Kamiren xl 4 mg - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (4mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C02CA04
Toimeaine: doksasosiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Kamiren XL 4 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Doksasosiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Kamiren XL ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Kamiren XL’i võtmist
 3. Kuidas Kamiren XL’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Kamiren XL’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Kamiren XL ja milleks seda kasutatakse

Kamiren XL sisaldab doksasosiini, mis on alfa1-adrenoretseptorite antagonist.

Kamiren XL´i kasutatakse:

 • kõrge vererõhu (hüpertensiooni) raviks
 • eesnäärme suurenemisest (hüperplaasiast) tingitud sümptomite raviks.

Kõrgvererõhutõvega (hüpertensiooniga) patsientidel lõõgastab Kamiren XL silelihaseid veresoonte seintes ja laiendab seetõttu veresooni ja vererõhk alaneb.

Suurenenud eesnäärmega patsientidel Kamiren XL lõdvendab põit ja eesnääret ümbritsevaid lihaseid, tänu millele uriin väljub kergemini.

Mida on vaja teada enne Kamiren XL’i võtmist

Ärge võtke Kamiren XL’i:

 • kui olete doksasosiini, teiste kinasoliini derivaatide (prasosiin, terasosiin) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on ükskõik milline seedetrakti obstruktsiooni vorm
 • kui teil on diagnoositud ortostaatiline hüpotensioon (püstiasendis ilmnev madal vererõhk).
 • kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon)
 • kui teil on diagnoositud suurenenud eesnääre ja sellega kaasneb ka ülemiste kuseteede ummistus, krooniline kuseteede nakkus või teil on põiekivid
 • kui toidate last rinnaga
 • kui teil on ülevoolupõis (te ei tunne vajadust urineerida) või anuuria (teie keha ei tooda uriini) koos neeruprobleemidega või ilma.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Kamiren XL’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on maksahaigus
 • kui teil on südamehaigus
 • kui te võtate teisi ravimeid

Kui te lähete silmakae (katarakti) operatsioonile (läätse hägusus), teavitage palun oma silmaarsti enne operatsiooni, kui te kasutate või olete kasutanud doksasosiini. See on vajalik, seetõttu, et doksasosiin võib põhjustada tüsistusi operatsiooni ajal, mida saab vältida, kui teie silmaarst on selleks ette valmistatud.

Alguses võib teie vererõhk märkimisväärselt langeda. Tekkida võivad pearinglus ja tasakaaluhäired ning isegi teadvuse kaotus. Olge ettevaatlik püsti tõusmisel, eriti siis, kui olete eakas või kasutate samaaegselt ka teisi vererõhku langetavaid ravimeid.

Lapsed ja noorukid

Ohutus ja efektiivsus lastel ja alla 18-aastastel ei ole tõestatud, seetõttu ei ole Kamiren XL’i kasutamine lastel ja noorukitel soovitatav.

Muud ravimid ja Kamiren XL

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõnedel patsientidel, kes võtavad alfa-blokaatoreid kõrge vererõhu või eesnäärme suurenemise tõttu, võivad kogeda pearinglust või peapööritust, mis võib olla põhjustatud vererõhu langusest kiirel istuma või püsti tõusmisel. Mõnedel patsientidel on tekkinud need sümptomid manustamisel koos erektsioonihäirete ravimitega. Nende sümptomite esinemise tõenäosuse vähendamiseks peate olema doksasosiini regulaarsel ööpäevasel annusel, enne kui hakkate kasutama erektsioonihäire ravimeid.

Ravimi Kamiren XL'i ja teiste kõrge vererõhu raviks mõeldud ravimite samaaegse kasutamise käigus toime võimendub ja vererõhu langus suureneb.

Kamiren XL koos toidu ja joogiga

Te võite ravimit manustada söögi ajal, enne või pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Ravimi ohutus raseduse ajal ei ole kindlaks tehtud. Seega võib doksasosiini kasutada rasedatel naistel ainult juhul, kui oodatav kasu emale kaalub üles võimalikud ohud lootele.

Ravimi kasutamisel on soovitatav imetamisest hoiduda.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi alustamisel doksasosiiniga ning ravimi annuste muutmisel võib vererõhk liigselt langeda ning sellest võib tekkida pearinglus. Taolistes situatsioonides ei ole soovitatav juhtida autot või töötada masinatega.

Kamiren XL sisaldab laktoosi

Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu arstiga.

Kuidas Kamiren XL’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on 1 tablett 1 kord ööpäevas. Arst võib vajadusel annust suurendada. Maksimaalne ööpäevane annus on 2 tabletti.

Neelake tablett tervelt alla koos mõningase koguse vedelikuga. Ärge närige, poolitage ega purustage tabletti.

Kui te võtate rohkem Kamiren XL´i kui ette nähtud

Kui olete võtnud liiga palju tablette, teatage sellest kohe oma arstile või apteekrile.

Liiga suured annused põhjustavad peamiselt madalat vererõhku, pearinglust, tasakaaluhäireid ja võimalik on ka minestus.

Kui kogete mõnda eelnimetatud toimetest, siis heitke pikali, pea allapoole ning jalad pisut kõrgemale. Konsulteerige oma arstiga ravi edasise jätkamise osas. Enamikul juhtudel piisab annuse vähendamisest või ravi ajutisest katkestamisest.

Kui te unustate Kamiren XL´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui unustasite ravimit võtta, siis jätkegi see võtmata. Järgmine tablett võtke ettenähtud ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • hingamisteede nakkus, kuseteede nakkus
 • pearinglus, peavalu, unisus
 • peapööritus
 • südame löögisageduse muutused
 • madal vererõhk
 • bronhiit, köha, õhupuudustunne, nohu
 • kõhuvalu, seedehäire, suukuivus, iiveldus
 • sügelus
 • seljavalu, lihasevalu
 • põiepõletik, uriinipidamatus
 • jõuetus, valu rinnus, gripilaadsed sümptomid, perifeerne turse (vedeliku kogunemine naha alla, nt pahkluude ümber)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

 • allergiline ravimreaktsioon
 • isutus, podagra (kusihappe ainevahetushäirest tekkiv haigus), söögiisu suurenemine
 • agiteeritus (motoorne rahutus), ärevus, depressioon, närvilisus, unetus
 • ajuveresoonkonna häire, nõrgenenud tundlikkus, minestus, värin
 • kohin kõrvus või peas
 • valu rinnus (stenokardia), südamelihase infarkt
 • ninaverejooks
 • kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhupuhitus, oksendamine, maopeensoole põletik
 • normist erinevad maksafunktsiooni testid
 • nahalööve
 • liigesevalu
 • urineerimise raskenemine, verikusesus, sage urineermine
 • impotentsus
 • valu, näoturse
 • kehakaalu tõus

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10 000-st).

 • valgeliblede vähesus veres, trombotsüütide vähesus veres
 • pearinglus, naha väärtundlikkus
 • nägemise ähmastumine
 • südame löögisageduse aeglustumine, südame rütmihäired
 • kuumahood
 • bronhospasm
 • lihaskrambid, lihasnõrkus
 • sapipais (kolestaas), maksapõletik, kollatõbi
 • juustekadu, punatähnilisus nahal (purpur), nõgestõbi
 • urineerimishäire, öine sagedane põietühjendus, suurenenud kuseeritus
 • rinnanäärmete suurenemine meestel
 • väsimus, halb enesetunne
 • püsiv valulik peenise erektsioon. Pöörduge erakorralise meditsiini osakonda.

Teadmata sagedus (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)

 • operatsiooniaegne lõdva iirise sündroom
 • vastassuunaline seemnepurse

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Kamiren XL’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast ”EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kamiren XL sisaldab

Toimeaine on doksasosiin.

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 4 mg doksasosiini (doksasosiinmesülaadina). Teised abiained on hüpromelloos (E464), veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat (E572), titaandioksiid (E171), makrogool 400.

Kuidas Kamiren XL välja näeb ja pakendi sisu

Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valge värvusega, ümmargused, kergelt kaksikkumerad tabletid.

Blisterpakendid sisaldavad 30, 84, 90 või 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d.Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2017.