Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Onbrez Breezhaler

ATC Kood: R03AC18
Toimeaine: indacaterol maleate
Tootja: Novartis Europharm Ltd.

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ÜKSIKPAKENDI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Onbrez Breezhaler 150 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

Indakaterool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kapsel sisaldab indakateroolmaleaati koguses, mis vastab 150 mikrogrammile indakateroolile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati (lisainformatsioon vt pakendi infoleht) ja želatiini.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 kapslit + 1 inhalaator

30 kapslit + 1 inhalaator

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Inhalatsioon

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutamiseks ainult koos pakendis oleva inhalaatoriga.

Kapsleid mitte neelata.

Avamiseks tõsta siit.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult ja eemaldada kapslid blistrist alles vahetult enne

kasutamist.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/593/001 10 kapslit + 1 inhalaator

EU/1/09/593/002 30 kapslit + 1 inhalaator

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Onbrez Breezhaler 150