoosisisaldust.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d) ja atsetüülsalitsüülhape: ramipriili antihüpertensiivse toime langus on eeldatav. Lisaks võib samaaegne ravi AKE inhibiitorite ja MSPVA-dega suurendada neerufunktsiooni halvenemist ning hüperkaleemia ohtu.

Seoses amlodipiiniga:

Monoteraapiana on amlodipiini ohutult manustatud koos tiasiiddiureetikumide, beetablokaatorite, AKE inhibiitorite, pikatoimeliste nitraatide, nitroglütseriini keelealuste preparaatide, mittesteroidsete põletikuvastaste ainete, antibiootikumide ja suukaudsete hüpoglükeemiliste ravimitega.

mTOR inhibiitorid: samaaegsel kasutamisel mTOR-i inhibiitoritega (nt temsiroliimus, everoliimus, siroliimus) on võimalik suurem risk angioödeemi tekkeks. Ravi alustamisel on vajalik ettevaatus. Amlodipiiniga samaaegsel manustamisel esineb suurem risk takroliimusesisalduse suurenemiseks veres. Vältimaks takroliimuse toksilisust, tuleb takroliimusega ravitud patsientidel amlodipiini manustamisel jälgida takroliimusesisaldust veres ja vajaduse korral kohandada takroliimuse annuseid.

Teiste ravimite toime amlodipiinile

-CYP3A4 inhibiitorid: Samaaegsel kasutamisel koos CYP3A4 inhibiitori erütromütsiiniga noortel patsientidel ja diltiaseemiga eakatel patsientidel suurenes amlodipiini plasmakontsentratsioon vastavalt 22% ning 50% võrra. Samas pole selle leiu kliiniline asjakohasus teada.

Klaritromütsiin on CYP3A4 inhibiitor. Klaritromütsiini ja amlodipiini samaaegselt saavatel patsientidel esineb suurenenud risk hüpotensiooni tekkeks. Amlodipiini ja klaritromütsiini samaaegsel manustamisel on soovitatav patsientide hoolikas jälgimine.

Ei saa välistada, et CYP3A4 tugevad inhibiitorid (nt ketokonasool, itrakonasool, ritonaviir) võivad suurendada amlodipiini plasmakontsentratsioone suuremal määral kui diltiaseem. Koos CYP3A4 inhibiitoritega tuleb amlodipiini kasutada ettevaatlikult. Samas ei ole teada vastava koosmõjuga seostatavatest kõrvaltoimetest.

-CYP3A4 indutseerijad: Puuduvad andmed CYP4A4 indutseerijate mõjust amlodipiinile. CYP3A4 indutseerijate (nt rifampitsiin, naistepuna Hypericum perforatum) samaaegsel kasutamisel võib amlodipiini plasmakontsentratsioon väheneda. Koos CYP3A4 indutseerijatega tuleb amlodipiini kasutada ettevaatusega.

Kliinilistes koostoimeuuringutes ei mõjutanud greipfruudimahl, tsimetidiin, alumiinium/magneesium (antatsiid) ja sildenafiil amlodipiini farmakokineetikat.

Amlodipiini mõju teistele ravimitele

Amlodipiini vererõhku langetav toime lisandub teiste antihüpertensiivsete ainete vererõhku langetavale toimele.

Kliinilistes koostoimeuuringutes ei mõjutanud amlodipiin atorvastatiini, digoksiini, etanooli (alkohol), varfariini või tsüklosporiini farmakokineetikat.

7/18

Amlodipiin ei avalda mõju laboratoorsetele parameetritele.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Seoses ramipriiliga

Rasedus

Ramipriili kasutamine raseduse esimesel trimestril ei ole soovitatav (vt lõik 4.4), selle kasutamine raseduse teisel ja kolmandal trimestril on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Epidemioloogilised andmed AKE inhibiitorite teratogeensuse riski kohta pärast kasutamist raseduse esimesel trimestril ei ole lõplikud, kuigi riski vähest suurenemist ei saa siiski välistada. Välja arvatud juhul, kui ravi jätkamist AKE inhibiitoriga peetakse hädavajalikuks, tuleb rasestumist planeerivad patsiendid üle viia alternatiivsele antihüpertensiivsele ravile, mille raseduse ajal kasutamise ohutusprofiil on tõestatud. Kui rasedus on kinnitust leidnud, tuleb ravi AKE inhibiitoritega koheselt katkestada ja vajadusel alustada alternatiivset ravi.

AKE inhibiitori kasutamine raseduse teisel ja kolmandal trimestril põhjustab teadaolevalt inimese lootetoksilisust (neerufunktsiooni langus, oligohüdramnion, kolju luustumise pidurdumine) ning neonataalset toksilisust (neerupuudulikkus, hüpotensioon, hüperkaleemia) (vt ka lõik 5.3). Kui AKE inhibiitorit on kasutatud raseduse teisest trimestrist alates, soovitatakse kontrollida neerufunktsiooni ja koljut ultraheliuuringuga. Vastsündinuid, kelle emad on kasutanud AKE inhibiitoreid, tuleb hoolikalt jälgida hüpotensiooni, oliguuria ja hüperkaleemia osas (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Imetamine

Kuna andmed ramipriili kasutamise kohta rinnaga toitmise ajal on ebapiisavad (vt lõik 5.2), ei ole ramipriili kasutamine soovitatav ja eelistada tuleks alternatiivseid ravimeid, mille imetamisaegsed ohutusprofiilid on paremini teada, eelkõige vastsündinu või enneaegselt sündinud imiku imetamisel.

Seoses amlodipiiniga

Rasedus

Amlodipiini ohutust raseduse ajal ei ole kindlaks määratud.

Reproduktiivsusuuringud rottidel ei ole andnud tunnistust toksilisusest, välja arvatud poegimisaja hilinemine ja poegimise pikem kestus annuste korral, mis ületasid maksimaalseid inimestele soovitatavaid annuseid 50-kordselt.

Kasutamine raseduse ajal on soovitatav vaid juhul, kui ohutum alternatiiv puudub ja haigus ise on ema ning loote jaoks ohtlikum.

Imetamine

Amlodipiini imendumine rinnapiima ei ole teada. Otsuses, kas jätkata/katkestada rinnaga toitmine või jätkata/katkestada ravi amlodipiiniga, tuleks arvesse võtta rinnaga toitmise kasulikkust lapsele ja amlodipiinravi kasulikkust emale.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Mõned kõrvaltoimed (nt vererõhu languse sümptomid, nagu pearinglus) võivad kahjustada patsiendi keskendumis- ja reaktsioonivõimet ning osutuda seetõttu ohtlikeks olukordades, kus nimetatud võimed on eriti tähtsad (nt sõiduki juhtimine või masinate kasutamine).

Seda võib juhtuda eelkõige ravi alguses või ravimi vahetamisel teiste ravimite vastu. Annuse esmakordse manustamise või annuse suurendamise järel ei ole soovitatav mitme tunni jooksul juhtida autot ega käsitseda masinaid.

4.8Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed, mis on täheldatud toimeainete eraldi kasutamise ajal, on määratletud järgmise esinemissageduse järgi:

8/18

Väga sage 1/10

Sage 1/100 kuni < 1/10

Aeg-ajalt 1/1000 kuni < 1/100

Harv 1/10 000 kuni < 1/1000

Väga harv < 1/10 000

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Seoses ramipriiliga

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt:

eosinofiilia.

Harv:

vere valgeliblede arvu vähenemine (sh neutropeenia või agranulotsütoos),

 

erütrotsüütide arvu vähenemine, hemoglobiinisisalduse vähenemine,

 

trombotsüütide arvu vähenemine.

Teadmata:

luuüdi kahjustus, pantsütopeenia, hemolüütiline aneemia.

Immuunsüsteemi häired

 

Teadmata:

anafülaktilised või anafülaktoidsed reaktsioonid, antinukleaarsete antikehade

 

sisalduse suurenemine.

Endokriinsüsteemi häired

Teadmata:

antidiureetilise hormooni ebaadekvaatse sekretsiooni sündroom (SIADH).

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage:

vere kaaliumisisalduse suurenemine.

Aeg-ajalt:

anoreksia, söögiisu vähenemine.

Teadmata:

vere naatriumisisalduse vähenemine.

Psühhiaatrilised häired

 

Aeg-ajalt:

depressiivne meeleolu, ärevus, närvilisus, rahutus, unehäired (sh unisus).

Harv:

segasusseisund.

Teadmata:

tähelepanuhäired.

Närvisüsteemi häired

 

Sage:

peavalu, pearinglus.

Aeg-ajalt:

vertigo, paresteesia, ageuusia, düsgeusia.

Harv:

treemor, tasakaaluhäired.

Teadmata:

tserebraalne isheemia, sh isheemiline insult ja transitoorne isheemiahoog,

 

psühhomotoorse võimekuse halvenemine, põletustunne, parosmia.

Silma kahjustused

 

Aeg-ajalt:

nägemishäired, sh hägune nägemine.

Harv:

konjunktiviit.

Kõrva ja labürindi häired

Harv:

kuulmishäired, tinnitus.

Südame häired

 

Aeg-ajalt:

müokardi isheemia, sh stenokardia või müokardiinfarkt, tahhükardia, arütmia,

 

südamepekslemine, perifeerne ödeem.

Vaskulaarsed häired

 

Sage:

hüpotensioon, ortostaatiline vererõhu langus, minestus.

Aeg-ajalt:

nahaõhetus.

Harv:

vaskulaarne stenoos, hüpoperfusioon, vaskuliit.

Teadmata:

Raynaud’ sündroom.

 

9/18

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage:

mitteproduktiivne kuiv köha, bronhiit, sinusiit, düspnoe.

Aeg-ajalt:

bronhospasm, sh astma ägenemine, ninakinnisus.

Seedetrakti häired

 

Sage:

gastrointestinaalne põletik, seedehäired, ebamugavustunne kõhus, düspepsia,

 

diarröa, iiveldus, oksendamine.

Aeg-ajalt:

pankreatiit (väga harva on teatatud fataalsetest juhtudest seoses AKE

 

inhibiitoritega), pankrease ensüümide sisalduse suurenemine, peensoole

 

angioödeem, ülakõhu valu, sh gastriit, kõhukinnisus, suukuivus.

Harv:

glossiit.

Teadmata:

aftiline stomatiit.

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt:

maksaensüümide ja/või konjugeeritud bilirubiinisisalduse suurenemine.

Harv:

kolestaatiline kollatõbi, hepatotsellulaarsed kahjustused.

Teadmata:

äge maksapuudulikkus, kolestaatiline või tsütolüütiline hepatiit (fataalne

 

tagajärg on olnud väga erandlik).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage:

lööve, eelkõige makulopapulaarne.

Aeg-ajalt:

angioödeem; väga erandlikult võib angioödeemist tulenev hingamisteede

 

obstruktsioon lõppeda fataalselt; sügelus, hüperhidroos.

Harv:

eksfoliatiivne dermatiit, urtikaaria, onühholüüs.

Väga harv:

valgustundlikkusreaktsioon.

Teadmata:

toksiline epidermaalne nekrolüüs, Stevensi-Johnsoni sündroom, multiformne

 

erüteem, pemfigus, psoriaasi ägenemine, psoriasiformne dermatiit,

 

pemfigoidne või lihhenoidne eksanteem või enanteem, alopeetsia.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage:

lihaskrambid, müalgia.

Aeg-ajalt:

artralgia.

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt:

neerukahjustus, sh äge neerupuudulikkus, suurenenud uriinihulk, olemasoleva

 

proteinuuria halvenemine, vere uureasisalduse suurenemine, vere

 

kreatiniinisisalduse suurenemine.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Aeg-ajalt:

mööduv erektiilne impotentsus, libiido langus.

Teadmata:

günekomastia.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage:

valu rindkeres, väsimus.

Aeg-ajalt:

püreksia.

Harv:

asteenia.

Seoses amlodipiiniga

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv:

leukopeenia, trombotsütopeenia.

Immuunsüsteemi häired

 

Väga harv:

allergiline reaktsioon.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt:

hüperglükeemia.

 

10/18

Psühhiaatrilised häired

 

Aeg-ajalt:

meeleolumuutused (sh ärevus), unetus, depressioon.

Harv:

segasus.

Närvisüsteemi häired

 

Sage:

peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alguses).

Aeg-ajalt:

treemor, maitsetundlikkuse häired, sünkoop, hüpesteesia, paresteesia.

Väga harv:

hüpertoonia, perifeerne neuropaatia.

Teadmata:

ekstrapüramidaalsed häired.

Silma kahjustused

 

Aeg-ajalt:

nägemishäired (sh kahelinägemine).

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt:

tinnitus.

Südame häired

 

Sage:

südamepekslemine.

Väga harv:

müokardiinfarkt, arütmia (sh bradükardia, ventrikulaarne tahhükardia ja

 

kodade virvendusarütmia).

Vaskulaarsed häired

 

Sage:

nahaõhetus.

Aeg-ajalt:

hüpotensioon.

Väga harv:

vaskuliit.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt:

düspnoe, riniit.

Väga harv:

köha.

Seedetrakti häired

 

Sage:

iiveldus, kõhuvalu.

Aeg-ajalt:

oksendamine, düspepsia, sooletegevuse muutused (sh kõhulahtisus ja

 

kõhukinnisus), suu kuivus.

Väga harv:

pankreatiit, gastriit, igemete hüperplaasia.

Maksa ja sapiteede häired

Väga harv:

kollatõbi*, hepatiit*.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt:

alopeetsia, purpur, naha värvimuutus, suurenenud higistamine, sügelus, lööve,

 

eksanteem.

Väga harv:

angioödeem, multiformne erüteem, urtikaaria, eksfoliatiivne dermatiit,

 

Stevensi-Johnsoni sündroom, valgustundlikkus.

Liha-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage:

hüppeliigese turse.

Aeg-ajalt:

artralgia, lihasvalu, lihasekrambid, seljavalu.

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt:

urineerimishäired, noktuuria, suurenenud urineerimissagedus.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Aeg-ajalt:

impotentsus, günekomastia.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

11/18

Sage:

ödeem, väsimus.

Aeg-ajalt:

valu rindkeres, asteenia, valud, halb enesetunne.

Uuringud

 

Aeg-ajalt:

kehakaalu suurenemine või vähenemine.

Väga harv:

maksaensüümide aktiivsuse suurenemine*.

*Enamasti koos kolestaasiga

4.9Üleannustamine

Seoses ramipriiliga

AKE inhibiitorite üleannustamise sümptomid võivad hõlmata ülemäärast perifeerset vasodilatatsiooni (koos väljendunud hüpotensiooni, šokiga), bradükardiat, elektrolüütide häireid ja neerupuudulikkust. Patsienti tuleb hoolikalt jälgida ja ravi peab olema sümptomaatiline ning toetav. Soovituslike meetmete hulka kuuluvad esmane detoksifikatsioon (maoloputus, adsorbentide manustamine) ja hemodünaamika stabiilsuse taastamisele suunatud abinõud, kaasa arvatud alfa 1 adrenergiliste agonistide või angiotensiin II (angiotensinamiid) manustamine. Ramiprilaat, ramipriili aktiivne metaboliit, eraldub üldvereringest hemodialüüsi teel halvasti.

Seoses amlodipiiniga

Tahtliku üleannustamise osas inimestel on vähe kogemusi.

Sümptomid

Olemasolevad andmed viitavad sellele, et suur üleannustamine võib põhjustada ülemäärast perifeerset vasodilatatsiooni, võimalik on ka reflektoorne tahhükardia. Kirjeldatud on väljendunud ja potentsiaalselt pikaajalist süsteemset hüpotensiooni, sh surmaga lõppevat šokki.

Ravi

Amlodipiini üleannustamisest tingitud kliiniliselt olulise hüpotensiooni tekkimisel on vajalik südame- veresoonkonda toetav aktiivne ravi, sh südame- ja hingamisfunktsiooni sage jälgimine, jäsemete ülestõstmine ning ringleva veremahu ja uriinierituse jälgimine. Veresoonte toonust ja vererõhku võib aidata taastada vasokonstriktori manustamine, kui selleks ei ole vastunäidustusi. Kaltsiumglükonaadi veenisisene manustamine võib aidata vähendada kaltsiumikanali blokaadi toimeid.

Mõningatel juhtudel võib kasu olla maoloputusest. Tervetel vabatahtlikel on aktiveeritud söe kasutamine kuni 2 tunni möödumisel 10 mg amlodipiini manustamisest toonud tõendatult kaasa amlodipiini imendumiskiiruse vähenemise.

Kuivõrd amlodipiin seondub suures osas valkudega, ei ole dialüüsist tõenäoliselt kasu.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: AKE inhibiitorid ja kaltsiumikanali blokaatorid

ATC kood: C09BB07

Ramipriili toimemehhanism

Ramiprilaat, eelravim ramipriili aktiivne metaboliit, pärsib ensüümi dipeptidüülkarboksüpeptidaas I (sünonüümid: angiotensiini konverteeriv ensüüm, kininaas II). See ensüüm katalüüsib plasmas ja kudedes angiotensiin I muutumist aktiivseks vasokonstriktsiooni põhjustavaks aineks angiotensiin II ning aktiivse vasodilataatori bradükiniini lõhustamist. Vähenenud angiotensiin II teke ja bradükiniini lõhustamise pärssimine põhjustavad vasodilatatsiooni.

Kuna angiotensiin II stimuleerib ka aldosterooni vabanemist, põhjustab ramiprilaat aldosterooni sekretsiooni vähenemist. Ravivastus monoteraapiale AKE inhibiitoriga oli madalam mustanahalistel

12/18

(afro-ameerika) hüpertensiivsetel patsientidel (tavaliselt madala reniinitasemega hüpertensiivne populatsioon) kui mittemustanahalistel patsientidel.

Farmakodünaamilised toimed

Ramipriili manustamine põhjustab perifeerse arteriaalse vastupanu märgatavat vähenemist. Üldjuhul neerude plasmaperfusioon ja glomerulaarfiltratsiooni kiirus oluliselt ei muutu. Ramipriili manustamisel kõrgvererõhutõvega patsientidele alaneb vererõhk nii pikali- kui püstiasendis ilma südame löögisageduse kompensatoorse suurenemiseta.

Suuremal osal patsientidest saabub ühekordse annuse antihüpertensiivne toime 1...2 tundi pärast suukaudset manustamist. Ühekordse annuse maksimaalne efekt saavutatakse tavaliselt 3...6 tundi pärast suukaudset manustamist. Ühekordse annuse antihüpertensiivne toime kestab tavaliselt 24 tundi. Maksimaalne antihüpertensiivne toime kestva ravi korral ramipriiliga ilmneb üldiselt 3...4 nädala pärast. On näidatud, et antihüpertensiivne toime püsib pikaajalise ravi korral, mis kestab 2 aastat.

Ramipriili manustamise järsk katkestamine ei põhjusta tagasilöögina kiiret ja ülemäärast vererõhu tõusu.

Kahes suures randomiseeritud kontrollitud uuringus [ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) ja VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)] uuriti AKE-inhibiitori ja angiotensin II retseptori blokaatori kombinatsiooni kasutamist.

Uuring ONTARGET viidi läbi eelneva kardiovaskulaarse või tserebrovaskulaarse haiguse või 2. tüüpi diabeediga patsientidel, kus haigusega kaasnes lõpporgani kahjustus. VA NEPHRON-D oli uuring 2. tüüpi diabeedi ja diabeetilise nefropaatiaga patsientidel.

Need uuringud ei näidanud oluliselt paremat toimet neerudele ja/või kardiovaskulaarsele lõpptulemile ning suremusele, kuid võrreldes monoteraapiaga täheldati suuremat hüperkaleemia, ägeda neerukahjustuse ja/või hüpotensiooni riski. Arvestades nende ravimite sarnaseid farmakodünaamilisi toimeid, on need tulemused asjakohased ka teiste AKE-inhibiitorite ja angiotensiin II retseptori blokaatorite kohta.

Seetõttu ei tohi AKE-inhibiitoreid ja angiotensiin II retseptori blokaatoreid diabeetilise nefropaatiaga patsientidel samal ajal kasutada.

Uuringu ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) eesmärk oli uurida aliskireeni lisamisest AKE-inhibiitori või angiotensiin II retseptori blokaatori standardravile saadavat kasu 2. tüüpi diabeediga ja kroonilise neeruhaiguse, kardiovaskulaarse haiguse või mõlemaga patsientidel. Suurema kõrvaltoimete riski tõttu lõpetati uuring varakult. Kardiovaskulaarset suremust ja insulti esines võrreldes platseeborühmaga aliskireenirühmas arvuliselt sagedamini ning kõrvaltoimed ja rasked huvipakkuvad kõrvaltoimed (hüperkaleemia, hüpotensioon ja neerufunktsiooni kahjustus) esinesid võrreldes platseeborühmaga oluliselt sagedamini aliskireenirühmas.

Amlodipiini toimemehhanism

Amlodipiin pärsib kaltsiumiioonide transmembraanset sisenemist südame ja veresoonte silelihasrakkudesse (aeglase kanali blokaator või kaltsiumiiooni antagonist).

Amlodipiini hüpertensioonivastase toime mehhanism on seotud ravimi veresoonte silelihaseid lõõgastava otsese toimega, mille tulemusena väheneb perifeersete veresoonte vastupanu.

Täpne mehhanism, mille kaudu amlodipiin stenokardiat leevendab, ei ole veel täielikult välja selgitatud, kuid võimalikud on kaks järgnevat mõju:

1)Amlodipiin laiendab perifeerseid arterioole, alandades seeläbi summaarset perifeerset vastupanu (järelkoormust).

Kuna see ei põhjusta reflektoorset tahhükardiat, väheneb müokardi energiatarbimine ja hapnikuvajadus.

2)Amlodipiin parandab nii normaalsete kui ka isheemiliste piirkondade hapnikuga varustamist peamiste pärgarterite ja pärgarterioolide laiendamise teel. Ülaltoodud mehhanismi abil suurendab see südamelihase hapnikuvarustust isegi pärgarterite spasmi korral (Prinzmetali või variantne stenokardia).

Farmakodünaamilised omadused

13/18

Hüpertooniahaigetel tagab ühekordne ööpäevane annus vererõhu kliiniliselt olulise languse nii lamavas kui ka seisvas asendis kogu 24-tunniks. Toime aeglase alguse tõttu ei teki amlodipiini manustamisel ägedat hüpotensiooni.

Stenokardiaga patsientidel pikendab amlodipiini ühekordne manustamine ööpäevas patsiendi üldist kehalise koormuse aega, stenokardia algusaega ja ST segmendi olulise depressiooni aega ning vähendab nii stenokardiahoogude sagedust kui ka nitroglütseriini kasutamise vajadust.

Amlodipiini kasutamist ei ole seostatud mingite metaboolsete kõrvaltoimetega: see ei mõjutanud plasmalipiidide, vereglükoosi ega seerumi kusihappe tasemeid ning sobis kasutamiseks astmat põdevate patsientidel.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Ramdacordiaga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta kinnitatud näidustuse korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Ramipriil

Imendumine

Suukaudsel manustamisel imendub ramipriil seedetraktist kiiresti: ramipriili maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas kujuneb ühe tunniga. Uriiniga erituva koguse mõõtmise alusel imendub vähemalt 56% ja seedetraktis olev toit seda oluliselt ei mõjuta. 2,5 mg ja 5 mg ramipriili suukaudse manustamise järel on aktiivse metaboliidi, ramiprilaadi biosaadavus 45%.

Ramipriili ainsa aktiivse metaboliidi, ramiprilaadi, maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas saavutatakse 2...4 tundi pärast ramipriili võtmist. Ramipriili tavaliste annuste manustamisel üks kord ööpäevas saavutatakse ramiprilaadi püsitasakaalu kontsentratsioon vereplasmas ligikaudu neljandal ravipäeval.

Jaotumine

Ramipriili seonduvus vereplasma valkudega on ligikaudu 73% ja ramiprilaadil ligikaudu 56%.

Biotransformatsioon

Ramipriil metaboliseerub peaaegu täielikult ramiprilaadiks ja diketopiperasiinestriks, diketopiperasiinhappeks ning ramipriili ja ramiprilaadi glükuroniidideks.

Eritumine

Metaboliitide eritumine on peamiselt renaalne.

Ramiprilaadi plasmakontsentratsioonid vähenevad polüfaasiliselt. Aeglase dissotsiatsiooni tõttu tugevast küllastunud sidemest AKE-ga on ramiprilaadi väga madala plasmakontsentratsiooniga terminaalse eliminatsiooni faas pikenenud.

Pärast ramipriili korduvat manustamist üks kord ööpäevas on ramiprilaadi kontsentratsioonide efektiivne poolväärtusaeg 5...10 mg annuste korral 13...17 tundi ja 1,25...2,5 mg annuste korral pikem. Erinevus tuleneb ensüümi küllastusvõimest ramiprilaadi sidumisel.

Imetamine

Pärast ramipriili ühekordse annuse suukaudset manustamist jäi ramipriili ning tema metaboliidi kontsentratsioon rinnapiimas allapoole mõõdetavat taset. Korduva manustamise efekt ei ole aga teada.

Teised patsientide erirühmad

Neerukahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)

Ramiprilaadi renaalne eritumine on kahjustatud neerufunktsiooniga patsientidel vähenenud ja ramiprilaadi renaalne kliirens on proportsionaalne kreatiniini kliirensiga. Selle tulemuseks on ramiprilaadi kontsentratsiooni tõus vereplasmas, mis langeb aeglasemalt kui normaalse neerutalitlusega patsientidel.

14/18

Maksakahjustusega patsiendid (vt lõik 4.2)

Maksakahjustusega patsientidel oli hepaatiliste esteraaside vähenenud aktiivsuse tõttu ramipriili metabolism ramiprilaadiks aeglustunud ja ramipriili tase vereplasmas nendel patsientidel kõrgem. Ramiprilaadi maksimaalsed kontsentratsioonid vereplasmas nendel patsientidel ei erine siiski normaalse maksafunktsiooniga patsientidel täheldatuist.

Amlodipiin

Imendumine

Suukaudse manustamise järel imendub amlodipiin hästi, maksimaalsed tasemed veres saabuvad 6…12 tunni möödumisel annuse manustamisest. Amlodipiini biosaadavust ei mõjuta selle manustamine koos toiduga. Hinnanguline absoluutne biosaadavus jääb vahemikku 64...80%.

Jaotumine

Jaotusruumala on 21 l/kg. Stabiilne plasmakontsentratsioon (5...15 ng/ml) saavutatakse annuse igapäevase manustamise järel 7...8 päeva jooksul. In vitro uuringud on näidanud, et 93...98% ringlevast amlodipiinist on seotud plasmavalkudega.

Biotransformatsioon ja eritumine

Amlodipiin metaboliseerub maksas ulatuslikult (ligikaudu 90%) inaktiivseteks püridiini derivaatideks. 10% lähteühendist ja 60% inaktiivsetest metaboliitidest eritub uriiniga ning 20...25 % roojaga. Plasmakontsentratsiooni langus viitab kahefaasilisusele. Plasmas lõplik eliminatsiooni poolestusaeg on ligikaudu 35...50 tundi, see on kooskõlas ühekordse annustamisega ööpäevas.

Üldkliirens on 7 ml/min/kg (60 kg patsientide korral: 25 l/h). Eakate patsientidel on selle väärtuseks 19 l/h.

Eakad

Amlodipiini maksimaalsete plasmakontsentratsioonide saabumisaeg on sarnane noortel ja eakatel patsientidel. Eakatel patsientidel kaldub amlodipiini kliirens aeglustuma, mille tulemusena suureneb AUC (kõvera alune pindala) ja pikeneb eliminatsiooni poolväärtusaeg. AUC suurenemine ja eliminatsiooni poolväärtusaja pikenemine südame paispuudulikkusega patsientidel vastasid ootustele patsientide vanuserühma uuringus (vt lõik 4.4).

Neerukahjustusega patsiendid

Amlodipiin metaboliseerub ulatuslikult inaktiivseteks metaboliitideks. 10% lähteühendist eritub muutumatul kujul koos uriiniga. Muudatused amlodipiini plasmakontsentratsioonides ei ole korrelatsioonis neerukahjustuse astmega. Nendele patsientidele võib manustada amlodipiini tavapäraseid annuseid. Amlodipiin ei ole dialüüsitav.

Maksakahjustusega patsiendid

Maksakahjustusega patsientidel on amlodipiini poolväärtusaeg pikenenud.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Seoses ramipriiliga

Suu kaudu manustatud ramipriilil ei ole täheldatud akuutset toksilisust närilistel ja koertel.

Korduva suukaudse manustamise uuringud on teostatud rottidel, koertel ja ahvidel. Kõigil 3 liigil on täheldatud kõrvalekaldeid vereplasma elektrolüütide sisalduses ja verepildis.

Ramipriili farmakodünaamilise aktiivsuse väljendusena on täheldatud jukstaglomerulaarse aparaadi väljendunud laienemist koertel ja ahvidel annuse korral 250 mg/kg ööpäevas. Rotid, koerad ja ahvid talusid vastavalt annuseid 2, 2,5 ja 8 mg/kehamassi kg kohta ööpäevas ilma kahjulike toimeteta.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringud rottidel, küülikutel ja ahvidel ei tuvastanud teratogeenseid omadusi.

Fertiilsus ei kahjustunud emastel ega isastel rottidel.

Ramipriili manustamine emastele rottidele ööpäevases annuses 50 mg/kg ja rohkem tiinuse ja imetamise ajal kutsus esile pöördumatuid neerukahjustusi (neeruvaagna laienemine) järglastel.

15/18

Ulatuslikud mutageensuskatsed mitmete testsüsteemidega ei toonud esile ramipriili mutageenseid ega genotoksilisi omadusi.

Seoses amlodipiiniga

Reproduktsioonitoksilisus

Rottide ja hiirtega läbi viidud reproduktsiooniuuringutes täheldati poegimiskuupäeva hilinemist, poegimise pikemat kestus ning poegade elulemuse vähenemist annuste korral, mis ületasid maksimaalseid inimestele soovitatavaid annuseid mg/kg suhte põhjal ligikaudu 50-kordselt.

Kahjulik mõju viljakusele

Ei täheldatud mingit mõju rottide sigivusele, kellele manustati amlodipiini (isastele 64 päeva ja emastele 14 päeva enne paaritumist) annustes kuni 10 mg/kg ööpäevas (8-kordne* maksimaalne soovitatav annus inimestel (10 mg) mg/m2 suhte põhjal). Rottidega läbi viidud teises uuringus, kus isastele rottidele manustati 30 päeva jooksul amlodipiinbesilaadi inimese annusele mg/kg suhte põhjal vastavaid annuseid, tuvastati folliikuleid stimuleeriva hormooni ja testosterooni tasemete langus plasmas, nagu ka sperma tiheduse ning küpsete spermatiidide ja Sertoli rakkude arvu vähenemine.

Kartsinogenees, mutagenees

Rottidel ja hiirtel, kellele manustati amlodipiini toiduga kahe aasta jooksul kontsentratsioonides, mis arvutuslikult vastasid ööpäevastele annustele 0,5, 1,25 ja 2,5 mg/kg ööpäevas, ei täheldatud mingeid viiteid kartsinogeensusele. Suurim annus (hiirtel samaväärne ja rottidel kahekordne* maksimaalne soovitatav kliiniline annus (10 mg) mg/m2 suhte põhjal) oli lähedane maksimaalsele talutavale annusele hiirtel, kuid mitte rottidel.

Mutageensusuuringud ei näidanud ravimiga seotud mõjusid geeni ega kromosoomi tasandil. *Põhineb patsiendi kehakaalul 50 kg.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Kapsli sisu

Krospovidoon

Hüpromelloos

Mikrokristalliline tselluloos

Glütserooldibehenaat

Ramdacordia 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid

Kapsli keha ja kaas:

Punane raudoksiid (E172) Titaandioksiid (E171) Želatiin

Ramdacordia 5 mg/5 mg, kõvakapslid

Kapsli keha ja kaas:

Briljantsinine FCF (E133)

Võlupunane AC (E129)

Titaandioksiid (E171) Želatiin

Ramdacordia 10 mg/5 mg, kõvakapslid

Kapsli keha:

Punane raudoksiid (E172) Titaandioksiid (E171) Želatiin

16/18

Kapsli kaas:

Briljantsinine FCF (E133) Võlupunane AC (E129) Titaandioksiid (E171) Želatiin

Ramdacordia 5 mg/10 mg, kõvakapslid

Kapsli keha:

Punane raudoksiid (E172) Titaandioksiid (E171) Želatiin

Kapsli kaas:

Indigotiin (E132) Asorubiin (E122) Titaandioksiid (E171) Želatiin

Ramdacordia 10 mg/10 mg, kõvakapslid

Kapsli keha ja kaas:

Indigotiin (E132)

Asorubiin (E122) Titaandioksiid (E171) Želatiin

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Ramdacordia 2,5 mg/2,5 mg

10, 20, 30, 50 või 100 kõvakapslit OPA/Al/PVC//Al blisterpakendites, kartongkarbis.

Ramdacordia 5 mg/5 mg, 10 mg/5 mg, 5 mg/10 mg ja 10 mg/10 mg

10, 20, 30, 50, 90 või 100 kõvakapslit OPA/Al/PVC//Al blisterpakendites, kartongkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Sandoz d.d.

Verovskova 57

17/18

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

8.MÜÜGILOA NUMBRID

Ramdacordia 2,5 mg/2,5 mg: 786012

Ramdacordia 5 mg/5 mg: 785912

Ramdacordia 10 mg/5 mg: 785812

Ramdacordia 5 mg/10 mg: 785612

Ramdacordia 10 mg/10 mg: 785712

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 04.05.2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

detsember 2016

18/18