Nessapol - suukaudne suspensioon kotikeses (100mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M01AE01
Toimeaine: ibuprofeen
Tootja: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nessapol 100 mg suukaudne suspensioon kotikeses

Ibuprofeen

Enne kui teie laps hakkab seda ravimi võtma, lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu teie arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3 päeva möödumist ei tunne ravimit saanud laps end paremini või tunneb end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Nessapol 100 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Nessapol 100 mg kasutamist
 3. Kuidas Nessapol 100 mg kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Nessapol 100 mg säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Nessapol 100 mg ja milleks seda kasutatakse

See ravim sisaldab ibuprofeeni, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA-d). Nendel ravimitel on valuvaigistav ja palavikku alandav toime.

Nessapol 100 mg kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu ja palaviku lühiajaliseks sümptomaatiliseks raviks lastel vanuses 1…11 aastat kehakaaluga 10…39 kg.

Kui pärast 3 päeva möödumist ei tunne ravimit saanud laps end paremini või tunneb end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Nessapol 100 mg kasutamist

Ärge kasutage ega andke Nessapol 100 mg oma lapsele:

kui teie laps on ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teie lapsel on kunagi varem pärast atsetüülsalitsüülhappe või muu mittesteroidse põletikuvastase aine (MSPVA) võtmist tekkinud reaktsioon (nt astma, nohu, lööve, näo, keele, huulte või kõri turse);

kui teie lapsel on seletamatu vereloomehäire;

kui teie lapsel on ajuverejooks (tserebrovaskulaarne verejooks) või muu aktiivne verejooks;

kui teie lapsel on või on kunagi varem olnud korduv mao/kaksteistsõrmiksoole haavand või verejooks (kaks või enam kindlat haavandumise või verejooksu juhtu);

kui teie lapsel on kunagi varem olnud mao- või sooleverejooks või mulgustumine MSPVA-de võtmise tõttu;

kui teie lapsel on raske maksa-, neeru- või südamepuudulikkus;

kui teie laps on kaotanud palju vedelikku (oksendamise, kõhulahtisuse või ebapiisava vedelikutarbimise tõttu);

kolmel viimasel raseduskuul;

kui teie laps on noorem kui 1 aasta ja/või kaalub alla 10 kg.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nessapol 100 mg kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teie lapsel on teatav pärilik vereloomehäire (nt äge vahelduv porfüüria);

kui teie lapsel on veritsushaigus;

kui teie lapsel on neerutalitluse häire;

kui teie lapsel on probleeme maksaga;

kui teie lapsel on või on olnud kroonilisi põletikulisi soolehaigusi (Crohni tõbi või haavandiline jämesoolepõletik);

kui teie lapsel on süsteemne erütematoosne luupus (sidekude haarav immuunsüsteemi haigus, mille tagajärjel tekivad liigesevalu, nahamuutused ja teiste elundite häired) või sidekoehaiguse segavorm;

kui teie lapsel on või on olnud kõrge vererõhk või probleeme südamega.

väga harva on seoses MSPVA-de kasutamisega kirjeldatud tõsiseid nahareaktsioone, näiteks eksfoliatiivne dermatiit, Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs. Nahalööbe, limaskesta kahjustuste või mis tahes muude allergilise reaktsiooni nähtude esmakordsel ilmnemisel tuleb ibuprofeeni kasutamine kohe lõpetada;

kui teie lapsel on või on olnud astma või allergilisi haigusi, sest tekkida võib õhupuudus;

kui teie lapsel on heinapalavik, ninapolüübid või krooniline obstruktiivne (ahendav) hingamisteede haigus, sest on suurem risk allergiliste reaktsioonide tekkeks. Allergilised reaktsioonid võivad avalduda astmahoogudena (nn analgeetiline astma), nahaturse (Quincke ödeem) või nahalööbena;

kui teie lapsele on äsja tehtud suurem operatsioon.

Kui kasutate ibuprofeeni:

pikka aega, on vaja regulaarselt kontrollida maksanäitajaid, neerutalitlust ja verepilti.

Peate hoiduma teiste MSPVA-de samaaegsest kasutamisest, sealhulgas ravimitest, mida nimetatakse tsüklooksügenaas-2 selektiivseteks inhibiitoriteks (nimetatakse ka koksiibideks).

Ettevaatlik tuleb olla, kui samal ajal kasutatakse teisi seedetrakti haavandi või verejooksu riski suurendavaid ravimeid, näiteks kortikosteroide (nt prednisoloon), verd vedeldavaid ravimeid (nt varfariin), selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (depressiooni ravim) või vere hüübimist takistavaid ehk trombotsüütide agregatsiooni pärssivad ained (nt atsetüülsalitsüülhape).

Dehüdreeritud lastel on risk neerukahjustuse tekkeks.

Igat tüüpi MSPVA-de kasutamisel on teatatud surmaga lõppeda võivatest seedetrakti verejooksudest, haavandumistest või perforatsioonidest, mis võivad tekkida ükskõik millal ravi ajal nii koos hoiatavate sümptomitega või anamneesis olevate tõsiste seedetrakti sümptomitega kui ka ilma nendeta. Kui tekib seedetrakti verejooks või haavandumine, tuleb ravi otsekohe katkestada. Seedetrakti verejooksu, haavandumise või mulgustumise (perforatsiooni) risk on suurem suuremate MSPVA annuste kasutamisel, haavandi anamneesiga patsientidel, eriti kui haavand on tüsistunud verejooksu või perforatsiooniga (vt lõik 2 „Ärge kasutage ega andke Nessapol 100 mg oma lapsele“) ning eakatel. Neil patsientidel tuleb ravi alustada väikseima võimaliku annusega. Neil patsientidel ja ka patsientidel, kes vajavad samal ajal raviks väikeses annuses atsetüülsalitsüülhapet või muid ravimeid, mis tõenäoliselt suurendavad seedetrakti kahjustuste tekkeriski, tuleb kaaluda kombinatsioonravi kaitsvate ravimitega (nt misoprostool või prootonpumba inhibiitorid).

MSPVA-d võivad varjata nakkuse või palaviku sümptomeid.

Enne Nessapol 100 mg kasutamist pidage ravi suhtes nõu oma arsti või apteekriga:

kui on probleeme südamega (sealhulgas südamepuudulikkus, stenokardia (valu rinnus) või kui on olnud südameinfarkt; tehtud südamepärgarterite šuntimine; perifeersete arterite haigused (ahenenud või ummistunud arterite tõttu halvenenud verevarustus kätes või jalgades) või mis tahes tüüpi insult (sealhulgas mini-insult ehk mööduv aju väheveresus (transitoorne isheemiline atakk ehk TIA));

kui esineb kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolitase, südamehaigus või insult perekonna anamneesis või kui olete suitsetaja;

kui olete eakas;

kui teil on rasestumisega probleeme.

Põletikuvastased/valuvaigistavad ravimid, näiteks ibuprofeen, võivad olla seotud südameinfarkti või insuldi riski vähese suurenemisega, eriti siis, kui neid kasutatakse suurtes annustes. Ärge ületage soovitatavat annust ega ravi kestust.

Tuulerõugete (Varicella) puhul on soovitatav hoiduda ibuprofeeni kasutamisest.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat toimivat annust võimalikult lühikese aja jooksul.

Eakatel inimestel on MSPVA-sid kasutades suurem risk kõrvaltoimete tekkeks, eriti mao ja soolega seotud kõrvaltoimete osas.

Seedetrakti toksilisuse anamneesiga patsiendid, eriti eakad, peavad teatama kõigist ebatavalistest kõhuga seotud sümptomitest (eelkõige seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.

Ükskõik millist tüüpi valuvaigistite pikaajaline kasutamine peavalude korral võib muuta peavalud raskemaks. Kui teil / teie lapsel on selline olukord tekkinud, tuleb pöörduda arsti poole ja ravi katkestada.

Üldiselt võib harjumuslik valuvaigistite, eriti rohkem kui ühe valuvaigistava toimeaine kombinatsiooni kasutamine põhjustada püsivat neerukahjustust, sealhulgas neerupuudulikkuse riski (analgeetiline nefropaatia).

Muud ravimid ja Nessapol 100 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta / teie laps võtab, on hiljuti võtnud või kavatseb võtta mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Nessapol 100 mg võib mõjutada teiste ravimite toimet või võivad teised ravimid mõjutada selle toimet. Näiteks:

ravimid, mis langetavad kõrget vererõhku (AKE-inhibiitorid, näiteks kaptopriil; beetablokaatorid, näiteks atenolool; angiotensiin II retseptori antagonistid, näiteks losartaan);

teised MSPVA-sid sisaldavad ravimid (sealhulgas tsüklooksügenaas-2 inhibiitorid), sest see võib suurendada kõrvaltoimete tekkeriski. Seetõttu tuleb hoiduda ibuprofeeni kasutamisest koos teiste MSPVA-dega;

fenütoiin (epilepsia raviks), digoksiin (südamepuudulikkuse raviks), liitium (meeleoluhäirete raviks): ibuprofeen võib suurendada nende ravimite kontsentratsiooni plasmas;

kaaliumi säästvad diureetikumid;

metotreksaat (vähi, psoriaasi või reumatoidartriidi raviks), sest metotreksaadi toime võib tugevneda;

kinoloonideks nimetatavad antibiootikumid ja aminoglükosiidid;

glükokortikosteroidid (tugevad põletikuvastased ravimid), sest see võib suurendada seedetrakti haavandi või verejooksu tekkeriski;

antikoagulandid (s.t verd vedeldavad ravimid, nt aspiriin/atsetüülsalitsüülhape, varfariin, tiklopidiin);

baklofeen (lihaslõõgasti): pärast ravi alustamist ibuprofeeniga võib avalduda baklofeeni toksiline toime;

ravimid, mis alandavad kõrget vererõhku ja vett väljaajavad tabletid, sest ibuprofeen võib nõrgendada nende ravimite toimet ning võib olla suurem risk neerukahjustuste tekkeks;

mifepristoon (ravim raseduse katkestamiseks);

CYP 2C9 inhibiitorid, näiteks vorikonasool või flukonasool (seennakkuste ravimid), sest nende ravimite võtmine võib suurendada ibuprofeeni kontsentratsiooni plasmas;

vere hüübimist takistavad ehk trombotsüütide agregatsiooni pärssivad ained (näiteks atsetüülsalitsüülhape) ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (depressiooni ravimid), sest see võib suurendada seedetrakti verejooksu riski;

probenetsiid ja sulfiinpürasoonid (podagra ravimid): probenetsiidi või sulfiinpürasooni sisaldavad ravimid võivad ibuprofeeni eritumist aeglustada;

ritonaviir (HIV-nakkkuse ravim), sest selle ravimi võtmine võib suurendada MSPVA-de kontsentratsiooni plasmas.

Ibuprofeeni ja teiste ravimite vahel võivad tekkida koostoimed, nt sulfonüüluureatega (suhkurtõve ravimid), takroliimuse ja tsüklosporiiniga (immuunsüsteemi pärssivad ravimid, mida kasutatakse pärast elundi

siirdamist) – võib tekkida neerukahjustus; zidovudiiniga (HIV-nakkuse ravim) – HIV-positiivsetel hemofiiliahaigetel võib põhjustada veritsust.

Ibuprofeeni toime võib olla nõrgem, kui seda kasutatakse koos kolestüramiiniga (vere kolesteroolisisaldust vähendav ravim). Neid ravimeid tuleb võtta / anda mõnetunnise vahega.

Ka mõned muud ravimid võivad mõjutada Nessapol 100 mg toimet või vastupidi. Seepärast pidage alati nõu oma arsti või apteekriga, enne kui kasutate Nessapol 100 mg koos teiste ravimitega.

Nessapol 100 mg koos alkoholiga

Mõned kõrvaltoimed, näiteks need, mis kahjustavad seedetrakti või kesknärvisüsteemi, võivad tekkida suurema tõenäosusega, kui alkoholi manustatakse samal ajal kui Nessapol 100 mg.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga (vt ka „Nessapol 100 mg sisaldab vedelat maltitooli, naatriumi, naatriumbensoaati ja bensüülalkoholi“).

Rasedus

Rääkige oma arstile, kui jääte rasedaks sel ajal, kui võtate Nessapol 100 mg.

Ärge võtke seda ravimit 3 viimasel raseduskuul. Vältige selle ravimi kasutamist raseduse esimese 6 kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui arst soovitab teisiti.

Imetamine

Rinnapiima eritub ainult väikeses koguses ibuprofeeni ja selle ainevahetussaadusi. Imetamise ajal võib seda ravimit võtta, kui seda kasutatakse soovitatavates annustes ja võimalikult lühiajaliselt.

Viljakus

Ravim kuulub ravimite rühma (MSPVA-d), mis võivad kahjustada naiste viljakust. See toime möödub, kui ravimi võtmine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatavate annuste ja ravi kestvuse korral ei ole oodata toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele. Kuid selliste kõrvaltoimete tekkimisel, nagu nägemishäired, pearinglus või väsimus (vt lõik 4), võib reaktsioonikiirus aeglustuda ning autojuhtimise ja/või masinate käsitsemise võime halveneda. Patsiendid, kellel sellised reaktsioonid tekivad, ei tohi autot juhtida ega masinaid käsitseda.

Nessapol 100 mg sisaldab vedelat maltitooli, naatriumi, naatriumbensoaati ja bensüülalkoholi

Vedel maltitool: Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist oma arstiga nõu. Maltitool võib olla nõrga lahtistava toimega. Vedela maltitooli kalorsus on 2,3 kcal/g.

Naatrium: Selle ravimpreparaadi üks kotike sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ning on seega praktiliselt "naatriumivaba".

Naatriumbensoaat: Selle ravimpreparaadi üks kotike sisaldab 5 mg naatriumbensoaati, mis vastab 1 mg/ml. Naatriumbensoaat võib suurendada vastsündinutel (kuni nelja nädala vanused) ikteruse (naha ja silmavalgete kollasus) tekkimise riski.

Bensüülalkohol: See ravim sisaldab 0,000826 mg bensüülalkoholi ühes kotikeses, mis vastab 0,0001652 mg/ml. Bensüülalkohol võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Ärge kasutage ilma arsti või apteekri soovituseta üle kolme päeva.

Pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui olete rase või imetate. Suurtes kogustes manustatud bensüülalkohol võib koguneda teie organismi ja põhjustada kõrvaltoimeid (nn „metaboolne atsidoos“).

Pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on maksa- või neeruhaigus. Suurtes kogustes manustatud bensüülalkohol võib koguneda teie organismi ja põhjustada kõrvaltoimeid (nn „metaboolne atsidoos“).

Kuidas Nessapol 100 mg kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus

Ibuprofeeni annus sõltub lapse kehakaalust ja vanusest.

Lastele on ibuprofeeni soovitatav ööpäevane annus 20...30 mg kehakaalu kilogrammi kohta jagatuna 3...4 annuseks.

Alla 1-aastased lapsed ja/või lapsed kehakaaluga alla 10 kg

Kuna ühes kotikeses on suur kogus ibuprofeeni, ei tohi seda ravimit anda alla 1-aastastele lastele ja/või lastele kehakaaluga alla 10 kg.

Lapsed vanuses 1...11 aastat kehakaaluga 10...39 kg

Kehakaal

Üksikannus

Maksimaalne ööpäevane annus

(vanus)

 

 

10...15 kg

100 mg

300 mg ibuprofeeni

(1…3 aastat)

(1 kotike)

(3 kotikest)

16...19 kg

100 mg

400 mg ibuprofeeni

(4…5 aastat)

(1 kotike)

(4 kotikest)

20...29 kg

200 mg

600 mg ibuprofeeni

(6…9 aastat)

(2 kotikest)

(6 kotikest)

30…39 kg

200 mg

800 mg ibuprofeeni

(10…11 aastat)

(2 kotikest)

(8 kotikest)

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kui kasutada väikseimat toimivat annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis on vajalik sümptomite kontrolli alla saamiseks.

Manustamissagedus

Annused tuleb vajaduse korral manustada ligikaudu iga 6…8 tunni tagant.

Ravi kestus

Kui lastel on vaja seda ravimit võtta kauem kui kolm päeva või kui sümptomid ägenevad, tuleb pidada nõu arstiga.

Kasutusjuhised

See ravim on ainult suukaudseks kasutamiseks.

Nessapol 100 mg võetakse/manustatakse kotikesest otse suhu ja sellele tuleb peale juua klaasitäis vett.

Tundliku maoga patsientidel on soovitatav võtta seda ravimit söögi ajal.

Kotike on pikliku kujuga ja selle ülaosas on joon, mida mööda saab kotikese avada, et selle sisu välja valada. Enne kotikese avamist mudige seda (koostisainete segamiseks) joonisel näidatud viisil.

ALUMINE OTS

ÜLEMINE OTS

 1. Vajutage sõrmedega korduvalt vaheldumisi kotikese ülemisele ja alumisele otsale.
 2. Suruge vähemalt 30 sekundi jooksul suspensiooni edasi-tagasi kotikese ülemisest otsast alumisse ja vastupidi.

Kui te kasutate Nessapol 100 mg rohkem kui ette nähtud

Kui te kogemata võtate või annate soovitatud annusest suurema koguse ravimit, võtke kohe ühendust arstiga.

Kui te olete võtnud Nessapol 100 mg ettenähtust rohkem või kui lapsed on kogemata seda ravimit võtnud, pöörduge alati koheselt arsti poole või lähimasse haiglasse, et saada teavet võimalike ohtude ja vajalike ravimeetmete kohta.

Üleannustamise sümptomite hulka võivad kuuluda iiveldus, kõhuvalu, oksendamine (võib olla veresegune), peavalu, kohin kõrvus, meeltesegadus ja värelev silmade liikumine. Suurte annuste korral on teatatud uimasusest, valust rinnus, südamepekslemisest, teadvuse kaotusest, krampidest (peamiselt lastel), nõrkusest ja pearinglusest, vere esinemisest uriinis, külmatundest kehas ja hingamisprobleemidest.

Kui te unustate Nessapol 100 mg kasutada

Ärge võtke ega andke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kui kasutada väikseimat toimivat annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis on vajalik sümptomite leevendamiseks. Seda ravimit kasutavatel eakatel on suurem risk kõrvaltoimetega seotud probleemide tekkeks.

Tuleb arvesse võtta, et alltoodud kõrvaltoimed on valdavalt annusest sõltuvad ja võivad erinevatel patsientidel olla erinevad.

Lõpetage ravimi andmine ja pöörduge kohe arsti poole, kui teie lapsel tekib mis tahes järgnevast loetelust:

soole verejooksu tunnused, näiteks üsna tugev kõhuvalu, must tõrvataoline väljaheide, vere või tumedate, kohvipaksutaoliste osakeste oksendamine;

väga harva esineva, kuid tõsise allergilise reaktsiooni tunnused, näiteks astma ägenemine; seletamatu vilisev hingamine või õhupuudus; näo, keele või kõri turse; hingamisraskused, südamekloppimine, vererõhu langus, mille tagajärjel tekib šokk. See võib juhtuda ka siis, kui ravimit kasutatakse esimest korda;

rasked nahareaktsioonid, näiteks kogu keha kattev lööve, naha koorumine, villid või ketendus;

nägemishäired.

Rääkige oma arstile, kui teie lapsel tekib mõni järgnevatest kõrvaltoimetest, need muutuvad raskemaks või te märkate mingeid muid toimeid, mida ei ole siin loetletud.

Sage (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st)

seedetrakti vaevused, näiteks kõrvetised, kõhuvalu, iiveldus ja seedehäired, oksendamine, kõhupuhitus (gaasid), kõhulahtisus, kõhukinnisus ning mao ja/või soole vähene veritsus, mis harvadel juhtudel võib põhjustada aneemiat.

Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st)

mao- või soolehaavandid, mõnikord koos verejooksu ja mulgustumisega (perforatsioon); suu limaskesta põletik koos haavandumisega (haavandiline stomatiit); mao limaskesta põletik (gastriit); jämesoolepõletiku (koliit) ja Crohni tõve ägenemine;

kesknärvisüsteemi häired, nt peavalud, pearinglus, unetus, erutatus, ärrituvus või väsimus;

nägemishäired;

nahalööbed;

ülitundlikkusreaktsioonid, sealhulgas kublad (punetav, sügelev, nahapinnast kõrgem nahalööve) ja sügelus.

Harv (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st)

kohin kõrvus (tinnitus);

neerukahjustus (papillinekroos), uurea suurenenud sisaldus veres ja kusihappe suurenenud sisaldus veres;

vähenenud hemoglobiini sisaldus.

Väga harv (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st)

söögitoru põletik või kõhunäärmepõletik, membraanitaoliste ahendite tekkimine peen- ja jämesooles (diafragmalaadsed soolestriktuurid);

kõrge vererõhk, veresoonte põletik, südamepekslemine, südamepuudulikkus, südameinfarkt;

tavalisest väiksem uriinieritus ja tursed (eriti kõrge vererõhu või halvenenud neerutalitlusega patsientidel); tursed (ödeem) ja hägune uriin (nefrootiline sündroom); põletikuline neeruhaigus (interstitsiaalne nefriit), mis võib viia ägeda neerupuudulikkuse tekkeni. Kui tekib üks ülalnimetatud sümptomitest või kui teil / teie lapsel on üldine halb enesetunne, lõpetage Nessapol 100 mg andmine ja pidage kohe nõu arstiga, sest need sümptomid võivad olla neerukahjustuse või neerupuudulikkuse esimesteks tunnusteks;

psühhootilised reaktsioonid ja depressioon;

maksatalitluse häire, maksakahjustus, eriti pikaajalise ravi puhul, maksapuudulikkus, äge maksapõletik (hepatiit);

vereloomehäired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, agranulotsütoos) – esimesed tunnused on palavik, kurguvalu, pindmised suuhaavandid, gripisarnased sümptomid, tugev kurnatus, nina ja naha verejooksud. Sellisel juhul peate otsekohe ravi lõpetama ja pidama nõu arstiga. Neid sümptomeid ei tohi ravida valuvaigistite ega palavikku alandavate ravimitega;

teatud valuvaigistitega (MSPVA-d) seoses on kirjeldatud infektsioossete põletike (nt nekrotiseeriv fastsiit) ägenemist. Kui ibuprofeeni kasutamise ajal tekivad või ägenevad infektsiooni tunnused, minge kohe arsti juurde, et uurida, kas on vaja alustada infektsioonivastast ravi / antibiootikumravi;

tuulerõugete (Varicella) nakkuse ajal on tekkinud raskeid nahainfektsioone ja pehmete kudede tüsistusi;

ibuprofeeni kasutamise ajal on täheldatud aseptilise meningiidi sümptomeid, sealhulgas kaela jäikus, peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik või hägunenud teadvus. Suurem tõenäosus selliste sümptomite tekkeks võib olla autoimmuunhaigustega (süsteemne erütematoosne luupus, sidekoehaiguse segavorm) patsientidel. Selliste sümptomite tekkimisel võtke kohe ühendust arstiga;

rasked nahareaktsioonid, nagu punetuse ja villidega nahalööve (nt Stevensi-Johnsoni sündroom, mitmekujuline erüteem, toksiline epidermaalne nekrolüüs / Lyelli sündroom), juuste väljalangemine (alopeetsia);

rasked üldised ülitundlikkusreaktsioonid.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

hingamisteede reaktsioonid, nt astma, bronhospasm või õhupuudus;

võib esineda raskekujuline nahareaktsioon, mida nimetatakse DRESS sündroom. DRESSi sümptomid on nahalööve, palavik, lümfisõlmede turse ja eosinofiilide (teatud tüüpi valged vererakud) arvu suurenemine.

Sellised ravimid, nagu Nessapol 100 mg, võivad olla seotud südameinfarkti (müokardiinfarkt) või insuldi pisut suurema riskiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil (või teie lapsel) tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Nessapol 100 mg säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Mitte hoida külmkapis.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nessapol 100 mg sisaldab

 • Toimeaine on ibuprofeen. Iga kotike sisaldab 100 mg ibuprofeeni 5 ml suukaudses suspensioonis.
 • Teised koostisosad on naatriumbensoaat (E211), veevaba sidrunhape (E330), naatriumtsitraat (E331), naatriumsahhariin (E954), naatriumkloriid, hüpromelloos (tüüp 2910) (E464), ksantaankummi, vedel maltitool (E965), glütserool (99,8%) (E422), maasika lõhna ja maitseaine (sisaldab looduslike lõhna ja maitseainetega sarnaseid aineid, looduslikke lõhna ja maitseaineid, maisi maltodekstriini, trietüültsitraati (E1505), propüleenglükooli (E1520) ja bensüülalkoholi), puhastatud vesi.

Kuidas Nessapol 100 mg välja näeb ja pakendi sisu

Nessapol 100 mg on iseloomuliku maasikalõhna ja -maitsega valge või valkjas võõrosakesteta viskoosne suspensioon.

Iga kotike sisaldab 5 ml suukaudset suspensiooni.

Kotikesed on valmistatud liitmaterjalist (PET/alumiinium/PET/PE) ja pakendatud trükitud pappkarpidesse, kaasas on pakendi infoleht.

Pakendis on 12 või 20 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Prague 7

Tšehhi Vabariik

Tootjad BIOFABRI, S.L.

A Relva, s/n, O Porriño 36400 Pontevedra Hispaania

FARMALIDER, S.A.

C/ Aragoneses, 2 Alcobendas

28108 Madrid

Hispaania

EDEFARM, S.L.

Polígono Industrial Enchilagar del Rullo, 117, Villamarchante, 46191 Valencia

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Tel: 6827 400

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Ibuprofen PharmaSwiss 100 mg Suspension zum Einnehmen

Bulgaaria

PROFEBUN 100 mg oral suspension

Eesti

Nessapol

Horvaatia

Rapidol S 100 mg oralna suspenzija u vrećici

Läti

Nessapol 100 mg suspensija iekšķīgai lietošanai paciņā

Leedu

Nessapol 100 mg geriamoji suspensija paketelyje

Rumeenia

MASIPREN 100 mg suspensie orală in plic

Saksamaa

Ibuprofen PharmaSwiss 100 mg Suspension zum Einnehmen in Beuteln

Slovakkia

Profebun 100 mg, perorálna suspenzia vo vrecku

Sloveenia

PROFEBUN 100 mg peroralna suspenzija v vrečici

Tšehhi Vabariik

Nessapol sáčky

Ungari

Ibuprofen Pharmavit 100 mg belsőleges szuszpenzió

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.