Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lopinavirritonavir ranbaxy 100mg25 mg - õhukese polümeerikattega tablett (100mg +25mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J05AR10
Toimeaine: lopinaviir +ritonaviir
Tootja: Ranbaxy (UK) Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 100 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 200 mg/50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lopinaviir, ritonaviir

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy võtmist

3.Kuidas Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy ja milleks seda kasutatakse

-Arst on määranud Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy teile selleks, et hoida inimese immuunpuudulikkuse viiruse (human immunodeficiency virus HIV) infektsiooni kontrolli all. Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy aeglustab haigustekitaja levikut teie organismis.

-Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t kasutatakse üle 2-aastastel lastel ja täiskasvanutel, kes on nakatunud AIDSi põhjustava HI-viirusega. Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t ei kasutata alla 2- aastastel lastel, kui arst ei ole spetsiaalselt nii määranud.

-Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy on retroviirusevastane ravim, mis kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse proteaasi inhibiitoriteks.

-Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t kasutatakse kombineeritult koos teiste viirusevastaste ravimitega. Arst arutab seda teiega ja määrab teile sellised ravimid, mis teile kõige rohkem sobivad.

2. Mida on vaja teada enne Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy võtmist

Ärge võtke Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t

-kui olete lopinaviiri, ritonaviiri või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil on tõsiseid probleeme maksaga.

Ärge võtke Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t, kui te kasutate mõnda alljärgnevatest ravimitest

-astemisool või terfenadiin (kasutatakse tavaliselt allergianähtude raviks – need ravimid võivad olla saadaval ka käsimüügiravimitena);

-peroraalne (suu kaudu manustatav) midasolaam, triasolaam (kasutatakse ärevuse vähendamiseks ja/või unehäirete korral);

-pimosiid (kasutatakse skisofreenia raviks);

-tsisapriid (kasutatakse teatud maokaebuste leevendamiseks);

-ergotamiin, dihüdroergotamiin, ergonoviin, metüülergonoviin (kasutatakse peavalude leevendamiseks);

-amiodaroon (kasutatakse südame rütmihäirete raviks);

-lovastatiin, simvastatiin (kasutatakse vere kolesteroolisisalduse vähendamiseks);

-alfusosiin (kasutatakse meestel suurenenud eesnäärme (eesnäärme healoomulise hüperplaasia) sümptomite raviks;

-fusidiinhape (kasutatakse Staphylococcus bakterite poolt põhjustatud nahainfektsioonide, nt impetiigo ja infektsioosse dermatiidi raviks. Luude ja liigeste infektsioonide pikaajaline ravi fusidiinhappega peab toimuma arsti järelevalve all (vt lõik „Muud ravimid ja Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy“);

-kolhitsiin (podagra ravim) – neeru- või maksakahjustusega patsiendid;

-vardenafiil (kasutatakse erektsioonihäirete raviks);

-sildenafiil, mida kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsuarteris) raviks. Erektsioonihäirete raviks kasutatavat sildenafiili võib võtta arsti järelevalve all (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);

-liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad preparaadid.

Lugege ravimite nimekirja lõigus „Teised ravimid ja Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy“, saamaks informatsiooni mõnede teiste ravimite kohta, mille puhul on vajalik eriline ettevaatus.

Kui te kasutate mõnda ülalpool loetletud ravimitest, küsige oma arstilt nõu muutuste vajalikkuse üle kas teie teiste seisundite ravis või teie retroviirusevastases ravis.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Oluline informatsioon

-Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy ei ravi teid HIV infektsioonist ega AIDSist terveks.

-Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy-ravi saavatel patsientidel võivad tekkida HIV infektsiooni või AIDSiga seotud infektsioonid ja teised haigused. Seetõttu on oluline, et te jääksite Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy-ravi ajaks oma arsti järelevalve alla.

-Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy võtmise ajal on Teil endiselt risk anda HIV nakkust edasi teistele inimestele. Te peate rakendama sobivaid ettevaatusmeetmeid, et vähendada riski nakatada teisi seksuaalvahekorra ajal (nt kasutama kondoomi) või vere kaudu.

Rääkige oma arstile, kui teil esineb/on esinenud:

-A- ja B-tüüpi hemofiilia, kuna Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy võib suurendada veritsuse riski.

-suhkurtõbi, kuna Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t saavatel patsientidel on teatatud kõrgemast veresuhkru tasemest.

-maksaprobleemid, kuna varem esinenud maksahaigusega patsientidel, sh krooniline B- või C- hepatiit, on suurenenud risk raskete ja potentsiaalselt eluohtlike maksa kõrvaltoimete tekkeks.

Rääkige oma arstile, kui teil esineb:

-iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, hingamisraskused ja tõsine jalgade ja käte lihaste nõrkus, kuna need sümptomid võivad osutada suurenenud piimhappe tasemele.

-janu, sage urineerimine, hägune nägemine või kehakaalu langus, kuna see võib osutada kõrgenenud veresuhkru tasemele.

-iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kuna triglütseriidide kõrget tõusu (rasvad veres) peetakse pankreatiidi riskifaktoriks (kõhunäärme põletik) ja need sümptomid võivad sellele seisundile viidata.

-muutused kehakujus tänu muutustele rasvade jaotumises. See võib väljenduda jalgade, käte ja näopiirkonna rasvkoe vähenemises, rasva ladestumise suurenemises kõhupiirkonnas ja siseorganites, rindade suurenemises ja rasvamügarate tekkimises kaelapiirkonda (kuklapoolel). Selliste seisundite põhjus ja pikaajalised mõjud tervisele ei ole praegu teada.

-Mõnedel patsientidel, kellel on kaugelearenenud HIV infektsioon ja kellel on esinenud oportunistlikke infektsioone, võivad varsti pärast HIV ravi alustamist avalduda varasemate infektsioonide põletikulised nähud ja sümptomid. Usutavasti on nende sümptomite tekke põhjuseks organismi immuunvastuse paranemine, mis võimaldab organismil alustada võitlust infektsioonidega, mis võisid siiani olemas olla, ilma et oleks olnud märgatavaid sümptomeid. Kui teil tekib mõni infektsiooni sümptom, palun teavitage sellest otsekohe oma arsti, et saaksite vajalikku ravi.

-liigesjäikus ja valud (eriti puusas, põlves ja õlas) ning liikumisraskused, kuna mõnedel neid ravimeid võtvatel patsientidel võib areneda luuhaigus nimega osteonekroos (luukärbus, mille põhjuseks on verevarustuse kadumine luus). Paljude muude tegurite hulgas võivad haiguse arenemise riskifaktoriteks olla kombineeritud retroviirusevastase ravi pikkus, kortikosteroidide kasutamine, alkoholi tarvitamine, raske immunosupressioon (immuunsüsteemi aktiivsuse vähenemine) ja kõrgem kehamassi indeks.

-lihasvalu, -hellus või nõrkus, eriti kombinatsioonis loetletud ravimitega. Harvadel juhtudel võivad lihashaigused olla tõsised.

-Sümptomid nagu pearinglus, joobnud tunne, minestus või ebatavaliste südamelöökide tunnetamine. Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy võib põhjustada südamerütmi ja südame elektrilise aktiivsuse muutusi. Need muutused on tuvastatavad EKG (elektrokardiogrammi) abil.

Muud ravimid ja Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teatage oma arstile kui te kasutate mõnda allnimetatud ravimitest, kuna sel juhul peate olema eriti tähelepanelik:

-antibiootikumid (nt rifabutiin, rifampitsiin, klaritromütsiin);

-vähivastased ravimid (nt. enamus türosiinkinaasi inhibiitoreid nagu dasatiniib ja nilotiniib, samuti vinkristiin ja vinblastiin);

-antikoagulandid (nt varfariin, rivaroksabaan);

-antidepressandid (nt trasodoon, bupropioon);

-epilepsiavastased ravimid (nt karbamasepiin, fenütoiin, fenobarbitaal, lamotrigiin ja valproaat);

-seentevastased ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool);

-podagravastased ravimid (nt kolhitsiin);

-tuberkuloosivastane ravim (bedakviliin)

-C-hepatiidi viirusevastased ravimid, mida kasutatakse kroonilise C-hepatiidi raviks täiskasvanutel (nt botsepreviir ja telapreviir);

-erektsioonihäirete ravimid (nt sildenafiil ja tadalafiil);

-fusidiinhape, mida kasutatakse luude ja liigeste infektsioonide pikaajaliseks raviks (nt osteomüeliidi korral);

-südameravimid sh:

-digoksiin;

-kaltsiumikanali antagonistid (nt felodipiin, nifedipiin, nikardipiin);

-ravimid, mida kasutatakse südamerütmi korrigeerimiseks (nt bepridiil, süsteemne lidokaiin, kinidiin);

-HIV CCR5 antagonist (nt maravirok);

-HIV-1 integraasi inhibiitor (nt raltegraviir);

-ravimid, mida kasutatakse kolesterooli taseme langetamiseks (nt atorvastatiin, lovastatiin, rosuvastatiin või simvastatiin);

-ravimid, mida kasutatakse astma ja teiste kopsudega seotud probleemide, nt kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) raviks (nt salmeterool);

-ravimid, mida kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsuarteris) raviks (nt bosentaan, sildenafiil, tadalafiil);

-immuunsüsteemi mõjutavad ravimid (nt tsüklosporiin, siroliimus (rapamütsiin), takroliimus);

-valuvaigistid (nt. fentanüül);

-ravimid, mida kasutatakse suitsetamisest loobumiseks (sh bupropioon);

-morfiinilaadsed ravimid (nt metadoon);

-mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid (NNRTId) (sh efavirens, nevirapiin);

-suukaudsed rasestumisvastased preparaadid või rasestumisvastane plaaster (vt lõik „Rasestumisvastased vahendid“);

-proteaasi inhibiitorid (nt amprenaviir, fosamprenaviir, indinaviir, nelfinaviir, ritonaviir, sakvinaviir, tipranaviir);

-rahustid (nt süstitav midasolaam);

-steroidid (nt budesoniid, deksametasoon, flutikasoonpropionaat, etünüülöstradiool).

LOPINAVIRRITONAVIR RANBAXY 100MG25 MG_1587551_PIL_15875514x1

Lugege ravimite nimekirja lõigus “Ärge võtke Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t, kui te kasutate mõnda alljärgnevatest ravimitest” informatsiooniks ravimite kohta, mida te ei tohi koos Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’ga võtta.

Erektsioonihäirete ravimid (vardenafiil, sildenafiil, tadalafiil)

-Ärge võtke Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t kui te võtate vardenafiili.

-Te ei tohi võtta Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t koos sildenafiiliga, mida kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsuarteris) raviks (vt ka lõik „Ärge võtke Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t“).

-Kui te kasutate samaaegselt Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t ja sildenafiili või tadalafiili, esineb teil oht selliste kõrvaltoimete tekkeks nagu vererõhu langus, minestus, nägemishäired, suguti jäigastumine rohkem kui 4 tunniks. Kui teil püsib erektsioon kauem kui 4 tundi, peate te peenise pöördumatu kahjustuse vältimiseks pöörduma viivitamatult arsti poolt. Teie arst võib teile neid ilminguid selgitada.

Rasestumisvastased vahendid

-Kui te kasutate suukaudset rasestumisvastast preparaati või rasestumisvastast plaastrit, peate te kasutama täiendavalt võimõnda teist tüüpi rasestumisvastast meetodit (nt kondoom), kuna Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy võib nõrgendada suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide ja rasestumisvastaste plaastrite toimet.

-Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy ei vähenda riski nakatada teisi HIV-ga. Te peate rakendama sobivaid ettevaatusmeetmeid (nt kasutama kondoomi), et vähendada riski nakatada teisi seksuaalsel teel.

Rasedus ja imetamine

-Kui te olete või võite olla rase või toidate last rinnaga, informeerige sellest viivitamatult oma arsti.

-Rasedad naised või last rinnaga toitvad emad ei tohi Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t ilma arsti erinõuandeta võtta.

-Kuna HIV-infektsiooniga naiste puhul esineb oht nakatada imikut rinnapiima kaudu HIV-ga, ei ole neil üldse soovitatav last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy toimet auto juhtimisele ja keeruliste mehhanismidega töötamisele ei ole spetsiaalselt uuritud. Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui teil esinevad kõrvaltoimed (nt iiveldus), mis mõjutavad teie võimekust tegutseda ohutult. Võtke ühendust oma arstiga.

Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy sisaldab laktoosmonohüdraati ja sorbitaanlauraati.

Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy sisaldab (teiste seas) abiaineid laktoosmonohüdraati ja sorbitaanlauraat. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t võtta

Kuidas tuleb Lopinavir/Ritonaviir Ranbaxy’t võtta?

On oluline, et Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy neelata alla tervelt, neid ei tohi närida, poolitada ega purustada.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju ja millal tuleb Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t võtta?

Kasutamine täiskasvanutel

-Tavaline annus täiskasvanutele on 400 mg/100 mg kaks korda ööpäevas, s.o iga 12 tunni järel, kombineeritult teiste HIV-vastaste ravimitega. Täiskasvanud patsiendid, kes ei ole varem teisi viirusevastaseid ravimeid võtnud, võivad Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t võtta 800 mg/200 mg üks kord ööpäevas. Teie arst ütleb teile, kui palju Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t tuleb võtta.

Täiskasvanud patsiendid, kes on varem teisi viirusevastaseid ravimeid võtnud, võivad Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t võtta 800 mg/200 mg üks kord ööpäevas siis, kui arst otsustab, et see on vajalik.

-Lopinavir/Ritonaviir Ranbaxy’t ei tohi võtta üks kord ööpäevas koos amprenaviiri, efavirensi, nevirapiini, nelfinaviiri, karbamasepiini, fenobarbitaali ja fenütoiiniga.

-Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Kasutamine lastel

-Lastel määrab sobiva annuse (tablettide arvu) arst, arvestades lapse kehapikkust ja –kaalu

-Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui te võtate Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t rohkem kui ette nähtud

-Kui te avastate, et manustasite Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t rohkem kui ette nähtud, võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

-Kui te ei saa oma arsti kätte, pöörduge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t võtta

-Kui teil jääb üks annus vahele, võtke see koos toiduga niipea, kui see teile meenub ning jätkake siis tavalise annusega, nagu arst on teile määranud.

-Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy võtmise

-Ärge lõpetage Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy ööpäevast annust ega muutke seda ilma arstiga kõigepealt konsulteerimata.

-Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t peab alati võtma iga päev, et aidata hoida kontrolli all teie HIV infektsiooni, vaatamata sellele kui hästi te ennast tunnete.

-Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy kasutamine vastavalt soovitustele annab teile parimad võimalused lükata edasi ravimresistentsuse kujunemine selle preparaadi suhtes.

-Kui mõni kõrvaltoime takistab teil võtta Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t vastavalt soovitusele, rääkige sellest kohe arstile.

-Hoidke alati käepärast piisaval hulgal Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t, et teil ei tekiks olukorda, kus ravim on otsa lõppenud. Kui lähete reisima või peate minema haiglasse, veenduge, et teil kaasas on piisavalt Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t, millest jätkub järgmise võimaluseni ravimit osta.

-Jätkake ravimi võtmist niikaua, kui arst on soovitanud.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Raskusi võib esineda Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’st tingitud kõrvaltoimete eristamisel nendest kõrvaltoimetest, mis on tingitud teistest samaaegselt kasutatavatest ravimitest, aga samuti HIV-infektsiooni komplikatsioonidena ilmnevatest nähtudest. Mõne loetletud sümptomi või muu kõrvaltoime tekkimisel teavitage sellest koheselt oma arsti. Seisundi püsimisel või halvenemisel otsige meditsiinilist abi.

VÄGA SAGELI esinevad kõrvaltoimed (enam kui ühel kasutajal 10-st):

-kõhulahtisus;

-iiveldus;

-ülemiste hingamisteede infektsioon.

SAGELI esinevad kõrvaltoimed (1…10 isikul 100-st):

-kõhunäärmepõletik;

-oksendamine, suurenenud kõht, valu kõhu ülemises ja alumises piirkonnas, gaasid, seedehäire, söögiisu vähenemine, refluks maost söögitorusse, mis võib põhjustada valu;

-mao, soolte ja käärsoole põletik või turse;

-suurenenud kolesteroolisisaldus veres, suurenenud triglütseriidide sisaldus veres, kõrge vererõhk;

-organismi vähenenud suhkru töötlemise võime sh suhkurtõbi, kehakaalu langus;

-punaliblede vähesus veres, valgeliblede (võitlevad infektsioonidega) vähesus veres;

-lööve, ekseem, naha rasvasus;

-pearinglus, ärevus, magamisraskus;

-väsimus, jõu ja energia puudus, peavalu, sh migreen;

-hemorroidid;

-maksapõletik, sh maksaensüümide aktiivsuse tõus;

-allergilised reaktsioonid, sh nõgestõbi ja põletik suus;

-muutused kehakujus (muutused rasvkoe jaotumises);

-alumiste hingamisteede infektsioon;

-lümfisõlmede suurenemine;

-impotentsus, ebanormaalselt vererohke või pikaajaline menstruatsioon või menstruatsiooni puudumine;

-lihaste häired nagu nõrkus ja spasmid, liiges-, lihas- ja seljavalu;

-perifeerse närvisüsteemi närvide kahjustus;

-öine higistamine, sügelus, nahapinnast kõrgem lööve, nahainfektsioon, naha või karvanääpsude põletik, vedeliku kogunemine rakkudesse või kudedesse.

Lisainfo iivelduse, oksendamise või kõhuvalu kohta

Rääkige oma arstile kui teil esineb iiveldus, oksendamine või kõhuvalu, kuna need võivad viidata pankreatiidile (kõhunäärmepõletikule).

Lisainfo suurenenud kolesterooli ja triglütseriidide sisalduse kohta

-Praeguseks ajaks ei ole teada, kui suur on risk triglütseriidide ja kolesteroolisisalduse tõusuga seotud hiliste komplikatsioonide, nagu südameatakk või ajuinsult, tekkeks.

-Teie arst jälgib teie seisundit ja võib vajadusel välja kirjutada teisi ravimeid.

-Triglütseriidide sisalduse märkimisväärset tõusu (rasvad veres) on peetud kõhunäärmepõletiku tekke riskifaktoriks.

Muutused kehakujus (muutused rasvkoe jaotumises)

Retroviirusevastane kombinatsioonravi, mille hulka võib kuuluda ka Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy, võib põhjustada rasvkoe ümberjaotumist organismis ning sellest tingitud kehakuju muutusi. See võib väljenduda jalgade, käte ja näopiirkonna rasvkoe vähenemises, rasva ladestumise suurenemises kõhupiirkonnas ja siseorganites, rindade suurenemises ja rasvamügarate tekkimises kaelapiirkonda (kuklapoolel). Nende seisundite põhjused ja pikaajalised toimed tervisele ei ole seni teada.

Rääkige oma arstile, kui te märkate mingeid muutusi oma kehakujus, mis on tingitud rasvkoe ümberjaotumisest.

AEG-AJALT esinevad kõrvaltoimed (1…10 isikul 1000-st):

-ebanormaalsed unenäod;

-maitsetundlikkuse muutus või kadu;

-juuste kadu;

-atrioventrikulaarne blokaad kardiogrammis;

-arterite lupjumine, mis võib viia südameataki või rabanduseni;

-veresoonte ja kapillaaride põletik;

-sapipõiepõletik;

-kontrollimatu värisemine;

-kõhukinnisus;

-süvaveenipõletik, mis on tingitud verehüübest;

-suukuivus;

-võimetus kontrollida sisikonda;

-maole järgneva peensoole osa põletik, seedetrakti haav või haavand, seedetrakti või pärasoole veritsus;

-punaliblede esinemine uriinis;

-maksa suurenemine, maksa rasvladestused;

-munandite funktsiooni puudumine;

-immuunsuse rekonstitutsiooni sündroom;

-suurenenud isu;

-bilirubiini (punaliblede lagundamisel tekkiv pigment) ebanormaalselt kõrge tase veres;

-seksuaaltungi vähenemine;

-neerupõletik;

-ebapiisavast verevarustusest tingitud luude hävimine;

-haavad või haavandid suus, kõhu ja sisikonna põletik;

-neerukahjustus;

-lihaskiudude lagunemine, ning sellele järgnev lihaskiudude osiste (müoglobiini) vabanemine vereringesse;

-heli ühes või mõlemas kõrvas (nt sumin, helin või vilin);

-treemor;

-südame ühe klapi (trikuspidaalklapi) ebanormaalne sulgumine;

-vertiigo (peapööritus);

-nägemise häired, silma kahjustus;

-kehakaalu tõus.

Teised kõrvaltoimed, millest on teatatud seoses Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’ga: naha või silmavalgete kollaseks muutumine (kollatõbi), raske või eluohtlik nahalööve ja villid (Stevensi- Johnsoni sündroom ja multiformne erüteem). Nende kõrvaltoimete esinemissagedus ei ole teada.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

HDPE pudel: Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Blisterpakend: Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

HDPE pudel: Pärast esmast avamist: 30 päeva.

Hoida temperatuuril kuni 25° C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Kuidas hävitada kasutamata jäänud Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy sisaldab

-Toimeained on lopinaviir ja ritonaviir.

Iga õhukese polümeerikattega Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 100 mg/25 mg tablett sisaldab 100 mg lopinaviiri ja 25 mg ritonaviiri, mis on lopinaviiri farmakokineetiline tugevdaja.

Iga õhukese polümeerikattega Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 200 mg/50 mg tablett sisaldab 200 mg

lopinaviiri ja 50 mg ritonaviiri, mis on lopinaviiri farmakokineetiline tugevdaja.

-Teised koostisosad on:

Tableti sisu: kopovidoon, sorbitaanlauraat (vt lõik 2), kolloidne veevaba ränidioksiid, laktoosmonohüdraat(vt lõik 2), naatriumstearüülfumaraat.

Polümeerikate: Opadry II kollane 85F42187 (polüvinüülalkohol, titaandioksiid E171, talk, makrogoolid tüüp 3350, kollane raudoksiid E172).

Kuidas Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy välja näeb ja pakendi sisu

Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 100 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helekollased, kapslikujulised tabletid, mille ühele küljele on sissepressitud "LR 1" ja teine külg on sile. Tabletid on 16,1mm ± 0,3 mm pikad ja 8,3 mm ± 0,3 mm laiad.

Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 100 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval pakendites, mis sisaldavad 60 tabletti (1 plastpudel 60 tabletiga või 1 blisterpakend 60 tabletiga).

Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 200 mg/50 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helekollased, kapslikujulised tabletid, mille ühele küljele on sissepressitud "LR 2" ja teine külg on sile.

Tabletid on 20,4 mm ± 0,3 mm pikad ja 10,6 mm ± 0,3 mm laiad.

Lopinavir/Ritonavir Ranbaxy 200 mg/50 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval pakendites, mis sisaldavad 120 tabletti (1 plastpudel 120 tabletiga) ja 360 tabletti (3 plastpudelid 120 tabletiga). On saadaval ka blistri mitmikpakend, milles on 120 tabletti (1 pakk 120 tabletiga või 3 pakki 40 tabletiga)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Ranbaxy (UK) Limited

Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE, Ühendkuningriik

Tootjad

Ranbaxy Ireland Limited

Spafield Cork Road,

Cashel, Co-Tipperary

Iirimaa

või

S.C. Terapia S.A.

124 Fabricii Street

400 632 Cluj Napoca

Rumeenia

või

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201

D-51377 Leverkusen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Ranbaxy LL

Taikos av. 88ª

LT-51182 Kaunas

Leedu

Tel: +370 37 311843

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.