Levofloxacin unimed pharma - silmatilgad, lahus (5mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: S01AE05
Toimeaine: levofloksatsiin
Tootja: Unimed Pharma spol. s.r.o.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levofloxacin UNIMED PHARMA 5 mg/ml silmatilgad, lahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml silmatilgalahust sisaldab 5,12 mg levofloksatsiinhemihüdraati, mis võrdub 5 mg levofloksatsiiniga.

Üks tilk sisaldab ligikaudu 0,17 mg levofloksatsiinhemihüdraati.

INN. Levofloxacinum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

üks ml silmatilgalahust sisaldab 0,05 mg bensalkooniumkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIVORM

Silmatilgad, lahus

Selge, praktiliselt nähtavate osakesteta rohekaskollane lahus, pH ligikaudu 6,5 ja osmolaalsus ligikaudu 300 mOsm/kg.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Levofloksatsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud bakteriaalsete väliste silmainfektsioonide paikne ravi patsientidel alates 1 aasta vanusest (vt ka lõigud 4.4 ja 5.1). Levofloksatsiin on näidustatud täiskasvanutele, lastele alates 1 aasta vanusest ja noorukitele.

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kõigil patsientidel tuleb esimesel kahel päeval tilgutada ärkveloleku ajal üks kuni kaks tilka haigestunud silma(desse) iga kahe tunni järel kuni 8 korda päevas ning seejärel kolmandal kuni viiendal päeval neli korda päevas.

Kui samaaegselt kasutatakse erinevaid paikseid silmaravimeid, peab tilgutamiste vahe olema vähemalt 15 minutit.

Tilguti otsa ja lahuse saastumise vältimiseks ei tohi tilguti ots puutuda kokku silmalaugude ega ümbritsevate aladega.

Ravikuuri pikkus sõltub infektsiooni raskusastmest ning kliinilisest ja bakterioloogilisest kulust. Tavaline ravikuuri pikkus on 5 päeva.

Ohutus ja efektiivsus sarvkesta haavandi ja ophthalmia neonatorum’i ravimisel ei ole tõestatud.

Ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu ei ole Levofloxacin UNIMED PHARMA kasutamine soovitatav alla 1- aastastel lastel.

Kasutamine eakatel

Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Lapsed

Annustamine on täiskasvanutel ja lastel vanuses ≥1 aasta ühesugune.

Levofloksatsiin 5 mg/ml silmatilkade ohutus ja efektiivsus lastel vanuses ≥1 aasta on tõestatud. Levofloksatsiin 5 mg/ml silmatilkade ohutus ja efektiivsus lastel vanuses < 1 aasta ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Okulaarne

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine levofloksatsiini, teiste kinoloonide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete, näiteks bensalkooniumkloriidi suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Levofloxacin UNIMED PHARMA 5 mg/ml silmatilku ei tohi süstida subkonjunktivaalselt. Lahust ei tohi manustada otse silma eeskambrisse.

Süsteemsed fluorokinoloonid võivad põhjustada ülitundlikkusreaktsioone, seda ka ühekordsete annuste järel. Kui ilmneb allergiline reaktsioon levofloksatsiinile, tuleb ravimi kasutamine lõpetada.

Nii nagu teiste infektsioonivastaste ravimite puhul võib pikaajaline kasutamine põhjustada ravimile resistentsete organismide, sealhulgas seente vohamist. Kui infektsioon ägeneb või mõistliku ajaperioodi vältel ei ole märgata kliinilist paranemist, tuleb ravi lõpetada ja rakendada alternatiivseid ravivõimalusi. Kliinilisest hinnangust lähtudes tuleb patsienti uurida, kasutades suurendamist näiteks pilulamp-biomikroskoobi abil ja vajaduse korral fluorestseiiniga värvimist.

Patsiendid, kellel on väline bakteriaalne silmainfektsioon, ei tohi kanda kontaktläätsi. Levofloxacin UNIMED PHARMA 5 mg/ml silmatilgad sisaldavad bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada silmaärritust.

Lapsed

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel täiskasvanutel ning lastel vanuses ≥1 aasta on ühesugused.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiifilisi ravimi koostoime uuringuid ei ole Levofloxacin UNIMED PHARMA 5 mg/ml silmatilkadega läbi viidud. Et levofloksatsiini okulaarsel manustamisel on maksimaalsed plasmakontsentratsioonid vähemalt 1000 korda madalamad kui suukaudse tavaannuse järel, ei ole süsteemse kasutamise korral täheldatavad koostoimed Levofloxacin UNIMED PHARMA 5 mg/ml silmatilkade kasutamisel tõenäoliselt kliiniliselt olulised.

Lapsed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Levofloksatsiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimestele ei ole teada. Levofloxacin UNIMED PHARMA 5 mg/ml silmatilku võib raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui võimalik kasu ravimist ületab potentsiaalse riski lootele.

Imetamine

Levofloksatsiin eritub inimesel rinnapiima. Kuigi Levofloxacin UNIMED PHARMA 5 mg/ml silmatilkade terapeutiliste annuste korral ei ole toimet rinnaga toidetavale lapsele oodata, võib Levofloxacin UNIMED PHARMA 5 mg/ml silmatilku imetamise ajal kasutada ainult juhul, kui võimalik kasu ravimist ületab potentsiaalse riski rinnaga toidetavale lapsele.

Fertiilsus

Levofloksatsiin ei kahjustanud rottide fertiilsust okulaarse manustamise järel annustega, mis olid märkimisväärselt suuremad maksimaalsest annusest inimestel (vt lõik 5.3).

Toime reaktsioonikiirusele

Levofloxacin UNIMED PHARMA mõjutab kergelt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kui esineb mis tahes mööduv toime nägemisele, tuleb patsiendil paluda enne autojuhtimist ja masinatega töötamist oodata, kuni nägemine selgineb.

Kõrvaltoimed

Ligikaudu 10% patsientidest võib esineda kõrvaltoimeid. Kõrvaltoimed on raskusastmelt üldjuhul kerged või mõõdukad, mööduvad ja piirduvad tavaliselt silmaga.

Kuna ravim sisaldab bensalkooniumkloriidi, võib toimeainest või säilitusainest tingitult esineda kontaktekseemi ja/või ärritust.

Levofloksatsiin 5 mg/ml silmatilkade kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgse perioodi vältel on teatatud alljärgnevatest kõrvaltoimetest, mida on hinnatud kindlasti, tõenäoliselt või potentsiaalselt raviga seotuteks:

Immuunsüsteemi häired

Harv (>1/10 000 kuni 1/1000): allergilised reaktsioonid väljaspool silma, sealhulgas nahalööve Väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): anafülaksia

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt (>1/1000 kuni 1/100): peavalu

Silma kahjustused

Sage (>1/100 kuni 1/10): põletustunne silmas, nägemisteravuse langus ja limaniidid

Aeg-ajalt (>1/1000 kuni 1/100): silmalau pundumine, kemoos, sidekesta papillaarreaktsioon, lauturse, ebamugavustunne silmas, sügelus silmas, valu silmas, sidekesta injektsioonid, folliikulid sidekestal, silma kuivus, silmalau erüteem ja valguskartus.

Kliinilistes uuringutes ei esinenud sarvkesta pretsipitaate.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt (>1/1000 kuni 1/100): nohu

Väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): kõriturse

Lapsed

Kõrvaltoimete esinemissagedus, tüüp ja raskusaste on lastel eeldatavalt samasugused kui täiskasvanutel.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Levofloksatsiini koguhulk silmatilkade pudelis on liiga väike, et põhjustada juhusliku suukaudse sissevõtmise järel toksilisi toimeid. Vajaduse korral võib patsienti kliiniliselt jälgida ja rakendada toetavaid meetmeid. Levofloxacin UNIMED PHARMA 5 mg/ml silmatilkade lokaalse üleannustamise korral tuleb silmi loputada toasooja puhta (kraani)veega

Lapsed

Üleannustamise korral rakendatavad tegevused on täiskasvanutel ja lastel vanuses 1 aasta ühesugused.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oftalmoloogias kasutatavad ained, infektsioonivastased ained, fluorokinoloonid.

ATC-kood: S01AE05

Levofloksatsiin on ratseemilise toimeaine ofloksatsiini L-isomeer. Ofloksatsiini antibakteriaalse toime tagab peamiselt L-isomeer.

Toimemehhanism

Fluorokinoloonrühma antibakteriaalse ainena inhibeerib levofloksatsiin bakteriaalseid II tüüpi topoisomeraase – DNA güraasi ja topoisomeraas IV. Levofloksatsiini sihtmärgid on eelistatult DNA güraas gram-negatiivsetes bakterites ning topoisomeraas IV gram-positiivsetes bakterites.

Resistentsusmehhanismid

Bakteriaalne resistentsus levofloksatsiinile saab tekkida peamiselt kahest põhimehhanismist tingitult, milleks on ravimi bakterisisese kontsentratsiooni vähenemine või muudatused ravimi sihtmärkensüümides. Sihtmärgi muutumine tekib DNA güraasi (gyrA ja gyrB) ning topoisomeraasi IV (parC ja parE; Staphylococcus aureus’el grlA ja grlB) kodeerivate kromosomaalsete geenide mutatsioonide tõttu. Ravimi madalast intrabakteriaalsest kontsentratsioonist tingitud resistentsus tuleneb kas muundunud välismembraani poriinidest (OmpF), mis takistavad fluorokinoloonide sisenemist gram-negatiivsetesse bakteritesse või väljumist väljavoolupumpadest (efflux pump). Väljavoolupumpade vahendatud resistentsust on kirjeldatud pneumokokkidel (PmrA), stafülokokkidel (NorA), anaeroobidel ja gram-negatiivsetel bakteritel. Teatatud on ka plasmiid-vahendatud resistentsusest kinoloonidele (seda määratleb geen gnr) Klebsiella pneumoniae ja E. Coli korral.

Ristresistentsus

Esineda võib ristresistentsust fluorokinoloonide vahel. Üksikud mutatsioonid ei pruugi kliinilise resistentsusena väljenduda, kuid mitmed mutatsioonid põhjustavad enamasti kliinilist resistentsust kõikide fluorokinoloonide rühma kuuluvate ravimite suhtes. Muundunud välismembraani poriinidel ja väljavoolusüsteemidel võib olla lai substraadispetsiifilisus, mis mõjutab erinevatesse rühmadesse kuuluvaid antibakteriaalseid aineid ning põhjustab multiresistentsuse.

Murdepunktid

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIK) murdepunktid, mis eristavad tundlikke organisme mõõdukalt tundlikest ning mõõdukalt tundlikke resistentsetest, on vastavalt antimikroobse tundlikkuse määramise Euroopa komitee (EUCAST – European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) määratud murdepunktile järgmised:

Pseudomonas spp., Staphylococcus spp., Streptococcus A,B,C,G: Tundlik ≤ 1mg/l, resistentne > 2 mg/l

Streptococcus pneumoniae: tundlik ≤ 2 mg/l, resistentne > 2 mg/l

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis: tundlik ≤ 1 mg/l, resistentne > 1 mg/l Kõik teised patogeenid: tundlik ≤ 1 mg/l, resistentne > 2 mg/l

Antibakteriaalne toimespekter

Omandatud resistentsuse esinemissagedus võib valitud liikide korral varieeruda geograafiliselt ja ajaliselt, mistõttu on lokaalne informatsioon resistentsuse kohta vajalik, eriti raskete infektsioonide ravi korral. Seetõttu annab antud teave ainult ligikaudseid suuniseid tõenäosuse kohta, millised mikroorganismid võiksid olla tundlikud levofloksatsiinile ja millised mitte. Vajaduse korral tuleb konsulteerida ekspertidega, kui lokaalse resistentsuse esinemissagedus on selline, et ravimi kasutamise mõttekus on vähemalt teatud tüüpi infektsioonide puhul küsitav.

Järgmises tabelis on esitatud vaid need bakterite liigid, mida üldjuhul peetakse väliste silmainfektsioonide (näiteks konjunktiviidi) tekitajateks.

Antibakteriaalne toimespekter – tundlikkuskategooriad ja resistentsuse karakteristikud vastavalt EUCASTile

I kategooria: enamasti tundlikud liigid

Aeroobsed gram-positiivsed mikroorganismid

Staphylococcus aureus (MSSA)*

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Viridans-grupi streptokokid

Aeroobsed gram-negatiivsed mikroorganismid

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa

(Populatsiooni isolaadid)

 

 

Teised mikroorganismid

 

 

 

Chlamydia trachomatis

(Klamüdioosse konjunktiviidiga

 

patsientide ravis on vajalik ka

 

samaaegne süsteemne

 

mikroobivastane ravi.)

 

 

II kategooria: liigid, mille puhul võib tekkida omandatud resistentsus

Aeroobsed gram-positiivsed mikroorganismid

Staphylococcus aureus (MRSA)**

Staphylococcus epidermidis

Aeroobsed gram-negatiivsed mikroorganismid

Pseudomonas aeruginosa

(Haigla isolaadid)

 

 

* MSSA = Staphylococcus aureus’e metitsilliintundlikud tüved

  • **MRSA = Staphylococcus aureus’e metitsilliinresistentsed tüved

Tabelis esitatud andmed resistentsuse kohta põhinevad Saksamaal 2004. aasta juunist kuni novembrini läbi viidud mitmekeskuselise seireuuringu (oftalmoloogilisel uuringul) resistentsuse esinemissagedusel silmainfektsiooniga patsientidelt pärinevate bakteriaalsete isolaatide lõikes.

Organismid on klassifitseeritud levofloksatsiinile tundlikena in vitro tundlikkuse ja süsteemse ravi järel saavutatud plasmakontsentratsioonide põhjal. Paikse ravi korral saavutatavad maksimaalsed kontsentratsioonid on kõrgemad kui plasmas täheldatavad. Siiski ei ole teada, kas ja kuidas võib ravimi kineetika muuta paikselt silma manustamise järel levofloksatsiini antibakteriaalset toimet.

Lapsed

Farmakodünaamilised omadused on täiskasvanutel ja lastel vanuses ≥1 aasta ühesugused.

Farmakokineetilised omadused

Levofloksatsiin säilib pärast silma tilgutamist pisarakiles hästi.

Levofloksatsiini keskmised kontsentratsioonid tervete vabatahtlike uuringus osalejate pisarakiles mõõdetuna pärast paikset annustamist 4 ja 6 tunni möödumisel olid vastavalt 17,0 ja 6,6 mikrogrammi/ml. Kuuest uuringus osalejast viiel olid annustamisest 4 tunni möödumisel kontsentratsioonid väärtuses 2 mikrogrammi/ml või kõrgemad. Kuuest uuringus osalejast neljal säilis see kontsentratsioon annustamisest 6 tunni möödumisel.

15 tervel täiskasvanud vabatahtlikul mõõdeti levofloksatsiini plasmakontsentratsiooni levofloksatsiin 5 mg/ml silmatilgad, lahuse 15-päevase ravikuuri ajal erinevatel ajahetkedel. Levofloksatsiini keskmine plasmakontsentratsioon jäi 1 tund pärast annustamist vahemikku 0,86 ng/ml 1. päeval kuni 2,05 ng/ml 15. päeval. Levofloksatsiini kõrgeim maksimaalne kontsentratsioon 2,25 ng/ml mõõdeti 4. päeval, pärast 2- päevast annustamist iga 2 tunni järel kokku 8 annusega päevas. Levofloksatsiini maksimaalsed kontsentratsioonid tõusid 1. päeva väärtuselt 0,94 ng/ml väärtuseni 2,15 ng/ml 15. päeval, mis on rohkem kui 1000 korda madalam kui levofloksatsiini suukaudselt manustatava tavaannuse järel täheldatav kontsentratsioon.

Levofloksatsiini põletikulisse silma manustamise järgsed maksimaalsed plasmakontsentratsioonid ei ole veel teada.

Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilisi toimeid täheldati levofloksatsiin 5 mg/ml silmatilkade tilgutamise järel vaid inimesel kasutatavast maksimaalsest annusest märkimisväärselt suuremate annuste puhul, mis viitab vähesele olulisusele kliinilisel kasutusel. Loomkatsed on näidanud, et güraasi inhibiitorid põhjustavad koormust kandvate liigeste arenguhäireid.

Sarnaselt teistele fluorokinoloonidele ilmnesid rottidel ja koertel levofloksatsiini suukaudsete suurte annuste korral kõrvaltoimed kõhrele (villid ja õõnsused).

Vastavate uuringute puudumise tõttu ei ole välistatud võimalik kataraktogeenne toime. Olemasolevate andmete alusel ei saa kindlalt välistada nägemishäireid loomadel.

Reproduktiivne toksilisus:

Rottidele suukaudsete annuste kuni 810 mg/kg/päevas manustamise korral ei olnud levofloksatsiin teratogeenne. Et levofloksatsiin imendub täielikult, on ka kineetika lineaarne. Ühekordse ja mitmekordse suukaudse annuse farmakokineetilistes parameetrites erinevusi ei täheldatud. Rottidele annuse 810 mg/kg/päevas manustamisel on süsteemne ekspositsioon ligikaudu 50 000 korda suurem kui inimesele mõlemasse silma levofloksatsiin 5 mg/ml silmatilkade 2-tilgalise annuse manustamise järel. Suurim annus põhjustas rottidel loote surma ning hilinenud arengut koos kaasuva ema

mürgistusega. Küülikutel ei ilmnenud teratogeenseid toimeid suukaudse annuse kuni 50 mg/kg/päevas korral ega intravenoosse annuse kuni 25 mg/kg/päevas manustamisel.

Rottidel ei kahjustanud levofloksatsiin fertiilsust suukaudsete annuste kuni 360 mg/kg/päevas korral, millega kaasnevad plasmakontsentratsioonid on ligikaudu 16 000 korda kõrgemad kui inimese 8 okulaarse annuse järel saavutatavad.

Genotoksilisus:

Levofloksatsiin ei põhjustanud geenimutatsioone bakteritel ega imetajate rakkudel, kuid põhjustas in vitro kromosoomide aberratsioone hiina hamstri kopsu (CHL) rakkudes annusega 100 mikrogrammi/ml või suuremate annustega, metaboolse aktivatsiooni puudumisel. In vivo uuringutes genotoksilised toimed puudusid.

Fototoksiline potentsiaal:

Hiirtega nii suukaudse kui ka intravenoosse annustamisega läbi viidud uuringud näitasid, et levofloksatsiinil on fototoksiline toime ainult väga kõrgete annuste korral. Karvkatteta merisigadele 3% levofloksatsiini silmalahuse manustamise järel ei ilmnenud kutaanset fotosensibiliseerivat mõju ega ka fototoksilist toimet nahale. Levofloksatsiinil ei ilmnenud genotoksilist mõju fotomutageensetes katsetes, ning see vähendas tuumori teket fotokantserogeensetes analüüsides.

Kantserogeenne potentsiaal:

Kahe aasta jooksul rottidega läbiviidud pikaajalistes kantserogeensusuuringutes, kus toiduga manustati levofloksatsiini iga päev kuni 100 mg/kg/päevas, ei ilmnenud levofloksatsiini kantserogeenset ega tumorigeenset potentsiaali.

Keskkonnariski hindamine

Levofloxacin UNIMED PHARMA 5 mg/ml silmatilkade eeldatav arvutatud kontsentratsioon keskkonnas (PECPINNAVESI) jääb toimepiirist 0,01 mikrogrammi/l madalamale ning levofloksatsiini LogKow-väärtus jääb allapoole toimepiiri 4,5. On äärmiselt ebatõenäoline, et Levofloxacin UNIMED PHARMA 5 mg/ml silmatilgad kujutaksid endast riski keskkonnale, sest selle ravimi ega tema toimeaine levofloksatsiiniga ei saa seostada ühtegi muud keskkonnariski.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid,

naatriumkloriid,

kontsentreeritud vesinikkloriidhape pH reguleerimiseks, süstevesi.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 28 päeva jooksul temperatuuril 25ºC.

Mikrobioloogilisest seisukohast võib pärast esmast avamist ravimit säilitada maksimaalselt 28 päeva temperatuuril 25°C. Ravimi säilitusaja ja -tingimuste eest vastutab kasutaja.

Säilitamise eritingimused

Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

Pakendi iseloomustus ja sisu

5 ml valge läbipaistmatu LDPE (väikese tihedusega polüetüleen) pudel on varustatud läbipaistva LDPE tilgutiga, valge keeratava polüpropüleenist korgiga, mis on varustatud sinise polüetüleenist kaitserõngaga, pakendatud pappkarpi.

Pakendi suurus: 1 x 5 ml

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

UNIMED PHARMA spol. s r.o.

Oriešková 11, 821 05, Bratislava,

Slovakkia Vabariik

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.03.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

märts 2017