Humulin n kwikpen - süstesuspensioon pen-süstlis (100tü 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A10AC01
Toimeaine: keskmise toimeajaga humaaninsuliin
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Humulin N KwikPen, 100 RÜ/ml süstesuspensioon pen-süstlis humaaninsuliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma diabeediõe, arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma diabeediõe, arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Humulin N KwikPen ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Humulin N KwikPen’i kasutamist
 3. Kuidas Humulin N KwikPen’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Humulin N KwikPen’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Humulin N KwikPen ja milleks seda kasutatakse

Humulin N KwikPen on pen-süstel, mis sisaldab toimeainena humaaninsuliini, mida kasutatakse diabeedi raviks. Teil tekib diabeet, kui teie kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini, et sellega tagada veres oleva glükoosi (veresuhkur) sisalduse kontroll. Humulin N’i kasutatakse pikaajaliseks glükoosisisalduse kontrollimiseks. Ravimi toimet on pikendatud protamiinsulfaadi lisamisega suspensiooni koostisesse.

Arst räägib teile, kuidas nii Humulin N KwikPen’i kui vajadusel ka kiiretoimelist insuliini kasutada. Igal insuliinitüübil on kaasas oma pakendi infoleht, mis teile just selle kohta infot annab. Ärge omapead ilma arsti sellekohase ettekirjutuseta manustatavat insuliinitüüpi muutke. Insuliinitüübi muutmisel olge väga ettevaatlik. Insuliini iga tüübi pakendil ja kolbampullil on erinev värv ja sümbol, mistõttu saate neil kergesti vahet teha.

Mida on vaja teada enne Humulin N KwikPen’i kasutamist

Humulin N pen-süstlis on sobilik süstimiseks ainult naha alla. Rääkige oma arstile, kui teil on tarvis oma insuliini süstida teisel meetodil.

Ärge kasutage Humulin N KwikPen’i:

 • kui teile tundub, et teil hakkab tekkima hüpoglükeemia (madal veresuhkur). Käesolevas infolehes tagapool õpetatakse, kuidas toimida kerge hüpoglükeemia korral (vt A lõigus 4);
 • kui olete humaaninsuliini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Humulin N KwikPen’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega.

 • Kui teie veresuhkru tasemed on käesoleva insuliinraviga hästi reguleeritud, võite te mitte tunda hoiatavaid sümptomeid, mis viitavad veresuhkru liiga tugevale langusele. Hoiatavad sümptomid on loetletud selles infolehes tagapool. Te peate tähelepanelikult jälgima, mis ajal süüa ning kui sageli ja kui suure füüsilise koormusega treenida. Samuti peate te hoolikalt oma veresuhkru tasemeid jälgima, selleks sageli vere glükoosisisaldust määrates.
 • Mõned inimesed, kellel on esinenud hüpoglükeemia (madal veresuhkru sisaldus) pärast loomselt insuliinilt humaaninsuliinile üleminekut, on teatanud, et varajased hoiatavad sümptomid olid ebaselgemad või teistsugused. Kui teil esineb sageli hüpoglükeemiat või teil on raske seda ära tunda, arutage palun seda oma arstiga.
 • Kui teie vastus mõnele alljärgnevale küsimusele on JAATAV, rääkige sellest arstile, apteekrile või diabeediõele:
 • Kas te olete viimasel ajal haige olnud?
 • Kas teil on neeru või maksaprobleeme?
 • Kas te tegelete füüsilise treeninguga tavalisest rohkem?
 • Ka alkoholi tarvitamisel võib teie insuliinivajadus muutuda.
 • Kui te plaanite välismaale sõitu, rääkige sellest eelnevalt arstile, apteekrile või diabeediõele. Ajavahe riikide vahel võib tähendada, et peate süstimise ja söögiaegu muutma võrreldes kodus rakendatava ajakavaga.
 • Mõnedel patsientidel, kellel 2. tüüpi diabeet on kestnud juba kaua aega ja kes on põdenud südamehaigusi või insulti ning keda ravitakse pioglitasooni ja insuliiniga, on tekkinud südamepuudulikkus. Kui teil tekivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline hingeldus või kiire kehakaalu suurenemine või paiksed tursed (ödeem), rääkige sellest niipea kui võimalik oma arstile.

Muud ravimid ja Humulin N KwikPen

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teie insuliinivajadus võib muutuda, kui kasutate järgmisi ravimeid:

 • steroidhormoonid,
 • kilpnäärme asendusravi,
 • veresuhkrut alandavad suukaudsed ravimid,
 • atsetüülsalitsüülhape (aspiriin),
 • kasvuhormoonid,
 • oktreotiid, lanreotiid,
 • beetastimulaatorid (nt ritodriin, salbutamool või terbutaliin),
 • beetablokaatorid,
 • tiasiidid või mõned antidepressandid (monoamiini oksüdaasi inhibiitorid),
 • danasool,
 • mõned angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (nt kaptopriil, enalapriil) või angiotensiin II retseptori blokaatorid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Vajatava insuliini hulk langeb tavaliselt esimese kolme raseduskuu jooksul ning tõuseb järgmisel kuuel kuul. Kui toidate last rinnaga, võib vajalikuks osutuda insuliini annuse või dieedi muutmine.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hüpoglükeemia (madal veresuhkru sisaldus) korral võib teie kontsentratsiooni- ja reaktsioonivõime langeda. Kõigis olukordades, kus te võite ennast ja teisi ohtu seada (nt autojuhtimine või masinate käsitsemine), pidage palun meeles selle asjaolu võimalust. Te peate konsulteerima diabeediõe või raviarstiga autojuhtimise lubatavuse osas, kui teil

 • esinevad sagedased hüpoglükeemia episoodid
 • hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid puuduvad või on vähenenud.

Humulin N sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes annuses, see tähendab on põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

Kuidas Humulin N KwikPen’i kasutada

Apteegist ravimi ostmisel kontrollige alati pakendit ja pen-süstli etiketti insuliini nime ja tüübi suhtes. Veenduge, et olete saanud sellise Humulin N KwikPen’i, mida arst on teil palunud kasutada.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Haiguste leviku ärahoidmiseks tohib igat pen-süstlit kasutada ainult üks patsient, isegi kui süstevahendil nõel ära vahetatakse.

Annus

Te peate Humulin N’i süstima nagu oma basaalinsuliini. Teie arst ütleb teile, millist insuliini, kui palju, millal ja kui sageli süstida. Tema poolt antud juhtnöörid on mõeldud spetsiaalselt teile. Järgige neid täpselt ja käige regulaarselt oma diabeedikliinikus kontrollis.

Juhul, kui muudate kasutatava insuliini tüüpi (lähete nt loomselt insuliinilt üle humaaninsuliinile), peate võib-olla süstima rohkem või vähem kui enne. See võib kehtida ainult esimese süsti kohta või kujutada endast järk-järgulist mitu nädalat või kuud kestvat üleminekuperioodi.

Humulin N pen-süstlis sobib süstimiseks ainult naha alla. Rääkige oma arstile, kui teil on tarvis oma insuliini süstida teisel meetodil.

Humulin N KwikPen’i süstimiseks ettevalmistamine

Keerutage pen-süstlit peopesade vahel umbes 10 korda ringi ja seejärel keerake pen-süstlit üles- alla umbes 10 korda, et insuliin enne kasutamist täielikult seguneks, kuni see näeb välja ühtlaselt piimjas või hägune. Kui välimus ei ole selline, siis korrake tegevust, kuni ravim on segunenud. Pen-süstlis on väike klaaskuulike, mis aitab suspensiooni segada. Ärge raputage liiga jõuliselt, kuna see võib insuliini ajada vahule, mis omakorda takistab annuse õiget mõõtmist. Pen-süstleid peab sageli kontrollima ning neid ei tohi kasutada, kui seal leidub aine kogumeid või kui pen-süstli põhja või seina külge on kinnitunud tahkeid valgeid osakesi, mille tõttu näib, nagu oleks süstli sisu külmunud. Kontrollige seda iga kord enne, kui te end süstite.

Pen-süstli kasutamiseks ettevalmistamine

Kõigepealt peske käed.

Lugege juhendit, kuidas insuliini pen-süstlit kasutada. Järgige hoolikalt juhendit. Selles on mõned meeldetuletused.

 • Kasutage puhast nõela (nõelad ei ole pakendiga kaasas).
 • Eeltäitke pensüstlit iga kord enne kasutamist. Sellega te kontrollite, kas insuliin väljub ja puhastab pensüstli ka seal olevatest õhumullidest. Pensüstlisse võivad küll jääda veel mõned õhumullid, mis ei ole kahjulikud, aga kui õhumull on liiga suur, võib see põhjustada süsteannuse koguselise ebatäpsuse.

Humulin N KwikPen’i süstimine

Enne süstimist puhastage süstekoht, nagu teid on õpetatud. Süstige naha alla, nagu teile on õpetatud. Ärge süstige otse veeni. Pärast süsti jätke nõel viieks sekundiks naha sisse veendumaks, et olete saanud kogu annuse. Ärge hõõruge kohta, kuhu olete just süstinud. Pidage silmas, et süstite vähemalt 1 cm võrra eelmise süsti kohast eemale ning et muudate süstimise kohti, nagu teid on õpetatud.

Pärast süsti

Niipea, kui süst on tehtud, keerake nõel pen-süstlilt ära, kasutades nõela väliskatet. Nii säilib insuliin steriilsena ning väldite selle leket. Samuti väldib see õhu sisenemist pen-süstlisse ja nõela ummistumist. Ärge andke oma nõelu ega pen-süstlit kellelegi teisele kasutada. Asetage otsik pen-süstlile tagasi.

Järgmised süstid

Iga kord, kui kasutate pen-süstlit, peate kasutama uut nõela. Enne igat süsti eemaldage õhumullid. Kui hoiate pen-süstlit, nõel allapoole suunatud, siis näete, kui palju insuliini on alles. Skaala insuliini kolbampullil näitab, kui palju ühikuid on alles.

Ärge segage pen-süstlis mingeid muid insuliine. Kui pen-süstel on tühi, siis ärge seda enam kasutage. Palun hävitage see ettevaatlikult – teie diabeediõde või apteeker õpetab, kuidas seda teha.

Kui te süstite Humulin N’i rohkem kui ette nähtud

Kui te süstite Humulin N’i rohkem kui ette nähtud, võib teie veresuhkru sisaldus langeda. Kontrollige oma veresuhku sisaldust (vt A lõigus 4).

Kui te unustate Humulin N’i süstida

Kui te süstite Humulin N’i vähem kui ette nähtud, võib teie veresuhkru sisaldus tõusta. Kontrollige oma veresuhkru sisaldust. Ärge süstige kahekordset annust, kui süst jäi eelmisel korral tegemata.

Kui te lõpetate Humulin N’i süstimise

Kui te süstite Humulin N’i vähem kui ette nähtud, võib teie veresuhkru sisaldus tõusta liiga kõrgeks. Ärge vahetage oma insuliini ilma arsti loata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekri või diabeediõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Humaaninsuliinid võivad põhjustada hüpoglükeemiat (madal veresuhkru sisaldus). Rohkem informatsiooni hüpoglükeemia kohta saate allpool olevast lõigust “Tavalised diabeediga kaasuvad probleemid”.

Võimalikud kõrvaltoimed

Süsteemne allergia on väga harva esinev kõrvaltoime (esineb vähem kui 1-l inimesel 10 000-st).

Sümptomid on järgmised:

 

 

vererõhu langus

kogu keha haarav lööve

hingamisraskused

vilistav hingamine

kiired südamelöögid

higistamine

Kui te arvate, et teil on selline insuliiniallergia tekkinud seoses Humulin N’i kasutamisega, rääkige sellest koheselt arstiga.

Paikne allergia on sageli esinev kõrvaltoime (esineb vähem kui 1-l inimesel 10-st). Mõnedel inimestel tekib insuliini süstekoha ümbrusesse punetus, turse või sügelus. Tavaliselt taandub see iseenesest mõne päeva või nädala jooksul. Teatage sellest oma arstile.

Lipodüstroofia (naha paksenemine või lohkuvajumine) on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime (esineb vähem kui 1 inimesel 100-st). Kui te märkate süstekohal naha paksenemist või lohkuvajumist, vahetage süstimiskohta ja pöörduge oma arsti poole.

Eriti insuliinravi alguses või ravi vahetamise käigus, et saavutada veresuhkru sisalduse parem kontroll, on teatatud tursetest (nt käsivarte või pahkluu paistetus, vedelikupeetus).

Tavalised diabeediga kaasuvad probleemid

A.Hüpoglükeemia

Hüpoglükeemia (madal veresuhkur) tähendab, et veres ei ole piisavalt suhkrut. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et:

olete manustanud liiga palju Humulin N`i või muud insuliini;

jätate vahele või lükkate edasi söögikordi või muudate oma dieeti;

treenite või töötate liiga intensiivselt vahetult enne või pärast sööki;

põete mõnda nakkust või muud haigust (eriti, kui sellega kaasneb kõhulahtisus või oksendamine);

teie insuliinivajadus on muutunud või

teil on süvenevad neeru- või maksaprobleemid.

Alkohol ja mõned ravimid võivad mõjutada teie veresuhkru sisaldust.

Madala veresuhkrusisalduse esimesed sümptomid tekivad tavaliselt kiiresti ja nende hulka kuuluvad:

väsimus

südamepekslemine

närvilisus või värisemine

iiveldus

peavalu

külm higi

Kui te ei ole kindel, et hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid endal ära tunnete, vältige olukordi, milles võite ennast või teisi ohtu seada (nt autojuhtimine).

Ärge kasutage Humulin N KwikPen’i, kui te arvate, et teil hakkab tekkima hüpoglükeemia (madal veresuhkru sisaldus).

Kui teie veresuhkru sisaldus on madal, sööge glükoositablette, suhkrut või jooge suhkruvett. Seejärel sööge puuvilja, mõned küpsised või võileiba vastavalt, kuidas arst on teile soovitanud ja puhake. See võib sageli teid aidata kergest hüpoglükeemiast või insuliini üleannusest üle saada. Kui teie seisund halveneb, hingamine muutub pindmiseks ning nahk kahvatuks, informeerige kohe arsti. Rasket hüpoglükeemiat ravitakse glükagooni süstiga. Pärast glükagooni süsti sööge glükoosi või suhkrut. Kui glükagooni süst teid ei aita, tuleb minna haiglasse. Paluge arstilt, et ta räägiks teile glükagoonist.

B.Hüperglükeemia ja diabeetiline ketoatsidoos (ketohappesus)

Hüperglükeemia (liiga palju suhkrut veres) tähendab, et organismis ei ole piisavalt insuliini. Hüperglükeemia tekkepõhjuseks võib olla:

Humulin N KwikPen’i või mõne teise insuliini süstimata jätmine;

väiksema insuliiniannuse süstimine, kui arst on määranud;

oma dieedis ettenähtust palju rohkem söömine või

palavik, infektsioon või emotsionaalne stress.

Hüperglükeemia tagajärjeks võib olla diabeetiline ketoatsidoos. Esimesed sümptomid tekivad aeglaselt, mitme tunni või mõne päeva jooksul. Nendeks võivad olla:

unisus

isutus

punetav nägu

puuviljalõhn hingeõhus

janu

iiveldus või oksendamine

Rasketeks sümptomiteks on raske hingamine ja kiirenenud pulss. Otsige kiiresti meditsiinilist abi.

Kui hüpoglükeemiat (liiga vähe suhkrut veres) või hüperglükeemiat (liiga palju suhkrut veres) ei ravita, võivad need muutuda väga tõsiseks ja põhjustada peavalu, iiveldust, oksendamist, organismi veetustumist, teadvusetust, koomat või isegi surma.

Kolm lihtsat sammu hüpoglükeemia ja hüperglükeemia vältimiseks:

Hoidke alati käepärast tagavarasüstalt ja Humulin N’i tagavaraviaali.

Kandke alati kaasas midagi, mis näitab, et te olete diabeetik.

Kandke alati suhkrut endaga kaasas.

C. Haigestumine

Kui te olete haige, eriti kui sellega kaasneb iiveldus või oksendamine, võib teie insuliinivajadus muutuda. Isegi siis, kui te ei söö normaalselt, vajate te ikkagi insuliini. Testige oma uriini või verd, jälgige haiguse kulgu ja rääkige sellest oma diabeediõele või arstile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Humulin N KwikPen’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Enne esimest kasutamist hoidke Humulin N KwikPen’i külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda. Kasutusele võetud pen-süstleid hoidke toatemperatuuril (kuni 30 °C) kuni 28 päeva. Ärge hoidke kasutusel olevat pen-süstlit külmkapis. Ärge jätke ravimit otsese päikesevalguse kätte või soojuskehade lähedusse.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et insuliinis on pärast segamist tükke või tahked valged osakesed on kolbampulli põhjale või seintele kleepunud, andes sellele härmatanud välimuse. Kontrollige seda iga kord enne, kui te end süstite.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Humulin N KwikPen sisaldab

 • Toimeaine on humaaninsuliin. Humaaninsuliini valmistatakse laborites rekombinantse DNA tehnoloogia abil. Saadud insuliini struktuur on samasugune kui loomulikul hormoonil, mis on toodetud kõhunäärmes. Seetõttu on see erinev loomsest insuliinist. Humulin N KwikPen’is olev humaaninsuliin on saadaval protamiinsulfaati sisaldava suspensioonina.
 • Teised koostisosad on protamiinsulfaat, metakresool, fenool, glütserool, dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, tsinkoksiid ja ja süstevesi. Naatriumhüdroksiidi või vesinikkloriidhapet võib olla lisatud tootmisprotsessi käigus happesuse reguleerimiseks.

Kuidas Humulin N KwikPen välja näeb ja pakendi sisu

Humulin N KwikPen süstesuspensioon on valge, steriilne suspensioon, mis sisaldab 100 RÜ humaaninsuliini ühes milliliitris (100 RÜ/ml).

Iga Humulin N KwikPen sisaldab 300 RÜ insuliini (3 ml).

Pakendis on 5, 6 või 10 pen-süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Humulin N KwikPen pen-süstlis on sama Humulin N, mida turustatakse eraldi kolbampullides. Pen- süstlisse on lihtsalt kolbampull sisse ehitatud. Kui pen-süstel on tühi, siis te seda enam kasutada ei saa.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Eli Lilly Nederland B.V.,

Papendorpseweg 83,

3528 BJ Utrecht,

Holland

Tootja Lilly France

2 Rue du Colonel Lilly,

67640 Fegersheim, Prantsusmaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Huminsulin „Lilly“ Basal KwikPen (Austria) Humuline-KwikPen NPH (Belgia, Luksemburg, Holland)

Humulin N KwikPen (Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Sloveenia, Rumeenia) Huminsulin Basal (NPH) KwikPen (Saksamaa)

Humulin NPH KwikPen (Taani, Soome, Kreeka, Island, Norra, Rootsi) Humulin N (NPH) KwikPen (Tšehhi Vabariik, Slovakkia)

Humulina NPH KwikPen (Hispaania)

Humulin I KwikPen (Iirimaa, Ühendkuningriik) Umuline NPH KwikPen (Prantsusmaa)

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.

KASUTUSJUHEND

Humulin N KwikPen 100 RÜ/ml

PALUN LUGEGE SEDA KASUTUSJUHENDIT ENNE KASUTAMIST

Lugege kogu kasutusjuhend läbi enne Humulin N KwikPen pen-süstli kasutamist ja iga kord, kui te saate uue Humulin N KwikPen 100 RÜ/ml pen-süstli. Seal võib olla uut teavet. See teave ei asenda vestlust teie raviarstiga teie haigusest või teie ravimisest.

Humulin N KwikPen pen-süstel on ühekordselt kasutatav eeltäidetud süstevahend, mis sisaldab 300 ühikut (3 ml) insuliini süstelahust. Te saate ühte pen-süstlit kasutades süstida endale mitmeid annuseid. Pen-süstel võimaldab valida ühe ühiku kaupa. Te saate ühekorraga süstida 1…60 ühikut.

Kui teie annus on suurem kui 60 ühikut, peate te end süstima rohkem kui üks kord. Iga süstega liigub kolb ainult veidi edasi ja te ei pruugi seda märgata. Kolb jõuab kolbampulli lõppu vaid siis, kui te olete ära kasutanud kõik pen-süstlis sisalduvad 300 ühikut.

Ärge jagage oma pen-süstlit teiste inimestega, isegi kui nõel on vahetatud. Ärge kasutage nõelu mitu korda ning ärge jagage neid teiste inimestega. Te võite neile mõne infektsiooni edasi anda või saada ise nendelt infektsiooni.

Seda pen-süstlit ei soovitata kasutada pimedatel või nägemispuudega inimestel ilma sellise nägija inimese abita, kes on õppinud vahendit õigesti kasutama.

KwikPen`i osad

Kattekorgi kinniti

Kolbampulli hoidja

Etikett

Annuseindikaator

Pen-süstli kattekork

Kummikork

Kolb

Pen-süstli

Annuse-

Süstimisnupp

 

 

 

korpus

aken

 

Pen-süstli nõela osad

(Nõelad ei kuulu komplekti) Paberkate

Nõela välimine

Nõela sisemine

Nõel

kaitsekork

kaitsekork

 

Kuidas tunda teie Humulin KwikPen 100 RÜ/ml pen-süstlit ära:

Humulin N

Pen-süstli värvus: Beež

Süstimisnupp:

Etikett:

Valge, helerohelise rõngaga

Süstimiseks vajalikud vahendid:

Humulin N KwikPen 100 RÜ/ml, mis sisaldab teie insuliini

Humulin N KwikPen’ile sobivad nõelad (soovitatav on kasutada BD [Becton, Dickinson and Company] pen-süstli nõelu)

Alkoholiga niisutatud vatitampoon

Pen-süstli ettevalmistus

Peske käed vee ja seebiga

Kontrollige pen-süstli etiketti veendumaks, et see sisaldab õiget tüüpi insuliini. See on eriti oluline, kui te kasutate rohkem kui ühte tüüpi insuliini.

Ärge kasutage oma pen-süstlit pärast etiketile märgitud kõlblikkusaja lõppu või 28 päeva möödumisel pärast pen-süstli esimest kasutamist.

Enne igat kasutamist kinnitage alati uus nõel, see aitab vältida infektsioone ja nõelte ummistumist.

Samm 1:

Tõmmake pen-süstli kattekork otse ära. - Ärge eemaldage pen-süstli etiketti.

Pühkige kummikorki alkoholiga niisutatud vatitampooniga.

Samm 2: (Ainult häguse insuliini puhul –

Humulin N)

Veeretage pen-süstlit õrnalt 10 korda.

JA

Pöörake pen-süstlit 10 korda.

Segamine on oluline selleks, et tagada õige annuse saamine. Insuliin peab olema ühtlaselt segunenud.

Samm 3:

Kontrollige insuliini välimust.

 • Humulin N peab pärast segamist välja nägema valge ja hägune. Ärge kasutage, kui see näeb välja selge või selles leidub mingeid tükke või osakesi.

Samm 4:

Valige uus nõel.

Eemaldage nõela väliskattelt paberkate.

Samm 5:

Lükake kattega nõel otse pen-süstlile ja keerake nõela, kuni see jääb kinni.

Samm 6:

Tõmmake nõela välimine kaitsekork otse ära. Ärge visake seda minema.

Tõmmake nõela sisemine kaitsekork ära ja visake see minema.

Hoia alles

Viska ära

Pen-süstli eeltäitmine

Eeltäitke iga kord enne süstimist.

Pen-süstli eeltäitmine tähendab, et kolbampullist ja nõelast eemaldatakse õhumullid, mis võivad tavakasutuse käigus koguneda, ja tagab, et pen-süstel on kasutusvalmis.

Kui te ei eeltäida enne iga süstet, võite saada liiga palju või liiga vähe insuliini.

Samm 7:

Eeltäitmiseks keerake süstimisnuppu ja valige 2 ühikut.

Samm 8:

Hoidke oma pen-süstlit suunaga nõel ülespoole. Koputage kolbampulli hoidjat, et õhk koguneks üles.

Samm 9:

Jätkake pen-süstli hoidmist, nõel ülepoole asendis. Vajutage süstimisnupp sisse, kuni see peatub ja annuseaknas on näha “0”. Hoidke süstimisnuppu sees ja lugege aeglaselt viieni.

Te peate nüüd nägema nõela otsas insuliini tilka.

 • Kui insuliini nähtavale ei ilmu, siis korrake eeltäitmist, kuid mitte üle 4 korra.
 • Kui te ikka ei näe insuliini ilmumist, vahetage nõela ja korrake eeltäitmise samme.

Väikesed õhumullid on normaalsed ega mõjuta teie annust.

Annuse valimine

Te võite valida süste üksikannuseks 1 kuni 60 ühikut.

Kui te vajate 60 ühikust suuremat annust, peate selle manustama rohkem kui ühe süstena.

Kui te vajate nõuannet, kuidas annuseid jagada, küsige palun oma diabeediõelt.

Vahetage igal süstekorral nõela ja teostage eeltäitmine.

Samm 10:

Keerake süstimisnupule see ühikute arv, mis teil on vaja süstida. Annuse indikaator peab ühtima teie annusega.

 • Pensüstel võimaldab valida ühe ühiku kaupa.
 • Süstimisnupp teeb seda keerates kliki.
 • ÄRGE valige annust klikke lugedes, kuna nii võite valida vale annuse.
 • Annust saab korrigeerida, kui keerate süstimisnuppu ükskõik kummas suunas kuni annuseindikaator näitab vajalikku arvu.
 • Paarisarvud on peale trükitud.
 • Paaritud arvud on pärast number 1 näidatud paarisarvude vahel täisjoonena.

Kontrollige alati annuseaknas olevaid numbreid veendumaks, et te olete valinud õige annuse.

(Näide: annuseaknas on näidatud 12 ühikut)

(Näide: annuseaknas on näidatud 25 ühikut)

Pen-süstel ei lase teil valida rohkem ühikuid, kui teie pen-süstlisse on jäänud.

Kui teie annus on suurem kui pen-süstlisse jäänud ühikute arv, võite kas

manustada järelejäänud koguse oma praegusest pen-süstlist ja lõpetada oma annus uut pen-süstlit kasutades või

manustada kogu annus uuest pen-süstlist.

On normaalne, et pen-süstlisse jääb väike kogus insuliini, mida te ei saa süstida.

Süstimine

Süstige oma insuliini annus nii, nagu meditsiinitöötaja teid õpetas.

Vahetage (roteerige) oma süstekohti iga süstimise ajal.

Ärge proovige süstimise ajal annust muuta.

Samm 11:

Valige süstekoht.

Humulin’i süstitakse naha alla (subkutaanselt) teie kõhu piirkonda, tuharatesse, õlavarde või reitesse.

Puhastage oma nahk alkoholiga niisutatud vatitampooniga ja laske sellel enne süstimist kuivada.

Samm 12:

Torgake nõel naha sisse.

Vajutage süstimisnupp täiesti lõpuni.

Jätkake süstimisnupu all hoidmist ja lugege aeglaselt viieni enne, kui eemaldate nõela.

5 sek

Ärge püüdke oma insuliini süstida süstimisnuppu keerates. Süstimisnuppu keerates EI saa te oma annust.

Samm 13:

Tõmmake nõel naha seest välja.

 • Insuliini tilk nõela otsas on normaalne. See ei mõjuta teie annust.

Kontrollige annuseaknas olevat numbrit.

 • Kui te näete annuseaknas “0”, olete saanud kogu oma valitud annuse.
 • Kui te ei näe annuseaknas “0”, ärge valige uuesti. Torgake nõel naha alla ning süstige lõpuni.
 • Kui te ikka arvate, et te ei saanud täielikku valitud annust, ärge alustage uuesti ega ärge korrake süstimist. Mõõtke oma veresuhkru taset, nagu meditsiinitöötajad on teid õpetanud.
 • Kui te tavaliselt peate kogu oma annuse saamiseks süstima 2 korda, ärge unustage teist süsti teha.

Iga süstega liigub kolb ainult veidi edasi ja te ei pruugi seda märgata.

Kui te näete pärast nõela nahast välja tõmbamist verd, suruge vatitampooniga kergelt süstekohale. Ärge hõõruge seda piirkonda.

Pärast süstimist

Samm 14:

Asetage hoolikalt välimine kaitsekork nõela peale tagasi.

Samm 15:

Keerake kattega nõel lahti ja visake ära nagu allpool kirjeldatud (vt lõik „Pen-süstlite ja nõelte hävitamine“).

Ärge hoidke pen-süstlit koos sellele kinnitatud nõelaga, sellega te saate vältida lekkimist, nõela ummistumist ja õhu sattumist pen-süstlisse.

Samm 16:

Asetage pen-süstli kattekork tagasi, lükates seda otse peale nii, et pen-süstli kattekorgi kinniti jääb kohakuti annuseindikaatoriga.

Pen-süstlite ja nõelte hävitamine

Pange nõelad kasutatud teravate esemete konteinerisse või kindla kaanega plastikkonteinerisse. Ärge visake nõelu otse prügikasti.

Kasutatud pen-süstli võib visata prügikasti juhul, kui olete sellelt eemaldanud nõela.

Ärge visake teravate esemete täissaanud konteinerit prügikasti.

Küsige oma meditsiinitöötaja käest, millised on võimalused teravate esemete konteinerite õigeks hävitamiseks.

Nõelte käsitsemise juhised ei ole mõeldud asendama kohalikke, tervishoiuteenuse osutaja või haiglasisest juhendit.

Pen-süstli säilitamine

Kasutusel mitteolevad pen-süstlid

Kasutusel mitteolevaid pen-süstleid hoitakse külmkapis (2 °C …8 °C).

Ärge laske Humulin’il külmuda. Ärge kasutage, kui see on olnud külmunud.

Kasutusel mitteolevaid pen-süstleid võib võtta kasutusele kuni etiketil näidatud kõlblikkusaja lõpuni juhul, kui pen-süstlit on hoitud külmkapis.

Kasutusel olevad pen-süstlid

Hoidke kasutatavat pen-süstlit toatemperatuuril (kuni 30 °C) ning kuumuse ja valguse eest kaitstult.

Visake ära pen-süstel, mille kasutusele võtmisest on möödunud 28 päeva, isegi juhul, kui seal on veel insuliini sees.

Üldine teave teie pen-süstli ohutu ja efektiivse kasutamise tagamiseks

Hoidke oma pen-süstel ja nõelad laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage pen-süstlit, kui selle mõni osa on katki või kahjustatud.

Kandke alati tagavara pen-süstlit kaasas juhuks, kui üks peaks ära kaduma või katki minema.

Veateated

Kui te ei saa pen-süstli kattekorki eemaldada, keerake seda õrnalt edasi-tagasi ja siis tõmmake otse pealt ära.

Kui süstimisnuppu on raske vajutada:

 • Abiks võib olla süstimisnupu aeglasem sissevajutamine süstimise ajal.
 • Teie nõel võib olla ummistunud. Asetage uus nõel ja eeltäitke pensüstel.
 • Teie pensüstlis võib olla tolmu, toidujääke või vedelikke. Visake see pensüstel ära ja võtke kasutusele uus.

Kui teil tekib oma Humulin KwikPen’i kohta küsimusi või esineb probleeme, võtke abi saamiseks ühendust oma tervishoiutöötajaga või helistage Lilly kohalikku esindusse.

See infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.