Galsya sr - prolong caps 16mg n10; n14; n28; n30; n56; n60; n84; n90; n100

ATC Kood: N06DA04
Toimeaine: Galantamine
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

GALSYA SR
prolong caps 16mg N10; N14; N28; N30; N56; N60; N84; N90; N100


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Galsya SR, 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Galsya SR, 16 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Galsya SR, 24 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Galantamiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Galsya SR ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Galsya SR-i võtmist

3.Kuidas Galsya SR-i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Galsya SR-i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Galsya SR ja milleks seda kasutatakse

Galsya SR on dementsusevastane ravim, mida kasutatakse ajufunktsiooni muutva haiguse, kerge kuni mõõduka raskusega Alzheimeri tüüpi dementsuse raviks.

Alzheimeri tõve sümptomite hulka kuuluvad süvenev mäluhäire, segasus ja käitumismuutused. Tulemusena muutub igapäevategevustega hakkama saamine järjest raskemaks.

Arvatakse, et need sümptomid tulenevad atsetüülkoliini, ajurakkude vahel sõnumeid vahetava aine, vaegusest. Galsya SR suurendab atsetüülkoliini hulka ajus ja võib nii haiguse sümptomeid vähendada.

Kapslid on „toimeainet prolongeeritult vabastavas” ravimvormis. See tähendab, et ravim vabaneb neist aeglasemalt.

2. Mida on vaja teada enne Galsya SR-i võtmist

Ärge võtke Galsya SR-i:

-kui olete galantamiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on raske maksa- ja/või neeruhaigus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Galsya SR-i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Galsya SR-i tuleb kasutada Alzheimeri tõve, aga mitte teiste mäluhäire või segasuse põhjuste korral.

Ravimid ei pruugi alati kõigile sobida. Teie arstil on enne seda, kui Galsya SR-i võtate, vaja teada, kui teil on või on varem olnud ükskõik milline järgnevatest haigusseisunditest:

-maksa- või neeruprobleemid;

-südamehaigus (nt stenokardia, südameinfarkt, südamepuudulikkus, aeglane või ebaregulaarne pulss);

-elektrolüütide häired (nt vere kaaliumisisalduse vähenemine/suurenemine);

-peptiline (mao-) haavandtõbi;

-äge kõhuvalu;

-närvisüsteemi häire (nagu epilepsia või Parkinsoni tõbi);

-hingamisteede haigus või hingamist segav infektsioon (nagu astma, obstruktiivne kopsuhaigus või pneumoonia);

-kui teil on hiljuti olnud põie- või sooleoperatsioon;

-kui teil on raskusi urineerimisel.

Kui vajate operatsiooni, mis eeldab üldanesteesiat, peate arsti teavitama sellest, et võtate Galsya SR-i.

Teie arst otsustab siis, kas ravi Galsya SR-iga teile sobib või on vaja annust muuta.

Muud ravimid ja Galsya SR

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Galsya SR-i ei tohi kasutada koos teiste sarnaselt toimivate ravimitega, mille hulka kuuluvad:

-donepesiil või rivastigmiin (Alzheimeri tõve raviks);

-ambenoonium, neostigmiin või püridostigmiin (raske lihasnõrkuse korral);

-suu kaudu manustatav pilokarpiin (suukuivuse või kuivsilmsuse korral).

Mõned ravimid võivad mõjutada seda, kuidas Galsya SR toimib, või Galsya SR ise võib vähendada mõne teise samaaegselt võetava ravimi tõhusust. Selliste ravimite hulka kuuluvad:

-paroksetiin või fluoksetiin (antidepressandid);

-kinidiin (kasutatakse südame rütmihäirete korral);

-ketokonasool (seentevastane ravim);

-erütromütsiin (antibiootikum);

-ritonaviir (viirusvastane ravim, HIV proteaasi inhibiitor).

Teie arst võib teile määrata Galsya SR-i väiksemas annuses, kui te võtate samaaegselt ükskõik millist ülalmainitud ravimitest.

Mõned ravimid võivad suurendada Galsya SR-i põhjustatavate kõrvaltoimete riski. Selliste ravimite hulka kuuluvad:

-mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (nt ibuprofeen), mis võib suurendada haavandite tekkimise riski;

-ravimid, mida võetakse südamehaiguste või kõrge vererõhu korral (nt digoksiin, amiodaroon, atropiin, beetablokaatorid või kaltsiumikanali blokaatorid). Kui võtate ravimeid ebaregulaarse südamerütmi tõttu, võib arst kaaluda elektrokardiogrammi (EKG) teostamist.

Kui vajate operatsiooni, mis eeldab üldanesteesiat, peate arsti teavitama sellest, et võtate Galsya SR-i.

Kui teil on mis tahes küsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Galsya SR koos toidu ja joogiga

Võimalusel tuleb Galsya SR-i võtta koos toiduga.

Jooge ravi ajal Galsya SR-iga piisavalt vedelikku, et tagada keha piisav varustatus veega (vt lõik 3).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ravi ajal Galsya SR-iga ei tohi te last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Galsya SR võib põhjustada pearinglust või uimasust, iseäranis ravi esimestel nädalatel. Ärge juhtige

autot ega töötage seadmete või masinatega, kui teil esineb selliseid sümptomeid.

3.Kuidas Galsya SR-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui võtate praegu galantamiini tablette või suukaudset lahust ja arst on teile öelnud, et peate ravi vahetama galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite vastu, lugege tähelepanelikult antud lõigu lõpus toodud juhiseid.

Kuidas Galsya SR-i võtta

Galsya SR-i kapslid tuleb alla neelata tervelt, neid EI TOHI närida ega purustada. Kui kapslite neelamine on teie jaoks keeruline, võite kapslid avada, tühjendada ja nende sisu tervelt alla neelata: ÄRGE kapsli sisu (tabletti) närige ega purustage.

Galsya SR-i tuleb võtta hommikuti koos vee või muude vedelikega, soovitavalt koos toiduga.

Galsya SR-i toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid on müügil 3 tugevusega: 8 mg, 16 mg ja 24 mg.

Ravi Galsya SR-iga alustatakse väikses annuses. Teie arst võib teil paluda Galsya SR-i annust (tugevust) aeglaselt suurendada: nii võtate enda jaoks sobivaimat annust.

1.Ravi alustatakse 8 mg kapslitega üks kord ööpäevas. Annust suurendatakse pärast 4-nädalast ravi.

2.Seejärel võtate 16 mg kapsleid üks kord ööpäevas. Kõige varem pärast 4-nädalast ravi võib arst otsustada annust veel suurendada.

3.Seejärel võtate 24 mg kapsleid üks kord ööpäevas.

Teie arst selgitab teile, millise annusega alustada ja millal annust suurendada. Kui tunnete, et Galsya SR-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst tahab teid korrapäraselt näha, kontrollimaks, et ravim toimib, ja uurimaks, kuidas te ennast tunnete. Teie arst kontrollib ravi ajal Galsya SR-iga ka korrapäraselt teie kehakaalu.

Maksa- või neeruhaigused

Kui teil on kerge maksa- või neeruhaigus, alustatakse ravi 8 mg kapslitega üks kord ööpäevas hommikuti.

Kui teil on mõõduka raskusega maksa- või neeruhaigus, alustatakse ravi 8 mg kapslitega üle päeva hommikuti. Ühenädalase ravi järel hakkate võtma 8 mg kapsleid üks kord ööpäevas hommikuti. Ärge võtke rohkem kui 16 mg üks kord ööpäevas.

Ärge võtke Galsya SR-i, kui teil on raske maksa- ja/või neeruhaigus.

Lapsed

Galsya SR-i ei soovitata alla 18 aasta vanustel lastel ja noorukitel.

Kui te võtate Galsya SR-i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju Galsya SR-i, võtke otsekohe ühendust arsti või haiglaga. Võtke allesjäänud kapslid ja pakend endaga kaasa. Üleannustamise sümptomite hulka võivad kuuluda tugev iiveldus, oksendamine, lihasnõrkus, aeglane südamerütm, krambid ja teadvusekaotus.

Kui te unustate Galsya SR-i võtta

Kui te unustate ühe annuse võtta, jätke ununenud annus vahele ja võtke järgmine annus ettenähtud ajal.

Kui te unustate võtmata rohkem kui ühe annuse, võtke ühendust oma arstiga. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Galsya SR-i võtmise

Enne ravi lõpetamist Galsya SR-iga pidage nõu oma arstiga. On oluline, et jätkaksite oma haiguse raviks selle ravimi võtmist.

Kuidas vahetada ravi galantamiini tablettidelt või suukaudselt lahuselt Galsya SR-i toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite vastu?

Kui te võtate praegu galantamiini tablette või suukaudset lahust, võib arst otsustada teie ravi vahetada galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite vastu.

-Võtke õhtul viimane galantamiini tablettide või suukaudse lahuse annus.

-Järgmisel hommikul võtke esimene galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite annus.

ÄRGE VÕTKE ravimit rohkem kui üks kapsel ööpäevas. Sellel ajal, kui võtate üks kord ööpäevas manustatavaid galantamiini kapsleid, ÄRGE VÕTKE galantamiini tablette või suukaudset lahust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned nimetatud toimetest võivad olla tingitud ka haigusest enesest.

Lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole, kui teil tekib:

-probleeme südamega, sealhulgas südamerütmi muutuseid (aeglane või ebakorrapärane rütm);

-südamepekslemine (palpitatsioonid);

-teadvusekaotuse sarnane seisund;

-allergiline reaktsioon. Sümptomite hulka võivad kuuluda nahalööve, neelamis- või hingamisraskus, huulte näo-, kõri- või keeleturse.

Kõrvaltoimed on järgmised:

Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

-Iiveldus ja/või oksendamine

Need soovimatud toimed ilmnevad peamiselt ravi varases järgus või annuse suurendamisel. Üldiselt kalduvad nad järk-järgult kaduma, kui keha raviga harjub; reeglina ei kesta need kauem kui paar päeva. Selliste kõrvaltoimete esinemisel võib arst soovitada, et tarbiksite rohkem vedelikku, ja vajadusel võib ta teile määrata oksendamisvastase ravimi.

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

-Kehakaalu kaotus, söögiisu kadumine, söögiisu vähenemine, maovalu või ebamugavustunne maos, kõhulahtisus, seedehäired

-Aeglane südamerütm

-Nõrkustunne, pearinglus, värisemine, peavalu, unisus, ebanormaalne väsimus

-Suurenenud higistamine

-Lihasspasmid

-Kukkumine

-Kõrge vererõhk

-Nõrkustunne, üldine halb enesetunne

-Asjade, mida tegelikult olemas ei ole, nägemine, tajumine või kuulmine (hallutsinatsioonid)

-Kurbustunne (depressioon).

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

-Maksaensüümide aktiivsuse tõus veres (laborianalüüsi tulemus, mis näitab, kui hästi teie maks töötab)

-Võimalikud vahelejäävad südamelöögid, südames erutusimpulsse juhtivate mehhanismide häired, ebanormaalsete südamelöökide tajumine (südamepekslemine)

-Naha surin, torkimine või tuimus

-Maitsetundlikkuse muutused

-Liigne unisus

-Nägemise hägustumine

-Helin või kumin kõrvus (tinnitus)

-Oksendamistung

-Lihasnõrkus

-Liigne veekaotus organismist

-Madal vererõhk

-Näo punetus

-Krambid

-Allergiline reaktsioon.

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

-Maksapõletik (hepatiit).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Galsya SR-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja karbil pärast “EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Galsya SR sisaldab

-Toimeaine on galantamiin.

8 MG: üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 8 mg galantamiini (vesinikbromiidina).

16 MG: üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 16 mg galantamiini (vesinikbromiidina).

24 MG: üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 24 mg galantamiini (vesinikbromiidina).

-Teised koostisosad:

Toimeainet prolongeeritult vabastavas tabletis on naatriumlaurüülsulfaat,

ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp B), hüpromelloos, karbomeerid, hüdroksüpropüültselluloos, magneesiumstearaat ja talk.

-8 mg kapsli kestas on želatiin, titaandioksiid (E171) ja must tint (šellak, propüleenglükool, kontsentreeritud ammoniaagilahus, must raudoksiid (E172), kaaliumhüdroksiid).

-16 mg ja 24 mg kapslite kestas on želatiin, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172) ja must tint (šellak, butanool, propüleenglükool, kontsentreeritud ammoniaagilahus, must raudoksiid (E172), kaaliumhüdroksiid.

Kuidas Galsya SR välja näeb ja pakendi sisu

8 MG: valged kapslid, suurus 2 (kapsli pikkus: 17,6…18,4 mm), mille kaanele on trükitud G8. Kapsli sisuks on üks valge ovaalne toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

16 MG: roosad kapslid, suurus 1 (kapsli pikkus: 19,0…19,8 mm), mille kaanele on trükitud G16. Kapsli sisuks on kaks valget ovaalset toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

24 MG: oranžikasroosad kapslid, suurus 0 el (kapsli pikkus: 23,8…24,6 mm), mille kaanele on trükitud G24. Kapsli sisuks on kolm valget ovaalset toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Kapslid on saadaval blisterpakenditesse pakendatult 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 ja 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit sisaldavates karpides.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

või

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

D-27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Galsya SR, 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Galsya SR, 16 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Galsya SR, 24 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

8 mg: üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 8 mg galantamiini (vesinikbromiidina).

16 mg: üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 16 mg galantamiini (vesinikbromiidina).

24 mg: üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 24 mg galantamiini (vesinikbromiidina).

INN. Galantaminum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel.

8 mg: valged kapslid, suurus 2 (kapsli pikkus: 17,6…18,4 mm), mille kaanele on trükitud G8. Kapsli sisuks on üks valge ovaalne toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

16 mg: roosad kapslid, suurus 1 (kapsli pikkus: 19,0…19,8 mm), mille kaanele on trükitud G16. Kapsli sisuks on kaks valget ovaalset toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

24 mg: oranžikasroosad kapslid, suurus 0 el (kapsli pikkus: 23,8…24,6 mm), mille kaanele on trükitud G24. Kapsli sisuks on kolm valget ovaalset toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustus

Alzheimeri tõvest tingitud kerge kuni mõõduka dementsuse sümptomaatiline ravi.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud/eakad

Manustamine

Galsya SR-i toimeainet prolongeeritult vabastavaid kapsleid tuleb manustada üks kord ööpäevas hommikuti, soovitavalt koos toiduga. Kapslid tuleb alla neelata tervelt, koos vedelikuga. Kapsleid ei tohi närida ega purustada.

Patsientidele, kellel esineb probleeme neelamisega: kapslid võib avada, tühjendada ja tablett (tabletid) koos vedelikuga tervelt alla neelata. Kapsli sisu (tabletti) ei tohi närida ega purustada.

Ravi ajal tuleb tagada piisav vedeliku tarbimine (vt lõik 4.8).

Enne ravi alustamist

Võimaliku Alzheimeri tüüpi dementsuse diagnoos tuleb kehtiva ravijuhise järgi adekvaatselt kinnitada (vt lõik 4.4).

Algannus

Soovituslik algannus on 8 mg ööpäevas 4 nädala jooksul.

Säilitusannus

-Galantamiini taluvust ja annustamist tuleb korrapäraselt uuesti hinnata, soovitavalt kolme kuu jooksul ravi alustamisest. Seejärel tuleb galantamiini kliinilist kasu ja ravi taluvust korrapäraselt uuesti hinnata vastavalt kehtivale ravijuhisele. Säilitusravi võib jätkata nii kaua kui ravist saadav kasu seda soosib ja patsient galantamiinravi talub. Galantamiinravi katkestamist tuleb kaaluda siis, kui ravitoimet enam ei esine või kui patsient ei talu ravi.

-Algne säilitusannus on 16 mg ööpäevas. Patsiendid peavad saama säilitusannust 16 mg ööpäevas vähemalt 4 nädala vältel.

-Säilitusannuse suurendamist 24 mg-ni ööpäevas tuleb kaaluda individuaalselt, pärast asjakohast hindamist, sealhulgas kliinilise kasu ja taluvuse hindamist.

-Patsientidel, kellel ei esine ravivastuse paranemist või kes ei talu 24 mg ööpäevas, tuleb kaaluda annuse vähendamist 16 mg-ni ööpäevas.

-Ravi järsul katkestamisel (nt operatsiooniks valmistumisel) puudub tagasilöögiefekt.

Ravi vahetamine Galsya SR-i toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite vastu galantamiini tablette või suukaudset lahust saavatel patsientidel

Soovitav on, et patsientidele manustatakse galantamiini sama ööpäevane koguannus. Patsiendid, kellel ravi vahetatakse üks kord ööpäevas annustamisrežiimi vastu, peaksid viimase galantamiini tablettide või suukaudse lahuse annuse võtma õhtul ja alustama ravi Galsya SR-i toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslitega järgneval hommikul.

Lapsed

Galantamiini kasutamine lastel ei ole asjakohane.

Maksa- ja neerukahjustus

Mõõduka kuni raske maksa- või neerukahjustusega patsientidel võib galantamiini plasmatase suureneda. Maksafunktsiooni mõõduka kahjustusega patsientidel soovitatakse farmakokineetilisele mudelile tuginedes annustamist alustada 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastava kapsliga üks kord üle päeva, soovitavalt hommikuti, ühe nädala jooksul. Seejärel tuleb jätkata 8 mg-ga üks kord ööpäevas nelja nädala jooksul. Nendel patsientidel ei tohi ööpäevane annus ületada 16 mg. Raske maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh’ skoor üle 9) on galantamiin vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Kerge maksakahjustuse korral ei ole annuse kohandamine vajalik.

Patsientidel, kelle kreatiniinikliirens on suurem kui 9 ml/min, ei ole annuse kohandamine vajalik. Raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniinikliirens väiksem kui 9 ml/min), on galantamiini kasutamine vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Kaasuv ravi

Patsientidel, kes saavad ravi tugevate CYP2D6 või CYP3A4 inhibiitoritega, võib kaaluda annuse vähendamist (vt lõik 4.5).

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine(te) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Kuna andmed galantamiini kasutamise kohta raske maksa- (Child-Pugh skoor rohkem kui 9) ja raske

neerukahjustusega (kreatiniini kliirens alla 9 ml/min) patsientidel puuduvad, on galantamiin nendes populatsioonides vastunäidustatud. Galantamiin on vastunäidustatud patsientidel, kellel on nii märkimisväärne neeru- kui maksafunktsiooni häire.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Galsya SR on näidustatud kerge kuni mõõduka raskusega Alzheimeri tüüpi dementsusega patsientidele. Galantamiini kasu ei ole näidatud teiste dementsuse tüüpide ega teiste mäluhäiretega patsientidel. Kahes kaheaastase kestusega kliinilises uuringus isikutel, kellel oli niinimetatud kerge kognitiivsete funktsioonide häire (kergem mäluhäire tüüp, mis ei vasta Alzheimeri dementsuse kriteeriumitele), ei suudetud galantamiinraviga näidata kasu ei kognitiivse funktsiooni languse aeglustamisel ega kliinilise konversiooni vähendamisel dementsuseks. Galantamiini rühmas oli suremusmäär oluliselt suurem kui platseebo rühmas: vastavalt 14/1026 (1,4%) patsienti galantamiiniga ja 3/1022 (0,3%) platsebooga. Surmapõhjused olid mitmesugused. Ligikaudu pool galantamiini rühma surmadest olid tingitud mitmesugustest vaskulaarsetest põhjustest (müokardiinfarkt, insult ja äkksurm). Leitu tähtsus Alzheimeri dementsusega patsientide ravis on teadmata. Alzheimeri dementsuse korral on läbi viidud ainult 6-kuulise kestusega platseebokontrolliga uuringuid. Nendes uuringutes ei ole galantamiini rühmades suremuse suurenemist täheldatud.

Alzheimeri dementsuse diagnoos tuleb püstitada kogenud arsti poolt vastavalt kehtivale ravijuhisele. Galantamiinravi peab toimuma arsti järelevalve all. Ravi tohib alustada ainult siis, kui olemas on hooldaja, kes korrapäraselt jälgib, kuidas patsient ravimit võtab.

Alzheimeri tõvega patsiendid kaotavad kehakaalu. Nendel patsientidel on ravi koliinesteraasi inhibiitoritega, sealhulgas galantamiiniga, seostatud kehakaalu langusega. Ravi ajal tuleb patsiendi kehakaalu jälgida.

Nagu teistegi kolinomimeetikumidega, tuleb galantamiini manustada ettevaatusega alltoodud haigusseisundite korral.

Südame häired

Farmakoloogilisest toimest johtuvalt võib kolinomimeetikumidel olla vagotooniline toime südamerütmile (nt bradükardia). Selle toime võimalus võib iseäranis oluline olla patsientidel, kellel on siinussõlme nõrkuse sündroom või teised supraventrikulaarsed südame erutusjuhtehäired, patsientidel, kes kasutavad ravimeid, mis kaasuvalt oluliselt aeglustavad südamerütmi, näiteks digoksiin ja beetablokaatorid, ning patsientidel, kellel on korrigeerimata elektrolüütide häired (nt hüperkaleemia, hüpokaleemia).

Seetõttu tuleb olla ettevaatlik, kui galantamiini manustatakse patsientidele, kellel on kardiovaskulaarsed haigused, nt vahetul müokardiinfarktijärgsel perioodil, esmaselt avastatud kodade virvendusarütmia, teise või kõrgema astme atrioventrikulaarblokaadi, ebastabiilse stenokardia või südame paispuudulikkuse korral, iseäranis NYHA III...IV astme puhul.

Galantamiinravi saanud Alzheimeri dementsusega patsientidel läbi viidud platseebokontrolliga uuringute koondandmete analüüsil täheldati teatud kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete esinemissageduse mõningast suurenemist (vt lõik 4.8).

Seedetrakti häired

Patsiendid, kellel on suurenenud risk peptiliste haavandite tekkimiseks, näiteks need, kellel on anamneesis haavandtõbi või kellel on eelsoodumus antud seisundi tekkimiseks, sealhulgas need, kes saavad kaasuvalt mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (MSPVA-d), tuleb sümptomite suhtes jälgida. Galantamiini ei soovitata kasutada patsientidel, kellel on soolesulgus või kes taastuvad seedetrakti operatsioonist.

Närvisüsteemi häired

Ehkki arvatakse, et kolinomimeetikumidel on teatav potentsiaal krampe põhjustada, võib krambiaktiivsus olla ka Alzheimeri tõve väljendus. Harvadel juhtudel võib kolinergilise toonuse suurenemine parkinsonismi sümptomeid süvendada.

Galantamiinravi saanud Alzheimeri dementsusega patsientidel läbi viidud platseebokontrolliga uuringute koondandmete analüüsil täheldati aeg-ajalt tserebrovaskulaarseid tüsistusi (vt lõik 4.8). Sellega tuleb arvestada, kui galantamiini manustatakse ajuveresoonkonna haigustega patsientidele.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Kolinomimeetikumide määramisel patsientidele, kellel on anamneesis raske astma või obstruktiivne kopsuhaigus või äge kopsuinfektsioon (nt pneumoonia), tuleb olla ettevaatlik.

Neerude ja kuseteede häired

Galantamiini ei soovitata kasutada patsientidel, kellel on kuseteede obstruktsioon või kes taastuvad kusepõie operatsioonist.

Kirurgilised ja meditsiinilised protseduurid

Kolinomimeetikumina võimendab galantamiin tõenäoliselt suktsinüülkoliini tüüpi lihasrelaksatsiooni anesteesia ajal, iseäranis pseudokoliinesteraasi defitsiidi korral.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Farmakodünaamilised koostoimed

Toimemehhanismi tõttu ei tohi galantamiini manustada samaaegselt teiste kolinomimeetikumidega (nt ambenoonium, donepesiil, neostigmiin, püridostigmiin, rivastigmiin või süsteemselt manustatav pilokarpiin). Galantamiinil on potentsiaal avaldada antikolinergilistele ravimitele antagonistlikku toimet. Kui antikolinergiline ravim, näiteks atropiin, järsult lõpetada, on potentsiaalne risk, et galantamiini toime võimendub. Nagu kolinomimeetikumidelt eeldada võib, on võimalik farmakodünaamiline koostoime ravimitega, mis oluliselt aeglustavad südamerütmi, näiteks digoksiin, beetablokaatorid, teatud kaltsiumikanali blokaatorid ja amiodaroon. Ettevaatus on vajalik ravimitega, mis võivad põhjustada torsade de pointes’i. Sellistel juhtudel tuleb kaaluda EKG teostamist.

On tõenäoline, et galantamiin kolinomimeetikumina võimendab suktsinüülkoliini tüüpi lihasrelaksatsiooni anesteesia ajal, iseäranis pseudokoliinesteraasi defitsiidi korral.

Farmakokineetilised koostoimed

Galantamiini eliminatsioonis osaleb mitu metaboolset rada ja ekskretsioon neerude kaudu. Kliiniliselt oluliste koostoimete võimalus on väike. Samas võib oluliste koostoimete esinemine üksikjuhtudel omada kliinilist tähtsust.

Toiduga samaaegne manustamine aeglustab galantamiini imendumismäära, kuid ei mõjuta imendumise ulatust. Galsya SR´i soovitatakse manustada koos toiduga, vähendamaks koliinergilisi kõrvaltoimeid.

Teised ravimid, mis mõjutavad galantamiini metabolismi

Formaalsed ravimite koostoimete uuringud on näidanud, et galantamiini biosaadavus suureneb paroksetiiniga (tugev CYP2D6 inhibiitor) samaaegsel manustamisel ligikaudu 40% võrra ning samaaegse ketokonasool- ja erütromütsiinravi (mõlemad CYP3A4 inhibiitorid) korral vastavalt 30% ja 12% võrra. Seetõttu võivad patsiendid ravi alustamisel tugevate CYP2D6 (nt kinidiin, paroksetiin või fluoksetiin) või CYP3A4 (nt ketokonasool või ritonaviir) inhibiitoritega kogeda kolinergiliste kõrvaltoimete, eelkõige iivelduse ja oksendamise, suuremat esinemissagedust. Sellises olukorras võib talutavuse alusel kaaluda galantamiini säilitusannuse vähendamist (vt lõik 4.2).

N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptori antagonist memantiin ei omanud annuses 10 mg üks kord ööpäevas 2 päeva jooksul ning seejärel 10 mg kaks korda ööpäevas 12 päeva jooksul toimet üks kord ööpäevas võetud galantamiini 16 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite tasakaaluoleku farmakokineetikale.

Galantamiini toime teiste ravimite metabolismile

Galantamiin ei omanud raviannuses 24 mg ööpäevas toimet digoksiini kineetikale, ehkki esineda võib

farmakodünaamilisi koostoimeid (vt ka farmakodünaamilised koostoimed).

Galantamiin ei omanud raviannuses 24 mg ööpäevas toimet varfariini kineetikale ja protrombiiniajale.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Kliinilisi andmeid ei ole galantamiini kasutamise kohta raseduse ajal. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ravimi määramisel rasedatele naistele tuleb rakendada ettevaatust.

Imetamine

Ei ole teada, kas galantamiin eritub rinnapiima. Puuduvad uuringud imetavatel naistel. Seetõttu ei tohi galantamiinravi saavad naised rinnaga toita.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Galantamiin mõjutab kergelt kuni mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Sümptomite hulka kuuluvad pearinglus ja somnolentsus, iseäranis esimestel nädalatel pärast ravi alustamist.

4.8Kõrvaltoimed

Allolevas tabelis toodud andmed on saadud galantamiiniga läbiviidud seitsmest platseebokontrolliga, topeltpimedast kliinilisest uuringust (N = 4457), viiest avatud kliinilisest uuringust (N = 1454) ja turuletulekujärgsetest teavitustest. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed olid iiveldus ja oksendamine, mis esinesid peamiselt tiitrimisperioodil, kestsid enamikul juhtudest vähem kui ühe nädala; enamikul patsientidest esines üks episood. Nendel juhtudel võib abi olla retsepti alusel väljastatavatest oksendamisvastastest ravimitest ja piisava vedelikutarbimise tagamisest.

Ühes randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrolliga kliinilises uuringus oli ohutusprofiil ravi korral üks kord ööpäevas manustatavate galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslitega kõrvaltoimete esinemissageduse ja nende olemuse osas tablettide korral täheldatu sarnane.

Hinnanguline esinemissagedus:

-väga sage (≥ 1/10);

-sage (≥ 1/100 kuni < 1/10);

-aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100);

-harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000);

-väga harv (< 1/10 000);

-teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

 

Kõrvaltoime sagedus

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Immuunsüsteemi häired

 

 

Ülitundlikkus

 

Ainevahetus- ja

 

Söögiisu

Dehüdratsioon

 

toitumishäired

 

vähenemine,

 

 

 

 

anoreksia

 

 

Psühhiaatrilised häired

 

Hallutsinatsioonid,

Nägemis-

 

 

 

depressioon

hallutsinatsioonid,

 

 

 

 

kuulmis-

 

 

 

 

hallutsinatsioonid

 

Närvisüsteemi häired

 

Sünkoop,

Paresteesia,

 

 

 

pearinglus,

düsgeusia,

 

 

 

treemor,

hüpersomnia,

 

 

 

peavalu,

krambid*

 

 

 

somnolentsus,

 

 

 

 

letargia

 

 

Silma kahjustused

 

 

Nägemise

 

 

 

 

hägustumine

 

Kõrva ja labürindi

 

 

Tinnitus

 

kahjustused

 

 

 

 

Südame häired

 

Bradükardia

Supraventrikulaarsed

 

 

 

 

ekstrasüstolid,

 

 

 

 

esimese astme

 

 

 

 

atrioventrikulaarne

 

 

 

 

blokaad,

 

 

 

 

siinusbradükardia,

 

 

 

 

südamepekslemine

 

Vaskulaarsed häired

 

Hüpertensioon

Hüpotensioon,

 

 

 

 

nahaõhetus

 

Seedetrakti häired

Oksendamine,

Kõhuvalu,

Öökimine

 

 

iiveldus

ülakõhuvalu,

 

 

 

 

kõhulahtisus,

 

 

 

 

seedehäired,

 

 

 

 

ebamugavustunne

 

 

 

 

maos,

 

 

 

 

ebamugavustunne

 

 

 

 

kõhus

 

 

Maksa ja sapiteede

 

 

 

Hepatiit

häired

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

Hüperhidroos

 

 

kahjustused

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

 

Lihasspasmid

Lihasnõrkus

 

kahjustused

 

 

 

 

Üldised häired ja

 

Väsimus, asteenia,

 

 

manustamiskoha

 

üldine halb

 

 

reaktsioonid

 

enesetunne

 

 

Uuringud

 

Kehakaalu langus

Maksaensüümide

 

 

 

 

aktiivsuse

 

 

 

 

suurenemine

 

Vigastus, mürgistus ja

 

Kukkumine

 

 

protseduuri tüsistused

 

 

 

 

* On teatatud atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoritega samasse rühma kuuluvate dementsuseravimite kõrvaltoimetest, sh krambid (vt lõik 4.4 Närvisüsteemi häired).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Sümptomid

Eeldatavasti on galantamiini olulise üleannustamise tunnused ja sümptomid teiste kolinomimeetikumide üleannustamise sarnased. Need toimed hõlmavad üldiselt kesknärvisüsteemi, parasümpaatilist närvisüsteemi ja neuromuskulaarset ülekannet. Lisaks lihasnõrkusele või fastsikulatsioonidele võivad kujuneda mõned või kõik koliinergilise kriisi tunnused: raske iiveldus, oksendamine, krambid seedetraktis, süljeeritus, pisaraeritus, urineerimine, roojamine, higistamine, bradükardia, hüpotensioon, kollaps ja krambid. Süvenev lihasnõrkus koos trahhea hüpersekretsiooni ja bronhospasmiga võib viia eluohtliku hingamisteede sulguseni.

Turuletulekujärgselt on galantamiini juhusliku üleannustamise korral kirjeldatud torsade de pointes’i, QT-intervalli pikenemist, bradükardiat, ventrikulaarset tahhükardiat ja lühiajalist teadvusekadu. Ühel juhul, mille kohta annus on teada, võeti ühel päeval kaheksa galantamiini 4 mg tabletti (kokku 32 mg).

Kaks täiendavat juhtu, kus kogemata võeti 32 mg (iiveldus, oksendamine ja suukuivus; iiveldus, oksendamine ja rinnakualune valu rindkeres), ja üks, kus võeti 40 mg (oksendamine), tingisid lühiajalise hospitaliseerimise, kusjuures paranemine oli täielik. Üks patsient, kellele määrati 24 mg ööpäevas ja kellel olid anamneesis hallutsinatsioonid viimase kahe aasta jooksul, võttis kogemata 24 mg kaks korda ööpäevas 34 päeva jooksul, mille tõttu tal tekkisid hospitaliseerimist nõudnud hallutsinatsioonid. Üks teine patsient, kellele määrati 16 mg suukaudset lahust ööpäevas, võttis kogemata 160 mg (40 ml), mille tõttu tal üks tund hiljem tekkis higistamine, oksendamine, bradükardia ja sünkoobilähedane seisund ning mis tingis hospitaliseerimise; tema sümptomid lahenesid 24 tunni jooksul.

Ravi

Nagu mis tahes üleannustamise korral, tuleb rakendada üldiseid toetavaid ravivõtteid. Rasketel juhtudel võib kolinomimeetikumide üldise antidoodina kasutada antikolinergilisi ravimeid, nagu atropiin. Soovitatakse algannust 0,5 kuni 1,0 mg veenisiseselt, mille järel järgnevaid annuseid kliinilisest ravivastusest lähtuvalt.

Üleannustamise käsitlemise strateegia on pidevalt arenemas, mistõttu soovitatakse värskeimate soovituste saamiseks üleannustamise käsitluse kohta võtta ühendust mürgistuskontrolli keskusega.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: psühhoanaleptikumid, dementsusevastased ained; ATC-kood: N06DA04.

Tertsiaarne alkaloid galantamiin on atsetüülkoliini esteraasi selektiivne konkureeriv pöörduv inhibiitor. Lisaks võimendab galantamiin atsetüülkoliini sisemist toimet nikotiiniretseptoritele, tõenäoliselt seostudes retseptori mõne allosteerilise tsentriga. Tagajärjena on Alzheimeri tüüpi dementsusega patsientidel võimalik saavutada kolinergilise süsteemi suurenenud aktiivsus, mida seostatakse kognitiivse funktsiooni paranemisega.

Kliinilised uuringud

Algselt arendati galantamiin toimeainet vahetult vabastavate tablettidena kaks korda ööpäevas manustamiseks. Nendes 5 kuni 6 kuud kestnud platseebokontrolliga uuringutes olid galantamiini efektiivsed annused 16, 24 ja 32 mg ööpäevas. Nimetatud annustest leiti, et 16 ja 24 mg ööpäevas omavad parimat kasu/riski suhet ja on seega soovituslikud säilitusannused. Galantamiini efektiivsust on näidatud, kasutades tulemusnäitajaid, mis hindavad haiguse kolme peamist sümptomikompleksi, ja ühte üldist skaalat: ADAS-cog/11 (sooritusvõimel põhinev kognitiivse funktsiooni mõõtmine), DAD ja ADCS-ADL (igapäevase tavaelu ja instrumentaalse toimetuleku mõõtmine), neuropsühhiaatriline küsimustik (skaala käitumuslike häirete hindamiseks) ja CIBIC-plus (sõltumatu arsti üldine hinnang, mis tugineb kliinilisele intervjuule patsiendi ja tema hooldajaga).

GALSYA SR_26268_SPC_262688x1

Ravile reageerinute liitanalüüs, tuginedes vähemalt 4-punktisele paranemisele ADAS-cog/11 osas, võrreldes alghetkega, ja muutumatule + paranenud (1-4) CIBIC-plusile ning muutumatule + paranenud DAD/ADL skoorile. Vt alljärgnev tabel.

 

ADAS-cog/11 paranemine vähemalt 4 punkti võrra alghetkest ja muutumatu + paranenud

 

 

 

 

 

 

CIBIC-plus

 

 

 

 

 

 

DAD muutus ≥ 0 GAL-USA-1 ja

ADCS/ADL muutus ≥ 0 GAL-USA-10 (5.

Ravi

 

 

GAL-INT-1 (6. kuu)

 

 

 

kuu)

 

 

 

 

 

Ravi-

Võrdlus platseeboga

 

Ravi-

Võrdlus platseeboga

 

 

 

vastusega

Erinevus

 

 

 

vastusega

Erinevus

 

 

n

 

n(%)

(95% CI)

 

p-väärtus+

n

n(%)

(95% CI)

p-väärtus+

Klassikaline analüüs ravikavatsuse alusel (ITT)*

 

 

 

 

 

Platseebo

 

21 (5,0)

-

 

-

18 (6,6)

 

-

-

Gal 16 mg/p

-

 

-

-

 

-

39 (14,7)

8,1

(3,13)

0,003

Gal 24 mg/p

 

60 (14,2)

9,2 (5,13)

 

<0,001

40 (15,3)

8,7

(3,14)

0,002

Traditsiooniline analüüs viimase edasikantud väärtuse alusel (LOCF)#

 

 

 

Platseebo

 

23 (5,6)

-

 

-

17 (6,5)

 

-

-

Gal 16 mg/p

-

 

-

-

 

-

36 (14,2)

7,7

(2,13)

0,005

Gal 24 mg/p

 

58 (14,5)

8,9 (5,13)

 

<0,001

40 (15,8)

9,3

(4,15)

0,001

* ITT: Intent To Treat

+ CMH test erinevuse kohta platseebost

# LOCF: Last Observation Carried Forward

Galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite tõhusust uuriti ühes randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus nimega GAL-INT-10, kus kasutati 4-nädalase annuse suurendamisega paindlikku annustamisrežiimi annusega 16 või 24 mg ööpäevas ravi 6-kuulise kestuse juures. Galantamiini toimeainet vahetult vabastavad tabletid (Gal-IR) lisati positiivse kontrollõlana. Efektiivsust hinnati, kasutades ADAS-cog/11 ja CIBIC-plus skoore kaasesmaste efektiivsus- kriteeriumitena ning ADCS-ADL ja NPI skoore teiseste tulemusnäitajatena. Galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid (Gal-PR) näitasid platseeboga võrreldes statistiliselt olulist paranemist ADAS-cog/11 skoori osas, kuid ei erinenud CIBIC-plus skoori osas statistiliselt platseebost. ADCS-ADL skoori tulemused olid 26. nädalal statistiliselt oluliselt paremad, võrreldes platseeboga.

Ravile reageerinute liitanalüüs 26. nädalal, tuginedes vähemalt 4-punktilisele paranemisele algväärtusega võrreldes ADAS-cog/11 osas, muutumatule + paranenud (0) ADL koguskoorile ja CIBIC-plus skoori halvenemise puudumisele (1-4). Vt alljärgnev tabel.

GAL-INT-10

Platseebo

GAL-IR#

GAL-PR*

p-väärtus

(n = 245)

(n = 225)

(n = 238)

(GAL-PR* vs platseebo)

 

Ravivastuse

20 (8,2)

43 (19,1)

38 (16,0)

0,008

liitväärtus: n (%)

 

 

 

 

# toimeainet vahetult vabastavad tabletid

 

 

* toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid

 

 

Tulemused ühest 26-nädalasest topeltpimedast platseebokontrolliga uuringust, millesse kaasati vaskulaarse dementsusega patsiendid ja patsiendid, kellel on Alzheimeri tõbi ja kaasuv ajuveresoonkonna haigus (“segatüüpi dementsus”), näitavad, et Alzheimeri tõve ja kaasuva ajuveresoonkonna haigusega patsientidel säilib galantamiini sümptomaatiline toime (vt lõik 4.4, „Närvisüsteemi häired“). Post hoc alarühmaanalüüsil ei täheldatud ainult vaskulaarse dementsusega patsientide alarühmas statistiliselt olulist toimet.

Ühes teises 26-nädalases platseebokontrolliga uuringus tõenäolise vaskulaarse dementsusega patsientidel ei näidatud galantamiinravil kliinilist kasu.

5.2Farmakokineetilised omadused

Galantamiin on ühe ionisatsioonikonstandiga (pKa 8,2) aluseline ühend. Ta on kergelt lipofiilne ning tema jaotuskonstant (Log P) n-oktanoolis/puhverlahuses (pH 12) on 1,09. Lahustuvus vees (pH 6) on 31 mg/ml. Galantamiinil on kolm kiraalset tsentrit. Looduslikult esineb S-R-S-vorm. Galantamiin metaboliseerub osaliselt mitmesuguste tsütokroomide, peamiselt CYP2D6 ja CYP3A4 vahendusel. Mõnel metaboliidil, mis galantamiini lagundamisel tekib, on in vitro näidatud aktiivsust, kuid neil puudub tähtsus in vivo.

Galantamiini üldised omadused

Imendumine

Galantamiini absoluutne biosaadavus on suur, 88,5 ±5,4%. Galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid on kaks korda ööpäevas manustatavate toimeainet vahetult vabastavate tablettidega AUCH ja CMIN osas bioekvivalentsed. CMAX väärtus saavutatakse 4,4 tunni järel ja on ligikaudu 24% madalam kui tablettide puhul. Toidul ei ole olulist mõju toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite AUC-le. Kui kapsel manustati pärast sööki, suurenes CMAX ligikaudu 12% ja tMAX ligikaudu

30 minuti võrra. Samas ei ole need muutused tõenäoliselt kliiniliselt olulised.

Jaotumine

Keskmine jaotusruumala on 175 l. Plasmavalkudega seondumine on madal – 18%.

Biotransformatsioon

Kuni 75% annustatud galantamiinist elimineerub metabolismi vahendusel. In vitro uuringud näitavad, et O-desmetüülgalantamiini moodustumisel osaleb CYP2D6 ja N-oksiidgalantamiini moodustumisel CYP3A4. Aeglaste ja kiirete CYP2D6 metaboliseerijate vahel koguradioaktiivsuse eritumise tase uriini ja roojaga ei erinenud. Aeglaste ja kiirete metaboliseerijate plasmas moodustasid enamiku proovi radioaktiivsusest muutumatu galantamiin ja tema glükuroniid. Aeglaste ja kiirete metaboliseerijate plasmast ei leitud ühekordse annustamise järgselt ühtegi galantamiini aktiivset metaboliiti (norgalantamiin, O-desmetüülgalantamiin ja O-desmetüülnorgalantamiin). Korduva annustamise järgselt oli norgalantamiin patsientide plasmas tuvastatav, kuid ta ei moodustanud rohkem kui 10% galantamiini tasemest. In vitro uuringud näitasid, et galantamiini inhibitsioonivõime inimese tsütokroom P450 peamiste vormide suhtes on väga väike.

Eritumine

Galantamiini plasmakontsentratsioon väheneb bieksponentsiaalselt, kusjuures tema lõplik poolväärtusaeg tervetel uuritavatel on ligikaudu 8...10 tundi. Tüüpiline suukaudne kliirens sihtrühmas on ligikaudu 200 ml/min, kusjuures uuritavatevaheline variaabelsus on toimeainet vahetult vabastavate tablettide manustamisel populatsioonianalüüsil 30%. Seitse päeva pärast ühekordse suukaudse 4 mg H-galantamiini annuse manustamist leiti 90...97% radioaktiivsusest uriinist ja 2,2...6,3% roojast. Pärast i/v infusiooni ja suukaudset manustamist eritus 18...22% annusest muutumatu galantamiinina uriiniga 24 tunni jooksul, kusjuures neerukliirens oli 68,4 ±22,0 ml/min, mis vastab 20...25%-le plasma kogukliirensist.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Galantamiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite uuritud farmakokineetika annusevahemikus 8 mg kuni 24 mg üks kord ööpäevas on annusest sõltuv nii eakatel kui noorte vanuserühmades.

Patsientide erigrupid

Kliiniliste uuringute andmed patsientide kohta näitavad, et galantamiini kontsentratsioon plasmas Alzheimeri tõvega patsientidel on 30% kuni 40% kõrgem kui noortel tervetel uuritavatel, peamiselt tingituna kõrgemast vanusest ja neerufunktsiooni halvenemisest. Populatsiooni farmakokineetilisele analüüsile tuginedes on naistel kliirens 20% madalam kui meestel. Galantamiini kliirens aeglastel CYP2D6 metaboliseerijatel on ligikaudu 25% madalam kui kiiretel metaboliseerjatel, ehkki populatsioonis bimodaalsust täheldatud ei ole. Seega ei peeta patsiendi metaboolset staatust üldpopulatsioonis kliiniliselt oluliseks.

Galantamiini farmakokineetika kerge maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh skoor 5 kuni 6) oli võrreldav tervete isikute omaga. Mõõduka maksakahjustusega patsientidel (Child-Pugh skoor 7 kuni 9) suurenes galantamiini AUC ja poolväärtusaeg ligikaudu 30% võrra (vt lõik 4.2).

Galantamiini eliminatsioon väheneb väheneva kreatiniinikliirensiga, nagu täheldati neerukahjustega patsientidel läbi viidud uuringus. Alzheimeriga patsientidega võrreldes ei suurene plasma tipp- ja baaskontsentratsioonid patsientidel, kelle kreatiniinikliirens on ≥ 9 ml/min. Seega ei ole oodata kõrvaltoimete sagenemist ning puudub vajadus annuse kohandamiseks (vt kõik 4.2).

Farmakokineetika/farmakodünaamika seos

Suurtes III faasi uuringutes, kus kasutati 12 ja 16 mg kaks korda ööpäevas annustamisrežiimi, ei täheldatud ilmset seost keskmise plasmakontsentratsiooni ja tõhususnäitajate vahel (st ADAS-cog/11 ja CIBIC-plusi muutus 6. ravikuul).

Plasmakontsentratsioonid patsientidel, kellel esines sünkoop, olid samas suurusjärgus kui teistel patsientidel sama annuse juures.

On näidatud, et iivelduse esinemine korreleerub kõrgema plasma tippkontsentratsiooniga (vt lõik 4.5).

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringud näitasid mõningast arengu aeglustumist rottidel ja küülikutel annuste juures, mis on rasedate naiste toksilisuse läviväärtustest madalamad.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett:

Naatriumlaurüülsulfaat

Ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp B)

Hüpromelloos

Karbomeerid

Hürdoksüpropüültselluloos

Magneesiumstearaat

Talk

8 mg kapsli kest:

Želatiin Titaandioksiid (E171) Must tint:

Šellak

Propüleenglükool Kontsentreeritud ammoniaagilahus Must raudoksiid (E172) Kaaliumhüdroksiid

16 mg ja 24 mg kapsli kest:

Želatiin Titaandioksiid (E171)

Punane raudoksiid (E172) Kollane raudoksiid (E172) Must tint:

Šellak

Propüleenglükool Kontsentreeritud ammoniaagilahus Must raudoksiid (E172) Kaaliumhüdroksiid

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

Blisterpakend OPA/Al/PVC+Al 2 aastat

Blisterpakend PVC/PE/PVDC+Al 3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Blisterpakend (OPA/Al/PVC+Al või PVC/PE/PVDC+Al): 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 ja 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks.

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

8.MÜÜGILOA NUMBRID

Galsya SR 8 mg: 746211

Galsya SR 16 mg: 746311

Galsya SR 24 mg: 746411

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 10.06.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 13.01.2016

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2016