Gemcitabine stada - infusioonilahuse kontsentraat (38mg 1ml)

ATC Kood: L01BC05
Toimeaine: gemtsitabiin
Tootja: STADA Arzneimittel AG

Artikli sisukord

GEMCITABINE STADA
infusioonilahuse kontsentraat (38mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

GEMCITABINE STADA, 38 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Gemtsitabiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime,pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on GEMCITABINE STADA ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne GEMCITABINE STADA kasutamist
 3. Kuidas GEMCITABINE STADA’t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas GEMCITABINE STADA’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on GEMCITABINE STADA ja milleks seda kasutatakse

GEMCITABINE STADA kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse tsütotoksilisteks ravimiteks. Need ravimid hävitavad jagunevaid rakke, sh vähirakke.

GEMCITABINE STADA’t võib kasutada üksi või kombinatsioonis koos teiste vähivastaste ravimitega, sõltuvalt vähi tüübist.

GEMCITABINE STADA’t kasutatakse järgmiste vähi tüüpide raviks:

mitteväikerakk-kopsuvähk (MVRKV), kas üksi või koos tsisplatiiniga.

kõhunäärmevähk.

rinnanäärmevähk, koos paklitakseeliga.

munasarjavähk, koos karboplatiiniga.

kusepõievähk, koos tsisplatiiniga.

Mida on vaja teada enne GEMCITABINE STADA kasutamist

Teile ei tohi GEMCITABINE STADA’t manustada:

 • kui olete gemtsitabiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te imetate.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne esimest infusiooni tehakse teile vereanalüüs, et kontrollida, kas teie neerud ja maks toimivad piisavalt hästi, et seda ravimit manustada. Enne igat infusiooni tehakse teile vereanalüüs, et kontrollida, kas teil on piisavalt vererakke, et GEMCITABINE STADA’t võiks manustada. Teie arst võib muuta annust või ravi edasi lükata, sõltuvalt teie üldseisundist või kui teie vererakkude arv on liiga madal. Neeru- ja maksafunktsiooni kontrollimiseks tehakse teile perioodiliselt vereanalüüse.

Enne GEMCITABINE STADA kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te põete või olete varem põdenud maksa-, südame-, veresoonte haigust või teil on probleeme neerudega, rääkige oma arsti või haigla apteekriga, sest võib olla ei tohi te GEMCITABINE STADA’t saada.

Kui te olete hiljuti saanud või hakkate saama kiiritusravi, rääkige palun oma arstiga, sest GEMCITABINE STADA’ga võivad tekkida varajased või hilised kiiritusreaktsioonid.

Kui teid on hiljuti vaktsineeritud, rääkige palun oma arstiga, sest see võib koostoimes GEMCITABINE STADA’ga anda halva tulemuse.

Kui ravi ajal selle ravimiga tekivad teil sellised sümptomid, nagu peavalu koos kaasuva segasusega, krambid (tõmblused) või muutused nägemises, võtke viivitamatult oma arstiga ühendust. Tegemist võib olla närvisüsteemi väga harva esineva kõrvaltoimega, mida nimetatakse pöörduvaks posterioorse entsefalopaatia sündroomiks.

Kui teil tekivad hingamisraskused või tunnete suurt nõrkust ja olete väga kahvatu, rääkige palun oma arstiga, sest see võib olla märk neerupuudulikkusest või probleemidest kopsudega.

Kui teil tekib üldine turse, hingeldus või kehakaalu tõus, rääkige palun oma arstiga, sest see võib olla märgiks vedeliku lekkest teie väikestest veresoontest kudedesse.

Kui teil esineb alkoholism, kuna see ravim sisaldab etanooli (alkohol).

Kui te põete epilepsiat, kuna see ravim sisaldab etanooli (alkohol).

Lahjendamise juhiseid tuleb täpselt järgida, et ära hoida kahjulikke tagajärgi.

Lapsed ja noorukid

Kuna ohutuse ja efektiivsuse kohta ei ole piisavalt andmeid, ei soovitata seda ravimit kasutada alla 18- aastastel lastel.

Muud ravimid ja GEMCITABINE STADA

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Selles ravimis sisalduv alkoholi kogus võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Kui te olete rase või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. GEMCITABINE STADA kasutamist raseduse ajal tuleb vältida. Pidage nõu arstiga GEMCITABINE STADA kasutamise võimalikest riskidest raseduse ajal.

Imetamine

Kui te imetate, siis rääkige sellest arstile.

GEMCITABINE STADA ravi ajal peate imetamise katkestama.

Viljakus

Meestel on soovitatav GEMCITABINE STADA ravi ajal ja 6 kuud pärast ravi lõppu last mitte eostada. Kui te soovite saada last ravi ajal või 6 kuu jooksul pärast ravi, siis pidage nõu arsti või apteekriga. Te võite enne ravi algust küsida nõu sperma säilitamise kohta

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

GEMCITABINE STADA võib teid uniseks muuta, eriti siis, kui olete tarbinud alkoholi. Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kuni te olete kindel, et GEMCITABINE STADA-ravi ei ole teid uimaseks muutnud.

Selles ravimis sisalduv alkoholi kogus võib kahjustada teie võimet juhtida autot või kasutada masinaid.

GEMCITABINE STADA sisaldab alkoholi

See ravim sisaldab 50 mahuprotsenti etanooli (alkohol), st kuni 21g 2g-se annuse kohta, mis vastab 525 ml õllele või 220 ml veinile annuse kohta.

Kahjulik nendele, kes põevad alkoholismi.

Seda tuleb arvesse võtta rasedatel või imetavatel naistel, lastel ja kõrge riskiga patsientidel nagu maksahaigust või langetõbe põdevatel patsientidel.

Alkoholi kogus selles ravimis võib mõjutada teiste ravimite toimeid.

Alkoholi kogus selles ravimis võib kahjustada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

GEMCITABINE STADA sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab 7,6 mmol (175 mg) naatriumi 2 g-se annuse kohta. Seda tuleb arvesse võtta patsientidel, kes on piiratud naatriumisisaldusega dieedil.

Kuidas GEMCITABINE STADA’t kasutada

GEMCITABINE STADA tavaline annus on 1000...1250 mg kehapindala iga ruutmeetri kohta. Teie kehapindala suuruse arvutamiseks mõõdetakse teie pikkus ja kehakaal. Raviarst arvutab välja teie kehapindala põhjal teie jaoks sobiva annuse. Arst võib kohandada annust või ravi edasi lükata, olenevalt teie vererakkude arvust ja üldseisundist.

GEMCITABINE STADA infusioonide manustamise sagedus oleneb teil ravitavast vähi tüübist.

Haiglaapteeker või arst lahjendab GEMCITABINE STADA kontsentraadi, enne kui seda teile manustatakse.

Te saate GEMCITABINE STADA’t alati infusioonina veeni. Infusioon kestab ligikaudu 30 minutit.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Te peate otsekohe ühendust võtma oma arstiga, kui märkate mõnda järgnevat kõrvaltoimet:

Igemete, nina või suu veritsus või mistahes veritsus, mis ei seisku, punakas või roosakas uriin, ootamatud sinikad (kuna teil võib olla normaalsest vähem trombotsüüte, mis on väga sage).

Väsimus, minestamise tunne, te hakkate kergesti hingeldama või olete kahvatu (sest teie hemoglobiinitase võib olla normaalsest madalam, seda esineb väga sageli).

Kerge või mõõdukas nahalööve (väga sage)/sügelus (sage) või palavik (väga sage) (allergilised reaktsioonid).

Kehatemperatuur 38ºC või üle selle, higistamine või teised infektsiooni nähud (sest teil võib olla normaalsest vähem valgevererakke, millega kaasneb palavik, seda teatakse ka kui febriilset neutropeeniat) (sage).

Valu, punetus, turse või valulikkus suus (stomatiit) (sage).

Ebaregulaarne südamerütm (arütmia) (aeg-ajalt).

Äärmine väsimus ja nõrkus, purpur või väikesed veritsevad piirkonnad nahal („sinikad“), äge neerupuudulikkus (vähene või puuduv uriinieritus) ning infektsiooni nähud (hemolüütilis- ureemiline sündroom). See või lõppeda surmaga (aeg-ajalt).

Hingamisraskused (kerge hingamisraskus, mis tekib kiiresti pärast GEMCITABINE STADA infusiooni ja möödub kiiresti, on sage, kuid siiski aeg-ajalt või harva võivad tekkida palju raskemad kopsuprobleemid).

Tugev valu rindkeres (müokardiinfarkt) (harv).

Rasked ülitundlikkus/allergilised reaktsioonid koos raskekujulise nahalööbega, sh punane sügelev nahk, käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kõriturse (mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskusi), vilistav hingamine, kiire südamerütm ja te võite tunda, nagu hakkaksite kohe minestama (anafülaktiline reaktsioon) (väga harv).

Üldine turse, hingeldus või kehakaalu tõus, sest teil võib esineda vedeliku leket väikestest veresoontest kudedesse (kapillaaride läbilaskvuse sündroom) (väga harv).

Peavalu koos nägemishäiretega, segasus, krambid või tõmblused (pöörduv posterioorne entsefalopaatia sündroom) (väga harv).

Raskekujuline nahalööve koos sügeluse, villide või nahaketendusega (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs) (väga harv).

GEMCITABINE STADA teised kõrvaltoimed võivad olla:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui 1 inimesel 10-st)

Madal vere valgeliblede arv

Hingamisraskus

Oksendamine

Iiveldus

Juuste väljalangemine

Maksa probleemid: avastatakse vereanalüüside ebanormaalsete tulemuste põhjal

Veri uriinis

Uriinianalüüsi ebanormaalsed tulemused: valk uriinis

Gripilaadsed sümptomid, sh palavik

Pahkluude, sõrmede, jalgade, näo turse (ödeem)

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Halb söögiisu (anoreksia)

Peavalu

Unetus

Unisus

Köha

Vesine nina

Kõhukinnisus

Kõhulahtisus

Sügelus

Higistamine

Lihasvalu

Seljavalu

Palavik

Nõrkus

Külmavärinad

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Kopsu alveolaarkotikeste armistumine (interstitsiaalne pneumoonia)

Vilistav hingamine (hingamisteede spasm)

Kopsude armistumine (rindkere röntgenülesvõttel ebanormaalsused)

Südamepuudulikkus

Neerupuudulikkus

Tõsine maksakahjustus, sh maksapuudulikkus

Insult

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Madal vererõhk

Nahaketendus, -haavandite või villide teke

Naha koorumine ja raske villiline nahalööve

Süstekoha reaktsioonid

Raske kopsupõletik, mis põhjustab hingamispuudulikkust (täiskasvanu respiratoorse distressi sündroom)

Nahalööve, mis sarnaneb raskele päikesepõletusele, võib esineda eelnevalt kiiritusravile eksponeeritud nahapiirkonnas (kiirituskahjustus)

Vedelik kopsudes

Kopsu alveolaarkotikeste armistumine, seoses kiiritusraviga (kiiritustoksilisus)

Sõrmede või varvaste gangreen

Veresoonte põletik (perifeerne vaskuliit)

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10000-st)

Vereliistakute arvu suurenemine

Jämesoolepõletik, mis on põhjustatud vereringe puudulikkusest (isheemiline koliit).

Madal hemoglobiini tase (aneemia), madal valgevererakkude ja vereliistakute tase, neid saab tuvastada vereanalüüsi abil.

Teil võib tekkida ükskõik milline neist sümptomitest ja/või seisunditest. Kui te täheldate endal mõnda nendest kõrvaltoimetest, peate sellest rääkima oma arstile niipea kui võimalik.

Kui teil on mõne kõrvaltoime osas kahtlusi, pöörduge oma arsti poole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas GEMCITABINE STADA’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Infusioonilahus

Ravimi kasutusaegne füüsikalis-keemiline stabiilsus pärast lahjendamist 0,9%-lises naatriumkloriidi lahuses on tõestatud 3 päeva jooksul temperatuuril 2°...8° C või 30° C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahus kohe ära kasutada. Kui lahust ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°...8° C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Selle ravimi valmistavad ette manustamiseks ja manustavad teile meditsiinitöötajad. Kasutamata ravimpreparaadi peab hävitama meditsiinipersonal.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida GEMCITABINE STADA sisaldab

 • Toimeaine on gemtsitabiin.

Üks ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 38 mg gemtsitabiini (gemtsitabiinvesinikkloriidina).

Üks viaal sisaldab kas 200 mg, 1000 mg, 1500 mg või 2000 mg gemtsitabiini (gemtsitabiinvesinikkloriidina).

 • Teised koostisosad on 96%line etanool, naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks), vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks) ja süstevesi.

Kuidas GEMCITABINE STADA välja näeb ja pakendi sisu

See ravim on infusioonilahuse kontsentraat.

GEMCITABINE STADA on selge, värvitu kuni kergelt kollakas lahus. Läbipaistvast klaasist viaalis, mis on pitseeritud kummikorgi ja alumiiniumist klõpskaanega.

Üks 5,26 ml viaal sisaldab 200 mg gemtsitabiini. Üks 26,3 ml viaal sisaldab 1000 mg gemtsitabiini. Üks 39,5 ml viaal sisaldab 1500 mg gemtsitabiini. Üks 52,6 ml viaal sisaldab 2000 mg gemtsitabiini. Ühes pakendis on 1 viaal.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Tootja

STADApharm GmbH

Stadastr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Saksamaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste

nimetustega:

 

Austria

Gemcitabin STADA 38 mg/ml – Konzentrat zur Herstellung einer

 

Infusionslösung

Belgia

Gemcitabine EG 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Tšehhi Vabariik

GEMSTAD 38 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Taani

Gemstada

Eesti

Gemcitabine STADA

Prantsusmaa

GEMCITABINE EG 38mg/ ml, concentré pour solution pour perfusion

Saksamaa

Gemci-cell 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Ungari

GEMSTAD 38 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Leedu

Gemcitabine STADA 38 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luksemburg

Gemcitabine EG 38 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Holland

Gemcitabine CF 38 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Portugal

Gemcitabina Stada 38 mg/ml Concentrado para solução para perfusão

Rumeenia

Gemcitabin STADA 38 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Slovakkia Vabariik

GEMSTAD

Rootsi

Gemcitabin STADA koncentrat till infusionsvätska, lösning

Ühendkuningriik

Gemcitabine STADA 38 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Almar Sehver

Tartu mnt 16 10117 Tallinn tel: +372 6605910

fax: + 372 6605912 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018.

Järgnev teave on ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajatele:

Kasutusjuhis

Tsütotoksiline

Gemcitabine STADA 38 mg/ml infusioonilahuse kontsentraati tuleb enne kasutamist lahjendada (vt lõik 2 “Hoiatused ja ettevaatusabinõud” ja alltoodud “Lahjendamise juhised”). Infusiooni manustamiseks on soovitatav kasutada suuri veene, et ära hoida veresoonte kahjustamist ja ekstravasatsiooni.

Käsitlemine

Infusioonilahuse valmistamisel ja hävitamisel tuleb järgida tsütotoksiliste ainete puhul kehtivaid tavalisi ettevaatusabinõusid. Lapseootel personal ei tohi ravimit käsitleda. Infusioonilahust tuleb käsitleda tõmbekapis, kasutades kaitseriietust ja –kindaid. Kui tõmbekappi pole võimalik kasutada, tuleb kaitsevarustust täiendada maski ja kaitseprillidega.

Preparaadi silma sattumisel võib see põhjustada tugevat ärritust. Sellisel juhul tuleb silmi otsekohe põhjalikult loputada rohke veega. Kui silmaärritus püsib, tuleb konsulteerida arstiga. Lahuse sattumisel nahale loputage põhjalikult rohke veega.

Lahjendamise juhised

Lahjendamise juhiseid tuleb täpselt järgida, et ära hoida kahjulikke tagajärgi.

Gemtsitabine STADA infusioonilahuse kontsentraadi lahjendamiseks on ainus tunnustatud lahusti naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahus (ilma säilitusaineta).

 1. Kasutage gemtsitabiini infusioonilahuse kontsentraadi lahjendamisel veenisiseseks manustamiseks aseptilist tehnikat.
 2. Arvutage välja vajalik annus ja GEMCITABINE STADA viaalide arv.
 3. GEMCITABINE STADA infusioonilahuse kontsentraat on selge, värvitu või veidi kollakas lahus, milles gemtsitabiini kontsentratsioon on 38 mg/ml. Kogu patsiendile vajalik gemtsitabiin 38 mg/ml infusioonilahuse kontsentraadi kogus tuleb lahjendada vajalikku

kogusesse steriilse naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusesse (ilma säilitusaineteta), et vältida etanoolist tulenevaid kõrvaltoimeid, ja manustada 30 minuti jooksul. Lahjendatud lahus on selge, värvitu või kergelt kollakas lahus.

 1. Parenteraalseid ravimeid tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida osakeste puudumise ja värvuse muutuse osas. Kui te märkate lahuses osakesi, ei tohi lahust manustada.

Gemtsitabiini infusioonilahused on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Säilitamistingimused

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist

Ravimi kasutusaegne füüsikalis-keemiline stabiilsus pärast lahjendamist 0,9%-lises naatriumkloriidi lahuses on tõestatud 3 päeva jooksul temperatuuril 2°...8° C või 30° C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada. Kui lahust ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°...8° C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

GEMCITABINE STADA, 38 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml sisaldab gemtsitabiinvesinikkloriidi, mis vastab 38 mg gemtsitabiinile.

Üks viaal 5,26 ml infusioonilahuse kontsentraadiga sisaldab gemtsitabiinvesinikkloriidi, mis vastab 200 mg gemtsitabiinile.

Üks viaal 26,3 ml infusioonilahuse kontsentraadiga sisaldab gemtsitabiinvesinikkloriidi, mis vastab 1000 mg gemtsitabiinile.

Üks viaal 39,5 ml infusioonilahuse kontsentraadiga sisaldab gemtsitabiinvesinikkloriidi, mis vastab 1500 mg gemtsitabiinile

Üks viaal 52,6 ml infusioonilahuse kontsentraadiga sisaldab gemtsitabiinvesinikkloriidi, mis vastab 2000 mg gemtsitabiinile

INN: Gemcitabinum

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks viaal sisaldab 3,32 mg/ml (0,144 mmol/ml) naatriumi ja 421 mg/ml 96%-list etanooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.

Selge, värvitu kuni kergelt kollakas lahus.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Lokaalselt levinud või metastaseerunud kusepõievähi ravi kombinatsioonis tsisplatiiniga.

Lokaalselt levinud või metastaseerunud pankrease adenokartsinoomi ravi.

Lokaalselt levinud või metastaseerunud mitteväikerakk-kopsuvähiga patsientide esmavaliku ravi kombinatsioonis tsisplatiiniga. Gemtsitabiini monoteraapiat võib kaaluda eakatel või patsientidel sooritusstaatusega 2.

Lokaalselt levinud või metastaseerunud epiteliaalse munasarjavähi retsidiivi ravi kombinatsioonis karboplatiiniga patsientidel, kellel on esinenud pärast plaatinapreparaadiga teostatud esmast ravi vähemalt 6-kuuline retsidiivivaba periood.

Lokaalselt korduva või metastaseerunud mitteopereeritava rinnanäärmevähi ravi kombinatsioonis paklitakseeliga patsientidel, kellel on tekkinud retsidiiv pärast adjuvant/neoadjuvant keemiaravi. Eelnev keemiaravi pidi sisaldama antratsükliine, kui need ei olnud vastunäidustatud.

Annustamine ja manustamisviis

Gemtsitabiinravi tohib ordineerida ainult arst, kellel on pädevus vähivastase kemoteraapia kasutamiseks.

Annustamine

Kusepõievähk Kombineeritud ravi

 1. Gemtsitabiini soovituslik annus on 1000 mg/m, manustatuna 30-minutilise infusioonina. Annused tuleb manustada iga 28-päevase ravitsükli 1., 8. ja 15. päeval kombinatsioonis tsisplatiiniga. Tsisplatiini manustatakse soovitatavas annuses 70 mg/m2 iga 28-päevase ravitsükli 1. päeval pärast gemtsitabiini või 2. päeval. Seejärel seda neljanädalast ravitsüklit korratakse. Olenevalt patsiendil täheldatavast toksilisuse raskusastmest, võib iga uue ravitsükliga või ravitsükli jooksul annust vähendada.

Pankreasevähk

Gemtsitabiini soovitatav annus on 1000 mg/m, manustatuna veenisisese infusioonina 30 minuti jooksul. Seda tuleb korrata üks kord nädalas kuni seitsme nädala jooksul, millele järgneb ühe nädala pikkune vaheaeg. Seejärel, järgnevate ravitsüklite jooksul, tuleb manustada infusiooni üks kord nädalas kolme järjestikuse nädala jooksul, millele järgneb ühe nädala pikkune vaheaeg. Annust võib vähendada vastavalt patsiendil täheldatud toksilisuse raskusastmele, kas iga uue ravitsükliga või ravitsükli jooksul.

Mitteväikerakk-kopsuvähk Monoteraapia

Gemtsitabiini soovitatav annus on 1000 mg/m, mis manustatakse 30-minutilise veenisisese infusioonina. Seda tuleb manustada üks kord nädalas 3 nädala jooksul, millele järgneb ühe nädala pikkune vaheaeg. Seejärel korratakse seda 4-nädalast ravitsüklit. Annust võib vähendada vastavalt patsiendil täheldatud toksilisuse raskusastmele kas iga uue ravitsükliga või selle kestel.

Kombineeritud kasutamine

 1. Gemtsitabiini soovitatav annus on 1250 mg/kehapinna m, manustatuna 30-minutilise veenisisese infusioonina ravitsükli (21 päeva) 1. ja 8. päeval. Annust võib vähendada vastavalt patsiendil täheldatud toksilisuse raskusastmele kas iga uue ravitsükliga või ravitsükli jooksul. Tsisplatiini on kasutatud annustes 75...100 mg/m2 üks kord 3 nädala jooksul.

Rinnanäärmevähk Kombineeritud ravi

 1. Gemtsitabiini soovitatakse kombinatsioonis paklitakseeliga kasutada nii, et iga 21-päevase ravitsükli 1. päeval manustatakse paklitakseeli 175 mg/m2 ligikaudu 3-tunnise intravenoosse infusioonina, mille järel manustatakse 1. ja 8. päeval 30-minutilise intravenoosse infusioonina gemtsitabiini 1250 mg/m. Olenevalt patsiendil täheldatud toksilisuse raskusastmest, võib iga ravitsükliga või ravitsükli jooksul annust vähendada. Enne gemtsitabiin+paklitakseeli kombinatsiooniga ravi alustamist peab granulotsüütide absoluutarv olema vähemalt 1500 (x10/l).

Munasarjavähk

Kombineeritud ravi

 1. Gemtsitabiini kombinatsioonis karboplatiiniga soovitatakse kasutada nii, et iga 21-päevase ravitsükli 1. ja 8.päeval manustatakse gemtsitabiini 1000 mg/m2 veeniinfusiooni teel 30 minuti jooksul. Karboplatiini manustatakse 1. päeval gemtsitabiini järel arvestusega, et saavutatakse AUC 4,0 mg/ml/min. Olenevalt patsiendil täheldatud toksilisuse raskusastmest, võib iga ravitsükliga või ravitsükli jooksul annust vähendada.

Toksilisuse jälgimine ja annuse korrigeerimine vastavalt toksilisusele

Annuse korrigeerimine tulenevalt mittehematoloogilisest toksilisusest

Mittehematoloogilise toksilisuse avastamiseks tuleb perioodiliselt teha arstlikke läbivaatusi ning kontrollida neeru- ja maksafunktsiooni. Olenevalt patsiendil täheldatud toksilistest nähtudest, võib iga ravitsükliga või ravitsükli jooksul annust vähendada. Üldiselt tuleb raske (3. või 4. aste) mittehematoloogilise toksilisuse puhul, v.a iiveldus/oksendamine, gemtsitabiinravi vahele jätta või annust vähendada, olenevalt raviarsti otsusest. Annuseid tuleb vahele jätta, kuni raviarsti hinnangul on toksilisuse nähud taandunud.

Tsisplatiini, karboplatiini ja paklitakseeli annuste kohandamist kombineeritud ravi puhul vaata vastavatest ravimi omaduste kokkuvõtetest.

Annuse korrigeerimine tulenevalt hematoloogilisest toksilisusest Ravitsükli alustamine

Kõigi näidustuste korral tuleb patsiendil kontrollida enne iga annust trombotsüütide ja granulotsüütide arvu. Enne ravitsükli alustamist patsientidel peab olema granulotsüütide absoluutarv vähemalt 1500 (x 10/l) ja trombotsüütide arv 100 000 (x 10/l).

Ravitsükli ajal

Ravitsükli ajal tuleb gemtsitabiini annust korrigeerida vastavalt järgmistele tabelitele:

Gemtsitabiini annuse korrigeerimine ravitsükli ajal kusepõievähi, mitteväikerakk-kopsuvähi ja pankreasevähi puhul, kui seda kasutatakse monoteraapiana või kombinatsioonis koos tsisplatiiniga

Granulotsüütide absoluutarv

Trombotsüütide arv

Protsent gemtsitabiini

(x 10/l)

 

(x 10/l)

standardsest annusest (%)

>1000

ja

>100 000

500…1000

või

50 000…100 000

<500

või

< 50 000

Annus vahele jätta*

*Vahelejäetud ravi ei taasalustata ravitsükli jooksul enne, kui granulotsüütide absoluutarv on vähemalt 500 (x 10/l) ja trombotsüütide arv 50 000 (x 10/l).

Gemtsitabiini annuse korrigeerimine ravitsükli ajal rinnanäärmevähi puhul, kui seda kasutatakse kombinatsioonis koos paklitakseeliga

Granulotsüütide absoluutarv

Trombotsüütide arv

Protsent gemtsitabiini

(x 10/l)

 

(x 10/l)

standardsest annusest (%)

≥1200

ja

>75 000

1000…<1200

või

50 000…75 000

700…<1000

ja

≥50 000

<700

või

<50 000

Annus vahele jätta*

*Vahelejäetud ravi ei taasalustata ravitsükli ajal. Ravi taasalustatakse järgmise tsükli 1. päevast, niipea kui granulotsüütide absoluutarv jõuab väärtuseni vähemalt 1500 (x 10/l) ja trombotsüütide arv 100 000 (x 10/l) .

Gemtsitabiini annuse korrigeerimine ravitsükli ajal munasarjavähi puhul, kui seda kasutatakse kombinatsioonis koos karboplatiiniga

Granulotsüütide absoluutarv

Trombotsüütide arv

Protsent gemtsitabiini

(x 10/l)

 

(x 10/l)

standardsest annusest (%)

>1500

ja

≥100 000

1000…1500

või

75 000…100 000

<1000

või

<75 000

Annus vahele jätta*

* Vahelejäetud ravi ei taasalustata ravitsükli ajal. Ravi taasalustatakse järgmise tsükli 1. päevast, niipea kui granulotsüütide absoluutarv jõuab väärtuseni vähemalt 1500 (x 10/l) ja trombotsüütide arv 100 000 (x 10/l).

Annuse korrigeerimised hematoloogilise toksilisuse tõttu järgnevate ravitsüklite ajal, kõigi näidustuste puhul

Järgmiste hematoloogilise toksilisuse nähtude puhul tuleb gemtsitabiini annust vähendada 75%-ni esialgse ravitsükli algannusest:

Granulotsüütide absoluutarv <500 x 10/l rohkem kui 5 päeva jooksul

Granulotsüütide absoluutarv <100 x 10/l rohkem kui 3 päeva jooksul

Febriilne neutropeenia

Trombotsüüte <25 000 x 10/l

Toksilisuse tõttu ravitsükli edasilükkamine rohkem kui 1 nädala võrra

Manustamisviis

Gemtsitabiin on infusiooni ajal hästi talutav ning seda võib manustada ambulatoorselt. Ekstravasatsiooni tekkimisel tuleb infusioon tavaliselt otsekohe lõpetada ning alustada uuesti teise veresoonde. Pärast manustamist tuleb patsienti tähelepanelikult jälgida.

Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise juhised vt lõik 6.6.

Patsientide erigrupid

Neeru- või maksakahjustusega patsiendid

Maksa- või neerukahjustusega patsientidel tuleb gemtsitabiini kasutada ettevaatlikult, kuna kliinilistest uuringutest saadud informatsioon on ebapiisav, et anda selgeid annustamissoovitusi nendele patsiendipopulatsioonidele (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Eakad (> 65-aastased)

Üle 65-aastased patsiendid on gemtsitabiini hästi talunud. Puuduvad tõendid, mis viitaksid annuse korrigeerimise vajadusele eakatel patsientidel peale nende soovituste, mis kehtivad kõigi patsientide puhul (vt lõik 5.2).

Lapsed (< 18-aastased)

Gemtsitabiini ei soovitata kasutada alla 18-aastastel lastel, kuna ohutuse ja efektiivsuse andmed on ebapiisavad.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes. Imetamine (vt lõik 4.6).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

On ilmnenud, et infusiooniaja pikendamine ja sagedasem manustamine suurendavad toksilisust.

Heamatoloogiline toksilisus

Gemtsitabiin võib põhjustada luuüdi funktsiooni supressiooni, mille tagajärjeks on leukopeenia, trombotsütopeenia ja aneemia.

Gemtsitabiini saavatel patsientidel tuleb enne igat annust kontrollida trombotsüütide, leukotsüütide ja granulotsüütide arvu. Ravimist põhjustatud luuüdi supressiooni avastamisel tuleb kaaluda ravi lõpetamist või korrigeerimist (vt lõik 4.2). Siiski müelosupressioon on lühiajaline ning ei vaja tavaliselt annuse vähendamist ja ainult harva vajab ravi katkestamist.

Pärast gemtsitabiini manustamise lõpetamist võib perifeerses veres vererakkude hulk jätkuvalt väheneda. Luuüdi funktsiooni kahjustusega patsientidel tuleb ravi alustada ettevaatusega.

Nagu teiste tsütotoksiliste ravimite puhul, tuleb arvestada kumulatiivse luuüdi supressiooni riskiga ka gemtsitabiinravi kasutamisel koos teiste kemoterapeutikumidega.

Maksa- ja neerukahjustus

Maksa- või neerukahjustusega patsientidel tuleb gemtsitabiini kasutada ettevaatlikult, kuna kliinilistest uuringutest saadud informatsioon on ebapiisav, et anda selgeid annustamissoovitusi nendele patsiendipopulatsioonidele (vt lõik 4.2).

Gemtsitabiini manustamine sellistele patsientidele, kellel esinevad metastaasid maksas või anamneesis on hepatiit, alkoholism või maksatsirroos, võib põhjustada kaasuva maksakahjustuse ägenemist.

Perioodiliselt tuleb teostada neeru- ja maksafunktsiooni laboratoorset hindamist (sh viroloogilised testid).

Samaaegne kiiritusravi

Samaaegne kiiritusravi (kasutatakse samaaegselt või kuni 7-päevase vahega): On teatatud toksilisusest (vt lisainfo ja kasutussoovitused lõik 4.5).

Vaktsineerimine elusvaktsiinidega

Gemtsitabiiniga ravitavatele patsientidele ei soovitata manustada kollapalaviku vaktsiini ja teisi nõrgestatud elusvaktsiine (vt lõik 4.5).

Pöörduv posterioorne entsefalopaatia sündroom

Gemtsitabiini ainsa ravimina või kombineeritult teiste kemoterapeutikumidega saavatel patsientidel on teatatud pöörduva posterioorse entsefalopaatia sündroomi (PRES, posterior reversible encephalopathy syndrome) esinemisest koos sellest tulenevate potentsiaalselt raskete tagajärgedega. Enamusel gemtsitabiinraviga PRES’i kogenud patsientidest teatati ägedast hüpertensioonist ja krambiaktiivsusest, kuid võivad esineda ka teised sümptomid, nt peavalu, letargia, segasus ja pimedaks jäämine. Diagnoos kinnitatakse magnetresonantsuuringuga (MRI, magnetic resonance imaging). Õigete meetmete rakendamisel on PRES tavaliselt pöörduva iseloomuga. Kui PRES tekib ravi ajal, tuleb gemtsitabiini manustamine jäädavalt lõpetada ja alustada sobivat toetavat ravi, sh vererõhu kontroll ja krambivastane ravi.

Kardiovaskulaarsüsteemi häired

Kuna gemtsitabiiniga kaasneb südame ja/või veresoonkonna häirete risk, tuleb olla eriti tähelepanelik selliste patsientidega, kellel on anamneesis kardiovaskulaarsed haigused.

Kapillaaride läbilaskvuse sündroom

Gemtsitabiini ainsa ravimina või kombineeritult teiste kemoterapeutikumidega saavatel patsientidel on teatatud kapillaaride läbilaskvuse sündroomist (vt lõik 4.8). Varase avastamise ja asjakohase ravi korral on see seisund tavaliselt ravitav, kuid teatatud on fataalse lõppega juhtumitest. Seisundit iseloomustab süsteemsete kapillaaride liigne läbilaskvus, mille tõttu imenduvad vedelikud ja proteiinid intravaskulaarsest ruumist rakuvahemikku. Kliiniliste tunnuste hulka kuuluva generaliseerunud tursed, kehakaalu tõus, hüpoalbumineemia, raskekujuline hüpotensioon, äge neerufunktsiooni kahjustus ja kopsuturse. Kui kapillaaride läbilaskvuse sündroom tekib ravi ajal, tuleb gemtsitabiinravi katkestada ja rakendada sobivaid toetavaid meetmeid. Kapillaaride läbilaskvuse sündroom võib välja kujuneda ka hilisemate ravitsüklite käigus ning seda on kirjanduses seostatud täiskasvanute respiratoorse distressi sündroomiga.

Pulmonaalsed häired

Seoses gemtsitabiinraviga on teatatud toimetest kopsudele, mis on mõnikord rasked (nt kopsuturse, interstitsiaalne pneumoonia või täiskasvanu respiratoorne distressi sündroom). Kui peaksid tekkima sellised kõrvaltoimed, tuleb kaaluda gemtsitabiinravi lõpetamist. Toetavate meetme varajane kasutamine võib aidata sellist seisundit parandada.

Neerukahjustus

Hemolüütilis-ureemiline sündroom

Gemtsitabiini saavatel patsientidel on harva teatatud kliinilistest leidudest (turuletulekujärgsed andmed), mis on omased hemolüütilis-ureemilisele sündroomile (HUS) (vt lõik 4.8). HUS on

potentsiaalselt eluohtlik häire. Gemtsitabiin tuleb ära jätta mikroangiopaatilisele hemolüütilisele aneemiale viitavate esimeste sümptomite ilmnemisel, milleks võivad olla hemoglobiinisisalduse kiire langus koos kaasuva trombotsütopeeniaga, seerumi bilirubiini-, seerumi kreatiniini-, vere uurea lämmastiku- või LDH-sisalduse tõus. Neerupuudulikkus ei pruugi pärast ravi lõpetamist taanduda ning vajalikuks võib osutuda dialüüsravi.

Fertiilsus

Fertiilsusuuringutes põhjustas gemtsitabiin isastel hiirtel hüpospermatogeneesi (vt lõik 5.3). Seetõttu soovitatakse gemtsitabiiniga ravitavatel meestel ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast ravi lõppu mitte last eostada ning otsida täiendavat teavet sperma krüokonserveerimise kohta enne ravi algust, kuna gemtsitabiinravi võib põhjustada viljatust (vt lõik 4.6).

Abiained

Naatrium

See ravim sisaldab 7,6 mmol (175 mg) naatriumi 2 g annuse kohta. Arvesse võtta kontrollitud soolasisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Etanool

See ravim sisaldab 421 mg/ml 96%-list etanooli. See võib põhjustada alkoholiga seotud kõrvaltoimeid, kui seda ei lahjendata nõutaval viisil. Ravimi lahjendamise juhiseid tuleb täpselt järgida (vt lõik 6.6). See võib olla kahjulik ka patsientide puhul, kellel esineb alkoholism ning seda tuleks arvesse võtta ka raseduse ajal ja samuti kõrge riskiga patsientide puhul, nagu maksahaigusega või epilepsiat põdevad patsiendid. Tähelepanu tuleb pöörata võimalikule mõjule kesknärvisüsteemile ja muudele mõjudele.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiifilisi koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud (vt lõik 5.2).

Kiiritusravi

Kaasnev kiiritusravi (manustatuna samaaegselt või kuni 7-päevase vahega) – Selle multimodaalse raviga kaasnev toksilisus oleneb paljudest erinevatest faktoritest, sh gemtsitabiini annusest, manustamise sagedusest, kiirgusdoosist, kiiritusravi planeerimistehnikast, sihtkoest ja kiirguse sihtmahust. Prekliiniliste ja kliiniliste uuringutulemuste andmeil omab gemtsitabiin radiosensibiliseerivat toimet. Ühes üksikus uuringus, milles gemtsitabiini manustati kuni 6 järjestikuse nädala jooksul annuses 1000 mg/kehapinna m² kohta samaaegselt rindkere raviotstarbelise kiiritusega mitteväikerakk-kopsuvähiga patsientidele, täheldati märkimisväärset toksilisust raskete ja potentsiaalselt eluohtlike mukosiitide, eriti ösofagiidi ja pneumoonia kujul, eelkõige nendel patsientidel, kes said kiiritusravi suurtes mahtudes (ravimahtude mediaanväärtus oli 4795 cm³). Järgnevad uuringud – näiteks mitteväikerakk-kopsuvähi II faasi uuring, milles kasutati rindkere kiirgusdoose 66 Gy koos gemtsitabiiniga (600 mg/m, neli korda) ja tsisplatiiniga (80 mg/m, kaks korda) 6 nädala jooksul – on näidanud, et gemtsitabiini on võimalik manustada väiksemates annustes samaaegselt prognoositava toksilisusega kiiritusraviga. Seni ei ole kindlaks määratud optimaalset annustamisskeemi gemtsitabiini ohutuks manustamiseks koos kiiritusraviga kõigi kasvajatüüpide puhul.

Järjestikune ravi (manustatuna rohkem kui 7-päevase vaheajaga) – Andmete analüüs ei viita mingile toksilisuse suurenemisele kui gemtsitabiini manustatakse rohkem kui 7 päeva enne või pärast kiiritust, v.a kiirguskahjustuse taasteke. Andmed näitavad, et gemtsitabiinravi tohib alustada pärast seda, kui kiirituse akuutsed toimed on lahenenud või vähemalt üks nädal pärast kiiritust.

Nii samaaegse kui mittesamaaegse gemtsitabiini kasutamise korral on teatatud sihtkoe kiirituskahjustusi (nt ösofagiit, koliit ja pneumoonia).

Muud

Kollapalaviku ja teisi nõrgestatud elusvaktsiine ei soovitata kasutada süsteemse, võimalik, et letaalse lõppega haiguse riski tõttu, eriti nõrgenenud immuunvastusega patsientidel.

Selles ravimis sisalduv alkoholi kogus võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Gemtsitabiini kasutamise kohta rasedatel puuduvad adekvaatsed andmed. Loomkatsed on näidanud reproduktsioonitoksilisust (vt lõik 5.3). Tuginedes loomkatsete tulemustele ja gemtsitabiini toimemehhanismile, tohib seda ravimit raseduse ajal kasutada vaid selge näidustuse olemasolul. Naistele tuleb soovitada gemtsitabiinravi ajal mitte rasestuda ja kui see peaks siiski juhtuma, sellest otsekohe raviarsti informeerida.

Imetamine

Seni ei ole teada, kas gemtsitabiin eritub inimese rinnapiima, seetõttu ei saa välistada kõrvaltoimete teket rinnaga toidetaval lapsel. Gemtsitabiinravi ajal tuleb imetamine katkestada.

Fertiilsus

Fertiilsusuuringutes põhjustas gemtsitabiin isastel hiirtel hüpospermatogeneesi (vt lõik 5.3). Seetõttu soovitatakse gemtsitabiiniga ravitavatel meestel ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast ravi lõppu mitte last eostada ning otsida täiendavat teavet sperma krüokonserveerimise kohta enne ravi, kuna gemtsitabiinravi võib põhjustada viljatust.

Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid autojuhtimist ja masinate kasutamise võimet mõjutavate toimete kohta ravimiga ei ole läbi viidud. Siiski on teatatud, et gemtsitabiin võib põhjustada kerget kuni mõõdukat unisust, eriti tarbides koos alkoholiga. Patsiente tuleb hoiatada mitte autot juhtida ega masinaid kasutada, kuni on selgunud, et nad ei muutu uniseks.

Selles ravimis sisalduv alkoholi kogus võib kahjustada võimet juhtida autot või kasutada masinaid.

Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini registreeritud gemtsitabiinraviga kaasnevateks kõrvaltoimeteks on:

iiveldus kas koos oksendamisega või ilma, maksa transaminaaside (AST/ALT) ja alkaalse fosfataasi aktiivsuse tõus, teatatud ligikaudu 60 %-l patsientidest; proteinuuria ja hematuuria, teatatud ligikaudu 50 %-l patsientidest; düspnoe, teatatud 10...40 %-l patsientidest (kõige suurem esinemissagedus kopsuvähki põdevatel patsientidel); allergilised nahalööbed esinevad ligikaudu 25 %-l patsientidest ning nendega kaasneb sügelus 10 %-l patsientidest.

Kõrvaltoimete esinemissagedus ja raskusaste olenevad annusest, infusioonikiirusest ja annustevahelise intervalli pikkusest (vt lõik 4.4). Annust limiteerivateks kõrvaltoimeteks on trombotsüütide, leukotsüütide ja granulotsüütide arvu vähenemine (vt lõik 4.2).

Kliiniliste uuringute andmed

Esinemissagedused on määratletud järgnevalt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1 000), väga harv (<1/10 000).

Järgnev kõrvaltoimete ja nende esinemissageduste tabel põhineb kliiniliste uuringute andmetel. Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

 

 

Vere ja lümfisüsteemi

Väga sage

häired

• Leukopeenia (neutropeenia 3.aste = 19,3%; 4. aste = 6%). Luuüdi

 

supressioon on tavaliselt kerge kuni mõõdukas ning mõjutab tavaliselt

 

granulotsüütide arvu (vt lõigud 4.2 ja 4.4)

 

• Trombotsütopeenia

 

• Aneemia

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

 

 

 

Sage

 

 

• Febriilne neutropeenia

 

Väga harv

 

 

• Trombotsütoos

Immuunsüsteemi häired

Väga harv

 

 

• Anafülaktoidne reaktsioon

Ainevahetus- ja

Sage

toitumishäired

 

• Isutus

Närvisüsteemi häired

Sage

 

 

• Peavalu

 

 

• Unetus

 

 

• Unisus

 

Aeg-ajalt

 

 

• Tserebrovaskulaarne haigestumine

 

Väga harv

 

 

• Pöörduv posterioorne entsefalopaatia sündroom (vt lõik 4.4.)

Südame häired

Aeg-ajalt

 

Arütmiad, peamiselt supraventrikulaarsed

 

 

Südamepuudulikkus

 

Harv

 

 

• Müokardiinfarkt

Vaskulaarsed häired

Harv

 

 

• Perifeerse vaskuliidi ja gangreeni kliinilised sümptomid

 

 

• Hüpotensioon

 

Väga harv

 

 

• Kapillaarse lekke sündroom (vt lõik 4.4)

Respiratoorsed, rindkere

Väga sage

ja mediastiinumi häired

 

• Düspnoe – tavaliselt kerge ning möödub kiiresti ilma ravita

 

 

 

Sage

 

 

• Köha

 

 

• Nohu

 

Aeg-ajalt

 

 

• Interstitsiaalne pneumoonia (vt lõik 4.4)

 

 

• Bronhospasm – tavaliselt kerge ja mööduv, kuid võib vajada

 

 

parenteraalset ravi

 

Harv

 

 

• Kopsuturse

 

 

• Täiskasvanu respiratoorne distressi sündroom (vt lõik 4.4)

Seedetrakti häired

Väga sage

 

 

• Oksendamine

 

 

• Iiveldus

 

Sage

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

 

 

 

• Kõhulahtisus

 

• Stomatiit ja suuhaavandid

 

• Kõhukinnisus

 

Väga harv

 

• Isheemiline koliit

Maksa ja sapiteede häired

Väga sage

 

• Maksa transaminaaside (AST ja ALT) ja alkaalse fosfataasi aktiivsuse

 

tõus

 

Sage

 

• Bilirubiinitaseme tõus

 

Aeg-ajalt

 

• Tõsine maksatoksilisus, sh maksapuudulikkus ja surm

 

Harv

 

• gamma-glutamüültransferaasi (GGT) taseme tõus

Naha ja nahaaluskoe

Väga sage

kahjustused

• Allergiline nahalööve, millega sageli kaasneb sügelus

 

• Alopeetsia

 

Sage

 

• Sügelus

 

• Higistamine

 

Harv

 

• Rasked nahareaktsioonid, sh deskvamatsioon ja bulloossed

 

nahalööbed

 

• Haavandid

 

• Villide ja haavandite teke

 

• Ketendus

 

Väga harv

 

• Toksiline epidermaalne nekrolüüs

 

• Stevensi-Johnsoni sündroom

Lihas-skeleti ja sidekoe

Sage

kahjustused

• Seljavalu

 

• Lihasvalu

Neerude ja kuseteede

Väga sage

häired

• Hematuuria

 

• Kerge proteinuuria

 

Aeg-ajalt

 

• Neerupuudulikkus (vt lõik 4.4)

 

• Hemolüütilis-ureemiline sündroom (vt lõik 4.4)

Üldised häired ja

Väga sage

manustamiskoha

• Gripitaolised sümptomid – kõige sagedasemad sümptomid on palavik,

reaktsioonid

peavalu, külmavärinad, lihasvalu, nõrkus ja isutus. Samuti on

 

täheldatud köha, nohu, halba enesetunnet, higistamist ja unehäireid.

 

• Turse/perifeerne turse – sh näoturse. Turse on tavaliselt pärast ravi

 

lõpetamist mööduv.

 

 

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

 

 

 

Sage

 

• Palavik

 

• Nõrkus

 

• Külmavärinad

 

Harv

 

• Süstekoha reaktsioonid, peamiselt kerged

Vigastus, mürgistus ja

Harv

protseduuri tüsistused

• Kiirguskahjustus (vt lõik 4.5).

 

 

• Kiirguskahjustuse taasteke

Kombineeritud ravi rinnanäärmevähi korral

Gemtsitabiini kasutamisel kombinatsioonis paklitakseeliga suureneb 3. ja 4. astme hematoloogilise toksilisuse, eriti neutropeenia, esinemissagedus. Siiski nende kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemisega ei kaasne infektsioonide või veritsusjuhtumite esinemissageduse suurenemist. Väsimus ja febriilne neutropeenia esinevad sagedamini kui gemtsitabiini kasutatakse kombinatsioonis paklitakseeliga. Väsimus, mis ei ole seotud aneemiaga, laheneb tavaliselt pärast esimest ravitsüklit.

 

 

 

 

Patsientide arv (%)

 

 

 

Paklitakseeli rühm

Gemtsitabiini + paklitakseeli rühm

 

 

(N=259)

 

 

 

(N=262)

 

3. aste

 

4. aste

3. aste

 

4. aste

Laboratoorsed näitajad

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneemia

5 (1,9)

 

(0,4)

15 (5,7)

 

3 (1,1)

Trombotsütopeenia

 

 

14 (5,3)

 

1 (0,4)

Neutropeenia

11 (4,2)

 

(6,6)*

(31,3)

 

45 (17,2)*

Mittelaboratoorsed näitajad

 

 

 

 

 

 

 

 

Febriilne neutropeenia

3 (1,2)

 

 

12 (4,6)

 

1 (0,4)

Väsimus

3 (1,2)

 

(0,4)

15 (5,7)

 

2 (0,8)

Kõhulahtisus

5 (1,9)

 

 

(3,1)

 

Motoorne neuropaatia

2 (0,8)

 

 

(2,3)

 

1 (0,4)

Sensoorne neuropaatia

9 (3,5)

 

 

14 (5,3)

 

1 (0,4)

ja 4. astme kõrvaltoimed Paklitakseel versus gemtsitabiin + paklitakseel

*Üle 7 päeva kestev 4. astme neutropeenia esines 12,6%-l patsientidest kombineeritud ravigrupis ja 5,0%-l patsientidest paklitakseeli grupis.

Kombineeritud kasutamine kusepõievähi korral

 

 

 

 

Patsientide arv (%)

 

 

 

 

MVAC’i (metotreksaat, vinblastiin,

Gemtsitabiini + tsisplatiini rühm

 

doksorubitsiin ja tsisplatiin) rühm

 

(N=200)

 

 

 

(N=196)

 

 

 

 

 

 

3. aste

 

4. aste

3. aste

 

4. aste

Laboratoorsed näitajad

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneemia

30 (16)

 

(2)

47 (24)

 

(4)

Trombotsütopeenia

15 (8)

 

(13)

57 (29)

 

(29)

Mittelaboratoorsed näitajad

 

 

 

 

 

 

 

 

Iiveldus ja oksendamine

37 (19)

 

(2)

44 (22)

 

(0)

Kõhulahtisus

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Infektsioon

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Stomatiit

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)

ja 4. astme kõrvaltoimed MVAC versus gemtsitabiin + tsisplatiin

Kombineeritud kasutamine munasarjavähi korral

 

 

 

Patsientide arv (%)

 

 

 

 

Karboplatiini rühm

Gemtsitabiini + karboplatiini rühm

 

 

(N=174)

 

 

(N=175)

 

 

3. aste

 

4. aste

3. aste

 

4. aste

Laboratoorsed näitajad

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneemia

10 (5,7)

 

4 (2,3)

(22,3)

 

(5,1)

Neutropeenia

19 (10,9)

 

2 (1,1)

(41,7)

 

(28,6)

Trombotsütopeenia

18 (10,3)

 

2 (1,1)

(30,3)

 

(4,6)

Leukopeenia

11 (6,3)

 

1 (0,6)

(48,0)

 

(5,1)

Mittelaboratoorsed näitajad

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejooks

0 (0)

 

0 (0)

(1,8)

 

0 (0)

Febriilne neutropeenia

0 (0)

 

0 (0)

(1,1)

 

0 (0)

Infektsioon ilma

0 (0)

 

0 (0)

0 (0)

 

(0,6)

neutropeeniata

 

 

 

 

 

 

 

 

ja 4. astme kõrvaltoimed Karboplatiin versus gemtsitabiin + karboplatiin

Sensoorne neuropaatia oli sagedasem kombineeritud ravigrupis kui karboplatiini monoteraapia grupis.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

 1. Gemtsitabiini üleannustamise korral antidoot ei ole teada. Annused kuni 5700 mg/m2 manustatuna üks kord kahe nädala jooksul 30-minutilise veeniinfusioonina on olnud kliiniliselt lubatava toksilisusega. Kui võib kahtlustada üleannustamist, siis peab patsiendil teostama vajalikud vereanalüüsid ja vajadusel tuleb rakendada toetavat ravi.

Farmakoterapeutiline rühm: pürimidiini analoogid

ATC-kood: L01BC05

Tsütotoksiline aktiivsus rakukultuurides

Gemtsitabiin avaldab märkimisväärset tsütotoksilist toimet erinevatesse hiirekultuuride ja inimese kasvajarakkudesse. Selle toime on faasispetsiifiline, seega gemtsitabiin hävitab eeskätt rakke, mis on läbimas DNA sünteesi (S-faasi) ja teatud olukordades blokeerib rakkude progressiooni /S-faasiG vaheseoses. Gemtsitabiini in vitro tsütotoksilisus sõltub nii kontsentratsioonist kui ajast.

Kasvajavastane aktiivsus prekliinilistes mudelites

Loomade kasvajamudelites sõltub gemtsitabiini kasvajavastane aktiivsus annustamisskeemist. Kui gemtsitabiini igapäevaselt manustati katseloomadele, täheldati loomade kõrget suremust, kusjuures kasvajavastane aktiivsus oli minimaalne. Ent kui gemtsitabiini manustada iga kolme või nelja päeva

tagant, võib gemtsitabiini manustada mitteletaalsetes annustes, mis avaldavad kindlat kasvajavastast toimet hiirel paljude kasvajate korral.

Toimemehhanism

Rakumetabolism ja toimemehhanism: Pürimidiini antimetaboliit gemtsitabiin (dFdC) metaboliseerub intratsellulaarselt nukleosiidi kinaaside abil aktiivseks difosfaat- (dFdCDP) ja trifosfaat- (dFdCTP) nukleosiidiks. Gemtsitabiini tsütotoksiline aktiivsus põhineb DNA sünteesi pärssimisel kahe toimemehhanismi, dFdCDP ja dFdCTP poolt. Esmalt inhibeerib dFdCDP ribonukleotiidide reduktaasi, mis ainuomaselt katalüüsib reaktsioone, mis toodavad DNA sünteesi jaoks deoksünukleosiidtrifosfaate (dCTP). Selle ensüümi inhibeerimine dFdCDP poolt põhjustab deoksünukleosiidide ja eriti dCTP kontsentratsioonide vähenemist. Teiseks konkureerib dFdCTP dCTP-ga DNA-sse tungimisel (enesevõimendus).

Samuti võib väike kogus gemtsitabiini sattuda ka RNA-sse. dCTP intratsellulaarse kontsentratsiooni vähenemine suurendab dFdCTP tungimist DNA-sse. DNA polümeraas epsilon ei suuda gemtsitabiini DNA ahelast eraldada ja parandada kasvavaid DNA ahelaid. Pärast gemtsitabiini tungimist DNA-sse lisandub DNA ahelale veel üks nukleotiid. Pärast seda lisandumist toimub suures osas DNA edasise sünteesi täielik pärssimine (ahela varjatud lõpetamine). Gemtsitabiin põhjustab pärast DNA-sse tungimist programmeeritud rakusurma, mida nimetatakse apoptoosiks.

Kliinilised andmed

Kusepõievähk

Randomiseeritud III faasi uuring, millesse oli kaasatud 405 kaugelearenenud või metastaseerunud uroteliaalse üleminekuepiteeli kartsinoomiga patsienti, ei näidanud mingit erinevust kahe ravirühma vahel – gemtsitabiin/tsisplatiin vs metotreksaat/vinblastiin/adriamütsiin/tsisplatiin (MVAC), kui võtta aluseks elulemuse mediaanväärtused (vastavalt 12,8 ja 14,8 kuud, p=0,547), haiguse progresseerumiseni kuluv aeg (vastavalt 7,4 ja 7,6 kuud, p=0,842) ja ravivastuse määr (vastavalt 49,4% ja 45,7%, p=0,512). Siiski oli gemtsitabiini ja tsisplatiini kombinatsioonil parem toksilisuse profiil kui MVAC’il.

Pankreasevähk

Randomiseeritud III faasi uuringus, millesse oli kaasatud 126 kaugelearenenud või metastaseerunud pankreasevähiga patsienti, ilmnes, et gemtsitabiinil oli statistiliselt oluliselt parem kliiniline ravivastus kui 5-fluorouratsiilil (vastavalt 23,8% ja 4,8%, p=0,0022). Samuti täheldati gemtsitabiiniga ravitud patsientidel statistiliselt märkimisväärset progresseerumiseni kuluva aja pikenemist 0,9-st kuni 2,3 kuuni (log-rank p<0,0002) ja statistiliselt olulist elulemuse pikenemist mediaanväärtuses 4,4-st kuni 5,7 kuuni (log-rank p<0,0024), võrreldes 5-fluorouratsiiliga ravitud patsientidega.

Mitteväikerakk-kopsuvähk

Randomiseeritud III faasi uuringus, millesse oli kaasatud 522 mitteopereeritava lokaalselt levinud või metastaseerunud mitteväikerakk-kopsuvähiga (MVRKV) patsienti, ilmnes gemtsitabiini ja tsisplatiini kombinatsioonil statistiliselt oluliselt parem ravivastus kui tsisplatiinil üksi (vastavalt 31,0% ja 12,0%, p<0,0001). Gemtsitabiini/tsisplatiiniga ravitud patsientidel täheldati ainult tsisplatiiniga ravitud patsientidega võrreldes haiguse progresseerumiseni kuluva aja statistiliselt olulist pikenemist 3,7-st kuni 5,6 kuuni (log-rank p<0,0012) ja elulemuse statistiliselt olulist pikenemist mediaanväärtusega 7,6-st kuni 9,1 kuuni (log-rank p<0,004).

Ühes teises randomiseeritud III faasi uuringus, millesse oli kaasatud 135 patsienti IIIB või IV staadiumi MVRKV-ga, täheldati gemtsitabiini ja tsisplatiini kombinatsioonil statistiliselt oluliselt kõrgemat ravivastust kui tsisplatiini ja etoposiidi kombinatsioonil (vastavalt 40,6% ja 21,2%, p=0,025). Gemtsitabiini/tsisplatiiniga ravitud patsientidel täheldati haiguse progresseerumiseni kuluva aja statistiliselt olulist pikenemist 4,3-st kuni 6,9 kuuni (p=0,014), võrreldes etoposiidi/tsisplatiiniga ravitud patsientidega.

Mõlemas uuringus leiti, et kahes ravirühmas esines sarnane taluvus.

Munasarjavähk

Randomiseeritud III faasi uuringus, millesse oli kaasatud 356 patsienti, kellel esines kaugelearenenud epiteliaalne munasarjakartsinoom ja kellel oli tekkinud retsidiiv vähemalt 6 kuud pärast ravi lõppu plaatina preparaadiga, randomiseeriti patsiendid gemtsitabiini/karboplatiini (GCb) ravile või ainult karboplatiin-ravile (Cb). GCb-ravi saanud patsientidel täheldati haiguse progresseerumiseni kulunud aja statistiliselt olulist pikenemist 5,8-st kuni 8,6 kuuni (log-rank p=0,0038), võrreldes Cb-ravi saanud patsientidega. Ravivastuste erinevused olid 47,2% GCb grupis versus 30,9% Cb grupis (p=0,0016) ning elulemuse mediaanväärtuses 18 kuud (GCb) versus 17,3 kuud (Cb) (p=0,73), mis olid GCb rühma kasuks.

Rinnanäärmevähk

Randomiseeritud III faasi uuringus, millesse oli kaasatud 529 patsienti, kellel esines mitteopereeritav lokaalselt retsidiveerunud või metastaseerunud rinnanäärmevähk retsidiiviga pärast adjuvant/neoadjuvant keemiaravi, täheldati gemtsitabiini ja paklitakseeli kombinatsiooni puhul haiguse dokumenteeritud progresseerumiseni kuluva aja statistiliselt olulist pikenemist 3,98-st kuni 6,14 kuuni (log-rank p=0,0002) kui ainult paklitakseeliga ravitud patsientidel. Pärast 377 surmajuhtu oli üldine elulemus gemtsitabiini/paklitakseeli grupis 18,6 kuud ja paklitakseeli grupis 15,8 kuud (log- rank p=0,0489, HR (ohu suhtarv) 0,82) ja üldine ravivastus oli vastavalt 41,4% ja 26,2% (p=0,0002).

Farmakokineetilised omadused

 1. Gemtsitabiini farmakokineetikat uuriti 7 uuringus 353 patsiendil – 121 naisel ja 232 mehel, vanuses 29...79 eluaastat. Ligikaudu 45 % patsientidest põdesid mitteväikerakk-kopsuvähki ja 35 % pankreasevähki. Annuste 500...2592 mg/m2 korral, mida manustati infusioonina 0,4...1,2 tunni jooksul, saadi järgmised farmakokineetilised parameetrid.

Maksimaalne kontsentratsioon plasmas (mõõdetuna 5 minuti jooksul pärast infusiooni lõpetamist) oli 3,2...45,5 mikrogrammi/ml. Algühendi kontsentratsioon plasmas pärast annust 1000 mg/m/30 minuti jooksul on suurem kui 5 mikrogrammi/ml ligikaudu 30 minutit pärast infusiooni lõpetamist ja veel üks tund hiljem suurem kui 0,4 mikrogrammi/ml.

Jaotumine

Tsentraalne jaotusruumala naistel on 12,4 l/m2 ja meestel 17,5 l/m2 (inimestevaheline erinevus oli 91,9 %).

Perifeerne jaotusruumala on 47,4 l/m. Perifeerne jaotusruumala ei olnud soost sõltuv. Seonduvus plasmavalkudega oli tühine.

Poolväärtusaeg: See oli vahemikus 42...94 minutit, mis sõltus vanusest ja soost. Soovitatud annustamisrežiimi korral gemtsitabiin elimineerub peaaegu täielikult 5...11 tunni jooksul pärast infusiooni algust. Manustamisel üks kord nädalas gemtsitabiin ei kumuleeru.

Biotransformatsioon

Gemtsitabiin metaboliseerub kiiresti maksas, neerudes, veres ja teistes kudedes tsütidiini deaminaasi abil. Gemtsitabiini intratsellulaarse metabolismi käigus tekivad gemtsitabiini mono-, di-, ja trifosfaadid (dFdCMP, dFdCDP ja dFdCTP), kusjuures farmakoloogilist aktiivsust omavad dFdCDP ja dFdCTP. Neid intratsellulaarseid metaboliite ei ole leitud plasmas ega uriinis. Peamine metaboliit 2’- deoksü-2’,2’-difluorouridiin (dFdU), mida leidub nii plasmas kui uriinis, on inaktiivne.

Eritumine

 1. Süsteemne kliirens oli vahemikus 29,2 l/h/m2 kuni 92,2 l/h/m, mis sõltus nii vanusest kui soost (inimestevaheline erinevus oli 52,2 %). Naistel oli kliirens ligikaudu 25 % väiksem kui meestel. Vaatamata kiirele kliirensile nii meestel kui naistel näib kliirens vanusega vähenevat. Soovitatud gemtsitabiini annuse 1000 mg/m, manustatuna 30-minutilise infusioonina, puhul ei tohiks madalamad kliirensi väärtused naistel ega meestel osutada gemtsitabiini annuse vähendamise vajadusele.

Eritumine uriiniga: Vähem kui 10% eritub muutumatul kujul uriiniga. Renaalne kliirens on 2...7 l/h/m.

Manustamisele järgneva nädala jooksul eritub 92...98% manustatud gemtsitabiini annusest, millest 99% eritub uriiniga, peamiselt dFdU kujul ning 1% annusest eritub väljaheitega.

dFdCTP kineetika

See metaboliit esineb perifeerse vere mononukleaarsetes rakkudes ja alljärgnev informatsioon käib nende rakkude kohta. Intratsellulaarsed kontsentratsioonid tõusevad proportsionaalselt gemtsitabiini annustega 35...350 mg/m/30 minutis, mille tulemusel saavutatakse tasakaalukontsentratsioonid 0,4...5 mikrogrammi/ml. Kui gemtsitabiini kontsentratsioonid plasmas ületavad 5 mikrogrammi/ml, siis dFdCTP tasemed ei tõuse, mis osutab asjaolule, et selle metaboliidi moodustumine nendes rakkudes on küllastuv.

Lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg: 0,7...12 tundi.

dFdU kineetika

Maksimaalne kontsentratsioon plasmas (3...15 minutit pärast 30-minutilise infusiooni lõppu, 1000 mg/m) on 28...52 mikrogrammi/ml.

Madalaimad kontsentratsioonid pärast manustamist üks kord nädalas on 0,07...1,12 mikrogrammi/ml, kusjuures märkimisväärset kumuleerumist ei esine.

Plasmakontsentratsioonide ajagraafik on kolmefaasiline. Terminaalse faasi keskmine poolväärtusaeg on 65 tundi (vahemikus 33...84 tundi).

dFdU moodustumine algühendist on 91%...98%.

 1. Keskmine tsentraalne jaotusruumala on 18 l/m2 (vahemikus 11...22 l/m).
 2. Keskmine tasakaalukontsentratsiooni jaotusruumala (VSS) on 150 l/m2 (vahemikus 96...228 l/m). Jaotumine kudedesse on ulatuslik.
 3. Keskmine näiv kliirens on 2,5 l/h/m2 (vahemikus 1...4 l/h/m). Kõik eritub uriiniga.

Gemtsitabiini ja paklitakseeli kombineeritud ravi

Kombineeritud ravi ei muuda gemtsitabiini ega paklitakseeli farmakokineetikat.

Gemtsitabiini ja karboplatiini kombineeritud ravi

Koos karboplatiiniga kombinatsioonis manustamine ei muuda gemtsitabiini farmakokineetikat.

Neerukahjustus

Kerge kuni keskmise raskusega neerupuudulikkus (GFR 30...80 ml/min) ei avalda gemtsitabiini farmakokineetikale järjekindlat ja olulist toimet.

Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse uuringutes, mis kestsid kuni 6 kuud ja mis viidi läbi hiirte ja koertega, täheldati peamiselt raviskeemist ja annusest sõltuvat hematopoeesi pärssimist, mis oli pöörduv.

In vitro mutatsioonitestis ja in vivo luuüdi mikrotuuma testis osutus gemtsitabiin mutageenseks. Pikaajalisi loomkatseid, mis hindaksid kartsinogeenset potentsiaali, ei ole läbi viidud.

Fertiilsusuuringutes põhjustas gemtsitabiin isastel hiirtel pöörduvat hüpospermatogeneesi. Emasloomade puhul mõju viljakusele ei ole leitud.

Loomkatsete tulemuste hindamine on näidanud reproduktsioonitoksilisust, nt sünnidefektid jt embrüo ning loote arengut mõjutavad toimed, tiinuse ning peri- ja postnataalse arengu häired.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Etanool 96%

Naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks)

Vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks)

Süstevesi

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Kõlblikkusaeg

Avamata viaal: 5 aastat

Infusioonilahus

Ravimi kasutusaegne füüsikalis-keemiline stabiilsus pärast lahjendamist 0,9%-lises naatriumkloriidi lahuses on tõestatud 3 päeva jooksul temperatuuril 2°...8° C või 30° C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb valmislahus kohe ära kasutada. Kui lahust ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°...8° C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreaparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist või lahjendamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Läbipaistvast klaasist (tüüp I) viaalid klorobutüülkummist korgiga ja alumiiniumist klõpskorgiga.

Pakendi suurused:

1 viaal 5,26 ml infusioonilahuse kontsentraadiga sisaldab 200 mg gemtsitabiini. 1 viaal 26,3 ml infusioonilahuse kontsentraadiga sisaldab 1000 mg gemtsitabiini. 1 viaal 39,5 ml infusioonilahuse kontsentraadiga sisaldab 1500 mg gemtsitabiini. 1 viaal 52,6 ml infusioonilahuse kontsentraadiga sisaldab 2000 mg gemtsitabiini.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Gemcitabine STADA 38 mg/ml infusioonilahuse kontsentraati tuleb enne kasutamist lahjendada (vt lõik 4.4). Infusiooni manustamiseks on soovitatav kasutada suuri veene, et ära hoida veresoonte kahjustamist ja ekstravasatsiooni.

Käsitlemine

Infusioonilahuse valmistamisel ja hävitamisel tuleb järgida tsütotoksiliste ravimite käsitlemise tavapäraseid ohutusnõudeid. Lapseootel personal ei tohi ravimit käsitleda. Infusioonilahust tuleb käsitleda tõmbekapis, kasutades kaitseriietust ja –kindaid. Kui tõmbekappi pole võimalik kasutada, tuleb kaitsevarustust täiendada maski ja kaitseprillidega.

Preparaadi silma sattumisel võib see põhjustada tugevat ärritust. Silmi tuleb koheselt rohke veega põhjalikult loputada. Kui silmaärritus jääb püsima, tuleb silmaarstiga konsulteerida. Lahuse sattumisel nahale loputage põhjalikult veega.

Lahjendamise juhend

Gemtsitabiini steriilse infusioonilahuse kontsentraadi lahjendamiseks on ainus tunnustatud lahusti naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahus (ilma säilitusaineteta).

Alljärgnevaid juhiseid tuleb täpselt järgida, et ära hoida kahjulikke tagajärgi:

 1. Gemtsitabiini INFUSIOONILAHUSE KONTSENTRAADI lahjendamisel veenisisese infusioonina manustamiseks kasutage aseptika nõudeid.
 2. GEMCITABINE STADA infusioonilahuse kontsentraat on selge, värvitu või kergelt kollakas lahus, milles gemtsitabiini kontsentratsioon on 38 mg/ml. Kogu patsiendile vajalik gemtsitabiin 38 mg/ml infusioonilahuse kontsentraadi kogus tuleb lahjendada vajalikku kogusesse steriilse naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusesse (ilma säilitusaineteta), et vältida etanoolist tulenevaid kõrvaltoimeid, ja manustada 30 minuti jooksul. Lahjendatud lahus on selge, värvitu või kergelt kollakas lahus.
 3. Parenteraalseid ravimeid tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida osakeste olemasolu ja värvimuutuse osas. Kui te märkate lahuses osakesi, ei tohi lahust manustada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D61118 Bad Vilbel

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19.08.2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 08.01.2018

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

jaanuar 2018