Pantoprazol - ratiopharm 20 mg - gastroresistentne tablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A02BC02
Toimeaine: pantoprasool
Tootja: ratiopharm GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim*)

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg, gastroresistentsed tabletid

Pantoprasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Pantoprazol-ratiopharm 20 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtmist
 3. Kuidas Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Pantoprazol-ratiopharm 20 mg säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Pantoprazol-ratiopharm 20 mg ja milleks seda kasutatakse

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg sisaldab toimeainena pantoprasooli. Pantoprazol-ratiopharm 20 mg on selektiivne ”prootonpumba inhibiitor”, ravim, mis vähendab maos toodetava happe kogust. Seda kasutatakse happesusest tingitud mao ja seedetrakti haiguste raviks.

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg kasutatakse täiskasvanutel ja 12-aastastel või vanematel noorukitel:

 • gastroösofageaalse reflukshaiguse, mida põhjustab maohappe tagasivool maost, sümptomite (näiteks kõrvetised, happe tagasivool, valulik neelamine), raviks;
 • refluksösofagiidi (söögitoru põletik, millega kaasneb maohappe tagasivool) pikaajaliseks raviks ja selle taastekkimise vältimiseks.

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg kasutatakse täiskasvanutel:

Mida on vaja teada enne Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtmist

 • mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVAd, näiteks ibuprofeen) poolt põhjustatud mao ja kaksteistsõrmikuhaavandite vältimiseks riskigrupi patsientidel, kes peavad MSPVAsid pidevalt kasutama.

Ärge võtke Pantoprazol-ratiopharm 20 mg:

 • kui olete pantoprasooli, soja, maapähklite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete allergiline teiste prootonpumba inhibiitoreid sisaldavate ravimite suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

 • Kui teil on tõsiseid maksaprobleeme. Palun rääkige oma arstiga, kui teil on kunagi varem esinenud maksaprobleeme. Sellisel juhul kontrollib arst sagedamini teie maksaensüümide sisaldust veres, eriti juhul, kui te võtate Pantoprazolratiopharm 20 mg pikaajalise ravina. Maksaensüümide sisalduse suurenemisel tuleb ravi lõpetada.
 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim

 • Kui te peate pidevalt võtma ravimeid, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVAd) ja te võtate Pantoprazolratiopharm 20 mg tablette põhjusel, et teil on suurenenud risk mao ja sooletraktiga seotud tüsistuste tekkeks MSPVAde võtmise tõttu. Suurenenud riski hinnatakse lähtuvalt teie individuaalsetest riskifaktoritest, nagu näiteks teie vanus (65 eluaastat või rohkem), anamneesis mao või kaksteistsõrmikuhaavand või mao või sooleverejooks.
 • Kui teie B12vitamiini varud organismis on vähenenud või kui teil on oht nende vähenemiseks ja te kasutate pantoprasooli pikema aja vältel. Nagu kõik mao happesust vähendavad ravimid, võib ka pantoprasool vähendada B12vitamiini imendumist.
 • Kui te võtate samaaegselt koos pantoprasooliga HIV proteaasi inhibiitorit, nt atasanaviiri (HIV infektsiooni ravim), siis küsige nõu oma arstilt.
 • Prootonpumba inhibiitori, nt Pantoprazolratiopharm 20 mg, kasutamisel, eriti üle ühe aasta järjest, võib teil vähesel määral tõusta risk puusaluu, randme või lülisamba murru tekkeks. Rääkige oma arstile, kui teil on osteoporoos ehk luuhõrenemine või kui te kasutate glükokortikoide (mis võivad tõsta osteoporoosi riski).
 • Kui teil on vaja teha spetsiifiline vereanalüüs (kromograniin A).
 • Kui teil on kunagi tekkinud nahareaktsioonid pärast ravi Pantoprazolratiopharm 20 mg’ga sarnase ravimiga, mis vähendab maohappesust.

Kui teil tekib nahalööve, eelkõige päikese eest katmata piirkondades, teatage võimalikult kiiresti oma arstile, sest võib juhtuda, et peate ravi Pantoprazol-ratiopharm 20 mg’ga katkestama. Kindlasti mainige ka kõiki teisi kõrvaltoimeid, nt liigesevalu.

Informeerige koheselt oma arsti nii enne kui ka pärast selle ravimi võtmist, kui te märkate mõnda allpool nimetatud sümptomidest, mis võivad viidata teisele, tõsisemale haigusele:

 • planeerimata kehakaalu langus;
 • oksendamine, eriti kui see on korduv;
 • veriokse (kohvipaksu meenutav tumepruun mass okses);
 • te märkate verd väljaheites (musta värvi või tarretist meenutav mass väljaheites);
 • neelamisraskus või valu neelamisel;
 • kahvatus ja nõrkus (aneemia);
 • valu rinnus;
 • kõhuvalu;
 • raske ja/või püsiv kõhulahtisus, sest Pantoprazolratiopharm 20 mg võib veidi suurendada infektsioonidest põhjustatud kõhulahtisuse tekkeriski.

Enne ravi alustamist võib teie arst teha mõned uuringud, et välistada pahaloomulise haiguse võimalus, sest pantoprasool leevendab ka pahaloomuliste kasvajate sümptomeid ning võib seega edasi lükata nende haiguste diagnoosimise. Täiendavad uuringud on vajalikud ka juhul kui sümptomid püsivad vaatamata ravile.

Kui te kasutate Pantoprazol-ratiopharm 20 mg kauem kui kolm kuud, siis on võimalik, et magneesiumi tase teie veres võib langeda. Magneesiumi madal tase võib avalduda kurnatuse, tahtmatute lihaskokkutõmmete, desorientatsiooni, konvulsioonide (krampide), pearingluse või südame löögisageduse suurenemisena. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, siis rääkige neist palun kohe oma arstile. Magneesiumi madal tase võib põhjustada ka kaaliumi või kaltsiumi taseme langust teie veres. Arst võib teile määrata regulaarseid vereanalüüse magneesiumi taseme kontrollimiseks.

Kui te võtate Pantoprazol-ratiopharm 20 mg pikema aja vältel (kauem kui 1 aasta), siis jälgib teie arst teid ravi ajal regulaarselt. Informeerige oma arsti kõigist ebatavalistest sümptomitest ja asjaoludest.

Lapsed ja noorukid

Lastel ei ole soovitatav Pantoprazol-ratiopharm 20 mg kasutada, sest ei ole tõestatud selle ravimi toime alla 12-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Pantoprazol-ratiopharm 20 mg

 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Seda põhjusel, et Pantoprazol-ratiopham 20 mg võib mõjutada teiste ravimite toimet, seega informeerige oma arsti, kui te võtate:

 • ravimeid, nagu ketokonasool, intrakonasool ja posakonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks) või erlotiniib (kasutatakse teatud vähivormide raviks), sest Pantoprazolratiopharm 20 mg võib takistada neid ja teisi ravimeid toimet avaldamast.
 • vere hüübivust vähendavaid ravimeid, nagu varfariin või fenprokumoon. Sellisel juhul võib olla vajalik sagedamini kontrollida vere hüübivuse näitajaid.
 • ravimeid, mida kasutatakse HIVinfektsiooni raviks, nagu atasanaviir.
 • metotreksaati (kasutatakse reumatoidartriidi, psoriaasi ja vähi raviks) kui te võtate metotreksaati, võib arst ajutiselt peatada teie ravi Pantoprazolratiopham 20 mg’ga, kuna pantoprasool võib tõsta metotreksaadi taset veres.
 • fluvoksamiini (kasutatakse depressiooni ja teiste psüühikahäirete raviks) – kui te võtate fluvoksamiini, siis võib arst vähendada teie ravimi annust.
 • rifampitsiini (kasutatakse infektsioonide raviks).
 • lihtnaistepuna ürti (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni raviks).

Rasedus ja imetamine

Pantoprasooli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. On andmeid, et pantoprasool eritub inimese rinnapiima.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Te tohite seda ravimit kasutada ainult juhul, kui teie arsti arvates on ravimist saadav kasu teile suurem kui võimalik oht lootele või imikule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Ärge juhtige autot või kasutage masinaid, kui teil tekivad ravi ajal sellised kõrvaltoimed, nagu pearinglus või nägemishäired

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg sisaldab maltitooli

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Manustamisviis

Tablette ei tohi närida ega purustada vaid need tuleb alla neelata tervelt koos vähese veega 1 tund enne söömist.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud ja noorukid alates 12. eluaastast

Gastroösofageaalse reflukshaigusega seotud sümptomite (nt kõrvetised, happe tagasivool, valu neelamisel) ravi

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas. Selle annusega leevenevad sümptomid üldjuhul 2 kuni 4 nädala möödudes, kõige hiljem täiendava 4 nädala möödudes. Teie arst ütleb teile, kui kaua te peate

 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim

ravimit võtma. Seejärel võib mistahes korduvaid sümptomeid ravida vajadusel ühe tableti võtmisega ööpäevas.

Refluksösofagiidi pikaajaline ravi ja retsidiivide vältimine

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas. Haiguse taastekkimisel võib teie arst annust kahekordistada ning sel juhul võite te võtta ööpäevas ühe Pantoprazol-ratiopharm 40 mg tableti. Pärast paranemist saate te annust vähendada tagasi ühele 20 mg tabletile ööpäevas.

Täiskasvanud

Kaksteistsõrmiku- ja maohaavandite vältimine patsientidel, kes peavad pidevalt võtma mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA-d)

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas.

Maksahaigusega patsiendid

Kui teil on rasked maksaprobleemid, ei tohi te võtta rohkem kui üks 20 mg tablett ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Nende tablettide kasutamine alla 12-aastastel lastel ei ole soovitatav.

Kui te võtate Pantoprazol-ratiopharm 20 mg rohkem kui ette nähtud.

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga. Üleannustamise sümptomid ei ole teada.

Kui te unustate Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke ettenähtud ajal järgmine tavaline annus.

Kui te lõpetate Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtmise

Ärge lõpetage nende tablettide võtmist ilma eelnevalt oma arsti või apteekriga konsulteerimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni alljärgnevatest kõrvaltoimetest, lõpetage nende tablettide võtmine ning informeerige kohe oma arsti või võtke ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga:

 • Tõsised allergilised reaktsioonid (esinemissagedus harv: võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st): keele ja/või kõriturse, neelamisraskused, nahalööve (nõgestõbi), hingamisraskused, allergiline näoturse (Quincke´i ödeem/angioödeem), tugev pearinglus koos väga kiire südame löögisageduse ja rohke higistamisega.
 • Tõsised nahareaktsioonid (esinemissagedus teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): villiline nahalööve ja kiire üldise tervisliku seisundi halvenemine, erosioon (sealhulgas vähene veritsus) silmade, nina, suu/huulte või suguelundite ümbruses (StevensiJohnsoni sündroom, Lyelli sündroom, multiformne erüteem) ning valgustundlikkus.
 • Muud tõsised reaktsioonid (esinemissagedus teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): naha või silmavalgete kollasus (raske maksarakkude kahjustus, kollatõbi) või palavik, nahalööve ja neerude suurenemine mõnikord koos valuliku urineerimise ja alaseljavaluga (tõsine neerupõletik), mis võib viia neerupuudulikkuse tekkeni.
 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim

Muud kõrvaltoimed

 • Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st) healoomulised maopolüübid.
 • Aegajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st)

peavalu, pearinglus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus ja kõhugaasid, kõhukinnisus, suukuivus, ebamugavustunne ja valu kõhus, nahalööve, eksanteem, eruptsioon, nahasügelus, nõrkus, jõuetus või halb enesetunne, unehäired, puusaluu, randme või lülisamba murd.

 • Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

maitsetundlikkuse muutused või täielik kadu, nägemishäired nagu hägune nägemine, nõgeslööve, liigesvalu, lihasvalu, kehakaalu muutused, kõrgenenud kehatemperatuur, kõrge palavik, jäsemete turse (perifeerne ödeem), allergilised reaktsioonid, depressioon, rindade suurenemine meestel.

 • Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st) desorientatsioon.
 • Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) hallutsinatsioonid, segasus (eriti patsientidel, kellel see on varem esinenud), vere naatriumisisalduse vähenemine, vere magneesiumisisalduse vähenemine (vt lõik 2), vere vähenenud kaltsiumisisaldus (seoses magneesiumisisalduse vähenemisega); vere vähenenud kaaliumisisaldus; lihasspasmid elektrolüütide tasakaaluhäirete tagajärjel; pakitsus, kipitus ja torkimistunne, põletustunne või tuimus; lööve, millega võib kaasneda liigesevalu.

Vereanalüüsides täheldatud kõrvaltoimed:

 • Aegajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st) maksaensüümide aktiivsuse tõus.
 • Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

bilirubiinisisalduse suurenemine; lipiidide taseme suurenemine, vereringes tsirkuleerivate granulaarsete valgete vereliblede hulga järsk vähenemine, millega võib kaasneda kõrge palavik.

 • Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st)

vereliistakute arvu vähenemine, mis võib põhjustada kalduvuse verejooksude või verevalumite tekkeks, vere valgeliblede arvu vähenemine, mis võib põhjustada infektsioonide sagenemise, punaste ja valgete vereliblede ning vereliistakute arvu üheaegne ebanormaalne vähenemine.

Väga harva võib sojaletsitiin põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Pantoprazol-ratiopharm 20 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast EXP:. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Plastpudelitesse pakendatud tabletid: pärast pudeli esmakordset avamist võib kasutada 3 kuu jooksul. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim

Mida Pantoprazol-ratiopharm 20 mg sisaldab

 • Toimeaine on pantoprasool.

Iga gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg pantoprasooli (naatriumseskvihüdraadina).

 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu

Maltitool (E965), krospovidoon tüüp B, naatriumkarmelloos, naatriumkarbonaat (E500), kaltsiumstearaat

Tableti kate

Polüvinüülalkohol, talk (E553b), titaandioksiid (E171), makrogool 3350, sojaletsitiin (E322), kollane raudoksiid (E172), naatriumkarbonaat (E500), metakrüülhappe-etüülakrülaat kopolümeer (1:1), polüsorbaat 80, naatriumlaurüülsulfaat, trietüültsitraat (E1505).

Kuidas Pantoprazol-ratiopharm 20 mg välja näeb ja pakendi sisu

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg on ovaalsed kollased gastroresistentsed tabletid. Tableti mõõtmed on ligikaudu 8,2 x 4,4 mm.

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg pakendi suurused on järgmised:

Blisterpakendid, milles on 15, 20, 28, 30, 30x1, 56, 60, 98, 100, 120, gastroresistentset tabletti. HDPE pudelid, milles on 15, 20, 28, 30, 30x1, 50, 56, 60, 100, 120 gastroresistentset tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm Saksamaa

Tootja

MERCKLE GmbH,

Ludwig-Merckle-Str. 3,

D-89143 Blaubeuren,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017.

 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*)

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg, gastroresistentsed tabletid

Pantoprasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.
 • Te ei tohi ilma arstiga konsulteerimata võtta Pantoprazolratiopharm’i kauem kui 4 nädalat.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Pantoprazol-ratiopharm 20 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtmist
 3. Kuidas Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Pantoprazol-ratiopharm 20 mg säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Pantoprazol-ratiopharm 20 mg ja milleks seda kasutatakse

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg sisaldab toimeainena pantoprasooli. Pantoprazol-ratiopharm 20 mg kuulub ravimite klassi, mida nimetatakse selektiivseteks ”prootonpumba inhibiitoriteks”. Need on ravimid, mis vähendavad maos toodetava happe kogust.

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg kasutatakse reflukshaiguse vaevuste (kõrvetised ja maohappe tagasivoolusümptomid) lühiaegseks raviks täiskasvanutel.

Refluks tähendab happe tagasivoolamist maost söögitorusse. Söögitoru muutub selle tagajärjel põletikuliseks ja valusaks ning põhjustab põletustunnet rindkeres, kõrvetisi ja haput maitset suus .

Mida on vaja teada enne Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtmist

Ärge võtke Pantoprazol-ratiopharm 20 mg:

 • kui olete pantoprasooli, soja, maapähklite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui te võtate atasanaviiri sisaldavat ravimit (HIV infektsiooni ravim).
 • kui te olete alla 18aastane.
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga.
 • kui te olete allergiline teiste prootonpumba inhibiitoreid sisaldavate ravimite suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • kui te olete refluksi sümptomite raviks pidanud kasutama mõnda seedehäire või kõrvetistevastast ravimit 4 või enama nädala vältel;
 • kui te olete üle 55aastane ja kasutate igapäevaselt mõnda seedehäirevastast ravimit;
 • kui te olete üle 55aastane ja teie haigussümptomid on tekkinud esimest korda elus või kui nende iseloom on hiljuti muutunud;
 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim

 • kui teil on varem olnud maohaavand või mõni seedetrakti operatsioon;
 • kui teil esinevad maksaprobleemid või kollatõbi (naha või silmavalgete kollasus);
 • kui te olete tõsiste haiguste või kaebuste tõttu oma arsti pideva järelvalve all;
 • kui teil on lähiajal plaanis endoskoopiline uuring või väljahingatava õhu uurea test;
 • prootonpumba inhibiitori, nt Pantoprazolratiopharm 20 mg, kasutamisel, eriti üle ühe aasta järjest, võib teil vähesel määral tõusta risk puusaluu, randme või lülisamba murru tekkeks. Rääkige oma arstile, kui teil on osteoporoos ehk luuhõrenemine või kui te kasutate glükokortikoide (mis võivad tõsta osteoporoosi riski).
 • kui teil on vaja teha spetsiifiline vereanalüüs (kromograniin A).
 • kui teil on kunagi tekkinud nahareaktsioonid pärast ravi Pantoprazolratiopharm 20 mg’ga sarnase ravimiga, mis vähendab maohappesust.

Kui teil tekib nahalööve, eelkõige päikese eest katmata piirkondades, teatage võimalikult kiiresti oma arstile, sest võib juhtuda, et peate ravi Pantoprazol-ratiopharm 20 mg’ga katkestama. Kindlasti mainige ka kõiki teisi kõrvaltoimeid, nt liigesevalu.

Informeerige koheselt oma arsti nii enne kui ka pärast selle ravimi võtmist, kui te märkate mõnda allpool nimetatud sümptomitest, mis võivad viidata teisele, tõsisemale haigusele:

 • planeerimata kehakaalu langus;
 • oksendamine, eriti kui see on korduv;
 • veriokse (kohvipaksu meenutav tumepruun mass okses);
 • te märkate verd väljaheites (musta värvi või tarretist meenutav mass väljaheites);
 • neelamisraskus või valu neelamisel
 • kahvatus ja nõrkus (aneemia)
 • valu rinnus
 • kõhuvalu
 • raske ja/või püsiv kõhulahtisus, sest Pantoprazolratiopharm võib veidi suurendada

infektsioonidest põhjustatud kõhulahtisuse tekkeriski.

Nimetatud juhtudel võib teie arst otsustada, et teile tuleb teostada mõned uuringud.

Kui te peate andma mõne vereproovi, siis informeerige oma arsti, et te võtate Pantoprazol-ratiopharm 20 mg.

Happe refluksi ja kõrvetiste sümptomid hakkavad tavaliselt leevenduma üks päev pärast ravi alustamist Pantoprazol-ratiopharm 20 mg’ga. See ravim ei avalda kohest toimet. Pantoprazol-ratiopharm 20 mg ei tohi võtta profülaktilise ravimina.

Kui te kasutate Pantoprazol-ratiopharm 20 mg kauem kui kolm kuud, siis on võimalik, et magneesiumi tase teie veres võib langeda. Magneesiumi madal tase võib avalduda kurnatuse, tahtmatute lihaskokkutõmmete, desorientatsiooni, konvulsioonide (krampide), pearingluse või südame löögisageduse suurenemisena. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, siis rääkige neist palun kohe oma arstile. Magneesiumi madal tase võib põhjustada ka kaaliumi või kaltsiumi taseme langust teie veres. Arst võib teile määrata regulaarseid vereanalüüse magneesiumi taseme kontrollimiseks.

Kui teil on juba pikema aja vältel korduvalt esinenud kõrvetised või seedehäire sümptomid, siis tuleb regulaarselt külastada oma arsti.

Muud ravimid ja Pantoprazol-ratiopharm 20 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Seda põhjusel, et Pantoprazol-ratiopham 20 mg võib mõjutada teiste ravimite toimet, seetõttu informeerige oma arsti, kui te võtate:

 • ravimeid, nagu ketokonasool, itrakonasool ja posakonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks) või erlotiniib (kasutatakse teatud vähivormide raviks), sest Pantoprazolratiopharm 20 mg võib takistada neid ja teisi ravimeid toimet avaldamast.
 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim

 • vere hüübivust vähendavaid ravimeid, nagu varfariin või fenprokumoon. Sellisel juhul võib olla vajalik sagedamini kontrollida vere hüübivuse näitajaid.
 • ravimeid, mida kasutatakse HIVinfektsiooni raviks, nagu atasanaviir.
 • metotreksaati (kasutatakse reumatoidartriidi, psoriaasi ja vähi raviks) kui te võtate metotreksaati, võib arst ajutiselt peatada teie ravi Pantoprazolratiopham 20 mg’ga, kuna pantoprasool võib tõsta metotreksaadi taset veres.
 • fluvoksamiini (kasutatakse depressiooni ja teiste psüühikahäirete raviks) – kui te võtate fluvoksamiini, siis võib arst vähendada teie ravimi annust.
 • rifampitsiini (kasutatakse infektsioonide raviks).
 • lihtnaistepuna ürti (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni raviks).

Ärge võtke Pantoprazol-ratiopharm 20 mg koos teiste ravimitega, mis vähendavad maohappe kogust, nagu näiteks teised prootonpumba inhibiitorid (omeprasool, lansoprasool või rabeprasool) või H2- retseptorite antagonistid (näiteks ranitidiin ja famotidiin).

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg koos toidu ja joogiga

Tabletid tuleb neelata alla tervelt koos vedelikuga enne sööki.

Rasedus ja imetamine

Pantoprasooli kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. On andmeid, et pantoprasool eritub inimese rinnapiima.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Te tohite seda ravimit kasutada ainult juhul kui teie arsti arvates on ravimist saadav kasu teile suurem kui võimlik oht teie lootele või imikule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kui teil tekivad sellised kõrvaltoimed, nagu pearinglus või nägemishäired, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg sisaldab maltitooli

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Manustamisviis

Võtke tablett enne sööki, iga päev ühel ja samal kellaajal. Tablett tuleb neelata alla tervelt koos vähese veega. Tabletti ei tohi närida ega purustada.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud

Võtke üks tablett ööpäevas. Ärge ületage soovitatavat annust 20 mg pantoprasooli ööpäevas. Tablette tuleb võtta vähemalt 2…3 päeva järjest. Lõpetage Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtmine, kui teie sümptomid on täielikult kadunud. Refluksi sümptomid ja kõrvetised võivad kaduda ka pärast

ühepäevast ravi Pantoprazol-ratiopahrm 20 mg’ga, aga see ravim ei ole mõeldud sümptomite koheseks leevendamiseks.

 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim

Konsulteerige oma arstiga kui sümptomid püsivad ka pärast 2-nädalast pidevat ravi.

Ärge võtke Pantoprazol-ratiopharm 20 mg tablette kauem kui 4 nädalat ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata.

Lapsed ja noorukid

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid ei tohi Pantoprazol-ratiopharm 20 mg kasutada.

Kui te võtate Pantoprazol-ratiopharm 20 mg rohkem kui ette nähtud

Informeerige sellest kohe oma arsti või apteekrit. Kui võimalik, siis võtke ravim ja see infoleht endaga kaasa. Üleannustamise sümptomid ei ole teada.

Kui te unustate Pantoprazol-ratiopharm 20 mg võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmisel päeval tavalisel ajal oma järgmine, tavaline annus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni allpool nimetatud tõsistest kõrvaltoimetest, informeerige sellest kohe oma arsti või võtke ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Lõpetage Pantoprazol- ratiopahrm 20 mg võtmine ja võtke käesolev infoleht ja/või tabletid endaga kaasa:

 • Tõsised allergilised reaktsioonid (esinemissagedus harv: võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st): Ülitundlikkusreaktsioonid ehk nn anafülaktilised reaktsioonid, anafülaktiline šokk ja angioödeem. Tüüpilised sümptomid on: näo, huulte, suu, keele ja/või kurgu turse, mis võib põhjustada neelamis või hingamisraskust, nõgeslööve (urtikaaria), väljendunud pearinglus koos kiire südametegevuse ja rohke higistamisega.
 • Tõsised nahareaktsioonid (esinemissagedus teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): lööve koos tursega, villiline lööve või naha pindmise kihi irdumine, naha irdumine ja verejooks silmade, nina, suu või suguelundite ümbruses koos tervisliku seisundi kiire halvenemisega, lööve, mis tekib kokkupuutel päikesevalgusega.
 • Muud tõsised reaktsioonid (esinemissagedus teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): naha ja silmavalgete kollasus (raske maksakahjustuse tõttu), neeruprobleemid nagu valulik urineerimine koos alaseljavalu ja palavikuga, mis võib viia neerupuudulikkuse tekkeni.

Muud kõrvaltoimed

 • Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st) Healoomulised maopolüübid.
 • Aegajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st)

Peavalu, pearinglus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhukinnisus, suukuivus, ebamugavustunne ja valu kõhus, nahalööve või nõgeslööve, nahasügelus, nõrkus, jõuetus või halb enesetunne, unehäired, maksaensüümide aktiivsuse tõus vereanalüüsis, puusaluu, randme või lülisamba murd.

 • Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st) Maitsetundlikkuse muutused või täielik kadu, nägemishäired nagu ähmane nägemine, liigesvalu, lihasvalu, kehakaalu muutused, kõrgenenud kehatemperatuur, kõrge palavik, jäsemete turse, allergilised reaktsioonid, depressioon, vere bilirubiini ja lipiididesisalduse suurenemine (vt vereanalüüsid), vereringes tsirkuleerivate granulaarsete valgete vereliblede hulga järsk vähenemine, millega võib kaasneda kõrge palavik.
 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim

 • Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st) Desorientatsioon, vereliistakute arvu vähenemine, mis võib põhjustada kalduvuse verejooksude või verevalumite tekkeks, vere valgeliblede arvu vähenemine, mis võib põhjustada infektsioonide sagenemise, punaste ja valgete vereliblede ning vereliistakute arvu üheaegne ebanormaalne vähenemine.
 • Esinemissagedus teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) Hallutsinatsioonid, segasus (eriti patsientidel, kellel see on varem esinenud), vere naatriumisisalduse vähenemine, vere magneesiumisisalduse vähenemine (vt lõik 2), vere vähenenud kaltsiumisisaldus (seoses magneesiumisisalduse vähenemisega); vere vähenenud kaaliumisisaldus; lihasspasmid elektrolüütide tasakaaluhäirete tagajärjel; pakitsus, kipitus ja torkimistunne, põletustunne või tuimus; lööve, millega võib kaasneda liigesevalu.

Väga harva võib sojaletsitiin põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Pantoprazol-ratiopharm 20 mg säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Plastpudelitesse pakendatud tabletid: pärast pudeli esmakordset avamist võib kasutada 3 kuu jooksul. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pantoprazol-ratiopharm 20 mg sisaldab

 • Toimeaine on pantoprasool.

Iga gastroresistentne tablett sisaldab 20 mg pantoprasooli (naatriumseskvihüdraadina).

 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: maltitool (E965), krospovidoon (tüüp B), naatriumkarmelloos, naatriumkarbonaat (E500), kaltsiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, talk (E553b), titaandioksiid (E171), makrogool 3350, sojaletsitiin (E322), kollane raudoksiid (E172), naatriumkarbonaat (E500), metakrüülhappe- etüülakrülaat kopolümeer (1:1), polüsorbaat 80, naatriumlaurüülsulfaat, trietüültsitraat (E1505).

Kuidas Pantoprazol-ratiopharm 20 mg välja näeb ja pakendi sisu:

Pantoprazol-ratiopharm 20 mg on ovaalsed kollased gastroresistentsed tabletid. Tableti mõõtmed on ligikaudu 8,2 x 4,4 mm.

Blisterpakendid, milles on 7 või 14 tabletti.

HDPE pudelid, milles on 7 või 14 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim

Müügiloa hoidja ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm Saksamaa

Tootja

MERCKLE GmbH,

Ludwig-Merckle-Str. 3,

D-89143 Blaubeuren,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017.

 • * selgitus 7 tk ja 14 tk pakendis käsimüügiravim

15 tk, 20 tk, 28 tk, 30 tk, 50 tk, 56 tk, 60 tk, 98 tk, 100 tk ja 120 tk pakendis - retseptiravim