Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

CYSTAGON - Cystagon toote info VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ATC Kood: A16AA04
Toimeaine: mercaptamine bitartrate
Tootja: Orphan Europe S.A.R.L.

Artikli sisukord

 

 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPIST VÄLISPAKEND CYSTAGON 150 mg x 100 kõvakapslid

PAPIST VÄLISPAKEND CYSTAGON 150 mg x 500 kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CYSTAGON 150 mg kõvakapslid

Tsüsteamiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg tsüsteamiini (merkaptamiinbitartraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 kõvakapslit (pudelisse on lisatud kuivainete säilitaja)

500 kõvakapslit (pudelisse on lisatud kuivainete säilitaja)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Peroraalne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Valguse ja niiskuse eest kaitsmiseks hoida pakend tihedalt suletuna

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

F-92058 Paris La Défense

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/97/039/003 – 100 kõvakapslit

EU/1/97/039/004 – 500 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Cystagon 150 mg