Cisplatin ebewe - infusioonilahuse kontsentraat (1mg 1ml)

ATC Kood: L01XA01
Toimeaine: tsisplatiin
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

CISPLATIN EBEWE
infusioonilahuse kontsentraat (1mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cisplatin „Ebewe” 0,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Cisplatin „Ebewe” 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Tsisplatiin (cisplatinum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Cisplatin „Ebewe” ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Cisplatin „Ebewe” kasutamist
 3. Kuidas Cisplatin „Ebewe”-t kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Cisplatin „Ebewe”-t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Cisplatin „Ebewe“ ja milleks seda kasutatakse

Ravimi toimeaine on tsisplatiin, mis kuulub tsütostaatiliste ravimite rühma. Tsütostaatilisi ravimeid kasutatakse kasvajate raviks. Tsisplatiin hävitab kasvajarakke teie organismis ning on näidustatud järgnevate kaugelearenenud või siiretega kasvajate raviks:

 • munandivähk,
 • munasarjavähk,
 • kusepõievähk,
 • pea ja kaelapiirkonna sarvrakuline vähk,
 • kopsuvähk

Tsisplatiin on näidustatud emakakaela pahaloomulise kasvaja raviks kombinatsioonis kiiritusraviga. Tsisplatiini kasutatakse kas ainukese ravimina (monoteraapia) või osana kombineeritud ravist teiste tsütostaatikumidega.

Mida on vaja teada enne Cisplatin „Ebewe“ kasutamist

Ärge kasutage Cisplatin „Ebewe”-t:

 • kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te olete allergiline (ülitundlik) mistahes ravimi suhtes, mis sisaldab plaatinat;
 • kui teie neerud ei tööta korralikult;
 • kui teie kehas on vedelikuvaegus (dehüdratsioon);
 • kui teie luuüditalitlus on tõsiselt pärsitud (nt keemiaravi tagajärjel);
 • kui teie kuulmine on kahjustatud;
 • kui teil on tsisplatiinist põhjustatud närvikahjustus;
 • kui te olete rase või imetate;
 • kombinatsioonis elusvaktsiinide, sh kollapalaviku vaktsiiniga;
 • kombinatsioonis fenütoiini profülaktilise kasutamisega (vt lõik Kasutamine koos teiste ravimitega).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • teie arst määrab teile vereanalüüsid, et teha kindlaks kaltsiumi, naatriumi, kaaliumi ja magneesiumi sisalduse teie veres, vererakkude arv ning hinnata maksa ja neerutalitlust;
 • tsisplatiini võib manustada ainult eriarsti järelvalve all, kes on kogenud keemiaravis;
 • enne igat tsisplatiini manustamist mõõdetakse teie kuulmist;
 • kui teil on infektsioon;
 • kui te kavatsete saada lapsi (vt lõik rasedus ja imetamine).

Kui mistahes ülaltoodud väidetest kehtib teie kohta või on kehtinud millalgi minevikus, pidage nõu oma arstiga.

Hoiatus

Intravenoosse lahuse valmistamine

Nagu ka teiste potentsiaalselt toksiliste ravimite puhul, peab ka tsisplatiini käsitsemisel olema ettevaatlik. Juhuslikul kokkupuutel tootega on võimalik nahakahjustus. Soovitatav on kanda kindaid. Kui tsisplatiini lahus puutub kokku naha või limaskestadega, tuleb nahka ja limaskesti pesta rohke seebi ja veega.

Soovitatav on järgida asjakohaseid tsütostaatikumide käsitsemise ja hävitamise protseduure. Enne patsiendile manustamist tuleb veenduda, et lahus on selge ega sisalda osakesi.

Muud ravimid ja Cisplatin „Ebewe“

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid muid ravimeid.

Alljärgnev võib omada tähtsust ka nende ravimite puhul, mida te olete võtnud varem või kavatsete võtta tulevikus:

 • teiste tsütostaatiliste ravimite (nt bleomütsiin, metotreksaat) samaaegne manustamine võib suurendada tsisplatiini toksilisust;
 • vererõhuravimid (nt furosemiid, hüdralasiin, diasoksiid, propranolool) võivad suurendada tsisplatiini kahjulikku mõju neerudele;
 • tsisplatiini samaaegsel manustamisel teiste ravimitega, mis võivad kõrvaltoimena kahjustada neerusid (nt infektsiooni raviks kasutatavad antibiootikumid: tsefalosporiinid, aminoglükosiidid, amfoteritsiin B; kontrastained ) võib oluliselt suureneda tsisplatiini toksilisus neerudele;
 • tsisplatiin võib kahjustada kuulmist, kui seda manustada samaaegselt teiste ravimitega, mis samuti võivad kõrvaltoimena kahjustada kuulmist (nt aminoglükosiidid);
 • tsisplatiiniga samaaegselt kasutatavate podagraravimite (nt allopurinool, kolhitsiin, probenetsiid, sulfiinpürasoon) annust peab kohandama;
 • tsisplatiini manustamisel koos organismi uriinieritust suurendavate ainetega (nn lingudiureetikumid) võib suurendada toksilisust neerudele ja kuulmisvõimele;
 • kuulmiskahjustuse esmased märgid (nt pearinglus, kohin kõrvus või nn kõrvade vilistamine)võivad jääda märkamata, kui ravi ajal tsisplatiiniga manustatakse allergiaravimeid (antihistamiinid, nt buklisiiin, tsüklisiin, loksapiin, meklosiin, fenotiasiinid, tioksanteenid, trimetobensamiidid);
 • tsisplatiini manustamine kombinatsioonis ifosfamiidiga võib kahjustada kuulmist;
 • tsisplatiini ravitoime võib nõrgeneda samaaegselt manustatud püridoksiini ja heksametüülmelamiini mõjul;
 • tsisplatiin kombintsioonis bleomütsiini ja vinblastiiniga võib põhjustada kahvatust ja sõrmede või varavaste värvi haiguslikku muutust (Raynaud’ sündroom);
 • tsisplatiini manustamine kombinatsioonis paklitakseeli või dotsetakseeliga võib põhjustada närvikahjustust;
 • tsisplatiini kasutamine kombinatsioonis bleomütsiini ja etoposiidiga võib liitiumravi korral langetada selle nivood veres, mistõttu peab seda regulaarselt kontrollima;
 • tsisplatiin vähendab epilepsia ravis kasutatava fenütoiini ravitoimet;
 • penitsillamiin võib vähendada tsisplatiini efektiivsust;
 • tsisplatiin võib nõrgestada verehüübimist takistavate ravimite (antikoagulantide) toimet, mistõttu samaaegse ravi korral peab sagedamini kontrollima vere hüübimisnäitajaid;
 • tsisplatiin ja tsüklosporiin võivad pärssida immuunsüsteemi, millega kaasneb lümfotsüütide arvu tõus;
 • ravi ajal tsisplatiiniga ja kuni 3 kuud pärast seda ei tohi vaktsineerida elusvaktsiinidega ja kollapalaviku vaktsiiniga.

Rasedus, imetamine viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedus

Tsisplatiini ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui see on teie arst poolt teile selgelt näidustatud.

Ravi ajal tsisplatiiniga ja 6 kuud pärast seda peate kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

Tsisplatiini ei tohi kasutada, kui te toidate last rinnaga.

Viljakus

Mehed, keda ravitakse tsisplatiiniga ei tohi eostada ravi ajal ja 6 kuud pärast ravi. Meestel on soovitatav kaaluda enne ravi sperma kogumist säilitamiseks.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, mis nõuavad kõrgendatud tähelepanu, sest tsisplatiin võib muuta uniseks ja põhjustada iiveldust.

Cisplatin „Ebewe” võib põhjustada kõrvaltoimeid, nagu unisus ja/või oksendamine. Kui teil tekib kumbki neist seisunditest, ei tohi te töötada ühegi masinaga, mis nõuab kogu teie tähelepanu.

Cisplatin „Ebewe” sisaldab naatriumi

Cisplatin „Ebewe” sisaldab naatriumi 3,5 milligrammi milliliitri kohta. Seda peab arvestama piiratud soolasisaldusega dieedil olles.

Kuidas Cisplatin „Ebewe“-t kasutada

Annustamine ja manustamisviis

Tsisplatiini tohib manustada ainult kasvajaravi spetsialist.

Ravimi kontsentraat lahustatakse füsioloogilises keedusoolalahuses või selle segus glükoosilahusega. Tsisplatiini manustatakse tilkinfusioonina veeni.

Tsisplatiin ei tohi kokku puutuda materjalidega, mis sisaldavad alumiiniumi.

Tsisplatiini annus sõltub teie seisundist, oodatavast ravitoimest ja sellest kas seda kasutatakse ainukese ravimina (monoteraapia) või osana kombinatsioonravist.

Monoteraapia

Soovitatavad annused on järgmised:

 • ühekordne annus 50...120 milligrammi kehapinna ruutmeetri kohta iga 3...4 nädala järel;
 • 15...20 milligrammi kehapinna ruutmeetri kohta päevas, 5 päeva järjest iga 3...4 nädala järel.

Kombinatsioonravi

 • 20 või rohkem milligrammi kehapinna ruutmeetri kohta iga 3...4 nädala järel.

Neerukahjustuse vältimiseks või vähendamiseks peate jooma rohkelt vett 24 tunni jooksul pärast tsisplatiini manustamist.

Kui te kasutate tsisplatiini rohkem kui ette nähtud

Teie arst tagab, et teile manustatakse õige annus vastavuses teie seisundiga. Üleannustamise korral võivad kõrvaltoimed suureneda. Te saate asjakohast ravi sümptomite vastu.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kohta, küsige oma arstilt.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka tsisplatiin tekitada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Teatage oma arstile otsekohe, kui märkate endal alljärgnevat:

 • püsiv või tõsine kõhulahtisus või oksendamine;
 • suu limaskesta ja igemete põletik ja haavandid;
 • näo, huulte, suu või kõri turse;
 • ootamatud hingamishäired nagu kuiv köha, räginad või hingamisraskus;
 • neelamisraskus;
 • sõrmede ja varvaste tuimus või torkimistunne;
 • ülemäärane väsimus;
 • ebatavaline veritsemine või verevalumite teke:
 • infektsiooni tunnused nagu kurguvalu ja palavik;
 • ebamugavustunne süstekoha piirkonnas tilkinfusiooni ajal.

Kõrvaltoimed on rühmitatud tekkesageduse alusel alljärgnevalt:

 • väga sage (rohkem kui ühel patsiendil kümnest);
 • sage (sagedamini kui ühel patsiendil saja kohta, kuid harvem kui ühel patsiendil kümne kohta);
 • aegajalt (sagedamini kui ühel patsiendil tuhande kohta, kuid harvem kui ühel patsiendil saja kohta);
 • harv (sagedamini kui ühel patsiendil kümne tuhande kohta, kuid harvem kui ühel patsiendil tuhande kohta);
 • väga harv (harvem kui ühel patsiendil kümne tuhande kohta).

Väga sage

Veri ja lümfisüsteem:

 • vere valgeliblede arvu langus (leukopeenia), mis suurendab infektsiooniohtu;
 • vereliistakute arvu langus (trombotsütopeenia), mis suurendab veritsusohtu;
 • vere punaliblede arvu langus (aneemia), mis võib põhjustada kahvatust, nõrkust ja hingeldust. Kuulmine ja tasakaal:
 • kuulmiskahjustus koos „kõrvade vilistamise” või kohinaga kõrvus.

Seedetrakt:

 • isutus (anoreksia);
 • iiveldus;
 • oksendamine;
 • kõhulahtisus. Neerud ja kuseteed:
 • neerude talitlushäire, nt uriini tekke lakkamine (anuuria);
 • uriiniga erituvate jääkainete kuhjumine veres (ureemia);
 • kusihappe kuhjumine veres (hüperurikeemia, podagra). Üldised:
 • Palavik.

Sage

Infektsioonid:

 • Infektsioonid ja veremürgitus (sepsis). Veri ja lümfisüsteem:
 • leukopeenia, ligikaudu 14 päeva pärast kasutamist;
 • trombotsütopeenia, ligikaudu 21 päeva pärast kasutamist;
 • vere punaliblede arvu langus (leukopeeniast ja trombotsütopeeniast hiljem. Närvisüsteem:
 • perifeerne närvikahjustus (neuropaatia), mida iseloomustab maitse ja puutetundlikkuse kadumine, nägemishäired ja aju talitlushäired (segasus, kõnehäired, nägemise kaotus, mälu kaotus, halvatus);
 • ootamatud valusööstud kaelast jalgadesse kummardamisel ettepoole, seljahaigus.

Kuulmine ja tasakaal:

 • kurtus ja pearinglus.

Süda:

 • rütmihäired, k.a. südametöö aeglustumine (bradükardia);
 • südametöö kiirenemine (tahhükardia).

Veresooned:

 • veenipõletik (flebiit). Hingamishäired:
 • hingeldus (düspnoe);
 • kopsupõletik (pneumoonia);
 • hingamispuudulikkus. Maks ja sapiteed:
 • maksa talitlushäire.

Nahk:

 • nahapunetus ja põletik (erüteem, haavandid) süstekohal. Üldised:
 • turse (ödeem), valu.

Aeg-ajalt

Immuunsüsteem:

 • ülitundlikkusreaktsioonid, k.a. lööve, tõsiselt sügelev ekseem ja kublaline lööve (nõgestõbi), nahapõletik (erüteem) ja sügelus.

Seedetrakt:

 • metalne katt igemetel.

Nahk

 • juuste väljalangemine (alopeetsia).

Suguelundid ja rinnad:

 • seemnerakkude ja munarakkude moodustumise häire;
 • valulik rindade suurenemine.

Harv

Veri:

 • hemolüütiline aneemia;
 • luuüdi pärssimine, mida iseloomustab vere valgeliblede arvu langus (agranulotsütoos) koos palavikuga, tõsiselt valulik kurk ja haavandid suu limaskestal ning aneemia vererakkude

moodustumise vähenemise tulemusel. Immuunsüsteem:

 • tõsine ülitundlikkus, millega kaasneb vererõhu langus (hüpotensioon), südametöö kiirenemine (tahhükardia), hingeldus (düspnoe), hingamisraskus, tingituna hingamisteede lihaste kokkutõmbumisest (bronhospasm), näo turse ja palavik;
 • immuunsüsteemi pärssimine.

Toitumine ja ainevahetus:

 • elektrolüütide (magneesium, naatrium, kaalium, fosfor) sisalduse langus veres koos lihakrampide ja muutustega EKGs;
 • vere kolesteroolisisalduse tõus;
 • ensümaatilised muutused veres (amülaasi aktiivsuse tõus).

Närvisüsteem:

 • teatud ajufunktsioonide kadu, mis avaldub spasmidena ja teadvushäiretena. Silmad:
 • nägemise kaotus;
 • valgustaju häired;
 • silmade liigutamisehäired.

Kuulmine:

 • kuulmise kaotus (eelkõige eakatel ja lastel), võimetus normaalseks suhtluseks vesteldes.

Süda:

 • vererõhu tõus ja südameatakid. Seedetrakt:
 • suu limaskest põletik (stomatiit). Maks ja sapiteed:
 • vere valgusisalduse (albumiin) langus.

Sarnaselt teiste samalaadsete ravimitega suurendab tsisplatiin sekundaarse leukeemia ohtu.

Väga harv

Hormoonid:

 • vasopressiini ebapiisav moodustumine ajus. Toitumine ja ainevahetus:
 • vere rauasisalduse tõus

Närvisüsteem:

 • krambihood.

Silmad:

 • silmapõhja ja nägemisnärvi põletik koos valu ja nägemiskahjustusega;
 • pimedaksjäämine aju talitlushäire tõttu

Süda:

 • Südameseiskus.

Veresooned:

 • Aju verevarustushäire, vereringe häired labakätes ja labajalgades

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Cisplatin „Ebewe“-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Hoida viaal välispakendis kaitstuna valguse eest.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja viaali etiketil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui selle välimus viitab riknemisele.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cisplatin „Ebewe” sisaldab

 • Toimeaine on tsisplatiin.

1 milliliiter Cisplatin „Ebewe“ 0,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 0,5 milligrammi tsisplatiini.

1 milliliiter Cisplatin „Ebewe“ 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 1 milligramm tsisplatiini.

 • Abiained on naatriumkloriid, 10% vesinikkloriidhape ja süstevesi.

Kuidas Cisplatin „Ebewe” välja näeb ja pakendi sisu:

Merevaigukollane viaal I tüüpi klaasist kloorbutüülkummist korgiga, millel on alumiiniumist kate.

Cisplatin „Ebewe“ 0,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat:

 • 20 ml viaal, 1 tk pakendis,
 • 50 ml viaal, 1 tk pakendis,
 • 100 ml viaal, 1 tk pakendis.

Cisplatin „Ebewe“ 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat:

 • 100 ml viaal, 1 tk pakendis.

Müügiloa hoidja

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootja

EBEWE Pharma Ges.m.b.H NfG. KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 Tallinn 11312 Eesti

Tel 6652400

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.

__________________________________________________________________________________

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Käsitsemise ja hävitamise juhised

Cisplatin „Ebewe” infusioonilahuse kontsentraat tuleb enne manustamist lahjendada. Infusioonilahuse valmistamisel ei tohi kasutatavad abivahendid (nt infusioonisüsteemid, nõelad, kateetrid, süstlad) sisaldada alumiiniumi (vt lõik 6.2). Lahuse valmistamine peab toimuma aseptilistes tingimustes.

Kontsentraadi lahjendamiseks tohib kasutada vaid ühte järgnevatest lahustest:

 • 0,9% naatriumkloriidilahus;
 • 0,9% naatriumkloriidilahuse ja 5% glükoosilahuse segu (1:1). Lahjendatud lahuse lõplik kontsentratsioon on 0,45% naatriumkloriidi ja 2,5% glükoosi.

Kui enne tsisplatiini manustamist ei ole võimalik patsienti hüdreerida, siis võib lahust lahjendada:

 • 0,9% naatriumkloriidilahuse ja 5% mannitoolilahuse seguga (1:1). Lahjendatud lahuse lõplik kontsentratsioon on 0,45% naatriumkloriidi ja 2,5% mannitooli).

Tsisplatiini infusioonilahuse valmistamine:

Tsisplatiini vajalik kogus tuleb arvutada vastavalt juhistele (vt ravimi omaduste kokkuvõte) ja lahjendada 1...2 liitris ühes eelnimetatud lahustest.

Lahjendatud lahus tuleb manustada intravenoosse infusioonina.

Kasutada tohib ainult selget ja värvitut lahust, milles ei ole nähtavaid osiseid.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Tsütotoksilisi ravimeid tohivad manustamiseks ette valmistada ainult vastava ohutuskoolitusega isikud. Palun tutvuge kohalike juhistega tsütotoksiliste ravimite käsitsemise kohta.

Sarnaselt teiste tsütostaatikumidega peab tsisplatiini käsitsema erilise ettevaatusega: tuleb kanda kaitsekindaid, näomaski ja kaitseriietust. Võimalusel tuleks tsisplatiini käsitseda tõmbekapis. Vältida tuleb aine kontakti naha ja/või limaskestadega. Rasedad ei tohi tsisplatiiniga töötada.

Kontakt nahaga: Tsisplatiini kokkupuutel nahaga tuleb nahka pesta suure koguse veega. Kerge ärrituse tekkimisel manustada kreemi. (NB! Mõned isikud võivad plaatina suhtes olla ülitundlikud, neil võivad tekkida nahareaktsioonid).

Lekkinud ravim tuleb lahustamisruumis vastavaks otstarbeks oleva käsnaga kinnastatud käsi ära pühkida. Saastunud pinda tuleb loputada veega kaks korda. Kogu vedelik ja kõik käsnad tuleb panna kilekotti ja see püsivalt sulgeda. Kõik lekkinud ravimiga kokku puutunud esemed tuleb käsitleda vastavuses kohalike juhistega tsütostaatikumide käsistemise kohta.

Säilitamise eritingimused

Pärast lahjendamist

Keemiline ja füüsikaline stabiilsus 24 tunni jooksul on tõestatud temperatuuril alla 25 °C lahustatuna soovitatavate intravenoossete vedelikega (vt Käsitsemise ja hävitamise juhised).

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/ manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cisplatin “Ebewe” 0,5 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

Cisplatin “Ebewe” 1 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Infusioonilahuse kontsentraadi 1 ml sisaldab 0,5 mg või 1 mg tsisplatiini.

INN. Cisplatinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.

Kontsentraat on selge, värvitu lahus.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Kaugelearenenud või metastaseerunud

 • munandivähk
 • munasarjavähk
 • kusepõiekartsinoom
 • pea ja kaela skvamoosrakuline kartsinoom
 • mitteväikerakkkopsukartsinoom
 • väikerakkkopsukartsinoom.

Emakakaela kartsinoomi ravi kombinatsioonis radioteraapiaga.

Tsisplatiini võib kasutada monoteraapiana ja kombineeritud ravis.

Annustamine ja manustamisviis

Cisplatin “Ebewe” 0,5 mg/ml või 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat tuleb enne manustamist lahjendada (vt lõik 6.6).

Lahjendatud lahust tohib manustada ainult veeniinfusiooni teel (vt allpool). Manustamisel tuleb vältida alumiiniumi sisaldavaid vahendeid, mis võiksid sattuda kontakti tsisplatiiniga (nt infusioonisüsteemid, nõelad, kateetrid, süstlad; vt lõik 6.2).

Täiskasvanud ja lapsed

Tsisplatiini annus sõltub haigusest, oodatavast ravitoimest, individuaalsest ravivastusest ja sellest, kas tsisplatiini kasutatakse monoteraapiana või kombinatsioonis teiste kemoterapeutikumidega. Annustamise üldised juhised kehtivad enamusele täiskasvanutest ja lastest.

Tsisplatiini monoteraapia korral soovitatakse kahte annustamisrežiimi:

-50…120 mg/m2 ühe annusena veeni iga 3...4 nädala järel;

 1. Kombineeritud keemiaravi korral tuleb annuseid vähendada. Tsisplatiini tavaline annus on 20 mg/m2 või rohkem iga 3...4 nädala järel.
 • 15…20 mg/m/päevas 5 päeva järjest iga 3...4 nädala järel.

Enne järgmise ravitsükli alustamist peab arvetama hoiatuste ja ettevaatusabinõusdega (vt lõik 4.4).

Annust tuleb vähendada neerufunktsiooni häirega ja luuüdi supressiooniga patsientidel.

Tsisplatiini lahus tuleb valmistada vastavalt juhistele (vt lõik 6.6) ja manustada veeniinfusioonina 6...8 tunni vältel.

2...12 tundi enne tsisplatiini manustamist ja vähemalt 6 tundi pärast seda tuleb tagada adekvaatne hüdreerimine. Ravieelne hüdreerimine on vajalik diureesi tagamiseks tsisplatiini manustamise ajal ja pärast manustamist. Hüdreerimiseks manustatakse veeniinfusioonina ühte järgmistest lahustest:

 • 0,9% naatriumkloriid,
 • 0,9% naatriumkloriidi ja 5% glükoosi segu (1:1).

Ravieelseks hüdreerimiseks manustatakse 100…200 ml/tunnis 2…12 tunni jooksul.

Ravijärgseks hüdreerimiseks manustatakse veel 2 liitrit infusioonikiirusega 100…200 ml/tunnis 6...12 tunni jooksul.

Kui pärast hüdreerimist on uriinieritus väiksem kui 100…200 ml/tunnis, tuleb diureesi forsseerida. Selleks manustatakse veeni 37,5 g mannitooli 10% lahusena (375 ml 10% mannitoolilahust). Normaalse neerufunktsiooni korral võib manustada ka diureetikumi. Mannitooli või diureetikumi manustamine on soovitatav ka juhul, kui tsisplatiini annus on suurem kui 60 mg/m.

Adekvaatse uriinierituse säilitamiseks peab patsient pärast tsisplatiini infusiooni jooma suurtes kogustes vedelikku veel vähemalt 24 tunni jooksul.

Vastunäidustused

Tsisplatiin on vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb

 • anamneesis ülitundlikkus toimeaine või teiste plaatinat sisaldavate preparaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes,
 • neerukahjustus (tsisplatiin põhjustab kumulatiivset nefrotoksilisust),
 • kuulmiskahjustus (tsisplatiin on kumulatiivselt neurotoksiline, eriti ototoksiline),
 • müelosupressioon,
 • dehüdratsioon.

Tsisplatiini saavad patsiendid ei tohi lapsele rinda anda.

Samaaegne kollapalaviku vaktsiini manustamine on vastunäidustatud.

Profülaktiliseks kasutamiseks on vastunäidustatud kombinatsioon fenütoiiniga (vt lõik 4.5).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tsisplatiin reageerib metallilise alumiiniumiga ja moodustab musta plaatina sademe. Kõiki alumiiniumi sisaldavaid intravenoosseid vahendeid, nõelu, kateetreid ja süstlaid tuleb vältida. Tsisplatiini tohib manustada ainult vähivastases keemiaravis kogenud eriarsti järelevalve all.

Ravi ja selle tüsistuste asjakohane jälgimine ning ravi on võimalikud ainult juhul, kui on pandud õige diagnoos ja määratud täpsed ravitingimused.

Enne, ravi ajal ja pärast ravi tsisplatiiniga tuleb määrata järgmised organfunktsioonide parameetrid:

 • neerufunktsioon;;
 • maksafunktsioon;
 • vereloome funktsioon (punaste ja valgete vereliblede ning trombotsüütide arv);
 • seerumi elektrolüütide sisaldus (kaltsium, naatrium, kaalium, magneesium). Neid uuringuid tuleb teha igal nädalal kogu tsisplatiinravi vältel.

Tsisplatiini korduv manustamine tuleb edasi lükata seni, kuni järgmised parameetrid on saavutanud normväärtuse:

 • seerumi kreatiniinisisaldus vastavalt ≤ 130 µmol/l (1,5 mg/dl);
 • uureasisaldus < 25 mg/dl;
 • valgete vereliblede arv vastavalt > 4000/µl (> 4,0 x 10/l);
 • trombotsüütide arv vastavalt > 100 000/µl (> 100 x 10/l);
 • audiogrammi tulemus normi piires.

Nefrotoksilisus

Tsisplatiin põhjustab raskekujulist kumulatiivset nefrotoksilisust mida võib võimendada aminoglükosiidantibiootikumide manustamine. Tsisplatiini nefrotoksilisust võib vähendada uriinieritus 100 ml/tunnis või üle selle. Seda aitab saavutada eelnev hüdratsioon 2 l sobiva lahuse intravenoosse infusiooniga ning samuti pärast tsisplatiini manustamist (soovitatav 2500 ml/m/24 h). Kui tugev hüdratsioon ei taga uriini eritumistpiisaval määral, võib manustada osmootset diureetikumi (nt mannitool).

Neuropaatiad

On teatatud raskekujulise neuropaatia juhtudest. Selline neuropaatia võib olla pöördumatu ja avalduda paresteesiana, arefleksiana ning propriotseptiivse ja vibratsioonitundlikkuse kaona. Teatatud on ka motoorika kadumisest. Regulaarselt tuleb teha neuroloogiline läbivaatus.

Ototoksilisus

31% patsientidest, kellelea manustati ühekordselt tsisplatiini annuses 50 mg/m², täheldati ototoksilisust, mis väljendus tinnituse ja/või kuulmiskaona kõrgetel sagedustel (4000...8000 Hz). Üksikjuhtudel võib väheneda kuulmisvõime tavakõne sagedusvahemikus. Tsisplatiiniga ravitavatel lastel võib ototoksiline toime olla tugevam. Kuulmiskadu võib olla ühe- või kahepoolne ning korduval manustamisel sageneb ja muutub raskekujulisemaks. Kurtuse teket on pärast tsisplatiini esmast annust täheldatud siiski harva. Ototoksilisust võib võimendada samaaegne peapiirkonna kiiritusravi ja see võib olla seotud tsisplatiini maksimaalse kontsentratsiooniga vereplasmas. Ei ole teada kas tsisplatiini põhjustatud ototoksilisus on pöörduv. Enne ravi alustamist tsisplatiiniga ja enne iga ravitsükli algust tuleb hoolikalt kontrollida kuulmist audiomeetriliselt. Teatatud on ka vestibulaarsest toksilisususest (vt lõik 4.8).

Allergiline reaktsioon

Sarnaselt teiste plaatinat sisaldavate ravimitega tekivad ülitundlikkusreaktsioonid enamasti manustamise ajal ja vajavad manustamise katkestamist ning vastavat sümptomaatilist ravi. Kõikide plaatinat sisaldavate preparaatidega on täheldatud ristreaktsioone, mis mõnikord on fataalsed (vt lõigud 4.3 ja 4.8 ).

Maksafunktsioon ja hematoloogilised näitajad

Regulaarselt tuleb kontrollida vere rakulist koostist ja maksatalitluse laboratuurseid näitajaid.

Kantserogeensus

Harvadel juhtudel on tsisplatiini manustamisel inimesele tekkinud äge leukeemia, üldiselt seoses teiste leukeemiat põhjustavate ainetega.

Tsisplatiin on bakteriaalne mutageen ja põhjustab kromosoommutatsioone loomrakkude kultuurides. Kartsinogeenne toime on võimalik, kuid ei ole tõestatud. Hiirtel on tsisplatiin teratogeenne ja embrüotoksiline.

Süstekoha reaktsioonid

Tsisplatiini manustamise ajal võivad ilmneda süstekoha reaktsioonid. Ekstravasatsiooni ohu tõttu on soovitatav ravimi manustamise ajal hoolikalt jälgida võimaliku infiltratsiooni teket süstekohtas. Ekstravastasioonireaktsiooni spetsiifilist ravi praeguseks ei tunta.

Hoiatus

Tsisplatiin on märkimisväärselt toksilisem kui kasvajavastane keemiaravi üldiselt.

Neerutoksilisus, mis on eelkõige kumulatiivne, on tõsine ja vajab erilist ettevaatust manustamise ajal (vt lõigud 4.2 ” ja 4.8 ). Tsisplatiini manustamise järel esineb sageli iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust (vt lõik 4.8). Enamikul patsientidel kaovad need sümptomid 24 tunni möödumisel. Vähem tõsine iiveldus ja isupuudus võivad kesta kuni 7 päeva pärast ravi.

Iiveldus ja oksendamine võivad olla intensiivsed ja vajada adekvaatset antiemeetilist ravi. Iivelduse ja oksendamise leevendamiseks või ennetamiseks võib olla efektiivne oksendamisvastaste ravimite profülaktiline manustamine. Oksendamisest ja kõhulahtisusest tingitud vedelikukaotust tuleb kompenseerida.

Ototoksilisuse, müelodepressiooni ja anafülaktiliste reaktsioonide tõttu on vajalik hoolikas jälgimine (vt lõik 4.8).

Tsisplatiinil on näidatud mutageenset toimet. Sellel võib olla ka fertiilsust kahjustav toime. Teistel antineoplastilisel ühenditel on kantserogeenne toime ja seda tuleb tsisplatiini pikaajalisel kasutamisel meeles pidada.

Hoiatus

Intravenoosse lahuse valmistamine

Nagu teiste potentsiaalselt toksiliste ravimite puhul, peab ka tsisplatiini käsitsemisel olema ettevaatlik. Juhuslikul kokkupuutel tootega on võimalik nahakahjustus. Soovitatav on kanda kindaid. Kui tsisplatiini lahus puutub kokku naha või limaskestadega, tuleb nahka ja limaskesti pesta rohke seebi ja veega.Soovitatav on järgida asjakohaseid tsütostaatikumide käsitsemise ja hävitamise protseduure.

Enne patsiendile manustamist tuleb veenduda, et lahus on selge ega sisalda osakesi.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Nefrotoksilised ained

Samaaegne manustamine koos nefrotoksiliste (nt tsefalosporiinid, aminoglükosiidid, amfoteritsiin B või kontrastained) või ototoksiliste ravimitega võimendab tsisplatiini toksilist toimet neerudele. Ravi ajal tsisplatiiniga ja pärast seda on peamiselt renaalselt erituvate ainete, nt tsütostaatikumide nagu bleomütsiini ja metotreksaadi puhul vajalik ettevaatus, sest on võimalik nende eliminatsiooni vähenemine neerude kaudu.

Ifosfamiidi nefrotoksiline toime võib suureneda samaaegsel manustamisel tsisplatiiniga või patsientidel, kellele on varasemalt manustatud tsisplatiini.

Mõnel juhtul on pärast ravi tsiplatiiniga kombinatsioonis bleomütsiini ja etoposiidiga täheldatud liitiumisisalduse langust veres. Seetõttu on soovitatav jälgida liitiumi taset veres.

Tsisplatiinist põhjustatud nefrotoksilisust võib suurendada samaaegne ravi hüpertensioonivastaste ravimitega, mis sisaldavad furosemiidi, hüdralasiini, diasoksiidi ja propanolooli.

Allopurinooli, kolhitsiini, probenetsiidi või sulfiinpürasooli annuse kohandamine võib olla vajalik, kui neid manustatakse koos tsisplatiiniga, sest tsisplatiin suurendab seerumi kusihappe kontsentratsiooni. Samaaegne ifosfamiidi kasutamine suurendab valkude eritumist.

Ototoksilised ained

Ototoksiliste ravimite (nt aminoglükosiidid, lingudiureetikumid) samaaegne manustamine võimendab tsisplatiini toksilist toimet kuulmisfunktsioonile. Võimaliku neerude või kuulmiskahjustuse tõttu ei tohi diureesi lingudiureetikumidega forsseerida, välja arvatud patsientidel, kellele manustatakse tsisplatiini annuses üle 60 mg/m² ning forsseeritud diurees on alla 1000 ml 24 tunni jooksul.

Ifosfamiid võib suurendada tsisplatiinist tingitud kuulmiskadu.

Nõrgestatud elusvaktsiinid

Kollapalaviku vaktsiini kasutamine on vastunäidustatud letaalse süsteemse vaktsiinihaiguse tekkeriski tõttu (vt lõik 4.3 „Vastunäidustused”). Võimalusel kasutada inaktiveeritud vaktsiine üldhaigestumise tekkeriski tõttu.

Kolme kuu jooksul pärast tsisplatiinravi lõppu ei ole soovitatav kasutada elusvaktsiine viiruste vastu.

Suukaudsed antikoagulandid

Samaaegsel kasutamisel suukaudsete antikoagulantidega on soovitatav jälgida rahvusvahelist normaliseeritud suhtarvu.

Antihistamiinikumid, fenotiasiinid ja muud ravimid

Samaaegne antihistamiinikumide, buklisiini, tsüklisiini, loksapiini, meklosiini, fenotiasiinide, tioksanteenide või trimetobensamiidide kasutamine võib varjata ototoksilisuse sümptomeid (nt peapööritus ja tinnitus).

Krambivastased ained

Ravi ajal tsisplatiiniga võib krambivastaste ainete kontsentratsioon vereseerumis jääda allapoole terapeutilist taset.

Tsisplatiin võib vähendada fenütoiini imendumist ja selle tulemuseks võib olla epilepsia vähenenud kontroll, kui ravimina manustatakse fenütoiini. Tsisplatiinravi ajal on uue krambivastase ravina rangelt vastunäidustatud fenütoiini kasutamise alustamine (vt lõik 4.3).

Kombinatsioon püridoksiini ja altretamiiniga

Kaugelearenenud munasarjavähi ravi randomiseeritud uuringus oli tsisplatiini kasutamisel kombinatsioonis püridoksiini ja altretamiiniga (heksametüülmelamiin) ebasoodne mõju ravivastuse saavutamiseks kulunud ajale.

Paklitakseel

Ravi tsisplatiiniga enne paklitakseeli infusiooni võib aeglustada paklitakseeli kliirensit 33% võrra ning võimendada neurotoksilisust.

Muu

Samaaegne müelosupressantide või radiatsiooni kasutamine tugevdab tsisplatiini müelosupresseerivat toimet. Tsisplatiini manustamine koos bleomütsiini ja vinblastiiniga võib põhjustada Raynaud’ fenomeni. Metastaatilise või kaugelearenenud vähiga patsientidel läbi viidud uuringus põhjustas dotsetakseeli ja tsisplatiini kombinatsioon raskemaid neurotoksilisi toimeid (annusest sõltuv ja sensoorne) kui kumbki ravim eraldi, kui neid manustati sarnases annuses. Kelaativad ained, nagu penitsillamiin, võivad vähendada tsisplatiini efektiivsust. Samaaegsel tsisplatiini ja tsüklosporiini kasutamisel tuleb arvestada liigse immunosupressiooniga, millega kaasneb lümfoproliferatsiooni risk.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Raseduse ajal kasutatuna võib tsisplatiin olla lootetoksiline.

Raseduse ajal tohib tsisplatiini kasutada ainult äärmise vajaduse korral.

Ravi ajal tsisplatiiniga ja vähemalt 6 kuud pärast seda peavad mõlemast soost patsiendid kasutama efektiivseid kontratseptsioonivahendeid.

Kui tsisplatiiniga ravitud patsient soovib last saada, on soovitatav geneetiline konsultatsioon. Tsisplatiin võib põhjustada püsivat viljatust, mistõttu on tulevikus last eostada plaanivatel meestel soovitatav enne ravi alustamist kaaluda sperma krüokonserveerimist.

Imetamine

Tsisplatiin eritub rinnapiima. Tsisplatiiniravi ajal ei tohi imetada.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Siiski võib (nt nefrotoksilisus) kõrvaltoimete profiil avaldada toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Patsiendid, kellel tekivad need toimed (nt unisus või oksendamine), peavad vältima autojuhtimist ja masinate käsitsemist.

Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed on annusest sõltuvad ja võivad olla kumulatiivsed.

Tsisplatiini kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed (>10%) olid hematoloogilised (leukopeenia, trombotsütopeenia ja aneemia), seedetrakti häired (isutus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus), kõrva kahjustused (kuulmiskahjustus), neerude häired (neerupuudulikkus, nefrotoksilisus, hüperurikeemia) ja palavik.

Tõsistest toksilistest toimetest neerudele, luuüdile ja kõrvadele on teatatud kuni ühel kolmandikul patsientidest, kellel manustati tsisplatiini ühekordses annuses; toimed on üldiselt annusest sõltuvad ja kumulatiivsed. Ototoksilisus võib olla raskem lastel.

Kõrvaltoimed on esinemissageduse alusl kokkuleppeliselt rühmitatud järgnevalt:

väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10000 kuni ≤1/1000); väga harv (≤1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kliiniliste uuringutes või turustamisjärgselt esinenud kõrvaltoimete tabel (MedDRA terminoloogia)

Infektsioonid ja infestatsioonid

 

 

Sage

 

sepsis

Teadmata

 

infektsioonª

Veri ja lümfisüsteemi häired

 

 

Väga sage

 

luuüdi puudulikkus, trombotsütopeenia,

 

 

leukopeenia, aneemia

Teadmata

 

positiivne Coombs’i test hemolüütilise aneemia

 

 

kohta

Hea-, pahaloomilised ja täpsustamata kasvajad

 

 

Harv

 

äge leukeemia

Immuunsüsteemi häired

 

 

Aeg-ajalt

 

anafülaktilised reaktsioonidB

Endokriinsüsteemi häired

 

 

Teadmata

 

amülaasi aktiivsuse tõus veres, antidiureetilise

 

 

hormooni liignõristus

Ainevahetus- ja toitumishäired

 

 

Väga sage

 

hüponatreemia

Aeg-ajalt

 

hüpomagneseemia

Harv

 

hüperkolesteroleemia

Väga harv

 

suurenenud rauasisaldus veres

Teadmata

 

dehüdratsioon, hüpokaleemia, hüpofosfateemia,

 

 

hüperurikeemia, hüpokaltseemia, tetaania

Närvisüsteemi häired

 

 

Harv

 

krambid, perifeerne neuropaatia,

 

 

leukoentsefalopaatia, pöörduv

 

 

leukoentsefalopaatia sündroom

Teadmata

 

ajuvereringe häire, hemorraagiline insult,

 

 

isheemiline insult, ageusia, tserebraalne arteriit,

 

 

Lhermitte näht, müelopaatia, autonoomne

 

 

neuropaatia

Silma kahjustused

 

 

Teadmata

 

hägune nägemine, omandatud värvipimedus,

 

 

kortikaalne nägemisekaotus, nägemisnärvi

 

 

neuriit, papilli turse, reetina pigmenteerumine

Kõrva ja labürindi kahjustused

 

 

Aeg-ajalt

 

ototoksilisus

Teadmata

 

tinnitus, kurtus

Südame häired

 

 

Sage

 

arütmia, bradükardia, tahhükardia

Harv

 

müokardi infarkt

 

6/11

Väga harv

südame seiskus

Teadmata

südamehäire

Vaskulaarsed häired

 

Teadmata

trombootiline mikroangiopaatia (hemolüütilis-

 

ureemiline sündroom), Raynaud’i näht

Seedetrakti häired

 

Harv

stomatiit

Teadmata

oksendamine, iiveldus, anoreksia, luksumine,

 

kõhulahtisus

Maksa ja sapiteede häired

 

Teadmata

maksaensüümide sisalduse suurenemine,

 

bilirubiini sisalduse suurenemine veres

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

Teadmata

kopsuemboolia

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

Teadmata

lööve, alopeetsia

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjutused

 

Teadmata

lihaskrambid

Neerude ja kuseteede häired

 

Teadmata

äge neerupuudulikkus, neerupuudulikkusC,

 

neerutorukeste kahjustus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

 

Aeg-ajalt

spermatogeneesi muutused

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

Väga sage

palavik

Teadmata

asteenia, väsimus, ekstravastasioon süstekohalD

 

 

A Mõnel patsiendil on infektsioossed tüsistused lõppenud surmaga.

B Anafülaktoidsete reaktsioonide kohta teatatud sümptomid, nagu näoturse (PT-näoturse), vilistav hingamine, bronhospasm, tahhükardia ja hüpotensioon, lisatakse kõrvaltoimete esinemissageduse tabelis anafülaktoidsete reaktsioonide juurde sulgudes.

CVere uurealämmastiku ja kreatiniinisisalduse suurenemine, seerumi kusihappesisaldus ja/või kreatiniini kliirensi vähenemine on liigitatud neerupuudulikkuse/-kahjustuse alla.

D Ekstravasatsiooni tulemusena tekib paikne pehmete kudede toksilisus, sealhulgas tselluliit, fibroos ja nekroos (sage), valu (sage), turse (sage) ja erüteem (sage).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Tahtmatu üleannustamise vältimiseks on vajalik ettevaatus.

Tsisplatiini ägeda üleannustamise korral võivad ilmneda neerupuudulikkus, maksapuudulikkus, kurtus, silmade toksilisus (sh reetina irdumine), väljendunud müelosupressioon, ravile allumatu iiveldus ja oksendamine ja/või neuriit. Üleannustamine võib lõppeda surmaga.

Tsisplatiini üleannustamise puhuks ei ole tõestatud toimega antidooti. Hemolüüsi mõju on vähene isegi kui seda alustada 4 tundi pärast üleannustamist, sest tsisplatiin seondub kiiresti ja tugevalt vereplasma valkudega.

Üleannustamise ravis kasutatakse üldisi toetavaid meetmeid.

1FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised antineoplastilised ained, plaatinaühendid; ATC-kood. L01XA01

Tsisplatiin on anorgaaniline raskemetall, mis sisaldab cis-diamiindikloroplaatina. Ravim inhibeerib DNA sünteesi tekitades DNA-siseseid ja -vahelisi sidemeid. Vähemal määral inhibeerib valgu ja RNA sünteesi.

Kuigi tsisplatiini peamine toimemehhanism on DNA sünteesi inhibeerimine, võivad antineoplastilises aktiivsuses mängida rolli ka teised mehhanismid, nt tuumori immunogeensuse suurendamine. Tsisplatiini onkolüütilised omadused on sarnased alküleerivatele ainetele. Tsisplatiinil on ka immuunsupressiivsed, kiirituse suhtes tundlikkust suurendavad ja antimikroobsed omadused.

Tsisplatiin toimib rakupooldumise tsüklisse mittespetsiifiliselt.

Tsisplatiini tsütotoksiline toime on seotud kõigi DNA aluspaaridega seondumisega, eelistatud seondub guaniini ja adenosiini N-7-asenditega.

Farmakokineetilised omadused

 1. Pärast intravenoosset manustamist jaotub tsisplatiin kiirelt kõigis kudedes. Pärast tsisplatiini manustamist annuses 20...120 mg/m2 tekivad plaatina kõrgeimad kontsentratsioonid maksas, eesnäärmes ja neerudes, mõnevõrra väiksemad kontsentratsioonid põies, lihastes, testistes, pankreases ja põrnas, ning väikseimad kontsentratsioonid sooles, neerupealistes, südames, kopsudes, ajus ja väikeajus. 2 tundi pärast manustamist on üle 90% vereplasmas olevast tsisplatiinist seotud proteiinidega, võimalik et pöördumatult. Proteiinidega seotud osal puudub antineoplastiline aktiivsus. Tsisplatiini farmakokineetika ei ole lineaarne. Tsisplatiin transformeerub mitteensümaatiliselt üheks või enamateks metaboliitideks. Pärast tsisplatiini manustamist 50…100 mg/m2 intravenoosse boolussüstina on eliminatsioon plasmas kahefaasiline.

Inimestel on poolväärtusajad järgmised:

 • t ½ (jaotumise poolväärtusaeg): 10…60 minutit;
 • t ½ (terminaalne poolväärtusaeg): umbes 2…5 päeva.

Plaatina ulatuslik seondumine valkudega põhjustab pikenenud või mittetäieliku ekskretoorse faasi (84…120 tundi) koos kumulatiivse eritumisega uriini, moodustades 27%…45% manustatud annusest. Pikaajalisema infusiooni korral eritub uriiniga suurem osa annusest. Eritumine väljaheitega on minimaalne, sapis ja jämesooles on määratavad plaatina väikesed kogused. Poolväärtusaeg plasmas pikeneb neerufunktsiooni häire korral ning võib teoreetiliselt pikeneda ka astsiidi korral, sest tsisplatiin seondub ulatuslikult plasmavalkudega.

Prekliinilised ohutusandmed

Krooniline toksilisus

Kroonilise toksilisuse mudelis ilmnesid neerukahjustus, luuüdi supressioon, seedetrakti häired ja ototoksilisus.

Mutageensus ja kartsinogeensus

Tsisplatiin osutus mitmetes in vitro ja in vivo testides mutageenseks (bakteriaalsed testsüsteemid ja kromosomaalsed defektid loomsetel raku- ja koekultuuridel). Pikaajalistes uuringutes hiirte ja rottidel ilmnes kartsinogeenne toime.

Reproduktsioonitoksilisus

Fertiilsus: gonadaalne supressioon põhjustab amenorröad ja azoospermiat. See võib olla pöördumatu ja põhjustada püsivat infertiilsust.

Rasedus ja imetamine: tsisplatiin on embrüotoksiline ja teratogeenne hiirtel ja rottidel, arenguhäireid on täheldatud mõlemal liigil. Tsisplatiin eritub rinnapiima.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Naatriumkloriid, vesinikkloriidhape 10% m/m, süstevesi.

Sobimatus

Tsisplatiin reageerib alumiiniumiga ning tekib plaatina must sade. Kõigi alumiiniumi sisaldavate intravenoossete süsteemide, nõelade, kateetrite ja süstalde kasutamist tuleb vältida.

Infusioonilahust ei tohi segada teiste ravimite ja lahustega, välja arvatud nendega, mis on nimetatud lõigus 6.6.

Tsisplatiini kontsentraati ei tohi lahjendada ainult 5% glükoosilahusega või 5% mannitoolilahusega. Lahjendamiseks tohib kasutada ainult selliseid lahuseid, mis sisaldavad lisaks naatriumkloriidi (vt lõik 6.6)

Tsisplatiin võib inaktiveeruda infusioonisüsteemides, manustatuna koos antioksüdantide (nt naatriummetabisulfit), bikarbonaatide (naatriumbikarbonaat), sulfaatide, fluorouratsiili ja paklitakseeliga.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast lahjendamist

Keemiline ja füüsikaline stabiilsus 24 tunni jooksul on tõestatud temperatuuril alla 25 °C lahustatuna soovitatavate intravenoossete vedelikega (vt lõik 6.6).

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/ manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Lahust ei tohi külmutada (mitte hoida külmikus või sügavkülmas). Valguse eest kaitsmiseks tuleb viaale hoida välispakendis.

Lahjendatud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Merevaikkollane I tüüpi klaasviaal (20 ml, 50 ml, 100 ml) klorobutüülkummist korgiga, millel on alumiiniumist kate.

0,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat: 20 ml, 50 ml või 100 ml klaasviaalis. 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat: 100 ml viaalis, 1 tk pakendis.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Tsisplatiin reageerib metallilise alumiiniumiga, moodustades musta värvi plaatinasademe. Alumiiniumit sisaldavaid infusioonisüsteeme, nõelu, kateetreid ja süstlaid ei tohi kasutada.

Cisplatin “Ebewe” intravenoosse infusioonilahuse kontsentraat tuleb enne kasutamist lahjendada. Lahuse valmistamisel ei tohi manustamisvahendid (nt infusioonisüsteemid, nõelad, kateetrid, süstlad) sisaldada alumiiniumi (vt lõik 6.2).

Lahuse valmistamine peab toimuma aseptilistes tingimustes.

Kontsentraadi lahjendamiseks tohib kasutada vaid ühte järgnevatest lahustest:

 • 0,9% naatriumkloriidilahus;
 • 0,9% naatriumkloriidilahuse ja 5% glükoosilahuse segu (1:1; lahuse lõplik kontsentratsioon on 0,45% naatriumkloriidi ja 2,5% glükoosi).

Kui enne tsisplatiiniravi ei ole võimalik patsienti hüdreerida, siis võib lahust lahjendada:

 • 0,9% naatriumkloriidilahuse ja 5% mannitoolilahuse seguga (1:1; lahuse lõplik kontsentratsioon on 0,45% naatriumkloriidi ja 2,5% mannitooli).

Tsisplatiini infusioonilahuse valmistamine:

Tsisplatiini 1 mg/ml või 0,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraadi vajalik kogus (annus) tuleb arvutada vastavalt juhistele (vt lõik 4.2) ja lahjendada 1...2 liitris eelnimetatud lahuses.

Lahjendatud lahus tuleb manustada intravenoosse infusioonina (vt lõik 4.2). Kasutada tohib ainult selget ja värvitut lahust, milles ei ole nähtavaid osiseid.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Nagu kõiki tsütostaatikume, nii peab ka tsisplatiini käsitsema erilise ettevaatusega; kanda tuleb kindaid, näomaski ja kaitseriietust. Võimalusel tuleks tsisplatiini käsitseda tõmbekapis. Vältida tuleb aine kontakti naha ja/või limaskestadega. Rasedad ei tohi tsisplatiiniga kokku puutuda.

Kontakt nahaga: Tsisplatiini kokkupuutel nahaga tuleb nahka pesta suure koguse veega. Kerge ärrituse tekkimisel manustada kreemi. (NB! Mõned isikud võivad plaatina suhtes olla ülitundlikud, neil võivad tekkida nahareaktsioonid).

Aine hävitamine: Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada vastavalt kohalikele juhenditele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBRID

Cisplatin “Ebewe”, 0,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat: 120095

Cisplatin “Ebewe”, 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat: 436704

MÜÜGILOA ESMASE VÄLJASTAMISE/UUENDAMISE KUUPÄEV

Cisplatin “Ebewe”, 0,5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat: 21.12.2000/27.09.2010 Cisplatin “Ebewe”, 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat: 26.03.2004/31.03.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2018