Novofem - õhukese polümeerikattega tablett (1mg +1mg/0 +1mg)

ATC Kood: G03FB05
Toimeaine: noretisteroon +östradiool
Tootja: Novo Nordisk A/S

Artikli sisukord

NOVOFEM
õhukese polümeerikattega tablett (1mg +1mg/0 +1mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Novofem, õhukese polümeerikattega tabletid

Östradiool/noretisteroonatsetaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Novofem ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Novofem’i võtmist

3.Kuidas Novofem’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Novofem’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Novofem ja milleks seda kasutatakse

Novofem on järjestikuse pideva hormoonasendusravi (HAR) preparaat, mida võetakse iga päev ilma vaheajata. Novofem’i kasutatakse postmenopausis naistele, kellel on möödunud viimasest menstruatsioonist rohkem kui kuus kuud.

Novofem sisaldab kahte hormooni – östrogeeni (östradiool) ja progestageeni (noretisteroonatsetaat). Novofem’is sisalduv östradiool on identne naise munasarjades toodetava östradiooliga, mistõttu ta liigitatakse looduslikuks östrogeeniks. Noretisteroonatsetaat on sünteetiline progestageen, mis toime poolest sarnaneb teise tähtsa naissuguhormooniga – progesterooniga.

Novofem’i kasutatakse:

Menopausijärgsete sümptomite leevendamiseks

Menopausi ajal naise organismi poolt toodetud östrogeeni hulk langeb. See võib põhjustada sümptome, nagu õhetav nägu, kael ja rind (kuumahood). Novofem leevendab neid menopausijärgseid sümptome. Novofem-ravi määratakse ainult siis, kui need sümptomid tõsiselt häirivad teie igapäevast elu.

Osteoporoosi profülaktikaks

Menopausijärgselt võivad mõnedel naistel muutuda luud hapraks (osteoporoos). Te peaksite kõik ravivõimalused oma arstiga läbi arutama.

Kui teil on osteoporoosi tõttu suurenenud risk luumurdude tekkeks ning teised ravimid ei sobi teile, siis võite kasutada Novofem’i osteoporoosi profülaktikaks pärast menopausi.

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

2.Mida on vaja teada enne Novofem’i võtmist

Haiguslugu ja regulaarne kontroll

HAR’i kasutamine toob endaga kaasa riske, mida tuleb arvesse võtta enne ravi alustamist või sellega jätkamist.

Enneaegse menopausiga (tingitud munasarjade puudulikkusest või operatsioonist) naistel on kasutamise kogemus piiratud. HAR’i riskid võivad olla erinevad, kui teil on enneaegne menopaus. Rääkige sellest oma arstiga.

Enne HAR’i alustamist (või taasalustamist) küsib arst teie ja teie perekonna põetud haiguste kohta. Arst võib teha teile füüsilise läbivaatuse, mis võib vajadusel hõlmata rindade kontrolli ja/või günekoloogilist läbivaatust.

Kui olete alustanud Novofem-raviga, peaksite regulaarselt käima arstlikul läbivaatusel (vähemalt korra aastas). Nendel läbivaatustel arutage oma arstiga Novofem’iga jätkamise kasusid ja riske.

Käige arsti poolt soovitatud regulaarsetel rinnauuringutel.

Ärge võtke Novofem’i

kui midagi järgnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole millegi järgneva osas kindel, siis rääkige sellest oma arstiga enne Novofem’i võtmist.

Ärge võtke Novofem’i:

kui teil on rinnanäärmevähk, selle kahtlus või varasem esinemine;

kui teil on emakalimaskestavähk (endomeetriumivähk) või mõni muu östrogeensõltuv kasvaja, selle kahtlus või on seda varem esinenud;

kui teil esineb ebaselge põhjusega vereeritust tupest;

kui teil on emakalimaskesta liigne paksenemine (endomeetriumi hüperplaasia), mida ei ole ravitud;

kui teil on või on kunagi olnud trombid veenides (venoosne trombemboolia), nt jalgades (süvaveenide tromboos) või kopsudes (kopsuemboolia);

kui teil on vere hüübimishäire (nt C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus);

kui teil on või on varem esinenud arterites esinevatest trombidest põhjustatud haigusi, nagu südameatakk, ajuinsult või stenokardia;

kui teil on või olete kunagi põdenud maksahaigusi ja maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud;

kui olete östradiooli, noretisteroonatsetaadi või Novofem’i mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6 „Pakendi sisu ja muu teave”) suhtes allergiline (ülitundlik);

kui teil on harvaesinev pärilik verehaigus porfüüria.

Kui mõni loetletud seisunditest tekib teil esimest korda Novofem-ravi ajal, siis lõpetage selle kasutamine ja pidage viivitamatult nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist teavitage oma arsti, kui teil on kunagi esinenud mõni allpool loetletud haigustest, sest Novofem-ravi käigus võivad need korduda või ägeneda. Sellisel juhul peab arst teid sagedamini kontrollima:

emakasisesed fibroidid;

emakalimaskesta kasv emakast väljapoole (endometrioos) või varasem endomeetriumi hüperplaasia (emakalimaskesta vohamine);

suurenenud risk verehüüvete tekkeks (vt „Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)“);

suurenenud risk östrogeentundliku vähi tekkeks (kui teie emal, õel või vanaemal on olnud rinnavähk);

kõrge vererõhk;

maksahaigused, nt maksa healoomuline kasvaja;

diabeet;

sapikivid;

migreen või tugevad peavalud;

immuunsüsteemi haigus, mis mõjutab paljusid organeid (süsteemne erütematoosne luupus - SLE);

epilepsia;

astma;

kõrva trummikilet ja kuulmist mõjutav haigus (otoskleroos);

kui teie vere rasvatase (triglütseriidid) on väga kõrge;

südame- või neeruprobleemidest põhjustatud vedelikupeetus;

seisund, mille puhul teie kilpnääre ei tooda piisavalt kilpnäärmehormooni (hüpotüreoidism) ja te saate kilpnäärme hormooni asendusravi;

pärilik seisund, mis põhjustab korduvaid raskekujulisi turseid (pärilik angioödeem) või kui teil on ette tulnud kiireloomulist käte-, näo-, jalgade-, huulte-, silmade-, keele-, kõriturset (hingamisteede sulgus) või seedetrakti turse juhuseid;

laktoositalumatus.

Lõpetage Novofem’i võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kui märkate hormoonasendusravi ajal midagi järgnevast loetelust:

kõik seisundid, mis on loetletud lõigus „Ärge võtke Novofem’i“;

naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi). See võib olla maksahaiguse tunnuseks;

vererõhu märkimisväärne tõus (sümptomiteks võivad olla peavalu, väsimus, pearinglus);

esmakordne migreenitaoline peavalu;

kui rasestute;

kui märkate mõnda verehüüvete sümptomi, nagu:

jala valulik turse ja punetus,

ootamatu valu rinnus,

hingamisraskused.

Lisainfo vt „Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)“

Märkus: Novofem ei ole rasestumisvastane preparaat. Kui teil on viimasest menstruatsioonist möödunud vähem kui 12 kuud ja te olete noorem kui 50 aastat, võite täiendavalt vajada rasedust vältivaid vahendeid. Pidage nõu oma arstiga.

HAR ja vähk

Emakalimaskesta liigne vohamine (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskestavähk (endomeetriumivähk)

Ainult östrogeeni sisaldava HAR’i kasutamine suurendab emakaga naistel emakalimaskesta liigse vohamise (endomeetriumi hüperplaasia) ja emakalimaskestavähi (endomeetriumivähk) tekke riski.

Novofem’is sisalduv progestageen kaitseb teid selle lisariski eest.

Võrdluseks

50…65-aastastel emakaga naistel, kes ei kasuta HAR’i, diagnoositakse keskmiselt 5-l naisel 1000-st endomeetriumivähk.

Ainult östrogeeni sisaldavat HAR’i kasutavate vanuses 50…65 eluaastat emakaga naiste puhul võib see number sõltuvalt annusest ja kasutamise kestvusest olla 10…60-l 1000-st (st 5…55 lisajuhtu).

Ebaregulaarne veritsus

Novofem’i kasutamise ajal tekivad teil üks kord kuus veritsused. Kui aga igakuiste veritsuste vahel esineb ebaregulaarset veritsust või määrimist, mis:

kestab kauem kui esimesed 6 ravikuud;

tekib pärast 6 kuud kestnud Novofem’i kasutamist;

jätkub ka pärast Novofem’i kasutamise lõpetamist; minge võimalikult kiiresti arsti juurde.

Rinnanäärmevähk

Uurimistulemused näitavad, et östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni ja võib-olla ka ainult östrogeeni sisaldava HAR’i kasutamine suurendab rinnanäärmevähi riski. See lisarisk sõltub, kui kaua te võtate HAR’i. Lisarisk tekib pärast mõneaastast kasutamist. Kuid see langeb normaalsele tasemele mõne aasta jooksul (mitte rohkem kui 5) pärast ravi lõpetamist.

Võrdluseks

50…79-aastastel naistel, kes ei kasuta HAR’i, diagnoositakse keskmiselt 9…17-l naisel 1000-st 5 aasta jooksul rinnanäärmevähk.

50…79-aastaste naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni sisaldavat HAR’i üle 5 aasta, diagnoositakse keskmiselt 13…23-l naisel 1000-st 5 aasta jooksul rinnanäärmevähk (st 4 kuni 6 lisajuhtu).

Kontrollige regulaarselt oma rindu. Minge arsti vastuvõtule, kui märkate järgmisi muutusi:

naha lohkuvajumine,

rinnanibu muutused,

nähtavad või tuntavad tükid.

Lisaks sellele on soovitatav, et osaleksite mammograafilise sõeluuringu programmides, kui teile seda võimalust pakutakse. On oluline, et te mammograafilisel sõeluuringul teavitaksite teile röntgenuuringut tegevat meditsiiniõde/tervishoiutöötajat, et kasutate HARi. HAR võib suurendada rinnanäärme tihedust ning see võib mõjutada mammogrammi tulemust. Rinnanäärme tiheduse suurenedes ei pruugi kõik tükid mammograafilisel uuringul avastatavad olla.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb harva – palju harvemini kui rinnanäärmevähki. Ainult östrogeeni või östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravi on seostatud munasarjavähi veidi suurema riskiga.

Munasarjavähi risk sõltub vanusest. Näiteks 50…54-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse umbes kahel naisel 2000-st 5-aastase perioodi vältel munasarjavähk. Naistel, kes on saanud hormoonasendusravi 5 aastat, esineb umbes 3 munasarjavähijuhtu 2000 kasutaja kohta (st umbes 1 lisajuht).

HAR’i mõju südamele ja vereringele

Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)

HAR kasutajatel on veenides verehüüvete tekkimise riski 1,3…3-korda suurem kui mittekasutajatel, seda eriti ravi esimesel aastal.

Verehüüvete teke võib olla tõsine seisund, sest kui mõni nendest liigub kopsu, võib see põhjustada valu rinnus, hingamisraskust, minestamist või isegi surma.

Teil on suurem tõenäosus verehüüvete tekkeks, kui saate vanemaks ning midagi alltoodust kehtib teie kohta. Teavitage oma arsti nendest olukordadest:

kui te ei ole võimeline suure operatsiooni, vigastuse või haiguse tõttu pikemat aega käima (vt ka lõik 3, „Kui teil seisab ees operatsioon“);

kui te olete tugevalt ülekaaluline (KMI>30 kg/m);

kui teil esineb vere hüübivusega probleeme, mis vajavad pikaaegset antikoagulantravi;

kui kellelgi teie lähisugulastest on kunagi esinenud verehüübeid jalas, kopsus või mõnes muus organis;

− kui põete süsteemset erütematoosset luupust (SEL);

kui te põete vähki.

Verehüüvete sümptomite kohta lugege lõigust ”Lõpetage Novofem’i võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole“.

Võrdluseks

50-ndates eluaastates naistel, kes ei kasuta HAR’i, diagnoositakse keskmiselt 4-l kuni 7-l naisel 1000- st 5 aasta jooksul verehüüve veenides.

50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni sisaldavat HAR’i üle 5 aasta, diagnoositakse 9 kuni 12 juhtu 1000 kasutaja kohta (st 5 lisajuhtu).

Südamehaigus (infarkt)

Ei ole tõendeid selle kohta, et HAR ennetab infarkti. Üle 60-aastastel naistel, kes kasutavad östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat HAR’i, tekib südamehaigus veidi suurema tõenäosusega kui neil, kes ei kasuta HAR’i.

Ajuinsult

HAR’i kasutajatel on ajuinsuldi tekkerisk võrreldes mittekasutajatega 1,5 korda suurem. HAR’i kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes suureneb.

Võrdluseks

50-ndates eluaastates naiste puhul, kes ei kasuta HAR’i, diagnoositakse 8 ajuinsuldi juhtu 1000 naise kohta 5 aasta jooksul.

50-ndates eluaastates naiste puhul, kes kasutavad HAR’i, diagnoositakse 11 ajuinsuldi juhtu 1000 naise kohta 5 aasta jooksul (st 3 lisajuhtu).

Muud seisundid

HAR ei enneta mälukaotust. On tõendeid selle kohta, et mälukaotuse risk võib olla kõrgem naistel, kes hakkavad kasutama HAR preparaati pärast 65-ndat eluaastat. Pidage nõu oma arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Mõned ravimid võivad mõjutada Novofem’i toimet ning kaasa tuua ebaregulaarseid veritsusi. See kehtib järgmiste ravimite kohta:

epilepsiaravimid (näiteks fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin);

tuberkuloosiravimid (näiteks rifampitsiin ja rifabutiin);

HIV-infektsiooni ravimid (näiteks nevirapiin, efavirens, ritonaviir ja nelfinaviir);

C-hepatiidi ravimid (näiteks telapreviir);

liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.

Mõned ravimid võivad Novofem’i toimet tugevdada:

– ketokonasooli (seeninfektsioonide ravim) sisaldavad ravimid.

Novofem võib mõjutada samaaegset ravi tsüklosporiiniga.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, taimseid ravimeid või teisi looduslikke preparaate.

Laboratoorsed analüüsid

Kui te peate andma vereanalüüsi, siis rääkige oma arstile või labori personalile Novofem’i võtmisest, sest see ravim võib mõjutada mõnede analüüside tulemusi.

Novofem koos toidu ja joogiga.

Tablette võib võtta koos toidu ja joogiga või ilma.

Rasedus ja imetamine

RASEDUS: Novofem’i kasutatakse ainult postmenopausis naistel. Kui te rasestute, lõpetage Novofem’i kasutamine ja võtke ühendust oma arstiga.

IMETAMINE: Novofem’i ei tohi kasutada, kui te toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei mõjuta Novofem masinatega töötamise või autojuhtimise võimet.

Oluline teave mõningate Novofem’i koostisainete suhtes

Novofem sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui te ei talu teatud suhkruid, konsulteerige enne Novofem’i võtmist oma arstiga.

3.Kuidas Novofem’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te ei ole eelnevalt hormoonasendusravi kasutanud, võite Novofem’i kasutamist alustada suvalisel päeval. Kui olete seni saanud mõnda teist hormoonasendusravi, ütleb arst teile, millal Novofem-ravi alustada.

Võtke üks tablett päevas, iga päev ligikaudu ühel ja samal kellaajal.

Üks pakend sisaldab 28 tabletti.

1. kuni 16. päev Võtke üks punane tablett iga päev 16 päeva jooksul. 17. kuni 28. päev Võtke üks valge tablett iga päev 12 päeva jooksul.

Võtke tabletid sisse klaasitäie veega.

Kui olete terve paki ära kasutanud, jätkake ravi ilma vahet pidamata uue pakiga. Uue paki alguses tekib tavaliselt menstruatsioonitaoline vereeritus.

Lisainfo leidmiseks kalenderpakendi kasutamise kohta vt KASUTUSJUHEND pakendi infolehe lõpus.

Arst peaks püüdma määrata kõige väiksemat sümptomeid leevendavat annust lühimaks vajalikuks ajaks. Kui arvate, et teie annus on liiga tugev või pole piisavalt tugev, siis rääkige sellest oma arstile.

Kui teie klimakteerilised sümptomid ei ole 3-kuulise ravi järel taandunud, võtke ühendust oma arstiga. Ravi tohib jätkata ainult juhul, kui kasu ületab võimalikud riskid.

Kui te võtate Novofem’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud ettenähtust rohkem Novofem’i, pidage nõu arsti või apteekriga. Östrogeenide üleannustamine võib põhjustada rindade tundlikkust, iiveldust, oksendamist ja/või ebaregulaarset veritsust (metrorraagia). Progestageeni üleannustamine võib põhjustada depressiivset meeleolu, kurnatust, aknet ing karvakasvu suurenemist kehal või näol (hirsutism).

Kui te unustate Novofem’i võtta

Kui te unustate tableti võtmata tavapärasel ajal, siis võtke see järgneva 12 tunni jooksul. Kui möödunud on rohkem kui 12 tundi, siis alustage järgmisel päeval tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Annuse manustamata jätmisel võib suureneda ebaregulaarse vereerituse ja määrimise tõenäosus.

Kui te lõpetate Novofem’i kasutamise

Kui te soovite Novofem-ravi lõpetada, pidage kõigepealt nõu oma arstiga. Arst seletab teile ravi lõpetamise mõjusid ja arutab teiega teisi võimalusi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil seisab ees operatsioon

Kui teil seisab ees operatsioon, rääkige oma arstile, et võtate Novofem’i. Novofem-ravi katkestamine võib olla vajalik 4...6 nädalat enne operatsiooni, et vähendada trombi tekke riski (vt lõik 2,

„Verehüübed veenides (venoosne trombemboolia)“). Küsige oma arstilt, millal võite taas Novofem- raviga alustada.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Haigused, mis esinevad HAR’i kasutavatel naistel sagedamini kui HAR’i mittekasutavatel naistel, on järgmised:

rinnanäärmevähk;

emaka limaskesta liigne vohamine või vähk (endomeetriumi hüperplaasia või -vähk);

munasarjavähk;

verehüübed jalaveenides või kopsudes (venoosne trombemboolia),

südamehaigus;

ajuinsult;

võimalik mälukaotus, kui HAR’i on alustatud pärast 65-ndat eluaastat.

7. Lisainfot nende kõrvaltoimete kohta vaata lõigus 2, „Mida on vaja teada enne Novofem’i võtmist“.

Ülitundlikkus/allergia (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime – esineb 1 kuni 10-l kasutajal 1000-st).

Kuigi see on aeg-ajalt esinev sündmus, võib ülitundlikkust/allergiat esineda. Ülitundlikkuse/allergia nähud võivad hõlmata ühte või mitut järgnevat sümptomit: nõgestõbi, sügelus, tursed, hingamisraskused, madal vererõhk (kahvatu ja külm nahk, südamepekslemine), pearinglus, higistamine, mis võivad olla anafülaktilise reaktsiooni/šoki nähud. Kui teil ilmneb mõni neist sümptomitest, lõpetage Novofem’i kasutamine ja otsige viivitamatult meditsiinilist abi.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda rohkem kui 1-l kasutajal 10-st)

Peavalu

Rindade tundlikkus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10-st)

Vererõhu tõus, hüpertensiooni süvenemine

Tupe seenhaigus (nt kandidiaas)

Pearinglus, unetus, depressioon

Düspepsia (seedehäire), kõhuvalu, kõhupuhitus

Iiveldus

Nahalööve, sügelus

Tupekaudne vereeritus (vt lõik 2 alalõik „Ebaregulaarne veritsus“)

Emakamüoomide (emaka healoomuline kasvaja) suurenemine

Tursed (käte, pahkluude ja jalgade paistetus)

Kehakaalu suurenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1-l kasutajal 100-st)

Migreen

Libiido muutused (sugutungi muutused)

Perifeerne emboolia ja tromboos (verehüüve)

Oksendamine

Sapipõiepõletik või sapikivid

Juuste väljalangemine (alopeetsia)

Lihaskrambid.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1-l kasutajal 1000-st)

Allergilised reaktsioonid

Närvilisus

Peapööritus (vertiigo)

Kõhulahtisus

Kõhupuhitus

Akne

Emakamüoomi (emaka healoomuline kasvaja) teke.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Endomeetriumi hüperplaasia (emakalimaskesta liigne vohamine)

Liigne karvakasv kehal ja näol

Ärevus

Nägemishäired

Seborröa

Tupesügelus.

Teised kombineeritud HAR’i kõrvaltoimed

Teiste HAR’idega on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Erinevad nahakahjustused:

-naha pigmenteerumine, eriti näol või kaelal, tuntud ka kui „rasedusplekid“ (kloasm);

-valulike punetavate sõlmekeste teke nahal (nodoosne erüteem);

-märklauakujulise punetusega või villidega nahalööve (multiformne erüteem);

-punased või punakaslillad tähnid nahal ja/või limaskestadel (vaskulaarne purpur).

Kuivsilmsus

Muutused pisarakile koostises.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Novofem’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC. Mitte hoida külmkapis.

Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Novofem sisaldab

Toimeained on östradiool ja noretisteroonatsetaat.

Punased kaetud tabletid sisaldavad 1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina). Valged kaetud tabletid sisaldavad 1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina) ja 1 mg noretisteroonatsetaati.

Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, hüdroksüpropüültselluloos, talk ja magneesiumstearaat.

Tableti polümeerikate (punased tabletid): hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171), propüleenglükool ja punane raudoksiid (E172).

Tableti polümeerikate (valged tabletid): hüpromelloos, triatsetiin ja talk.

Kuidas Novofem välja näeb ja pakendi sisu

Ümarad õhukese polümeerikattega tabletid, diameetriga 6 mm. Punastel tablettidel on märgistus NOVO 282. Valgetel tablettidel on märgistus NOVO 283.

Üks pakend sisaldab 28 tabletti: 16 punast ja 12 valget.

Pakendi suurused:

1 x 28 õhukese polümeerikattega tabletti.

3 x 28 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Taani

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigid: Novofem, va Prantsusmaa: Novofemme

Hispaania: Duofemme

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2016.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on kättesaadav Ravimiameti kodulehel www.ravimiamet.ee

NOVOFEM_1116560_PIL_111656010x1

KASUTUSJUHEND

Kuidas kasutada kalenderpakendit

1. Paigaldage päevameelespea

Keerake sisemist ketast nii, et soovitud nädalapäev asetseks väikese plastriba vastas.

2. Võtke esimene tablett

Lõhkuge plastriba ja raputage välja esimene tablett.

3. Keerake ketast iga päev

Järgmisel päeval keerake läbipaistvat ketast päripäeva ühe ühiku võrra, nagu noolega näidatud. Raputage välja järgmine tablett. Võtke ainult üks tablett päevas.

Läbipaistvat ketast saab keerata ainult pärast seda, kui tablett on välja võetud.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Novofem, õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks punane õhukese polümeerikattega tablett sisaldab: 1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina).

Üks valge õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:

1 mg östradiooli (östradioolhemihüdraadina) ja 1 mg noretisteroonatsetaati.

INN. Estradiolum, norethisteronum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.

Üks punane õhukese polümeerikattega tablett sisaldab laktoosmonohüdraati 37,3 mg. Üks valge õhukese polümeerikattega tablett sisaldab laktoosmonohüdraati 36,8 mg.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tabletid.

Punased õhukese polümeerikattega kaksikkumerad tabletid, millel on markeering NOVO 282. Diameeter 6 mm.

Valged õhukese polümeerikattega kaksikkumerad tabletid, millel on markeering NOVO 283. Diameeter 6 mm.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud sümptomite hormoonasendusravi (HAR) postmenopausis naistel, kellel on viimasest menstruatsioonist möödunud vähemalt 6 kuud.

Postmenopausaalse osteoporoosi profülaktika naistel, kellel on kõrgenenud risk luumurdude tekkeks, kuid kes ei talu või kellele on vastunäidustatud ravi teiste ravimitega, mille näidustuseks on kinnitatud osteoporoosi profülaktika (vt ka lõik 4.4.)

Üle 65-aastaste naiste ravimise kogemus on piiratud.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Novofem on pidevalt kasutatav tsüklilise hormoonasendusravi suukaudne preparaat. Östrogeeni manustatakse pidevalt. Progestageeni lisatakse 12 päevaks iga 28-päevase tsükli jooksul.

Iga päev võetakse üks tablett kindlas järjekorras: östrogeenravi (punane tablett) 16 päeva jooksul, seejärel östrogeen-/progestageenravi (valge tablett) 12 päeva jooksul.

Pärast viimase valge tableti manustamist jätkatakse ravi järgmisel päeval uuest pakendist esimese punase tableti manustamisega. Uue ravitsükli alguses tekib tavaliselt menstruatsioonitaoline vereeritus.

Naistel, kes ei kasuta hormoonasendusravi või kes on enne Novofem’i kasutuselevõtmist saanud pidevat hormoonasendusravi, võib Novofem-ravi alustada suvalisel päeval. Naistel, kes on enne Novofem’i kasutusele võtmist saanud mõnda teist tsüklilist kombineeritud hormoonasendusravi, tuleb ravi alustada eelmise ravi lõppemisele järgneval päeval.

Menopausijärgsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks tuleb kasutada väikseimat efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul (vt ka lõik 4.4).

Üleminek suuremas annuses hormoone sisaldavale kombineeritud preparaadile võib olla näidustatud juhul, kui pärast 3 kuu möödumist ei ole saavutatud sümptomite taandumist.

Kui patsient unustab ühe tableti võtmata, tuleb see tablett võtta niipea kui võimalik järgneva 12 tunni jooksul. Kui on möödunud rohkem kui 12 tundi, tuleb see tablett minema visata. Annuse manustamata jätmisel suureneb ebaregulaarse vereerituse ja määrimise tõenäosus.

4.3Vastunäidustused

Rinnanäärmevähk, selle esinemine anamneesis või selle kahtlus.

Östrogeensõltuvad pahaloomulised kasvajad, nende esinemine anamneesis või nende kahtlus (nt endomeetriumivähk).

Ebaselge põhjusega vereeritus tupest.

Ravimata endomeetriumi hüperplaasia.

Varem esinenud või esinev venoosne trombemboolia (süvaveenide tromboos, kopsuarteri trombemboolia).

Teadaolevad trombofiilsed häired (nt valk C, valk S või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4).

Aktiivne või varem esinenud arteriaalne trombemboolia (nt stenokardia, müokardiinfarkt).

Äge maksahaigus või põetud maksahaigus, kui maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud.

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Porfüüria.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Menopausijärgsete sümptomite puhul tuleb hormoonasendusravi alustada vaid juhul, kui sümptomitel on ebasoodne mõju elukvaliteedile. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt kaaluda ravist saadava kasu ja võimalike ohtude vahekorda ning jätkata hormoonasendusravi vaid senikaua, kuni kasu ületab ohud.

Andmed menopausieelsete naiste HAR’ga seotud riskide kohta on piiratud. Kuna absoluutne riski tase noorematel naistel on madal, siis nende ravist saadava kasu ja riski suhe võib siiski olla parem kui vanematel naistel.

Arstlik läbivaatus ja jälgimine

Enne hormoonasendusravi alustamist või muutmist tuleb võtta nii patsiendi kui ka tema perekonna põhjalik anamnees. Arstlik läbivaatus (k.a vaagnaelundid ja rinnad) peab lähtuma anamneesist ja vastunäidustustest ning hoiatustest ravimi kasutamisel. Ravi käigus tuleb patsienti regulaarselt kontrollida sõltuvalt individuaalsest vajadusest. Naisi tuleb nõustada, millistest muutustest oma rindades nad peaksid arstile või õele teatama (vt allpool lõiku „Rinnanäärmevähk“). Asjakohased uuringud ja protseduurid, nt mammograafia, tuleb läbi viia tavakohaseid sõeluuringu nõudeid järgides ja vastavalt patsiendi kliinilistele vajadustele.

Jälgimist vajavad seisundid

Patsient vajab hoolikat jälgimist, kui tal esineb, on kunagi esinenud ja/või on raseduse või varasema hormoonravi ajal ägenenud mõni järgnevalt nimetatud haigustest. Tuleb arvestada, et eelkõige need haigused võivad Novofem-ravi ajal korduda või ägeneda:

leiomüoom (emaka silelihaskasvaja) või endometrioos;

trombemboolsete haiguste riskifaktorite olemasolu (vt allpool);

östrogeensõltuvate kasvajate riskifaktorid, näiteks rinnanäärmevähi esinemine lähisugulastel;

hüpertensioon;

maksahaigused (nt maksaadenoom);

diabeet vaskulaarsete tüsistustega või ilma;

sapikivitõbi;

migreen või (tugev) peavalu;

süsteemne erütematoosne luupus;

endomeetriumi hüperplaasia anamneesis (vt allpool);

epilepsia;

astma;

otoskleroos.

Ravi kohest lõpetamist nõudvad seisundid

Ravi tuleb viivitamatult lõpetada vastunäidustuse ilmnemisel ja järgmiste seisundite puhul:

ikterus või maksafunktsiooni häired;

märkimisväärne vererõhu tõus;

migreenitaolise peavalu esmakordne teke;

rasedus.

Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom

Intaktse emakaga naistel on endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoomi risk suurenenud juhul, kui pika aja jooksul manustatakse üksnes östrogeene. Endomeetriumivähi tekkeriski suurenemine ainult östrogeeni kasutajate seas on vahemikus 2…12 korda suurem võrreldes mittekasutajatega, see sõltub ravi kestusest ja östrogeeni annusest (vt lõik 4.8). Ravi lõpetamise järgselt võib see risk püsida vähemalt 10 aastat.

Emakaga naiste puhul vähendab ainult östrogeeni sisaldava HAR’iga seotud ülemäärast riski progestageeni tsükliline lisamine raviskeemi vähemalt 12 päeval ühe kuu/28 päevase tsükli jooksul või pideva kombineeritud östrogeen-progestageenravi kasutamine.

Esimestel ravikuudel võib esineda ebaregulaarset ja määrivat vereeritust. Kui vereeritus või määrimine jätkub pärast esimesi kuid kestnud ravi, tekib pärast mõnda aega kestnud ravi või jätkub pärast ravi katkestamist, tuleb kindlaks teha selle põhjus. Pahaloomulise protsessi välistamiseks võib vajalikuks osutuda endomeetriumi biopsia.

Rinnanäärmevähk

Üldise tõendusmaterjali alusel võib arvata, et naistel, kes on saanud kombineeritud östrogeen- progestageen ravi ja võimalik ka, et ainult östrogeeni sisaldavat HAR’i, on rinnanäärmevähi suurenenud risk sõltuvuses HAR’i kasutamise kestusest.

Randomiseeritud, platseeboga kontrollitud Women’s Health Initiative uuring (WHI) ja epidemioloogilised uuringud, on kinnitanud rinnanäärmevähi riski suurenemist naistel, kes saavad hormoonasendusraviks ligikaudu 3 aasta jooksul östrogeeni-progestageeni kombinatsioone (vt lõik 4.8).

Lisarisk ilmneb pärast mõnd aastat kestnud ravi, kuid väheneb mõne (kõige rohkem 5) aasta jooksul pärast HAR’i lõpetamist.

Hormoonasendusravi (eriti östrogeeni-progestageeni kombinatsioonid) suurendab mammogrammil kudede tihedust, mis võib takistada rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist.

Munasarjavähk

Munasarjavähki esineb palju harvem kui rinnanäärmevähki.

Ulatuslikust metaanalüüsist saadud epidemioloogilised andmed näitavad veidi suuremat riski naistel, kes kasutavad ainult östrogeeni või östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat hormoonasendusravimit; see risk suureneb pärast 5-aastast kasutamist ning väheneb aja jooksul pärast ravi lõpetamist.

Mõned teised uuringud, sh WHI-uuring, viitavad sellele, et kombineeritud HAR’i kasutamine võib olla seotud sarnase või veidi väiksema riskiga (vt lõik 4.8).

Venoosne trombemboolia

Hormoonasendusravi on seotud venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboosi või kopsuarteri trombemboolia riski 1,3…3 kordse suurenemisega. VTE tekib suurema tõenäosusega esimesel raviaastal kui hiljem (vt lõik 4.8).

VTE risk on suurenenud teadaolevate trombofiilsete seisunditega patsientidel ja HAR võib seda riski suurendada. Seetõttu on HAR sellistel patsientidel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

VTE üldteada riskifaktorid on östrogeenide kasutamine, kõrgem iga, suur operatsioon, pikaajaline liikumatus, rasvumine (kehamassiindeks > 30 kg/m), rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne erütematoosne luupus ja vähk. Varikoossete veenide võimaliku rolli kohta VTE tekkes ühene seisukoht puudub.

Nagu kõikidel postoperatiivsetel patsientidel, tuleb rakendada profülaktilisi meetmeid, et vältida operatsioonijärgset VTE-d. Kui plaanilise operatsiooni järel on ette näha pikaajalist liikumatust, tuleks hormoonasendusravi 4...6 nädalat enne operatsiooni ajutiselt katkestada. Ravi ei tohi alustada enne, kui liikuvus on täielikult taastunud.

Naistele, kellel anamneesis ei ole VTE-d esinenud, kuid kelle esimese astme sugulasel on esinenud noores eas venoosne trombemboolia, võib pakkuda sõeluuringut pärast hoolikat nõustamist seoses selle piirangutega (ainult osa trombofiilsetest defektidest avastatakse uuringu käigus).

Kui trombofiilne defekt avastatakse perekondlikust venoossest tromboembooliast eraldi või defekt on raskekujuline (nt antitrombiini, valk S või valk C puudulikkus või kombineeritud defektid), on HAR vastunäidustatud.

Pidevat antikoagulantravi saavatel naistel tuleb hoolikalt kaaluda HAR’i kasu-riski suhet.

Kui VTE tekib ravi käigus, tuleb ravimi kasutamine lõpetada. Patsiendid peavad olema teadlikud trombemboolia võimalikest sümptomitest (jala valulik turse, äkki tekkiv valu rinnus, hingeldus) ja nende ilmnemisel kohe arsti poole pöörduma.

Südame isheemiatõbi

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole kinnitanud östrogeen-progestageeni või ainult östogeeni sisaldava HAR’i kasutamise kaitsvat mõju müokardiinfarkti suhtes naistel, kellel esineb või ei esine südame isheemiatõbe.

Östrogeen-progestageen kombinatsiooni HAR’i kasutamisel on südame isheemiatõve suhteline risk veidi suurenenud. Kuna südame isheemiatõve absoluutse riski lähteväärtus sõltub selgelt east, on südame isheemiatõve juhtude arv tervetel menopausile lähenevatel naistel östrogeen-progestageen kombinatsiooni kasutamisel väga väike, kuid tõuseb vanuse suurenedes.

Isheemiline ajuinsult

Östrogeen-progestageeni kombinatsioon ja ainult östrogeeni sisaldav ravi on seotud isheemilise insuldi riski 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu sõltuvalt east ega menopausi kestusest. Kuna aga insuldi tekkerisk sõltub east, siis HAR’i kasutavate naiste üldine risk insuldi tekkeks vanuse tõustes suureneb (vt lõik 4.8).

Hüpotüreoidism

Patsientidel, kes vajavad türoidhormooni asendusravi tuleb HAR’i kasutamisel regulaarselt kontrollida türoidhormooni funktsiooni, et nende türoidhormooni tasemed püsiks lubatud piirides.

Angioödeem

Östrogeenid võivad esile kutsuda või halvendada angioödeemi sümptomeid, eriti päritud angioödeemiga naistel.

Muud seisundid

Östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust, mistõttu tuleb hoolikalt jälgida südame- või neerufunktsiooni häiretega patsiente.

Varasema hüpertriglütserideemiaga naisi tuleb östrogeeni sisaldava või kombineeritud hormoonasendusravi ajal pidevalt jälgida, kuna harvadel juhtudel on kirjeldatud sellises seisundis patsientidele östrogeenide manustamisel olulist plasma triglütseriidide tõusu, mis põhjustas pankreatiidi teket.

Östrogeenid suurendavad türoksiini siduva globuliini (TBG) hulka, mis viib kilpnäärmehormoonide (mõõdetud valgule seotud joodina, PBI), T4 (mõõdetud kolonnkromatograafial või radioimmuunanalüüsil) või T3 (mõõdetud radioimmuunanalüüsil) sisalduse suurenemiseni vereringes. T3 resiini haare on vähenenud, mis viitab TBG tõusule. Vaba T4 ja T3 kontsentratsioonid ei muutu. Seerumis võib suureneda ka teiste siduvate valkude, näiteks kortikoide siduva globuliini (CBG) ja suguhormoone siduva globuliini (SHBG) sisaldus. See põhjustab vastavalt kortikosteroidide ja suguhormoonide sisalduse suurenemist vereringes. Vabade või bioloogiliselt aktiivsete hormoonide kontsentratsioonid ei muutu. Suureneda võib teiste plasmavalkude (angiotensinogeeni/reniini substraat, alfa-1-antitrüpsiin ja tseruloplasmiin) sisaldus.

HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On mõningaid tõendeid võimaliku dementsuse riski suurenemise kohta naistel, kes alustavad pidevat kombineeritud või ainult östrogeene sisaldava HAR’i kasutamist pärast 65. eluaastat.

Novofem tabletid sisaldavad laktoosmonohüdraati. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse häiretega, laktaasipuudulikkusega või glükoosi-galaktoosi imendumise häiretega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Östrogeenide ja progestageenide metabolismi võivad kiirendada ravimite ainevahetuses osalevate ensüümide (täpsemalt tsütokroom P450 ensüümide) aktiivsust indutseerivad ravimid, nt antikonvulsandid (fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ravimid (rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens).

Ritonaviiri, telapreviir ja nelfinaviiri (kuigi tuntud kui tugevad inhibiitorid) samaaegsel kasutamisel steroidhormoonidega ilmnevad hoopis indutseerivad omadused. Liht-naistepunaürti (Hypericum perforatum) sisaldavate taimsete preparaatide manustamine võib indutseerida östrogeenide ja progestageenide metabolismi.

Kliiniliselt võib östrogeenide ja progestageenide aktiveerunud metabolism põhjustada toime vähenemist ja menstruatsioonitsükli muutusi.

Östrogeenid võivad mõjutada mõnede laboratoorsete analüüside tulemusi, nagu näiteks glükoosi tolerants- või türoidfunktsiooni testid.

Ravimid, mis pärsivad maksa mikrosomaalsete ensüümide aktiivsust, nt ketokonasool, võivad tõsta vereseerumis tsirkuleerivate Novofem’i toimeainete taset.

Tsüklosporiiniga koosmanustamine võib tsüklosporiini maksas toimuva metabolismi aeglustumise tõttu põhjustada tsüklosporiini, kreatiniini ja transaminaasi taseme tõusu veres.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Novofem on raseduse ajal vastunäidustatud.

Kui rasestumine toimub Novofem-ravi ajal, tuleb ravi kohe katkestada.

Piiratud arvu raseduste jälgimisel kogutud kliiniliste andmete põhjal on lootel täheldatud noretisterooni kõrvaltoimete teket. Suukaudseks kontratseptsiooniks ja hormoonasendusraviks kasutatavatest tavalistest annustest suuremate puhul täheldati naissoost loodete maskulinisatsiooni.

Enamiku epidemioloogiliste uuringute tulemused ei ole seni näidanud teratogeenset või fetotoksilist toimet, kui östrogeenide ja progestageenide kombinatsioone manustati teadmatu raseduse ajal.

Imetamine

Novofem ei ole näidustatud rinnaga toitmise perioodil.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Novofem ei oma toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Kliiniline kogemus

Novofem’iga sarnase hormoonasendusravi preparaadi kasutamisel kliinilistes uuringutes olid kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimeteks rindade valulikkus ja peavalu (teatatud ≥ 10% patsientidest).

Järgnevalt loetletud kõrvaltoimed võivad ilmneda ravi ajal östrogeeni ja progestageeniga.

Esinemissagedused põhinevad Novofem’iga sarnase HAR-preparaadiga tehtud kliiniliste uuringute ja Novofem’i turuletulekujärgse uuringu tulemustel.

Organsüsteemi klass

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

≥ 1/10

≥ 1/100; < 1/10

≥ 1/1000;

≥ 1/10 000;

 

 

 

< 1/100

< 1/1000

Infektsioonid ja

 

Vaginaalkandidiaas

 

 

infestatsioonid

 

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

 

 

 

Allergiline

 

 

 

 

reaktsioon

Psühhiaatrilised häired

 

 

 

Närvilisus

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Pearinglus

Migreen

Vertiigo

 

 

Unetus

Libiido

 

 

 

 

muutused

 

 

 

 

(muul viisil

 

 

 

 

täpsustamata)

 

 

 

Depressioon

 

 

 

 

 

 

 

Vaskulaarsed häired

 

Vererõhu tõus

Perifeerne

 

 

 

Hüpertensiooni

emboolia ja

 

 

 

süvenemine

tromboos

 

Seedetrakti häired

 

Düspepsia

Oksendamine

Kõhulahtisus

 

 

Kõhuvalu

 

Meteorism

 

 

Kõhupuhitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iiveldus

 

 

 

 

 

 

Maksa ja sapiteede häired

 

 

Sapipõiepõletik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapikivitõbi

 

Naha ja nahaaluskoe

 

Lööve

Alopeetsia

Akne

kahjustused

 

Sügelus

 

 

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

 

 

Lihaskrambid

 

kahjustused

 

 

 

 

Reproduktiivse süsteemi ja

Rindade

Tupekaudne

 

Müoomisõlmede

rinnanäärme häired

valulikkus

verejooks

 

teke

 

 

 

 

 

 

 

Müoomisõlmede

 

 

 

 

suurenemine

 

 

Üldised häired ja

 

Tursed

 

 

manustamiskoha

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

Uuringud

 

Kehakaalu tõus

 

 

Turuletulekujärgne kogemus

Lisaks ülalloetletud ravimi kõrvaltoimetele on järgnevalt toodud spontaanselt teatatud kõrvaltoimed, mille seos Novofem-raviga on üldhinnangu põhjal tõenäoline. Olemasolevate andmete põhjal ei ole võimalik hinnata nende kõrvaltoimete esinemissagedust.

Hea- ja pahaloomulised kasvajad (sh tsüstid ja polüübid): endomeetriumivähk.

Immuunsüsteemi häired: üldised ülitundlikkusreaktsioonid (nt anafülaktiline reaktsioon/šokk).

Psühhiaatrilised häired: ärevus.

Närvisüsteemi häired: ajuinsult.

Silma kahjustused: nägemishäired.

Südame häired: müokardi infarkt.

Vaskulaarsed häired: hüpertensiooni süvenemine.

Maksa ja sapiteede häired: sapikivitõve ägenemine, sapikivide taasteke.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: seborröa, angioneurootiline ödeem, hirsutism.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired: endomeetriumi hüperplaasia, vulvovaginaalne pruuritus.

Uuringud: kehakaalu langus.

Teiste östrogeeni-progestageeni preparaatidega seoses on kirjeldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: kloasm, multiformne erüteem, nodoosne erüteem, hemorraagiline lööve, vaskulaarne purpur.

Arvatav dementsus üle 65-aastastel (vt lõik 4.4).

Kuivsilmsus.

Muutused pisarakile koostises.

Rinnanäärmevähi risk

Enam kui 5 aastat östrogeen-progestageen kombineeritud ravi saanud naistel on täheldatud rinnanäärmevähi riski kuni 2-kordset suurenemist.

Ainult östrogeenravi kasutajatel on igasugune risk oluliselt madalam, kui östrogeen-progestageen kombinatsiooni kasutajatel.

Riski tase sõltub kasutamise kestusest (vt lõik 4.4).

Suurima randomiseeritud platseebokontrollitud uuringu (WHI Study) ja suurima epidemioloogilise uuringu (MWS) tulemused on esitatud allpool.

MILLION WOMEN uuring – eeldatav rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000

Riskisuhe **

Lisajuhud 1000 HAR kasutaja

(aastad)

HAR’i mittekasutaja

 

kohta 5 aasta jooksul (95% CI)

 

kohta 5 aasta jooksul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOFEM_1116560_SPC_11165608x1

Ainult östrogeeni sisaldav HAR

...50

...9

 

1,2

...1

...2 (0

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östrogeen-progestageeni kombinatsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50...

9...

 

1,7

6 (5...

7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lähteväärtuse esinemissagedus arenenud riikides

** Üldine riskisuhe. Riskisuhe ei ole püsiväärtus, vaid suureneb kasutamise kestusega.

Märkus: Kuna rinnanäärmevähi esinemissagedus erineb EL riikides, muutub rinnanäärmevähi lisajuhtude arv samuti proportsionaalselt.

US WHI uuringud – rinnanäärmevähi lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000

Riskisuhe ja

Lisajuhud 1000 HAR kasutaja

(aastad)

mittekasutaja kohta

95% CI

kohta 5 aasta jooksul (95% CI)

 

5 aasta jooksul

 

 

 

 

 

 

 

CEE ainult östrogeen

 

 

 

 

 

50...79

0,8 (0,7...1,0)

-4 (-6...0)*

 

 

 

 

 

CEE+MPA östrogeen-progestageen**

 

 

 

 

50...79

1,2 (1,0...1,5)

4 (0...9)

 

 

 

 

* WHI uuringus emakata naised, kellel rinnanäärmevähi risk ei suurenenud.

** Ravi esimese 5 aasta jooksul riski suurenemist ei esinenud, kui analüüsiti naisi, kes varem ei olnud HAR’i kasutanud. Pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajatel.

Endomeetriumivähi risk

Endomeetriumivähi risk on ligikaudu 5-l HAR’i mittekasutaval emakaga naisel 1000-st. Emakaga naistel ei ole soovitav kasutada ainult östrogeeni sisaldavat HAR’i, kuna see suurendab endomeetriumivähi riski (vt lõik 4.4).

Sõltuvalt ainult östrogeeni sisaldava ravi kestusest ja östrogeeni annusest, varieerub epidemioloogilistes uuringutes endomeetriumivähi riski suurenemine vahemikus 5 kuni 55 lisajuhtu iga 1000 naise kohta vanuses 50…65.

Progestageeni lisamine ainult östrogeeni sisaldavale ravile vähemalt 12 päeval tsükli jooksul võib ennetada riski suurenemist. Million Women Study uuringus ei esinenud kombineeritud HAR’i (järjestikuline või pidev) kasutamisel 5 aasta jooksul endomeetriumivähi riski suurenemist (RR 1,0 (0,8...1,2)).

Munasarjavähi risk

Ainult östrogeeni või östrogeeni-progestageeni kombinatsiooni sisaldavat HAR’i on seostatud munasarjavähi diagnoosimise riski vähese suurenemisega (vt lõik 4.4).

Metaanalüüs, mis hõlmas 52 epidemioloogilist uuringut, näitas munasarjavähi suuremat riski käesoleval ajal hormoonasendusravi saavatel naistel võrreldes naistega, kes ei ole kunagi hormoonasendusravi saanud (RR 1,43; 95% usaldusvahemik 1,31–1,56). 50–54-aastastel naistel, kes on saanud hormoonasendusravi 5 aastat, tähendab see umbes üht munasarjavähi lisajuhtu 2000 kasutaja kohta. 50–54-aastastel naistel, kes ei saa hormoonasendusravi, diagnoositakse 5-aastase perioodi vältel munasarjavähk umbes kahel naisel 2000st.

Venoosse trombemboolia risk

HAR’i seostatakse venoosse trombemboolia (VTE) 1,3...3-kordse suhtelise riski suurenemisega, sh süvaveenide tromboos või kopsuemboolia. Selliste juhtude esinemissagedus on tõenäolisem HAR’i kasutamise esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringu tulemused on esitatud allpool.

WHI uuringud – VTE lisarisk pärast 5 aastast kasutamist

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000

Riskisuhe ja

Lisajuhud 1000 HAR kasutaja

(aastad)

naise kohta platseebo

95% CI

kohta 5 aasta jooksul (95% CI)

 

rühmas 5 aasta jooksul

 

 

 

 

 

 

 

Suukaudne ainult östrogeen*

 

 

 

 

50...59

1,2 (0,6...2,4)

1 (-3...10)

 

 

 

 

 

Suukaudne kombineeritud östrogeen-progestageen

 

 

 

 

50...59

2,3 (1,2...4,3)

5 (1...13)

 

 

 

 

* Uuring emakata naistel

 

 

Südame isheemiatõve risk

Südame isheemiatõve risk on vähesel määral suurenenud kombineeritud östrogeen-progestageen HAR’i kasutajatel vanuses üle 60 eluaasta (vt lõik 4.4).

Isheemilise insuldi risk

Ainult östrogeeni sisaldava ja östrogeen-progestageenravi kasutamist on seostatud isheemilise insuldi suhtelise riski 1,5-kordse suurenemisega. HAR’i kasutamise ajal hemorraagilise insuldi risk ei ole suurenenud.

Suhteline risk ei sõltu vanusest ega kasutamise ajast, kuid riski lähteväärtus on selgelt vanusest sõltuv. HAR’i kasutavatel naistel suureneb üldine insuldi risk vanuse suurenedes (vt lõik 4.4).

WHI kombineeritud uuringud – isheemilise insuldi* lisarisk 5 aastase kasutamise jooksul

Vanusevahemik

Esinemissagedus 1000

Riskisuhe ja

Lisajuhud 1000 HAR kasutaja

(aastad)

naise kohta platseebo

95% CI

kohta 5 aasta jooksul (95% CI)

 

rühmas 5 aasta jooksul

 

 

 

 

 

 

50...59

1,3 (1,1...1,6)

3 (1...5)

 

 

 

 

* Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Suukaudsete östrogeenide üleannustamise tunnusteks on rindade tundlikkus, iiveldus, oksendamine ja/või metrorraagia. Progestageeni üleannustamine võib põhjustada depressiivset meeleolu, kurnatust, aknet ja hirsutismi. Ravi on sümptomaatiline.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gestageenide ja östrogeenide muutuvad kombinatsioonid. ATC kood: G03FB05.

Östradiool: toimeaine sünteetiline 17β-östradiool on keemiliselt ja bioloogiliselt identne inimese endogeense östradiooliga. Östradiool kompenseerib östrogeenide sekretsiooni menopausijärgset vähenemist ja leevendab sellest tingitud sümptomeid.

Östrogeen hoiab ära menopausi- või ovariektoomiajärgse luumassi vähenemise.

Noretisteroonatsetaat: sünteetiline progestageen. Kuna östrogeenid soodustavad emakalimaskesta kasvu, suureneb üksnes östrogeenide kasutamisel risk endomeetriumi hüperplaasia ja -vähi tekkeks. Progestageeni lisamine raviskeemi vähendab östrogeenist tingitud riski endomeetriumi hüperplaasia tekkeks naistel, kellel ei ole emakat eemaldatud.

Menopausijärgsete sümptomite taandumine saavutatakse esimestel ravinädalatel.

Turuletulekujärgses uuringus tekkis keskmiselt 3...4 päeva kestev regulaarne vereeritus 91% naistest, kes kasutasid Novofem’i 6 kuu jooksul. Vereeritus tekkis tavaliselt paar päeva pärast progestageenifaasi viimase tableti manustamist.

Menopausijärgset östrogeenipuudust seostatakse luukoe ainevahetuse kiirenemisega ja luumassi vähenemisega. Östrogeenide toime luu mineraalsele tihedusele on annusest sõltuv. Kaitsetoime kestab senikaua, kuni ravi jätkub. Pärast hormoonasendusravi lõpetamist kulgeb luumassi vähenemine samas tempos kui ravi mittesaanud naistel.

WHI-uuringu ja uuringute metaanalüüside andmetel väheneb naistel, kes kasutavad HAR, östrogeeni üksi või kombinatsioonis progestageeniga (manustatuna valdavalt tervetele naistele), reieluukaela piirkonna, lülisamba ja teiste osteoporootiliste luumurdude risk. HAR võib luumurde ära hoida ka madala luutihedusega ja/või kindlakstehtud osteoporoosiga naistel, kuid selle kohta on tõendusmaterjal piiratud.

Randomiseeritud platseebokontrolliga topeltpimeuuringud on näidanud, et 1 mg östradiooli hoiab ära luumineraalide postmenopausaalse kaotuse ja suurendab luu mineraalset tihedust. Kui 2 aasta jooksul kasutati 1 mg vastandamata 17β-östradiooli, suurenes luutihedus lülisamba, reieluukaela ja trohhanteri piirkonnas vastavalt 2,8%; 1,6% ja 2,5%.

5.2Farmakokineetilised omadused

Suu kaudu manustatav mikroniseeritud 17β-östradiool imendub seedetraktist kiiresti. Ta läbib ulatusliku esmase metabolismi maksas ja teistes siseorganites. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas (ligikaudu 27 pg/ml; vahemikus 13...40 pg/ml) saabub 6 tunni jooksul pärast 1 mg manustamist. Kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC(0-TZ)) on 629 h x pg/ml. 17β-östradiooli poolväärtusaeg on umbes 25 tundi. Vereringes on ta seotud suguhormoone siduva globuliini ehk SHBG-ga (37%) ja albumiiniga (61%), vaba fraktsiooni suurus on ainult 1...2%. 17β-östradiooli metabolism toimub põhiliselt maksas ja soolestikus, kuid ka sihtorganites, mille käigus tekivad väheaktiivsed või inaktiivsed metaboliidid, sealhulgas östroon, katehhoolöstrogeenid, mitmed östrogeensulfaadid ja glükuroniidid. Östrogeenid erituvad sapiga, kus nad hüdrolüüsitakse ja reabsorbeeritakse (enterohepaatiline ringe), ning peamiselt uriiniga bioloogiliselt inaktiivsel kujul.

Noretisteroonatsetaat imendub suu kaudu manustatuna kiiresti ja transformeerub noretisterooniks (NET). Esmane metabolism toimub maksas ja teistes siseorganites. 1 mg annuse manustamise järel saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas (ligikaudu 9 ng/ml; vahemikus 6...11 ng/ml) 1 tunni jooksul. Kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC(0-TZ)) on 29 h x pg/ml. Noretisterooni poolväärtusaeg on umbes 10 tundi. Noretisteroon seondub SHBG-ga (36%) ja albumiiniga (61%). Tähtsaimad metaboliidid on 5α-dihüdronoretisterooni ja tetrahüdronoretisterooni isomeerid, mis erituvad peamiselt uriiniga sulfaat- või glükuroniidkonjugaatidena.

Noretisteroonatsetaat ei mõjuta östradiooli farmakokineetikat.

Ravimi farmakokineetilisi omadusi eakatel patsientidel ei ole uuritud.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsed östradiooli ja noretisteroonatsetaadiga on näidanud oodatud östrogeenseid ja progestageenseid toimeid. Mõlemad ühendid põhjustasid prekliinilistes reproduktsioonitoksilisuse uuringutes kõrvaltoimeid, eeskätt embrüotoksilisi toimeid ja urogenitaaltrakti arenguhäireid. Muude prekliiniliste toimete osas on östradiooli ja noretisteroonatsetaadi toksilisusprofiil hästi teada ning puuduvad muud ohud inimesele kui need, mida on käsitletud selle ravimi omaduste kokkuvõtte muudes lõikudes ja mis kehtivad üldiselt hormoonasendusravi kohta.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Nii punased kui ka valged tabletid sisaldavad järgmisi abiaineid: laktoosmonohüdraat

maisitärklis

hüdroksüpropüültselluloos talk

magneesiumstearaat.

Tableti kate

Valged õhukese polümeerikattega tabletid: hüpromelloos, triatsetiin, talk.

Punased õhukese polümeerikattega tabletid:

hüpromelloos, punane raudoksiid (E 172), titaandioksiid (E 171), propüleenglükool, talk.

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Hoida sisepakend välispakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

1 x 28 või 3 x 28 tabletti kalenderkettaga pakendis.

28 tabletiga kalenderpakendil on 3 koostisosa:

värvilisest läbipaistmatust polüpropüleenist alus;

läbipaistvast polüstüreenist ümmargune kate;

värvilisest läbipaistmatust polüstüreenist südamikskaala.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Novo Nordisk A/S

DK-2880 Bagsværd

Taani

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 7.02.2003

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.10.2011

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2016