Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Levocetirizine actavis - õhukese polümeerikattega tablett (5mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: R06AE09
Toimeaine: levotsetirisiin
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levocetirizine Actavis, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg levotsetirisiindivesinikkloriidi (mis vastab 4,2 mg levotsetirisiinile).

INN. Levocetirizinum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 64,0 mg laktoosmonohüdraati (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valge kuni valkjas ovaalne kaksikkumer tablett, mille ühel küljel on märgistus ‘L9CZ’ ja teisel küljel ‘5’.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Allergilise riniidi (k.a püsiv allergiline riniit) ja kroonilise idiopaatilise urtikaaria sümptomaatiline ravi.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Õhukese polümeerikattega tablett tuleb sisse võtta suu kaudu ning koos vedelikuga tervelt alla neelata, seda võib võtta koos toiduga või ilma. Ööpäevane annus on soovitatav võtta sisse ühe korraga.

Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad noorukid

Soovitatav ööpäevane annus on 5 mg (üks õhukese polümeerikattega tablett).

Eakad

Mõõduka kuni raske neerukahjustusega eakatel patsientidel soovitatakse annust kohandada (vt allpool „Neerukahjustusega patsiendid“).

Lapsed

6…12-aastased lapsed

Soovitatav ööpäevane annus on 5 mg (1 õhukese polümeerikattega tablett).

2…6-aastased lapsed

2…6-aastastele lastele ei ole võimalik annuseid kohandada õhukese polümeerikattega tablettidega. Soovitatav on kasutada levotsetirisiini pediaatrilist ravimvormi.

Neerukahjustusega patsiendid

Manustamisintervall tuleb määrata individuaalselt, vastavalt neerufunktsioonile. Annuse kohandamisel tuleb lähtuda alljärgnevast tabelist. Selle tabeli kasutamiseks on vaja teada hinnangulist patsiendi kreatiniini kliirensi väärtust (CLcr, ml/min). Kreatiniini kliirensi (ml/min) saab arvutada seerumi kreatiniinisisalduse (mg/dl) alusel kasutades järgmist valemit:

[140 – vanus (aastad)] x kehakaal (kg)

Kreatiniini kliirens = ________________________________ (x 0,85 naiste puhul) 72 x seerumi kreatiniinisisaldus (mg/dl)

Annuse kohandamine neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel:

Grupp

Kreatiniini kliirens (ml/min)

Annus ja manustamissagedus

 

 

 

Normaalne

≥ 80

1 tablett üks kord ööpäevas

 

 

 

Kerge

50...79

1 tablett üks kord ööpäevas

 

 

 

Mõõdukas

30...49

1 tablett iga 2 päeva järel

 

 

 

Raske

< 30

1 tablett iga 3 päeva järel

 

 

 

Lõppstaadiumis neeruhaigus -

< 10

Vastunäidustatud

Dialüüsitavad patsiendid

 

 

 

 

 

Neerukahjustusega laste puhul kohandatakse annus individuaalselt, võttes arvesse patsiendi neerukliirensit ja kehakaalu. Puuduvad spetsiifilised andmed neerukahjustusega laste kohta.

Maksakahjustusega patsiendid:

Ainult maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Annust soovitatakse kohandada patsientidel, kellel esineb nii maksa- kui neerukahjustus (vt ülalt „Neerukahjustusega patsiendid“).

Ravi kestus

Intermiteeruva allergilise riniidi korral (sümptomid esinevad <4 päeval nädalas või kestvusega vähem kui 4 nädalat) sõltub ravi kestus haiguse kulust ja anamneesist; ravi lõpetatakse sümptomite kadumisel ja raviga taasalustatakse sümptomite uuesti ilmumisel. Püsiva allergilise riniidi (sümptomid esinevad >4 päeval nädalas ja kestvusega enam kui 4 nädalat) korral on soovitatav pidev ravi kuni allergeeniga kokkupuute lõpuni. Levotsetirisiini 5 mg õhukese polümeerikattega tablettide kasutamise kliiniline kogemus piirdub hetkel 6-kuulise raviperioodiga. Kroonilise urtikaaria ja kroonilise allergilise riniidi ravis on ratsemaadi puhul olemas kuni 1-aastane kliiniline kogemus.

Manustamisviis

Õhukese polümeerikattega tablett tuleb sisse võtta suu kaudu ning koos vedelikuga tervelt alla neelata, võib võtta koos toiduga või ilma. Ööpäevane annus on soovitatav võtta sisse ühe korraga.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes, teiste piperasiini derivaatide suhtes.

Raske neerukahjustusega patsiendid, kelle kreatiniini kliirens on alla 10 ml/min.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Õhukese polümeerikattega tablette ravimvormina ei soovitata kasutada alla 6-aastastel lastel, kuna see ravimvorm ei võimalda annuse kohandamist. Soovitatav on kasutada levotsetirisiini pediaatrilisi ravimvorme.

Levotsetirisiini ei soovitata anda alla 2-aastastele väikelastele ega imikutele.

Ettevaatust ravimi ja alkoholi kooskasutamisel (vt lõik 4.5).

Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoositalumatus, laktaasidefitsiit või glükoos-galaktoosi malabsorptsioon.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Levotsetirisiiniga ei ole koostoimeuuringuid läbi viidud (sh uuringuid CYP3A4 indutseerijatega); uuringud ratsemaatühendi tsetirisiiniga näitasid, et kliiniliselt olulisi koostoimeid (pseudoefedriini, tsimetidiini, ketokonasooli, erütromütsiini, asitromütsiini, glipisiidi ja diasepaamiga) ei esinenud.

Korduva manustamise uuringus teofülliiniga (400 mg 1 kord ööpäevas) täheldati tsetirisiini kliirensi vähest langust (16%), samal ajal kui teofülliini omadused ei muutunud tsetirisiiniga koosmanustamisel.

Toiduga koosmanustamisel ei vähene levotsetirisiini imendumise ulatus, väheneb aga imendumise kiirus.

Tundlikel patsientidel võib tsetirisiini või levotsetirisiini manustamine koos alkoholi või teiste kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega avaldada mõju kesknärvisüsteemile, kuigi tsetirisiini ratsemaadi puhul on demonstreeritud, et see ei potentseeri alkoholi toimet.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Puuduvad kliinilised andmed levotsetirisiini rasedusaegse kasutamise kohta. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule. Ravimi määramisel rasedatele või imetavatele naistele peab olema ettevaatlik.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Võrdlevad kliinilised uuringud ei ole tõestanud, et levotsetirisiin soovitatud annuse kasutamisel kahjustaks vaimset erksust, reaktsioonikiirust või autojuhtimise võimet. Siiski võib mõnedel patsientidel esineda levotsetirisiin-ravi ajal unisust, väsimust ja jõuetust. Seetõttu, patsiendid, kes kavatsevad autot juhtida, potentsiaalselt ohtlikke tegevusi sooritada või liikuvate mehhanismidega töötada, peavad arvestama, kuidas nad ravile reageerivad.

4.8Kõrvaltoimed

12...71-aastaste naiste ja meestega läbi viidud ravimiuuringutes esines vähemalt üks ravimi kõrvaltoime 15,1% levotsetirisiini 5 mg saanud patsientidest, võrreldes 11,3%-ga platseebogrupis. 91,6% nendest kõrvaltoimetest olid kerged või keskmise raskusega. Kõrvaltoimete tõttu ravimuuringutest väljalangemise sagedus oli 1,0% (9/935) 5 mg levotsetirisiini saanute ja 1,8% (14/771) platseebogrupis.

Levotsetirisiini kliinilistes ravimuuringutes osales 935 patsienti, kes said ravimit soovitatud annuses 5 mg ööpäevas. 1%-lise ja suurema esinemissagedusega (sage: ≥1/100 kuni <1/10) täheldati levotsetirisiini 5 mg või platseebo kasutamisel järgmisi kõrvaltoimeid:

Kõrvaltoime

Platseebo

Levotsetirisiin 5 mg

(WHOART)

(n =771)

(n = 935)

Peavalu

(3,2 %)

(2,6 %)

Unisus

(1,4 %)

(5,2 %)

Suukuivus

(1,6%)

(2,6%)

Väsimus

9 (1,2 %)

(2,5 %)

Aeg-ajalt (esinemissagedus ≥1/1000 kuni <1/100) täheldati nõrkust või kõhuvalu.

Unisuse, väsimuse ja nõrkuse esinemissagedus kokku oli suurem (8,1%) levotsetirisiini 5 mg saanute kui platseebo (3,1%) grupis.

Lisaks kliinilistest uuringutest teatatud ja ülalloetletud kõrvaltoimetele on turuletulekujärgse kogemuse käigus teatatud väga harva järgmistest kõrvaltoimetest:

Immuunsüsteemi häired: Ülitundlikkus, sh anafülaktiline šokk.

Psühhiaatrilised häired:

Agressiivsus, agiteeritus..

Närvisüsteemi häired:

Krambid.

Silma kahjustused:

Nägemishäired.

Südame häired:

Palpitatsioonid.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Düspnoe.

Seedetrakti häired:

Iiveldus.

Maksa ja sapiteede häired:

Heptatiit.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Angioneurootiline ödeem, kindla ravimi poolt põhjustatud nahakahjustus, pruuritus, lööve, urtikaaria.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Müalgia.

Uuringud:

Kehakaalu suurenemine, muutused maksafunktsiooni näitavates analüüsides.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

a)Sümptomid.

Üleannustamise sümptomiteks täiskasvanutel võivad olla unisus ning lastel esmalt ärevus ja rahutus, millele järgneb unisus.

b)Üleannustamise ravi.

Spetsiifiline antidoot levotsetirisiinile puudub.

Üleannustamise korral on soovitatav rakendada sümptomaatilist või toetavat ravi. Maoloputus tuleks teha vahetult pärast ravimi sissevõtmist. Levotsetirisiin ei ole hemodialüüsitav.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks, piperasiini derivaadid, ATC-kood: R06AE09.

Levotsetirisiin, tsetirisiini (R)-enantiomeer, on tugevatoimeline ja selektiivne perifeersete H1- retseptorite antagonist.

Seonduvuse uuringud näitasid, et levotsetirisiinil on suur afiinsus inimese H1-retseptorite suhtes (Ki = 3,2 nmol/l). Levotsetirisiini afiinsus on 2 korda suurem kui tsetirisiinil (Ki = 6,3 nmol/l). Levotsetirisiin eraldub H1-retseptoritest poolväärtusajaga 115 ± 38 min.

4 tundi pärast ühekordset manustamist on levotsetirisiini retseptorihõive 90% ja 24 tunni möödumisel 57%.

Tervete vabatahtlikega teostatud farmakodünaamika uuringud näitavad, et poole väiksema annuse puhul on levotsetirisiini aktiivsus võrreldav tsetirisiini omaga, nii toimes nahale kui ninas.

Levotsetirisiini farmakodünaamilist aktiivsust on uuritud randomiseeritud kontroll-uuringutes:

Võrreldes uuringus levotsetirisiini 5 mg, desloratadiini 5 mg ja platseeboravimi toimet histamiin- indutseeritud lööbe puhul, siis levotsetirisiini ravi vähendas oluliselt lööbe teket (p<0.001), võrreldes platseebo ja desloratadiiniga; ravimi toime oli suurim esimesel 12 tunnil ja kestis 24 tundi.

Õietolmuallergia sümptomite korral katsemudelis platseeboga kontrollitud uuringutes on 5 mg levotsetirisiini toime algust täheldatud 1 tund pärast ravimi manustamist.

In vitro uuringud (Boyden’i kambrid ja rakukihtide tehnikad) näitavad, et levotsetirisiin pärsib eotaksiini poolt indutseeritud eosinofiilide transendoteliaalset migratsiooni läbi naha- ja kopsurakkude. Farmakodünaamika eksperimentaaluuring 14-l täiskasvanud patsiendil in vivo (nahakambritehnika) näitas 5 mg levotsetirisiini manustamisel kolme põhilist inhibeerivat toimet esimese 6 tunni jooksul pärast õietolmust põhjustatud reaktsiooni võrreldes platseeboga: VCAM-1 vabanemise inhibeerimine, veresoonte permeaabluse muutmine ja eosinofiilide haaratuse vähendamine.

Levotsetirisiini efektiivsust ja ohutust on näidatud mitmetes topeltpimedates, platseeboga kontrollitud kliinilistes uuringutes, mis viidi läbi sesoonse allergilise riniidi, perenniaalse allergilise riniidi või püsiva allergilise riniidiga täiskasvanud patsientidel. Mõnedes uuringutes on levotsetirisiin näidanud märkimisväärset allergilise riniidi, sh nasaalse obstruktsiooni sümptomite leevenemist.

6-kuulises kliinilises uuringus 551 täiskasvanud patsiendiga (k.a 276 levotsetirisiiniga ravitud patsienti), kes põdesid püsivat allergilist riniiti (sümptomid esinesid 4 päeval nädalas vähemalt 4

järjestikusel nädalal) ning olid tundlikud kodutolmulestadele ja õietolmule, näidati, et 5 mg levotsetirisiini oli võrreldes platseeboga kliiniliselt ja statistiliselt oluliselt tugevama toimega allergilise riniidi kogusümptomaatika leevendamisel kogu uuringu vältel ilma igasuguse tahhüfülaksiata. Levotsetirisiin parandas patsientide elukvaliteeti oluliselt kogu uuringu vältel.

Levotsetirisiini tablettide pediaatrilist ohutust ja efektiivsust on uuritud kahes platseeboga kontrollitud kliinilises uuringus lastel vanuses 6…12 aastat, kelle diagnoosiks oli vastavalt sesoonne ja perenniaalne allergiline riniit. Mõlemas uuringus vähendas levotsetirisiin oluliselt sümptomeid ja parandas elukvaliteeti.

Platseebokontrollitud kliinilises uuringus osales 166 kroonilise idiopaatilise urtikaariaga patsienti, kellest 85 patsienti raviti platseeboravimiga ja 81 patsienti raviti 5 mg levotsetirisiiniga üks kord päevas 6 nädala jooksul. Platseeboravimiga võrreldes vähendas levotsetirisiin oluliselt kiheluse ägedust esimesel nädalal ja kogu perioodi vältel. Samuti parandas levotsetirisiin, võrreldes platseeboravimiga, enam tervisega seotud elukvaliteeti dermatoloogia elukvaliteedi indeksi alusel.

Urtikaariliste seisundite mudelina kasutati uuringutes kroonilist idiopaatilist urtikaariat. Kuna histamiini vabanemine on urtikaariliste haiguste põhjustajaks, siis eeldati, et levotsetirisiin pakub sümptomaatilist leevendust lisaks kroonilise idiopaatilise urtikaariale ka teiste urikaariliste seisundite puhul.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe

Toime histamiin-vahendatud nahareaktsioonidele ei ole seotud plasmakontsentratsiooniga.

EKG-s ei põhjustanud levotsetirisiin olulist toimet QT-intervallile.

5.2Farmakokineetilised omadused

Levotsetirisiini farmakokineetika on lineaarne, annusest ja ajast sõltumatu ning väikese varieeruvusega patsientide vahel. Farmakokineetiline profiil on ühesugune ravimi manustamisel üksiku enantiomeerina või tsetirisiinina. Ühe enantiomeeri muutumist teiseks ravimi imendumisel ja eliminatsioonil ei ole täheldatud.

Imendumine

Pärast suu kaudu manustamist imendub levotsetirisiin kiiresti ja ulatuslikult. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub 0,9 tundi pärast manustamist. Püsikontsentratsioon saabub kahe päeva pärast. Maksimaalne kontsentratsioon on tüüpiliselt 270 nanogrammi/ml ja 308 nanogrammi/ml vastavalt pärast 5 mg annuse ühekordset või korduvat manustamist üks kord ööpäevas. Imendumise ulatus ei sõltu annusest ja seda ei mõjuta toit, ent maksimaalne kontsentratsioon väheneb ja saabub hiljem.

Jaotumine

Kudedesse jaotumise kohta inimestel andmed puuduvad, samuti levotsetirisiini tungimise kohta läbi hematoentsefaalbarjääri. Rottidel ja koertel on kõige kõrgemat kontsentratsiooni kudedest leitud maksas ja neerudes, kõige madalamat aga kesknärvisüsteemis.

Levotsetirisiin seondub 90% ulatuses plasmavalkudega. Levotsetirisiini jaotumine on piiratud, kuna jaotusruumala on 0,4 l/kg.

Biotransformatsioon

Inimestel metaboliseerub vähem kui 14% levotsetirisiini annusest ning seetõttu on geneetilisest polümorfismist või ensüümi inhibiitorite samaaegsest manustamisest tulenevad erinevused ebaolulised. Metabolismi radade hulka kuuluvad aromaatne oksüdatsioon, N- ja O-dealküülimine ning tauriin-konjugatsioon. Dealküülimist vahendab peamiselt CYP3A4, samal ajal kui aromaatses oksüdatsioonis osaleb mitmeid ja/või kindlakstegemata CYP isoensüüme. Levotsetirisiin ei mõjutanud

CYP isoensüümide 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ja 3A4 aktiivsust kontsentratsioonide juures, mis on tunduvalt suuremad 5 mg suukaudse annuse manustamise järgselt saavutatud maksimaalsetest kontsentratsioonidest.

Piiratud metabolismi ja metaboolse inhibeeriva toime puudumise tõttu ei ole tõenäolised levotsetirisiini koostoimed teiste ainetega ja vastupidi.

Eritumine

Plasma poolväärtusaeg täiskasvanutel on 7,9±1,9 tundi. Keskmine näiv kogukliirens on 0,63 ml/min/kg. Peamine levotsetirisiini ja selle metaboliitide eliminatsioonitee on eritumine uriiniga (keskmiselt 85,4% annusest). Roojaga eritub vaid 12,9% annusest. Levotsetirisiin eritub nii glomerulaarfiltratsiooni kui aktiivse tubulaarsekretsiooni teel.

Neerukahjustus

Levotsetirisiini kliirens on korrelatsioonis kreatiniini kliirensiga. Seetõttu on mõõduka ja raske neerukahjustusega patsientidel soovitatav kohandada levotsetirisiini manustamisintervalli vastavalt kreatiniini kliirensile. Anuuriaga lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidel on kogukliirens vähenenud ligikaudu 80% võrreldes tervete isikutega. Standardse 4-tunnise hemodialüüsi protseduuri käigus eemaldati organismist < 10% levotsetirisiinist.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu

Laktoosmonohüdraat

Mikrokristalliline tselluloos

Magneesiumstearaat (E572)

Tableti kate

Hüpromelloos (E464)

Titaandioksiid (E171)

Polüetüleenglükool (PEG 400)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PVDC:Al blistrid või PA/Al/PVC:Al blistrid

Pakendi suurused:

Blistrid sisaldavad 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 100, 112 või 120 tabletti

Üheannuselised blistrid sisaldavad: 30 x1 tabletti

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 22.05.2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.10.2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

September 2016