Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Colobreathe

ATC Kood: R07AX
Toimeaine: colistimethate sodium
Tootja: Forest Laboratories UK Ltd

Artikli sisukord

III LISA

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

 

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Colobreathe 1 662 500 RÜ, inhalatsioonipulber, kõvakapslid

naatriumkolistiinmetaat

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 1 662 500 RÜ (ligikaudu 125 mg) naatriumkolistiinmetaati.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber kõvakapslis.

8 kapslit ja 1 inhalaator Turbospin (1 riba (8 kõvakapsliga)

56 kapslit ja 1 inhalaator Turbospin (4 riba (igas 14 kapslit)

56 kapslit ja 1 inhalaator Turbospin (7 riba (igas 8 kapslit)

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kasutada vastavalt arsti juhistele.

Ainult inhaleerimiseks.

Ärge neelake kapsleid alla.

Kasutamiseks ainult koos inhalatsiooniseadmega Turbospin.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Colobreathe-i kapsleid tuleb hoida vahetus pakendis niiskuse eest kaitstult, kuni tegeliku kasutamiseni.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Forest Laboratories UK Ltd.,

Dartford

Kent DA2 6SL

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/747/001 56 kõvakapslit (4 riba (igas 14 kapslit)

EU/1/11/747/002 8 kõvakapslit (1 riba (8 kõvakapsliga)

EU/1/11/747/003 56 kõvakapslit (7 riba (igas 8 kapslit)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Colobreathe