Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Levetiracetam Accord

ATC Kood: N03AX14
Toimeaine: levetiracetam
Tootja: Accord Healthcare Ltd

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA

JÄRGMISED ANDMED

Karp sisaldab 10, 20. 30, 50, 60, 100, 200 tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levetiracetam Accord, 250 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiracetam

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 250 mg levetiratsetaami.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

200 õhukese polümeerikattega tabletti

30 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

60 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

100 X 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne manustamine

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

-

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

-

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD

NÕUETELE

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb käidelda vastavalt kohalikele seadustele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/712/001-007 (10/20/30/50/60/100/200 tabletti PVC/alu blisterpakendis)

EU/1/11/712/029-031(30/60/100 tabletti ühikannuse blisterpakendis)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

-

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Levetiracetam Accord 250 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

PVC/alu blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levetiracetam Accord, 250 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Levetiracetam

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Accord

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU