Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Desloratadine Actavis

ATC Kood: R06AX27
Toimeaine: desloratadine
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Desloratadine Actavis 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Desloratadiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Desloratadine Actavis ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Desloratadine Actavis võtmist

3. Kuidas Desloratadine Actavis’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Desloratadine Actavis’t säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON DESLORATADINE ACTAVIS JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Desloratadine Actavis sisaldab toimeainet desloratadiini, mis on antihistamiinikum.

Desloratadine Actavis vähendab allergilise riniidi haigustunnuseid (allergiast põhjustatud ninakäikude

põletik, nt heinanohu või allergia kodutolmulestale). Haigustunnuste hulka kuuluvad aevastamine,

vesine nohu, nina või suulae sügelemine, silmade sügelemine ja punetus või vesised silmad.

Desloratadine Actavis’t kasutatakse ka urtikaaria ehk nõgestõve (allergiast põhjustatud nahanähud)

haigustunnuste vähendamiseks. Haigustunnuste hulka kuuluvad sügelemine ja kublaline lööve.

Haigustunnuste vähenemine kestab kogu päeva ning võimaldab teile taas normaalse päevase tegevuse

ja rahuliku une.

Desloratadine Actavis on mõeldud täiskasvanutele ja noorukitele (12-aastased ja vanemad).

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DESLORATADINE ACTAVIS’E VÕTMIST

Ärge võtke Desloratadine Actavis’t

- kui te olete allergiline (ülitundlik) desloratadiini, Desloratadine Actavis’e mõne koostisosa või

loratadiini suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Desloratadine Actavis

- kui teil on neerufunktsiooni häire.

Kui see käib teie kohta või te ei ole selles kindel, pidage nõu oma arstiga enne Desloratadine Actavis’e

kasutamist.

Lapsed

Desloratadine Actavis’t ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne mõne ravimi kasutamist raseduse ja imetamise ajal, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, ei ole Desloratadine Actavis’e võtmine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annuses ei mõjuta Desloratadine Actavis teadaolevalt teie autojuhtimise ja masinate

käsitsemise võimet. Väga harva võivad mõned inimesed tunda end uimasena, mis võib mõjutada

võimet sõita autoga või töötada masinatega.

3. KUIDAS DESLORATADINE ACTAVIS’T VÕTTA

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid: üks tablett üks kord päevas.

Neelake tablett alla tervena, koos veega. Võite võtta koos toiduga või ilma toiduta.

Ravi kestvuse selgitamiseks teeb teie arst esmalt kindlaks, mis tüüpi allergiline riniit teil esineb ning

seejärel määrab, kui kaua te peaksite Desloratadine Actavis’t võtma.

Kui teil esinev allergiline riniit on vahelduva iseloomuga (sümptomid ilmnevad vähem kui 4 päeval

nädalas või vähem kui 4 nädalat), määrab arst teile raviskeemi hinnates teil esineva haiguse varasemat

kulgu.

Kui teil esinev allergiline riniit on püsiv (sümptomid ilmnevad enam kui 4 päeval nädalas või rohkem

kui 4 nädalat), võib teie arst soovitada teile pikema-ajalist ravi.

Urtikaaria ravi kestvus võib olla sõltuvalt patsiendist erinev, mistõttu peate järgima oma arstilt saadud

vastavaid juhiseid.

Kui teil on tunne, et Desloratadine Actavis’e toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti

või apteekriga.

Kui te võtate Desloratadine Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Kasutage Desloratadine Actavis’t vastavalt arsti korraldusele. Juhusliku üleannustamise korral

tõenäoliselt tõsiseid probleeme ei teki. Kui te siiski olete võtnud Desloratadine Actavis’t rohkem kui

ette nähtud, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Desloratadine Actavis’t võtta

Kui te unustasite Desloratadine Actavis’t õigel ajal võtmata, tehke seda nii ruttu kui võimalik ja

jätkake tavapärast annustamist. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Desloratadine Actavis põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Täiskasvanutel esineb kõrvaltoimeid samas sageduses toimeta tabletti võtnutega. Väsimust, suukuivust

ja peavalu esineb siiski toimeta tabletist sagedamini. Noorukitel oli peavalu kõige sagedamini

esinenud kõrvaltoime.

Desloratadine Actavis’e turustamise ajal on väga harva esinenud ägedaid allergilisi reaktsioone

(hingamisraskused, kähisev hingamine, sügelemine, kublad ja turse) ning löövet. Väga harva on

teatatud ka järgmistest kõrvaltoimetest: tunnetatud südametegevus, südame pulsisageduse tõus,

kõhuvalu, iiveldus (halb enesetunne), oksendamine, ärritustunne kõhus, kõhulahtisus, peapööritus,

unisus, unetus, lihasvalu, hallutsinatsioonid, krambid, rahutus kaasnevate kehaliste liigutustega,

maksapõletik ja muutused maksafunktsiooni uuringutes.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS DESLORATADINE ACTAVIS’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Desloratadine Actavis’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Informeerige oma apteekrit, kui te märkate mingeid muutusi tablettide välimuses.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Desloratadine Actavis sisaldab

- Toimeaine on desloratadiin. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg desloratadiini.

- Abiained on:

- Tableti sisu: Mikrokristalne tselluloos, eel-želatiniseeritud tärklis, mannitool, talk,

magneesiumstearaat

- Tableti kate:Hüpromelloos 6cP, titaandioksiid (E171), makrogool 6000, indigokarmiin

alumiiniumlakk (E132).

Kuidas Desloratadine Actavis välja näeb ja pakendi sisu

Sinist värvi, ümmargused, 6 mm läbimõõduga, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid,

mille ühele küljele on pressitud markeering „LT“.

Desloratadine Actavis 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on pakendatud 7, 10, 14, 20, 21, 30, 50,

90 ja 100 tabletti sisaldavatesse blisterpakenditesse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

Tootja

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta