Fluconazole actavis - kõvakapsel (50mg)

ATC Kood: J02AC01
Toimeaine: flukonasool
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

FLUCONAZOLE ACTAVIS
kõvakapsel (50mg)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Fluconazole Actavis, 50 mg kõvakapslid

Fluconazole Actavis, 100 mg kõvakapslid

Fluconazole Actavis, 150 mg kõvakapslid

Fluconazole Actavis, 200 mg kõvakapslid

Flukonasool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Fluconazole Actavis ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Fluconazole Actavis’e võtmist

3.Kuidas Fluconazole Actavis’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Fluconazole Actavis’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Fluconasole Actavis ja milleks seda kasutatakse

Fluconazole Actavis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse seenevastasteks ravimiteks. Toimeaine on flukonasool.

Fluconazole Actavis’t kasutatakse seente poolt põhjustatud infektsioonide raviks ja seda võib kasutada ka CANDIDA infektsiooni vältimiseks. Kõige sagedamini põhjustab seennakkusi pärmseen, mida kutsutakse CANDIDA’ks.

Täiskasvanud

Teie arst võib teile seda ravimit määrata järgnevat tüüpi seennakkuste raviks:

-Krüptokokkmeningiit – ajus esinev seennakkus

-Koktsidioidmükoos – bronhide ja kopsude haigus

-Infektsioonid, mille on põhjustanud CANDIDA ja mida leidub vereringes, elundites (nt süda, kopsud) või kuseteedes

-Limaskestade seennakkus – infektsioon, mis kahjustab suu limaskesta, neelu, ja hambaproteesidest põhjustatud suuhaavandid

-Suguelundite seennakkus – tupe või peenise infektsioon

-Nahainfektsioonid - nt jala seenhaigus (nn atleedi jalg), keha seenhaigus, kubemepiirkonna sügelus, küüneinfektsioon.

Teile võidakse Fluconasole Actavis’t määrata ka selleks, et:

-vältida krüptokokkmeningiidi taastekkimist

-vältida limaskestade seennakkuse taastekkimist

-vähendada suguelundite seennakkuse taastekkimist

-ennetada CANDIDA poolt põhjustatud infektsiooni tekkimist (kui teie immuunsüsteem on nõrk ega toimi korralikult).

Lapsed ja noorukid (vanuses 0...17 aastat)

Teie arst võib teile seda ravimit määrata järgnevat tüüpi seennakkuste raviks:

-Limaskestade seennakkus - infektsioon, mis kahjustab suuõõnt või neelu

-Infektsioonid, mille on põhjustanud CANDIDA ja mida leidub vereringes, elundites (nt süda, kopsud) või kuseteedes

-Krüptokokkmeningiit - ajus esinev seennakkus.

Teile võidakse Fluconasole Actavis’t määrata ka selleks, et:

-ennetada CANDIDA poolt põhjustatud infektsiooni tekkimist (kui teie immuunsüsteem on nõrk ega toimi korralikult)

-vältida krüptokokkmeningiidi taastekkimist.

2. Mida on vaja teada enne Fluconazole Actavis’e võtmist

Ärge võtke Fluconazole Actavis’t:

-kui olete flukonasooli, teiste ravimite, mida olete võtnud seeninfektsioonide raviks, või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Sümptomite hulka võivad kuuluda sügelus, nahapunetus või hingamisraskused

-kui te kasutate astemisooli, terfenadiini (antihistamiinsed ravimid allergia raviks)

-kui te kasutate tsisapriidi (kasutatakse seedeprobleemide raviks)

-kui te kasutate pimosiidi (kasutatakse vaimsete häirete raviks)

-kui te kasutate kinidiini (kasutatakse südame rütmihäirete raviks)

-kui te kasutate erütromütsiini (antibiootikum infektsioonide raviks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Pidage nõu oma arstiga:

-kui te põete maksa- või neeruhaigust

-kui te põete südamehaigust, sh südame rütmihäired

-kui teil on veres ebaharilik kaaliumi-, kaltsiumi- või magneesiumisisaldus

-kui teil tekivad rasked nahareaktsioonid (sügelus, nahapunetus või hingamisraskused).

-kui teil tekivad neerupealiste puudulikkuse, st kui neerupealised ei tooda piisavas koguses teatud steroidhormoone, nagu kortisool, sümptomid (krooniline või pikaajaline väsimus, lihasnõrkus, söögiisu vähenemine, kehakaalu langus, kõhuvalu).

Muud ravimid ja Fluconasole Actavis

Teatage viivitamatult oma arstile, kui te kasutate astemisooli, terfenadiini (antihistamiinsed ravimid allergia raviks) või tsisapriidi (kasutatakse seedeprobleemide raviks) või pimosiidi (kasutatakse vaimsete häirete raviks) või kinidiini või erütromütsiini (antibiootikum infektsioonide raviks), kuna neid ei tohi võtta koos Fluconasole Actavis’ega (vt lõik „Ärge võtke Fluconasole Actavis’t“).

On olemas mõningad ravimid, millel võib esineda koostoimeid Fluconasole Actavis’ega.

Palun informeerige oma arsti, kui kasutate ükskõik millist järgnevatest ravimitest:

-rifampitsiin või rifabutiin (antibiootikumid infektsioonide raviks)

-hüdroklorotiasiid (kasutatakse veepeetuse ja kõrge vererõhu raviks)

-alfentaniil, fentanüül (kasutatakse anesteesias)

-amitriptüliin, nortriptüliin (kasutatakse antidepressantidena)

-amfoteritsiin B, vorikonasool (seenevastane ravim)

-trombide tekke vältimiseks verd vedeldavad ravimid (varfariin või sarnased ravimid)

-bensodiasepiinid (midasolaam, triasolaam või sarnased ravimid), mida kasutatakse unetuse või ärevuse puhul

-karbamasepiin, fenütoiin (kasutatakse krampide ravis)

-nifedipiin, isradipiin, amlodipiin, felodipiin ja losartaan (hüpertensiooni e kõrgvererõhutõve raviks)

-tsüklosporiin, everoliimus, siroliimus või takroliimus (siiratud koe või elundi äratõukereaktsiooni pärssimiseks)

-tsüklofosfamiid, vinka-alkaloidid (vinkristiin, vinblastiin või sarnased ravimid), mida kasutatakse kasvajate raviks

-halofantriin (kasutatakse malaaria raviks)

-statiinid (atorvastatiin, simvastatiin, fluvastatiin või sarnased ravimid), mida kasutatakse kõrge kolesteroolisisalduse alandamiseks

-metadoon (kasutatakse valu vaigistamiseks)

-tselekoksiib, flurbiprofeen, naprokseen, ibuprofeen, lornoksikaam, meloksikaam, diklofenak (mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d))

-suukaudsed rasestumisvastased preparaadid

-prednisoon (steroid)

-zidovudiin (tuntud ka kui AZT); sakvinaviir (kasutatakse HIV-nakkusega patsientidel)

-suhkurtõve puhul kasutatavad ravimid, nagu kloorpropamiid, glibenklamiid, glipisiid või tolbutamiid

-teofülliin (astma kontrolli all hoidmiseks kasutatav ravim)

-A-vitamiin (toidulisand)

-ivakaftoor (kasutatake tsüstilise fibroosi raviks)

-amiodaroon (kasutatakse ebakorrapäraste südamelöökide – arütmia – raviks).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Fluconazole Actavis koos toidu ja joogiga

Fluconazole Actavis’t võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase, ei tohi te Fluconazole Actavis’t võtta, välja arvatud juhul, kui teie arst on seda teile määranud.

Te võite jätkata imetamist pärast ühe kuni 200 mg-se Fluconazole Actavis’e annuse võtmist. Te ei tohi imetada, kui te võtate korduvaid Fluconazole Actavis’e annuseid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Autojuhtimise või masinatega töötamise puhul tuleb arvestada, et ravi ajal võivad aeg-ajalt tekkida pearinglus või tõmblused.

Fluconazole Actavis sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab väikeses koguses laktoosi (piimasuhkur). Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Fluconazole Actavis’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Neelake kapsel alla tervena koos klaasitäie veega. Kõige parem on kapsleid võtta iga päev samal ajal.

Selle ravimi soovitatavad annused erinevate infektsioonide korral on toodud allpool:

Täiskasvanud

Seisund

Annus

 

 

Krüptokokkmeningiidi ravi

400 mg esimesel päeval ja seejärel 200...400 mg üks kord

 

ööpäevas 6…8 nädala jooksul või niikaua kuni vajalik.

 

Mõnikord tuleb annust suurendada kuni 800 mg-ni.

 

 

Krüptokokkmeningiidi taastekkimise

200 mg üks kord ööpäevas, kuni teile öeldakse, et ravi tuleb

ärahoidmine

lõpetada.

Koktsidioidmükoosi ravi

200…400 mg üks kord ööpäevas 11...24 kuu jooksul või

 

vajadusel kauem. Mõnikord tuleb annust suurendada kuni

 

800 mg-ni.

 

 

CANDIDA poolt põhjustatud sisemiste

800 mg esimesel päeval ja seejärel 400 mg üks kord

seennakkuste ravi

ööpäevas, kuni teile öeldakse, et ravi tuleb lõpetada.

 

 

Suuõõnt ja neelu kahjustavate

200...400 mg esimesel päeval, seejärel 100...200 mg kuni

limaskestade seeninfektsioonide ravi

teile öeldakse, et ravi tuleb lõpetada.

ja hambaproteesidest põhjustatud

 

suuhaavandid

 

 

 

Limaskestade seennakkuse ravi –

50…400 mg üks kord ööpäevas 7…30 päeva jooksul, kuni

annus sõltub sellest, kus nakkus asub

teile öeldakse, et ravi tuleb lõpetada.

 

 

Suuõõnt ja neelu kahjustavate

100...200 mg üks kord ööpäevas või 200 mg 3 korda

seeninfektsioonide vältimine

nädalas, kuni teil on olemas risk nakkuse saamiseks.

 

 

Suguelundite seennakkuse ravi

150 mg ühekordse annusena.

Suguelundite nakkuste taastekke

150 mg iga kolme päeva järel kokku 3 annust (päevadel 1, 4

vähendamine

ja 7), seejärel üks kord nädalas 6 kuu jooksul, kuni teil on

 

olemas risk nakkuse saamiseks.

 

 

Naha ja küünte seennakkuste ravi

Sõltuvalt infektsiooni kohast 50 mg üks kord ööpäevas, 150

 

mg üks kord nädalas, 300...400 mg üks kord nädalas 1…4

 

nädala jooksul (jala seennakkuse ravi võib kesta kuni 6

 

nädalat, küüne ravi kestab, kuni nakatunud küüs on

 

asendunud).

CANDIDA poolt põhjustatud

200…400 mg üks kord ööpäevas, kuni teil on olemas risk

seennakkuste ärahoidmine (kui teie

nakkuse saamiseks.

immuunsüsteem on nõrk ega

 

funktsioneeri korrektselt)

 

 

 

Kasutamine noorukitel vanuses 12...17-aastat

Järgige oma arsti poolt määratud annust (kas täiskasvanu või lapse annustamisskeem).

Kasutamine kuni 11-aastastel lastel

Laste suurim ööpäevane annus on 400 mg.

Annus põhineb lapse kehakaalul kilogrammides.

Seisund

Ööpäevane annus

 

 

CANDIDA poolt põhjustatud limaskestade seennakkus

3 mg kg kehakaalu kohta (esimesel päeval

ja neelu seennakkus – annus ja ravi kestus sõltub

võib manustada 6 mg kg kehakaalu kohta)

sellest, kus nakkus asub

 

Krüptokokkmeningiit või CANDIDA poolt põhjustatud

6…12 mg kg kehakaalu kohta

sisemised seennakkused

 

CANDIDA poolt põhjustatud nakkuste ärahoidmine

3…12 mg kg kehakaalu kohta

lastel (kui immuunsüsteem ei toimi korrektselt)

 

 

 

Kasutamine lastel vanuses 0…4 nädalat

Kasutamine lastel vanuses 3...4 nädalat:

Sama annus, nagu ülalpool toodud, kuid manustatuna iga 2 päeva järel. Maksimaalne annus on 12 mg kg kehakaalu kohta iga 48 tunni järel.

Kasutamine alla 2-nädala vanustel lastel:

Sama annus, nagu ülalpool toodud, kuid manustatuna iga 3 päeva järel. Maksimaalne annus on 12 mg kg kehakaalu kohta iga 72 tunni järel.

Arstid määravad mõnikord nendest erineva annuse. Võtke oma ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Eakad

Kasutada võib tavapärast täiskasvanute annust, v.a juhul, kui teil on neeruprobleemid.

Neeruprobleemidega patsiendid

Teie arst võib annust muuta sõltuvalt teie neerufunktsioonist.

Kui te võtate Fluconasole Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju kapsleid, võib teil tekkida halb enesetunne. Pöörduge kohe oma arsti poole või lähima haigla vastuvõtuosakonda. Võimaliku üleannustamise sümptomite hulka võivad kuuluda tegelikkuses mitteeksisteerivate asjade kuulmine, nägemine ja tundmine ning neile mõtlemine (hallutsinatsioonid ja paranoiline käitumine). Ravi on sümptomaatiline (vajadusel võib kasutada toetavat ravi ja maoloputust).

Kui te unustate Fluconasole Actavis’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustasite annuse võtta, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Kui järgmise annuse võtmise aeg on juba peaaegu saabunud, jätke vahelejäänud annus võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõnel inimesel võivad tekkida allergilised reaktsioonid, kuid tõsiseid allergilisi reaktsioone esineb harva. Kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest sümptomitest, rääkige sellest kohe oma arstile:

-äkki ilmnev vilistav hingamine, hingamisraskus või pigistustunne rinnus

-silmalaugude, näo või huulte turse

-sügelemine üle kogu keha, nahapunetus või sügelevad punased täpid

-nahalööve

-rasked nahareaktsioonid, nagu lööve, mis põhjustab ville (see võib tekkida ka suus või keelel).

Fluconasole Actavis võib kahjustada teie maksa. Sümptomid, mis viitavad maksaprobleemidele:

-väsimus

-söögiisu puudumine

-oksendamine

-naha või silmavalgete muutumine kollaseks (kollatõbi).

Fluconasole Actavis võib kahjustada teie neerupealiseid ja steroidhormoonide tootmist. Haigusnähud, mis viitavad neerupealiste probleemidele, võivad olla:

-väsimus

-lihasnõrkus

-söögiisu vähenemine

-kehakaalu langus

-kõhuvalu.

Kui mõni neist sümptomitest ilmneb, lõpetage Fluconasole Actavis’e võtmine ja informeerige koheselt oma arsti.

Teised kõrvaltoimed:

Lisaks, kui ükskõik milline järgnevatest kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad esineda kuni 1 kasutajal 10-st, on toodud allpool:

-peavalu

-ebamugavustunne maos, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine

-maksafunktsiooni peegeldavate näitude suurenemine vereanalüüsides

-nahalööve.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad esineda kuni 1 kasutajal 100-st, on toodud allpool:

-vere punaliblede arvu vähenemine, mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või hingeldust

-söögiisu vähenemine

-unetus, unisus

-krambid, pearinglus, pöörlemise-, surina-, torkimise- või tuimusetunne, maitsetundlikkuse muutused

-kõhukinnisus, seedehäired, kõhupuhitus, suukuivus

-lihasvalu

-maksakahjustus ja naha ning silmade kollaseks muutumine (kollatõbi)

-kublad, villid (lööve), kihelus, suurenenud higistamine

-väsimus, üldine halb enesetunne, palavik.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad esineda kuni 1 kasutajal 1000-st, on toodud allpool:

-tavapärasest väiksem vere valgeliblede arv, mis aitavad kaitsta organismi nakkuste eest, väiksem vereliistakute arv, mis aitavad veritsust peatada

-naha punakaks või purpurpunaseks värvumine, mida võib põhjustada vereliistakute arvu vähenemine, teised vererakkude muutused

-vere keemiliste näitajate muutused (kõrge kolesterooli- ja rasvasisaldus veres);

-vere kaaliumisisalduse vähenemine

-värisemine

-häired elektrokardiogrammis (EKG), südamelöökide kiiruse või löögisageduse muutused

-maksapuudulikkus

-allergilised reaktsioonid (mõnikord rasked), sh laialdaselt leviv villiline lööve ja naha koorumine, rasked nahareaktsioonid, huulte või näo turse

-juuste väljalangemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Fluconazole Actavis’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja välispakendil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fluconazole Actavis sisaldab

-Toimeaine on flukonasool. Üks kõvakapsel sisaldab kas 50 mg, 100 mg, 150 mg või 200 mg flukonasooli.

-Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: laktoosmonohüdraat, preželatiniseeritud maisitärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Kapsli kest:

Fluconazole Actavis 50 mg ja 100 mg: želatiin, titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132). Fluconazole Actavis 150 mg: želatiin, titaandioksiid (E171).

Fluconazole Actavis 200 mg: želatiin, titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132), kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172).

Kuidas Fluconazole Actavis välja näeb ja pakendi sisu

Kõvakapslid.

Fluconazole Actavis 50 mg: kahvatusinise kapslikaanega ja valge kapslikehaga kõvad želatiinikapslid, mis on täidetud valge pulbriga.

Fluconazole Actavis 100 mg: helesinise kapslikaanega ja valge kapslikehaga kõvad želatiinikapslid, mis on täidetud valge pulbriga.

Fluconazole Actavis 150 mg: valge kapslikaanega ja valge kapslikehaga kõvad želatiinikapslid, mis on täidetud valge pulbriga.

Fluconazole Actavis 200 mg: sinise kapslikaanega ja valge kapslikehaga kõvad želatiinikapslid, mis on täidetud valge pulbriga.

Pakendi suurused:

1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 90,100 kapslit blisterpakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Tootjad

Actavis ehf.,

Reykjavikurvegur 78,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Specifar S.A

1, 28 Octovriou str. 123 51 Ag. Varvara Ateena

Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28/ Kesk tee 23a, Rae vald, 75301 Harjumaa Tel: (+372) 6100 565

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2016.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Fluconazole Actavis, 50 mg kõvakapslid

Fluconazole Actavis, 100 mg kõvakapslid

Fluconazole Actavis, 150 mg kõvakapslid

Fluconazole Actavis, 200 mg kõvakapslid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

50 mg: Iga kõvakapsel sisaldab 50 mg flukonasooli.

100 mg: Iga kõvakapsel sisaldab 100 mg flukonasooli.

150 mg: Iga kõvakapsel sisaldab 150 mg flukonasooli.

200 mg: Iga kõvakapsel sisaldab 200 mg flukonasooli. INN. Fluconazolum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

50 mg: Üks kapsel sisaldab 41 mg laktoosmonohüdraati.

100 mg: Üks kapsel sisaldab 82 mg laktoosmonohüdraati.

150 mg: Üks kapsel sisaldab 123 mg laktoosmonohüdraati.

250 mg: Üks kapsel sisaldab 164 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Kõvakapsel.

Fluconazole Actavis 50 mg koosneb kahvatusinisest kapslikaanest ja valgest kapslikehast, kõva želatiinkapsel, suurusega nr 3, on täidetud valge pulbriga.

Fluconazole Actavis 100 mg koosneb helesinisest kapslikaanest ja valgest kapslikehast, kõva želatiinkapsel, suurusega nr 2, on täidetud valge pulbriga.

Fluconazole Actavis 150 mg koosneb valgest kapslikaanest ja valgest kapslikehast, kõva želatiinkapsel, suurusega nr 1, on täidetud valge pulbriga.

Fluconazole Actavis 200 mg koosneb sinisest kapslikaanest ja valgest kapslikehast, kõva želatiinkapsel, suurusega nr 0, on täidetud valge pulbriga.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Fluconasole Actavis on näidustatud järgmiste seeninfektsioonide raviks (vt lõik 5.1).

Fluconasole Actavis on näidustatud täiskasvanutel järgmistel juhtudel:

-Krüptokokkmeningiit (vt lõik 4.4).

-Koktsidioidmükoos (vt lõik 4.4).

-Invasiivne kandidiaas.

-Limaskestade kandidiaas, sh orofarüngeaalne ja ösofageaalne kandidiaas, kandiduuria ja krooniline mukokutaanne kandidiaas.

-Krooniline suuõõne atroofiline kandidiaas (hambaproteesidest põhjustatud suuhaavandid) juhul, kui ei piisa hambahügieenist ja lokaalsest ravist.

-Äge või korduv vaginaalkandidiaas, kui lokaalne ravi ei ole sobiv.

-Eesnaha kandidootiline põletik (balaniit), kui lokaalne ravi ei ole sobiv.

-Dermatomükoos, sh Tinea pedis, Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea versicolor ja naha seeninfektsioonid, kui lokaalne ravi ei ole sobiv.

-Tinea unguinium (onühhomükoos), kui muud ained ei ole sobivad.

Fluconasole Actavis on näidustatud täiskasvanutel järgmiseks profülaktikaks:

-Krüptokokkmeningiidi retsidiiv patsientidel, kellel on kõrge risk taastekkeks.

-Orofarüngeaalse või ösofageaalse kandidiaasi retsidiiv patsientidel, kes on nakatunud HI- viirusega ja kellel on kõrge risk taastekkeks.

-Vaginaalse kandidiaasi retsidiivi juhtumite (4 või rohkem episoodi aastas) vähendamine.

-Kandidiaaside profülaktika pikaajalise neutropeeniaga patsientidel (nagu kemoteraapiat saavad hematoloogiliste kasvajatega patsiendid või patsiendid, kellele on siiratud vereloome tüvirakke (vt lõik 5.1)).

Fluconasole Actavis on näidustatud ajalistele vastsündinutele, imikutele, väikelastele, lastele ja noorukitele vanuses 0…17 aastat:

Fluconasole Actavis’t kasutatakse limaskestade kandidiaasi (orofarüngeaalsed, ösofageaalsed), invasiivse kandidiaasi ja krüptokokkmeningiidi raviks ning kandidiaaside profülaktikaks immuunosupresseeritud patsientidel. Fluconasole Actavis’t võib kasutada säilitusraviks, et hoida ära krüptokokkmeningiidi retsidiveerumist lastel, kellel on kõrge risk taastekkeks (vt lõik 4.4).

Ravi võib alustada enne külvide ja teiste laboratoorsete analüüside tulemuste teadasaamist. Kui analüüside vastused on käes, tuleb seenevastast ravi nende järgi kohandada.

Seenevastaste ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid ravijuhiseid.

4.2Annustamine ja manustamisviis

ANNUSTAMINE

Annuse määramisel tuleb lähtuda seeninfektsiooni iseloomust ja raskusastmest. Selliste infektsioonide korral, mis vajavad mitmekordset manustamist, peab ravi jätkuma niikaua, kuni kliinilised näitajad või laboratoorsete testide tulemused näitavad aktiivse seeninfektsiooni taandumist. Ravi liiga lühike kestus võib põhjustada ägeda infektsiooni taastekkimist.

Täiskasvanud

Näidustused

 

Annustamine

Ravi kestvus

Krüptokokoos

Krüptokokkmeningiidi

Algannus: 400 mg

Tavaliselt vähemalt 6…8

 

ravi.

esimesel päeval.

nädalat. Eluohtlike

 

 

Järgnev annus:

infektsioonide korral võib

 

 

200…400 mg

ööpäevast annust suurendada

 

 

ööpäevas.

800 mg-ni.

 

 

 

 

 

Säilitusravi

200 mg ööpäevas.

Määramata aja jooksul

 

krüptokokkmeningiidi

 

annuses 200 mg ööpäevas.

 

retsidiivi vältimiseks

 

 

 

patsientidel, kellel on

 

 

 

kõrge risk taastekkeks.

 

 

Koktsidioidmükoos

 

200…400 mg.

11...24 kuud või kauem,

 

 

 

sõltuvalt patsiendist. Mõnede

 

 

 

infektsioonide puhul võib

 

 

 

kaaluda 800 mg ööpäevase

 

 

 

annuse kasutamist, eriti

 

 

 

meningeaalsete haiguste

FLUCONAZOLE ACTAVIS_1490510_SPC_14905103x1

Invasiivne kandidiaas

 

Algannus: 800 mg

Üldiselt on kandideemia korral

 

 

esimesel päeval.

soovitatav ravi kestus 2

 

 

Järgnev annus: 400

nädalat pärast esimest

 

 

mg ööpäevas.

negatiivset verekülvi tulemust

 

 

 

ning kandideemiale omaste

 

 

 

nähtude ja sümptomite

Limaskestade

Orofarüngeaalne

Algannus:

7…21 päeva (kuni

kandidiaasi ravi

kandidiaas

200...400 mg

orofarüngeaalne kandidiaas

 

 

esimesel päeval.

on taandunud).

 

 

Järgnev annus:

Raske

 

 

100…200 mg

immuunpuudulikkusega

 

 

ööpäevas.

patsientidel võib ravi kesta

 

Ösofageaalne kandidiaas

Algannus:

14…30 päeva (kuni

 

 

200...400 mg

ösofageaalne kandidiaas on

 

 

esimesel päeval.

taandunud).

 

 

Järgnev annus:

Raske

 

 

100…200 mg

immuunpuudulikkusega

 

 

ööpäevas.

patsientidel võib ravi kesta

 

 

 

kauem.

 

 

 

 

 

Kandiduuria

200…400 mg

7…21 päeva.

 

 

ööpäevas.

Raske immuunpuudulikkusega

 

 

 

patsientidel võib ravi kesta

 

 

 

kauem.

 

Krooniline atroofiline

50 mg ööpäevas.

14 päeva.

 

kandidiaas

 

 

 

Krooniline mukokutaanne50…100 mg

Kuni 28 päeva. Ravikuurid

 

kandidiaas

ööpäevas.

võivad olla pikemad,

 

 

 

sõltuvalt nii infektsiooni

 

 

 

raskusastmest kui ka

 

 

 

kaasuvast

 

 

 

immuunpuudulikkusest ja

 

 

 

infektsioonist.

 

 

 

 

Limaskestade

Orofarüngeaalne

100…200 mg

Kroonilise immuunsüsteemi

kandidiaasi retsidiivi

kandidiaas

ööpäevas või 200

pärssumisega patsientidel

vältimine HIViga

 

mg 3 korda nädalas.

määramata aeg.

patsientidel, kellel on

 

 

 

Ösofageaalne kandidiaas

100...200 mg

Kroonilise immuunsüsteemi

kõrge risk taastekkeks

 

ööpäevas või 200

pärssumisega patsientidel

 

 

 

 

mg 3 korda nädalas.

määramata aeg.

 

 

 

 

Suguelundite

Äge vaginaalne

150 mg.

Üksikannus.

kandidiaas

kandidiaas

 

 

 

Eesnaha kandidootiline

 

 

 

põletik (balaniit)

 

 

 

Vaginaalse kandidiaasi

150 mg iga kolme

Säilitusannus: 6 kuud.

 

retsidiivi (4 või rohkem

päeva järel, kokku 3

 

 

episoodi aastas) ravi ja

annust (päevadel 1, 4

 

 

vältimine.

ja 7), seejärel

 

 

 

säilitusannus 150 mg

 

 

 

üks kord nädalas.

 

 

 

 

 

Dermatomükoosid

Tinea pedis,

150 mg üks kord

2…4 nädalat, Tinea pedis’e

 

Tinea corporis,

nädalas või 50 mg

ravi võib kesta kuni 6 nädalat.

 

Tinea cruris,

üks kord ööpäevas.

 

 

Candida infektsioonid

 

 

 

Tinea versicolor

300…400 mg üks

1…3 nädalat.

 

 

kord nädalas.

 

 

 

 

 

 

 

50 mg üks kord

2…4 nädalat.

 

 

ööpäevas.

 

 

 

 

 

 

Tinea unguium

150 mg üks kord

Ravi tuleb jätkata, kuni

 

(onühhomükoos)

nädalas.

nakatunud küüs on asendunud

 

 

 

(nakatumata küüs kasvab

 

 

 

asemele). Sõrme- ja

 

 

 

varbaküünte tagasikasvamine

 

 

 

võtab tavaliselt vastavalt 3…6

 

 

 

kuud ja 6…12 kuud. Samas

 

 

 

võib kasvukiirus erinevatel

 

 

 

inimestel varieeruda ja sõltuda

 

 

 

ka vanusest. Pärast pikaajaliste

 

 

 

krooniliste infektsioonide

 

 

 

edukat ravi jääb küünte kuju

 

 

 

mõnikord moonutatuks.

 

 

 

 

Kandidiaaside

 

200…400 mg.

Ravi tuleb alustada mitu päeva

profülaktika

 

 

enne neutropeenia eeldatavat

pikaajalise

 

 

teket ja jätkata veel 7 päeva

neutropeeniaga

 

 

pärast neutropeenia

patsientidel

 

 

taandumist, kui neutrofiilide

 

 

 

arv on tõusnud üle 1000 raku

Patsientide erirühmad

 

 

Eakad

Annust tuleb kohandada sõltuvalt neerufunktsioonist (vt „Neerukahjustus“).

Neerukahjustus

Ühekordse üksikannuse manustamisel ei ole annuse kohandamine vajalik. Neerukahjustusega patsientidele (sh lastele), kes saavad flukonasooli korduvannuseid, manustatakse esimesel päeval 50…400 mg annus, lähtudes sellest annusest, mis on konkreetse näidustuse puhul soovitatud. Pärast esmakordset küllastusannust tuleb näidustuste alusel muuta ööpäevast annust alljärgneva tabeli järgi:

Kreatiniini kliirens (ml/min)

Protsent soovitatavast annusest

> 50

100%

<50 (ei saa dialüüsi)

50%

Regulaarsel dialüüsil

100% pärast iga dialüüsi

Regulaarsel dialüüsil patsiendid peaksid saama 100% soovitatud annusest pärast iga dialüüsi; patsiendid, kes ei saa dialüüsi, peaksid saama vähendatud annuse, sõltuvalt kreatiniini kliirensist.

Maksakahjustus

Andmed maksakahjustusega patsientide kohta on piiratud ja seega tuleb maksafunktsiooni häiretega patsientidel flukonasooli kasutada ettevaatusega (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Lapsed

Lastel ei tohi ületada maksimaalset annust 400 mg ööpäevas.

Nagu täiskasvanutel esinevate sarnaste infektsioonide puhul, sõltub ravi kestus kliinilisest ja mükoloogilisest vastusest. Fluconasole Actavis’t manustatakse ühekordse ööpäevase annusena.

Manustamiseks neerufunktsiooni häirega lastele vt annustamisjuhiseid lõigust „Neerukahjustus”. Flukonasooli farmakokineetikat neerupuudulikkusega lastel ei ole uuritud (ajaliste vastsündinute kohta, kellel sageli esineb eelkõige neeru ebaküpsust, vt allpool).

Imikud, väikelapsed ja lapsed (vanuses 28 päeva kuni 11 aastat):

Näidustus

Annustamine

Soovitused

Limaskestade kandidiaas

Algannus: 6 mg/kg.

Esimesel päeval võib kasutada

 

Järgnev annus: 3 mg/kg ööpäevas

algannust, et saavutada

 

 

tasakaalukontsentratsioon

 

 

kiiremini

 

 

 

Invasiivne kandidiaas

Annus: 6…12 mg/kg ööpäevas

Sõltuvalt haiguse raskusastmest

Krüptokokkmeningiit

 

 

Säilitusravi krüptokokkmeningiidi

Annus: 6 mg/kg ööpäevas

Sõltuvalt haiguse raskusastmest

retsidiivi vältimiseks lastel, kellel

 

 

on kõrge risk taastekkeks.

 

 

 

 

 

Kandidiaaside profülaktika

Annus: 3…12 mg/kg ööpäevas

Sõltuvalt indutseeritud

immuunsüsteemi häiretega

 

neutropeenia ulatusest ja

patsientidel

 

kestusest (vt Annustamine

 

 

täiskasvanutel)

 

 

 

Noorukid (12…17-aastased):

Kehakaalu ja puberteedi arengu alusel peab ravimit määrav arst hindama, milline annustamisskeem (täiskasvanute või laste oma) on kõige sobivam. Kliinilised andmed viitavad sellele, et lastel on suurem flukonasooli kliirens kui täiskasvanutel. Võrreldava süsteemse toime saavutamiseks on lastel kasutatavad annused 3, 6 ja 12 mg/kg vastavalt täiskasvanute annustele 100, 200 ja 400 mg.

Ravimi ohutust ja tõhusust laste suguelundite kandidiaasi ravis ei ole kindlaks tehtud. Hetkel teadaolevad ohutuse andmed muude näidustuste kohta lastel on toodud lõigus 4.8. Kui noorukite (vanuses 12…17 aastat) ravi on hädavajalik, siis tuleb annustamisel juhinduda täiskasvanute annustest.

Ajalised vastsündinud (0...27 päeva):

Vastsündinutel toimub flukonasooli eliminatsioon aeglaselt. Sellise annustamise toetamiseks ajalistel vastsündinutel on saadaval vähe farmakokineetilisi andmeid (vt lõik 5.2).

Vanuse grupp

Annustamine

Soovitused

Ajalised vastsündinud

Iga 72 tunni järel tuleb manustada

Ületada ei tohi maksimaalset

(0…14 päeva)

samasugune annus mg/kg nagu imikutele,

annust 12 mg/kg iga 72 tunni

 

väikelastele ja lastele.

järel.

 

 

 

Ajalised vastsündinud

Iga 48 tunni järel tuleb manustada

Ületada ei tohi maksimaalset

(15…27 päeva)

samasugune annus mg/kg nagu imikutele,

annust 12 mg/kg iga 48 tunni

 

väikelastele ja lastele.

järel.

 

 

 

MANUSTAMISVIIS

Fluconasole Actavis’t võib manustada kas suukaudselt või veenisisese infusioonina, manustamisviis sõltub patsiendi kliinilisest seisundist. Üleminekul intravenoosselt manustamiselt suukaudsele manustamisele või vastupidi ei ole vajadust ööpäevast annust muuta.

Kapslid tuleb alla neelata tervelt sõltumata söögikordadest.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, sarnaste asoolühendite või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Mitmekordse annustamise koostoimeuuringu põhjal on 400 mg või suuremate Fluconasole Actavis’e ööpäevaste annuste korduvmanustamine vastunäidustatud samaaegselt terfenadiiniga. Flukonasooli saavatele patsientidele on vastunäidustatud samaaegne teadaolevalt QTc-intervalli pikendavate ja

tsütokroom P450 isoensüüm CYP3A4 vahendusel metaboliseeruvate ravimite manustamine, nagu tsisapriid, astemisool, pimosiid, kinidiin ja erütromütsiin (vt lõigud 4.4 ja 4.5).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tinea capitis

Lastel on uuritud flukonasooli Tinea capitis’e ravis. See ei osutunud paremaks griseofulviinist ja üldine edukuse tase oli madalam kui 20%. Seetõttu ei tohi Fluconasole Actavis’t kasutada Tinea capitis’e raviks.

Krüptokokoos

Flukonasooli toime kohta krüptokokoosi raviks muudes piirkondades (nt kopsu- ja nahakrüptokokoos) on piiratud andmed, mistõttu on raske anda annustamise soovitusi.

Sügavad endeemilised mükoosid

Flukonasooli toime kohta muude endeemiliste mükooside vormide kohta, nagu parakoktsidioidmükoos, lümfokutaanne sporotrihhoos ja histoplasmoos, on piiratud andmed, mistõttu on raske anda annustamise soovitusi.

Neerud

Fluconasole Actavis’e manustamisel neerufunktsiooni häirega patsientidele tuleb olla ettevaatlik (vt lõik 4.2).

Maks ja sapiteed

Fluconasole Actavis’e manustamisel maksafunktsiooni häirega patsientidele tuleb olla ettevaatlik.

Fluconasole Actavis’t on seostatud tõsise maksatoksilisuse harvade juhtudega, millega on kaasnenud surmajuhtumeid, eeskätt patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud tõsiseid tervisehäireid. Flukonasooliga seotud maksatoksilisuse korral ei ole täheldatud mingit seost ööpäevase koguannuse suuruse, ravi kestuse, patsiendi soo ega vanusega. Flukonasooli maksatoksilisus on tavaliselt olnud mööduv pärast ravi katkestamist.

Patsiente, kellel tekivad flukonasoolravi ajal kõrvalekalded maksafunktsiooni näitajates, tuleb jälgida seoses tõsisema maksakahjustuse arenemise ohuga.

Patsiente tuleb informeerida tõsisele maksakahjustusele viitavate sümptomite tekkest (oluline asteenia, anoreksia, püsiv iiveldus, okendamine ja ikterus). Flukonasoolravi tuleb otsekohe katkestada ning patsient peab konsulteerima oma arstiga.

Kardiovaskulaarne süsteem

Mõningaid asoole, sealhulgas ka flukonasooli, on seostatud QTc-intervalli pikenemisega elektrokardiogrammis. Fluconasole Actavis’e turuletulekujärgsetes ohutusuuringutes on väga harva täheldatud QTc-intervalli pikenemist ja torsade de pointes’d. Kõikidel neil juhtudel oli tegemist tõsiselt haigete patsientidega, kellel oli mitu kaasuvat riskitegurit, nagu strukturaalne südamehaigus, elektrolüütide tasakaaluhäired ja samaaegne ravi teiste ravimitega, mis võisid südamerütmihäirete tekkele kaasa aidata.

Eelpool nimetatud proarütmiliste seisunditega patsientide puhul tuleb Fluconasole Actavis’e manustamisel olla ettevaatlik. Vastunäidustatud on koosmanustamine ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QTc-intervalli ja mis metaboliseeruvad tsütokroom P450 isoensüüm CYP3A4 vahendusel (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

Halofantriin

Halofantriin pikendab teadaolevalt QTc-intervalli soovituslikes terapeutilistes annustes ja on CYP3A4 substraat. Flukonasooli ja halofantriini kooskasutamine ei ole seetõttu soovitatav (vt lõik 4.5).

Dermatoloogilised reaktsioonid

Harva on patsientidel flukonasoolravi ajal arenenud eksfoliatiivsed nahareaktsioonid, nagu näiteks Stevensi-Johnsoni sündroom ja epidermise toksiline nekrolüüs. AIDSi haigetel esineb sagedamini raskeid nahareaktsioone paljudele ravimitele. Kui patsiendil, kellel ravitakse pindmist seeninfektsiooni, tekib nahalööve, mida võib seostada flukonasooliga, tuleb edasine ravi katkestada. Kui invasiivset/süsteemset seeninfektsiooni põdeval patsiendil areneb nahalööve, tuleb teda tähelepanelikult jälgida ning villiliste nahakahjustuste või multiformse erüteemi tekkimisel flukonasoolravi katkestada.

Ülitundlikkus

Harvadel juhtudel on teatatud anafülaksia tekkest (vt lõik 4.3).

Tsütokroom P450

Flukonasool on tugevatoimeline CYP2C9 inhibiitor ja mõõduka tugevusega CYP3A4 inhibiitor. Flukonasool on ka CYP2C19 inhibiitor. Jälgida tuleb Fluconasole Actavis’t saavaid patsiente, keda ravitakse samal ajal kitsa terapeutilise toimespektriga ravimitega, mis metaboliseeruvad ensüümide CYP2C9, CYP2C19 ja CYP3A4 abil (vt lõik 4.5).

Terfenadiin

Flukonasooli väiksemate annuste kui 400 mg ööpäevas manustamisel koos terfenadiiniga tuleb patsienti hoolikalt jälgida (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

Neerupealise puudulikkus

Teadaolevalt põhjustab ketokonasool neerupealiste puudulikkust. Kuigi täheldatud harva, võib see kehtida ka flukonasooli puhul.

Neerupealiste puudulikkust, mis on seotud samaaegse prednisoonraviga on kirjeldatud lõigus 4.5.

Abiained

Fluconazole Actavis’e kapslid sisaldavad laktoosmonohüdraati. Patsientid, kellel on harvaesinevad pärilikud haigused, nagu galaktoositalumatus, laktaasi puudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi antud ravimit kasutada.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Flukonasooli samaaegne kasutamine koos allpool toodud ravimitega on vastunäidustatud

Tsisapriid: Patsientidel, kellele on samaaegselt manustatud tsisapriidi ja flukonasooli, on täheldatud kardiaalseid tüsistusi, sh torsade de pointes’d. Kontrollitud uuringus leiti, et flukonasooli (200 mg üks kord ööpäevas) ja tsisapriidi (20 mg neli korda ööpäevas) samaaegsel manustamisel suurenes oluliselt tsisapriidisisaldus plasmas ning pikenes QTc-intervall. Flukonasooli ja tsisapriidi samaaegne kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Terfenadiin: Terfenadiini ja asoolide koosmanustamisel esines tõsiseid südame rütmihäireid lisaks QTc-intervalli pikenemisele, mille uurimiseks viidi läbi koostoimeuuringud. Uuringus, milles manustati flukonasooli 200 mg ööpäevas, ei ilmnenud QTc-intervalli pikenemist. Teises uuringus, milles manustati 400 ja 800 mg flukonasooli ööpäevas, ilmnes, et flukonasool, manustatuna annuses 400 mg või rohkem ööpäevas, tõstab koosmanustamise korral tunduvalt terfenadiini taset plasmas. Flukonasooli kasutamine annustes 400 mg või rohkem samaaegselt terfenadiiniga on vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Flukonasooli 400 mg-st väiksemate annuste ööpäevasel manustamisel koos terfenadiiniga tuleb patsienti hoolikalt jälgida.

Astemisool: Flukonasooli manustamisel samal ajal astemisooliga võib väheneda astemisooli kliirens. Sellest tulenev astemisooli plasmakontsentratsiooni suurenemine võib põhjustada QTc-intervalli pikenemise ning harvadel juhtudel kutsuda esile torsade de pointes’. Flukonasooli ja astemisooli samaaegne kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3)

Pimosiid: Ehkki in vitro ega in vivo uuringuid ei ole läbi viidud, võib flukonasooli ja pimosiidi samaaegsel manustamisel aeglustuda pimosiidi metabolism. Sellest tulenev pimosiidi

plasmakontsentratsiooni suurenemine võib põhjustada QTc-intervalli pikenemise ning harva kutsuda esile torsade de pointes’. Flukonasooli ja pimosiidi samaaegne kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Kinidiin: Ehkki in vitro ega in vivo uuringuid ei ole läbi viidud, võib flukonasooli ja kinidiini samaaegsel manustamisel aeglustuda kinidiini metabolism. Kinidiini kasutamist on seostatud QTc- intervalli pikenemise ja harva torsade de pointes’ tekkimisega. Flukonasooli ja kinidiini samaaegne kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Erütromütsiin: Flukonasooli ja erütromütsiini samaaegsel manustamisel võib suureneda kardiotoksilisuse risk (QTc-intervalli pikenemine, torsade de pointes) ja selle tagajärjel tekkida äkksurm südameseiskumise tõttu. Flukonasooli ja erütromütsiini samaaegne kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Flukonasooli samaaegne kasutamine koos allpool toodud ravimitega ei ole soovitatav

Halofantriin: Flukonasool võib suurendada halofantriini plasmakontsentratsiooni CYP3A4 inhibeeriva toime tõttu. Flukonasooli ja halofantriini samaaegsel manustamisel võib suureneda kardiotoksilisuse risk (QTc-intervalli pikenemine, torsade de pointes) ja selle tagajärjel tekkida äkksurm südameseiskumise tõttu. Seda kombinatsiooni tuleb vältida (vt lõik 4.4).

Amiodaroon: Flukonasooli ja amiodarooni samaaegne manustamine võib pikendada QT-intervalli. Seetõttu tuleb mõlema ravimi kombineerimisel olla ettevaatlik, eriti flukonasooli suurte annuste puhul (800 mg).

Flukonasooli samaaegsel kasutamisel koos allpool toodud ravimitega tuleb olla ettevaatlik ja vajadusel annust kohandada

Teiste ravimite mõju flukonasoolile

Rifampitsiin: Flukonasooli ja rifampitsiini koosmanustamisel väheneb flukonasooli AUC 25% ja poolväärtusaeg 20%. Kui patsiendid saavad samaaegelt rifampitsiini, tuleb kaaluda flukonasooli annuse suurendamist.

Koostoimeuuringud on näidanud, et flukonasooli suukaudne manustamine koos toidu, tsimetidiini, antatsiididega või samaaegselt kiiritusraviga (pärast luuüdi siirdamist) ei mõjuta oluliselt flukonasooli imendumist.

Hüdroklorotiasiid: Farmakokineetilises koostoime uuringus, kus flukonasooli saavatele tervetele vabatahtlikele manustati hüdroklorotiasiidi korduvaid annuseid, suurenes flukonasooli plasmakontsentratsioon 40% võrra. Sellise ulatusega toime ei vaja flukonasooli annuse muutmist samaaegselt diureetikume saavatel isikutel.

Flukonasooli mõju teistele ravimitele

Flukonasool on tsütokroom P450 (CYP) isoensüümi 2C9 tugevatoimeline inhibiitor ja CYP3A4 mõõduka tugevusega inhibiitor. Flukonasool on ka isoensüüm CYP2C19 inhibiitor. Lisaks allpool nimetatud koostoimetele võib samaaegsel manustamisel koos flukonasooliga suureneda ka teiste CYP2C9, CYP2C19 ja CYP3A4 poolt metaboliseeritavate ravimite plasmakontsentratsioon. Seetõttu tuleb nende ravimite kasutamisel samaaegselt flukonasooliga olla ettevaatlik ja patsienti hoolikalt jälgida. Flukonasooli pika poolväärtusaja tõttu püsib ensüümide aktiivsust inhibeeriv toime veel 4…5 päeva pärast ravi lõpetamist flukonasooliga (vt lõik 4.3).

Alfentaniil: Flukonasooli (400 mg) ja intravenoosse alfentaniili (20 mikrogrammi/kg) koosmanustamisel tervetele vabatahtlikele suurenes alfentaniili AUC10 2-kordselt, tõenäoliselt seoses CYP3A4 inhibeerimisega. Vajalik võib olla alfentaniili annuse kohandamine.

Amitriptülliin, nortriptülliin: Flukonasool tugevdab amitriptülliini ja nortriptülliini toimet. Kombinatsioonravi alustamisel ja ühe nädala möödudes pärast ravi alustamist on soovitatav määrata 5- nortriptülliini ja/või S-amitriptülliini tase. Vajaduse korral tuleb amitriptülliini/nortriptülliini annust kohandada.

Amfoteritsiin B: Flukonasooli ja amfoteritsiin B samaaegsel manustamisel nakatunud normaalsetele ja immuunosupresseeritud hiirtele saadi järgmised tulemused: vähene aditiivne seenevastane toime C. albicans’i põhjustatud süsteemse infektsiooni korral, koostoime puudumine Cryptococcus neoformans’i põhjustatud intrakraniaalse infektsiooni korral ja kahe ravimi antagonism Aspergillus fumigatus’e põhjustatud süsteemse infektsiooni korral. Nimetatud uuringutes saadud tulemuste kliiniline tähendus ei ole teada.

Antikoagulandid: Turuletulekujärgselt on, sarnaselt teiste asoolidega, seoses protrombiiniaja pikenemisega täheldatud hemorraagiaid (verevalumid, ninaverejooks, seedetrakti verejooks, veri uriinis ja veriroe) patsientidel, kellele manustati flukonasooli koos varfariiniga. Flukonasooli ja varfariini koosmanustamisel pikenes protrombiiniaeg kuni kahekordseks, tõenäoliselt seoses varfariini metabolismi pärssimisega CYP2C9 poolt. Patsientidel, kes saavad samal ajal flukonasooliga kumariini või indaandiooni tüüpi antikoagulante, tuleb hoolikalt protrombiiniaega jälgida. Vajalik võib olla antikoagulandi annuse kohandamine.

Bensodiasepiinid (lühitoimelised), nt midasolaam, triasolaam: Midasolaami suukaudse manustamise korral samaaegselt flukonasooliga suureneb midasolaami kontsentratsioon ning tugevneb selle psühhomotoorne toime. 200 mg flukonasooli ja 7,5 mg midasolaami suukaudne koosmanustamine suurendas midasolaami AUC-d 3,7-kordselt ja poolväärtusaega 2,2-kordselt. Flukonasooli (200 mg ööpäevas) ja triasolaami (0,25 mg) suukaudsel koosmanustamisel suurenes triasolaami AUC 4,4- kordselt ja poolväärtusaeg 2,3-kordselt. Triasolaami potentseeritud ja prolongeeritud toimet täheldati ravis koos flukonasooliga. Kui flukonasoolravi saav patsient vajab samaaegselt ravi ka mõne bensodiasepiiniga, tuleb patsienti hoolikalt jälgida ning kaaluda bensodiasepiini annuse vähendamist.

Karbamasepiin: Flukonasool inhibeerib karbamasepiini metabolismi ja suurendab karbamasepiini plasmakontsentratsiooni 30% võrra. Samaaegse ravi korral on oht karbamasepiini toksilisuse tekkeks. Sõltuvalt karbamasepiini kontsentratsioonist plasmas/koostoime ulatusest võib olla vajalik karbamasepiini annuse kohandamine

Kaltsiumikanali antagonistid: Teatud kaltsiumikanali antagonistid (nifedipiin, isradipiin, amlodipiin, verapamiil ja felodipiin) metaboliseeruvad CYP3A4 vahendusel. Flukonasool võib suurendada kaltsiumikanali antagonistide süsteemset imendumist. Seetõttu soovitatakse patsiente kõrvaltoimete suhtes sageli jälgida.

Tselekoksiib: Tselekoksiibi (200 mg) ja flukonasooli (200 mg ööpäevas) samaaegsel manustamisel suureneb tselekoksiibi CMAX 68% võrra ja AUC 134% võrra. Samaaegsel kasutamisel koos flukonasooliga võib olla vajalik tselekoksiibi annuse vähendamine poole võrra.

Tsüklofosfamiid: Samaaegse ravi korral tsüklofosfamiidi ja flukonasooliga suurenevad seerumi bilirubiini- ja kreatiniinikontsentratsioonid. Nimetatud ravimite kooskasutamisel tuleb seerumi bilirubiini- ja kreatiniinisisalduse suurenemise ohtu arvesse võtta.

Fentanüül: Fentanüüli ja flukonasooli võimalikust koostoimest tingituna on teatatud ühest fentanüüli intoksikatsioonist põhjustatud surmajuhtumist. Ka tervetel vabatahtlikel leiti, et flukonasool pikendab oluliselt fentanüüli eliminatsiooniaega. Fentanüüli suurenenud plasmakontsentratsioon võib põhjustada hingamise pärssumise. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida võimaliku hingamise pärssumise riski suhtes. Võib osutuda vajalikuks fentanüüli annuse kohandamine.

HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid: Flukonasooli samaaegsel manustamisel koos CYP3A4 (atorvastatiin ja simvastatiin) või CYP2C9 (fluvastatiin) poolt metaboliseeritavate HMG-CoA

reduktaasi inhibiitorititega suureneb müopaatia ja rabdomüolüüsi tekkerisk. Kui samaaegne ravi nii flukonasooli kui HMG-CoA reduktaasi inhibiitoriga on vajalik, siis tuleb patsienti jälgida müopaatia ja rabdomüolüüsi sümptomite suhtes ning kontrollida kreatiniinkinaasi plasmasisaldust. Kreatiniinkinaasi plasmasisalduse olulise suurenemise või müopaatia/rabdomüolüüsi diagnoosimise või kahtluse korral tuleb ravi HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega lõpetada.

Immunosupressandid (nt tsüklosporiin, everoliimus, siroliimus, takroliimus):

Tsüklosporiin: Flukonasool suurendab oluliselt tsüklosporiini plasmakontsentratsiooni ja AUC-d. Flukonasooli (200 mg ööpäevas) ja tsüklosporiini (2,7 mg/kg ööpäevas) koosmanustamisel suurenes tsüklosporiini AUC 1,8-kordselt. Flukonasooli ja tsüklosporiini samaaegsel kasutamisel tuleb tsüklosporiini plasmakontsentratsiooni alusel selle annust vähendada.

Everoliimus: Kuigi in vivo ja in vitro uuringuid pole teostatud, võib flukonasool suurendada everoliimuse plasmakontsetratsiooni CYP3A4 inhibeeriva toime tõttu.

Siroliimus: Flukonasool suurendab siroliimuse plasmakontsentratsiooni tõenäoliselt CYP3A4 ja P- glükoproteiini abil toimuva siroliimuse metabolismi inhibeerimise teel. Sõltuvalt täheldatud koostoime ulatusest/siroliimuse kontsentratsioonist plasmas on vajalik siroliimuse annuse kohandamine.

Takroliimus: Flukonasool võib suurendada suukaudselt manustatud takroliimuse plasmakontsentratsiooni kuni 5 korda seoses takroliimuse metabolismi inhibeerimisega CYP3A4 poolt soolestikus. Takroliimuse intravenoossel manustamisel ei ole olulist farmakokineetilist koostoimet flukonasooliga täheldatud. Takroliimuse suurenenud plasmakontsentratsiooni korral on täheldatud nefrotoksilisust. Samaaegsel kasutamisel koos flukonasooliga tuleb takroliimuse plasmakontsentratsiooni alusel vähendada suukaudselt manustatava takroliimuse annust.

Losartaan: Flukonasool pärsib koosmanustamisel losartaani metaboliseerimist aktiivseks metaboliidiks (E-31 74), mistõttu võib väheneda losartaani angiotensiin Il retseptoreid blokeeriv toime. Samaaegse ravi korral tuleb pidevalt jälgida patsientide vererõhku.

Metadoon: Flukonasool võib suurendada metadooni plasmakontsentratsiooni. Vajalikuks võib osutuda metadooni annuse kohandamine.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d): Flukonasooli manustamisel koos flurbiprofeeniga suurenes flurbiprofeeni CMAX 23% ja AUC 81% võrra, võrreldes kui flurbiprofeeni üksinda manustati. Samamoodi suurenesid flukonasooli ja ratseemilise ibuprofeeni (400 mg) koosmanustamisel ibuprofeeni farmakoloogiliselt aktiivse isomeeri [S (+) ibuprofeen] CMAX 15% ja AUC 82% võrra, võrreldes kui ratseemilist ibuprofeeni üksinda manustati.

Ehkki vastavaid koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud, võib flukonasool suurendada ka teiste CYP2C9 poolt metaboliseeritavate MSPVA-de (nt naprokseen, lornoksikaam, meloksikaam, diklofenak) kontsentratsioone. Samaaegse ravi korral on soovitatav patsiente hoolikalt jälgida MSPVA-de kõrvaltoimete ja toksilisuse suhtes. Võib olla vajalik MSPVA-de annuse kohandamine.

Fenütoiin: Flukonasool inhibeerib fenütoiini metabolismi maksas. Flukonasooli (200 mg) ja fenütoiini (250 mg) samaaegne korduv intravenoosne manustamine suurendas fenütoiini AUC24 75% võrra ja CMIN 128% võrra. Samaaegse manustamise korral tuleb jälgida fenütoiini plasmakontsentratsiooni, et ära hoida fenütoiini toksilisust.

Prednisoon: Avaldatud on üks koostoime juhtum, kus prednisoonravi saaval maksatransplantaadiga patsiendil tekkis äge neerupealiste koore puudulikkus, kui kolmekuuline ravi flukonasooliga lõpetati. Flukonasooli manustamise lõpetamine kutsus ilmselt esile CYP3A4 aktiivsuse suurenemise, mis omakorda tõi kaasa prednisooni metabolismi intensiivistumise. Prednisoonravi saavaid patsiente, kellele on pikka aega manustatud flukonasooli, tuleb flukonasooli kasutamise lõpetamisel hoolikalt jälgida neerupealiste koore puudulikkuse suhtes.

Rifabutiin: Flukonasool suurendab rifabutiini plasmakontsentratsiooni, mis toob endaga kaasa rifabutiini AUC kuni 80%-lise suurenemise. Patsientidel, kellele on korraga manustatud flukonasooli ja rifabutiini, on täheldatud uveiiti. Samaaegse ravi puhul flukonasooli ja rifabutiiniga tuleb arvestada rifabutiini toksilisuse sümptomite tekkevõimalusega.

Sakvinaviir: Flukonasool pärsib CYP3A4 ja P-glükoproteiini inhibeerimise teel sakvinaviiri metabolismi maksas ja suurendab seetõttu sakvinaviiri AUC-d ligikaudu 50% võrra, CMAX -i ligikaudu 55% võrra. Koostoimeid sakvinaviiri/ritonaviiriga ei ole uuritud, samas võivad need olla enam väljendunud. Vajalik võib olla sakvinaviiri annuse kohandamine.

Sulfonüüluuread: Flukonasooli toimel pikenes tervetel vabatahtlikel samaaegselt suukaudselt manustatavate sulfonüüluurea preparaatide (nt kloorpropamiid, glibenklamiid, glipisiid ja tolbutamiid) poolväärtusaeg. Samaaegse manustamise korral soovitatakse vere glükoosisisaldust sageli jälgida ja sulfonüüluurea preparaatide annuseid vastavalt vähendada.

Teofülliin: Platseebokontrollitud kliinilises koostoimeuuringus põhjustas flukonasooli manustamine annuses 200 mg 14 päeva jooksul teofülliini keskmise plasmakliirensi languse 18% võrra. Patsiente, kes saavad ravi teofülliini suurte annustega või kellel on mõnel muul põhjusel oht teofülliini toksilisuse tekkeks, tuleb samaaegse ravi korral flukonasooliga hoolikalt jälgida teofülliini toksilisuse nähtude suhtes. Toksilisuse nähtude tekkel tuleb raviskeemi muuta.

Vinka alkaloidid: Ehkki vastavaid koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud, võib flukonasool oma CYP3A4 inhibeeriva toime tõttu suurendada samal ajal manustatavate vinka alkaloidide (nt vinkristiin ja vinblastiin) plasmasisaldust ja põhjustada neurotoksilisust.

A-vitamiin: Teatatud on ühest juhtumist, kus patsiendil, kes sai kombinatsioonravi all-trans- retiinhappega (A-vitamiini happeline vorm) ja flukonasooliga, tekkis KNS-ga seotud kõrvaltoime aju pseudotuumori näol, mis kadus pärast flukonasooli manustamise lõpetamist. A-vitamiini ja flukonasooli võib korraga kasutada, ent tuleb arvestada KNS-ga seotud kõrvaltoimete tekkevõimalusega.

Vorikonasool (CYP2C9, CYP2C19 ja CYP3A4 inhibiitor): Suukaudse vorikonasooli (400 mg iga 12 tunni järel 1. päeval, seejärel 200 mg iga 12 tunni järel 2,5 päeva jooksul) ja suukaudse flukonasooli (400 mg 1. päeval, seejärel 200 mg iga 24 tunni kohta 4 päeva jooksul) koosmanustamine 8-le tervele mehele põhjustas vorikonasooli CMAX-i ja AUC suurenemist keskmiselt vastavalt 57% (90% usaldusvahemik: 20% ja 107%) ja 79% (90% usaldusvahemik: 40% ja 128%). Vorikonasooli ja flukonasooli vähendatud annust ja/või manustamissagedust, mis kõrvaldaksid selle toime, ei ole kindlaks tehtud. Vorikonasooliga seotud kõrvalnähtude jälgimine on soovitatav, kui vorikonasooli kasutatakse järjest pärast flukonasooli kasutamist.

Zidovudiin: Flukonasool vähendab suukaudselt manustatud zidovudiini kliirensit ligikaudu 45% võrra, suurendades ziduvudiini CMAX 84% ja AUC 74% võrra. Zidovudiini poolväärtusaeg pikenes pärast samaaegset manustamist flukonasooliga samamoodi ligikaudu 128% võrra. Patsiente, kes saavad samal ajal ravi flukonasooli ja zidovudiiniga, tuleb jälgida zidovudiiniga seotud kõrvaltoimete suhtes. Vajalik võib olla zidovudiini annuse vähendamine.

Asitromütsiin: 18 tervel vabatahtlikul läbiviidud avatud, randomiseeritud, kolme grupiga ristuvas uuringus hinnati asitromütsiini 1200 mg suukaudse ühekordse annuse mõju flukonasooli 800 mg suukaudse ühekordse annuse farmakokineetikale ning flukonasooli toimeid asitromütsiini farmakokineetikale. Olulisi farmakokineetilisi koostoimeid flukonasooli ja asitromütsiini vahel ei täheldatud.

Suukaudsed kontratseptiivid: Kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide ja flukonasooli korduva manustamise koostoime kohta on tehtud kaks farmakokineetilist uuringut. 50 mg flukonasooli annusega läbiviidud uuringus ei leitud mingit toimet hormoonisisaldusele, samas kui

200 mg flukonasooli ööpäevase annuse korral suurenesid etünüülöstradiooli ja levonorgestreeli AUC- d vastavalt 40% ja 24% võrra. Flukonasooli terapeutiliste annuste korduv manustamine ei mõjuta tõenäoliselt kombineeritud suukaudse kontratseptiivi efektiivsust.

Ivakaftoor: Flukonasooli kooskasutamine ivakaftooriga (tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatori (TFTR) potentseerija) suurendas ivakaftoori kontsentratsiooni 3-kordselt ja hüdroksümetüül-ivakaftoori (M1) kontsentratsiooni 1,9-kordselt. Patsientidel, kes võtavad samaaegselt mõõdukaid CYP3A inhibiitoreid, nagu flukonasool ja erütromütsiin, on soovitatav ivakaftoori annust vähendada 150 mg-ni üks kord ööpäevas.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Vaatlusuuringu tulemuste kohaselt on esimese trimestri ajal flukonasooliga ravitud naistel suurem raseduse katkemise risk.

Lastel, kelle emasid on koktsidioidmükoosi tõttu ravitud flukonasooli suurte annustega (400…800 mg ööpäevas) 3 kuud või kauem, on täheldatud erinevaid kaasasündinud hälbeid (sh brahhütsefaalia, kõrvade düsplaasia, suur eesmine lõge, reieluu kaardumine ja kodarluu-õlavarreluu sünostoos). Seos nende juhtumite ja flukonasoolravi vahel on ebaselge.

Loomkatsed on näidanud reproduktiivtoksilisust (vt lõik 5.3).

Flukonasooli standardannuseid ja ka lühiajalist ravi ei tohi raseduse ajal ilma tungiva vajaduseta rakendada.

Flukonasooli suuri annuseid ja/või pikaajalisi raviskeeme ei tohi raseduse ajal kasutada, v.a juhul, kui on tegemist potentsiaalselt eluohtlike infektsioonidega.

Imetamine

Flukonasool eritub rinnapiima, kuid kontsentratsioon rinnapiimas on väiksem kui plasmas. Imetamist tohib jätkata pärast flukonasooli 200 mg tavaannuse või väiksema annuse ühekordset manustamist. Pärast flukonasooli korduvat või suures annuses manustamist ei ole rinnaga toitmine soovitatav.

Fertiilsus

Flukonasool ei mõjutanud isaste ega emaste rottide viljakust (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid Fluconazole Actavis’e toime kohta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud. Patsiente tuleb hoiatada, et Fluconazole Actavis’e võtmine võib põhjustada pearinglust või krampe (vt lõik 4.8) ja neil tuleb soovitada nimetatud sümptomite ilmnemisel autojuhtimisest ning masinate käsitsemisest hoiduda.

4.8Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed (>1/10) on peavalu, kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, alaniinaminotransferaasi aktiivsuse tõus, aspartaataminotransferaasi aktiivsuse tõus, vere aluselise fosfataasi aktiivsuse nõus ja nahalööve.

Fluconazole Actavis’e ravi ajal on täheldatud ja teatatud järgmistest kõrvaltoimetest järgmise esinemissagedusega: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata ( ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

 

 

 

 

Vere ja

 

Aneemia

Agranulotsütoos,

 

lümfisüsteemi

 

 

leukopeenia,

 

häired

 

 

trombotsütopeenia,

 

 

 

 

neutropeenia

 

 

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

Anafülaksia

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

Söögiisu langus

Hüperkolesteroleemia,

 

toitumishäired

 

 

hüpertriglütserideemia,

 

 

 

 

hüpokaleemia

 

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

 

Unisus, unetus

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Peavalu

Krambid, paresteesia,

Treemor

 

häired

 

pearinglus,

 

 

 

 

maitseväärastused

 

 

Kõrva ja labürindi

 

Vertiigo

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Südame häired

 

 

Torsade de pointes (vt lõik

 

 

 

 

4.4), QTc-intervalli

 

 

 

 

pikenemine (vt lõik 4.4)

 

Seedetrakti häired

Kõhuvalu,

Kõhukinnisus,

 

 

 

oksendamine,

düspepsia,

 

 

 

diarrhöa, iiveldus

kõhupuhitus, suukuivus

 

 

Maksa ja

Alaniinamino-

Kolestaas (vt lõik 4.4),

Maksapuudulikkus (vt lõik

 

sapiteede

transferaasi

ikterus (vt lõik 4.4),

4.4), hepatotsellulaarne

 

häired

aktiivsuse tõus (vt

bilirubiini sisalduse tõus

nekroos (vt lõik 4.4),

 

 

lõik 4.4),

(vt lõik 4.4)

hepatiit (vt lõik 4.4),

 

 

aspartaatamino-

 

hepatotsellulaarne

 

 

transferaasi

 

kahjustus (vt lõik 4.4)

 

 

aktiivsuse tõus (vt

 

 

 

 

lõik 4.4), vere

 

 

 

 

leeliselise

 

 

 

 

fosfataasi

 

 

 

 

aktiivsuse tõus (vt

 

 

 

 

lõik 4.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

Nahalööve (vt lõik

Ravimlööve* (vt lõik

Epidermise toksiline

 

kahjustused

4.4)

4.4), urtikaaria (vt lõik

nekrolüüs, (vt lõik 4.4),

 

 

 

4.4), nahasügelus,

Stevensi-Johnsoni

 

 

 

suurenenud

sündroom (vt lõik 4.4),

 

 

 

higistamine

äge generaliseerunud

 

 

 

 

eksantematoosne

 

 

 

 

pustuloos (vt lõik 4.4),

 

 

 

 

eksfoliatiivne dermatiit,

 

 

 

 

angioödeem, näopiirkonna

 

 

 

 

turse, alopeetsia

 

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti ja

 

Müalgia

 

 

sidekoe kahjustused

 

 

 

 

Üldised häired ja

 

Väsimus, halb

 

 

manustamiskoha

 

enesetunne, asteenia,

 

 

reaktsioonid

 

palavik

 

* sh paikne ravimlööve

 

 

 

Lapsed

Lastel tehtud kliiniliste uuringute käigus täheldatud kõrvaltoimed ja laboratoorsete näitude muutused, välja arvatud genitaal-kandidiaasi näidustus, olid võrreldavad täiskasvanute andmetega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

.

4.9Üleannustamine

Fluconazole Actavis’e üleannustamise korral on täheldatud hallutsinatsioone ja paranoilist käitumist. Üleannustamise korral on ravi sümptomaatiline (vajaduse korral võib kasutada toetavat ravi ja maoloputust).

Flukonasool eritub suures ulatuses uriiniga; diureesi forsseerimine võib tõenäoliselt suurendada eliminatsiooni. Kolmetunnine hemodialüüs vähendab ravimi kontsentratsiooni plasmas ligikaudu 50% võrra

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

ATC klassifikatsioon

Farmakoterapeutiline rühm: Seenevastased ained süsteemseks kasutamiseks, triasooli derivaadid, ATC-kood: J02AC01

Toimemehhanism

Flukonasool kuulub triasoolsete seenevastaste ravimite klassi. Selle peamiseks toimemehhanismiks on seeneraku tsütokroom P450 poolt vahendatud 14-alfa-lanosterooli demetüleerimise pärssimine, mis on tähtis etapp seeneraku ergosterooli biosünteesis. 14-alfa-metüülsteroolide kumuleerumine korreleerub sellele järgneva ergosterooli kadumisega seeneraku membraanist ja võib olla vastutav flukonasooli seenevastase toime eest. On näidatud, et flukonasool toimib suurema spetsiifilisusega seente tsütokroom P450 ensüümsüsteemidesse kui erinevatesse imetajate tsütokroom P450 ensüümsüsteemidesse.

Manustatuna 50 mg ööpäevas kuni 28 päeva vältel, ei mõjuta flukonasool testosterooni kontsentratsiooni plasmas meestel ega steroidide kontsentratsioone fertiilses eas naistel. Flukonasooli annused 200…400 mg ööpäevas ei omanud kliiniliselt märkimisväärset toimet endogeensete steroidide tasemele ega adrenokortikotroopse hormooni (AKTH) poolt stimuleeritud vastusele tervetel meessoost vabatahtlikel. Koostoimeuuringud antipüriiniga on näidanud, et flukonasooli 50 mg ühekordsed või korduvannused ei mõjuta selle metabolismi.

Tundlikkus in vitro

In vitro tingimustes on näidatud, et flukonasoolil on seenevastane toime enamike kliiniliselt esinevate

Candida liikide suhtes (sh C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata on flukonasooli suhtes tundlik, samas kui C. krusei on selle suhtes resistentne.

In vitro tingimustes on näidatud ka, et flukonasool toimib ka sellistesse mikroorganismidesse nagu Cryptococcus neoformans ja Cr. gattii ning samuti endeemilistesse hallitusseentesse, nagu

Blastomyces dermatiditis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum ja Paracoccidioides brasiliensis.

FK/FD omaduste suhe

Loomkatsetes leiti korrelatsioon MIK väärtuste ja tõhususe vahel Candida spp. põhjustatud eksperimentaalsete mükooside vastu. Kliinilistes uuringutes täheldati peaaegu 1:1 lineaarset suhet AUC ja flukonasooli annuse vahel. On olemas ka otsene, kuid puudulik seos AUC või annuse ja selle vahel kui edukas ravivastus saavutatakse suuõõne kandidiaasi ja vähemal määral kandideemia ravis.

Samamoodi on paranemine vähem tõenäoline infektsioonide puhul, mille on põhjustanud flukonasooli kõrgema MIK-iga tüved.

Resistentsusmehhanism(id)

Candida spp on omandanud mitmeid resistentsuse mehhanisme asoolsete seenevastaste ravimite suhtes. On teada, et seenetüvedel, mis on omandanud ühe või mitu sellistest resistentsuse mehhanismidest, on flukonasooli suhtes kõrge minimaalne inhibeeriv kontsentratsioon (MIK), mis avaldab tõhususele ebasoodsat mõju in vivo tingimustes ja kliiniliselt.

On registreeritud superinfektsioonide juhtumeid mõnede teiste Candida liikidega kui C. albicans, mis sageli ei ole flukonasoolile tundlikud (nt Candida krusei). Sellistel juhtudel võib osutuda vajalikuks mõni alternatiivne seenevastane ravi.

Piirväärtused (EUCAST-i kriteeriumite kohaselt)

Farmakokineetiliste/farmakodünaamiliste (FK/FD) andmete analüüside ja in vitro tundlikkuse ning kliinilise vastuse alusel on EUCAST-AFST (European Committee on Antimicrobial susceptibility Testing-subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing - Euroopa antimikrobiaalse tundlikkuse kontrolli komitee ja seenevastase tundlikkuse kontrolli alamkomitee) kindlaks määranud flukonasooli piirväärtused Candida liikide jaoks (EUCAST-i flukonasooli käsitleva dokumendi (2007), versioon 2). Need on jagatud liikidega mitteseotud piirväärtusteks, mis on kindlaks määratud peamiselt FK/FD andmete alusel ja on sõltumatud MIK jaotusest konkreetsetes liikides, ning liigispetsiifilisteks piirväärtusteks nende liikide jaoks, mida kõige sagedamini seostatakse infektsioonidega inimestel. Need piirväärtused on toodud allolevas tabelis.

Seenevastane

Liigispetsiifilised piirväärtused (S</R>)

 

 

Liikidega

ravim

 

 

 

 

 

mitteseotud

 

 

 

 

 

 

piirväärtusedA

 

 

 

 

 

 

S</R>

 

 

 

 

 

 

 

 

Candida

Candida

Candida

Candida

Candida

 

 

albicans

glabrata

krusei

parapsilosis

tropicalis

 

 

 

 

 

 

 

 

Flukonasool

2/4

IE

--

2/4

2/4

2/4

S = tundlik, R = resistentne

A= liikidega mitteseotud piirväärtused on kindlaks määratud peamiselt FK/FD andmete alusel ega sõltu konkreetsete liikide MIK jaotusest. Need on mõeldud kasutamiseks ainult organismide puhul, millel puuduvad konkreetsed piirväärtused.

-- = Tundlikkuse kontroll ei ole soovitatav, sest liik on halb sihtmärk selle ravimiga ravimisel. IE = Ei ole piisavalt tõendeid, et kõnealune liik on sellele ravimile heaks sihtmärgiks.

5.2Farmakokineetilised omadused

Flukonasooli farmakokineetika on ühesugune nii intravenoossel kui suukaudsel manustamisel.

Imendumine

Suukaudsel manustamisel imendub flukonasool hästi ja plasmasisaldus (ning süsteemne biosaadavus) on rohkem kui 90% sisaldusest, mis saavutatakse intravenoossel manustamisel. Toidu samaaegne tarvitamine ei mõjuta suukaudset imendumist. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub 0,5…1,5 tundi pärast manustamist. Plasma kontsentratsioonid on proportsionaalsed annustega. 90% tasakaalukontsentratsioonist saabub 4…5 päevaga, kui iga päev manustatakse üks annus. Tavalisest ööpäevasest annusest kaks korda suurema küllastusannuse manustamine (1. päeval) võimaldab 2. päevaks plasmaväärtustel jõuda ligikaudu 90 %-ni tasakaalukontsentratsioonist.

Jaotumine

Hinnanguline jaotusruumala on ligikaudu võrdne kogu keha vedeliku hulgaga. Plasmavalkudega seonduvus on madal (11…12%).

Flukonasool tungib hästi kõigisse kehavedelikesse. Flukonasooli tase süljes ja rögas on samasugune nagu plasmas. Seentest põhjustatud meningiidiga patsiendil on flukonasooli sisaldus liikvoris ligikaudu 80% plasmakontsentratsioonist.

Naha sarvkihis, marrask- ja pärisnahas ning ekriinses higis saavutatakse kõrged flukonasooli tasemed, mis ületavad seerumi kontsentratsioonid. Flukonasool kumuleerub sarvkihis. Manustades ööpäevas 50 mg ravimit, oli 12 päeva pärast flukonasooli kontsentratsioon sarvkihis 73 mikrogrammi/g ja

7 päeva pärast ravi lõppu oli kontsentratsioon ikka veel 5,8 mikrogrammi/g. Pärast 150 mg manustamist 1 kord nädalas oli 7 päeva pärast flukonasooli kontsentratsioon naha sarvkihis 23,4 mikrogrammi/g ja 7 päeva pärast teist annust 7,1 mikrogrammi/g.

Pärast 4-kuulist ravikuuri flukonasooliga annuses 150 mg üks kord nädalas oli flukonasooli kontsentratsioon 4,05 mikrogrammi/g tervetes ja 1,8 mikrogrammi/g haigetes küüntes ja veel 6 kuud pärast ravi lõppu leidus flukonasooli küüntes märkimisväärses kontsentratsioonis.

Biotransformatsioon

Flukonasool metaboliseerub ainult vähesel määral. Radioaktiivse märgisega annusest eritus muutunud kujul uriiniga ainult 11%. Flukonasool on isoensüümide CYP2C9 ja CYP3A4 selektiivne inhibiitor (vt lõik 4.5). Flukonasool on ka isoensüüm CYP2C19 inhibiitor.

Eritumine

Flukonasooli plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 30 tundi. Ravim eritub peamiselt neerude kaudu ja ligikaudu 80% manustatud annusest eritub uriiniga muutumatul kujul. Flukonasooli kliirens on proportsionaalne kreatiniini kliirensiga. Tsirkuleerivaid metaboliite ei ole täheldatud.

Pikk poolväärtusaeg võimaldab vaginaalkandidiaase ravida ühekordse annusega ning teiste näidustuste korral kasutada annuseid 1 kord ööpäevas või 1 kord nädalas.

Farmakokineetika neerukahjustuse korral

Raske neerupuudulikkusega patsientidel (glomerulaarfiltratsiooni kiirus <20 ml/min) pikenes poolväärtusaeg 30 tunnist 98 tunnini. Seetõttu on vaja annust vähendada. Flukonasooli saab organismist eemaldada hemodialüüsi teel ja vähemal määral peritoneaaldialüüsi teel. Pärast kolmetunnist hemodialüüsi oli verest eemaldatud ligikaudu 50% flukonasoolist.

Farmakokineetika lastel

Farmakokineetilisi andmeid hinnati 113-l lapsel viies uuringus: kaks üksikannuse uuringut, kaks mitme annusega uuringut ja uuring enneaegsetel vastsündinutel. Ühe uuringu andmed ei olnud tõlgendatavad muutuste tõttu ravimi koostises uuringu käigus. Lisaandmed olid saadaval ravimi compassionate use uuringust.

Pärast 2…8 mg/kg flukonasooli manustamist lastele vanuses 9 kuud kuni 15 aastat, leiti AUC ligikaudu 38 mikrogrammi h/ml annuse 1 mg/kg kohta. Keskmine flukonasooli plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg oli 15 kuni 18 tundi ja jaotusruumala ligikaudu 880 ml/kg pärast korduvaid annuseid. Flukonasooli plasma eliminatsiooni pikem poolväärtusaeg, ligikaudu 24 tundi, leiti pärast ühekordset annust. See on võrreldav flukonasooli plasma eliminatsiooni poolväärtusajaga pärast ühekordset

3 mg/kg intravenoossest manustamist lastele vanuses 11 päeva kuni 11 kuud. Jaotusruumala selles vanuserühmas oli ligikaudu 950 ml/kg.

Kogemus flukonasooliga vastsündinutel on piiratud farmakokineetiliste uuringutega enneaegsetel vastsündinutel. Keskmiselt 28-nädalase gestatsiooniajaga 12 enneaegse vastsündinu keskmine vanus esimese annuse juures oli 24 tundi (vahemik 9…36 tundi) ja keskmine sünnikaal oli 0,9 kg (vahemik 0,75 kuni 1,10 kg). Seitse patsienti lõpetasid protokolli; maksimaalselt viis intravenoosset flukonasooli infusiooni 6 mg/kg manustati iga 72 tunni järel. Keskmine poolväärtusaeg (tundides) oli 1. päeval 74 (vahemik 44…185), mis ajaga vähenes kuni keskmiselt 53-ni (vahemik 30…131) 7. päeval ja 47-ni (vahemik 27…68) 13. päeval. Kontsentratsiooniaja kõvera alune pindala (mikrogrammi h/ml) oli 271 (vahemik 173…385) 1. päeval ja see suurenes keskmiselt 490-ni (vahemik 292…734) 7. päeval ja vähenes keskmiselt 360-ni (vahemik 167…566) 13. päeval. Jaotusruumala (ml/kg) oli 1183 (vahemik

1070…1470) 1. päeval ja see suurenes ajaga keskmiselt 1184-ni (vahemik 510…2130) 7. päeval ja 1328-ni (vahemik 1040…1680) 13. päeval.

Farmakokineetika eakatel patsientidel

Kahekümne kahel ≥65-aastasel patsiendil viidi ühekordse suukaudse flukonasooli annusega 50 mg läbi farmakokineetiline uuring. Kümme patsienti said kaasuvalt ravi diureetikumidega. Suurim plasmakontsentratsioon CMAX (1,54 mikrogrammi/ml) saabus 1,3 tundi pärast manustamist. Keskmine AUC oli 76,4 ± 20,3 mikrogrammi h/ml ja keskmine terminaalne poolväärtusaeg 46,2 tundi. Nimetatud farmakokineetilised parameetrid on kõrgemad, kui on täheldatud tervetel noortel meessoost vabatahtlikel. Samaaegne diureetikumide manustamine ei mõjutanud olulisel määral AUC või CMAX väärtusi. Ka kreatiniini kliirens (74 ml/min), muutumatul kujul uriiniga eritatud ravimi osakaal (0...24 tundi, 22%) ja flukonasooli hinnanguline renaalne kliirens (0,124 ml/min/kg) olid eakatel patsientidel üldiselt madalamad kui noortel vabatahtlikel. Seega näib flukonasooli jaotumise muutus eakatel patsientidel olevat seotud vanemate patsientide populatsioonile iseloomuliku neerufunktsiooni langusega.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilistes uuringutes täheldati toimeid ainult selliste annuste korral, mis on palju suuremad inimesele manustatavast annusest.

Kantserogeensus

Flukonasooliga ei ilmnenud kantserogeenset toimet ei hiirtel ega rottidel, kellele manustati 24 kuu vältel suukaudseid annuseid 2,5; 5 või 10 mg/kg ööpäevas (ligikaudu 27-kordne soovituslik annus inimesel). Isastel rottidel, kes said annuseid 5 ja 10 mg/kg ööpäevas, tõusis hepatotsellulaarsete adenoomide esinemissagedus.

Mutageensus

Koos flukonasooli metaboolse aktivatsiooniga või selle puudumisel, olid mutageensuse testid negatiivsed nelja Salmonella typhimurium tüvega ja hiire lümfoomi L5178Y süsteemiga. Tsütogeneetilised uuringud in vivo (hiire luuüdirakud, pärast flukonasooli suukaudset manustamist) ja in vitro (1000 mikrogrammi/ml flukonasooli toime inimese lümfotsüütidele) ei andnud mingeid tõendeid kromosoomide mutatsioonide kohta.

Reproduktsioonitoksilisus

Flukonasool ei mõjutanud ei isaste ega emaste rottide viljakust, keda raviti suukaudsete annustega 5, 10 või 20 mg/kg ööpäevas või parenteraalsete annustega 5, 25 või 75 mg/kg.

Annused 5 või 10 mg/kg ei avaldanud loodetele mingit toimet; 25 ja 50 mg/kg ning suuremate annuste puhul täheldati loodete anatoomiliste häirete (liigsed roided, neeruvaagna laienemine) esinemissageduse suurenemist ja hilinenud luustumist. Annuste puhul, mis jäid vahemikku 80…320 mg/kg, suurenes rottide hulgas embrüote suremus ja loodetel esinevate häirete, sh laineliste roiete, suulaelõhe ja ebahariliku kraniofatsiaalse luustumise, esinemissagedus.

Suukaudse annuse 20 mg/kg korral hilines veidi poegimine ja samas täheldati mõnedel emasloomadel intavenoossete annuste 20 mg/kg ja 40 mg/kg korral düstookiat ja poegimise pikenemist. Kõrvalekalded sünnitegevuses kajastusid surnult sündide väheses sagenemises ja poegimisjärgse elulemuse languses nende annuste korral. Mõju rottide sünnitegevusele seletub liigispetsiifilise omadusega, mis seisneb östrogeenide taseme languses flukonasooli kõrgete annuste toimel. Sellist hormoonide tasakaalu muutust ei ole täheldatud flukonasooliga ravitud naistel (vt lõik 5.1).

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Kapsli sisu:

Laktoosmonohüdraat

Preželatiniseeritud maisitärklis

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Magneesiumstearaat

Kapsli keha:

Fluconazole Actavis 50 mg

Želatniin Titaandioksiid (E171) Indigokarmiin (E132)

Fluconazole Actavis 100 mg:

Želatniin Titaandioksiid (E171) Indigokarmiin (E132)

Fluconazole Actavis 150 mg:

Želatniin Titaandioksiid (E171)

Fluconazole Actavis 200 mg:

Želatniin Titaandioksiid (E171) Indigokarmiin (E132)

Kollane raudoksiid (E172) Must raudoksiid (E172)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PVDC/alumiinium blister.

Pakendi suurused: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 90 või 100 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78., 220 Hafnarfjörður, Island

8.MÜÜGILOA NUMBRID

50 mg: 732611

100 mg: 732711

150 mg: 732811

200 mg: 732911

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.02.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.03.2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2017