Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Cisatracurium norameda 2mgml - inj / inf lahus 2mg / 1ml 5ml n5

ATC Kood: M03AC11
Toimeaine: Cisatracurium besilate
Tootja: UAB Norameda

Artikli sisukord

CISATRACURIUM NORAMEDA 2MGML
inj / inf lahus 2mg / 1ml 5ml N5


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Cisatracurium Norameda 2 mg/ml süste- või infusioonilahus

Tsisatrakuur

Enne kui teile manustatakse seda ravimit, lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

-Kui kõrvaltoime muutub tõsiseks või teil tekib kõrvaltoime, mis ei ole loetletud selles infolehes, pidage nõu oma arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Cisatracurium Norameda ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne kui teile manustatakse Cisatracurium Norameda´t

3.Kuidas Cisatracurium Norameda´t manustatakse

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Cisatracurium Norameda´t säilitada

6.Lisainfo

1.MIS RAVIM ON CISATRACURIUM NORAMEDA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Cisatracurium Norameda sisaldab toimeainena tsisatrakuurbesilaati. See kuulub lihaslõõgastiteks nimetatavate ravimite rühma.

Cisatracurium Norameda’t kasutatakse:

-lihaste lõõgastamiseks täiskasvanutel ja üle 1-kuustel lastel operatsioonide, sealhulgas südamekirurgia ajal.

-hingetorusse intubatsioonitoru sisestamise (trahhea intubeerimine) kergendamiseks, kui patsient vajab hingamisel abistamist.

-lihaste lõõgastamiseks täiskasvanud patsientidel intensiivravis.

Kui te vajate lisainfot selle ravimi kohta, pidage nõu oma arstiga.

2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE CISATRACURIUM NORAMEDA KASUTAMIST

Ärge kasutage Cisatracurium Norameda’t

-kui olete tsisatrakuuri, mõne muu lihaslõõgasti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,

-kui teil on varem esinenud tundlikkusreaktsiooni mõnele anesteetikumile.

Ärge kasutage Cisatracurium Norameda´t kui mõni eeltoodust kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel pidage enne Cisatracurium Norameda manustamist nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Cisatracurium Norameda

Enne kui teile manustatakse seda ravimit, rääkige oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

-kui teil on lihasnõrkus, väsimus või raskused liigutuste koordineerimisel (myasthenia gravis),

-kui teil on neuromuskulaarne haigus, nt lihaseid kahjustav haigus, halvatus, motoneuroni haigus või tserebraalparalüüs,

-kui teil on põletus, mis vajab arstiabi;

-kui teil on kunagi olnud allergiline reaktsioon mistahes lihaslõõgasti suhtes, mida manustati teile operatsiooni ajal;

-kui teil on veres tõsine happe-aluse või elektrolüütide tasakaalu häire.

Kui te ei ole kindel kas eeltoodu kehtib teie kohta, pidage enne Cisatracurium Norameda manustamist nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kindlasti rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

-anesteetikumid (kasutatakse kirurgiliste protseduuride ajal tundlikkuse vähendamiseks ja valu leevenduseks);

-antibiootikumid (kasutatakse infektsioonide raviks);

-ravimid ebaregulaarse südamerütmi raviks (antiarütmikumid);

-kõrgvererõhutõve ravimid;

-„veetabletid“ (direetikumid), nt furosemiid;

-ravimid liigesepõletiku raviks nagu klorokviin ja D-penitsillamiin;

-steroidid;

-krampidevastased (epilepsia) ravimid nagu fenütoiin või karbamasepiin;

-vaimsete häirete ravimid nagu liitium, monoaminooksüdaasi inhibiitorid (MAOI´d) või kloorpromasiin (mida kasutatakse ka iivelduse raviks);

-magneesiumi sisaldavad ravimid;

-Alzheimeri tõve ravimid (koliinesteraasi inhibiitorid, nt donepesiil).

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Cisatracurium Norameda´t ei tohi raseduse ajal kasutada.

Imetamine

Imetamise peab Cisatracurium Norameda kasutamise ajal katkestama.

Enne mis tahes ravimi kasutamist, pidage nõu oma arstiga.

Lapsed

Alla 1-kuustele lastele ei tohi seda ravimit manustada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te viibite haiglas ühe päeva, ütleb teie arst, kui kaua te peate ootama, et haiglast lahkuda või juhtida autot. Autojuhtimine liiga kiiresti pärast operatsiooni võib olla ohtlik.

3.KUIDAS CISATRACURIUM NORAMEDA´t MANUSTATAKSE

Kuidas teile ravimit manustatakse

Te ei pea seda ravimit endale kunagi ise manustama. Seda manustab teile alati vastava kvalifikatsiooniga isik.

Cisatracurium Norameda’t manustatakse teile:

-ühekordse veenisüstena (veenisisene boolussüst);

-pideva infusioonina veeni. Sellisel juhul manustatakse ravimit teile aeglaselt pikema aja vältel.

Teie arst otsustab, millisel viisil ja mis annus teile manustatakse.

See sõltub:

-teie kehakaalust;

-vajamineva lihaslõõgastatuse tasemest ja kestusest;

-teie oodatavast ravivastusest sellele ravimile.

Kui teile manustatakse Cisatracurium Norameda’t rohkem kui ette nähtud

Cisatracurium Norameda’t manustatakse teile alati hoolikalt kontrollitud tingimustes.

Kui te arvate, et teile on manustatud liiga palju ravimit, öelge seda otsekohe oma arstile või meditsiiniõele.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Cisatracurium Norameda põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalike kõrvaltoimete sagedused on klassifitseeritud järgmiselt:

väga sage: mõjutab rohkem kui 1 kasutajat 10-st sage: mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 100-st aeg-ajalt: mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 1000-st harv: mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 10000-st

väga harv: mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10000-st

teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Allergilised reaktsioonid (väga harv)

Kui teil tekib allergiline reaktsioon, öelge otsekohe oma arstile või meditsiiniõele. Sümptomiteks võivad olla:

-äkiline hingeldus, valu rinnus, pigistustunne rinnus,

-silmalaugude, näo, huulte, suu või keele turse,

-kublaline lööve või lööve nahal,

-minestamine.

Rääkige oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga, kui te märkate mõnda järgmistest:

Muud toimed:

-sage: südame löögisageduse langus, vererõhu langus.

-aeg-ajalt: lööve või nahapunetus, hingeldus või köha.

-väga harv: nõrkus või lihasvalu.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5.KUIDAS CISATRACURIUM NORAMEDA´t SÄILITADA

-Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage Cisatracurium Norameda’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

-Hoida külmkapis (2ºC...8ºC). Mitte lasta külmuda.

-Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

-Lahjendatud lahust hoida temperatuuril vahemikus 2ºC...8ºC ja kasutage ära 24 tunni jooksul. Kasutamata lahus tuleb ära visata 24 tundi pärast valmistamist.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.LISAINFO

Mida Cisatracurium Norameda sisaldab:

-Toimeaine on 2 mg/ml tsisatrakuuri (besilaadina).

-Abiained on benseensulfoonhape ja süstevesi.

Kuidas Cisatracurium Norameda välja näeb ja pakendi sisu

Cisatracurium Norameda 2 mg/ml süste- ja infusioonilahus on pakendatud:

-5 ml läbipaistavad klaasviaalid 5 kaupa pakendis (5 ml lahust sisaldab 10 mg tsisatrakuuri).

Müügiloa hoidja

UAB Norameda

Meistrų 8a, LT-02189 Vilnius

Leedu

Tootjad

UAB Norameda

Meistrų 8a

LT-02189 Vilnius

Leedu

Combino Pharm SL

Fructuós Gelaber, 6-8

08970 Sant Joan Despí

Hispaania

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Portugal: Cisatracúrio Norameda 2mg/ml Solução injéctavel ou para perfusão

Soome: Cisatracurium Norameda 2mg/ml

Eesti: Cisatracurium Norameda 2mg/ml

Leedu: Cisatracurium Norameda 2mg/ml injekcinis/infuzinis tirpalas

Läti: Cisatracurium Norameda 2mg/ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

UAB Norameda Eesti Akadeemia tee 21 G 12618 Tallinn

Tel: 5142118

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cisatracurium Norameda 2 mg/ml süste- või infusioonilahus

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Sobimatused:

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus „Juhised kasutamiseks ja käsitlemiseks“.

Kuna tsisatrakuur on stabiilne ainult happelistes lahustes, ei tohi seda segada samas süstlas või manustada samaaegselt läbi sama nõela leeliseliste lahustega, nt naatriumtiopentoon. See on sobimatu ketorolaki, trometamooli või propofooli süsteemulsioonidega.

Juhised kasutamiseks ja käsitlemiseks

Ühekordseks kasutamiseks.

Kasutada tohib ainult selget, värvitut või peaaegu värvitut kuni kergelt kollakas-rohelist lahust. Enne kasutamist tuleb lahust visuaalselt kontrollida. Kui on tekkinud silmaga nähtavad muutused või kui pakend on kahjustatud, tuleb ravim hävitada.

Pärast lahjendamist järgmiste infusioonilahustega kontsentratsioonini 0,1...2 mg/ml on Cisatracurium Norameda füüsikaliselt ja keemiliselt stabiilne vähemalt 24 tundi:

Naatriumkloriidi (0,9% massi/mahu%) intravenoosne infusioonilahus. Glükoosi (5% massi/mahu%) intravenoosne infusioonilahus.

Naatriumkloriidi (0,18% massi/mahu%) ja glükoosi (4% massi/mahu%) intravenoosne infusioonilahus.

Naatriumkloriidi (0,45% massi/mahu%) ja glükoosi (2,5% massi/mahu%) intravenoosne infusioonilahus.

Kuna see ravimpreparaat ei sisalda antimikroobset säilitusainet, peab lahjendamine toimuma vahetult enne manustamist või kui see ebaõnnestub, tuleb lahjendatud lahust hoida nii nagu on juhendatud lõigus all.

Cisatracurium Norameda kokkusobivus on tõestatud perioperatiivsel perioodil sagedasti kasutatavate järgmiste ravimitega, kui kokku segada neid tingimustes, mis simuleerivad ravimi manustamist intravenoosse infusioonisüsteemi Y-süstepordi kaudu: alfentanüülvesinikkloriid, droperidool, fentanüültsitraat, midasolaamvesinikkloriid ja sufentanüültsitraat. Teiste toimeainete manustamisel läbi sama kateetrinõela või kanüüli koos tsisatrakuuriga on soovitatav, et pärast iga ravimi manustamist loputatakse süsteem läbi piisava koguse sobiva intravenoosse vedelikuga, nt naatriumkloriidi (0,9 massi/mahu %) intravenoosse infusioonilahusega.

Sarnaselt teistele intravenoosselt manustatavatele ravimitele tuleb juhul, kui süstekohaks on valitud väike veen, loputada veeni pärast Cisatracurium Norameda’t sobiva intravenoosse lahusega, nt naatriumkloriidi intravenoosse infusioonilahusega (0,9 massi/mahu %).

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist

Lahjendatud lahuse kõlblikkusaeg: Kasutamisaegne füüsikaline ja keemiline stabiilsus on tõestatud 24 tunni vältel säilitamisel temperatuuril 5°C ja 25°C kontsentratsioonil 0,1...2 mg/ml I tüüpi klaasviaalis.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimued kasutaja vastutusel ning ei tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine toimus kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cisatracurium Norameda, 2 mg/ml süste- või infusioonilahus

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml süste- või infusioonilahust sisaldab 2,68 mg tsisatrakuurbesilaati, mis vastab 2 mg tsisatrakuurile.

Üks süste- või infusioonilahuse 5 ml viaal sisaldab 13,4 mg tsisatrakuurbesilaati, mis vastab 10 mg tsisatrakuurile.

INN: Cisatracurii besilas

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süste- või infusioonilahus.

Värvitu kuni kahvatukollane või rohekaskollane lahus. Nähtavad osakesed puuduvad.

pH: 3,0..5,0

Osmolaarsus: 3…10 mOsm/l

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Tsisatrakuur on näidustatud kasutamiseks kirurgiliste ja teiste protseduuride ajal ning intensiivravis täiskasvanutel ja vähemalt 1 kuu vanustel lastel. Tsisatrakuuri võib kasutada täiendavalt üldanesteesiale või sedatsioonile intensiivraviosakonnas (IRO), et lõõgastada skeletilihaseid ning kergendada endotrahheaalset intubeerimist ja mehhaanilist ventileerimist.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Manustamine

Cisatracurium Norameda´t tohib manustada ainult anestesistide või teiste klinitsistide poolt või järelevalve all, kes tunnevad neuromuskulaarsete blokaatorite kasutamist ja toimet. Käepärast peavad olema vahendid trahhea intubeerimiseks ja pulmonaarse ventileerimise säilitamiseks ning piisavaks arteriaalseks oksügeniseerimiseks.

Arvestada tuleb, et Cisatracurium Norameda’t ei tohi segada samas süstlas ega manustada samaaegselt sama nõela kaudu koos propofooli süsteemulsiooniga ega koos aluseliste lahustega nagu tiopentoon (vt lõik 6.2).

Cisatracurium Norameda ei sisalda antimikroobset säilitusainet ning on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks patsiendil.

Jälgimissoovitused

Sarnaselt teistele neuromuskulaarse blokeeriva toimega ainetele on ka Cisatracurium Norameda manustamise ajal soovitatav jälgida neuromuskulaarset funktsiooni annuse individuaalseks kohandamiseks.

Kasutamine intravenoosse boolussüstena Annustamine täiskasvanutel

Trahhea intubeerimine: Täiskasvanute intubeerimisel on Cisatracurium Norameda soovitatav annus 0,15 mg/kg (kehakaalu kohta). Selline annus on taganud head kuni väga head tingimused trahheaalseks intubeerimiseks 120 sekundit pärast Cisatracurium Norameda manustamist, millele eelnes anesteesia sissejuhatus propofooliga.

Suuremad annused kiirendavad neuromuskulaarse blokaadi algust.

Järgnevas tabelis on kokku võetud keskmised farmakodünaamilised andmed Cisatracurium Norameda manustamisel annustes 0,1...0,4 mg/kg (kehakaalu kohta) tervetele täiskasvanud patsientidele opioid- (tiopentoon/fentanüül/midasolaam) või propofoolanesteesia ajal.

Tsisatrakuuri

Foonanesteetiku

Aeg 90% T1*

Aeg

Aeg 25%

algannus mg/kg

m

supressioonini

maksimaalse

spontaanse T*

(kehakaalu

 

(min)

T*

taastumiseni

kohta)

 

 

supressioonini

(min)

 

 

 

(min)

 

 

 

 

 

 

0,1

Opioid

3,4

4,8

0,15

Propofool

2,6

3,5

0,2

Opioid

2,4

2,9

0,4

Opioid

1,5

1,9

*T: Pöidla lähendajalihase üks tõmblus, mis on Train-of-four vastusreaktsiooni esimene komponent pärast ulnaarnärvi supramaksimaalset elektrilist stimuleerimist.

Enfluraan- või isofluraananesteesia võib pikendada tsisatrakuuri algannuse kliinilise toime kestust kuni 15% võrra.

Toime säilitamine: Neuromuskulaarset blokaadi saab pikendada Cisatracurium Norameda säilitusannustega. Annus 0,03 mg/kg (kehakaalu kohta) pikendab opioid- või propofoolanesteesia ajal kliiniliselt efektiivset neuromuskulaarset blokaadi ligikaudu 20 minuti võrra.

Pidev säilitusannuste manustamine ei põhjusta neuromuskulaarse blokeeriva toime pikenemist.

Spontaanne taastumine: Kui on tekkinud neuromuskulaarsest blokaadist spontaanse taastumise nähud, siis aeg täieliku taastumiseni ei sõltu manustatud Cisatracurium Norameda annusest. Opioid- või propofoolanesteesia ajal on keskmine taastumisaeg 25%-lt 75%-ni ligikaudu 13 minutit ja 5%-lt 95%-ni ligikaudu 30 minutit.

Pöörduvus: Cisatracurium Norameda manustamisele järgnev neuromuskulaarne blokaad on kergesti tagasipööratav antikoliinesteraaside standardannuste kasutamisega. Pärast antagonistliku aine manustamist keskmiselt 10% T1 taastumisfaasis on keskmine taastumisaeg 25%-lt 75%-ni ligikaudu 4 minutit ja 25%-lt täieliku kliinilise taastumiseni (T:Tsuhe ≥0,7) ligikaudu 9 minutit.

Annustamine lastel

Trahhea intubeerimine (lapsed vanuses 1 kuu kuni 12 aastat): Sarnaselt täiskasvanutele on Cisatracurium Norameda soovitatav annus intubeerimisel 0,15 mg/kg (kehakaalu kohta) manustatuna kiiresti 5 kuni 10 sekundi jooksul. See loob head tingimused endotrahheaalset intubatsiooni

teostamiseks 120 sekundit pärast Cisatracurium Norameda manustamist. Allpool on tabelites esitatud selle annuse farmakodünaamilised andmed.

Cisatracurium Norameda´t ei ole uuritud intubatsiooniks ASA klass III...IV lapspatsientidel. Andmed Cisatracurium Norameda kasutamise kohta alla 2-aastastel lapspatsientidel, kes on läbi teinud pikka aega kestva või ulatusliku kirurgilise operatsiooni, on piiratud.

Lastel vanuses 1 kuu kuni 12 aastat on Cisatracurium Norameda kliiniline toime lühiajalisem ning spontaanse taastumise profiil kiirem kui täiskasvanutel samadel anesteesiatingimustel. Farmakodünaamilise profiili väikesed erinevused vanusevahemikes 1 kuni 11 kuud ja 1 kuni 12 aastat on kokku võetud alljärgnevas tabelis.

Lapsed vanuses 1 kuni 11 kuud:

Cisatracurium

Foonanesteetiku

Aeg 90%

Aeg

Aeg 25%

Norameda

m

supressioonin

maksimaalse

spontaanse T

annus mg/kg

 

i

supressioonini

taastumiseni

(kehakaalu

 

(min)

(min)

(min)

kohta)

 

 

 

 

0,15

Halotaan

1,4

2,0

0,15

Opioid

1,4

1,9

Lapsed vanuses 1 kuni 12 aastat:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisatracurium

Foonanesteetiku

Aeg 90%

Aeg

Aeg 25%

Norameda

m

supressioonin

maksimaalse

spontaanse T

annus mg/kg

 

i

supressioonini

taastumiseni

(kehakaalu

 

(min)

(min)

(min)

kohta)

 

 

 

 

0,15

Halotaan

2,3

3,0

0,15

Opioid

2,6

3,6

Kui Cisatracurium Norameda´t ei kasutata intubeerimise eesmärgil: võib kasutada annust, mis on väiksem kui 0,15 mg/kg. Annuste 0,08 mg/kg ja 0,1 mg/kg farmakodünaamilised andmed 2...12- aastastel lastel on esitatud alljärgnevas tablis:

Cisatracurium

Foonanesteetiku

Aeg 90%

Aeg

Aeg 25%

Norameda

m

supressioonin

maksimaalse

spontaanse T

mg/kg annus

 

i

supressioonini

taastumiseni

mg/kg

 

(min)

(min)

(min)

(kehakaalu

 

 

 

 

kohta)

 

 

 

 

0,08

Halotaan

1,7

2,5

0,1

Opioid

1,7

2,8

Cisatracurium Norameda manustamist pärast suksametooni manustamist ei ole lastel uuritud (vt lõik 4.5).

Halotaan võib pikendada Cisatracurium Norameda annuse kliinilise toime kestust kuni 20% võrra. Puudub informatsioon Cisatracurium Norameda kasutamise kohta lastel anesteesia ajal koos teiste halogeenitud fluorokarboonanesteetikumidega. Sellegipoolest võib ka nende ainete puhul oodata, et need pikendavad Cisatracurium Norameda annuse kliinilise toime kestust.

Toime säilitamine (2...12-aastased lapsed): Cisatracurium Norameda säilitusannused võimaldavad pikendada neuromuskulaarset blokaadi. Halotaananesteesia ajal pikendab annus 0,02 mg/kg (kehakaalu kohta) kliiniliselt efektiivset neuromuskulaarset blokaadi 2...12-aastastel lastel täiendavalt

ligikaudu 9 minuti võrra. Pidev ravimi täiendav annustamine ei põhjusta neuromuskulaarse blokeeriva toime pikenemist.

Puuduvad piisavad andmed soovitatavate säilitusannuste kohta alla 2-aastastel lastel. Siiski näitavad alla 2-aastastel lastel teostatud kliinilistest uuringutest saadud väga piiratud andmed, et säilitusannus 0,03 mg/kg võib pikendada kliiniliselt efektiivset neuromuskulaarset blokaadi opioidanesteesia ajal kuni 25 minutit.

Spontaanne taastumine: Kui on tekkinud neuromuskulaarsest blokaadist spontaanse taastumise nähud, siis aeg täieliku taastumiseni ei sõltu manustatud Cisatracurium Norameda annusest. Opioid- või propofoolanesteesia ajal on keskmine taastumisaeg 25%-lt 75%-ni ligikaudu 11 minutit ja 5%-lt 95%-ni ligikaudu 28 minutit.

Pöörduvus: Cisatracurium Norameda manustamisele järgnev neuromuskulaarne blokaad on kergesti pööratav antikoliinesteraaside standardannuste kasutamisega. Pärast antagonistliku aine manustamist keskmiselt 13% T1 taastumisfaasis on keskmine taastumisaeg 25%-lt 75%-ni ligikaudu 2 minutit ja 25%-lt täieliku kliinilise taastumiseni (T:T1 suhe ≥0,7) ligikaudu 5 minutit.

Kasutamine intravenoosse infusioonina Annustamine täiskasvanutel ja 2...12-aastastel lastel

Neuromuskulaarse blokaadi säilitamine saavutatakse Cisatracurium Norameda infusiooniga. Pärast spontaanse taastumise tekkimist on soovitatav infusiooni algne manustamiskiirus 3 mikrogrammi/kg (kehakaalu kohta)/min (0,18 mg/kg/h), et taastada 89% kuni 99% Tsupressioon. Pärast neuromuskulaarse blokaadi esmast stabiliseerimisperioodi peaks infusioonikiirus 1...2 mikrogrammi/kg (kehakaalu kohta)/min (0,06...0,12 mg/kg/h) olema piisav enamikul patsientidest blokaadi hoidmiseks sellel tasemel.

Cisatracurium Norameda manustamisel isofluraan- või enfluraananesteesia ajal võib vajalik olla infusioonikiiruse vähendamine kuni 40% (vt lõik 4.5).

Infusioonikiirus sõltub tsisatrakuuri kontsentratsioonist infusioonilahuses, neuromuskulaarse blokaadi soovitud astmest ja patsiendi kehakaalust. Järgnevas tabelis on antud juhised lahjendamata Cisatracurium Norameda infusiooniks.

Cisatracurium Norameda 2 mg/ml infusioonikiirus:

Patsiendi

 

Annus (mikrogrammi/kg/min)

 

Infusioonikiirus

kehakaal (kg)

 

 

 

 

 

1,0

1,5

2,0

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

0,9

1,2

1,8

ml/h

 

 

 

 

 

 

2,1

3,2

4,2

6,3

ml/h

 

 

 

 

 

 

3,0

4,5

6,0

9,0

ml/h

 

 

 

 

 

 

Cisatracurium Norameda püsiva kiirusega pideva infusiooniga ei kaasne neuromuskulaarse blokeeriva toime progresseeruvat suurenemist või vähenemist.

Pärast Cisatracurium Norameda infusiooni lõpetamist toimub spontaanne taastumine neuromuskulaarsest blokaadist kiirusel, mis on võrreldav kiirusega pärast ühekordse boolussüste manustamist.

Annustamine vastsündinutel (alla 1 kuu vanused)

Cisatracurium Norameda´t ei ole soovitatav kasutada vastsündinutel, sest seda ravimit ei ole selles patsiendirühmas uuritud.

Annustamine eakatele

Eakatel patsientidel ei ole vaja annustamist muuta. Neil patsientidel on farmakodünaamiline profiil samasugune noortel täiskasvanud patsientidel täheldatuga, ehkki sarnaselt teiste neuromuskulaarsete blokaatoritega võib toime algus olla aeglasem.

Annustamine neerukahjustusega patsientidele

Neerupuudulikkusega patsientidel ei ole vaja annust muuta.

Neil patsientidel on Cisatracurium Norameda farmakodünaamiline profiil sarnane normaalse neerufunktsiooniga patsientidel täheldatuga, ent toime algus võib olla aeglasem.

Annustamine maksakahjustusega patsientidele

Lõppstaadiumis maksahaigusega patsientidel ei ole vaja annust muuta. Neil patsientidel on Cisatracurium Norameda farmakodünaamiline profiil sarnane normaalse maksafunktsiooniga patsientidel täheldatuga, ent toime algus võib olla veidi kiirenenud.

Annustamine kardiovaskulaarse haigusega patsientidele

Kiire boolussüstena (5...10 sekundi jooksul) kardiovaskulaarse raske haigusega (New York Heart Associationklass I...III) täiskasvanud patsientidele koronaararteri šunteerimisoperatsiooni (CABG) ajal manustamisel ei ole Cisatracurium Norameda´t seostatud kliiniliselt oluliste kardiovaskulaarsete toimetega ühegi uuritud annuse puhul (maksimaalselt 0,4 mg/kg (8x ED)). Siiski on andmed selles patsiendirühmas suuremate annustega kui 0,3 mg/kg kehakaalu kohta piiratud.

Cisatracurium Norameda´t ei ole uuritud südame kirurgilise operatsiooni läbiteinud lastel.

Annustamine patsientidele intensiivraviosakonnas (IRO)

Cisatracurium Norameda´t võib manustada täiskasvanud IRO patsientidele boolusannusena ja/või infusioonina.

Täiskasvanud IRO patsientidele on soovitatav infusiooni algkiirus 3 mikrogrammi/kg (kehakaalu kohta)/min (0,18 mg/kg/h). Erinevatel patsientidel võib vajalik annus olla väga varieeruv ja see võib aja jooksul suureneda või väheneda. Kliinilistes uuringutes oli keskmine infusioonikiirus 3 mikrogrammi/kg/min [vahemikus 0,5...10,2 mikrogrammi/kg (kehakaalu kohta)/min (0,03...0,6 mg/kg/h)].

IRO patsientidel oli täieliku spontaanse taastumise kestus pärast pikaajalist (kuni 6 ööpäeva) tsisatrakuuri infusiooni keskmiselt ligikaudu 50 minutit.

Cisatracurium Norameda 5 mg/ml süstelahuse infusioonikiirus

Patsiendi

 

Annus (mikrogrammi/kg/min)

 

Infusioonikiirus

kehakaal (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

1,5

2,0

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

1,2

1,7

 

2,5

ml/h

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2

 

1,8

2,4

 

3,6

ml/h

 

 

 

 

 

 

 

 

IRO patsientidel oli taastumisprofiil pärast Cisatracurium Norameda infusioone sõltumatu infusiooni kestusest.

4.3Vastunäidustused

Cisatracurium Norameda on vastunäidustatud patsientidele, kellel esineb teadaolevalt ülitundlikkus tsisatrakuuri, atrakuuri või benseensulfoonhappe suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimispetsiifilised faktid

Cisatracurium Norameda paralüseerib hingamislihaseid ja ka teisi skeletilihaseid, kuid sellel puudub teadaolevalt toime teadvusele ja valulävele. Cisatracurium Norameda´t tohib manustada ainult anestesistide või teiste klinitsistide poolt või järelevalve all, kes tunnevad neuromuskulaarsete blokaatorite toimet ja kasutamist. Käepärast peavad olema vahendid trahhea intubeerimiseks ja pulmonaarse ventileerimise säilitamiseks ning piisavaks arteriaalseks oksügeniseerimiseks.

Cisatracurium Norameda manustamisel tuleb rakendada ettevaatust patsientidele, kellel on esinenud ülitundlikkus teiste neuromuskulatoorsete blokaatorite suhtes, kuna palju on teatatud ristuva tundlikkuse esinemissagedusest teiste neuromuskulatoorsete blokaatoritega (üle 50%) (vt lõik 4.3).

Cisatracurium Norameda ei oma olulisi vagolüütilisi või ganglioniblokeerivaid omadusi. Seetõttu ei oma Cisatracurium Norameda kliiniliselt olulist toimet südame löögisagedusele ja ei takista paljude anesteetikumide toimel või operatsiooni ajal tekkiva vagaalse stimulatsiooni tõttu tekkivat bradükardiat.

Myasthenia gravis’e ja teiste neuromuskulaarsete haigusvormidega patsientidel on täheldatud oluliselt suuremat tundlikkust mittedepolariseerivate ainete suhtes. Nendel patsientidel on soovitatav algannus mitte suurem kui 0,02 mg/kg.

Happe-aluse ja/või seerumi elektrolüütide tõsised kõrvalekalded võivad suurendada või vähendada patsientide tundlikkust neuromuskulaarsete blokaatorite suhtes.

Puudub info Cisatracurium Norameda kasutamise kohta alla ühe kuu vanustel vastsündinutel, sest seda ei ole antud patsiendirühmas uuritud.

Cisatracurium Norameda ei ole uuritud patsientidel, kellel on anamneesis maliigne hüpertermia. Uuringud maliigsele hüpertermiale tundlikel sigadel näitasid, et tsisatrakuur ei vallanda seda sündroomi.

Tsisatrakuuri ei ole uuritud patsientidel, kellel teostatakse operatsioon indutseeritud hüpotermia tingimustes (25°C...28°C). Nagu teiste müorelaksantide puhul sellistel tingimustel, piisava kirurgilise relaksatsiooni säilitamiseks, tuleb vajalikku infusioonikiirust oluliselt vähendada.

Tsisatrakuuri ei ole uuritud põletustega patsientidel, kuigi nagu teiste mittedepolariseerivate müorelaksantide puhul, tsisatrakuuri manustamisel nendele patsientidele tuleb arvestada võimalusega, et kui Cisatracurium Norameda´t manustatakse nendele patsientidele, on vajaminevad annused suuremad ja toimeaeg lühem.

Cisatracurium Norameda on hüpotooniline lahus ja seda ei tohi manustada sama infusioonitee kaudu koos vereülekandega.

Intensiivraviosakonna (IRO) patsiendid

Pärast suurte annuste manustamist labori katseloomadele, põhjustas tsisatrakuuri ja atrakuuri metaboliit laudanosiin, mööduvat hüpotensiooni ning mõnedel loomaliikidel tserebraalseid ärritusnähtusid. Kõige sensitiivsematel loomaliikidel esinesid need toimed samasuguste laudanosiini kontsentratsioonide puhul, mida on täheldatud mõnedel IRO patsientidel pärast atrakuuri pikaajalist infusiooni.

Vastavalt sellele, et tsisatrakuuri puhul on vajalik väiksem infusioonikiirus, on laudanosiini kontsentratsioon plasmas ligikaudu üks kolmandik sellest, mis esineb pärast atrakuuri infusiooni.

Harvadel juhtudel on IRO patsientidel teatatud krampide esinemist pärast atrakuuri ja teiste ravimite manustamist. Nendel patsientidel oli tavaliselt üks või mitu krampidele predisponeerivat

haigusseisundit (nt koljutrauma, hüpoksiline entsefalopaatia, ajuturse, viirusentsefaliit, ureemia). Põhjuslikku seost laudanosiiniga ei ole tuvastatud.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Paljude ravimite puhul on täheldatud, et need mõjutavad mittedepolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatorite toime ulatust ja/või kestust; nende hulka kuuluvad muuhulgas:

Toimet tugevdavad:

Anesteetikumid, nt enfluraan, isofluraan, halotaan (vt lõik 4.2) ja ketamiin; teised mittedepolariseerivad neuromuskulaarsed lokaatorid või teised ravimid nagu antibiootikumid (sh aminoglükosiidid, polümüksiinid, spektinomütsiin, tetratsükliinid, linkomütsiin ja klindamütsiin), antiarütmikumid (sh propranolool, kaltsiumikanaliblokaatorid, lidokaiin, prokainamiid ja kinidiin), diureetikumid (sh furosemiid ja võimalik, et tiasiidid, mannitool ja atsetasoolamiid), magneesiumi- ja liitiumisoolad ja ganglioniblokaatorid (trimetafaan, heksametoonium).

Toime vähenemist on täheldatud pärast varasemat fenütoiini või karbamasepiini pikaajalist manustamist.

Suksametooni eelnev manustamine ei mõjuta tsisatrakuuri boolusannusele järgneva neuromuskulaarse blokaadi kestust ega nõutavat infusioonikiirust.

Suksametooni manustamine mittedepolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatorite toime pikendamiseks võib põhjustada pikenenud ja kompleksset blokaadi, mida on raske kupeerida antikoliinesteraasidega.

Harvadel juhtudel võivad teatud ravimid süvendada või varjata latentset myasthenia gravis’t või isegi põhjustada müasteenilist sündroomi; tulemuseks võib olla suurenenud tundlikkus mitte- depolariseerivate neuromuskulaarsete blokaatorite suhtes. Selliste ravimite hulka kuuluvad mitmesugused antibiootikumid, beetablokaatorid (propranolool, oksprenolool), antiarütmikumid (prokainamiid, kinidiin), reumavastased ravimid (klorokviin, D-penitsillamiin), trimetafaan, kloorpromasiin, steroidid, fenütoiin ja liitium.

Ravi antikoliinesteraasidega, mida kasutatakse sageli Alzheimeri tõve ravis, nt donepesiil, võib lühendada tsisatrakuuriga saavutatud neuromuskulaarse blokaadi kestust ja vähendada selle ulatust.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puuduvad piisavad andmed Cisatracurium Norameda kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsed ei ole piisavad, et hinnata toimet tiinusele, embrüo/loote arengule, poegimisele ja sünnijärgsele arengule (vt lõik 5.3). Potentsiaalne risk inimesele on teadmata.

Cisatracurium Norameda´t ei tohi raseduse ajal kasutada.

Imetamine

On teadmata, kas tsisatrakuur või selle metaboliidid erituvad inimese rinnapiima.

Riski imetatavale lapsele ei saa välistada. Ravi ajal Cisatracurium Norameda´ga tuleb imetamine katkestada.

Fertiilsus

Fertiilsusuuringuid loomadel ei ole teostatud.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

See ettevaatusabinõu ei ole asjakohane Cisatracurium Norameda suhtes. Cisatracurium Norameda´t kasutatakse alati kombinatsioonis üldanesteetikumidega ja seetõttu kehtivad keerukate ülesannete täitmisel tavapärased üldanesteesia järgsed ettevaatusabinõud.

4.8Kõrvaltoimed

Väga sageli kuni aeg-ajalt esinevate kõrvaltoimete esinemissageduste määramisel on kasutatud kliiniliste uuringute koondandmeid.

Esinemissagedused on klassifitseeritud järgmise konventsiooni alusel:

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)

Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kliinilistest uuringutest pärinevad andmed

Südame häired

Sage: bradükardia

Vaskulaarsed häired

Sage: hüpotensioon

Aeg-ajalt: nahaõhetus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt: bronshospasm

Naha ja nahaaluskoes kahjustused

Aeg-ajalt: lööve

Turuletulekujärgsed andmed

Immuunsüsteemi häired

Väga harv: anafülaktiline reaktsioon

Neuroblokaatorite manustamise järgselt on täheldatud erineva raskusastmega anafülaktilisi reaktsioone. Väga harva on patsientidel, kes saavad tsisatrakuuri koos ühe või mitme anesteetikumiga, teatatud rasketest anafülaktilistest reaktsioonidest.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Väga harv: müopaatia, lihasnõrkus.

On mõningaid teateid, et pärast pikaajalist müorelaksantide kasutamist on raskelt haigetel patsientidel IRO-s tekkinud lihasnõrkus ja/või müopaatia. Enamik neist patsientidest said samaaegselt kortikosteroidravi. Seoses tsisatrakuuriga on sellistest kõrvaltoimetest teatatud harva ning põhjuslik seos ei ole kindlaks tehtud.

4.9Üleannustamine

Sümptomid ja nähud

Peamisteks nähtudeks Cisatracurium Norameda üleannustamisel on eeldatavasti lihashalvatuse kestuse pikenemine ja sellest tulenevad tagajärjed.

Ravi

CISATRACURIUM NORAMEDA 2MGML_28377_SPC_283779x1

Kuni piisava spontaanse hingamise taastumiseni on hädavajalik säilitada kopsude ventilatsioon ja arteriaalset hapnikuga varustatus. Kuna Cisatracurium Norameda ei mõjuta teadvust, on oluline täielik sedatsioon. Kuni ilmnevad tõendid spontaansest taastumisest, saab taastumist kiirendada koliinesteraasi inhibiitorite manustamisega.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: perifeerse toimega müorelaksandid, ATC-kood: M03AC11

Tsisatrakuur on neuromuskulaarne blokaator.

Tsisatrakuur on mittedepolariseeriv keskmise kestusega bensüülisokinoliini rühma lihasrelaksant. Kliinilised uuringud inimestega näitavad, et tsisatrakuuri toimet ei seostata annusest sõltuva histamiini vabanemisega isegi mitte suurtes annustes kuni 8 x ED.

Toimemehhanism

Tsisatrakuur seondub motoorsel lõpp-plaadil kolinergiliste retseptoritega ja antagoniseerib atsetüülkoliini toime, mille tulemusel tekib neuromuskulaarse ülekande konkureeriv blokaad. See toime on kergesti antagoniseeritav koliinesteraasi inhibiitoritega, nt neostigmiini või edrofooniumiga.

Tsisatrakuuri ED95 (annus, mis on vajalik pöidla lähendajalihase lihaskontraktsiooni vastusreaktsiooni 95%-liseks vähenemiseks ulnaarnärvi stimulatsioonist) on hinnanguliselt 0,05 mg/kg kehakaalu kohta opioidanesteesia ajal (tiopentoon/fentanüül/midasolaam).

Tsisatrakuuri ED95 lastel halotaananesteesia ajal on 0,04 mg/kg.

5.2Farmakokineetilised omadused

Tsisatrakuur läbib organismis degradeerimisprotsessid Hofmanni eliminatsioonil (keemiline protsess) füsioloogilise pH ja kehatemperatuuri juures, moodustades laudanosiini ja monokvaternaarse akrülaatmetaboliidi. Monokvaternaarne akrülaat hüdrolüüsub mittespetsiifiliste plasmaesteraaside abil monokvaternaarseks alkoholmetaboliidiks. Tsisatrakuuri eliminatsioon on suures osas organist sõltumatu, kuid maks ja neerud on peamised eritusteed nende metaboliitide jaoks.

Nendel metaboliitidel puudub neuromuskulaarseid retseptoreid blokeeriv toime.

Farmakokineetika täiskasvanud patsientidel

Tsisatrakuuri mittekompartmentaalne farmakokineetika, mida on uuritud annuste vahemikus (0,1...0.2 mg/kg, st 2...4 x ED), on annusest sõltumatu.

Populatsiooni farmakokineetika modelleerimine kinnitab ja laiendab neid leide kuni annuseni 0,4 mg/kg (8 x ED). Allpool olevas tabelis on toodud tsisatrakuuri annuste 0,1 ja 0,2 mg/kg manustamise järgselt mõõdetud farmakokineetilised parameetrid tervetel täiskasvanud kirurgilistel patsientidel:

Parameeter

 

Keskmine väärtuste vahemik

 

 

 

Kliirens

 

4,7 kuni 5,7 ml/min/kg

 

 

 

Jaotusruumala tasakaalukontsentratsiooni korral

 

121 kuni 161 ml/kg

 

 

 

Eliminatsiooni poolväärtusaeg

 

22 kuni 29 min

 

 

 

 

 

Farmakokineetika eakatel patsientidel

Tsisatrakuuri farmakokineetikas eakatel ja noortel täiskasvanud patsientidel kliiniliselt olulisi erinevusi ei ole. Taastumiseprofiil on samuti muutumatu.

Farmakokineetika neeru-/maksakahjustusega patsientidel

Lõppstaadiumis neeru- või maksapuudulikkusega patsientidel ei ole täheldatud tsisatrakuuri farmakokineetikas kliiniliselt olulisi erinevusi võrreldes tervete täiskasvanud isikutega. Nende taastumisprofiilid on samuti muutumatud.

Farmakokineetika infusioonide ajal

Tsisatrakuuri farmakokineetika pärast Cisatracurium Norameda infusioooni on sarnane sellega, mida täheldati pärast ühekordset boolussüstet. Taastumisprofiil pärast tsisatrakuuri infusiooni on infusiooni kestusest sõltumatu ja sarnane sellega, mida täheldati pärast ühekordset boolussüstet.

Farmakokineetika intensiivravi osakonna (IRO) patsientidel

Tsistratrakuuri farmakokineetika IRO patsientidel, kes saavad pikaajalist infusiooni, on sarnane tervete täiskasvanud kirurgiliste patsientidega, kes saavad infusiooni või ühekordse boolussüste. Taastumisprofiil IRO patsientidel pärast tsistratrakuuri infusiooni on infusiooni kestusest sõltumatu.

Häirunud neeru- ja/või maksafunktsioonihäirega IRO patsientidel on metaboliitide kontsentratsioonid kõrgemad (vt lõik 4.4). Need metaboliidid ei soodusta neuromuskulaarset blokaadi.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus

Tähtsaid ägeda toksilisuse uuringuid ei ole tsisatrakuuriga läbi viidud. Toksilisuse sümptomid vt lõik 4.9.

Alaäge toksilisus

Koertel ja ahvidel 3 nädala jooksul läbiviidud korduvannustamise uuringud ei näidanud antud toimeaine-spetsiifilisi toksilisuse nähte.

Mutageensus

Tsisatrakuur ei olnud mutageenne in vitro mikrobiaalse mutageensuse testis kontsentratsionil kuni 5000 mikrogrammi/plaadil.

In vivo tsütogeneetilises uuringus rottidega nahaaluse annusega kuni 4 mg/kg ei täheldatud olulisi kromosomaalseid muutusi.

Tsisatrakuur osutus in vivo hiirte lümfoomiraku mutageensusuuringus mutageenseks kontsentratsioonidel 40 mikrogrammi/ml ja enam.

Harva ja/või lühiajaliselt kasutatava ravimi üksik positiivne mutageenne vastus on kliinilisest seisukohast küsitava väärtusega.

Kartsinogeensus

Kartsinogeensuse uuringuid ei ole läbi viidud.

Reproduktsioonitoksilisus

Fertiilsusuuringuid ei ole läbi viidud. Reproduktsiooniuuringud rottidega ei näidanud tsisatrakuuri ebasoodsast toimet loote arengule.

Paikne taluvus

Intraarteriaalse uuringu tulemused küülikutega näitasid,et tsisatrakuuri süstet taluti hästi ja ravimiga seotud muutusi ei täheldatud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Benseensulfoonhappe lahus

Süstevesi

6.2Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6

6.3Kõlblikkusaeg

Kõlblikkusaeg enne valmistamist: 18 kuud.

Lahjendatud lahuse kõlblikkusaeg:

Kasutamisaegne füüsikaline ja keemiline stabiilsus on tõestatud 24 tunni vältel säilitamisel temperatuuril 5°C ja 25°C (vt lõik 6.6).

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ning ei tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine toimus kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Cisatracurium Norameda 2mg/ml süste-või infusioonilahus 5 ml viaalis (klaas): karp 5 viaaliga.

I tüüpi, läbipaistev klaasist viaal halogeenitud butüülkorgiga ja äratõmmatava kaanega.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

See ravim on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutada tohib ainult selget, värvitut või peaaegu värvitut kuni kergelt kollakas-rohelist lahust. Enne kasutamist tuleb lahust visuaalselt kontrollida. Kui on tekkinud silmaga nähtavad muutused või kui pakend on kahjustatud, tuleb ravim hävitada.

Pärast lahjendamist järgmiste infusioonilahustega kontsentratsioonini 0,1...2 mg/ml on Cisatracurium Norameda füüsikaliselt ja keemiliselt stabiilne 24 tundi temperatuuril 5°C ja 25°C nii polüvinüülkloriid kui ka polüpropüleenkonteinerites.

Naatriumkloriidi (0,9% massi/mahu%) intravenoosne infusioonilahus. Glükoosi (5% massi/mahu%) intravenoosne infusioonilahus.

Naatriumkloriidi (0,18% massi/mahu%) ja glükoosi (4% massi/mahu%) intravenoosne infusioonilahus.

Naatriumkloriidi (0,45% massi/mahu%) ja glükoosi (2,5% massi/mahu%) intravenoosne infusioonilahus.

Kuna see ravimpreparaat ei sisalda antimikroobset säilitusainet, peab lahjendamine toimuma vahetult enne manustamist või kui see ebaõnnestub, tuleb lahjendatud lahust hoida nii nagu on juhendatud lõigus 6.3.

Cisatracurium Norameda kokkusobivus on tõestatud perioperatiivsel perioodil sagedasti kasutatavate järgmiste ravimitega, kui kokku segada neid tingimustes, mis simuleerivad ravimi manustamist intravenoosse infusioonisüsteemi Y-süstepordi kaudu: alfentanüülvesinikkloriid, droperidool, fentanüültsitraat, midasolaamvesinikkloriid ja sufentanüültsitraat. Teiste toimeainete manustamisel läbi sama kateetrinõela või kanüüli koos tsisatrakuuriga on soovitatav, et pärast iga ravimi manustamist loputatakse süsteem läbi piisava koguse sobiva intravenoosse vedelikuga, nt naatriumkloriidi (0,9 massi/mahu %) intravenoosse infusioonilahusega.

Sarnaselt teistele intravenoosselt manustatavatele ravimitele tuleb juhul, kui süstekohaks on valitud väike veen, loputada veeni pärast Cisatracurium Norameda’t sobiva intravenoosse lahusega, nt naatriumkloriidi intravenoosse infusioonilahusega (0,9 massi/mahu %).

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

UAB Norameda

Meistrų 8a, LT-02189 Vilnius

Leedu

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.06.2013

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud juunis 2013.