Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Nifedipin-ratiopharm 20 - prolong tabl 20mg n30; n50; n100

ATC Kood: C08CA05
Toimeaine: Nifedipine
Tootja: ratiopharm GmbH

Artikli sisukord

NIFEDIPIN-RATIOPHARM 20
prolong tabl 20mg N30; N50; N100


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nifedipin-ratiopharm 20, 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Nifedipiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Nifedipin-ratiopharm 20 ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Nifedipin-ratiopharm 20 võtmist

3.Kuidas Nifedipin-ratiopharm 20 võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Nifedipin-ratiopharm 20 säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Nifedipin-ratiopharm 20 ja milleks seda kasutatakse

Nifedipin-ratiopharm 20 on kaltsiumikanalite blokaator, mida kasutatakse kõrgvererõhutõve (arteriaalne hüpertensioon) ja stabiilse stenokardia (rinnaangiin) ravis.

2. Mida on vaja teada enne Nifedipin-ratiopharm 20 võtmist

Ärge võtke Nifedipin-ratiopharm 20

-kui olete nifedipiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

-kui teil on kardiovaskulaarne šokk

-kui te kasutate samaaegselt rifampitsiini (tuberkuloosivastane ravim)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nifedipin-ratiopharm 20 võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on madal vererõhk

-kui teil on kompenseerimata südamepuudulikkus

-kui teil on aordistenoos

-kui te olete rase või toidate rinnaga last

-kui teil on maksahaigus

Lapsed ja noorukid

Nifedipiini ei kasutata alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, sest puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmed.

Muud ravimid ja Nifedipin-ratiopharm 20

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Järgmised ravimid võivad mõjutada nifedipiini toimet:

-teatud tuberkuloosi ravimid (rifampitsiin)

-teatud antibiootikumid (makroliidantibiootikumid, nt erütromütsiin)

-teatud HIV ravimid (anti-HIV proteaasi inhibiitorid, nt ritonaviir)

-teatud seentevastased ained (asooli-tüüpi, nt ketokonasool)

-depressiooni ravimid nefasodoon ja fluoksetiin

-kinupristiin/dalfopristiin (antibiootikumid)

-tsimetidiin (haavandõtve ravim

-tsisapriid (teatud tüüpi seedehäirete ravim)

-epilepsiavastased ained, nt valproehape, fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitoon

-teised vererõhku langetavad ained, nt diureetikumid, beetablokaatorid, AKE inhibiitorid, KT1 antagonistid, teised kaltsiumiantagonistid, alfablokaatorid, PDE5 inhibiitorid, alfa-metüüldopa.

-digoksiin (südamepuudulikkuse ravim)

-kinidiin (südame rütmihäirete ravim)

-takroliimus (siirdamise korral kasutatav ravim)

Nifedipiin võib suurendada uriinis vanillüül-mandelhappe väärtusi spektrofotomeetrilisel määramisel. Sellise analüüsi vajadusel tuleb teha täpsustavad analüüsid mõnel teisel meetodil.

Nifedipin-ratiopharm 20 koos toidu ja joogiga

Greibimahl pärsib nifedipiini lagunemist ja tugevdab selle toimet. Kui olete joonud greibimahla, ei tohi nifedipiini võtta.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Nifedipiini ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud äärmisel juhul, kui see on naise seisundi tõttu hädavajalik.

Nifedipiini ei soovitata kasutada imetamise ajal, sest on teateid, mille kohaselt nifedipiin eritub rinnapiima.

On andmeid, et nifedipiin võib kahjustada meeste viljakust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Võimalik on reaktsioonikiiruse aeglustumine (sõidukijuhtimine, masinatega töötamine, töötamine ilma kindla toeta), eriti ravi alguses, annuse suurendamisel, preparaadi vahetamisel ja ravimi samaaegsel kasutamisel alkoholiga.

Nifedipin-ratiopharm 20 mg sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Nifedipin-ratiopharm 20 võtta

Kasutage Nifedipin-ratiopharm 20 alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi on individuaalne, võttes arvesse haiguse raskust ja patsiendi ravivastust. Sõltuvalt haiguspildist tuleb säilitusannus saavutada järk-järgult.

Ravimi soovitatav annus on 20 mg 2 korda ööpäevas, võib suurendada kuni 40 mg 2 korda ööpäevas.

Lapsed ja noorukid: Nifedipiini ohutus ja efektiivsus alla 18-aasta vanustel lastel ei ole kindlaks tehtud.

Eakad patsiendid: Farmakokineetiliste andmete alusel ei ole annuse kohaldamine üle 65-aasta vanustel patsientidel vajalik.

Maksakahjustusega patsientidel võib nifedipiini imendumine olla aeglustunud. Raviarst peab ravikuuri hoolikalt jälgima ja vajadusel annust vähendama.

Neerukahjustusega patsiendid: Farmakokineetiliste andmete alusel ei ole annuse kohaldamine neerukahjustusega patsientidel vajalik.

Raskete ajuvereringehäiretega (tserebrovaskulaarsed haigused) patsiente tuleb ravida väiksema annusega.

Ravi kestus ja manustamisviis

Nifedipin-ratiopharm 20 võetakse sisse närimata ja piisava koguse vedelikuga (nt klaasi veega, vältima peab greipfruudimahla) pärast sööki, eelistatavalt hommikul ja õhtul, kui võimalik ühel ja samal kellaajal.

Samaaegne söömine võib imendumist aeglustada, kuid mitte vähendada. Nifedipin-ratiopharm 20 ravi lõpetamine peab toimuma järk-järgult. Ravi kestvuse üle otsustab raviarst.

Kui teil on tunne, et Nifedipin-ratiopharm 20 toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Nifedipin-ratiopharm 20 rohkem kui ette nähtud

Raskekujulise mürgistuse korral nifedipiiniga on täheldatud järgmisi sümptomeid: teadvuse häired kuni koomani, järsk vererõhu langus, südame rütmihäired, hüperglükeemia, metaboolne atsidoos, hüpoksia, kardiogeenne šokk koos kopsutursega.

Üleannustamise kahtluse korral informeerige koheselt arsti/kiirabi, kes võtavad kasutusele edasised abinõud!

Teadvusel patsiendi esmaabiks on oksendamise esilekutsumine või maoloputus esimese tunni jooksul pärast ravimi manustamist, seejärel tuleb suu kaudu manustada aktiivsütt (täiskasvanutele 50 g, lastele 10…15 g). Patsient võib vajada haiglaravi.

Kui te unustate Nifedipin-ratiopharm 20 võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata, vaid jätkake ravi ettenähtud annusega.

Kui lõpetate Nifedipin-ratiopharm 20 võtmise

Palun ärge lõpetage Nifedipin-ratiopharm 20 ravi ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Ravi lõpetamine Nifedipin-ratiopharm 20 – eriti suurte annuste korral – peab toimuma järk-järgult, et vältida haigusnähtude taasteket.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Nifedipin-ratiopharm 20 põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 100st)

-Peavalu

-Tursed

-Vasodilatatsioon

-Kõhukinnisus

-Halb enesetunne

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 1000st)

-Allergiline reaktsioon, allergiline turse / angioödeem (sh kõriturse)

-Ärevustunne, unehäired, peapööritus, migreen, pearinglus, värinad, nägemishäired

-Südame löögisageduse kiirenemine, südamepekslemine, vererõhu langus, minestus

-Ninaverejooks, ninakinnisus

-Kõhuvalu, mao ja soolte valu, iiveldus, seedehäire, kõhugaasid, suukuivus

-Muutused maksafunktsiooni analüüsides

-Punetus

-Lihaskrambid

-Liigeseturse

-Liigsage urineerimine, urineerimishäired

-Erektsioonihäired

-Täpsustamata valu

-Külmavärinad

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda 1 kuni 10 patsiendil 10 000st)

-Kihelus, nõgestõbi, lööve

-Tundlikkushäired

-Igemete vohamine

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-Muutused verepildis: vererakkude vähesus (agranulotsütoos), valgete vereliblede vähesus (leukopeenia)

-Raske allergiline üldreaktsioon (anafülaktiline/ anafülaktoidne reaktsioon)

-Veresuhkru taseme tõus (hüperglükeemia)

-Tundlikkuse langus (hüpoesteesia)

-Unisus

-Silmavalu

-Valu rinnus (stenokardia)

-Hingamishäired (düspnoe)

-Oksendamine, maolukuti nõrkus, ikterus

-Nahareaktsioonid (toksiline epidermise nekrolüüs, allergiline valgusülitundlikkusreaktsioon, palpeeritav purpur)

-Liigesevalu

-Lihasvalu

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Nifedipin-ratiopharm 20 säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C, originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nifedipin-ratiopharm 20 sisaldab

-Toimeaine on nifedipiin. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg nifedipiini.

-Abiained on: Laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, makrogool 6000, naatrium kroskarmelloos, talk, steariinhape, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, titaanoksiid (E 171), kollane raudoksiid (E 172), punane raudoksiid (E 172).

Kuidas Nifedipin-ratiopharm 20 välja näeb ja pakendi sisu

Punakaspruun, ümmargune tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamist.

PVC/alumiinium blisterpakendis on 30, 50 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Ratiopharm GmbH,

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm Saksamaa

Tootja

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Str. 3,

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm Lõõtsa 8 11415 Tallinn Tel: 6610 801

Infoleht on viimati uuendatud: märtsis 2014


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nifedipin-ratiopharm 20, 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg nifedipiini. INN. Nifedipinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: sisaldab laktoosmonohüdraati

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3.RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Roosa, ümmargune tablett, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamist.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Arteriaalne hüpertensioon

Vasospastiline ja stabiilne stenokardia

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi on individuaalne, võttes arvesse haiguse raskust ja patsiendi ravivastust. Sõltuvalt haiguspildist tuleb säilitusannus saavutada järk-järgult.

Ravimi soovitatav annus on 20 mg 2 korda ööpäevas, võib suurendada kuni 40 mg 2 korda ööpäevas Raske tserebrovaskulaarse haigusega patsiente tuleb ravida väiksema annusega.

Lapsed

Nifedipiini ohutus ja efektiivsus alla 18-aastastel lastel ja noorukitel ei ole tõestatud.

Eakad patsiendid

Farmakokineetiliste andmete alusel ei ole annuse kohaldamine üle 65-aasta vanustel patsientidel vajalik.

Maksakahjustusega patsiendid

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida ning tõsisematel juhtudel võib olla vajalik annuse vähendamine.

Neerukahjustusega patsiendid

Farmakokineetiliste andmete alusel ei ole annuse kohaldamine neerukahjustusega patsientidel vajalik (vt lõik 5.2).

Ravi kestus ja manustamisviis.

Nifedipin-ratiopharm 20 võetakse sisse närimata ja piisava koguse vedelikuga (nt klaasi veega,

vältima peab greibimahla) pärast sööki, eelistatavalt hommikul ja õhtul, kui võimalik ühel ja samal kellaajal.

Nifedipiini valgutundlikkuse tõttu ei tohiks tablette poolitada, kuna ravimi glasuurkatte läbi saavutatud valguskaitse ei ole enam garanteeritud.

Samaaegne söömine võib imendumist aeglustada, kuid siiski mitte vähendada. Nifedipin-ratiopharm 20 ravi lõpetamine – eriti suurte annuste korral – peab toimuma järk-järgult. Ravi kestvuse üle otsustab raviarst.

4.3

Vastunäidustused

-

Teadaolev ülitundlikkus nifedipiini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

-

Kardiovaskulaarne šokk.

-

Kombinatsioon rifampitsiiniga, sest ensüüme indutseeriva toime tõttu ei pruugi nifedipiini

 

sisaldus plasmas jõuda piisava tasemeni (vt lõik 4.5).

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatust tuleb rakendada patsientidel, kellel on väga madal vererõhk (raske hüpotensioon, süstoolne rõhk alla 90 mmHg); manifesteerunud südamepuudulikkus või raskekujuline aordistenoos.

Nifedipiini ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui naise kliinilise seisundi tõttu on näidustatud ravi nifedipiiniga. Nifedipiini kasutamine peab piirduma naistega, kellel on raskekujuline hüpertensioon, mis ei allu standardravile (vt lõik 4.6).

Nifedipiini ei soovitata kasutada imetamise ajal, sest on teateid, mille kohaselt nifedipiin eritub rinnapiima. Nifedipiini toimeid suukaudsete väikeste annuste imendumisel ei teata (vt lõik 4.6).

Nifedipiini manustamisel tuleb hoolikalt jälgida vererõhku, ka juhul kui nifedipiini manustatakse koos i.v. magneesiumsulfaadiga, pidades silmast võimalikku vererõhu järsku langust, mis võib kahjustada nii ema kui loodet.

Maksakahjustusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida. Rasketel juhtudel võib olla vajalik vähendada annuseid.

Nifedipiin metaboliseerub P450 3A4 süsteemi vahendusel. Ravimid, mis teadaolevalt inhibeerivad või indutseerivad seda ensümaatilist süsteemi, võivad seetõttu mõjutada nifedipiini esmast maksapassaaži või kliirensit (vt lõik 4.5).

Samal põhjusel võivad ravimid, mis on tsütokroom P450 3A4 süsteemi nõrgad kuni mõõdukad inhibiitorid, põhjustada nifedipiini kontsentratsiooni suurenemist plasmas. Näiteks:

-makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin)

-anti-HIV proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir)

-asooli-tüüpi seenevastased ained (nt ketokonasool)

-antidepressandid nefasodoon ja fluoksetiin

-kinupristiin/dalfopristiin

-valproehape

-tsimetidiin

Nende ravimite samaaegsel manustamisel tuleb jälgida vererõhku ning vajadusel tuleb kaaluda nifedipiini annuste vähendamist.

Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi- galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimid, mis mõjutavad nifedipiini toimet

Nifedipiini metabolism toimub tsütokroom P450 3A4 süsteemi vahendusel nii soolte limaskestas kui ka maksas. Ravimid, mis teadaolevalt inhibeerivad või indutseerivad seda ensümaatilist süsteemi, võivad seetõttu mõjutada nifedipiini esmast maksapassaaži (suukaudsel manustamisel) või kliirensit (vt lõik 4.4)

Nifedipiini manustamisel koos järgmiste ravimitega tuleb arvestada koostoimete ulatuse ja kestusega:

Rifampitsiin

Rifampitsiin on tsütokroom P450 3A4 süsteemi tugev indutseerija. Samaaegsel manustamisel koos rifampitsiiniga väheneb oluliselt nifedipiini biosaadavus ja seega nõrgeneb ka toime. Seetõttu on nifedipiini samaaegne kasutamine rifampitsiiniga vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Samaaegsel manustamisel järgmiste nõrkade kuni tugevate tsütokroom P450 3A4 süsteemi inhibiitoritega tuleb jälgida vererõhku ning vajadusel kaaluda nifedipiini annuse vähendamist

Makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin)

Nifedipiini ja makroliidantibiootikumidega ei ole koostoimete uuringuid läbi viidud. Teatud makroliidantibiootikumide puhul on teada, et need inhibeerivad tsütokroom P450 3A4 poolt vahendatud teiste ravimite metabolismi. Seega ei saa välistada nifedipiini plasmakontsentratsioonide võimalikku suurenemist mõlema ravimi samaaegsel manustamisel (vt lõik 4.4).

Asitromütsiin, ehkki ehituselt makroliidantibiootikumidega sarnane, ei inhibeeri oluliselt CYP3A4.

Anti-HIV proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir)

Kliinilisi uuringuid ravimi koostoimete hindamiseks nifedipiini ja teatud anti-HIV proteaasi inhibiitorite vahel ei ole veel läbi viidud. Selle ravimiklassi esindajad inhibeerivad teadaolevalt tsütokroom P450 A34 süsteemi. Lisaks on selle ravimiklassi preparaatide puhul täheldatud, et need inhibeerivad in vitro tsütokroom P450 A34 süsteemi poolt vahendatavat nifedipiini metabolismi. Samaaegsel manustamisel koos nifedipiiniga ei saa välistada, et esmase maksametabolismi vähenemise ja eliminatsiooni aeglustumise tõttu suureneb oluliselt nifedipiini kontsentratsioon plasmas (vt lõik 4.4).

Asooli-tüüpi seenevastased ained (nt ketokonasool)

Ametlikke koostoimete uuringuid nifedipiini ja teatud asooli-tüüpi seentevastaste ainete võimalike vastastikuste toimete kohta ei ole veel läbi viidud. Sellesse ravimiklassi kuuluvad ained inhibeerivad teadaolevalt tsütokroom P450 A34 süsteemi. Suukaudsel manustamisel koos nifedipiiniga ei saa välistada nifedipiini süsteemse biosaadavuse olulist suurenemist, mis on tingitud esmase maksametabolismi vähenemisest (vt lõik 4.4).

Fluoksetiin

Kliinilisi uuringuid fluoksetiini ja nifedipiini vaheliste võimalike koostoimete kohta ei ole veel läbi viidud. On tõestatud, et fluoksetiin inhibeerib in vitro tsütokroom P450 A34 poolt vahendatavat nifedipiini ainevahetust. Seetõttu ei saa välistada nifedipiini kontsentratsiooni suurenemist plasmas nende ravimite samaaegsel manustamisel (vt lõik 4.4).

Nefasodoon

Kliinilisi uuringuid nifedipiini ja nefasodooni vaheliste võimalike koostoimete kohta ei ole veel läbi viidud. On teada, et nefasodoon inhibeerib tsütokroom P450 A34 poolt vahendatavat teiste ravimite metabolismi. Seetõttu ei saa välistada nifedipiini kontsentratsiooni suurenemist plasmas nende ravimite samaaegsel manustamisel (vt lõik 4.4).

Kinupristiin / dalfopristiin

Kinupristiini / dalfopristiini samaaegne manustamine nifedipiiniga võib põhjustada nifedipiini kontsentratsiooni suurenemist plasmas (vt lõik 4.4).

Valproehape

Ametlikke koostoimete uuringuid valproehappe ja nifedipiini vaheliste võimalike koostoimete kohta ei ole läbi viidud. Kuna on näidatud, et valproehape suurendab plasmas ensüümide indutseerimise kaudu struktuurselt sarnase kaltsiumikanali blokaatori, nimodipiini kontsentratsioone, siis ei saa välistada nifedipiini kontsentratsiooni suurenemist plasmas ning sellest tulenevat toime tugevnemist (vt

lõik 4.4).

Tsimetidiin

Kuna tsimetidiin inhibeerib tsütokroom P450 A34, siis tõuseb nifedipiini sisaldus plasmas ning võimalik on hüpertensioonivastase toime tugevnemine (vt lõik 4.4).

Muud koostoimed

Tsisapriid

Nifedipiini ja tsisapriidi samaaegsel manustamisel võib suureneda nifedipiini kontsentratsioon plasmas.

Tsütokroom P450 A34 süsteemi indutseerivad epilepsiavastased ained, nt fenütoiin, karbamasepiin ja fenobarbitaal

Fenütoiin indutseerib tsütokroom P450 A34 süsteemi. Samaaegsel manustamisel fenütoiiniga väheneb nifedipiini biosaadavus ning seega nõrgeneb ka toime. Mõlema ravimi samaaegsel manustamisel tuleb jälgida kliinilist ravivastust nifedipiinile ning vajadusel tuleb kaaluda nifedipiini annuse suurendamist. Kui nifedipiini annust suurendati ravimite samaaegse kasutamise ajal, siis tuleb pärast fenütoiinravi lõpetamist kaaluda nifedipiini annuse vähendamist.

Nifedipiini võimalike koostoimete kohta karbamasepiini või fenobarbitaaliga ei ole ametlikke uuringuid läbi viidud. Kuna mõlemad ravimid teadaolevalt vähendavad plasmas ehituslikult sarnase kaltsiumikanali inhibiitori nimodipiini sisaldust ensüümide indutseerimise kaudu, siis ei saa välistada nifedipiini kontsentratsiooni vähenemist plasmas koos toime nõrgenemisega.

Nifedipiini mõju teiste ravimite toimele

Vererõhku langetavad ravimid

Nifedipiin võib tugevdada samaaegselt manustatud hüpertensioonivastaste ainete vererõhku langetavat toimet. Sellised ained on näiteks:

-diureetikumid

-beetablokaatorid

-AKE inhibiitorid

-AT1 antagonistid

-teised kaltsiumiantagonistid

-alfa-adrenergilised blokaatorid

-PDE5 inhibiitorid

-alfa-metüüldopa.

Nifedipiini samaaegsel manustamisel beeta-retseptorite blokaatoritega tuleb patsienti hoolikalt jälgida, sest on teada, et üksikjuhtudel võib südamepuudulikkus süveneda.

Digoksiin

Nifedipiini ja digoksiini samaaegne manustamine võib aeglustada digoksiini kliirensit ja seeläbi suurendada digoksiini kontsentratsiooni plasmas. Seetõttu tuleb ettevaatusabinõuna kontrollida patsienti digoksiini üleannustamise sümptomite suhtes ning vajadusel tuleb vähendada glükosiidide annust, lähtudes digoksiini kontsentratsioonist plasmas.

Kinidiin

Kui nifedipiini ja kinidiini manustatakse samaaegselt, on üksikjuhtudel täheldatud kinidiini taseme langust või nifedipiini ärajätmisel, olulist kinidiini kontsentratsiooni suurenemist plasmas, kui nifedipiini kas manustati lisaks või jäeti ära. Soovitatav on jälgida kinidiini kontsentratsiooni plasmas ning vajadusel kohandada kinidiini annust. Mõned autorid on teatanud nifedipiini kontsentratsiooni

suurenemisest plasmas samaaegsel manustamisel koos teiste ravimitega, samas kui teised ei ole täheldanud nifedipiini farmakokineetika muutusi.

Seetõttu tuleb hoolikalt jälgida vererõhku, kui nifedipiinravile lisatakse kinidiin. Vajadusel tuleb vähendada nifedipiini annust.

Takroliimus

On tõestatud, et takroliimuse metabolism toimub tsütokroom P450 A34 süsteemi vahendusel. Hiljuti avaldatud andmetest nähtub, et takroliimuse annust, mis manustatakse koos nifedipiiniga, võib teatud juhtudel vähendada. Ravimite koos manustamisel tuleb jälgida takroliimuse kontsentratsiooni plasmas ning vajadusel tuleb kaaluda takroliimuse annuse vähendamist.

Ravimi koostoimed toiduga

Greibimahl

Greibimahl inhibeerib tsütokroom P450 A34 süsteemi. Nifedipiini manustamine koos greibimahlaga põhjustab seetõttu plasmakontsentratsiooni suurenemist ning nifedipiini toime pikenemist, mille taga on esmase maksametabolismi vähenemine või kliirensi aeglustumine. Tulemusena võib tugevneda vererõhku langetav toime. Pärast regulaarset greibimahla tarbimist võib see toime püsida 3 päeva pärast viimast greibimahla manustamiskorda.

Nifedipiini võtmise ajal tuleb seega hoiduda greibi / greibimahla tarbimisest.

Muud koostoimete vormid

Nifedipiin võib suurendada uriinis vanillüül-mandelhappe väärtusi spektrofotomeetrilisel määramisel. HPLC meetodil määramisi ravim ei mõjuta.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Nifedipiini ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui naise kliinilise seisundi tõttu on näidustatud ravi nifedipiiniga. Nifedipiini kasutamine peab piirduma naistega, kellel on raskekujuline hüpertensioon, mis ei allu standardravile (vt lõik 4.4).

Rasedatel ei ole läbi viidud piisavaid ja hästi kontrollitud uuringuid.

Olemasolev teave ei ole piisav, et välistada võimalikke kõrvaltoimeid lootele ja vastsündinule.

Loomkatsetes on nifedipiin olnud embrüotoksiline, fetotoksiline ja teratogeenne.

Olemasolevad kliinilised andmed ei ole näidanud spetsiifilist prenataalset riski. Siiski on teatatud perinataalse asfüksia, keiserlõikega sünnituste, enneaegsete sünnituste ja intrauteriinse kasvupeetuse juhtude sagenemisest. Ei ole selge, mil määral need teated olid tingitud hüpertensioonist, selle ravist või ravimi spetsiifilistest toimetest.

Imetamine

Nifedipiin eritub rinnapiima. Nifedipiini kontsentratsioon rinnapiimas on enamvähem võrreldav kontsentratsiooniga ema seerumis. Toimeainet kiiresti vabastavate ravimvormide puhul on soovitatav lükata imetamist või rinnapiima väljalüpsmist edasi 3 kuni 4 tundi pärast ravimi manustamist, et vähendada nifedipiini kogust, mis imikuni jõuab (vt lõik 4.4).

Fertiilsus

In vitro viljastamisel on täheldatud pöörduvaid biokeemilisi muutusi spermatosoidide peaosas, mis võivad halvendada spermatosoidide võimekust, üksikjuhtudel seostatud kaltsiumi antagonistide (nt nifedipiini) toimega. Meestel, kellel on korduvalt ebaõnnestunud viljastamine in vitro meetodil ning puudub muu selgitus, tuleb võimaliku põhjusena mõelda kaltsiumi antagonistide, nt nifedipiini peale.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi poolt esile kutsutud reaktsioon on üksikisikuti varieeruva tugevusega ning võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. See kehtib eeskätt ravi alustamisel, ravimite muutmisel ja kombinatsioonis alkoholiga.

4.8Kõrvaltoimed

Alljärgnevalt on toodud kõrvaltoimed nifedipiini platseebo-kontrolliga uuringutest CIOMS III esinemissageduste järgi (kliiniliste uuringute andmebaas: nifedipiin n=2661; platseebo n=1486; 22.02.2006 seisuga ning ACTION uuring: nifedipiin =3825; platseebo n=3840).

Veerus “sage” loetletud kõrvaltoimete esinemissagedus oli alla 3%, välja arvatud tursed (9,9%) ja peavalu (3,9%).

Nifedipiini sisaldavate ravimite kasutamisel esinevad kõrvaltoimed on esinemissageduste kaupa kokku võetud alljärgnevas tabelis. Kõrvaltoimed on igas esinemissageduste rühmas esitatud tõsiduse vähenemise järjekorras. Esinemissagedused on järgmised: sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt

(≥ 1/1000 kuni < 1/100) ja harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000). Kõrvaltoimed, mida on esinenud üksnes turuletulekujärgse järelevalve jooksul ja mille esinemissagedust ei ole võimalik hinnata, on liigitatud alarühma „Teadmata“.

Organsüsteemi

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

klass (MedDRA)

 

 

 

 

Vere ja

 

 

 

Agranulotsütoos

lümfisüsteemi

 

 

 

Leukopeenia

häired

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

Allergiline

Kihelus

Anafülaktiline/

häired

 

reaktsioon

Urtikaaria

anafülaktoidne

 

 

Allergiline turse /

Lööve

reaktsioon

 

 

angioödeem (sh

 

 

 

 

kõriturse*)

 

 

Psühhiaatrilised

 

Ärevus-

 

 

häired

 

reaktsioonid

 

 

 

 

Unehäired

 

 

Ainevahetus- ja

 

 

 

Hüperglükeemia

toitumishäired

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Peavalu

Peapööritus

Paresteesia /

Hüpoesteesia

häired

 

Migreen

Düsesteesia

Somnolentsus

 

 

Pearinglus

 

 

 

 

Treemor

 

 

Silma kahjustused

 

Nägemishäired

 

Silmavalu

 

 

 

 

 

Südame häired

 

Tahhükardia

 

Valu rinnus

 

 

Palpitatsioonid

 

(stenokardia)

Vaskulaarsed

Tursed

Hüpotensioon

 

 

häired

Vaso-

Sünkoop

 

 

 

dilatatsioon

 

 

 

Respiratoorsed,

 

Ninaverejooks

 

Düspnoe

rindkere ja

 

Ninakinnisus

 

 

mediastiinumi

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

Seedetrakti

Kõhukinnisus

Kõhuvalu, mao ja

Igemete

Oksendamine

häired

 

soolte valu

hüperplaasia

Gastroösofageaalne

 

 

Iiveldus

 

refluks

 

 

Düspepsia

 

 

 

 

Flatulents

 

 

 

 

Suukuivus

 

 

Maksa ja

 

Maksaensüümide

 

Ikterus

sapiteede häired

 

aktiivsuse

 

 

 

 

mööduv tõus

 

 

Naha ja

 

Erüteem

 

Toksiline epidermise

nahaaluskoe

 

 

 

nekrolüüs

kahjustused

 

 

 

Allergiline

 

 

 

 

valgusülitundlikkusre

 

 

 

 

aktsioon

 

 

 

 

Palpeeritav purpur

Lihas-skeleti ja

 

Lihaskrambid

 

Artralgia

sidekoe

 

Liigesturse

 

Müalgia

kahjustused

 

 

 

 

Neerude ja

 

Polüuuria

 

 

kuseteede häired

 

Düsuuria

 

 

Reproduktiivse

 

Erektsioonihäired

 

 

süsteemi ja

 

 

 

 

rinnanäärme

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

Üldised häired ja

Halb

Täpsustamata

 

 

manustamiskoha

enesetunne

valu

 

 

reaktsioonid

 

Külmavärinad

 

 

* võib põhjustada eluohtliku seisundi.

Maliigse hüpertensiooni ja hüpovoleemiaga dialüüsipatsientidel võib vasodilatatsiooni tõttu tekkida vererõhu järsk langus.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Sümptomid

Raskekujulise nifedipiini intoksikatsiooni korral tekivad järgmised sümptomid: Teadvushäired kuni koomani, järsk vererõhu langus, tahhü/bradüarütmiline südame rütmihäire, hüperglükeemia, metaboolne atsidoos, hüpoksia, kardiogeenne šokk koos kopsutursega.

Üleannustamise ravi

Ravis on prioriteediks toimeaine organismist väljaviimine ja stabiilse kardiovaskulaarse seisundi taastamine.

Suukaudse manustamise järgselt on näidustatud maoloputus, vajadusel koos peensooleloputusega.

Eriti juhul kui intoksikatsioon on toimunud toimeainet aeglaselt vabastavate nifedipiini ravimvormidega nagu nifedipiin retard, peab eliminatsioon olema võimalikult täielik, sh ka peensoolest, et ära hoida vastasel korral paratamatut toimeaine pidevat imendumist.

Hemodialüüs ei ole otstarbekas, sest nifedipiin ei ole dialüüsitav. Soovitav on plasmaferees (kõrge valgusiduvus, suhteliselt väike jaotusruumala).

Bradüarütmiat saab sümptomaatiliselt ravida beeta-sümpatomimeetikumide abil. Eluohtliku bradüarütmia korral on soovitatav paigaldada ajutine südamestimulaator.

Kardiogeense šoki ja arteriaalse vasodilatatsiooni tagajärjel tekkinud hüpotensiooni raviks manustatakse kaltsiumi (10…20 ml kaltsiumglükonaadi 10% lahust manustatakse aeglaselt i.v. ja korratakse vajadusel). Tulemusena võib seerumi kaltsiumisisaldus ulatuda normi ülemisse vahemikku kuni veidi üle normi piiri. Kui kaltsiumi abil ei õnnestu saavutada vererõhu piisavat tõusu,

manustatakse lisaks vasokonstrikteerivaid sümpatomimeetikume, nt dopamiini või noradrenaliini. Nende ravimite annused sõltuvad ainult sellest, milline on nende toime.

Veremahu suurendamine peab südame ülekoormuse ohu tõttu toimuma ettevaatlikult.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kaltsiumikanalite blokaatorid, dihüdropüridiini derivaadid; ATC-kood: C08CA05

Nifedipiin on 1,4-dihüdropüridiini tüüpi kaltsiumiantagonist. Kaltsiumiantagonistid pärsivad kaltsiumiioonide sissevoolu rakku aeglast tüüpi kaltsiumikanalite kaudu. Nifedipiin toimib peamiselt koronaararterite ja perifeersete veresoonte silelihasrakkudesse, mille tagajärjel tekib vasodilatatsioon. Terapeutilistes annustes nifedipiin praktiliselt otsest toimet müokardile ei avalda.

Südames laiendab nifedipiin eelkõige suuri koronaarartereid. Nifedipiin vähendab koronaararterite lihastoonust, seeläbi paraneb müokardi verevarustus. Samaaegselt väheneb nifedipiini toimel vasodilatatsiooni tulemusena perifeerne vastupanu (järelkoormus).

Ravi algul kaltsiumiantagonistidega võib esineda reflektoorne südame löögisageduse ja minutimahu tõus, mis ei ole siiski piisavalt väljendunud kompenseerimaks vasodilatatsiooni.

Pikaajalise ravi korral väheneb algselt suurenenud südame minutimaht algväärtuseni. Hüpertensiooniga patsientidel on täheldatud selget vererõhu langust pärast nifedipiini manustamist.

5.2Farmakokineetilised omadused

Nifedipiin imendub suukaudsel manustamisel tühjast maost kiiresti ja peaaegu täielikult. Nifedipiin läbib esmase maksapassaaži, nii et suukaudselt manustatud nifedipiini süsteemne biosaadavus on 50...70%. Nifedipiin seondub plasmavalkudega (albumiin) umbes 95...98% ulatuses. Nifedipiini peamine jaotusruumaala on 0,77…1,12 l/kg kohta.

Nifedipiin metaboliseeritakse maksas (esmane maksapassaaž) peaaegu täielikult oksüdatsiooni läbi. Metaboliitidel ei ole farmakodünaamilist aktiivsust.

Muutumatul kujul toimeaine ega metaboliit M-I ei eritu olulisel määral neerude kaudu (<0,1% annusest). Polaarsed metaboliidid M-II ja M-III on eristatavad umbes 50% ulatuses uriinis (enamasti konjugatiivselt). Ülejäänu eritub koos väljaheitega 24 tunni vältel. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 1,7...3.4 tundi.

Ravimi kumuleerumist kestva ravi korral tavapäraste annuste kasutamisel ei ole kirjeldatud. Maksafunktsiooni häirete korral pikeneb poolväärtusaeg oluliselt ja väheneb totaalne kliirens. Vajalikuks võib osutuda annuse vähendamine.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus

Vt. Lõik 4.9.

In vitro ja in vivo uuringud ei andnud mingeid tõendeid mutageensete toimete kohta inimestel, mistõttu mutageenne toime inimesel on vähetõenäoline.

Rottidega läbiviidud pikaajaline (kaks aastat) uuring ei andnud mingeid tõendeid nifedipiini tumorigeensete toimete kohta. Kolme loomaliigiga (rotid, jänesed, hiired) läbi viidud eksperimentaalsed uuringud on näidanud teratogeenseid toimeid (suulaelõhe, kardiovaskulaarsed ja digitaalsed anomaaliad). Ravi ahvidel viis platsenta suuruse vähenemiseni ja lootekesta hattude taandarenguni. Samuti täheldati ahvidel hüpoksia ja atsidoosi esinemist.

Nifedipiin vähendab emakatoonust.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Talk, mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, naatrium kroskarmelloos, steariinhape, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, titaanoksiid (E171), makrogool 6000, kollane raudoksiid (E 172), punane raudoksiid (E 172).

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 °C, originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/alumiinium blisterpakendis 30, 50 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad

7.MÜÜGILOA HOIDJA

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Saksamaa

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

28.10.1999/28.02.2011

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014