Dermilon paste - nahapasta (220mg 1g)

ATC Kood: D02AB80
Toimeaine: tsinkoksiid
Tootja: CESRA ARZNEIMITTEL GmbH& Co.KG

Artikli sisukord

DERMILON PASTE
nahapasta (220mg 1g)


PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

DERMILON PASTE , 220 mg/g nahapasta

Tsinkoksiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.

-Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime,pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on DERMILON PASTE ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne DERMILON PASTE kasutamist

3.Kuidas DERMILON PASTE´t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas DERMILON PASTE´t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.MIS RAVIM ON DERMILON PASTE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

DERMILON PASTE on tsinkoksiidi nahapasta, mida kasutatakse kergete nahapõletike raviks ja mähkmedermatiidi korral.

Märkus: DERMILON PASTE nahapastat sobib kasutada nt ekseemide, nahalõhede, lamatiste, haavandite ja nahapõletuste (sh päikesepõletuste) ning vigastuste korral.

2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE DERMILON PASTE KASUTAMIST

Ärge kasutage DERMILON PASTE´t, kui:

-te olete ülitundlik (allergiline) toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Tuleb vältida DERMILON PASTE nahapasta sattumist silmadesse või nende ümbrusse. Kui kaebused püsivad või oodatavat paranemist ei toimu, tuleb konsulteerida arstiga.

Ravimi koostises olev lanoliin võib põhjustada lokaalselt nahareaktsioone (kontaktdermatiit).

Muud ravimid ja DERMILON PASTE

Koostoimeid teiste ravimitega pole siiani teada.

Palun informeerige oma arsti, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetuid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Teadaolevad riskid puuduvad. Raseduse ja imetamise ajal võib ravimit kasutada vastavalt näidustusele (vt punkt 1). Imetamise ajal vältida ravimi määrimist rinnanibude piirkonda. Halva lahustuvuse ja imendumise tõttu ei avalda ravim toimet viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ei ole täheldatud mõju reaktsioonikiirusele.

3.KUIDAS DERMILON PASTE´T KASUTADA

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav annus on: nahapasta kanda 1...3 korda päevas kahjustatud nahale või määrida nahapasta sidemele ja katta sellega nahk. Sidet vahetada üle päeva. Kui esineb tugev mädaeritus või haavaeritis, tuleb sidet vahetada iga päev.

Kasutamine lastel ja noorukitel

DERMILON PASTET võib kasutada vanematel kui 2 päevastel lastel. Nahapasta kanda 1...3 korda päevas kahjustatud nahale või määrida nahapasta sidemele ja katta sellega nahk.

Kui te kasutate DERMILON PASTE´t rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise juhtumitest pole teatatud

Kui te unustate DERMILON PASTE´t kasutada

Ärge kasutage topelt annnust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate DERMILON PASTE kasutamise

Te võite lõpetada DERMILON PASTE kasutamise igal ajal. Soovitav on siiski konsulteerida oma arsti või apteekriga alternatiivse ravi vajaduse suhtes.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Ülitundlikkuse esinemisel nahapasta koostisosade suhtes võivad esineda allergilised reaktsioonid.

Ravimi koostises olev lanoliin võib põhjustada lokaalselt nahareaktsioone (kontaktdermatiit).

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, lõpetage DERMILON PASTE kasutamine ja informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. KUIDAS DERMILON PASTE´T SÄILITADA

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

.

Ärge kasutage DERMILON PASTE´t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Mida DERMILON PASTE sisaldab

Toimeaine on: 1 g nahapastat sisaldab 220 mg tsinkoksiidi. 100 g nahapastat sisaldab 22 g tsinkoksiidi.

Abiained on talk, valge savi, vedel lanoliin, isopropüülmüristaat, oliiviõli, alumiiniumstearaat, kolloidne ränidioksiid, kastoorõli, valge vaseliin, lavendliõli, sidruniõli, kalamaksaõli.

Kuidas DERMILON PASTE välja näeb ja pakendi sisu

Valge,pehmet kontsistentsi nahapasta 60, 120 g alumiiniumtuubis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG Braunmattstrasse 20

76532 Baden-Baden Saksamaa

Phone: +49 (0)7221 95400

Fax: +49 (0)7221 54 026 E-Mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

Miecys-Pharm OÜ Vitamiini 4

Tartu 51014 Eesti

tel/fax +372-7380676

Infoleht on viimati kooskõlastatud juulis 2014


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dermilon Paste, 220 mg/g nahapasta

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 g nahapastat sisaldab 220 mg tsinkoksiidi.

100 g nahapastat sisaldab: 22,0 g tsinkoksiidi Zinci oxidum

Abiainete loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Nahapasta.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Naha kerged põletikud. Mähkmedermatiit.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine 1…3 korda päevas

Manustamisviis

Nahapasta kanda (1…3 korda) päevas kahjustatud nahale või määrige nahapasta sidemele ja katke nahk sellega. Salvisideme kasutamisel on tavaliselt piisav sideme vahetus ülepäeviti. Kui esineb tugev supuratsioon või haavaeritis, tuleb sidet vahetada iga päev.

Lapsed

Ohutusest ja efektiivsusest lähtuvalt alustada tsinkoksiidi pasta kasutamist lastel pärast 2 elupäeva. Nahapasta kanda 1…3 korda päevas kahjustatud nahale või määrige nahapasta sidemele ja katke nahk sellega.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tuleb vältida Dermilon Paste nahapasta sattumist silmadesse või nende ümbrusesse. Kui kaebused püsivad või oodatavat paranemist ei toimu, tuleb konsulteerida arstiga.

Ravimi koostises olev lanoliin võib põhjustada lokaalselt nahareaktsioone (kontaktdermatiit).

.4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Ei ole teada teratogeense toime esinemisest tsinkoksiidi kasutamisel. Raseduse ajal võib Dermilon Paste´t kasutada lõigus 4.1 mainitud näidustuste korral.

Imetamine

Ei ole teostatud uuringuid Dermilon Paste toimeaine imendumisest rinnanäärmesse. Imetamise ajal nahapastat mitte kanda rinnanibudele.

Fertiilsus

Halva lahustuvuse ja imendumise tõttu ei avalda toimet fertiilsusele.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole teada.

4.8 Kõrvaltoimed

Ülitundlikkuse esinemisel nahapasta koostisosade suhtes võivad esineda allergilised reaktsioonid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riiklikku teavitamissüsteemi Ravimiameti kodulehe www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9 Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Pehmendavad ja kaitsvad ained, tsingiühendid; ATC-kood: D02AB80

Tsinkoksiidil on adstringeeriv toime.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei ole teada.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Ei ole teada.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Talk, valge savi, vedel lanoliin. isopropüülmüristaat, oliiviõli, kalamaksaõli, alumiiniumstearaat, kolloidne ränidioksiid, kastoorõli, valge vaseliin, lavendliõli, sidruniõli.

6.2 Sobimatus

Ei ole teada.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Pärast esmast avamist 6 kuud.

6.4 Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

60 ja 120 g nahapastat alumiiniumtuubis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG

Braunmattstrasse 20

76532 Baden-Baden

Germany

Phone: +49 (0)7221 95400

Fax:+49 (0)7221 54 026

E-Mail:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

8. MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

11.06.2004/27.06.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juulis 2014