Intralipid - infusiooniemulsioon (20%) - Pakendi infoleht

ATC Kood: B05BA02
Toimeaine: rasvemulsioonid
Tootja: FRESENIUS KABI AB

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Järgmine teave on peamiselt tervishoiutöötajatele.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimpreparaadi nimetus

INTRALIPID, 20% infusiooniemulsioon

Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Rasvemulsioon.

INTRALIPID 20%: 1 ml emulsiooni sisaldab toimeainena 200 mg puhastatud sojaoa õli. Osmolaalsus 350 mosm/kg vee kohta. pH ligikaudu 8. Energeetiline väärtus: 8,4 MJ (2000 kcal)/1000 ml. Orgaaniliste fosfaatide sisaldus 15 mmol/1000 ml.

Abiained vt lõik Abiainete loetelu.

Ravimvorm

Infusiooniemulsioon.

Valge homogeenne emulsioon.

Näidustused

Haigusseisundid, mille korral on vajalik parenteraalne toitainete manustamine.

Märkus. Intralipid 30% on näidustatud vaid täiskasvanud patsientidele.

Annustamine ja manustamisviis

Annuse ja infusioonikiiruse määrab organismi võime INTRALIPID’i elimineerida. Vt Rasvade eliminatsioon.

Annustamine

INTRALIPID 20% 5 ml vastab 1 g triglütseriididele.

Täiskasvanud. Maksimaalne soovitatav annus on 3 g/kg triglütseriide ööpäevas. Nimetatud maksimaalse piiri ulatuses on võimalik INTRALIPID’iga katta kuni 70% ööpäevasest energiavajadusest, seda ka suurenenud energiavajadusega patsientidel.

20% INTRALIPID’i infusioonikiirus ei tohi ületada 500 ml 5 tunni jooksul.

Vastsündinud ja imikud. Soovitatav annustevahemik vastsündinuile ja imikutele on 0,5...4 g/kg triglütseriide ööpäevas. Infusioonikiirus ei tohi ületada 0,17 g/kg triglütseriide tunnis (s.o 4 g/kg 24 tunni jooksul). Enneaegsetel ja väikese sünnikaaluga vastsündinutel on soovitav INTRALIPID’i

infundeerida kestvalt 24 tundi ööpäevas. Algannus on 0,5...1 g/kg kehakaalu kohta ööpäevas, millele järgneb annuste suurendamine 0,5...1 g/kg võrra kuni 2 g/kg ööpäevas. Annust võib suurendada kuni 4 g/kg ööpäevas ainult järjekindla vereseerumi triglütseriidide kontsentratsiooni, maksafunktsiooni testide ja hapniku saturatsiooni monitoorimise tingimustes. Eeltoodud kiirused on maksimaalsed kiirused ning neid ei tohi vahele jäänud annuste kompenseerimiseks kunagi ületada.

Essentsiaalsete rasvhapete defitsiitsus (EFAD). Essentsiaalsete rasvhapete defitsiitsuse profülaktika või korrigeerimise puhul tuleb piisava koguse linool- ja linoleenhappe manustamiseks asendada 4...8% mitte-proteiinsest energiast INTRALIPID’iga. Kaasneva stressi korral võib seisundi korrigeerimiseks vajalik INTRALIPID’i kogus olla oluliselt suurem.

Rasvade eliminatsioon

Täiskasvanud. Patsientidel, kellel esineb lõigus Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel nimetatud seisundeid, aga ka nendel patsientidel, kellele INTRALIPID’i manustatakse pikemalt kui ühe nädala jooksul, tuleb rasvade eliminatsioonivõimet hoolikalt jälgida. Selleks võetakse pärast 5...6 - tunnist rasvade manustamisest vaba perioodi vereanalüüs. Seejärel eraldatakse tsentrifuugimise teel vererakud vereplasmast. Kui vereplasma on opalestseeruv, tuleb infusioon katkestada. Kirjeldatud meetodi vähese tundlikkuse juures võib hüpertriglütserideemia avastamata jääda. Seetõttu on patsientidel, kellel võib eeldada halvenenud rasvataluvust, soovitatav määrata triglütseriidide kontsentratsioon vereseerumis.

Vastsündinud ja imikud. Vastsündinutel ja imikutel tuleb rasvade eliminatsioonivõimet testida regulaarselt. Ainus usaldusväärne meetod on triglütseriidide kontsentratsiooni määramine vereseerumis.

Vastunäidustused

INTRALIPID on vastunäidustatud:

 • raskes šokis ja hüperlipideemiaga patsientidele
 • raske maksapuudulikkuse korral
 • hemofagotsütootilise sündroomi korral.
 • ülitundlikkuse korral muna, soja või maapähklivalgu või ravimi ükskõik millise toimeaine või abiaine suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

INTRALIPID’i tuleb ettevaatusega manustada selliste seisundite korral, mil on häiritud lipiidide metabolism - nt neerupuudulikkus, dekompenseeritud suhkurtõbi, pankreatiit, halvenenud maksafunktsioon, hüpotüreoidism (hüpertriglütserideemia korral) ja sepsis. Kui INTRALIPID’i manustatakse eelnimetatud seisunditega patsientidele, on obligatoorselt vajalik triglütseriidide vereseerumi kontsentratsiooni hoolikas jälgimine.

INTRALIPID sisaldab sojaoaõli ja muna fosfolipiide, mis võivad harva põhjustada allergilisi reaktsioone. Sojaoa ja maapähkli vahel on täheldatud ristuvaid allergilisi reaktsioone.

INTRALIPID’i tuleb ettevaatusega manustada hüperbilirubineemiaga ajalistele ja enneaegsetele vastsündinutele ning pulmonaalhüpertensiooni kahtluse korral. Pikaajalise parenteraalse toitmise korral tuleb vastsündinutel, eriti enneaegsetel vastsündinutel, jälgida trombotsüütide arvu, maksafunktsiooni näitajaid ning triglütseriidide kontsentratsiooni vereseerumis.

Juhul, kui vereanalüüsid võetakse enne kui rasvu on jõutud piisavalt vereringest välja viia, võib INTRALIPID omada koostoimeid mõningate laboratoorsete analüüsidega (bilirubiin, laktaat- dehüdrogenaas, hapniku saturatsioon, hemoglobiini tase jms). Enamikul patsientidest viiakse rasvad vereringest välja umbes 5...6-tunnise rasvade manustamisest vaba perioodi jooksul.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Mõningad ravimid, nt insuliinid, võivad mõjutada organismi lipaaside süsteemi. Sellel koostoimel näib aga olevat vaid vähene kliiniline tähendus.

Kliinilistes annustes põhjustab hepariin vereplasmas ajutist lipolüüsi, mille tulemusel väheneb lipoproteiini lipaasi aktiivsuse languse tõttu ajutiselt triglütseriidide kliirens.

Sojaubade õli sisaldab looduslikult vitamiini K. Seda loetakse oluliseks vaid kumariini derivaatidega ravitavate patsientide puhul, kumariini derivaatide koostoime tõttu vitamiin -ga.K

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

INTRALIPID 20% kasutamisel raseduse ja rinnaga toitmise perioodil ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.

Toime reaktsioonikiirusele

INTRALIPID ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

INTRALIPID infusioon võib põhjustada kehatemperatuuri tõusu, harvem värisemist, külmavärinaid ning iiveldust/oksendamist (sagedus < 1%).

Teateid teiste kõrvaltoimete kohta seoses INTRALIPID’i kasutamisega on esinenud väga harva, harvem kui üks kõrvaltoime juhtum ühe miljoni infusiooni kohta.

Organsüsteem vastavalt MTO jaotusele

Sagedus

Sümptom

(SOC)

 

 

Organism tervikuna – üldised häired

Aeg-ajalt

Peavalu, kehatemperatuuri tõus,

 

(> 1/1000, < 1/100)

värisemine, külmavärinad, väsimus

 

Väga harv

Anafülaktiline reaktsioon

 

(< 1/10 000)

 

Kardiovaskulaarsed häired

Väga harv

Toime vereringele (nt hüper- või

 

(< 1/10 000)

hüpotensioon)

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt

Ebatavaline valu

 

(> 1/1000, < 1/100)

Iiveldus, oksendamine

Maksa ja sapiteede häired

Väga harv

Maksafunktsiooni näitajate ajutine

 

(< 1/10 000)

tõus

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Väga harv

Kõhuvalu

 

(< 1/10 000)

 

Trombotsüütide, veritsus- ja

Väga harv

Trombotsütopeenia

hüübivushäired

(< 1/10 000)

 

Erütrotsütaarsed häired

Väga harv

Hemolüüs, retikulotsütoos

 

(< 1/10 000)

 

Reproduktiivsushäired meestel

Väga harv

Priapism

 

(< 1/10 000)

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga harv

Lööve, nõgestõbi

 

(< 1/10 000)

 

Trombotsütopeeniat on täheldatud imikutel seoses pikaajalise INTRALIPID-raviga.

Maksafunktsiooni näitajate ajutist suurenemist on täheldatud pikaajalise intravenoosse toitmise korral nii INTRALIPID’i kasutamisel kui ka ilma selleta. Praeguseks ei ole nende nähtuste põhjused teada.

Rasvade üleküllastussündroom. Halvenenud võime INTRALIPID’i elimineerida võib üleannustamise tulemusel viia rasvade üleküllastussündroomi tekkeni. Patsiendi kliinilise seisundi järsul muutumisel (nt neerufunktsiooni kahjustuse või infektsiooni ilmnemise korral) võib nimetatud seisund välja kujuneda ka normaalsete infusioonikiiruste korral. Rasvade üleküllastussündroomi iseloomulikeks nähtudeks on hüperlipeemia, palavik, rasvinfiltratsioon ja häired erinevates organites ning kooma. Tavaliselt on kõik sümptomid INTRALIPID-infusiooni katkestamisel pöörduvad.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Üleannustamine

Vt lõik Kõrvaltoimed/Rasvade üleküllastussündroom. Triglütseriide sisaldavate emulsioonide ulatuslik üleannustamine võib, eriti juhul kui samaaegselt ei manustata süsivesikuid, viia atsidoosini.

Abiainete loetelu

Puhastatud muna fosfolipiidid

Veevaba glütserool

Naatriumhüdroksiid

Süstevesi

Sobimatus

Vt lõik Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Kõlblikkusaeg

Kõlblikkusaeg müügipakendis. 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi avamist. Emulsioon tuleb mikroobse kontaminatsiooniohu tõttu koheselt ära kasutada. Kasutamata jäänud emulsioon tuleb minema visata.

Kõlblikkusaeg nõuetekohase teiste ainetega segamise korral. Kui infusioonilahusele on lisatud teisi aineid, tuleb infusioon lõpetada 24 tunni jooksul.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte lasta külmuda.

Teiste toitainete lisamise järgselt.

Segamine plastikpudelis (ftalaadivabast kilest). Kontrollitud ja valideeritud kohas aseptilisel tingimustel valmistatud segu tohib kasutada 7 päeva jooksul pärast valmistamist.

Segu võib hoida kuni 6 päeva külmkapis (2...8°C), mille järel manustamine toimub 24 tunni jooksul.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Infusioonipudel

II tüüpi klaasist pudel, butüülkummist kork.

 • Kõik pakendi komponendid on lateksi ja PVCvabad.

Pakendi suurused:

100 ml, 250 ml ja 500 ml.

Infusioonikott

Mahuti koosneb sisemisest kotist ja välimisest kotist. Sisemise ja välimise koti vahele on paigutatud hapniku adsorbent ning pakendi terviklikkuse indikaator. Sisemine pakend on INTRALIPID’i vahetu mahuti. Välimine kott pakub kaitset säilitamise ajal, olles barjääriks, mis kaitseb INTRALIPID’i kotisüsteemi vee ja hapnikuga kokkupuutumise eest. Hapniku adsorbent adsorbeerib ja seob hapniku, mis on jäänud sisemise ja välimise koti vahele. Kui välimine kott on katki, reageerib terviklikkuse indikaator vaba hapnikuga ja muutub värvuselt läbipaistvast mustaks.

 • Sisemine kott on toodetud mitmekihilisest polümeerkilest, kas Excel või Biofine materjalist.
 • Excel sisemine kott koosneb polü(propüleen/etüleen) kopolümeerist, termoplastilisest elastomeerist (SEBS) ja kopolüestrist. Portide süsteem koosneb polü(propüleen/etüleen) kopolümeerist ja termoplastilisest elastomeerist (SEBS). Infusiooniport on varustatud polüolefiinkorgiga. Lisamisport on varustatud sünteetilise (lateksivaba) polüisopreenkorgiga.
 • Biofine sisemine kott koosneb polü(propüleen/etüleen) kopolümeerist ja termoplastilistest elastomeeridest (SEBS ja SIS). Infusiooni ja lisamisport on toodetud polüpropüleenist ja termoplastilisest elastomeerist (SEBS) ning varustatud sünteetiliste polüisopreenkorkidega.
 • Hapniku eest kaitsev välimine kott koosneb polüolefiinist ja polüetüleentereftalaadist või polüolefiinist, polüetüleentereftalaadist ja polü(etüülvinüül)alkoholist (EVOH).
 • Hapniku adsorbent koosneb rauapulbrist polümeerkotikeses.
 • Pakendi terviklikkuse indikaator (OxalertTM) koosneb hapnikutundlikust lahusest polümeerkotikeses.
 • Kõik pakendi komponendid on lateksi ja PVCvabad.

Pakendi suurused:

100 ml, 250 ml ja 500 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud.

Infusioonikott: enne välimise kotti eemaldamist tuleb kontrollida pakendi terviklikkuse indikaatorit. Kui indikaator on musta värvi, siis on hapnik pääsenud välimise ja sisemise koti vahele ning ravimpreparaat tuleb ära visata.

Välimine kott, hapniku adsorbent ja pakendi terviklikkuse indikaator tuleb pärast välimise koti avamist ära visata.

Lisandid tuleb lisada aseptiliselt. Ühekordselt manustatavaid elektrolüütide lahuseid ei tohiks INTRALIPID’ile lisada. Preparaadile võib vastavalt nõuetele lisada ainult selliseid ravimeid, toitainete lisandeid või elektrolüüdilahuseid, mille kokkusobivus on dokumenteeritud. Sobivusandmeid on olemas mitmete segude kohta ning neid on võimalik saada tootjalt. Avatud pudelitesse ja kottidesse järele jäänud lahusejäägid tuleb minema visata, mitte aga säilitada hilisemaks kasutamiseks.

Müügiloa hoidja/tootja

Fresenius Kabi AB, SE-751 74 Uppsala, Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2016