Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

DuoCover

ATC Kood: B01AC30
Toimeaine: clopidogrel / acetylsalicylic acid
Tootja: Sanofi-aventis groupe

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DuoCover 75 mg/75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab: 75 mg klopidogreeli (vesiniksulfaadina) ja 75 mg atsetüülsalitsüülhapet.

3. ABIAINED

Sisaldab ka hüdrogeenitud riitsinusõli ja laktoosi.

Täiendav informatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti 28 õhukese polümeerikattega tabletti 30 õhukese polümeerikattega tabletti 30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti 50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti 84 õhukese polümeerikattega tabletti 90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti 30 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/10/623/001 – 14 õhukese polümeerikattega tabletti EU/1/10/623/002 – 28 õhukese polümeerikattega tabletti EU/1/10/623/003 – 30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti EU/1/10/623/004 – 50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti EU/1/10/623/005 – 84 õhukese polümeerikattega tabletti EU/1/10/623/006 – 90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti EU/1/10/623/007 – 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti EU/1/10/623/015 – 30 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

DuoCover 75 mg/75 mg